ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
      51 Kolejové lože
      52 Kolej
      53 Kolej.rozvětvení
      54 ostatní úpravy
      56 Podkladní vrstvy
      57 Kryty z kameniva
      58 Kryty z betonu
      59 Kryty dlážděné
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  52 - Kolej

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Kolejová pole na pražcích
Kolejová pole montovaná na montážní základně slouží k následnému zřízení koleje. Obsahem standardu je příprava a přísun veškerého materiálu (kolejnic, pražců, pípadně mostnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, svěrek a kolejnicových uevňovadel, polyetylenových podložek pod podkladnice, pryžových podložek mezi patou kolejnice a podkladnicemi, těsnících zátek do vložek pražců z předpjatého betonu), manipulace pomocí železničního kolejového jeřábu, montáž pomocí vrtačky pražců a utahováku, naolejování spojkových a svěrkových šroubů.

Kolej stykovaná z kolejových polí
Kolej stykovaná je z mechanicky spojených kolejnicových pásů.
Obsahem standardu je přivezení kolejových polí, uložení na kolejové lože a
směrová a výšková úprava podbitím každého pražce podbíječkou.

Kolej stykovaná z kolejnic
Kolej stykovaná z mechanicky spojená z kolejnic.
Obsahem standardu je příprava a přísun veškerého materiálu (kolejnic, pražců,
podkladnic, můstkových desek, spojek, svěrek a kolejnicových upevňovadel, polyetylenových podložek pod podkladnice, pryžových podložek mezi patou kolejnice a podkladnicemi, těsnících zátek do vložek pražců z předpjatého betonu), manipulace pomocí autojeřábu, rozdělení pražců, montáž pomocí vrtačky pražců a utahováku, osazení kotevních šroubů včetně zalití u koleje na podkladu z betonu,směrovou a výškovou úpravu koleje s podbitím každého pražce třemi záběry podbíječkou včetně dotažení, očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu.

Mostnice na železničních mostech
Mostnice je nosná konstrukce uložená na mostních pilířích.
Obsahem standardu je přísun materiálu (mostnice z tvrdého dřeva, spojovací materiál, materiál pro případné podložení), provedení spojů a jejich ošetření asfaltovým tmelem.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ
vnitrostaveništní přesun
Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu.
Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové
ceny.
technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Pro dráhy kolejové normální a širokorozchodné do 50 m.
Pro dráhy kolejové úzkorozchodné pro kolejnice a pražce do 3 m, ostatní do 10 m.
Pro metro vodorovně do 50 m, svisle do 3 m.
Pro dráhy kolejové městské do 30 m.
Pro montáže kolejových polí na montážní základně do 600 m.
Pro zřízení mostnic vodorovně po celém mostě do 20 m od vnějšího líce závěrné zídky.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace.
Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí
nabídkové ceny.
lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou
výšku.
Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení.
Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ
Množství měrných jednotek pro příplatek k ceně za ztížení prací se určuje v m jako součet délek jednotlivých překážek na každé straně koleje nebo výhybky.
Délka pro výpočet množství měrných jednotek příplatků za ztížení práce se určuje:
- u překážek jejich délkou v m v pásmu vedle koleje nebo kolejového rozvětvení,
- v tunelu délkou osy koleje v m mezi svislými rovinami proloženými oběma portály tunelu,
- při rekonstrukcích koleje v m měřeno v ose koleje, u kolejových rozvětveních v m jejich rozvinuté délky.
Měrnou jednotkou kolejnicového pásu je 1 m.
Délka prozatímního přípojného pole se měří v m délky přípojného pole násobené
počtem jeho vložení.
Délka koleje přímé i v oblouku se určí v m její osy. Do celkové délky se
nezapočítává délka kolejového rozvětvení. Délka koleje z kolejnic různého tvaru se určuje pro každý útvar kolejnice poloviční délkou osy koleje.
Do délky koleje u metra se započítává:
- spojovací kolej mezi dvěma výhybkami jednoduché kolejové spojky,
- kolej za koncovými styky jednoduchých výhybek v přímé i odbočné větvi.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE
Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN EN 13145 Železniční aplikace – Tratě – Dřevěné příční a výhybkové pražce
- ČSN 44 5004 Úzkorozchodné tratě v dolech pro lokomotivní dopravu. Základní
ustanovení
- ĆSN EN 13481-3 Železniční aplikace – Trať – Požadavky na provedení systémů
upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce
- ČSN EN 13481-4 Železniční aplikace – Trať – Požadavky na provedení systémů
upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce
- ČSN EN 13230-1 Železniční aplikace – Trať – Betonové příčné a výhybkové pražce –
Část 1: Všeobecné požadavky
- ČSN EN 13230-2 Železniční aplikace – Trať – Betonové příčné a výhybkové pražce –
Část 2: Předpjaté monoblokové pražce
- ČSN EN 13230-3 Železniční aplikace – Trať – Betonové příčné a výhybkové pražce –
Část 3: Dvojité železobetonové pražce
- ČSN EN 13230-4 Železniční aplikace – Trať – Betonové příčné a výhybkové pražce –
Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a křižovatky
- ČSN EN 13230-5 Železniční aplikace – Trať – Betonové příčné a výhybkové pražce –
Část 5: Zvláštní prvky
- ČSN 73 6301 Projektování železničních drah
- ČSN 44 5780 Úzkorozchodné tratě. Kolejové pole pro doly a polní dráhy
- ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k provedení koleje se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN EN 13145 Železniční aplikace – Tratě – Dřevěné příční a výhybkové pražce
- ČSN 42 5676 Kolejnice pro důlní a polní dráhy

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Kolej bezstyková je kolej ze svařovaných kolejnicových pásů o délce nejméně 120 m. Kolej stykovaná je kolej z mechanicky spojených kolejnicových pásů. Podbíjení nesouvislé jednotlivých pražců je podbíjení ojedinělých pražců v úseku dlouhém nejvýše 50 m. Podbíjení souvislé je podbíjení pražců v úseku koleje delším než 50 m. Překážka při práci je konstrukce, která zasahuje do prostoru omezeného svislými rovinami
vedenými rovnoběžně s osou koleje ve vzdálenostech 3,0 m od osy koleje v délce větší než 0,5 m (např. nástupiště, rampa, oplocení, drátovod, banketová hrázka, šachty pozemních vedení nebo stožár, sloup apod.).
Rekonstrukcí objektů se pro účely používání příplatků k cenám rozumí:
- obnova traťových a staničních kolejí a závodových vleček,
- přestavba dosavadního kolejiště stanic, závodových vleček, lokomotivních a vozových dep, železničních opraven a strojíren i podniků mechanizace traťového hospodářství,
- prodloužení dosavadních staničních kolejí, kolejí závodových vleček,
lokomotivních a vozových dep, železničních opraven a strojíren i
podniků,
mechanizace traťového hospodářství, pro každé prodloužení koleje
nejvýše o 600 m,
- rozšíření kolejiště dosavadních stanic, závodových vleček,
lokomotivních a vozových dep, železničních opraven a strojíren i podniků mechanizace traťového hospodářství, pro každé prodloužení koleje nejvýše o dvě koleje s max. vzdáleností 10 m osy budované koleje od osy dosavadní koleje,
- přeložka a směrové vyrovnání tratí nebo jejich částí v osové vzdálenosti
budované koleje od dosavadní koleje nejvýše 10 m,
- postupné zvedání dosavadní koleje se směrovou a výškovou úpravou po
jejím poklesu v poddolovaném území.
Úzkorozchodné dráhy jsou dráhy rozchodu menšího než 1 435 mm a dráhy rozchodu 1 435 mm, jejichž kolejnice jsou uchyceny na pražcích systémem upevnění Rudert.
Pražce jsou konstrukční prvky, roznášející tlak koleje, uložené kolmo k ose koleje, ze dřeva
měkkého, tvrdého nebo oceli nebo z předpjatého betonu.
Drobné kolejivo jsou součásti železničního svršku, sloužící ke spojení kolejnic do kolejnicových pásů a k jejich připevnění k podkladním konstrukcím.
Tunel je podzemní objekt, zpravidla přístupný z obou stran, jehož výrubní průřez přesahuje 16 m2.
Kolej
- stálá je kolej a kolejové rozvětvení, jejíž poloha se nemění nebo se mění jen v dlouhých
časových intervalech,
- pohyblivá je kolej a kolejové rozvětvení na uhelných dolech a lomech a uchycení je
provedeno systémem Rudert.
Svršek železniční je konstrukce jízdní dráhy, kterou tvoří kolej a kolejová rozvětvení včetně kolejového lože, zvláštní konstrukce železničního svršku ( přídržná kolejnice, izolované styky apod.) a také doplňující konstrukce železničního svršku.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení koleje je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO KOLEJNICE
- délka
- materiál
- přímost

PRO PRAŽCE DŘEVĚNÉ
- rozměr
- typ ( příčný, výhybkový)
- provedení – materiál

PRO PRAŽCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU
- typ
- systém upevnění kolejnice
- nápravová síla
- rychlost

 


   Copyright RTS, a.s.