ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   POJMY A DEFINICE
   ZÁKONY, VYHLÁŠKY
   VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ
   DPH VE VÝSTAVBĚ
      Aktuality k novele zákona
   TECHNICKÉ NORMY
 
 
 

  Komentář ke zmÄ›nÄ› zákona o DPH zákonem ÄŤ. 261/2007 o stabilizaci veĹ™ejnĂ˝ch rozpoÄŤtĹŻ vztahujĂ­cĂ­ se ke stavebnĂ­m ÄŤinnostem od 1.1.2008
V souvislosti se změnou zákona o DPH přijetím nového zákona č.261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, jsme pro Vás vybrali zásadní změny platné od 1.1.2008, které se vztahují ke stavebním činnostem.
_________________________________________________________

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů přináší tyto zásadní změny zákona o DPH od 1.1.2008:
- zvýšení snížené sazby daně z 5% na 9%
- změnu uplatnění snížené sazby DPH u bytové výstavby včetně změny přílohy č.2 (vypuštění stavebních a montážních prací u staveb pro sociální bydlení včetně definice staveb pro sociální bydlení).

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů přináší na dobu od 1.1.2008 do 31.12.2010 nové znění § 48 (k 1.1.2011 pozbývá tento § 48 platnosti).

§ 48
Při poskytnutí stavebních a montážních  prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, vymezenou stavebním zákonem (§2 odst.5 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), nebo v souvislosti s opravou (zahrnuje i údržbu) těchto staveb, se uplatní snížená sazba daně. Jsou-li tyto práce prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení, uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část stavby určenou pro bydlení.

Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, vymezenou stavebním zákonem nebo v souvislosti s opravou těchto staveb uplatní snížená sazba daně. Opravou se rozumí též údržba. Obdobně se snížená sazba daně uplatní u rekonstrukcí a oprav příslušenství bytového domu, rodinného domu nebo bytu.

Snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se zabudují nebo zamontují jako součást uvedených staveb, včetně jejich příslušenství.

Nově se tedy § 48 nemůže použít na převody uvedených staveb a na jejich dodání (týká se i subdodávek), nelze jej též použít u nedokončených staveb. Uplatnění snížené sazby u převodu a dodání může plynout z § 48a (viz dále).  Vymezení bytového domu, rodinného domu a bytu se přesunulo z § 48 odst. 3 do vymezení základních pojmů § 4 odst.1 za), přičemž toto vymezení je z běžného pohledu obdobné, avšak není zcela identické. Např. dnes je pro vymezení bytového domu rozhodující, aby více než polovina podlahové plochy připadala na byty (místnosti určené rozhodnutím stavebního úřadu k bydlení), nově bude muset více než polovina podlahové plochy odpovídat požadavkům na trvalé bydlení a být k tomuto účelu určena.

Nově se také oproti stávajícímu stavu od 1.1.2008 uplatní při provádění stavebních rekonstrukcí a oprav snížená sazba daně také u příslušenství rodinných domů, bytových domů a bytů dle § 48.

Příslušenstvím stavby mohou být například drobné a jednoduché stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a ostatní stavby, například stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16m2 a výška 4,5 m (např.zahradní altány, kůlny, skladové prostory pro dům), dále podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16m2 a hloubka 3 m (např. jímky, jámy pro měřící zařízení, čističky odpadních vod sloužící domu), dále oplocení, přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizace, připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní (liniové stavby sloužící domu), studny.

§ 4 odst.1 za)
bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, rodinným domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, a v níž jsou nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví, a bytem soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním splňuje požadavky na trvalé bydlení.


Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů uplatnění snížené sazby daně u stavebních a montážních prací, které se vztahují ke stavbám pro sociální bydlení, upravuje v nově vloženém § 48a.

Snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou staveb pro sociální bydlení a také při změně dokončené stavby, nebo v souvislosti s opravou těchto staveb, včetně jejich příslušenství. Snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se jako součást do uvedených staveb zabudují nebo zamontují.

Tento se použije i na převody uvedených staveb, pokud se neuplatní osvobození od daně podle § 56 zákona o DPH.  § 48a se vztahuje na poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení včetně jejího příslušenství, na stavební a montážní práce vázané na změnu (vymezenou stavebním zákonem) dokončené stavby pro sociální bydlení včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou (zahrnuje i údržbu) staveb pro sociální bydlení. Snížená sazba daně se nově uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení.

Definici staveb pro sociální bydlení zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů podstatně rozšiřuje, nalezneme ji v § 48a odst. 4 a násl.:


§ 48a
(1) Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem (§2 odst.5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby, se uplatní snížená sazba daně. Snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení.

(2) Vymezením jednotek podle zákona o vlastnictví bytů před dokončením výstavby se nemění charakter stavby.

(3) U převodu staveb pro sociální bydlení a jejich příslušenství se uplatní snížená sazba daně, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(4) Stavbami pro sociální bydlení se rozumí:
    a. byt pro sociální bydlení
    b. rodinný dům pro sociální bydlení
    c. bytový dům pro sociální bydlení
    d. ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle
       zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro
       ubytování státních zaměstnanců
    e. zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o
       sociálních službách
    f. školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a
       pro preventivně výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, podle
       zákona upravujícího výkon této výchovy
    g. internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením
       podle školského zákona
    h. zvláštní dětská zařízení, kterými jsou podle zákona upravujícího péči o
        zdraví kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let věku
    i. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon
       pěstounské péče poskytující péči podle zákona o sociálně-právní ochraně
      dětí
    j. speciální lůžková zařízení hospicového typu
    k. domovy péče o válečné veterány

a to včetně jejich příslušenství. 

(5) Bytem pro sociální bydlení se rozumí byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných částech domu. Nezapočítávají se plochy prostorů, které nejsou místností /balkony, terasy, lodžie/.

(6) Rodinným domem pro sociální bydlení se rozumí rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu.

(7) Bytovým domem pro sociální bydlení se rozumí bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení.

(8) Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami. Podle tohoto vymezení se místností nerozumí například půda a sklepní kóje s nepevnými stěnami.

Z textu § 48a také vyplývá, co se rozumí bytovým domem pro sociální bydlení. Bytovým domem pro sociální bydlení se rozumí bytový dům, v němž jsou pouze byty pro sociální bydlení. Pokud budou v bytovém domě, který nesplňuje definici bytového domu pro sociální bydlení prodávány jednotlivé byty, řídí se sazba daně při prodeji bytů celkovou podlahovou plochou jednotlivých bytů.

Porovnáme-li stručně uplatnění snížené sazby DPH u bytové výstavby se stávající úpravou, dochází k 1.1.2008 především k té změně, že § 48 se nebude nově vztahovat na výstavbu a převody staveb pro bydlení – uplatnění snížené sazby u výstavby a dodání staveb pro bydlení sice nadále bude možné, avšak na základě nového § 48a, tj. stavěné či převáděné stavby pro bydlení budou muset splňovat určité omezující podmínky (např. byt bude limitován podlahovou plochou 120 m2, rodinný dům podlahovou plochou 350 m2).


Dále se podobně jako v § 48  i v § 48a od 1.1.2008 uplatní snížená sazba daně také u příslušenství  stavby určené pro sociální bydlení. Co se rozumí příslušenstvím stavby je řešeno v textu k § 48.


Pokud plátce přijme v období do 31.12.2007 platbu na stavební práce spojené s výstavbou bytu, uplatní z této přijaté platby sníženou sazbu daně 5%. Pokud bude plátce v roce 2008 účtovat provedení stavebních prací spojených s výstavbou bytu, uplatní DPH ze základu daně, který stanoví jako rozdíl celkové částky základu daně a základů daně z přijatých plateb, u nichž již vznikla povinnost přiznat daň. Při vyúčtování základu daně po 1.1.2008 uplatní plátce pro stavební práce prováděné v rámci výstavby bytu pro sociální bydlení, rodinného domu pro sociální bydlení nebo bytového domu pro sociální bydlení sníženou sazbu daně ve výši 9%. Pro stavební práce prováděné v rámci výstavby bytu, rodinného domu nebo bytového domu, které nesplňují vymezení bytů a staveb pro sociální bydlení, se uplatní základní sazba daně 19%.

Podle přechodného ustanovení uvedeného v bodě 2 novely zákona o DPH, dojde-li u převodu bytového domu, rodinného domu nebo bytu, které nesplňují podmínky stavby pro sociální bydlení, k právním účinkům vkladu do 31.prosince 2007, uplatní se snížená sazba daně ve výši 9%.

Celé znění zákona  č. 261/2007 Sb. ze dne 19. září 2007 - o stabilizaci veřejných rozpočtů, (publikovaný ve Sbírce zákonů dne 16. října 2007), je možné stáhnout ve formátu pdf  >>> ZDE <<<

Vloženo dne: 16.11.2007Domácí odkazy :
  Portál veřejné správy
  Sbírka zákonů
  Normalizační institut
  ČKAIT
  ČKA
  CACE CZ
  UNIKA
  Česká komora st. ekonomů
  ČSSI ČR
Zahraniční odkazy :
  FIEC
  FIDIC
  EU Simap
  EFCA
 
 
Hlavní partner projektu
 
 
 
 
   Copyright RTS, a.s.