ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   SCSD
   KVALIFIKACE MMR
   KVALIFIKACE V EU
 
 
 
 
 
 

  Kvalifikace dodavatel�� Ministerstva pro m��stn�� rozvoj ��R
Ministerstvo pro místní rozvoj vede seznam kvalifikovaných dodavatelů podle ust. § 125 a následujících ustanovení zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Do seznamu zapisuje Ministerstvo dodavatele, kteří splnili základní kvalifikační předpoklady (podle ust. § 53 zákona) a profesní kvalifikační předpoklady (ust. § 54 zákona) a splnění doložili příslušnými doklady.

Dodavatel může výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.

Ministerstvo pro místní rozvoj vede seznam kvalifikovaných dodavatelů v rámci Informačního systému o veřejných zakázkách.

Dokumenty ke stažení:

Metodický pokyn pro zájemce o zápis do SKD
Žádost o zápis do seznamu
Žádost o výpis ze seznamu
Žádost o změnu zápisu v seznamu
Žádost o změnu a doložení chybějící kvalifikace
Žádost o vyškrtnutí ze seznamu
Vzdání se práva na rozklad
Potvrzení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů
Čestné prohlášení dodavatele
Čestné prohlášení (odborná způsobilost)

Změny ve vedení seznamu v souvislosti s novým zákonem č.137/2006 Sb.:

Dodavatelé zapsaní do seznamu kvalifikovaných dodavatelů v době účinnosti zák. č. 40/2004 Sb. mají povinnost ve lhůtě tří měsíců ode dne nebytí účinnosti nového zákona (1. července 2006) doložit chybějící kvalifikaci. Nemusí tedy dokládat dosavadní kvalifikační předpoklady, ale pouze ty, které nově stanoví zákon č. 137/2006 Sb.

Dodavatelé mohou při prokazování chybějící kvalifikace využít výše uvedený metodický pokyn a vzor dokumentu.

Pokud dodavatel ve stanovené lhůtě chybějící kvalifikaci nedoloží, platí, že prvním dnem čtvrtého měsíce od nabytí účinnosti zákona není v seznamu zapsán. Výpis ze seznamu bude po 1.7.2006 vydáván pouze dodavatelům, kteří budou mít doloženu veškerou kvalifikaci požadovanou novým zákonem (viz § 158 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.).

Vloženo dne: 24.9.2007


Domácí odkazy :
  Portál veřejné správy
  Sbírka zákonů
  Normalizační institut
  ČKAIT
  ČKA
  CACE CZ
  UNIKA
  Česká komora st. ekonomů
  ČSSI ČR
Zahraniční odkazy :
  FIEC
  FIDIC
  EU Simap
  EFCA
 
 
Hlavní partner projektu
 
 
 
 
   Copyright RTS, a.s.