ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   POJMY A DEFINICE
   ZÁKONY, VYHLÁŠKY
   VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ
   DPH VE VÝSTAVBĚ
   TECHNICKÉ NORMY
 
 
 
 

  Pojmy a definice

Naším cílem není konkurovat slovníkům a encyklopediím. Stejně tak jako v ostatních rubrikách "Českých stavebních standardů", i zde budeme postupně doplňovat pouze ty pojmy, které momentálně souvisejí s našimi články a ostatními aktivitami.

Autorský dozor
Celková sjednaná cena díla
Číselníky – Klasifikace CZ-CC
Elektronická forma projektové dokumentace
Feasibility study (studie proveditelnosti)
Havárie
HSV – hlavní stavební výroba
HZS – hodinové zúčtovací sazby

Individuální vyzkoušení
Inženýrská činnost
Kalkulační vzorec
Komplexní vyzkoušení
Manažer stavby
Méněpráce
Nedodělky
Objednatel
Opravy
Podzhotovitel
Položkový rozpočet
Popisovník
Projektová dokumentace
Projektová dokumentace stavu skutečného provedení díla
Předmět díla
PSV – pomocná (přidružená) stavební výroba

Rekonstrukce (investice)
Slovník CPV
Soupis prací a dodávek
Stavba
Stavební dozor
Stavební program
Staveniště
Stavební objekt
Technické specifikace
Technický dozor investora
Technologické zařízení
Termín zahájení
Termín dokončení
Termín předání a převzetí díla
Vada
Vícepráce
VRN – vedlejší rozpočtové náklady
Výkaz výměr
Vyšší moc
Zařízení staveniště
Záruka za jakost díla
Zhotovitel

Zkušební provoz

Autorský dozor
Autorský dozor je činnost zpracovatele dokumentace (projektanta) ke stavebnímu povolení nebo dokumentace provedení stavby, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací. Zjištěné nedostatky a návrh na jejich odstranění včetně způsobu a postupu jsou zapisovány do stavebního deníku. Autorský dozor je zajišťován Objednatelem.

Celková sjednaná cena díla

je souhrnem cen jednotlivých sjednaných částí předmětu plnění. Je nutné vždy vymezit, zda jde o cenu s DPH nebo bez, dále vymezit podmínky případné změny ceny.


Číselníky – Klasifikace CZ-CC
Klasifikace stavebních děl CZ-CC byla vypracovaná na základě mezinárodního standardu Classification of Types of Constructions – CC, vydaného Eurostatem v říjnu 1997. Zkratka CZ v názvu klasifikace vyjadřuje národní verzi mezinárodního standardu. Klasifikace CZ-CC je závazná pro statistická zjišťování a do čtvrtého místa je plně kompatibilní s mezinárodním standardem CC. Další dvě místa byla vytvořena pro národní účely. Stavební díla jsou v klasifikaci CZ-CC rozdělena na dvě sekce:
1 – Budovy
2 - Inženýrská díla
Klasifikují se podle technického řešení stavby (projektu), které vyplývá ze zvláštního užívání stavby (např. budovy pro obchod, komunikace, díla vodní, vedení dálková trubní apod.); budovy jsou klasifikovány podle jejich hlavního užívání (bytové, nebytové), inženýrská díla podle projektů, které přímo určují účel a užití stavebního díla.


Elektronická forma projektové dokumentace

Elektronickou formu projektové dokumentace tvoří datové soubory, které jsou umístněny na jednom či více CD. Textová část projektové dokumentace je ve formátu běžných textových editorů (soubory s příponou TXT, RTF, DOC). Výpočtová část (např. výkaz výměr) je zpracována ve formátu obvyklých tabulkových procesorů (soubory s příponou, XLS). Výkresová část je zpracována v obvyklých konstrukčních CAD systémech (soubory s příponou DWG, DXF). Předpokládá se otevřená forma souborů, která umožňuje tisk a editaci obsahu.


Feasibility study (studie proveditelnosti)

Hlavním účelem této studie je prokázání  a podložení životaschopnosti projektu. Zkoumá se řada provozních, tržních a finančních podmínek realizace a existence projektu. Studie proveditelnosti je využívána bankami při posuzování žádosti o úvěr určený k financování projektu, ale může velmi dobře posloužit i vlastníkovi projektu při jeho rozhodování, plánování a provozování projektu samotného.

Havárie

Havárie je stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.)

HSV – hlavní stavební výroba 
Jedná se o hrubou stavbu objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství.

HZS – hodinové zúčtovací sazby
Používají se pro ocenění prací pro které nejsou ceníkové položky, prací nezměřitelných, na předběžné obhlídky pracovišť, na práce při haváriích, revize apod. Práce HSV, PSV a MONTÁŽE se ocení cenami z příslušných ceníků, popřípadě sazbami HZS.

Individuální vyzkoušení

Individuálním vyzkoušením technologického zařízení se rozumí provedení vyzkoušení každého elementu jednotlivě (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže.

Inženýrská činnost

je zajišťování postupu výstavby a jeho strategické řízení od předprojektové a projektové přípravy, přes vlastní stavbu až po zakončení stavby a její předání.

Kalkulační vzorec
Vyhláška o kalkulaci byla zrušena a způsob kalkulace je věcí každé dodavatelské organizace. Přesto se většina výpočtů cen ve stavebnictví drží skladby bývalého oborového kalkulačního vzorce, který s drobnými úpravami vystihuje podstatu stavebních prací a dodávek. Na základě tohoto vzorce je cena definována :
Cena = Materiál + Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady + Režie výrobní + Režie správní + Zisk


Komplexní vyzkoušení

Komplexním vyzkoušením technologického zařízení prokazuje Zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně ukončeno, je kvalitní a bude schopno Zkušebního provozu


Manažer stavby

je klíčovým manažerem stavební firmy, svrchovaně odpovědným za stavbu. Podle jejího rozsahu a náročnosti je až v roli vrcholového manažera s nároky na rozhled, řízení financí a obchodní zdatnost, při zachování vysokých nároků na technickou odbornost a operační zdatnost při řízení stavebních procesů.

Méněpráce

jsou práce, činnosti nebo dodávky zahrnuté v předmětu díla a ve sjednané ceně a:
- Objednatel na jejich provedení netrvá nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloučil z předmětu smlouvy;
- Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nadbytečné k řádnému dokončení díla;
- nemusí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce obsahovala v důsledku vad nebo chyb Projektové dokumentace;
- nesmí být provedeny z rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy

Nedodělky
Nedodělky jsou nedokončené konstrukce nebo práce oproti rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací a smlouvou definovaným předmětem plnění.

Objednatel

je právnická nebo fyzická osoba, jíž se Zhotovitel zavazuje provést dohodnuté stavební práce, a která je za to povinna Zhotoviteli poskytnout dohodnutou odměnu.

Opravy
odstraňují částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Podzhotovitel

Podzhotovitel je právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro Zhotovitele na základě samostatné smlouvy o dílo.

Položkový rozpočet
je úplný soubor finančně ohodnocených položek, odpovídajících stavbě, stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, obvykle na úrovni položek stavebních a montážních prací, stavebních materiálů.

Popisovník

Popisovníky tvoří popis standardního postupu provedení konstrukcí a prací pro ujasnění obsahu ceny při komunikaci mezi zhotovitelem a odběratelem


Projektová dokumentace
Obecně se Projektovou dokumentací podle Stavebního zákona rozumí zpracování územně-plánovací dokumentace a dále dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně statických a dynamických výpočtů konstrukcí staveb.

Projektová dokumentace stavu skutečného provedení díla
Projektovou dokumentací stavu skutečného provedení díla se rozumí Projektová dokumentace, do níž jsou zakresleny všechny změny, ke kterým při provádění díla došlo včetně textové části, kde je uveden popis důvodů proč ke změnám došlo a kde jsou uvedeny i podpisy osob, které provedení změn odsouhlasily (případně odkazy na jiné písemné záznamy, kde k souhlasu ke změnám došlo).

Předmět díla

Předmět díla je podrobnou specifikací výsledku činnosti zhotovitele, uvedenou ve smlouvě o dílo.

PSV – pomocná (přidružená) stavební výroba
jedná se o řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace

Rekonstrukce (investice)
Jsou zásahy do konstrukční a technologické části dosavadního základního prostředku, které mají za následek zpravidla změnu technických parametrů. Rekonstrukce je jednou z alternativ zhodnocení majetku.

Slovník CPV
CPV (společný slovník pro veřejné zakázky) byl vytvořen v roce 1996. Umožňuje potenciálním dodavatelům snazší orientaci ve zveřejněných oznámeních, která by mohla být předmětem jejich zájmu v rámci zemí EU. Za základ pro vytvoření CPV byla použita klasifikace výrobků podle charakteru činností. Slovník je tvořen devítimístnými číselnými  kódy a definicemi dodávek (výrobků a služeb) ve všech jazycích EU.


Soupis prací a dodávek

Soupis prací a dodávek definuje technické požadavky zadavatele na druh, kvalitu a kvantitu požadovaných prací, dodávek a služeb.

Stavba

Stavbou je stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Stavbou se dále rozumí také její část (stavební objekt), přístavba, nástavba nebo stavební úprava.

Stavební dozor

stavebním dozorem se rozumí odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí, je vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.

Stavební program

Stavebním programem se rozumí definice požadavků na rozsah a účel využití budoucího stavebního objektu, stavby, případně celého stavebního komplexu nebo lokality. Zpracovává se rámcově nebo detailně. Může sloužit jako podklad pro zpracování studie, někdy bývá součástí zadávací dokumentace.

Staveniště

Staveništěm se rozumí prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci pro stavěné objekty a pro předpokládané zařízení staveniště. Staveniště předává Zhotoviteli Objednatel.

Stavební objekt

je obvykle prostorově, funkčně a technicky definovaný celek na úrovni stavby nebo její části.

Technické specifikace

Technické specifikace jako součást Zadávací dokumentace jsou pojmem uvedeným v prováděcí vyhlášce č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby...

Technický dozor investora

Technický dozor investora je odborná činnost zajišťovaná Objednatelem, která prověřuje a kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu, zejména v souladu se stavebním povolením, dokumentací stavby a technickými požadavky na výstavbu.

Technologické zařízení
Technologickým zařízením se  rozumí soubor strojních zařízení, zabezpečující ucelený dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti).  Dále jsou to zařízení zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).


Termín zahájení
Termínem zahájení se rozumí den, ve kterém Zhotovitel zahájí stavební činnost na díle.

Termín dokončení

Termínem dokončení je den, ve kterém Zhotovitel dokončí dílo podle Projektové dokumentace a podle smlouvy bez vad a nedodělků.

Termín předání a převzetí díla

Termínem předání a převzetí se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Vada

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených Projektovou dokumentací, smlouvou a obecně závaznými předpisy (normami).

Vícepráce

Vícepráce jsou práce, činnosti nebo dodávky nezahrnuté v předmětu díla ani ve sjednané ceně a :
- Objednatel na jejich provedení trvá nebo si je dodatečně vyžádal;
- Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nezbytné k řádnému dokončení díla;
- musí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce neobsahovala v důsledku vad nebo chyb Projektové dokumentace;
- musí být provedeny z rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy.

VRN – vedlejší rozpočtové náklady
Jedná se o náklady související s realizací stavby, které nelze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím, nebo které plynou z umístění stavby.

Výkaz výměr

Výkaz výměr vymezuje množství požadovaných  prací, konstrukcí, dodávek  a  služeb  potřebných  ke  zhotovení  stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové dokumentace.

Vyšší moc

Vyšší moc vystihuje okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.

Záruka za jakost díla

Záruka za jakost díla (nebo také „Záruka za dobré provedení“) je odpovědnost Zhotovitele u stavby realizované podle Občanského zákoníku stanovená zákonem, a to za vady díla v záruční době zákonem stanovené. V ostatních případech, které se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku, může být záruka sjednána dohodou o záruční lhůtě a povinnostech, které z toho pro Zhotovitele stavby vyplývají.

Zhotovitel

Zhotovitel je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění staveb jako předmětu své činnosti. Vystupuje jako smluvní strana ve smlouvě o dílo, jejíž předmětem plnění je stavba.

Zkušební provoz

Zkušebním provozem technologického zařízení se prověřuje, zda zařízení bude za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanoveném v Projektové dokumentaci.

 


Domácí odkazy :
  Portál veřejné správy
  Sbírka zákonů
  Normalizační institut
  ČKAIT
  ČKA
  CACE CZ
  UNIKA
  Česká komora st. ekonomů
  ČSSI ČR
Zahraniční odkazy :
  FIEC
  FIDIC
  EU Simap
  EFCA
 
 
Hlavní partner projektu
 
 
 
 
   Copyright RTS, a.s.