ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   POJMY A DEFINICE
   ZÁKONY, VYHLÁŠKY
   VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ
   DPH VE VÝSTAVBĚ
   TECHNICKÉ NORMY
 
 
 
 

  Seznam zákonĹŻ a vyhlášek souvisejĂ­cĂ­ch s provádÄ›nĂ­m staveb
Vedle stavebního zákona nabízíme přehled vyhlášek, nejčastěji používaných ve stavebnictví. Zákony a vyhlášky týkající se veřejného investování jsou uvedeny v samostatné rubrice.

Zákony:

Stavební zákon (č.183/2006 Sb.) podle stavu k 7. 6. 2010

Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č.183/2006 Sb.:
s datem účinnosti od 1.1.2007

Vyhláška o autorizovaných inspektorech (č.498/2006 Sb.)

Vyhláška o dokumentaci staveb (č.499/2006 Sb.)

Vyhláška o technických požadavcích na stavby (268/2009 Sb.)

Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti (č.500/2006 Sb.)

Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území (č.501/2006 Sb.)

Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (č.503/2006 Sb.)

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (č. 526/2006 Sb.)

Právní předpisy o bezpečnosti práce:

Zákon o zajištění  podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (č.309/2006 Sb.)

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (č.591/2006 Sb)

Související stavební právní předpisy:

Vyhláška o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně (č.225/2002 Sb.)

Vyhláška, kterou se stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (č.369/2001 Sb.)

Vyhláška, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa (č.433/2001 Sb.)

Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla (č.590/2002 Sb.)

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (č.163/2002 Sb.)

Související zákony:

Zákon o výkonu povolání autorizovaných osob (č.360/1992 Sb.)

Obchodní zákoník (č.513/1991 Sb.)

Archiv - staré právní předpisy

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu (č.502/2006 Sb.)

Vyhláška o technických požadavcích na stavby pro zemědělství (č.191/2002 Sb.)

Starý stavební zákon (č.50/1976 Sb.) - v současné době je nahrazen novým stavebním zákonem, avšak stavby povolované podle starého zákona podléhají kolaudaci podle podmínek uvedených ve starém stavebním zákoně

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení starého stavebního zákona (č.132/1998 Sb.)

Vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci (č.135/2001 Sb.)

Vyhláška o obecně technických požadavcích na výstavbu (č.137/1998Sb.)


Vloženo dne: 9.7.2007

 


Domácí odkazy :
  Portál veřejné správy
  Sbírka zákonů
  Normalizační institut
  ČKAIT
  ČKA
  CACE CZ
  UNIKA
  Česká komora st. ekonomů
  ČSSI ČR
Zahraniční odkazy :
  FIEC
  FIDIC
  EU Simap
  EFCA
 
 
Hlavní partner projektu
 
 
 
 
   Copyright RTS, a.s.