ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
      31 Zdi podpěrné 1
      31 Zdi podpěrné 2
      32 Zdi opěrné 1
      32 Zdi opěrné 2
      33 Sloupy, pilíře
      34 Stěny, příčky 1
      34 Stěny, příčky 2
      35 Stoky
      36 Štoly
      38 Kompletní kce
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  35 - Stoky

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Zdivo spodní části stok z cihel z kyselinovzdorné kameniny
Zdivem spodní části stok z cihel se rozumí dodávka a zdění spodní části stok v otevřeném výkopu nebo ve štole (příplatek) z cihel z kyselinovzdorné kameniny, tl. 12 cm na cementovou maltu MC 10. Obsahem standardu je i přesun cihel, malty a bednění, máčení cihel, osazení šablon, natažení šňůry, osazení posuvného bednění, rozprostření malty, uložení cihel do malty, vyspárování maltou a očištění povrchu, uvolnění bednění a vytažení na povrch a TM.

Zdivo spodní části stok z cihel vápenopískových kyselinovzdorných
Zdivem spodní části stok z cihel vápenopískových kyselinovzdorných se rozumí dodávka a zdění spodní části stok v otevřeném výkopu nebo ve štole (příplatek) z cihel z cihel kyselinovzdorných vápenopískových, tl. 12 cm na cementovou maltu
MC 10. Obsahem standardu je i přesun cihel, malty a bednění, máčení cihel, osazení šablon, natažení šňůry, osazení posuvného bednění, rozprostření malty, uložení cihel do malty, vyspárování maltou a očištění povrchu, uvolnění bednění a vytažení na povrch a TM.

Zdivo spodní části stok z prostého betonu
Zdivem spodní části stok z betonu prostého se rozumí zdivo spodní části stok z betonu prostého vodostavebního V 4 v otevřeném výkopu nebo ve štole (příplatek). Obsahem standardu je vyčištění a navlhčení hotového osazeného bednění, přísun betonové směsi, nahození a rozprostření směsi do bednění, zhutnění ručně nebo vibrátorem ve vrstvách do 15 cm, urovnání a úprava povrchu do předepsaného tvaru, uvolnění bednění, vytažení na povrch a TM. Popis standardu musí vymezit třídu betonu a tloušťku spodního zdiva..

Zdivo spodní části stok z  betonu železového
Zdivem spodní části stok z betonu prostého se rozumí zdivo spodní části stok z betonu prostého vodostavebního V 4 v otevřeném výkopu nebo ve štole (příplatek). Obsahem standardu je vyčištění a navlhčení hotového osazeného bednění, přísun betonové směsi, nahození a rozprostření směsi do bednění s připravenou armaturou, zhutnění ručně nebo vibrátorem ve vrstvách do 15 cm, urovnání a úprava povrchu do předepsaného tvaru, uvolnění bednění, vytažení na povrch a TM. Popis standardu musí vymezit třídu betonu a tloušťku spodního zdiva..

Bednění a odbednění spodní části stok
Bedněním a odbedněním spodní části stok se rozumí vnitřní a vnější bednění a odbednění konstrukce spodní části stok prováděné v otevřeném výkopu nebo ve štole (příplatek) v prostorách zapažených nebo nezapažených z prken, fošen, hranolů a výřezu pilařského SM/JD do 19 cm jakosti III.A (není-li v textu položky uvedeno jiné). V případě použití jiných typů bednění nebo jiné obratovosti je třeba přistoupit k rekalkulaci ceny. Obsahem standardu je i materiál v množství potřebném k dosažení tvaru konstrukcí rovinných nebo zalomených, montáž, nátěr proti přilnavosti, stažení bednění, odbednění, případné přemístění i velkoplošných dílců; demontáž, očištění, roztřídění s uložením a TM. Popis standardu musí vymezit umístění, požadovanou tuhost, přesnost povrchu, druh, tvar a rozměry bednění, výšku a tloušťku budovaného zdiva.

Výztuž spodní části stok
Výztuží spodní části stok se rozumí výztuž z tyčové betonářské oceli vázaná, popř. bodově přivařená uvnitř bednění nebo kostra výztuže zhotovená mimo bednění a přemístěná do bednění jako celek a je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti.
Obsahem standardu je i:
- dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení,
- ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují,
- vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání
Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Zdivo horní části stok z cihel z kyselinovzdorné kameniny
Zdivem horní části stok z cihel z kyselinovzdorné kameniny se rozumí dodávka a zdění horní části stok v otevřeném výkopu nebo ve štole (příplatek) z cihel z kyselinovzdorné kameniny, tl. 120, 250 nebo 380 mm na cementovou maltu MC 10. Obsahem standardu je i přesun cihel, malty a bednění, máčení cihel, natažení šňůry, osazení bednění se zajištěním, rozprostření malty, uložení cihel do malty, utažení klenby u vrchu, vyspárování maltou, uvolnění bednění a vytažení na povrch, začištění vnitřního líce zdiva a TM. Popis standardu musí vymezit tloušťku zdiva.

Zdivo horní části stok z cihel vápenocementových kyselinovzdorných
Zdivem horní části stok z cihel  vápenocementových kyselinovzdorných se rozumí dodávka a zdění horní části stok v otevřeném výkopu nebo ve štole (příplatek) z cihel z vápenocementových kyselinovzdorných, tl. 120, 250 nebo 380 mm na cementovou maltu MC 10. Obsahem standardu je i přesun cihel, malty a bednění, máčení cihel, natažení šňůry, osazení bednění se zajištěním, rozprostření malty, uložení cihel do malty, utažení klenby u vrchu, vyspárování maltou, uvolnění bednění a vytažení na povrch, začištění vnitřního líce zdiva a TM. Popis standardu musí vymezit tloušťku zdiva.

Zdivo horní části stok z prostého betonu
Zdivem horní části stok z betonu prostého se rozumí zdivo horní části stok z betonu prostého vodostavebního V 4 v otevřeném výkopu nebo ve štole (příplatek). Obsahem standardu je vyčištění a navlhčení hotového osazeného bednění, přísun betonové směsi, nahození a rozprostření směsi do bednění, zhutnění ručně nebo vibrátorem ve vrstvách do 15 cm, urovnání a úprava povrchu do předepsaného tvaru, uvolnění bednění, vytažení na povrch a TM. Popis standardu musí vymezit třídu betonu a tloušťku zdiva..

Zdivo horní části stok z betonu železového
Zdivem horní části stok z betonu železového se rozumí zdivo horní části stok z betonu železového (bez výztuže) vodostavebního V 4 v otevřeném výkopu nebo ve štole (příplatek). Obsahem standardu je vyčištění a navlhčení hotového osazeného bednění, přísun betonové směsi, nahození a rozprostření směsi do bednění, zhutnění ručně nebo vibrátorem ve vrstvách do 15 cm, urovnání a úprava povrchu do předepsaného tvaru, uvolnění bednění, vytažení na povrch a TM. Popis standardu musí vymezit třídu betonu a tloušťku zdiva.

Bednění a odbednění horní části stok
Bedněním a odbedněním horní části stok se rozumí vnitřní a vnější bednění a odbednění konstrukce horní části stok prováděné v otevřeném výkopu nebo ve štole (příplatek) v prostorách zapažených nebo nezapažených z prken, fošen, hranolů a výřezu pilařského SM/JD do 19 cm jakosti III.A (není-li v textu položky uvedeno jiné). V případě použití jiných typů bednění nebo jiné obratovosti je třeba přistoupit k rekalkulaci ceny. Obsahem standardu je i materiál v množství potřebném k dosažení tvaru konstrukcí rovinných nebo zalomených, montáž, nátěr proti přilnavosti, stažení bednění, odbednění, případné přemístění i velkoplošných dílců; demontáž, očištění, roztřídění s uložením a TM. Popis standardu musí vymezit umístění, požadovanou tuhost, přesnost povrchu, druh, tvar a rozměry bednění, výšku a tloušťku budovaného zdiva.

Stokové žlaby zděné z cihel z kyselinovzdorné kameniny
Stokovými žlaby z cihel z kyselinovzdorné kameniny se rozumí dodávka a zdění žlabů z cihel z kyselinovzdorné kameniny na maltu MC 10 v otevřeném výkopu nebo v otevřené stoce, ve štole nebo v zaklenuté stoce (příplatek). Obsahem standardu je i přesun cihel, malty a bednění, máčení cihel, osazení šablon, natažení šňůry, osazení posuvného bednění, rozprostření malty, uložení cihel do malty, vyspárování maltou a očištění povrchu, uvolnění bednění a vytažení na povrch a TM. Popis standardu musí vymezit délku tětivy žlabu

Stokové žlaby zděné z cihel vápenopískových  kyselinovzdorných
Stokovými žlaby z cihel vápenopískových kyselinovzdorných se rozumí dodávka a zdění žlabů z cihel vápenopískových kyselinovzdorných na maltu MC 10 v otevřeném výkopu nebo v otevřené stoce, ve štole nebo v zaklenuté stoce (příplatek). Obsahem standardu je i přesun cihel, malty a bednění, máčení cihel, osazení šablon, natažení šňůry, osazení posuvného bednění, rozprostření malty, uložení cihel do malty, vyspárování maltou a očištění povrchu, uvolnění bednění a vytažení na povrch a TM. Popis standardu musí vymezit délku tětivy žlabu

Stokové žlaby z betonu
Stokovými žlaby z betonu se rozumí vybetonování žlabů z betonu tř. IV v otevřeném výkopu nebo v otevřené stoce, ve štole nebo v zaklenuté stoce (příplatek). Obsahem standardu je i vyčištění dna, odměření a vyznačení výškových bodů, přísun betonové směsi a její rozprostření ve vrstvách, zhutnění ručními nebo pneumatickými pěchy, urovnání a vytvoření povrchu pomocí šablon do předepsaného tvaru, uhlazení dřevěnými hladítky a TM. Popis standardu musí vymezit délku tětivy žlabu

Stokové žlaby a desky kameninové
Stokovými žlaby a deskami kameninovými se rozumí dodávka a osazení žlabů a desek v otevřeném výkopu nebo v otevřené stoce, ve štole nebo v zaklenuté stoce (příplatek). Obsahem standardu je i vyčištění a navlhčení dna, máčení žlabů a desek, podbetonování a osazení žlabů a desek, vyplnění dutin vložek betonem B 10 a TM. Popis standardu musí vymezit délku tětivy žlabu.

Stoky kompletní kruhové nebo vejčité z cihel z kyselinovzdorné kameniny
Stokami kompletními z cihel z kyselinovzdorné kameniny se rozumí dodávka a zdění stoky přímé i v oblouku, ve sklonu do 10 % a jakékoliv hloubky z cihel z kyselinovzdorné kameniny na maltu MC 10 v otevřeném výkopu nebo v otevřené stoce, ve štole nebo v zaklenuté stoce (příplatek), jednopásové, dvoupásové nebo třípásové. Obsahem standardu je i přesun cihel, malty a bednění, máčení cihel, osazení šablon, natažení šňůry, osazení posuvného bednění, rozprostření malty, uložení cihel do malty, utažení klenby u vrchu, vyspárování maltou a očištění povrchu, uvolnění bednění a vytažení na povrch a TM. Popis standardu musí vymezit světlost (rozměry) stoky a počet pásů.

Stoky kompletní kruhové nebo vejčité z cihel vápenopískových kyselinovzdorných
Stokami kompletními z cihel vápenopískových kyselinovzdorných se rozumí dodávka a zdění stoky přímé i v oblouku, ve sklonu do 10 % a jakékoliv hloubky z cihel vápenopískových kyselinovzdorných na maltu MC 10 v otevřeném výkopu nebo v otevřené stoce, ve štole nebo v zaklenuté stoce (příplatek), jednopásové, dvoupásové nebo třípásové,. Obsahem standardu je i přesun cihel, malty a bednění, máčení cihel, osazení šablon, natažení šňůry, osazení posuvného bednění, rozprostření malty, uložení cihel do malty, utažení klenby u vrchu, vyspárování maltou a očištění povrchu, uvolnění bednění a vytažení na povrch a TM. Popis standardu musí vymezit světlost (rozměry) stoky a počet pásů.

Stoky kompletní ze železového vodostavebního betonu
Stokami kompletními ze železového vodostavebního betonu se rozumí kompletní konstrukce stok přímých i v oblouku, ve sklonu do 10 % a jakékoliv hloubky, z železového vodostavebního betonu kruhová nebo vejčitá, s obložením dna betonem nebo kameninovými žlábky, v otevřeném výkopu nebo ve štole (příplatek) včetně montáže a demontáže bednění, ale bez dodání výztuže. Obsahem standardu je i materiál pro bednění v množství potřebném k dosažení tvaru konstrukcí rovinných nebo zalomených, montáž bednění, nátěr proti přilnavosti, stažení bednění, přísun betonové směsi, nahození a rozprostření směsi do bednění, zhutnění ručně nebo vibrátorem ve vrstvách do 15 cm, urovnání a úprava povrchu do předepsaného tvaru, obklad dna, uvolnění bednění, vytažení na povrch a TM. Popis standardu musí vymezit třídu betonu a jmenovitou světlost (případně rozměry) stoky.

Výplň za rubem cihelného zdiva stok
Výplní za rubem cihelného zdiva stok se rozumí výplň za rubem cihelného zdiva stok ve štole prostým betonem. Obsahem standardu je i přísun betonové směsi důlními vozíky, japonkami nebo kolečky, vyložení na plato nebo do čerpadla, přesun směsi za obezdívku a obsluha, údržba a čištění přepravních prostředků, čerpadla a ostatních zařízení. Popis standardu musí vymezit třídu betonu.

Obezdívka stok ze železového betonu vodosatvebního v ocelovém plášti
Obezdívkou stok v ocelovém plášti se rozumí obezdívka stok ze železového betonu vodostavebního v ocelovém plášti pro protlačení. Obsahem standardu je i přísun betonové směsi, nahození a hutnění směsi. Popis standardu musí vymezit třídu betonu.

Vyčištění stok jakékoliv výšky
Položka je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun
Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže v tomto rozsahu
827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace
a) při kladení a těsnění potrubí vodovodního i kanalizačního vodorovně na povrchu do 5 m od osy potrubí, na dně do 4 m, svisle až na dno výkopu
b) při bednění v pracovním prostoru 20 x 20 x4 m
c) při ukládání výztuže, při zdění a omítání vodorovně do 10 m, svisle do 3,5 m
d) při betonování vodorovně do 3 m, svisle do 3 m
Vnitrostaveništní přemístění hmot nad rozsah vzdálenosti technologické manipulace  se oceňují položkami přesunu hmot. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ
Množství jednotek bednění se určuje v m2 rozvinuté obedňované plochy konstrukce. Od celkové plochy bednění se odečítá plocha otvorů jednotlivě větší než 1 m2. Množství zdiva se určuje v m3. Od celkového objemu se odečítá objem otvorů v ploše v líci zdiva jednotlivě větší než 0,8 m2. Množství jednotek betonových a ŽB konstrukcí se určuje v m3. Od celkového objemu konstrukce se odečítá objem otvorů v ploše v líci konstrukce jednotlivě větší než 0,8 m2. Stoky typové z cihelného zdiva, prostého nebo železového betonu

Délka typových stok se určuje v m jejich osy. Od délky stok se odečítá
- u stok zděných, betonových nebo železobetonových kruhových nebo vejčitých za každou typovou šachtu 1 m,
- u netypových šachet projektované přerušení stoky

Délka žlabů stok se určuje v m jejich osy
Množství jednotek obložení z desek se určuje v m součtem délek obložení obou stěn stok.
Množství jednotek výztuže se určuje v t jmenovité hmotnosti.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
ČSN 01 3101-2 (013101) Technické výkresy. Názvosloví pro technické výkresy.Základní pojmy.Část 2
ČSN EN ISO 10209-2 (013101) Technické výkresy - Terminologie - Část 2: Metody promítání
ČSN 01 3102 (013102) Technické výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů
ČSN EN ISO 13567-1 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla
ČSN EN ISO 13567-2 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
ČSN EN ISO 6428 (013105) Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování
ČSN 01 3106 (013106) Technické výkresy. Všeobecné požadavky na technické výkresy
ČSN 01 3107 (013107) Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení
ČSN ISO 6433 (013108) Technické výkresy. Odkazy na části výrobku
ČSN 01 3402 Výkresy ve stavebnictví. Popisové pole
ČSN E NISO 9431 Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu
ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti
ČSN EN ISO 6284 Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek
ČSN 01 3406 Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech
ČSN 01 3419 (013419) Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3420 (013420) Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
ČSN EN ISO 4157-1 (013420) Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části
ČSN 01 3463 (013463) Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace
ČSN 01 3467 (013467) Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů
ČSN 01 3481 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN EN ISO 3766 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4066 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Specifikace výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4172 (013481) Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Výkresy sestavy dílců
ČSN EN ISO 7437 (013481) Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců
ČSN 01 3489 (013489) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí z kamene
ČSN 01 4310 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb. Společné požadavky na výkresy pozemních staveb
ČSN 73 0001-1 (730001) Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí
ČSN 73 0001-2 (730001) Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 2: Betonové konstrukce
ČSN ISO 3898 (730030) Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Označování - Základní značky
ČSN ISO 1803 (730201) Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměrů - Zásady a názvosloví
ČSN 73 0202 (730202) Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení,
ČSN 73 0203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance,
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti,
ČSN 73 0210-1 (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
ČSN 73 0210-2 (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí
ČSN 73 0212-1 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení
ČSN 73 0212-3 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty
ČSN 73 0212-4 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty
ČSN 73 0212-5 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců
ČSN 73 0212-6 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka
ČSN 73 0212-7 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická regulace
ČSN ISO 7077 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů
ČSN ISO 7737 (730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů
ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních
ČSN 73 0823 (730823) Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot
ČSN 73 1101 (731101) Navrhování zděných konstrukcí
ČSN P ENV 1996-1-1 (731101) Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby. Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
ČSN P ENV 1996-1-2 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN P ENV 1996-1-3 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla pro pozemní stavby - Podrobná pravidla při bočním zatížení
ČSN P ENV 1996-2 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí
ČSN P ENV 1996-3 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody a jednoduchá pravidla pro zděné konstrukce
ČSN 73 1102 (731102) Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek
ČSN 73 1103 (731103) Navrhování stěnových keramických dílců
ČSN 73 1200 (731200) Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác
ČSN 73 1201 (731201) Navrhování betonových konstrukcí
ČSN P ENV 1992-1-1 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN P ENV 1992-1-2 (731201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN P ENV 1992-1-3 (731201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Betonové dílce a montované konstrukce
ČSN P ENV 1992-1-5 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-5: Obecná pravidla. Konstrukce s nesoudržnou a vnější předpínací výztuží
ČSN P ENV 1992-1-6 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-6: Obecná pravidla. Konstrukce z prostého betonu
ČSN 73 2310 (732310) Provádění zděných konstrukcí
ČSN P ENV 13670-1 (732400) Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
ČSN 73 8101 (738101) Lešení. Společná ustanovení
ČSN 73 8102 (738102) Pojízdná a volně stojící lešení
ČSN 73 8105 (738105) Dřevěná lešení
ČSN 73 8107 (738107) Trubková lešení
ČSN 73 8108 (738108) Podpěrná lešení
ČSN EN 74 (738109) Spojky, středící trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení z ocelových trubek. Požadavky, zkoušky
ČSN 73 8111 (738111) Pracovní a ochranná dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky
ČSN 73 8112 (738112) Pojízdná pracovní dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky
ČSN EN 1298 (738113) Pojízdná pracovní lešení - Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání
ČSN 75 6101 (756101) Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN EN 752-1 (756110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecně a definice
ČSN EN 752-2 (756110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Požadavky
ČSN EN 752-3 (756110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 3: Navrhování
ČSN EN 752-4 (756110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 4: Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí
ČSN EN 752-5 (756110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 5: Sanace
ČSN EN 752-6 (756110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 6: Čerpací stanice
ČSN EN 752-7 (756110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 7: Provoz a údržba
ČSN EN 1671 (756111) Venkovní tlakové systémy stokových sítí
ČSN EN 1091 (756112) Venkovní podtlakové systémy stokových sítí
ČSN EN 1610 (756114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
ČSN EN 12889 (756115) Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
ČSN 75 6909 (756909) Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
TNV 75 6925 (756925) Obsluha a údržba stok

__________________________________________________________________

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních, přípravných a přidružených prací se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:

ČSN 01 3481 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN EN ISO 3766 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4066 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Specifikace výztuže do betonu
ČSN EN 12696 (038340) Katodická ochrana oceli v betonu
ČSN 05 1130 (051130) Svařování. Mechanické zkoušky svarových spojů tyčí pro výztuž do betonu
ČSN 05 1131 (051131) Svařování. Zkouška tahem tyčí pro výztuž se svarovými spoji
ČSN 05 1132 (051132) Svařování. Zkouška lámavosti tyčí pro výztuž ve svarovém spoji
ČSN 05 1133 (051133) Svařování. Zkouška pevnosti ve smyku bodových svarů tyčí pro výztuž
ČSN 05 1317 (051317) Svařování. Zkoušení a hodnocení svařitelnosti ocelových tyčí pro výztuž do betonu
ČSN 15 3110 (153110) Tkaniny kovové se čtvercovými oky
ČSN 15 3143 (153143) Tkaniny kovové rabicové se zakrouceným okrajem
ČSN 15 3158 (153158) Drátěné sítě svařované se čtvercovými oky
ČSN 42 0139 (420139) Tyče pro výztuž do betonu. Technické dodací předpisy
ČSN 42 0355 (420355) Zkoušení kovů. Zkouška relaxace předpínacích výztuží za normální teploty
ČSN EN ISO 15630-1 (420365) Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcované dráty a dráty tažené pro výztuž
ČSN EN ISO 15630-2 (420366) Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované výrobky
ČSN EN ISO 15630-3 (420367) Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání
ČSN P ENV 10080 (421039) Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná, žebírková, betonářská ocel B 500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě
ČSN EN 10162 (421053) Tvarová ocel válcovaná za studena - Technické dodací podmínky - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN 42 5512 (425512) Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216. Rozměry
ČSN 42 5533 (425533) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 335. Rozměry
ČSN 42 5534 (425534) Tyče pro výztuž do betonu zkrucované za studena z oceli značky 10 338. Rozměry
ČSN 42 5535 (425535) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry
ČSN 42 5536 (425536) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 607. Rozměry
ČSN 42 5538 (425538) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 505. Rozměry
ČSN 42 5641 (425641) Tyče korýtkového průřezu K pro důlní ocelovou výztuž - lehká řada. Rozměry
ČSN 42 6426 (426426) Ocelový drát tažený za studena pro kovové tkaniny, pleteniny a ostnatý drát. Technické dodací předpisy
ČSN 42 6448 (426448) Kruhové ocelové dráty pro předpínací výztuž do betonu
ČSN EN 480-1 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení
ČSN EN 480-10 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů
ČSN EN 480-11 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 11: Stanovení charakteristiky vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu
ČSN EN 480-12 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách
ČSN EN 480-13 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty
ČSN EN 480-2 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 2: Stanovení doby tuhnutí
ČSN EN 480-4 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odlučování vody v betonu
ČSN EN 480-5 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 5: Stanovení kapilární absorpce
ČSN EN 480-6 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 6: Infračervená analýza
ČSN EN 480-8 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 8: Stanovení obsahu sušiny
ČSN EN 934-2 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-3 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady pro zdící malty - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-4 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-6 (722326 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, kontrola shody a hodnocení shody
ČSN EN 1015-1 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)
ČSN EN 1015-10 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty
ČSN EN 1015-11 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku
ČSN EN 1015-17 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě
ČSN EN 1015-18 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě
ČSN EN 1015-19 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 1015-2 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt
ČSN EN 1015-21 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem
ČSN EN 1015-3 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)
ČSN EN 1015-4 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)
ČSN EN 1015-6 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty
ČSN EN 1015-7 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě
ČSN EN 1015-9 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty
ČSN EN 998-1 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 998-2 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění
ČSN EN 13318 (722480) Potěrové materiály a podlahové potěry – Definice
ČSN 72 2600 (722600) Cihlářské výrobky. Společná ustanovení
ČSN 72 2601 (722601) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia
ČSN 72 2602 (722602) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov
ČSN 72 2603 (722603) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie hmotnosti, objemovej
hmotnosti a nasiakavosti
ČSN 72 2605 (722605) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností
ČSN 72 2607 (722607) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov
ČSN 72 2608 (722608) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie náchylnosti na tvorbu
výkvetov
ČSN 72 2609 (722609) Cihlářské názvosloví
ČSN EN 1344 (722615) Cihelné dlažební prvky - Technické požadavky a zkušební metody
ČSN 72 2627-1 (722627) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační – rovnoběžky
ČSN 72 2627-2 (722627) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační – klíny
ČSN 72 2632 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Společná ustanovení
ČSN 72 2632-1 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Vápenopískové cihly plné (VCP)
ČSN EN 771-1 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
ČSN EN 771-2 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky
ČSN EN 771-3 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem
ČSN EN 772-10 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic
ČSN EN 772-11 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků
ČSN EN 772-13 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků z přírodního kamene)
ČSN EN 772-16 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů
ČSN EN 772-18 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 18: Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků
ČSN EN 772-5 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích
ČSN EN 772-6 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 6: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu betonových tvárnic
ČSN EN 772-7 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 7: Stanovení nasákavosti varem pálených zdicích prvků pro izolační vrstvy proti vlhkosti
ČSN EN 772-9 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 9: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a objemu materiálu vápenopískových zdicích prvků plněním otvorů pískem
ČSN EN 1338 (723038) Betonové dlaždice - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1339 (723039) Betonové dlaždice - Požadavky a zkušební metody
ČSN 72 3705 (723705) Výroba a kontrola keramických stavebních dílců. Společná ustanovení
ČSN P ENV 1992-1-6 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-6: Obecná pravidla. Konstrukce z prostého betonu
ČSN 73 1205 (731205) Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN EN 12350-1 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků
ČSN EN 12350-2 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím
ČSN EN 12350-3 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe
ČSN EN 12350-4 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
ČSN EN 12350-5 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím
ČSN EN 12350-6 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost
ČSN EN 12350-7 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody
ČSN EN 12390-1 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy
ČSN EN 12390-2 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti
ČSN EN 12390-3 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles
ČSN EN 12390-4 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy
ČSN EN 12390-5 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem
zkušebních těles
ČSN EN 12390-6 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu
zkušebních těles
ČSN EN 12390-7 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu
ČSN EN 12390-8 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou
ČSN EN 12504-1 (731303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku
ČSN EN 12504-2 (731303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
ČSN P 73 1309 (731309) Použití koncepce souboru betonů při řízení výroby a kontrole shody betonu
ČSN 73 1314 (731314) Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu
ČSN 73 1317 (731317) Stanovení pevnosti betonu v tlaku
ČSN EN 1354 (731317 Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN 73 1318 (731318) Stanovení pevnosti betonu v tahu
ČSN ISO 6784 (731319) Beton. Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku
ČSN 73 1320 (731320) Stanovení objemových změn betonu
ČSN 73 1322 (731322) Stanovení mrazuvzdornosti betonu
ČSN 73 1323 (731323) Stanovenie hmotnosti zložiek betónu
ČSN 73 1324 (731324) Stanovení obrusnosti betonu
ČSN 73 1326 (731326) Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
ČSN 73 1327 (731327) Stanovení sorbčních vlastností betonu
ČSN 73 1328 (731328) Stanovení soudržnosti oceli s betonem
ČSN 73 1331 (731331) Mikroskopický rozbor vzduchových pórů v betonu
ČSN 73 1332 (731332) Stanovení tuhnutí betonu
ČSN 73 1333 (731333) Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem
ČSN 73 1340 (731340) Betónové konštrukcie. Skúšanie koróznej odolnosti betónu. Všeobecné požiadavky
ČSN 73 1341 (731341) Metódy skúšania ochranných vlastností betónu proti korózii betonárskej výstuže
ČSN 73 1344 (731344) Ochrana proti korozi ve stavebnictví. Betonové konstrukce. Metody zkoušek přilnavosti ochranných povlaků
ČSN 73 1370 (731370) Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení
ČSN 73 1371 (731371) Ultrazvuková impulzová metóda skúšania betónu
ČSN 73 1372 (731372) Rezonančná metóda skúšania betónu
ČSN 73 1373 (731373) Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
ČSN EN 1052-1 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1052-2 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 1052-3 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku
ČSN EN 1052-4 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 4: Stanovení pevnosti ve smyku zdiva s hydroizolací
ČSN P ENV 13670-1 (732400)´ Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
ČSN EN 476 (756301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů
ČSN EN 773 (756302) Všeobecné požadavky na stavební dílce hydraulicky provozovaných tlakových stok a kanalizačních přípojek
ČSN EN 1293 (756303) Všeobecné požadavky na stavební dílce pneumaticky provozovaných tlakových stok a kanalizačních přípojek
ČSN EN 13380 (756304) Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy a renovace venkovních stok a kanalizačních přípojek

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Beton prostý je beton nevyztužený, nebo beton vyztužený jakoukoliv betonářskou ocelí v množství do 15 kg/m3 konstrukce. Beton železový je beton vyztužený jakoukoliv betonářskou ocelí v množství přes 15 kg/m3 konstrukce.  Dílec zatěžovací je betonové těleso různého tvaru a hmotnosti, sloužící k zatížení potrubí a zajištění jeho stability proti posunutí. Kanalizace venkovní jsou kanalizační sítě, sběrače, stoky. Do venkovních kanalizací se dále zahrnují:
- kanalizační přípojky (měřeno v ose potrubí) až po revizní šachtu (bez této šachty) nebo čistící kus umístěný na hlavním svodném potrubí vnitřní kanalizace potrubí,
- ležatá potrubí pro napojení vnějšího dešťového odpadu budovy až po patkové koleno.

Kanalizace vnitřní je potrubí, které odvádí odpadové vody z objektů a přilehlých ploch, které funkčně souvisí s objektem (terasy, dvory, atria apod.), až po napojení na kanalizační přípojku, popř. po domovní revizní šachtu (včetně této šachty). Rozvody a svody procházejíci pod objektem se považují za kanalizaci vnitřní jen tehdy, jsou-li na ně vnitřní instalace napojeny. Materiál spojovací jsou šrouby pro přírubové spoje, kompletní spojky pro potrubí z plastických hmot. Materiál těsnící jsou veškeré hmoty používané k utěsnění hrdel, přírubových spojů, trub a tvarovek. Objekty drobné jsou armaturní šachty na vodovodních řadech, šachty, spadiště a kluzy na kanalizačních trubních řadech, šachty na stokách, kanalizační vpusti, odlučovače benzínů, olejů, tuků a neutralizační stanice. Potrubí je vedení složené z trub, tvarovek, popř. armatur. Přípojka kanalizační je svodné potrubí,které odvodňuje pozemek a objekty na něm (dále jen "nemovitost") až k zaústění do veřejné stoky. Přípojka vodovodní je potrubí, kterým se přivádí voda z veřejného vodovodu do nemovitosti až těsně za vodoměr, popř. těsně před hlavní domovní uzávěr vody, není-li osazen vodoměr. Příslušenství na trubních řadech nebo stokách jsou drobné objekty a podkladní, pomocné a doplňující konstrukce. Řad trubní je potrubí s příslušenstvím. Štola je vodorovná nebo do 450 od vodorovné roviny odkloněná chodba hloubená z povrchu nebo ražená s teoretickou výrubní plochou do 16 m2. Úsek je krátká litinová trouba s hladkými konci odseknutá z litinové trouby hrdlové. Útes je kolmo nebo šikmo odseknutá část trouby s hrdlem.

Vododvod venkovní jsou přívodní, násoskové a požární řady a řady prameništních, vodovodních a cirkulačních sítí. Do venkovních vodovodů se dále zahrnují:
- vodovodní přípojky (měřeno v ose potrubí) až po vodoměr nebo, není-li vodoměr osazen až po hlavní uzávěr vody v budově,
- potrubí od vodoměru ve vodoměrné šachtě mimo budovu až po hlavní uzávěr vody budově.

Vodovod vnitřní je vodovodní potrubí včetně příslušenství a technického zařízení připojených na vodovod počínaje hlavním uzávěrem vnitřního vodovodu.
Výsek nebo výřez je dodatečné vyseknutí nebo vyříznutí části trub před osazením obdočné tvarovky na dosavadním trubním řadu.

__________________________________________________________________

ZKRATKY

dl. – délka, dlouhý
š. – šířka, široký
tl. – tloušťka , tlustý
v. – výška , vysoký
zn. – značka
DN – jmenovitá světlost
TM – technologická manipulace
Mj. – měrná jednotka
MV – malta vápenná
MVC – malta vápenocementová
MC – malta cementová
ŽB – železobeton

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU
Pro určení standardu materiálů používaných k provedení stok je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO CIHLY KERAMICKÉ
- druh
- název
- označení
- použití
- rozměry
- hmotnost
- mezní rozměry
- třída jakosti
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- součinitel prostupu tepla
- nasákavost
- mrazuvzdornost
- kyselinovzdornost
- protismykovost

PRO CIHLY VÁPENOPÍSKOVÉ

- druh
- název
- označení
- provedení
- barva lícních ploch
- použití
- rozměry
- hmotnost
- mezní rozměry
- třída jakosti
- objemová hmotnost
- barva
- pevnost v tlaku
- součinitel prostupu tepla
- nasákavost
- mrazuvzdornost
- kyselinovzdornost
- akumulační schopnost
- zvuková izolace
- požární odolnost

PRO CIHLY BETONOVÉ

- druh
- tř. betonu
- název
- označení
- provedení
- barva
- použití
- rozměry
- hmotnost
- mezní rozměry
- třída jakosti
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- kyselinovzdornost
- nasákavost
- mrazuvzdornost
- součinitel prostupu tepla
- zvuková izolace
- požární odolnost

PRO BETON

- třída betonu
- druh (prostý beton, polystyrenbeton, keramzit apod.)
- složení
- zrnitost
- druh a množství přísad
- použití
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- pevnost v tlaku při ohybu
- povrchová úprava
- mrazuvzdornost
- konsistence
- vodonepropustnost
- odolnost proti korozi vlivem karbonatace
- odolnost proti korozi vlivem chloridů
- odolnost proti chemickému působení

PRO VÝZTUŽ Z BETONÁŘSKÝCH OCELÍ

- název (označení)
- značka oceli
- jmenovitý průměr
- jmenovitá průřezová plocha
- hmotnost 1 m
- tvar tyčí
- ČSN

PRO SVAŘOVANÉ SÍTĚ

- velikost ok
- průměr drátu
- rozteč soustavy ok
- hmotnost
- rozměry
- povrchová úprava
- ČSN

PRO KAMENIVO

- druh
- třída
- účel použití
- zrnitost
- frakce
- číslo příslušné technické normy kameniva
- zvláštní požadavky
- další vlastnosti dle ČSN

PRO BEDNĚNÍ, RÁMY OCEL, HLINÍK, DŘEVO, DESKY Z PŘEKLIŽKY

- statická únosnost
- modul trámků
- modul desek
- nosnost stojky
- tloušťka a počet vrstev u překližky
- rozměry prvku
- pro překližky pevnost v ohybu

PRO ŘEZIVO PRO BEDNĚNÍ

- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

PRO ŘEZIVO PRO BEDNĚNÍ

- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

PRO MALTY

- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
 


   Copyright RTS, a.s.