ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   PŘÍPRAVA PROJEKTU
   PRŮZKUMY
   OBSAH DOKUMENTACE
   FUNKČNÍ DÍLY
 
 
 
 
 

  Příprava projektu

Předběžná studie proveditelnosti
(angl. Prefeasibility study, také podnikatelský/investiční záměr, stavební program)
Je to studie, zpracovaná obvykle ve struktuře studie proveditelnosti. Protože však jde o dokumentaci většinou vypracovanou před zahájením prací na dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a nákladnější průzkumy, dílčí studie, průběžné výstupy správního řízení apod. nejsou tedy obvykle ještě k dispozici a jsou nahrazeny odbornými odhady, je míra nepřesností této dokumentace větší, běžně až 20%.  Tato dokumentace se zpracovává hlavně pro náročnější, rozsáhlejší nebo složitější projekty, pro které je pořízení studie proveditelnosti, dokumentace pro územní rozhodnutí aj. již značně nákladnou záležitostí a kompetentní orgán investora si proto (kupř. před zadáváním prací manažerovi projektu) vyhradí schválit nejprve tuto studii předběžnou. Na jejím základě pak rozhodne, zda pokračovat v nákladnějších pracích na studii proveditelnosti, popř. snížit tyto náklady kupř. výběrem omezeného počtu variant  pro konečné rozhodování.

Slouží pro rozhodnutí investora o dalším pokračování záměru.


Studie proveditelnosti
(angl. Feasibility study, také technicko – ekonomická studie/zadání)
Studie proveditelnosti vypracovávají zejména poradenské a konzultační firmy, specializované na přípravné fáze projektu, tedy zabývající se marketingovými studiemi, finančními a ekonomickými analýzami, prostorovým projektováním (rozvojové regionální studie), vč. vypracování žádostí o spolufinancování projektů z veřejných zdrojů (státní rozpočet, rozvojové fondy EU), projektovým řízením (manažer projektu). Je nutná spolupráce s projektovými firmami, zpracovateli dokumentace územně plánovací, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, příp. návrhu stavby. Studie proveditelnosti je zpracovávána souběžně s dokumentací pro územní řízení, z které také přejímá zejména návrh technického řešení projektu, takže má oproti předběžné studii proveditelnosti mnohem vyšší míru přesnosti cenových odhadů.


Slouží jako podklad pro jednání o získání bankovním úvěru či o spolufinancování projektu z dodací nebo strukturálních fondů ČR, EU, apod.

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
Tvoří nedílnou součást žádosti o vydání úředního rozhodnutí o umístění stavby.
Obsah dokumentace, resp. obsah a rozsah podkladů přikládaných k návrhu na vydání územního rozhodnutí, je předepsán dle vyhláškou č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření – v příloze č.4 této vyhlášky.


Domácí odkazy :
  Portál veřejné správy
  Sbírka zákonů
  Normalizační institut
  ČKAIT
  ČKA
  CACE CZ
  UNIKA
  Česká komora st. ekonomů
  ČSSI ČR
Zahraniční odkazy :
  FIEC
  FIDIC
  EU Simap
  EFCA
 
 
Hlavní partner projektu
 
 
 
 
   Copyright RTS, a.s.