ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   AKTUALITY
   OBECNĚ K DATŮM
   TŘÍDNÍK JKSO
   TŘÍDNÍK TSKP
 
 
 
 
 

  Jednotná klasifikace stavebnĂ­ch objektĹŻ (JKSO)
Třídník JKSO byl již pro potřeby statistiky ve stavebnictví nahrazen (SKP, CZ-CC) a oficiálně již pozbyl platnosti. V oblasti oceňování je ale do určité míry stále využíván. Přestože by se v systému třídění a nomenklatury stavebních objektů daly najít určité nedostatky, oproti "novějším" číselníkům, je v oblasti zatřídění stavebních objektů stále nejpodrobnější. Díky systému třídění je možné evidovat řadu informací na jednotlivých úrovních třídníku. Dodnes je využíván v oblastí evidence a oceňování pomocí objemových ukazatelů (např. tzv. THU), kde cenové informace jsou buď nabízeny odbornými firmami, nebo jsou pořizovány  pro vlastní účely jednotlivými stavebními dodavateli. Struktura JKSO také souvisí s doporučenými hodnotami vedlejších nákladů i indexy růstu cen stavebních prací.

Struktura číselného kódu
1. až 3. místo              Obor
4. místo                       Skupina
5. místo                       Podskupina
6. místo                       Konstrukčně materiálová charakteristika
7. místo                       Druh stavební akce

Obory jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (JKSO)
1. až 3. místo číselného kódu

a) obory stavebních objektů

801 Budovy občanské výstavby
802 Haly občanské výstavby
803 Budovy pro bydlení
811 Haly pro výrobu a služby
812 Budovy pro výrobu a služby
813 Věže, stožáry a komíny
814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy
815 Objekty pozemní zvláštní
817 Objekty jaderných zařízení
821 Mosty
822 Komunikace pozemní a letiště
823 Plochy a úpravy území
824 Dráhy kolejové
825 Objekty podzemní (mimo důlní)
826 Objekty podzemní důlní
827 Vedení trubní dálková a přípojná
828 Vedení elektrická a dráhy visuté
831 Hydromeliorace
832 Hráze a objekty na tocích
833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály

b) obory stavebních prací výrobní povahy

838 Práce stavební při budování technologických zařizení
839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví

Skupiny jednotné klasifikace stavebních objektů třídění na 4. místě kódu
 
801 Budovy občanské výstavby
801 1 Budovy pro zdravotní péči a služby
801 2 Budovy pro komunální služby a osobní hygienu
801 3 Budovy pro výuku a výchovu
801 4 Budovy pro vědu, kulturu a osvětu
801 5 Budovy pro tělovýchovu
801 6 Budovy pro řízení, správu a administrativu
801 7 Budovy pro společné ubytování a rekreaci
801 8 Budovy pro obchod a společné stravování
801 9 Budovy pro sociální péči

802 Haly občanské výstavby
802 1 Haly pro vědu, kulturu a osvětu
802 2 Haly pro tělovýchovu
802 3 Haly pro obcho a společné stravování
802 4 Haly občanské výstavby ostatní
803 Budovy pro bydlení
803 1-4 Domy bytové typové
803 5 Domy bytové netypové
803 6 Domky rodinné jednobytové
803 7 Domky rodinné dvoubytové
803 8 Chaty pro individuální rekreaci
803 9 Domky bytové se služebním vybavením

811 Haly pro výrobu a služby
811 1 Haly výrobní pro průmysl, bez jeřábových drah
811 2 Haly výrobní pro průmysl, s jeřábovými drahami
811 3 Haly výrobní pro energetiku
811 4 Haly pro dopravu a spoje
811 5 Haly pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení
811 6 Haly pro skladování a úpravu produktů (mimo zemědělské produkty)
811 7 Haly pro skladování a úpravu zemědělských produktů
811 8 Haly pro zemědělskou výrobu a chov živočichů
811 9 Haly vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod

812 Budovy pro výrobu a služby
812 1 Budovy výrobní pro průmysl, speciální
812 2 Budovy výrobní pro energetiku
812 3 Budovy vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod
812 4 Budovy pro zemědělskou výrobu a chov živočichů
812 5 Budovy pro dopravu a spoje
812 6 Budovy pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení
812 7 Budovy pro skladování a úpravu produktů
812 8 Budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů

813 Věže, stožáry, komíny
813 1 Věže chladící a odplynovače
813 2 Věže ostatní
813 3 Stožáry
813 4 Zásobníky věžové (sila)
813 8 Komíny vysoké a kanály kouřové

814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy
814 1 Nádrže a jímky pozemních čistíren odpadních vod
814 2 Nádrže pozemních (mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod)
814 3 Zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství)
814 4 Zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství

815 Objekty pozemní zvláštní
815 2 Oplocení
815 3 Objekty zvláštní pro chov živočichů
815 4 Zdi a valy samostatné
815 9 Objekty pozemní různé

817 Objekty jaderných zařízení
817 1 Objekty energetických jaderných reaktorů
817 2 Objekty neenergetických jaderných reaktorů
817 3 Objekty pomocných jaderných provozů a objekty speciální pro jaderná zařízení
817 4 Objekty provozů jaderných elektráren
817 5 Objekty pro zpracování a skladování radioaktivních látek
817 6 Objekty podzemní a vedení v zóně jaderných provozů

821 Mosty

821 1 Mosty pozemní komunikací
821 2 Mosty drážních komunikací
821 3 Mosty sdružené
821 4 Mosty průmyslové, mosty a lávky pro chodce
821 5 Mosty vodohospodářské

822 Komunikace pozemní a letiště
822 2 Komunikace pozemní
822 3 Plochy letišť
822 4 Dráhy lanové pozemní bezkolejové a svážnice
822 5 Plochy charakteru pozemních komunikací

823 Plochy a úpravy území
823 2 Úpravy území a samostatné zemní práce
823 3 Plochy pro tělovýchovu nekryté
823 5 Nástupiště a rampy

824 Dráhy kolejové
824 1 Spodek drah kolejových
824 2 Svršek železničních kolejí traťových na drahách celostátních
824 3 Svršek železničních kolejí staničních na drahách celostátních
824 4 Svršek železniční výhybky na drahách celostátních
824 8 Svšek vleček železničních , městské podzemní dráhy, tramvaje
824 9 Svršek drah kolejových ostatních

825 Objekty podzemní
825 1 Tunely
825 2 Štoly
825 3 Objekty podzemní halové
825 4 Objekty podzemní plošné
825 5 Šachty (svislé, úklonné)
825 6 Vrty
825 7 Studny a jímání vody
825 8 Tunely, plošné a halové objekty městské podzemní dráhy

826 Objekty podzemní důlní
826 1 Vrty
826 2 Jámy
826 3 Šibíky (slepé jámy) a komíny
826 4 Překopy
826 5 Chodby
826 6 Díla prostorová
826 7 Štoly důlní
826 8 Zásobníky důlní
826 9 Díla důlní doplňková

827 Vedení trubní dálková a přípojná
827 1 Vodovody trubní
827 2 Kanalizace trubní
827 4 Parovody a teplovody trubní
827 5 Plynovody a vzduchovody trubní
827 6 Ropovody a produktovody trubní včetně trubních vedení pro jiné látky

828 Vedení elektrická a dráhy visuté
828 1 Rozvody nadzemní elektrického proudu (včetně kabelových)
828 2 Vedení trolejová celostátních drah
828 3 Vedení trolejová vleček a drah zvláštního určení
828 4 Vedení trolejová městských drah
828 5 Dráhy visuté
828 7 Vedení podzemní silnoproudá kabelová
828 8 Vedení podzemní slaboproudá kabelová

831 Hydromeliorace
831 1 Odvodnění včetně regulačních drenáží
831 2 Závlahy
831 3 Sanace území

832 Hráze a objekty na tocích
832 1 Hráze, jezy, stupně
823 3 Objekty budované převážně v souvislosti se zemními a kamenitými (sypanými) hrázemi
832 4 Elektrárny vodní (spodní stavaba)
832 5 Objekty plavební

833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
833 1 Nádrže na tocích
833 2 Úpravy vodních toků
833 3 Kanály (mimo pro odvodnění a závlahy)


Konstrukčně materiálová charakteristika
třídění na 6. místě kódu

801 Budovy občanské výstavby
1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
6 svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
7 svislá nosná konstrukce kovová
8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

802 Haly občanské výstavby
1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
6 svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
7 svislá nosná konstrukce kovová
8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

803 Budovy pro bydlení
1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
6 svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
7 svislá nosná konstrukce kovová
8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

811 Haly pro výrobu a služby
1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
6 svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
7 svislá nosná konstrukce kovová
8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

812 Budovy pro výrobu a služby
1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
6 svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
7 svislá nosná konstrukce kovová
8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

813 Věže, stožáry a komíny
1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
6 svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
7 svislá nosná konstrukce kovová
8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy
1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
6 svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk
7 svislá nosná konstrukce kovová
8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

815 Objekty pozemní zvláštní
1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
7 svislá nosná konstrukce kovová
8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

817 Objekty jaderných zařízení
1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
2 svislá nosná konstrukce monolitická železobetonová
3 svislá nosná konst. monolit. betonová s prostor.výzt. nebo z buněk
4 svislá nosná konstrukce monolitická betonová předpjatá
5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců železobetonových
7 svislá nosná konstrukce kovová
9 svislá nosná konstrukce z jiných konstrukcí a materiálů

821 Mosty
1 vodorovná nosná konstrukce zděná
2 vodorovná nosná konstrukce monolitická betonová nepředpjatá
3 vodorovná nosná konstrukce monolitická betonová předpjatá
4 vodorovná nosná konstrukce montovaná z dílců betonových nepředpjatých
5 vodorovná nosná konstrukce montovaná z dílců betonových předpjatých
6 vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobetonová
7 vodorovná nosná konstrukce kovová
8 vodorovná nosná konstrukce dřevěná
9 vodorovná nosná konstrukce z jiných konstrukcí a materiálů

822 Komunikace pozemní a letiště
1 kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační
2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva
3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
4 kryt (materiál konstrukce krytu) monolitický betonový
5 kryt (materiál konstrukce krytu) montovaný betonový
6 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva prolévaného živicí
7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí
8 kryt (materiál konstrukce krytu) bez krytu
9 kryt (materiál konstrukce krytu) z jiných materiálů

823 Plochy a úpravy území
1 kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační
2 kryt z kameniva
3 kryt dlážděný
4 kryt monolitický betonový
5 kryt montovaný betonový
6 kryt z kameniva prolévaného živicí
7 kryt z kameniva obalovaného živicí
8 bez krytu
9 kryt z jiných materiálů

824 Dráhy kolejové
1 pražce nebo jiné podpěry nahrazující pražce dřevěné
2 pražce nebo jiné podpěry nahrazující pražce ocelové
3 pražce nebo jiné podpěry nahrazující pražce betonové
4 pražce nebo jiné podp.nahr. pražce desky a podél. prahy monolit. bet.
5 pražce nebo jiné podp.nahr. pražce desky a podél. prahy mont. bet.
6 vrstva kameniva zhutněná
8 bez pražců a jiných podpěr
9 jiné podpěry

825 Objekty pozemní (mimo důlní)
1 způsob rozpojování hloubení z povrchu území
2 způsob rozpojování ražení ruční
3 způsob rozpojování ražení nemechanizovaným štítem
4 způsob rozpojování ražení mechanizovaným štítem
5 způsob rozpojování protlačování
6 způsob rozpojování vrtání
7 způsob rozpojování ražení mechanizovaným zařízením
9 způsob rozpojování jiné způsoby rozpojování

826 Objekty pozemní důlní
1 nosná konstrukce - bez výztuže
2 nosná konstrukce - výztuž těžká z tvárnic, cihel, bloků
3 nosná konstrukce - výztuž těžká z monolitického betonu
4 nosná konstrukce - výztuž těžká z panelů a tybinků
5 výztuž lehká z ocele - uzavřený průřez
6 nosná konstrukce - výztuž lehká z ocele - otevřený průřez
7 nosná konstrukce - výztuž lehká svorkovníková
8 nosná konstrukce - výztuž lehká ostatní (dřevo, torkret ap.)
9 nosná konstrukce - výztuž kombinovaná v lignitu

827 Vedení trubní dálková a přípojná
1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
2 potrubí z trub ocelových
3 potrubí z trub litinových
4 potrubí z trub betonových
5 potrubí z trub kameninových
6 potrubí z trub osinkocementových
9 potrubí z trub z jiných materiálů

828 Vedení elektrická a dráhy visuté
1 umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
2 umístění vedení v zemní rýze do tvárnicové tratě
3 umístění vedení v kolektoru, štole, tunelu
4 umístění vedení nad zemí na stožárech nebo sloupech
5 umístění vedení nad zemí v rámové konstrukci
6 umístění vedení nad zemí na střechách a zdech
7 umístění vedení nad zemí na jiných podpěrách

831 Hydromeliorace
1 potrubí z trub z plastických hmot
2 potrubí z trub ocelových
3 potrubí z trub litinových
4 potrubí z trub betonových
5 potrubí z trub kameninových
6 potrubí z trub osinkocementových
7 potrubí z trub z pálené hlíny
8 potrubí bez potrubí
9 potrubí z trub z jiných materiálů

832 Hráze a objekty na tocích
1 hlavní svislá konstrukce ze zemin
2 hlavní svislá konstrukce z kamene, kameniva
3 hlavní svislá konstrukce zděná z kamene
4 hlavní svislá konstrukce zděná z jiných hmot
5 hlavní svislá konstrukce monolitická betonová
6 hlavní svislá konstrukce montovaná betonová
7 hlavní svislá konstrukce dřevěná
8 hlavní svislá konstrukce kovová
9 hlavní svislá konstrukce z jiných materiálů

833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
1 opevnění břehů a dna ze zemin
2 opevnění břehů a dna z kamene, kameniva
3 opevnění břehů a dna monolitické betonové
4 opevnění břehů a dna montované betonové
5 opevnění břehů a dna vegetací
6 opevnění břehů a dna z kameniva prolévaného živicí
7 opevnění břehů a dna z kameniva obalovaného živicí
8 bez opevnění břehů a dna
9 opevnění břehů a dna z jiných materiálů

838 Práce stavební při budování technologických zařizení
1 rozhodující část vyzdívky zděná
2 rozhodující část vyzdívky monolitická
3 rozhodující část vyzdívky montovaná
7 rozhodující část vyzdívky ze speciální žáruvzdorné vystýlky
9 rozhodující část vyzdívky ostatní

Druh stavební akce
třídění na 7. místě kódu

1 novostavba objektu
2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá
3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
4 nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)
5 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením
6 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou
9 ostatní stavební akce

Vloženo dne: 13.2.2006


Domácí odkazy :
  Portál veřejné správy
  Sbírka zákonů
  Normalizační institut
  ČKAIT
  ČKA
  CACE CZ
  UNIKA
  Česká komora st. ekonomů
  ČSSI ČR
Zahraniční odkazy :
  FIEC
  FIDIC
  EU Simap
  EFCA
 
 
Hlavní partner projektu
 
 
 
 
   Copyright RTS, a.s.