ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   SCSD
   KVALIFIKACE MMR
   KVALIFIKACE V EU
 
 
 
 
 
 

  Kvalifika��n�� postupy v zem��ch Evropsk�� unie
Ochrana obchodních vztahů a zadávání veřejných zakázek je předmětem pozornosti států EU řadu let a s přípravou jednotného evropského trhu se od devadesátých let stala tato problematika vysoce aktuální. Začaly se objevovat první kolapsy investic a úvahy o nutnosti prokazování kvalifikace firem, podílejících se na veřejných zakázkách. Prakticky všechny vyspělé evropské státy si již vytvořily své národní kvalifikační systémy.
           
V březnu roku 2005 nechala Evropská federace stavebního průmyslu FIEC (Fédération de l´Industrie Européenne de la Construction - European Construction Industry Federation) zpracovat studii, která by stručně představila principy prokazování kvalifikace v jednotlivých státech Evropské unie.

Hlavním cílem této studie bylo na jedné straně pomoci těm dodavatelům, kteří jeví zájem o stavební práce (zakázky) v jiných zemích EU a potřebují informace o případných administrativních procedurách, které budou muset podstoupit a na druhé straně pomoci členským organizacím těch zemí, kde neexistuje žádný kvalifikační systém. Takové členské organizace si mohou na základě této studie vytvořit celkový přehled o kvalifikačních systémech v Evropě v případě, že by chtěly vyzvat své vnitrostátní orgány pro zřízení podobného systému na své národní úrovni.

V prosinci roku 2006 byl proveden nový průzkum v jednotlivých státech, původní studie byla doplněna a nyní Vám ji zde předkládáme. Organizace FIEC přislíbila, že tyto informace bude dále doplňovat a aktualizovat, o všech novinkách Vás budeme na našich stránkách pravidelně informovat.
_______________________________________________________
          
Obsah článku:
Rakousko
Belgie
Česká republika
Dánsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Irsko
Itálie
Litva
Holandsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Slovensko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie

Rakousko
Celkový přehled:
Právně závazný systém kvalifikace: NE
Dobrovolný systém kvalifikace: žádný oficiální systém
Technická kritéria:
Reference: reference z podobných projektů, rozhodující je počet realizovaných staveb
Administrativní a právní kritéria:
- osvědčení o daňových nedoplatcích
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis ze správy sociálního zabezpečení
- osvědčení o tom, že není firma v bankrotu
Finanční kritéria:
celkový obrat za poslední 3 roky

Belgie
Celkový přehled:
Právně závazný systém kvalifikace: ANO
Dobrovolný systém kvalifikace: NE
Použití: předepsaný pro veřejné zdroje,dobrovolný pro soukromé
Kvalifikační řídící orgány: Service Public Federal Economie, PME
Třídění, názvosloví: 17 kategorií, 63 podkategorií, podle různorodosti typů prací
Doba platnosti a četnost kontroly: 5 roků
Ostatní: Dodavatelé jsou registrováni v 8 třídách podle velikosti a v kategoriích podle typu činností, to zaručuje soulad mezi finanční silou, obratem a referencemi s ohledem na velikost zakázky a počtu zaměstnanců
Technická kritéria:
Dokumenty prokazující:
- průměrný počet dělníků a THU pracovníků
- vzdělání a profesionální kvalifikaci
Reference: seznam prací dokončených za posledních 8 roků doložený referenčními listy nejdůležitějších staveb
Administrativní a právní kritéria:
- osvědčení o tom, že není firma v bankrotu
- osvědčení o daňových nedoplatcích
- výpis ze správy sociálního zabezpečení
- osvědčení o tom, zdali nebyl dodavatel soudně stíhán
- osvědčení o účasti v profesních spolcích a sdruženích
Finanční kritéria: finanční potřeby doložené účetní rozvahou, obrat na stavbách za 3 roky

Česká republika
Celkový přehled:
Právně závazný systém kvalifikace: NE
Dobrovolný systém kvalifikace: ANO (Dodavatelé systém vítají, protože vydaný certifikát nahradí velký počet dokumentů, které jsou požadovány pro nabídkové řízení při zadávání veřejných zakázek
Použití: Správní úřady obcí, měst, krajů, veřejných institucí, které zabezpečují investice
Kvalifikační řídící orgány: Czech National Accreditation Body
Řízení systému: Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Doba platnosti a četnost kontroly: 1 rok s možností 1 ročního prodloužení (nejsou žádné limity pro prodloužení platnosti, ale samotná doba platnosti je vždy jeden rok)
Technická kritéria:
Reference: minimálně 3 potvrzené reference v obdobném oboru, které byly dokončeny v posledních pěti letech. Žadatel o klasifikaci musí doložit potvrzení dodaná jeho minulými klienty (objednateli) o správném provedení předchozích stavebních prací.
Administrativní a právní kritéria:
- právnická osoba
- osvědčení o tom, že není firma v bankrotu
- osvědčení o daňových nedoplatcích
- výpis ze správy sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
- osvědčení o tom, zdali nebyl dodavatel disciplinárně trestán během posledních 3 roků
Finanční kritéria:
Uchazeč musí splňovat dvě podmínky:
- mít kladnou hodnotu čistého jmění
- ukazatel finanční likvidity větší nebo roven hodnotě 0,5
Uchazeč předloží finanční výkaz potvrzený oprávněným účetním auditorem, dokazujícím, že finanční zdroje na předchozího účetního roku byly dostatečné.
Uchazeč k prokázání finanční kvalifikace předloží:
- pojistnou smlouvu o pojištění škody způsobené třetím osobám
- poslední finanční audit, prokazující disponibilní kapitál a ukazatel finanční likvidity
- údaje o obratu za poslední 3 roky
- čestné prohlášení, že uchazeč bude plnit a respektovat všechny zásady podnikatelské a konkurenční etiky a zásady protikorupčních opatření
- potvrzení, že není v bankrotu a nemá žádné daňové nedoplatky 

Dánsko
Právně závazný systém kvalifikace: NE
Dobrovolný systém kvalifikace: žádný oficiální systém

Finsko
Celkový přehled:
Právně závazný systém kvalifikace: NE
Dobrovolný systém kvalifikace: žádný oficiální systém
Ostatní: používá se rozřazování do 4 kategorií podle velikosti projektu v Eurech
Technická kritéria:
Personál: seznam technických pracovníků s uvedením jejich kvalifikace
Vybavení:
Reference: reference z obdobných projektů
Administrativní a právní kritéria:
- ředitel společnosti
- vlastníci
- roka založení – minimálně rok musí firma již fungovat
- doklad o zaplacení poplatků a daní
Finanční kritéria:
- ekonomická kapacita pro zvládnutí projektu
- seznam vlastních zdrojů a subdodavatelů
- faktury za poslední 4 roky

Francie
Celkový přehled:
Právně závazný systém kvalifikace: NE
Dobrovolný systém kvalifikace: ANO
Použití: veřejné i soukromé zdroje
Kvalifikační řídící orgány: Qualibat, Qualifelec, IPTP (soukromé kvalifikační společnosti)
Třídění, názvosloví: Qualibat: 7 kategorií, 46 podkategorií, 216 speciálních kategorií
IPTP: 12 kategorií, 68 podkategorií, 468 speciálních kategorií
Doba platnosti a četnost kontroly: 4 - 5 roků s každoroční kontrolou (na vyžádání certifikačního orgánu)
Technická kritéria:
Personál:
- zkušení manageři s kvalifikovanými a profesními zkušenostmi
- potřebné počty THU pracovníků a dělníků
- rozdělení personálu podle oborů a odvětví
- kvalifikace a profesní zkušenosti pro jednotlivé druhy stavebních činností
Vybavení:
- kompletní seznam s popisem vybavení
- dodavatelé by měly být schopny nasadit specifické stroje a zařízení pro danou zakázku
Reference:
- vyčerpávající seznam všech kontraktů dokončených v předchozích pěti letech v tom druhu činnosti, pro kterou je kvalifikace stanovována
- podrobný popis vybraných 3 kontraktů s potvrzenými referencemi
- potvrzení o všech škodných událostech vydané pojišťovnou
Administrativní a právní kritéria:
- výpis z obchodního rejstříku
- identifikační údaje technických vedoucích pracovníků s dokladem o jejich vzdělání a kvalifikaci a jejich praxí
- sociální zabezpečení
- platební morálka
- doklad o placení daní
- kopie smlouvy s pojišťovnou
Finanční kritéria:
- celkový obrat za posledních 5 roků
- obrat podle jednotlivých druhů činnosti

Německo
Celkový přehled:
Právně závazný systém kvalifikace: NE
Dobrovolný systém kvalifikace: žádný oficiální systém pro klasické podnikatelské sektory jako jsou práce, dodávku, služby. Nicméně pro sektor veřejné vybavenosti – zásobování vodou, energiemi, pošty, doprava, používají jednotlivé úřady (Deutsche Bahn) svoje vlastní specifická pravidla
Ostatní: kvalifikace uchazečů je kontrolována během výběrového řízení

Řecko
Celkový přehled:
Právně závazný systém kvalifikace: ANO
Dobrovolný systém kvalifikace: NE
Kvalifikační řídící orgány: Ministerstvo práce
Třídění, názvosloví: 6 kategorií, 8 speciálních podkategorií
Doba platnosti a četnost kontroly: 3 roky
Ostatní: Dodavatelé jsou registrováni v 8 třídách podle daných kritériích. Podle příslušnosti v dané třídě jim umožňuje účastnit se zakázek podle daných cenových limitů:
Třída 1: až 65 000 Eur
Třída 2: až 260 000 Eur
Třída 3: až 650 000 Eur
Třída 4: až 1 300 000 Eur
Třída 4.1: až 1 625 000 Eur
Třída 5: až 3 250 000 Eur
Třída 6: až 6 500 000 Eur
Třída 7: až 19 500 000 Eur
Třída 8: až 39 000 000 Eur
Technická kritéria:
Personál: Každá firma má povinnost zaměstnávat určitý počet kvalifikovaných inženýrů podle zařazení do jednotlivých kvalifikačních skupin. Kvalifikace inženýrů a pomocných inženýrů je rozdělena do 4 skupin. Po třech letech po obdržení vysokoškolského diplomu je inženýr zařazen v kvalifikační skupině A. Po třech letech praxe, které dokládá referencemi je přeřazen do skupiny B a tak to pokračuje až do skupiny D. Klasifikace pomocných inženýrů se řídí obdobnými pravidly, ale v časovém rozpětí 5ti roků. Ostatní technický personál podléhá vnitropodnikovému třídění.
Vybavení: kompletní seznam s popisem vybavení. Procentní sazba na strojní vybavení se porovnává s celkovými aktivy podniku (mělo by tvořit minimálně 50%)
Reference: seznam uskutečněných projektů za poslední tři roky
Administrativní a právní kritéria:
- minimálně dva kvalifikovaní inženýři na pozicích ředitelů společnosti
- osvědčení o tom, že není firma v bankrotu
- osvědčení, že firma nebyla odsouzena za zločin vztahující se k profesnímu chování
- vážné profesní pochybení
- neplnění závazků k platbám sociálního zabezpečení
- neplnění závazků k platbám daní
- výpis z obchodního rejstříku
Finanční kritéria:
- minimální množství kapitálu pro danou třídu a kategorii
- aktiva musí tvořit minimálně 40% kapitálu
- nemovitosti minimálně 25% aktiv
- stroj, zařízení a vybavení minimálně 50% aktiv

Irsko
Celkový přehled:
Právně závazný systém kvalifikace: NE
Dobrovolný systém kvalifikace: ANO
Kvalifikační řídící orgány: „Supplyline“
Ostatní: dobrovolný komerční systém je řízen společností „Supplyline“. Jinak celá oblast zadávání veřejných zakázek funguje podle příkazů státních úřadů. Společný systém kvalifikace a výběrových řízení je odsouhlasován a schvalován Tribunálem pro stavební průmysl, který byl ustanoven Ministerstvem životního prostředí a je sestaven z představitelů investorských organizací (veřejných i soukromých), profesních odborníků, odborů, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, společně se stavebními firmami. Tento systém kvalifikace a výběrových řízení je ale přesto realizován vládním Výborem pro zakázky, nicméně je nejvíce používaný veřejnými úřady, většinou s drobnými modifikacemi.
Technická kritéria:
Personál:
- úřední výpis o nehodách a přestupkům proti bezpečnostní a zdravotní legislativě
- musí mít osobu způsobilou vykonávat kontrolu nad dodržováním bezpečnostních a zdravotních předpisů
- vnitropodniková bezpečnostní kontrola
- odpovídající vzdělání a profesní způsobilost vedoucích pracovníků
- doklady o školení bezpečnosti práce personálu
- opatření pro bezpečnost při práci
- průměrné počty pracovních sil a vedoucích pracovníků
- seznam podzhotovitelů
Vybavení: seznam strojů, dílen, závodů a ostatního technického vybavení které bude k dispozici pro danou zakázku
Reference: seznam podobných zakázek uskutečněných za posledních 5 roků
Administrativní a právní kritéria:
- neplnění závazků k platbám sociálního zabezpečení
- neplnění závazků k platbám daní
- výpis z obchodního rejstříku
Finanční kritéria:
- výpis z bankovního účtu
- certifikovaný výpis z roční účetní závěrky za 3 předchozí roky
- schopnost poskytnou odpovídající bankovní záruku

Itálie
Celkový přehled:
Právně závazný systém kvalifikace: ANO
Dobrovolný systém kvalifikace: NE
Použití: povinný pro každou veřejnou zakázku s objemem větším než 150 000 eur, povinný pro všechny soukromé kontrakty s objemem více než 1 milion eur financované z více než jedné poloviny veřejnými prostředky.
Kvalifikační řídící orgány: SOA – jediná certifikační společnost, pod kontrolou státních orgánů
Třídění, názvosloví: 13 kategorií, 34 speciálních podkategorií
Doba platnosti a četnost kontroly: 5 roků
Ostatní: SOA provádí rozdělení firem do tříd, které vyjadřují jak objemné projekty jsou schopné realizovat
Technická kritéria:
Personál:
- uvedení roční průměrné mzdy zaměstnanců (doložené výplatními páskami za posledních 5 roků) - ty by neměly tvořit méně než 15% ročního obratu firmy
- odborné vedení složené z jednoho či více lidí odpovědných za vedení stavby – alespoň jedna osoba ve vedení firmy bude mít odpovídající vzdělání a kvalifikaci s doloženými referenčními stavbami
Vybavení: seznam minimálního množství dostupného technického vybavení splňujícího požadované nároky (doložené odhadními cenami, kterých součet by neměl být menší než 2% obratu)
Reference: činnosti uskutečněné za posledních 5 roků:
- seznam realizovaných projektů v daných kvalifikačních třídách (musí dosahovat minimálně 90% požadovaného objemu)
Administrativní a právní kritéria:
- výpis z rejstříku trestů
- osvědčení, že firma nebyla odsouzena za zločin vztahující se k profesnímu chování
- účast v Obchodní komoře
- prohlášení o nepřítomnosti:
- nedoplatků na sociálním a zdravotním pojištění
- nedoplatků na daních
- bankrot
- vážné profesní pochybení
- neplnění požadavků na bezpečnost při práci
- uvádění nepravdivých údajů při výběrových řízeních na veřejné zakázky
Finanční kritéria:
Finanční spolehlivost:
- bankovní reference
- obrat během předcházejících 5ti let
- aktiva převažují nad pasivy

Litva
Celkový přehled:
Právně závazný systém kvalifikace: Povinný pro stavební práce složitých a náročných staveb
Dobrovolný systém kvalifikace: Dobrovolný pro stavební práce jednoduchých staveb
Použití: zákonem předepsané státní orgány
Kvalifikační řídící orgány: Ministerstvo životního prostředí a Certifikační centrum pro stavební výrobky
Doba platnosti a četnost kontroly: Nejprve 2 roky s možností rozšíření doby platnosti na 5 roků (dodavatel může po dobu platnosti aktualizovat svoje údaje i provést změnu jeho kvalifikační úrovně)
Technická kritéria:
Personál: Uchazeč musí doložit, že má určitý počet kvalifikovaných odborníků podle rozsahu činností, pro které je kvalifikace požadována. Dále je požadováno určité množství stálého administrativního a technického personálu.
Reference: Seznam stavebních prací uskutečněných za poslední jeden rok
Administrativní a právní kritéria:
Požadavky na uchazeče:
- uchazeč musí být registrován v obchodním rejstříku
- uchazeč musí být v takové finanční situaci a musí být způsobilý vykonávat stavební práce
- uchazeč musí mít určité množství stálého administrativního a technického personálu
- prohlášení o tom, že se firma nenachází v bankrotu
- prohlášení o tom, že firma nemá žádné daňové nedoplatky
- uchazeč musí mít určitý počet zaměstnanců a kvalifikovaných specialistů
Finanční kritéria:
- požadovaná hodnota kapitálu
- objem stavebních prací uskutečněných za poslední rok

Holandsko
Celkový přehled:
Právně závazný systém kvalifikace: NE
Dobrovolný systém kvalifikace: žádný oficiální systém pro klasické podnikatelské sektory jako jsou práce, dodávku, služby. Nicméně pro sektor veřejné vybavenosti – zásobování vodou, energiemi, pošty, doprava, používají jednotlivé úřady (Prorail – Holandské železnice) svoje vlastní specifická pravidla
Ostatní: kvalifikace uchazečů je kontrolována během výběrového řízení

Norsko
Celkový přehled:
Právně závazný systém kvalifikace: ANO – Projekční a stavební zákon
Dobrovolný systém kvalifikace: ústřední osvědčení stavebních dodavatelů
Použití: veřejní i soukromí investoři
Kvalifikační řídící orgány: jeden centrální certifikační orgán
Třídění, názvosloví: 3 kategorie
Doba platnosti a četnost kontroly: 2 roky
Ostatní: Projekční a stavební zákon představuje závazné nařízení. Uchazeči musí předložit dokumenty o jejich hlavních dodavatelích, podzhotovitelích, kontrolorech, projektantech a doložit že jsou schopni realizovat zakázku z hlediska složitosti a velikosti objemu prací. Centrální certifikační úřad vydává osvědčení, že dodavatel je schopen realizovat v jedné či více kategoriích požadované služby nebo stavební činnosti. Osvědčení je založeno na technické kvalifikaci managementu dodavatele a jeho administrativních schopnostech plnit všechny zákonné požadavky. Certifikace Centrálním certifikačním orgánem není povinná, ale velice usnadní zkoumání všech potřebných dokladů při jednotlivých výběrových řízeních, které samozřejmě povinné jsou.
Technická kritéria:
Personál:
- životopisy vedoucích pracovníků
- vzdělání a praxe požadovaná pro danou třídu kvalifikace
- plánování personálních zdrojů
Vybavení: informace a strojním zařízení a vybavení
Reference: reference z jiných dokončených projektů v požadované kvalifikační třídě
Administrativní a právní kritéria:
- Informace o veřejné autorizaci podle norského zákona o veřejných zakázkách:
- Atesty z centrálního Norského registru dodavatelů
- Atesty z berního úřadu o platbách daní
Finanční kritéria:
- obrat
- likvidita a finanční síla

Polsko
Celkový přehled:
Právně závazný systém kvalifikace: NE
Dobrovolný systém kvalifikace: ANO
Použití: společnosti, které podnikají ve všech oborech stavebnictví včetně projekčních a inženýrských společností
Kvalifikační řídící orgány: Kvalifikační výbor, skládající se z Asociace stavebních podnikatelů a Nadace stavebního vzdělávání
Třídění, názvosloví:
Doba platnosti a četnost kontroly: certifikáty mají neurčitou platnost, ale jsou revidované každého půl roku podle dokladů zaslaných uchazečem. Tyto doklady můžou být návrhem uchazeče o změnu firemní kvalifikace a o změnu pozice ve kvalifikačním systému. Dodavatel, který dostal certifikát, je povinen se podrobit auditu, který dvakrát do roka prověří všechny dokumenty vztahující se k firemnímu právnímu postavení, jednou do roka prověří finanční stabilitu firmy a jednou za tři roky prověří technickou kvalifikaci.
Ostatní: Dodavatelé jsou rozdělení do 6ti tříd podle velikosti každého stavebního projektu:
- méně než 5 mil. zl
- méně než 13,5 mil. zl
- méně než 25 mil. zl
- méně než 50 mil. zl
- méně než 80 mil. zl
- více než 80 mil. Zl
Dále jsou dodavatelé rozděleni do dalších 8 skupin, které vyjadřují vztaky mezi finanční silou dodavatele, obratu, referencemi a počtem zaměstnanců.
Technická kritéria:
Personál: průměrný roční počet kvalifikovaného technického a vedoucího personálu za poslední 3 roky
Reference:
- reference za poslední 3 roky
- osvědčení o provedené zkoušce jakosti
Administrativní a právní kritéria:
- výpis z obchodního rejstříku
- dodavatel nesmí být úředně vyloučen z nějaké ekonomické aktivity
- nesmí na něj být uvalen bankrot
- nesmí mít nějaké nedoplatky na platbách sociální a zdravotního pojištění a na daních
Finanční kritéria: Dodavatel musí plnit následující kriteria:
- součet závazků a reserv v účetní rozvaze pro každý z roků za poslední 3 roky nesmí přesahovat součet závazků a reserv v příslušném roce
- míra oběžných prostředků v účetní rozvaze tohoto roku musí být menší jako 80% likvidních závazků v každém roce za poslední 3 roky
Jako doklad o finanční stabilitě firmy si smí dodavatel vybrat z následujících možností:
- zaslat osvědčení autorizovaného účetního auditora, že firma splňuje a za poslední 3 roky splňovala všechny popsané požadavky
- zaslat roční účetní závěrku za poslední 3 roky

Portugalsko
Celkový přehled:
Právně závazný systém kvalifikace: právní předpis 12/2004 z 9.1.2004 – povinný pro veřejné i soukromé zakázky
Dobrovolný systém kvalifikace: NE
Použití: veřejné i soukromé
Kvalifikační řídící orgány: IMOPPI – statní instituce při Ministerstvu práce, dopravy a bydlení
Třídění, názvosloví: 5 kategorií, 6 až 15 subkategorií
Doba platnosti a četnost kontroly: 1 rok
Ostatní: Dodavatelé jsou zařazeni do 9 tříd podle obejmu zakázky.
Technická kritéria:
Personál: minimální počet dostupného technického a dělnického personálu
Vybavení: dodavatel musí prokázat, že vlastní nebo je schopen najmou požadované technické vybavení požadované pro danou kvalifikační kategorii
Reference: seznam prací uskutečněných za poslední 3 roky s potvrzením o bezchybném provedení
Finanční kritéria:
- hlavní finanční ukazatele
- obrat
- hodnota kapitálu

Slovensko
Celkový přehled:
Právně závazný systém kvalifikace: NE
Dobrovolný systém kvalifikace: NE

Španělsko
Celkový přehled:
Právně závazný systém kvalifikace: ANO, povinný pro zakázky nad 120 202,42 Eur
Dobrovolný systém kvalifikace: NE
Použití: povinný pro státní správu
Kvalifikační řídící orgány: Státní meziministerská komise pro klasifikaci stavebních dodavatelů, při Ministerstvech hospodářství a financí
Třídění, názvosloví: 11 kategorií, 69 podkategorií
Doba platnosti a četnost kontroly: 2 roky
Ostatní: Dodavatele jsou zařazeni v 6ti třídách podle velikosti zakázek a v podkategoriích podle druhu stavební činnosti (soulad mezi objemem prováděných prací, finanční stabilitou, počtem technických pracovníků a strojního vybavení)
Technická kritéria:
Personál: doklady prokazující:
- průměrný počet technického a vedoucího personálu
- vzdělání a profesní kvalifikaci personálu s uvedení délky praxe
Vybavení: doklady prokazující:
- technické vybavení
- seznam strojů
Reference: reference na obdobných stavbách za posledních 5 roků s potvrzením o bezchybném provedení u nejvýznamnějších staveb
Administrativní a právní kritéria:
- identifikační údaje vedoucích pracovníků
- prohlášení o nevyhlášení bankrotu
- certifikát o řádném placení daní
- certifikát o řádném placení sociálního zabezpečení
- účast v komerčních a profesních organizacích

Švédsko
Celkový přehled:
Právně závazný systém kvalifikace: NE
Dobrovolný systém kvalifikace: NE
Ostatní: předkládají se doklady:
- Organizační struktura
- Personální a technické vybavení
- Dosažené zkušenosti – reference
- Systémy kvality a řízení

Velká Británie
Celkový přehled:
Právně závazný systém kvalifikace: NE
Dobrovolný systém kvalifikace: existuje více dobrovolných kvalifikačních systémů, největší registr stavebních dodavatelů v UK je „Constructionline“
Použití: užívá jej centrální vláda, samospráva, zdravotní a sociální sektor, projektoví manažeři, hlavní dodavatelé
Kvalifikační řídící orgány: Contructionline je vlastněna Ministerstvem průmyslu, ale je řízena a vedena soukromou odvětvovou společností „Capita plc“
Třídění, názvosloví: 19 kategorií, 580 podkategorií
Doba platnosti a četnost kontroly:
Ostatní: uchazeči registrovaní v Constructionline jsou zařazeni v databázi podle řady kritérií.
Technická kritéria:
Personál: uchazeč musí při certifikaci doložit:
- Jména a pozice ve společnosti vedoucích pracovníků a všech spolumajitelů firmy
- Detailní seznam kmenových pracovníků společnosti
- Duplikát osvědčení jakosti ve firmě
- Členství v odborných profesních sdruženích
Teprve po doložení všech těchto dokladů se vyplňuje dotazník o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.
Reference: uchazeč musí doložit minimálně tři odpovídající reference pro každou kvalifikační kategorii, každá reference je členěna do rubrik:
- Kvalita práce
- Kvalita vedení
- Kvalita zaměstnanců
- Vývoj firmy
- Spolupráce se subdodavateli
- Spolupráce s investorem
Administrativní a právní kritéria:
Dodavatel poskytne do systému Constructionline tyto podklady:
- Výpis z obchodního rejstříku
- Seznam subdodavatelů
- Prohlášení, že každý člen vedení firmy nebyl nikdy ve firmě spojené z bankrotem
Finanční kritéria:
- Kopie celkové výroční zprávy
- Potvrzení pojišťovny o všech pojišťovacích případech v minulých letech

Vloženo dne: 20.1.2006
Aktualizováno dne: 2.2.2007

 


Domácí odkazy :
  Portál veřejné správy
  Sbírka zákonů
  Normalizační institut
  ČKAIT
  ČKA
  CACE CZ
  UNIKA
  Česká komora st. ekonomů
  ČSSI ČR
Zahraniční odkazy :
  FIEC
  FIDIC
  EU Simap
  EFCA
 
 
Hlavní partner projektu
 
 
 
 
   Copyright RTS, a.s.