ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  787 - ZasklĂ­vánĂ­

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTURKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Zasklívání sklem plochým
Zasklíváním se rozumí opatření otvorových prvků případně stěn výplní ze skla plochého. Obsahem standardu je otevření bedny, vybalení skla, případné svěšení a zavěšení dílců, rozšroubování a zašroubování křídel, rozebrání dřevěných nebo odšroubování kovových lišt, nebo vyčištění polodrážky a natření fermeží, podtmelení polodrážky, začištění podtmelené strany (odstranění vytlačeného tmelu), přiříznutí skleněné tabule, uložení a zatlačení tabule do tmelu, přichycení skla kolíčky nebo růžky, zatmelení a zahlazení, odměření a nasunutí gumového těsnění, přibití dřevěných nebo zašroubování kovových lišt, očištění skla a označení tabule.

Zasklívání sklem profilovaným tvaru U
Zasklívání sklem profilovaným je určeno pro výplň otvorů v obvodových konstrukcích objektů případně k k vytvoření příček v interiéru. Obsahem standardu je vybalení skla, očištění vnitřních ploch profilů, vybalení a nařezání plsti, měření, řezání a položení podkladních latí nebo podmazání spodní drážky maltou, nařezání a uložení gumového těsnění, očištění drážky, penetrace, přiřezání profilů, příprava a nanesení tmelu, založení PVC profilu, osazení, zatmelení v rámu, očištění skla a označení tabule.

Zasklívání beztmelé
Zasklívání beztmelé se provádí bez použití tmele, ale do profilového těsnění nebo lišt. Obsahem standardu je vybalení skla, vyčištění drážky, naměření a vložení těsnicí šňůry, napnutí a přichycení, přiříznutí skla, usazení tabule, nařezání a položení podkladní lepenky, osazení parapetního plechu, osazení prašného plechu, osazení a zašroubování krytek, očištění skla a označení tabule.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové
ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže, obvykle do 5 m vodorovně a 3,5 m svisle. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Plocha zasklívání sklem plochým matovaným, válcovaným vzorovaným, válcovaným s drátěnou vložkou se určuje v m2 takto:

Okna
a) jednoduchá: 1x plochou vypočtenou ze skladebných rozměrů okna,
b) dvojitá, jednoduchá dvojitě zasklená, jednoduchá se sdruženými křídly a zdvojená: 2x plochou vypočtenou ze skladebných rozměrů okna.

Dveře normalizované
a) zasklené z jedné třetiny: 1/3 plochy vypočtené ze jmenovitých rozměrů dveří
b) zasklené ze dvou třetin: 2/3 plochy vypočtené z jmenovitých rozměrů dveří
c) celozasklené: celou plochou vypočtenou z jmenovitých rozměrů dveří

z celkové plochy dveří se odečítá plocha spodního vlysu v případě, že jeho výška přesahuje 250 mm. Plocha vlysu se určí součinem jmenovité šířky dveří a výšky vlysu měřené do polodrážky.

Dveře nenormalizované a vrata
Plochou jednotlivých tabulí měřených v polodrážce násobenou součinitelem 1,3.

Balkónové dveře sdružené
Samostatně okno a samostatně dveře podle příslušného druhu okna a druhu dveří.

Stěna a příčky
Plochou stěny vypočtenou z rozměrů podle projektu. Nezasklené plochy o šířce přes 250 mm se odečítají plnou plochou. Plocha dveří se odečítá plochou vypočtenou z jmenovitých rozměrů dveří, plocha otevíravých oken se odečítá plochou vypočtenou ze skladebných rozměrů oken.

Střechy
Plochou vypočtenou z rozměrů podle projektu.

Světlíky a nadsvětlíky
plochou vypočtenou ze skladebných rozměrů ve sklonu z vnější strany světlíku.

Balkónové a schodišťové zábradlí
Plochou vypočtenou z délky zábradlí a jeho výšky od nášlapné plochy včetně držadlového pásu. Nezasklené plochy o šířce přes 250 mm se odečítají plnou plochou.

Výtahové šachty
Plochou vypočtenou z rozměrů podle projektu.

Podhledy
Plochou vypočtenou z rozměrů podle projektu.

Plocha zasklívání sklem plochým plaveným, pokoveným, válcovaným opakním se určuje plochou jednotlivých tabulí měřených v polodrážce, přičemž šířka a výška tabulí se zaokrouhlují v mm na nejbližší vyšší číslo dělitelné 30. Plochy zasklívání sklem profilovaným tvaru U stěn a příček se určuje v m2 plochou měřenou v drážce stěny. Plocha zasklívání sklem bezpečnostním a izolačním dvojsklem se určuje v m2 plochou tabulí měřených v polodrážce. Při zasklívání nepravoúhlých konstrukcí (nepravidelnými tabulemi) je plocha zasklení určena plochou nejmenšího opsaného čtyřúhelníku při zachování zásad měření pro příslušný druh skla nebo konstrukce. Všechny plochy vypočtené v m2 se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Technickými specifikacemi se pro účely vyhlášky č-239/2004, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby, rozumí souhrny technických a uživatelských standardů stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů, a to v rozsahu jejich jednoznačně stanovených stavebně fyzikálních požadavků a technických parametrů.

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění. Jsou to zejména:
- ČSN 73 3440 Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k zasklívání se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a příslušné normy.
Jsou to zejména:
- ČSN EN 572-1 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého
skla - Část 1: Definice a obecné a fyzikální a mechanické vlastnosti
- ČSN EN 572-2 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého
skla - Část 2: Sklo float
- ČSN EN 572-3 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého
skla - Část 3: Leštěné sklo s drátěnou vložkou
- ČSN EN 572-4 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého
skla - Část 4: Sklo ploché tažené
- ČSN EN 572-5 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého
skla - Část 5: Sklo vzorované
- ČSN EN 572-6 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého
skla - Část 6: Sklo vzorované s drátěnou vložkou
- ČSN EN 572-7 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého
skla - Část 7: Profilované stavební sklo s nebo bez drátěné vložky
- ČSN EN ISO 12543-1 Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo
- Část 1: Definice a popis jednotlivých částí
- ČSN EN ISO 12543-2 Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo
- Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo
- ČSN EN ISO 12543-3 Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo
- Část 3: Vrstvené sklo
- ČSN EN ISO 12543-6 Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo
- Část 6: Vzhled
- ČSN EN 12758 Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy
výrobků a stanovení vlastností
- ČSN EN 410 Sklo ve stavebnictví - Stanovení světelných a slunečních charakteristik
zasklení
- ČSN EN 1748-1 Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Část 1:
Borosilikátové sklo
- ČSN EN 1748-2 Sklo ve stavebnictví - Zvláštní základní výrobky - Část 2: Keramické
sklo
- ČSN EN 357 Sklo ve stavebnictví - Požárně odolné zasklené prvky s průhlednými nebo
průsvitnými skleněnými prvky - Klasifikace požární odolnosti
- ČSN EN 1096-1 Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 1: Definice a zatřídění
- ČSN EN 1096-2 Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 2: Požadavky a zkušební
metody pro povlaky třídy A, B a S
- ČSN EN 1096-3 Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 3: Požadavky a zkušební
metody pro povlaky třídy C a D
- ČSN EN 1036 Sklo ve stavebnictví - Zrcadla ze skla float se stříbrným povlakem,
určená pro vnitřní použití
- ČSN EN 1863-1 Sklo ve stavebnictví - Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo
- Část 1: Definice a popis
- ČSN EN 12337-1 Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité
sklo - Část 1: Definice a popis
- ČSN 70 1304 Sklo ploché válcované opakní
- ČSN EN 12150-1 Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité
bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis
- ČSN EN 13024-1 Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní
sklo - Část 1: Definice a popis
- ČSN EN 1279-2 Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - část 2: Dlouhodobá metoda
zkoušení a požadavky na pronikání vlhkosti
- ČSN EN 1279-3 Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 3: Dlouhodobá metoda
zkoušení a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance
koncentrace plynu

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při Provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálu.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ
- neuvedeno

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standartu materiálů používaných k zasklívání je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobku.

PRO PLOCHÉ SKLO ČIRÉ, VÁLCOVANÉ ORNAMENTÁLNÍ, VÁLCOVANÉ S DRÁTĚNOU VLOŽKOU
- tloušťka skla

PRO SKLO POKOVENÉ
- tloušťka skla
- světelná propustnost
- solární faktor

PRO SKLO BEZPEČNOSTNÍ TVRZENÉ
- tloušťka skla
- pevnost v tahu za ohybu

PRO SKLO BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ
- tloušťka skla
- pevnost v tahu za ohybu
- modul pružnosti v ohybu

PRO SKLO BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ NEPRŮSTŘELNÉ
- tloušťka skla
- odolnost proti průstřelu

PRO IZOLAČNÍ DVOJSKLA
- tloušťka skel a tloušťka vzduchové vrstvy
- typ skla
- výplň mezery mezi skly
- tepelná vodivost
- tepelný odpor
- koeficient prostupu tepla
- světelná propustnost
- reflexe světla
- vzduchová neprůzvučnost
- solární faktor
- energetická propustnost
- energetická reflexe
- energetická absorbce
 


   Copyright RTS, a.s.