ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   CENOVÉ UKAZATELE
   KATALOG OBJEKTŮ
   ROZPOČTÁŘSKÉ PRÁCE
   HONORÁŘ ARCHITEKTA
 
 
 
 
 

  Standardy rozpočtářskĂ˝ch pracĂ­ a metodika jejich oceňovĂĄnĂ­Předkládáme Vám popis náplně práce rozpočtáře včetně výstupů a návrh způsobu stanovení ceny
za tyto práce, které vychází z praktických dlouhodobých zkušeností společnosti RTS, a.s.

Poslední aktualizace dne 27. 5. 2013.

Obsah dokumentu:

Úvodní ustanovení
A. Studie stavby / dokumentace pro územní řízení
B. Dokumentace pro stavební povolení / pro provedení stavby
 

Úvodní ustanovení

Rozpočet zpracovaný projektantem či jinou odbornou osobou má nezastupitelné místo v oblasti plánování realizace a zejména jako srovnávací prvek pro hodnocení nabídnutých cen, a to nejen celkových cen, ale i jejich obsahu. Bez rozpočtu je v podstatě zadavatel nebo objednatel odkázán na údaje, které mu poskytnou sami uchazeči (zhotovitelé) a které nemusí být vždy v souladu se zájmy zadavatele.

Samostatnou kapitolou je úroveň podkladů, ze kterých se ocenění stavby sestavuje a jejich podrobnost. Pro jakékoliv teoretické úvahy je však nutné vycházet z ideálního stavu, tj. že projekt je vypracován tak, že obsahuje příslušné výpisy prvků, konstrukce podlah, seznam požadovaných strojů a zařízení apod. Čím méně dokonalý projekt je, tím vyšší může být pracnost sestavení položkového rozpočtu.

Dalším prvkem výrazně ovlivňujícím cenu je i bezchybnost položkového rozpočtu. Z praktických zkušeností víme, že dokonalý rozpočet snad ani nelze sestavit. Vždy se najde něco, co rozpočtář opomene, podcení nebo výrazně nadhodnotí. Oprava takovéhoto stavu by samozřejmě měla být v ceně, ale domnívám se, že každý kdo rozpočtuje by měl vědět, že jeho chyby mají výrazný vliv na vlastní realizaci. Pro zhotovitele je nedokonalý rozpočet základem pro budoucí ztráty, pro investora znamená nebezpečí zvyšování sjednané ceny. A je však rozpočet zpracováván pro kohokoliv, měla by být každá chyba v něm důvodem k poskytnutí slevy z ceny a výrazné chyby jejichž následkem je výrazná finanční změna ceny díla by měly vést k vrácení ceny celé.

A je však rozpočet zpracováván pro kohokoliv, měla by být každá chyba v něm důvodem k poskytnutí slevy z ceny a výrazné chyby jejichž následkem je výrazná finanční změna ceny díla by měly vést k vrácení ceny celé.

Pro stanovení ceny za provedení propočtu nebo zpracování rozpočtu staveb nebo stavebních prací jsou v současné praxi využívány sazebníky některých odborných organizací vycházející ze stanovení ceny na základě podílu celkových nákladů stavby, případně se používá hodinová sazba nebo v případě zpracování položkových rozpočtů sazba za položku.

Dlouhodobé zkušenosti společnosti RTS, a.s. v oblasti rozpočtování a kalkulování stavebních prací, sestavování sborníků stavebních a montážních prací a pořádání výběrových řízení na stavební zakázky nás vedly k vydání tohoto materiálu.

Základním cílem je definovat standard pro obsah, rozsah a formu zpracování propočtové a rozpočtové dokumentace a na tento standard navazující orientační sazbu pro výpočet odměny.

Standardy obsahu a rozsahu prací a dokumentace jsou uvedeny nejen jako doporučení pro převzetí dokumentace, postup prací a formu předání výsledku svém práce, ale také jsou prospěšnou informací pro objednatele, aby věděl jaké informace musí poskytnout, co je povinností rozpočtáře a co dostane jako výsledek.

__________________________________________________________________

Pro úplnost uvádíme přehled používaných způsobů stanovení ceny za rozpočtářské práce:

1. Hodinová sazba

Jednou z metod jak dospět k ceně za vypracování rozpočtu je kalkulace podle počtu odpracovaných hodin. Tato metoda má však nevýhodu, že nelze dopředu při sjednání zakázky na vypracování rozpočtu stanovit, kolik hodin bude třeba. Rovněž počet odpracovaných hodin je neprůkazný a může vyvolat nedůvěru mezi oběma stranami. Přesto, zejména u drobnějších zakázek je tato metoda vhodná. Obě strany by si před uzavřením smlouvy na vypracování rozpočtu měly dohodnout zejména výši hodinové sazby a určit alespoň nějaký limit, přes který cena za zpracování rozpočtu nepřekročí.

Hodinová sazba by měla by odpovídat kvalifikaci rozpočtáře s ohledem na jeho odborné znalosti a zkušenosti a zahrnuje veškeré náklady na pracovníka včetně technického vybavení, školení, dovolených, přiměřeného zisku atd. Na druhé straně musí odpovídat rychlosti zpracování propočtů a rozpočtů tak, aby při dodržení standardu rozsahu a obsahu prací byla celková cena v daném místě a čase přijatelná.

O tom kolik má činit příslušná sazba na hodinu práce lze rovněž diskutovat, ale lze vyjít z určitého předpokladu, že rozpočtováním se na profesní úrovni zabývají většinou podnikatelé podnikající jako fyzické osoby s minimální režií (s výjimkou pořizovacích nákladů na programy a datové soubory). Zařadíme-li jejich odbornost do „středního“ stupně, a stanovíme-li jejich měsíční náklady ve výši 60.000,- Kč (nájem kanceláře, vlastní mzda, odvody, odpisy počítače, software,  ostatní režijní náklady apod.), pak orientační sazby jsou:

400,- Kč / hod.    za jednoduché práce ( běžné rozpočtářské práce, popis viz. dále)
600,- Kč / hod.    za složité práce ( rozpočtářské práce koncepční a koordinační činnosti)

2. Sazba za položku rozpočtu

Takovou sazbu lze stanovit na základě dlouhodobé práce rozpočtáře a jeho statistického odhadu, že zvolená sazba za položku pokryje jeho náklady stejně jako sazba hodinová. Nemyslíme si, že je možné sazbu za položku doporučit obecně, vždy je významně závislá na podmínkách, osobní zkušenosti a zručnosti rozpočtáře.

Kvalifikace rozpočtáře
U této profese neexistuje žádný požadavek na získané vzdělání, žádné zkoušky odborné způsobilosti ani žádné profesní sdružení zabývající se problémy dané oblasti.

__________________________________________________________________

A. Studie stavby / dokumentace pro územní řízení

Minimální obsah dokumentace

Dokumentace by měla obsahovat základní údaje potřebné pro přiměřeně přesný propočet ceny stavebního díla. Jedná se například o umístění stavby, základní rozměry, počet podzemních a nadzemních podlaží, druh zastřešení, úroveň vybavenosti.

Průvodní zpráva - základní údaje včetně budoucího provozu, pokud je už znám konstrukční systém nebo se dá předpokládat. Popis technologická části alespoň s vyjádřením kapacity nebo jiné vlastnosti rozhodující o výkonu technologie.

Stavební část – požadavky na architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení včetně umístění stavby, výkresu situace a pohledů.

Standardní rozsah a obsah postupů rozpočtáře 

Seznámení se s dokumentací stavby:

Pokud není z dokumentace zřejmé provede rozčlenění stavby na stavební objekty. Kritériem je členění podle funkce a konstrukčního systému. Jednotlivé stavební objekty zatřídí podle charakteru, účelu a konstrukčního systému v návaznosti na způsob ocenění do JKSO (Jednotná klasifikace stavebních objektů), případně do jiného třídníku, který navazuje na strukturu použité základny pro propočet.

Pro každý objekt samostatně provádí:

a) Výpočet obestavěného prostoru s dokumentací postupu a způsobu výpočtu.

Pro budovy se obvykle stanovuje obestavěný prostor (m3),  pro komunikace a plochy se stanovuje plocha v m2, u inženýrských sítí délka v bm. 
Pro výpočet obestavěného prostoru budov je doporučen postup podle normy ČSN 73 4055 „Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů“.

b) Ocenění objektu
Pro danou úroveň dokumentace lze použít ocenění srovnáním s už realizovanými stavebními objekty, které jsou např. v Katalogu staveb a objektů RTS na základě expertních dotazů.
Další možností je použití databáze objemových ukazatelů např. RTS, a.s..

c) Ocenění technologie

d) Dopočet případných vedlejších a ostatních nákladů souvisejících s objektem. Pokud objemové ukazatele nebo základna realizovaných staveb nemá v sazbách započteny vedlejší náklady, pak je nutno stanovit druhy a způsob výpočtu jednotlivých vedlejších nákladů, které s provedením souvisí a nejsou zahrnuty v základních sazbách. Patří sem například: Vliv regionu, případný vliv inflace, vedlejší náklady (zařízení staveniště apod.), rezerva, náklady na projekt a inženýrskou činnost.

e) Stanovení základen pro výpočet DPH v základní nebo snížené sazbě. V případě použití snížené sazby DPH posoudit oprávněnost sazby z pohledu platné legislativy.

f) Sestavení přehledu podle stavebních dílů, dopočet ceny stavebního dílu a jeho podílu na celkové ceně stavebního objektu.

g) Vytipování kritických míst, které z pohledu úplnosti a podrobnosti předané dokumentace, mohou mít vliv na propočtenou cenu. (Pozn. Na základě zkušeností rozpočtáře vyjmenovat možnosti, které by mohly mít vliv na celkovou cenu a nejsou z dokumentace dostatečně zřejmé)

Rekapitulace stavby

a) Sestavení rekapitulace stavby součtem cen jednotlivých objektů

b) Doplnění a dopočet všech vedlejších a ostatních nákladů, souvisejících se stavbou a do objektů nezapočítaných.

c) Popisu stavby se zaměřením na okolnosti související s cenou stavby.

d) Posouzení rizika možných objektů neuvedených v dokumentaci, ale podle zkušenosti a předpokladů rozpočtáře se stavbou pravděpodobně souvisejících, ale do ceny stavby nezapočítaných. (Pozn. Jedná se o upozornění na základě zkušeností rozpočtáře)

Standardní obsah a forma výstupu

Uvedení podkladů, které byly pro propočet poskytnuty objednatelem.

Popis použité metody pro propočet.

Rekapitulace stavby:

- Základní údaje - název, místo, datum, objednatel, zpracovatel
- Stručný popis – souhrnná charakteristika stavby
- Cena stavby celkem bez DPH. (Pozn. Cena je součtem cen objektů, cen vedlejších nákladů
   objektů a ceny vedlejších nákladů stavby)
- Základny pro výpočet DPH základní i snížené
- Hodnoty DPH základní a snížená
- Cena stavby celkem včetně DPH
- Seznam stavebních objektů s uvedením ceny bez DPH, DPH a ceny celkem

Rekapitulace objektů:

Pro každý stavební objekt samostatně se uvádí tyto základní údaje :

- Název objektu
- Stručný popis – charakteristika objektu
- Popis standardů konstrukcí a prací započtených do ceny
- Zatřídění objektu do klasifikace použité pro propočet. Podle konstrukčního systému pokud je
  v tomto členění základna pro výpočet, pokud není uvedeno v dokumentaci je potřeba, aby
  rozpočtář zvolil pravděpodobnou variantu.
- Výpočet objemových / účelových jednotek včetně dokumentace postupu výpočtu.
- Jednotková cena s dokumentací způsobu jejího sestavení.
- Celková cena stavebního objektu bez DPH
- Seznam vedlejších nákladů včetně zvolené sazby se zdůvodněním druhu nákladu i výše
  sazby a výslednou hodnotou.
- Celková hodnota vedlejších nákladů bez DPH.
- Základny pro výpočet DPH v základní a snížené sazbě. V případě použití snížené sazby DPH
  je nutno vyjmenovat důvody a postupy opravňující použití snížené sazby DPH dle platné
  legislativy.
- Celková cena stavebního objektu včetně DPH
- Výčet kritických míst, které z pohledu předané dokumentace, mohou mít vliv na propočtenou
  cenu.

Rekapitulace stavebních dílů

Pro každý stavební objekt je sestaven přehled podle stavebních dílů s uvedením ceny každého dílu bez DPH a jeho procentní podíl na celkové ceně stavebního objektu.

Odměna za zpracování propočtu

Za zpracování propočtu ceny stavebního díla v rozsahu a obsahu uvedeném výše lze stanovit orientační cenu podílem z celkových nákladů stavby bez DPH podle následující tabulky :

Základní orientační sazby:

RN stavby v mil. Kč  bez DPH Novostavba Rekonstrukce
1 0,180 % 0,210 %
3 0,110 % 0,127 %
5 0,090 % 0,104 %
10 0,080 % 0,092 %
50 0,040 % 0,046 %
100 0,025 % 0,029 %
300 0,015 % 0,017 %
500 0,011 % 0,013 %
1000 0,015 % 0,009 %

Pokud rozsah a obsah dokumentace poskytnuté objednatelem, případně rozsah zpracované dokumentace pro objednatele neodpovídá výše uvedeným standardům, je potřeba i orientační cenu za propočet v tomto smyslu zohlednit.

__________________________________________________________________

B. Dokumentace pro stavební povolení / pro provedení stavby

Minimální obsah dokumentace

Dokumentace by měla obsahovat všechny technické, kvalitativní a užitné údaje potřebné pro přesný položkový rozpočet stavebního díla. Jedná se kompletní projektovou dokumentaci obsahující technické, konstrukční na materiálové řešení stavebního díla s úplnou výkresovou dokumentací a všemi požadavky na organizaci stavby, zařízení staveniště a další požadavky na přípojky, úpravu terénu a omezujícími podmínkami z hlediska provozu v místě stavby.

Průvodní technická zpráva – celkové řešení stavby, podmínky pro bezpečnost, projet organizace výstavby a přesné technické a užitné vlastnosti konstrukcí a materiálů.

Popis technologická části s vyjádřením kapacity nebo jiné vlastnosti rozhodující o výkonu technologie.

Stavební část – kompletní výkresová dokumentace stavby včetně dokumentace řemesel a dokumentace zámečnických, truhlářských výrobků.

Standardní rozsah a obsah postupů rozpočtáře 

Seznámení se s projektovou dokumentací stavby.

Pro každý objekt samostatně provádí:

a) Zpracování výkazu výměr s dokumentací postupu a způsobu výpočtu. Zpracovaný výkaz výměr obsahuje informace o místě výměry tak, aby bylo možné kontrolovat vypočtené objemy a bylo zřejmé, že je výkaz výměr úplný.

b) Ocenění objektu
Pro danou úroveň dokumentace lze použít ocenění použitím agregovaných položek nebo podrobných položek stavebních a montážních prací a materiálů, které jsou např. ve Sbornících cen stavebních prací společnosti RTS, a.s.
Další možností je použití databáze objemových ukazatelů např. RTS, a.s..

c) Ocenění technologie

d) Dopočet případných vedlejších a ostatních nákladů souvisejících s objektem.

Položky sborníků stavebních a montážních prací obvykle neobsahují vedlejší náklady spojené s realizací stavebního objektu. Proto je potřeba oprávněné vedlejší náklady dopočítat s tím že je nutné vyjmenovat druhy nákladů s uvedením sazby odpovídající danému nákladu na stavbě a uvést základnu a celkový finanční objem, který tomuto vedlejšímu nákladu odpovídá.

Patří sem například: Vliv regionu, případný vliv inflace, vedlejší náklady (zařízení staveniště apod.), rezerva, náklady na projekt a inženýrskou činnost.

e) Stanovení základen pro výpočet DPH v základní nebo snížené sazbě. V případě použití snížené sazby DPH posoudit oprávněnost sazby z pohledu platné legislativy.

f) Sestavení přehledu podle stavebních dílů, dopočet ceny stavebního dílu a jeho podílu na celkové ceně stavebního objektu.

g) Vytipování kritických míst, které z pohledu úplnosti a podrobnosti předané dokumentace, mohou mít vliv na propočtenou cenu. (Pozn. Na základě zkušeností rozpočtáře vyjmenovat možnosti, které by mohly mít vliv na celkovou cenu a nejsou z dokumentace dostatečně zřejmé)

Rekapitulace stavby

a) Sestavení rekapitulace stavby součtem cen jednotlivých objektů

b) Doplnění a dopočet všech vedlejších a ostatních nákladů, souvisejících se stavbou a do objektů nezapočítaných.

c) Popisu stavby se zaměřením na okolnosti související s cenou stavby.

d) Posouzení rizika možných objektů neuvedených v dokumentaci, ale podle zkušenosti a předpokladů rozpočtáře se stavbou pravděpodobně souvisejících, ale do ceny stavby nezapočítaných. (Pozn. Jedná se o upozornění na základě zkušeností rozpočtáře)

Standardní obsah a forma výstupu

Uvedené podkladů, které byly pro propočet poskytnuty objednatelem.
Popis použité metody pro propočet.

Rekapitulace stavby

- Základní údaje - název, místo, datum, objednatel, zpracovatel
- Stručný popis – souhrnná charakteristika stavby
- Cena stavby celkem bez DPH (Pozn. Cena je součtem cen objektů, cen vedlejších nákladů
  objektů a ceny vedlejších nákladů stavby)
- Základny pro výpočet DPH základní i snížené
- Hodnoty DPH základní a snížená
- Cena stavby celkem včetně DPH
- Seznam stavebních objektů s uvedením ceny bez DPH, DPH a ceny celkem.

Rekapitulace objektů:

Pro každý stavební objekt samostatně se uvádí tyto základní údaje:

- Název objektu
- Stručný popis – charakteristika objektu
- Popis standardů konstrukcí a prací započtených do ceny
- Zatřídění objektu do klasifikace použité pro propočet
- Podle konstrukčního systému pokud je v tomto členění základna pro výpočet, pokud není
  uvedeno v dokumentaci je potřeba, aby rozpočtář zvolil pravděpodobnou variantu.
- Výpočet objemových / účelových jednotek včetně dokumentace postupu výpočtu.
- Jednotková cena s dokumentací způsobu jejího sestavení.
- Celková cena stavebního objektu bez DPH
- Seznam vedlejších nákladů včetně zvolené sazby se zdůvodněním druhu nákladu i výše
  sazby a výslednou hodnotou.
- Celková hodnota vedlejších nákladů bez DPH.
- Základny pro výpočet DPH v základní a snížené sazbě.
- V případě použití snížené sazby DPH je nutno vyjmenovat důvody a postupy opravňující
  použití snížené sazby DPH dle platné legislativy.
- Celková cena stavebního objektu včetně DPH
- Výčet kritických míst, které z pohledu předané dokumentace, mohou mít vliv na propočtenou
  cenu.

Rekapitulace stavebních dílů

Pro každý stavební objekt je sestaven přehled podle stavebních dílů s uvedením ceny každého dílu bez DPH a jeho procentní podíl na celkové ceně stavebního objektu.

Odměna za zpracování propočtu

Za zpracování propočtu ceny stavebního díla v rozsahu a obsahu uvedeném výše lze stanovit orientační cenu podílem z celkových nákladů stavby bez DPH podle následující tabulky :

Základní orientační sazby

RN objektu v mil. Kč bez DPH Stavební objekty mimo liniových Liniové objekty
Novostavba Rekonstrukce Novostavba Rekonstrukce

0-1

0,550 %

0,700 %

0,300 %

0,390 %

1-3

0,400 %

0,510 %

0,200 %

0,260 %

3-5

0,290 %

0,370 %

0,145 %

0,190 %

5-10

0,240 %

0,310 %

0,115 %

0,150 %

10-50

0,120 %

0,150 %

0,060 %

0,078 %

50-100

0,090 %

0,115 %

0,040 %

0,052 %

100-300

0,055 %

0,070 %

0,025 %

0,033 %

300-500

0,040 %

0,051 %

0,020 %

0,026 %

500-1000

0,030 %

0,038 %

0,015 %

0,020 %

Přirážky a srážky k ceně 

Kód přirážky/srážky Popis koeficient 
S1 Zpracování pouze výkazu výměr podle projektu s přiřazením odpovídajících položek prací a materiálů 0,68
S2 Pouze ocenění zpracovaného položkového soupisu s výkazem výměr 0,32
S3 Sestavení výkazu výměr, ocenění, nebo kompletního rozpočtu bez specializovaných řemesel 0,72
S4 Použití agregovaných položek v rozsahu více než 25% , do 50% 0,85 0,85
S5 Použití agregovaných položek v rozsahu více než 50% 0,70
S6 Sestavení rekapitulace stavby 1,04

Poslední aktualizace dne: 27.5.2013

 


   Copyright RTS, a.s.