ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   PŘÍPRAVA PROJEKTU
   PRŮZKUMY
   OBSAH DOKUMENTACE
   FUNKČNÍ DÍLY
 
 
 
 
 

  PrĹŻzkumy přípravnĂ© fáze stavebnĂ­ho projektu

Dále specifikované průzkumy jsou z věcného i obchodního hlediska samostatné ucelené činnosti, které patří k výchozím podkladům pro vypracování uvedených druhů dokumentace, zejména studie proveditelnosti, tedy jde o činnosti, jejichž výsledek ovlivní celý rozhodovací proces dalšího vývoje projektu.  Tyto průzkumy jsou obvykle i nutnou podmínkou správních řízení, např. územního řízení. Výsledky průzkumů jsou vypracovány zpravidla formou zprávy nebo dílčí studie a přiloženy k technicko ekonomické studii a k dokumentaci k územnímu řízení či návrhu stavby, které pak obvykle obsahují pouze zapracované závěry těchto studií.

Průzkum marketingový

Obsahuje zpravidla informace o možných zákaznících (odběratelích, klientech), informace o konkurenci a zejména o vlastních možnostech realizovaného projektu na trhu. Marketingový průzkum je významným podkladem studie proveditelnosti

Průzkum stavebně - historický

Předmětem průzkumu je zjišťování, shromažďování, třídění a zpracování informací o konkrétní stavební památce, souboru památek. Používá zásadně nedestruktivních metod, nesmí při něm dojít k poškození ani znehodnocení památky. Závěry a hodnocení stavebně-historického průzkumu jsou podkladem pro rozhodnutí orgánů a organizací státní památkové péče. Průzkum stavebně-historický by měl obsahovat umělecko historické hodnocení, památkové hodnocení a kulturně historické hodnocení. Výstupem tohoto průzkumu je zpravidla textová, kresebná a fotografická dokumentace doplněná grafickým zpracováním, doplňujícím vývoj objektu a vyjadřujícím názory zpracovatele na současný stav objektu

Průzkum přírodních podmínek

Inženýrsko-geologický, hydrogeologický průzkum (vlastnosti základové půdy, poddolování, seismicita, hladina, množství a jakost podzemních vod)
Půdně mechanický průzkum
Hydropedologický a hydrologický
Průzkum klimatických podmínek
Průzkum hledisek ochrany přírody, vč. zemědělské půdy a lesních porostů
Průzkum ověřující dotčení ložisek nerostných surovin
Průzkum minerálních, léčebných pramenů

Průzkum technicko hospodářských podmínek, ovlivňujících projekt

Průzkum zásobování vodou (pitnou, užitkovou, provozní)
Průzkum zásobování elektřinou, teplem, plynem
Průzkum možnosti likvidace odpadů
Průzkum dopravních a spojových zařízení, stavu objektů a sítí
Průzkum podmínek pro zemědělství a lesní hospodářství (rekultivace)
Průzkum zdrojů a struktury lidských zdrojů (pracovních sil)
Průzkum vlivu stavby na životní prostředí

Speciální průzkumy

Průzkum bakteriologický
Průzkum chemický
Průzkum korozní
Průzkum vysokofrekvenčního záření
Průzkum trakčních a jiných elektrických záření

Průzkum podmínek pro provedení stavby


Průzkum místních zdrojů přírodních, využitelných stavebních hmot
Průzkum možnosti využití stávajících objektů pro účely zařízení staveniště
Průzkum stávajících stavebních objektů
Průzkum provozních souborů
Průzkum statického stavu prvků dlouhodobé životnosti budov (základy, svislé nosné a vodorovné konstrukce, masivní schodiště, střešní konstrukce)
Stavební průzkum míry opotřebení a míry využitelnosti stávající stavby pro projekt

Průzkum stavebně -  technický


Používá se pro účelný a úsporný návrh změny, popřípadě obnovy stavby. Výstupem z tohoto průzkumu jsou informace o stávajícím objektu, staveništi i přilehlých stavbách.

 


Domácí odkazy :
  Portál veřejné správy
  Sbírka zákonů
  Normalizační institut
  ČKAIT
  ČKA
  CACE CZ
  UNIKA
  Česká komora st. ekonomů
  ČSSI ČR
Zahraniční odkazy :
  FIEC
  FIDIC
  EU Simap
  EFCA
 
 
Hlavní partner projektu
 
 
 
 
   Copyright RTS, a.s.