ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
      41 Stropy
      42 Vodorovné nosné
      43 Schodiště
      44 Zastřešení
      45 Podkladní, vedlejší
      46 Zpevněné plochy
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  46 - Zpevn��n�� plochy

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Patky pro dlažbu prefabrikované, monolitické nebo zděné z kamene
Patky jsou konstrukce plnící statickou funkci a zřizují se převážně jako opěra pro
dlažbu nebo podélné zpevnění. Obsahem standardu je rozměření a vyznačení obrysu, rozprostření cementové  malty, zavěšení a usměrnění patky na laně jeřábu, signalizace jeřábníkovi, osazení a vyrovnání do směrové a výškové polohy, odepnutí patky z lana, případně zalití spojů cementovou maltou, nebo u monolitu výběr řeziva a spojovacího materiálu, zhotovení bednění a jeho ztužení, zabezpečení bednění vzpěrami, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, nahození betonové směsi a manipulace v pracovním prostoru, rozhrnování betonové směsi a ruční hutnění po vrstvách, kontrola bednění v průběhu betonáže, odbednění, provedení dilatačních spár a jejich případné zalití živičnou zálivkou, nebo u patky z lomového kamene rozprostření jednotlivých lomových kamenů, úprava kamenů do vhodné polohy, vzájemné utěsnění kamenů, případně vyspárování nebo vylití spár cementovou maltou a očištění od malty.Podkladní vrstvou se rozumí vytvoření monolitického betonového lože pro uložení

Drátokamenné opevnění
Drátokamenné opevnění je konstrukce sloužící ke zpevnění svahů. Obsahem standardu je v případě zpracování na místě uložení košů, spojení košů s drátem, plnění košů lomovým kamenem po vrstvách 25 cm, uzavření košů drátem, opevnění vrstvy pruty pro další vrstvy, v případě osazování z terénu navíc použití autojeřábu a v případě osazování z plavidla ještě použití ocelového prámu.

Výplň otvorů tvárnic, panelů kamenivem
Výplň otvorů vylehčených nebo děrovaných tvárnic, panelů, šachtiček nebo spár a dutin rovnaniny je doplňující konstrukcí při opevňování ploch vodorovných a svahů. Obsahem standardu je přísun materiálu v rozsahu pracovního prostoru a vyplnění otvorů v tvárnicích, výplň šachtiček nebo vyplnění spár a dutin rovnaniny ručně nebo s použitím mechanizace, odstranění přebytečného materiálu.

Opevnění dna, svahů, břehů a kanálů fólií nebo textilií
Jedná se o lehké opevnění jako doplněk k osetí nebo k těžšímu druhu opevnění. Obsahem standardu je manipulace v rozsahu pracovního prostoru, rozvinutí, měření, nařezání a pokládání folie (tkaniny) s urovnáním a nutným přesahem, přichycení ocelovými příchytkami podle předepsaného způsobu kotvení, výroba příchytek, v případě opevnění břehů perforovanou fólií je obsahem standardu i práce pod hladinou vody přes 100 do 500 mm a nebo prosté položení opevňovacího pásu s nutným zatížením zeminou.

Prolití kamenného záhozu, rovnaniny, pohozu nebo vrstvy z lomového kamene cementovou maltou
Jedná se o vyplnění dutin v konstrukcích z lomového kamene. Obsahem standardu je vyplnění mezer a spár cementovou maltou nebo jemnou betonovou směsí s použitím čerpadla betonářského a s kropením vodou.

Zához z lomového kamene
Zához z lomového kamene je jedním z těžkých opevnění dna a svahů toků, kanálů nebo hrází. Obsahem standardu je buď provedení záhozu ručně včetně předepsaného vypracování líce záhozu nebo provedení záhozu ručně bez výplně případně s výplní zeminou a výsadbou vrbových řízků, nebo uložení lomového kamene do předepsaného profilu tak, aby tvořil pevný celek, proměření profilu sondovací latí, urovnání kamene tyčí případně proštěrkování , použití mechanizace pro naložení a jeřábu pro uložení kamene, případně při ukládání z plavidla též použití remorkéru, ocelového prámu nebo plovoucího rypadla. Obsahem standardu při odstranění záhozu u ledolamů, bárek a opěr je jeho ruční rozebrání a uložení získaného materiálu do vzdálenosti 10 m.

Zához z betonových bloků
Zához z betonových bloků slouží k těžkému zpevnění dna a svahů toků, kanálů nebo hrází nebo kanálů nebo jako záhozová patka. Obsahem standardu je rozměření a vyznačení obrysu, zavěšení bloku na laně jeřábu, signalizace jeřábníkovi, osazení bloku, odepnutí bloku z lana, použití mechanizačního prostředku na manipulaci.

Rovnanina z lomového kamene
Rovnanina je druh opevnění dna a svahů toků nebo kanálů a hrází. Obsahem standardu je vyznačení profilu lavičkami, uložení lomového kamene do profilu, vyklínování mezer menšími kameny nebo vyplnění spár a dutin těženým kamenivem, případně s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene nebo s proložením vrstev hlínou a klestem.

Pohoz dna nebo svahů z lomového kamene nebo kameniva
Pohoz dna, svahů toků nebo hrází slouží k jejich zpevnění. Obsahem standardu je uložení lomového kamene, dodržení předepsaného profilu a tloušťky tak, aby pohoz tvořil pevný celek a to ručně nebo s pomocí mechanizačních prostředků pro naložení a rozhrnutí a v případě pohozu z plavidla též použití remorkéru a prámu.

Schody z lomového kamene
Schody slouží k překonání výškových rozdílů. Obsahem standardu je očištění podkladu, zdění na sucho z lomového kamene, včetně založení, úprava líce schodů včetně přisekání kamenů, zalití spár cementovou maltou se zatřením spár, nebo očištění podkladu, maltování, zdění z lomového kamene nebo z kopáků včetně založení, úprava líce schodů včetně přisekání kamenů a vyspárování.

Rigol z betonu
Betonové rigoly jsou určeny jako součást objektu, např. okapové chodníčky. Obsahem standardu je očištění podkladu, vyklopení betonu z ručního dopravního prostředku, srovnání do požadovaného profilu, zatření povrchu dřevěným hladítkem, případně kropení povrchu betonové konstrukce konví nebo hadicí s připojením a odpojením hadice, případné zakrytí rohoží a její odstranění.

Rigol z cihel plných
Rigoly z cihel plných jsou určeny jako součást objektu, např. okapové chodníčky. Obsahem standardu je očištění podkladu, maltování, kladení cihel naplocho nebo nastojato, zalití a zatření spár.

Dlažba z kamene lomového nebo nasbíraného
Dlažba je určena k opevnění dna, svahů toků nebo hrází. Obsahem standardu je přísun dlažebního kamene ručně, opracování kamene s případným očištěním, úprava lože případně přísun cementové malty a rozprostření, osazení kamene a podle požadavku buď bez výplně spár, nebo s vyklínování kamene s vyplněním spár těženým kamenivem rozhozem kameniva po dlažbě a nametením do spár, upěchování vodou, vyplnění spár drnem nebo ornicí s osetím, nebo zalití spár cementovou maltou, nebo vyspárování cementovou maltou a udusání, odstranění přebytečného materiálu.

Dlažba z betonových desek a tvárnic
Dlažba je určena k opevnění dna, svahů toků nebo hrází. Obsahem standardu je úprava podloží pod dlažbu, ruční manipulace s deskami, osazení desek do vazby a předepsaného sklonu, nebo připnutí desky na hák jeřábu, zavedení desky na místo uložení, osazení desky do vazby a správného sklonu, odepnutá háku a signalizace jeřábníkovi k odsunu háku, dále vyplnění spár rozhozem kameniva po dlažbě a nametení do spár, upěchování vodou, nebo výplň spár cementovou maltou a udusání, nebo výplň spár drnem nebo ornicí s osetím, nebo vyplnění spár pružným tmelem, odstranění přebytečného materiálu.

Plůtek zápletový
Plůtek zápletový je určen pro zpevnění svahů nebo paty svahů při sanaci strží a při úpravách v rámci lesnicko technických hydromeliorací. Obsahem standardu je vykopání rýh pro plůtky, zaražení kůlů v jedné nebo dvou řadách, zapletení klestu jehličnatého nebo listnatého nebo vrbového v jedné nebo dvou řadách kůlů v požadované výšce, zásyp rýh pro plůtky, u dvouřadových plůtků zásyp vnitřního prostoru včetně vykopávky chybějící zeminy a jejího přehození do zasypávaného prostoru.

Výhon laťový
Výhon laťový je příčná konstrukce usměrňující proud vody, budovaná v rámci lesnicko technických hydromeliorací. Obsahem standardu je ruční vykopávka rýhy nebo jámy s odhozem zeminy do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, urovnání dna, provedení klestové podestýlky, zaberanění pilot nebo kůlů v jedné nebo dvou řadách, přibití tyčových výřezů bez mezer nebo s mezerami, vyplnění vnitřního prostoru dvojitých výhonů kamenem, provedení oboustranného násypu z postranního výkopu na výšku výhonu a zpevnění vrbovou krytinou zajištěnou v patě svahu plůtkem o jedné lati.

Výhon zápletový
Výhon zápletový je příčná konstrukce usměrňující proud vody, budovaná v rámci lesnicko technických hydromeliorací. Obsahem standardu je ruční vykopávka rýhy nebo jámy s odhozem zeminy do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, urovnání dna, provedení klestové podestýlky, zaberanění pilot nebo kůlů v jedné nebo dvou řadách, propletení vrbovým klestem, vyplnění vnitřního prostoru dvojitých výhonů kamenem, provedení oboustranného násypu z postranního výkopu na výšku výhonu a zpevnění vrbovou krytinou zajištěnou v patě svahu plůtkem o jedné lati.

Odháňka laťová

Odháňka laťová je příčná konstrukce usměrňující proud vody, budovaná v rámci lesnicko technických hydromeliorací. Obsahem standardu je urovnání dna, provedení klestové podestýlky, zaberanění pilot v jedné nebo ve dvou řadách, přibití tyčových výřezů na piloty s mezerami nebo bez mezer, s kamennou výplní mezi stěnami dvojité odháňky a záhozem na návodní straně do výšky odháňky.

Odháňka zápletová
Odháňka zápletová je příčná konstrukce usměrňující proud vody, budovaná v rámci lesnicko technických hydromeliorací. Obsahem standardu je urovnání dna, provedení klestové podestýlky, zaberanění řady pilot z výřezů pro odháňku jednoduchou se zápletem z vrbového klestu, nebo zaberanění pilot ve tvaru pravoúhlého trojúhelníka, jehož kratší odvěsna směřuje do středu toku a přepona směřuje proti vodě v patě svahu, přibití tyčových výřezů tvořících rám pro položení vrstvy klestu zapuštěného silnějšími konci pod dno a přisypání štěrkovou zeminou, popřípadě zaberanění pilot ve tvaru rovnoramenného trojúhelníka s kůly nebo pilotami zaraženými v jedné nebo ve dvou řadách a propletení vrbovým klestem s kamennou výplní vnitřního prostoru i mezi řadami pilot nebo kůlů.

Vegetační zpevnění plošné
Vegetační zpevnění plošné je určeno ke zpevnění dna nebo svahů v rámci úprav při lesnicko technických hydromelioracích. Obsahem standardu je urovnání povrchu, zaražení kůlů, u klestové podestýlky upevnění vrbového klestu ke kůlům páleným drátem, případně jen volně položené bez kůlů a neupevněné, u klejonáže zaražení kůlů, položení jehličnatého klestu a přichycení klestu tyčemi připevněnými na kůly a pokrytí krytiny zeminou nebo kameny s rozvozem do 20 m, u vrbové krytiny zaražení kolíků, kladení vrbové krytiny těsně vedle sebe, upevnění drátem a zasypání zeminou s jejím vykopáním a přesunem do 50 m nebo položení povázky z vrbového klestu splétaného do svazků o průměru 150 mm a připevnění drátem ke kolíkům, nebo u plůtků z vrbového klestu zaražení kůlů, vpletení vrbového klestu.

Oživený srub
Oživený srub je tvořen řadami laťových plůtků a je určen k sanaci a zpevnění pat svahů v rámci úprav při lesnicko technických hydromelioracích. Obsahem standardu je výkop rýhy na získání zeminy a její přemístění na vzdálenost do 20 m, zaražení kůlů a přibití tyčových výřezů pro vytvoření laťových plůtků v požadovaném počtu řad nad sebou, provázání drátem, položení vrstvy vrbového klestu mezi plůtky a zasypání vnitřního prostoru mezi plůtky a nad plůtkem získanou zeminou včetně svahování násypu ve sklonu předepsaném projektem.

Povázka
Povázka je druh zpevnění z klestu spleteného do svazků a je určena pro zpevnění v rámci úprav při lesnicko technických melioracích. Obsahem standardu je spletení vrbového proutí do svazků požadované tloušťky, převázání drátem a připevnění k terénu zaraženými kolíky.

Garnisáž
Garnisáž je určena ke zpevnění dna suchých strží. Obsahem standardu je zaražení kůlů na obou krajích erosivní rýhy i uvnitř rýhy, položení klestu a jeho zatížení nasbíraným kamenem a sypaninou a přitažení příčnými břevny přibitými na kůly.

Válec ponorný z vrbového klestu haťový nebo haťoštěrkový
Válce haťové jsou určeny pro zpevnění paty svahu při lesnicko technických melioracích. Obsahem standardu je výkop rýhy a rozhrnutí výkopku, vytvoření válce z klestu převázaného drátem popřípadě vyplněného jádrem z kamene, ruční spuštění a uložení válců haťových v požadovaném počtu nad sebou do rýhy a připevnění kůly, nebo zaberanění pilot v jedné nebo ve dvou řadách, spuštění a uložení haťoštěrkových válců buď mezi dvě řady pilot nebo k jedné řadě pilot do rýhy pomocí mechanizačního prostředku.

Haťová konstrukce podélná nebo příčná
Haťová konstrukce je určena pro zpevňovací práce v podélném nebo příčném směru v rámci lesnicko technických hydromeliorací. Obsahem standardu je vytvoření povázky z vrbového klestu staženého drátem, složení konstrukce na terénu na suchu nebo i ve vodě, přibití povázek kolíky, zřízení výplně mezi povázkami kamenem nebo sypaninou získanou na staveništi včetně jejího získání a přemístění na vzdálenost do 50 m.

Výplň výmolů toků haťová nebo klestová
Výplň výmolů je určena k zajištění narušeného dna nebo paty toků. Obsahem standardu je kladení vrbového klestu šikmo po vodě buď bez upevnění nebo s upevněním kůly a to buď klestu volně loženého nebo z otýpek vytvořených z vrbového proutí stažených drátem, provedení na suchu nebo ve vodě.

Zhotovení hatí
Zhotovením hatí se rozumí výroba hatí z vrbového klestu určených pro další použití. Obsahem standardu je střídavé prokládání slabých a silných konců vrbového proutí do tvaru válce a stažení drátem do požadované tloušťky a délky hatě, uložení do hromad na vzdálenost do 50 m.

Záplet z klestu
Záplet z klestu je určen pro úpravy v rámci lesnicko technických meliorací. Obsahem standardu je zaražení kůlů nebo zaberanění pilot a propletení vrbového proutí mezi kůly nebo piloty.

Balvanitý skluz
Balvanitý skluz je určen ke zpevnění vodních toků převážně za vývarem nebo pod jezem. Obsahem standardu je uložení lomových kamenů autojeřábem na suchu i pod hladinu vody do 30 cm a proštěrkování kamenů.

Práh dřevěný
Práh dřevěný je určen k opevnění dna toků při lesnicko technických melioracích. Obsahem standardu je vykopávka rýhy pro práh, zaražení pilot na vzdušné straně a připevnění kulatiny v jedné nebo dvou řadách hřebíky a pásovou ocelí.

Spadiště z výřezů stavebních
Spadiště je konstrukce určená k vyrovnání rozdílných spádů dna při úpravách toků. Obsahem standardu je provedení zemních prací pro uložení polštářů, zaražení dřevěných pilot, vytvoření polštářů přibitím kulatiny na piloty a provedení podlahy na polštářích přibitím a přichycením tyčoviny pásovou ocelí.

Dřevěný stupeň z výřezů
Dřevěný stupeň je příčná konstrukce určená k vyrovnání rozdílných spádů dna při úpravách toků. Obsahem standardu je zaražení dřevěných pilot a upevnění výřezů na piloty pomocí svorníků, hřebů a pásové oceli, přitesání ložných ploch.

Srubový stupeň
Srubový stupeň je příčná konstrukce určená k vyrovnání rozdílných spádů dna při úpravách toků. Obsahem standardu je vytvoření dvou stěn z výřezů spojených kleštinami pomocí hřebů nebo svorníků, vyplnění prostoru mezi stěnami záhozem z lomového kamene, urovnání horního líce a vyklínování mezer mezi výřezy kamenem.

Srubová stěna
Srubová stěna je podélná konstrukce určená k vyplnění a zpevnění nátrží v březích koryt vodotečí při lesnicko technických komunikacích. Obsahem standardu je zaražení dřevěných pilot, přitesání ložných ploch výřezů a připevnění přibitím a pásovou ocelí a zavázání stěny kleštinami do záhozu nebo zásypu za stěnou.

Břehové opevnění fólií
Opevnění fólií se používá jako součást zpevnění dna nebo svahů nádrží a kanálů. Obsahem standardu je manipulace v pracovním prostoru, rozvinutí, měření, nařezání a pokládání fólie na suchu nebo pod hladinou vody do 60 cm s požadovaným přesahem a s urovnáním, přichycení ocelovými příchytkami.

Stupeň silničního příkopu z lomového kamene
Stupeň slouží k vyrovnání spádu silničního příkopu. Obsahem standardu jsou zemní práce, provedení stupně s dlažbou z rigolového kamene do lože z kameniva nebo z malty cementové, s nutným přisekáním kamene, vyplnění spár cementovou maltou a vyspárování.

Stupeň silničního příkopu z betonu
Stupeň slouží k vyrovnání spádu silničního příkopu. Obsahem standardu jsou zemní práce, vytvoření bednění, nahození betonu do konstrukce, provedení dlažby z rigolového kamene do lože z kameniva nebo z malty cementové, s nutným přisekáním kamene, vyplnění spár cementovou maltou a vyspárování, odstranění bednění.

Zpevnění dna nebo svahů kamenivem prolévaným cementovou maltou
Jedná se o zpevnění dna nebo svahů koryt vodotečí nebo hrází proti vymílání vodou. Obsahem standardu je vytvoření pomocné konstrukce (bednění) pro dodržení tvaru boků, přísun kameniva mechanizačním prostředkem, rozprostření kameniva grejdrem, zhutnění válcem nebo pěchem, prolití cementovou maltou dopravovanou čerpadlem na maltu, vytvoření uzavírací vrstvy z betonu dopraveného čerpadlem na beton, stažení latí, uhlazení povrchu.

Prolití vrstvy z kameniva živičnou maltou
Jedná se o zpevnění vrstvy z kameniva nebo z lomového kamene prolitím. Obsahem standardu je zahřátí asfaltu na příslušnou teplotu v distributoru, čerpání asfaltu do dopravních prostředků s přísadou, prolévání kamene asfaltovou maltou.

Plůtek tyčový, laťový
Plůtek tyčový nebo laťový je podélné zpevnění určené ke zpevnění ve stržích. Obsahem standardu je výkop rýhy pro plůtek, příprava a zaražení kůlů, výroba podélných tyčí, tyčových výřezů, upevnění těsně nad sebou pomocí hřebíků v požadovaném počtu vrstev, sbírání kamene a provedení záhozu s úpravou horní plochy záhozu nebo zásyp rýhy a za latěmi zeminou získanou na místě.

Zpevnění kůly
Zpevnění kůly je určeno pro úpravy prováděné v rámci lesnicko technických hydromeliorací. Obsahem standardu je příprava kůlů z tyčoviny a jejich zaražení nejméně na jednu polovinu jejich délky.

Plůtek palisádový ve strži
Plůtek palisádový je podélné zpevnění určené ke zpevnění ve stržích. Obsahem standardu je příprava území a zaražení kůlů, výroba průvlaků a štěpin, provedení plůtku se zaražením štěpin těsně k průvlakům a přibití koncových a některých mezilehlých štěpin, nasbírání kamene a provedení záhozu s upravením horní plochy záhozu.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ


Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Pro dřevěné, haťové a zápletové konstrukce lesotechnických meliorací vodorovně do vzdálenosti 20 m.
Pro patky, záhozy, rovnaniny a dlažby lesotechnických meliorací vodorovně do 3 m.
Pro hydromeliorace zemědělské v pracovním okruhu do vzdálenosti:
- 3 m pro dlažby kamenné a z prefabrikovaných dílců,
- 10 m pro patky z lomového kamene
- 25 m pro stabilizaci svahů.
Pro hráze a úpravy na tocích v prostoru délky 10 m, šířky 10 m a výšky 3,5 m.
Pro běžné stavební práce vodorovně 10 m, svisle 3,5 m.
Pro komunikace vodorovně do 20 m, svisle do 3 m.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace.
Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí
nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou
výšku.
Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení.
Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Množství jednotek kamenných i prefabrikovaných patek se určuje v m3 prefabrikátů nebo konstrukce patky, u zemědělských hydromeliorací se určuje v kusech prefa patek. Množství jednotek drátokamenného opevnění se stanoví v m3 konstrukce z drátokamenného opevnění. Objem prolití záhozu, rovnaniny nebo vrstvy kamene se stanoví v m3 cementové
malty.

Množství jednotek u záhozu a rovnaniny se stanoví :
- zához a rovnanina v m3,
- urovnání viditelných ploch v m2 upravovaných ploch záhozu, rovnaniny.

Objem pohozu se stanoví v m3. Množství jednotek schodů z lomového kamene se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub. Množství jednotek dlažeb se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. Objem balvanitého skluzu z lomového kamene se stanoví v m3 konstrukce skluzu. Množství jednotek pro opevnění fólií nebo textilií se stanoví v m2 z rozvinuté pohledové lícní plochy. Při vícevrstvé konstrukci se plocha násobí počtem vrstev. Množství jednotek pro vyplnění spár a dutin se stanoví v m3 vyplňovaných prostorů. Jednotkou pro prolití vrstvy z kameniva živičnou maltou je hmotnost stanovená v t zálivky jako součin plochy a stanoveného množství malty na 1 m2 prolévané vrstvy. Množství jednotek výhonů laťových a zápletových se určuje v m měřených v ose řady pilot nebo kůlů. Výška výhonu rozhodující pro volbu položky se měří v místě horní břehové hrany. Množství jednotek dřevěného stupně se určí v m2 nárysné plochy tělesa stupně včetně plochy křídel. Střední tloušťkou stupně se rozumí vodorovná vzdálenost mezi vnějšími plochami obou stěn, měřená v polovině výšky stupně. Množství měrných jednotek srubové stěny se stanoví v m2 nárysné plochy stěny.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady
- ČSN 01 34.. Výkresy ve stavebnictví
- ČSN 72 2430-1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení
- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí
- ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
- ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1:
Přesnost osazení
- ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2:
Přesnost monolitických betonových konstrukcí
- ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
- ČSN P ENV 1992-1-3 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla -
- Betonové dílce a montované konstrukce
- ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a
pravidla pro pozemní stavby
- ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
- ČSN 48 0050 Surové dříví. Základní a společná ustanovení
- ČSN 48 0055 Jehličnaté sortimenty surového dříví. Technické požadavky.
- ČSN 48 0056 Listnaté sortimenty surového dreva. Technické požiadavky.
- ČSN 49 1531-1 Dřevo na stavební konstrukce – Část 1: Vizuální třídění podle pevnosti

__________________________________________________________________

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k provedení zpevněných ploch se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení
- ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky
- ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí
- ČSN EN 197-1,2 Cement – Část 1,2
- ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. Technické požadavky
- ČSN EN 844-3 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 3: Obecné termíny vztahující se
k řezivu
- ČSN 72 2430-1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení
- ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malta pro zdění
- ČSN EN 13369 Společná pravidla pro betonové prefabrikáty
- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí
- ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
- ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace
- ČSN 64 6210 Plasty. Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC). Technické
požadavky
- ČSN 64 6220 Plasty. Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P). Technické
požadavky
- ČSN EN ISO 10320 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Identifikace na
staveništi
- ČSN 49 0000 Názvoslovie v drevárskom priemysle. Všeobecné pojmy a vlastnosti dreva
- ČSN EN 844-1 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 1: Obecné termíny společné pro
kulatinu a řezivo
- ČSN 49 1012 Listnaté rezivo. Technické požadavky
- ČSN 49 1503 Neopracované přířezy řeziva

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.


4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Beton prostý – konstrukce z betonu prostého je konstrukce, do níž není vložena výztuž z betonářské oceli. Rovnanina je opevnění z neopracovaných kamenů, kladených s vazbou ve směru podélném i příčném, s dutinami vyplněnými menšími kameny nebo štěrkem. Kámen se klade do profilů vyznačených lavičkami. Zához je opevnění vytvořené uložením kamene (nebo vhodně tvarovaných betonových prefabrikátů) stanovené tloušťky a zrnitostní skladby, s hrubým urovnáním líce do stanoveného tvaru konstrukce, se zaklíněním jednotlivých prvků v celé tloušťce vrstvy samostatnou pracovní operací (např. tyčemi, speciálním mechanizmem, vybíráním a lícováním tvarově shodných prvků prefabrikátů apod.). Pohoz je opevnění vytvořené vrstvou kamene uloženého ve stanovené tloušťce zrnitostní skladbě, rozprostřeného s hrubým urovnáním líce do stanoveného tvaru konstrukce.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU
Pro určení standardu materiálů používaných k provedení zpevněných ploch je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO BETON
- prostředí
- pevnost
- konzistence
- doba ošetřování betonu
- odolnost proti průsaku vody

PRO ŘEZIVO PRO BEDNĚNÍ
- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

PRO MALTY
- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
- vodotěsnost
- druh pojiva
- účel použití

PRO KAMENIVO
- frakce
- křivka zrnitosti
- mrazuvzdornost
- procento odplavitelných částic
- nasákavost
- mrazuvzdornost

PRO BETONOVÉ DÍLCE
- rozměry

PRO KÁMEN LOMOVÝ
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- pevnost v tahu za ohybu
- obrusnost
- nasákavost hmotnostní, objemová
- mrazuvzdornost

PRO GEOTEXTILIE
- plošná hmotnost
- pevnost v tahu
- tažnost při přetrhu
- odolnost proti protlačení
- odolnost proti proražení

PRO FÓLIE
- odolnost vodám o různé tvrdosti a agresivitě
- odolnost vůči mechanickému poškození
- elasticita
- svařitelnost
- ekologická a zdravotní nezávadnost

 


   Copyright RTS, a.s.