ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
      41 Stropy
      42 Vodorovné nosné
      43 Schodiště
      44 Zastřešení
      45 Podkladní, vedlejší
      46 Zpevněné plochy
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  42 - Vodorovn�� nosn�� konstrukce

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Letmá montáž nosné konstrukce z dílců
Jedná se o letmou montáž lamel, segmentů prováděná od pilíře mostu nebo opěry na jednu stranu nebo od pilíře mostu na obě strany s postupným prodlužováním konstrukce. Obsahem standardu je zavěšení pracovní lávky, připnutí lamely tyčemi nebo lany, použití montážního a napínacího zařízení, napnutí provizorního předpínacího lana nebo tyče, rektifikace lamely před uložením, uložení lamely, uvolnění z lan, napnutí definitivních kabelů.

Spojení dílců mostů zabetonováním
Jedná se o zabetonování spár mezi jednotlivými dílci mostů, nikoliv podélných, včetně bednění. Obsahem standardu je očištění spáry, zřízení bednění spáry pomocí plechu s přichycením drátem, zabetonování spáry a následné odstranění bednění.

Mostní nosné konstrukce ze železového betonu
Mostní konstrukcí ze železového betonu se rozumí vytvoření monolitické konstrukce desky, klenby, nosníků ze železového betonu. Obsahem standardu je ošetření bednění, vyčištění základové spáry včetně pracovní spáry, uložení betonu sklápěčem, automixem nebo jeřábem a kontejnerem, rozprostření betonu, hutnění betonu, úpravu pracovní spáry, kontrolu bednění během betonáže, kropení povrchu betonové konstrukce konví nebo hadicí s připojením a odpojením hadice, případné zakrytí rohoží a její odstranění.

Monolitické mostní konstrukce z předpjatého betonu
Mostní konstrukce z předpjatého betonu jsou monolitické konstrukce se zabudovanou předpínací výztuží pro vnesení předpjetí do konstrukce z předpjatého betonu..
Obsahem standardu je čištění a kropení bednění, bednění otvorů, postupná betonáž, rozprostření betonu, hutnění, povytahování kabelů během betonáže, vyfukování
trubek po betonáži, zavádění hadice čerpadla do konstrukce, odebírání betonové směsi, kontrola bednění v průběhu betonáže, kropení povrchu betonové konstrukce konví nebo hadicí s připojením a odpojením hadice, případné zakrytí rohoží a její odstranění.

Bednění nosných konstrukcí mostů
Bednění je plošná konstrukce sloužící k vytvoření požadovaného tvaru betonové monolitické konstrukce zřízená z řeziva, ze standardních desek z překližky nebo ze systémového bednění. Obsahem standardu je výběr a rýsování dřeva, řezání a příprava konstrukčních prvků, zhotovení dílců dle výkresů, vyrovnání a vypodložení dna, sestavení dílců, přeplátování spojů, přibití nosné lyžiny, vyrovnání, vzepření a trvalé vyztužení, nátěr prostředkem proti přilnavosti, kontrola bednění, nebo zřízení ztraceného bednění z trub
Spiro, zavíčkování čel a zajištění polohy trub, případně umístění vložek z tenkostěnných profilů ohýbaných do bednění.

Odbednění nosných konstrukcí mostů
Odbedněním se rozumí demontáž a odstranění bednící konstrukce kromě bednění zabudovaného.
Obsahem standardu je přestřižení stahovacích drátů, uvolnění a odstranění zápor, vzpěr a převázek, uvolnění obedňovacích prken, hrubých dílců nebo desek z překližek od
betonu, ustřižení stahovacích drátů a přihnutí zbylých konců ke konstrukci, uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Výztuž mostních konstrukcí vodorovných
Výztuž z betonářské oceli je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti.
Obsahem standardu je přesun výztuže, rozvázání svazku výztuže, čtení plánu, rozměření a vyznačení polohy hlavní nebo rozdělovací výztuže v konstrukci, uložení výztuže a její zajištění svázáním nebo svařením, zajištění krycí vrstvy podložkami, dále vyznačení polohy třmínků v konstrukci, uložení třmínků a jejich zajištění svázáním nebo svařením, nebo rozměření a vyznačení sítě v konstrukci, uložení sítě a její zajištění včetně přizpůsobení již uložené výztuže, zajištění krycí vrstvy podložkami.

Výztuž předpínací desek a trámů
Výztuž předpínací slouží pro vnesení předpjetí do konstrukcí z předpjatého betonu.
Obsahem standardu je přesun výztuže a předpínacího drátu nebo ocelových pramenců, vytvoření kabelů, přesun trubek, rozměření a řezání trubek, ohyb do předepsaného tvaru, navlečení trubek do armatury a spojování svařováním nebo novodurem, před rovlečením pročištění trubek stlačeným vzduchem, nasazení špičky a upnutí konců kabelů, provlékání kabelů (patent. drátu, lana) jeřábem, odstranění špičky, proměření tolerancí na dosedacích plochách, rozměření polohy na bednění, připevnění a osazení podkladní desky na bednění, očištění dosedacích ploch po odbednění, řezání trubek, rozdělení drátů (lan) do trubek s navlečením, zhotovení přípravku, rádlování a utěsnění smyčky do trubky, osazení a zajištění smyčkové kotvy v armatuře, předkotvení obou konců spojovacích kabelů, navlečení objímek se závitem a těsnícím pryžovým kruhem pod objímku, obalení závitu proti poškození, osazení spojkového válce, do kterého se zašroubuje kotva nastavujícího kabelu, uložení nastavení do kotevního krytu, zhotovení a osazení injektážní trubky, napínání drátů pomocí napínací pistole nebo hydraulického napínacího zařízení, pročištění trubek stlačeným vzduchem, protlačení eventuální ucpávky, utěsnění kotev cementovou maltou nebo osazení kalíšků, příprava injektážní směsi včetně kontroly konzistence, vlastní injektáž vysokotlakou soupravou, čištění injektážního zařízení během a po skončení injektáže.

Spojení dílců mostů lepením
Jedná se o spojení příčných spár dílců.
Obsahem standardu je očištění a odmaštění plochy dílce, míchání tmelu, nátěr
stěrkou, odřezání přebytečného tmelu, očištění od zbytku tmelu.

Rektifikace mostní nosné konstrukce při letmé betonáži
Rektifikace je geometrické urovnání části nebo celé mostní konstrukce pomocí
rektifikačního zařízení.
Obsahem standardu je podepření mostní konstrukce pomocí zvedáků, vyklínování
řezivem nebo překližkou, použití jeřábu k vyrovnání konstrukce, vložení kluzné desky, uvolnění veškerého podepření, použití pojízdné pracovní lávky.

Podlaha z plechu na železničních mostech
Podlaha na mostnicích, chodnících, revizních lávkách nebo na mostním provizoriu zhotovená přivařením nebo přišroubováním plechů.
Obsahem standardu je rozměření a vyznačení podlahy, montáž šroubováním a
svařováním na podkladní konstrukci.

Dřevěná mostovka a podlahy
Dřevěná mostovka (podlahy, lávka) je vytvořena z kulatiny nebo řeziva a je budována jako definitivní nebo provizorní.
Obsahem standardu je výběr kulatiny, řeziva, měření a označení dřeva na
konstrukční prvky a spoje, případné zhotovení šablon, řezání, dlabání, případné ruční přisekání ve spojích, rozmístění prvků nebo dílců podle výkresů, postupná montáž a spojení s konstrukcemi dříve zabudovanými skobami a hřebíky, kontrola stability a kvality celé konstrukce, provedení impregnačního nátěru.

Mostní prefabrikované nosníky
Mostní nosníky prefabrikované jsou osazovány na ložiska v celku nebo po částech.
Obsahem standardu je rozměření a vytýčení osy, uchycení dílce jeřábem, zdvih a
otočení k místu uložení (podélný a příčný posun), usměrnění polohy dílce, stabilizace dílce, spuštění a osazení dílce, uvolnění dílce z lan, signalizace jeřábníkovi, montážní spojení dílců, případně dočasnou jeřábovou dráhu montážních prostředků pro osazení nosníků a jejich podpěrné konstrukce..

Sestavení nosníků z dílců na spínací plošině
Sestavení nosníků z jednotlivých dílců se provádí za účelem jejich následného spojení do jedné nosné konstrukce.
Obsahem standardu je zavěšení prefabrikovaného dílce na lano, zdvih a otočení
jeřábem, uložení dílce na podložku z pražců, výškové a směrové vyrovnání dílce, odepnutí dílce od lana, signalizace jeřábníkovi.

Nosná konstrukce dřevěných mostů
Nosná konstrukce dřevěných mostů je tvořena nosníky trámovými nebo rošty z kulatiny nebo z řeziva.
Obsahem standardu je výběr kulatiny a řeziva, měření a označení dřeva na konstrukční prvky a spoje, případné zhotovení šablon, strojní zpracování (řezání, dlabání), případné ruční přisekávání ve spojích, sestavení části konstrukce na pracovní podlaze a vrtání otvorů pro svorníky, rozmístění prvků nebo dílců podle výkresů, postupná montáž a spojení s konstrukčními dříve zabudovanými prvky, provizorní zabezpečení a vyztužení konstrukce skobami, uložení svorníku do otvoru a dotažení matek, kontrola stability a kvality celé konstrukce.

Zabetonování s bedněním a odbedněním
Zabetonování řeší vyplnění podélných spár mezi nosníky, čel nosníků nebo příčníků a dutin betonem prostým
Obsahem standardu pro zabetonování spár je výběr bednícího materiálu, bednění
spár, rádlování, šroubování, uložení výztuže do spár, vázání armatury, uložení betonu, hutnění, uhlazení betonu a očištění povrchové plochy, odbednění, nebo výběr řeziva, rozměření, výroba bednění a bednění čel nebo dutin případně nátěr prostředkem proti přilnavosti, uložení betonu a odbednění.

Rektifikace nebo odskružení mostní nosné konstrukce
Rektifikací je myšleno geometrické urovnání mostní konstrukce a odskružení je
uvolnění dočasné podpěrné konstrukce od nosné konstrukce mostní a přenesení zatížení do trvalých podpěr.
Obsahem standardu je zhotovení klínů včetně podklínování podpěr, příprava
hydraulických zvedáků a jejich montáž.

Kloub ze železového betonu vrubový Freissinetův
Jedná se o konstrukci umožňující pohyb nosné konstrukce mostu ve více než
v jednom směru.
Obsahem standardu je rozměření, nařezání a uložení polystyrénu do konstrukce,
zajištění proti posunu, betonáž a zhutnění betonu, ošetření betonu a jeho začištění.

Mostní ložiska
Mostní ložiska jsou určena k uložení nosné konstrukce mostu a k přenášení
zatížení do podpěr.
Obsahem standardu je úprava ložných ploch, osazení a vyrovnání na úložné ploše
včetně zajištění polohy, u gumokovu rozprostření cementové malty na úložnou plochu, osazení a výškové vyrovnání ložisek (síla vrstvy gumokovu 18 mm), u ložisek kovových zabetonování paty a stojiny kolejnice, přesun součástí ložiska jeřábem, u ložisek ocelolitinových nařezání a osazení podložky z PVC, montážní spojení části ložiska, směrové a výškové uložení a vyrovnání spodní části úložné, zhutnění lože, připevnění vahadla k nosníku, vložení válce potřeného grafitem, odstranění montážního spojení, oprava nátěru, přesun a uložení ložiska jeřábem, u ložisek hrncových vybetonování úložného terče, přesné vyrovnání výškové, vložení roznášecích mřížek, osazení ložiska pomocí jeřábu, rozebrání ochranného rámu nebo montážního spojení, zálivku kotevních šroubů.

Prefabrikované zatěžovací dílce na plynovodním potrubí
Zatěžovací dílce slouží k zatížení plynovodního potrubí při jeho pokládání pod vodní hladinu proti vztlaku.
Obsahem standardu je podložení dílců nepískovanou lepenkou, uchycení dílce
jeřábem, zdvih a otočení k místu uložení (podélný a příčný posun), usměrnění polohy dílce, spuštění a osazení dílce, uvolnění dílce z lan, signalizace jeřábníkovi.

Tenkostěnné ocelové konstrukce propustků a mostů typ IS Tubosider
Tenkostěnné ocelové konstrukce z tvarovaného plechu uložené na lože a zasypané
zeminou vytváří konstrukce propustků a mostů.
Obsahem standardu je montáž tenkostěnné ocelové konstrukce propustku nebo
mostu pomocí autojeřábu na předepsané lože s úpravou do požadovaného tvaru (profilu) a spojení jednotlivých dílů konstrukce.

Odskružovací zařízení – zřízení, odstranění
Odskružovací zařízení umožňuje uvolnění dočasní podpěrné konstrukce od nosné
konstrukce mostní a přenesení zatížení do trvalých podpěr, případně rektifikaci mostní nosné konstrukce.
Obsahem standardu je umístění zařízení na místo použití pomocí autojeřábu,
uříznutí lepenkového pásu a jeho uložení v místě podepření a konzervační nátěr, při odstranění je obsahem standardu demontáž zařízení s pomocí autojeřábu.

Drátěné konstrukce chmelnic
Konstrukce spojují vzájemně sloupy, umožňují ukotvení a pevné spojení sloupů
chmelnicové konstrukce se zemí a slouží k zavěšení svislého drátu pro uchycení rostlin. Obsahem standardu je rozvinutí drátu, ustřihnutí na potřebnou délku, pletení ok, připevnění jednotlivých druhů konstrukcí na sloupy, přesun pomocí traktoru.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ
vnitrostaveništní přesun
Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu.
Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové
ceny.
technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
U nádrží a jímek pro prvky osazované ručně vodorovně 10 m, svisle 0 m.
U konstrukcí chmelnic vodorovně do 3 m, svisle na výšku konstrukce.
U silničních mostů:
- dřevěné konstrukce vodorovně 20 m, svisle 4 m,
- práce betonářské vodorovně 2 m, svisle 0 m,
- práce zednické a osazovací vodorovně 10 m, svisle 0 m,
- práce železářské s betonářskou výztuží vodorovně 10 m, svisle 0 m,
- práce obedňovací vodorovně 20 m, svisle 4 m,
- práce s předpínací výztuží vodorovně 10 m, svisle 0 m,
- osazení prefabrikovaných dílců v pracovní zóně jeřábu,
- podpěrné konstrukce vodorovně 20 m, svisle 15 m.
U železničních mostů:
- osazení prefabrikovaných dílců vodorovně po celém mostě do 20 m od
vnějšího líce závětrné zídky,
- zřízení podlahy z plechu vodorovně po celém mostě do 20 m od
vnějšího líce závětrné zídky.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace.
Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí
nabídkové ceny
lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou
výšku.
Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení.
Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ
Množství měrných jednotek roštu biologických filtrů se určuje v m2 plochy roštu.
Množství měrných jednotek drátěných konstrukcí vinic ( příček, délek, obloučků a diagonál) se určuje v m osových vzdáleností hlav sloupů. Množství obloučků z dvojitého drátu se určuje dvojnásobkem osové vzdálenosti.
Množství měrných jednotek dřevěných konstrukcí mostů se určuje v m3 objemu dřeva v konstrukci.
Množství jednotek betonových konstrukcí mostů se určuje v m3 objemu konstrukce; od celkového objemu se
a) odečítá objem otvorů, kapes, prostupů, drážek apod. objemu jednotlivě přes 0,1 m3,
b) neodečítá objem kabelových kanálků pro předpínací výztuž a objem betonářské výztuže.
Množství měrných jednotek betonářské výztuže a svařovaných sítí se určuje v t podle
projektu.
Množství jednotek zainjektování trubek se určuje v m součtem délek zainjektovaných
trubek mezi kotvami nebo ucpávkami.
Oboustranné napínání se oceňuje jako dvě jednostranná napínání.
Množství jednotek bednění se určuje v m2 rozvinuté plochy obedněné konstrukce; plocha
bednění otvorů, kapes, prostupů, drážek apod. objemu jednotlivě do 0,1 m3 se od plochy bednění konstrukce neodečítá ani se k ní nepřičítá (plocha bednění konstrukce se stanoví jako by těchto otvorů, kapes, prostupů apod. nebylo a konstrukce byla bedněna průběžně).
Množství jednotek pro spojení dílců mostů silničních zabetonováním nebo lepením se
určuje v m2 styčné plochy spáry; tato plocha se určí jako plochy řezu dílců v místě spojení.
Množství měrných jednotek u rektifikace mostní konstrukce při letmé montáži se
stanoví počtem oboustranných nebo jednostranných konzol (vahadel).
Množství měrných jednotek dřevěné podlahy lávky se určuje součtem objemů prken nebo
fošen podlahy a polštářů pod podlahou; nezapočítává se objem obrubníku chodníku, ten je započten v zábradlí.
Výška podpěr mostu pro osazení mostních prefabrikovaných nosníků se určuje
v každém mostním poli samostatně jako svislá vzdálenost mezi horní hranou úložného prahu a terénem, popřípadě dnem vodoteče předpokládaným v době osazování nosníků a určeným projektem;
tato vzdálenost se zjišťuje ve svislé rovině proložené podélnou osou mostního pole u vyšší z obou podpěr k mostnímu poli přilehlých.
Množství měrných jednotek rektifikace nebo odskružení mostní konstrukce se stanoví
počtem kusů zvedáků nebo stoliček.
Množství měrných jednotek ocelových konstrukcí propustků a mostů typu IS Tubosider
se určuje v m délky konstrukce IS Tubosider. Délkou se rozumí vzdálenost mezi průsečíky osy procházející těžištěm nejmenšího pravoúhlého čtyřúhelníka opsaného průřezu konstrukce a rovinami proloženými jejich koncovými řezy.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady
- ČSN 01 34.. Výkresy ve stavebnictví
- ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblůkové zváranie kovov
- ČSN 72 2430-1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení
- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí
- ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
- ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1:
Přesnost osazení
- ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2:
Přesnost monolitických betonových konstrukcí
- ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
- ČSN 73 1204 Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou
směrech
- ČSN 73 1206 Spřažené ocelobetonové konstrukce. Základní ustanovení pro
navrhování
- ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií
- ČSN EN 1065 Seřiditelné výsuvné ocelové stojky – Základní požadavky, navrhování
a posuzování výpočtem a zkouškami
- ČSN P ENV 1992-1-3 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-3: Obecná
pravidla - Betonové dílce a montované konstrukce
- ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná
pravidla a pravidla pro pozemní stavby
- ČSN P ENV 1992-1-5 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-5: Obecná
pravidla. Konstrukce s nesoudržnou a vnější předpínací výztuží
- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
- ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
- ČSN 73 6200 Mostní názvosloví
- ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů
- ČSN 73 6203 Zatížení mostů
- ČSN 73 6206 Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí
- ČSN 73 6207 Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu
- ČSN P ENV 1992-2 Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové mosty
- ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů
- ČSN 73 6212 Navrhování dřevěných mostních konstrukcí
- ČSN P ENV 1995-2 Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 2: Mosty

__________________________________________________________________

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k provedení vodorovných nosných konstrukcí se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN 49 1010 Neopracované řezivo. Základní ustanovení
- ČSN EN 636-1,2,3 Překližkované desky – Požadavky – Část 1,2,3
- ČSN EN 335-3 Trvanlivost dřeva a výrobků ze dřeva – Definice tříd ohrožení pro
biologické napadení – Část 3: Aplikace na desky ze dřeva
- ČSN EN 314-1,2 Překližkované desky. Kvality lepení
- ČSN EN 844-3 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 3: Obecné termíny vztahující
se k řezivu
- ČSN 42 0139 Tyče pro výztuž do betonu. Technické a dodací podmínky
- ČSN 42 0159 Tyče válcované za tepla pro výztuž do betonu
- ČSN 42 5512 Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216
- ČSN 42 5533 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 335. Rozměry
- ČSN 42 5534 Tyče pro výztuž do betonu zkrucované za studena z oceli značky
10 338.Rozměry
- ČSN 42 5535 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry
- ČSN 42 5536 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 607. Rozměry
- ČSN 42 5538 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 505 Rozměry
- ČSN 42 6410 Tažený ocelový drát pro všeobecné účely
- ČSN P ENV 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná, žebírková, betonářská ocel
B 500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě
- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí
- ČSN P ENV 991-2-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení
konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení
- ČSN EN 13369 Společná pravidla pro betonové prefabrikáty
- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí
- ČSN 72 2430-1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 42 6448 Kruhové ocelové dráty pro předpínací výztuž do betonu
- ČSN 42 5715 Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry
- ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení
- ČSN EN 13369 Společná pravidla pro betonové prefabrikáty
- ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ


Kabel předpínací výztuže je svazek patentovaných drátů nebo ocelových pramenců (lan) a užívá se pro vnesení předpjetí do konstrukcí z předpjatého betonu.
Konstrukce podpěrná dočasná je pomocná konstrukce sloužící k podepření budovaných mostních konstrukcí po dobu jejich provádění.
Montáž letmá jednostranná je letmá montáž segmentů (lamel) prováděná od pilíře nebo opěry mostu na jednu stranu.
Montáž letmá oboustranná je letmá montáž segmentů (lamel) prováděná od pilíře mostu na obě strany souměrně s postupně prodlužovanými volnými konci konstrukce.
Odskružení je uvolnění dočasné podpěrné konstrukce od nosné konstrukce mostní a přenesení zatížení do trvalých podpěr.
Pilíř je plná, vylehčená nebo dutá podpěra, zpravidla mezilehlá, jejíž délka je větší než dvojnásobek její tloušťky. Pro krajní podpěru lze tohoto názvu použít jen tehdy, není – li opěrou.
Rektifikace mostní nosné konstrukce při montáži je geometrické urovnání části nebo celé mostní konstrukce (vahadla, případně jeho části nebo segmentu na skruži) pomocí rektifikačního zařízení.
Skruž mostní výsuvná je samonosné výsuvné bednění vodorovné konstrukce mostu na ocelovém rámu pro betonáž monolitických mostů, která umožňuje výškovou a směrovou rektifikaci a podélný posun vcelku do dalšího pole.
Sloup je samostatná podpěra s průřezem kruhovým, čtvercovým nebo ve tvaru pravidelného mnohoúhelníku, popřípadě každý svislý řadový prvek členěné podpěry.
Vyložení jeřábu je vodorovná vzdálenost od svislé osy otáčení po svislou osu závěsu břemene.
Zařízení odskružovací je zařízení umožňující odskružení, případně rektifikaci mostní nosné konstrukce.
Zóna pracovní jeřábu je prostor omezený dosahem ramene jeřábu v jeho pracovní poloze.
Délka je hlavní podélná vodorovná drátěná vazba spojující dva sloupy chmelnicové konstrukce ve směru řádků rostlin.
Diagonála je vodorovná drátěná vazba spojující dva sloupy na zpevnění rohů chmelnicové konstrukce.
Kotva, kotevní těleso, kotevní drát, kotevní táhlo, kotevní váleček a vidlice je soubor zařízení umožňující ukotvení a pevné spojení sloupů chmelnicové konstrukce se zemí.
Oblouček je drát pro uchycení záhonových drátů mezi dvěma obvodovými sloupy v čele chmelnicové konstrukce.
Příčka je hlavní příčná vodorovná drátěná vazba, spojující dva sloupy chmelnicové konstrukce ve směru kolmém k řádkům rostlin.
Záhonový drát je podélný průběžný drát stropní sítě chmelnicové konstrukce sloužící k zavěšení svislého drátu pro uchycení rostlin.
Dílec zatěžovací je betonové těleso různého tvaru a hmotnosti, sloužící k zatížení potrubí a zajištění jeho stability proti posunutí.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU
Pro určení standardu materiálů používaných k provedení stropů a stropních konstrukcí je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO VÝZTUŽ HLADKOU NEBO ŽEBÍRKOVOU
- průměr
- značka oceli
- pevnost v tahu
- mez průtažnosti
- tažnost
- rozměrová přesnost
- mez kluzu
- svařitelnost

PRO SVAŘOVANÉ SÍTĚ
- jmenovité rozměry sítě (geometrie sítě, rozměry drátů)
- značka nebo číslo oceli

PRO ŘEZIVO PRO BEDNĚNÍ
- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

PRO MALTY
- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
- vodotěsnost
- druh pojiva
- účel použití

PRO OCELOVÉ VÁLCOVANÉ NOSNÍKY
- označení profilu
- materiál
- délka

PRO DRÁT VÁZACÍ
- jakost oceli
- průměr drátu

PRO PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ DO BETONU
- průměr drátu

PRO BETON

- prostředí
- pevnost
- konzistence
- doba ošetřování betonu
- odolnost proti průsaku vody

PRO TRUBKY OCELOVÉ
- jakost oceli
- průměr
- tloušťka stěny

PRO MOSTNÍ PREFABRIKOVANÉ NOSNÍKY
- rozměry
- třída betonu


 


   Copyright RTS, a.s.