ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
      41 Stropy
      42 Vodorovné nosné
      43 Schodiště
      44 Zastřešení
      45 Podkladní, vedlejší
      46 Zpevněné plochy
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  41 - Stropy a stropn�� konstrukce

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Zvedání jedné stropní desky u zvedaných stropů
Zvednutím se rozumí přemístění předem vybetonovaných stropních desek při určitém počtu sloupů a jejich zakotvení v konečné poloze. Obsahem standardu je přísun a příprava zvedacích mechanizmů do pracovní polohy, rovnoměrné zvedání a zakotvení stropní desky v její konečné poloze u objímek pro zvedání stropů.

Prefabrikované železobetonové stropy a stropní konstrukce
Prefabrikované stropy jsou vodorovné konstrukce složené ze stropních desek nebo panelů. Obsahem standardu je výškové a osové rozměření včetně vyznačení obrysu, rozprostření maltového lože, osazení dílce, odepnutí háků nebo závěsů, zajištění spáry lištou nebo ucpávkou, zmonolitnění spojů, odstranění lišt včetně jejich očištění a odříznutí přečnívající malty.

Stropy z desek keramických Hurdis, vložek Miako nebo vložek betonových
Stropy jsou tvořeny tvárnicemi uloženými mezi nosníky, se zalitím styků případně nadbetonováním. Obsahem standardu je očištění podkladu, proměření a založení, namaltování stropnic na styčných spárách a uložení mezi nosníky případně patky Hurdis, navlhčení a zalití při nosnících případně provedení cementového potěru hlazeného dřevěným hladítkem.

Stropy z vložek stropních Armo
Stropy jsou tvořeny tvárnicemi uloženými na bednění. Obsahem standardu je kladení tvárnic na bednění, vyrovnání tvárnic tak, aby žebra byla rovná a v předepsaném směru, ucpání čel tvárnic po obvodu stropu.

Stropy z nosníků a vložek Miako nebo Rector nebo Ytong
Stropy jsou tvořeny tvárnicemi pálenými nebo betonovými uloženými do nosníků keramických nebo betonových a zalitím konstrukce betonem. Obsahem standardu je výškové a osové rozměření, osazení stropních nosníků ručně nebo jeřábem včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm, provizorní podepření nosníků podle jejich rozpětí, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, případné vyztužení svařovanou sítí, zalití konstrukce betonem B 20 - 30 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí, odstranění provizorního podepření, použití zvedacího mechanizmu v závislosti na délce nosníků..

Klenby valené z cihel
Klenbou valenou se rozumí zastropení cihelným zdivem, které má nosnou funkci stropní konstrukce. Obsahem standardu je očištění podkladu pro zdivo klenby, navlhčení vodou, polití cihel vodou, proměření a založení klenby, vytvoření pomocné konstrukce z řeziva pro rozpětí klenby do 2 m, tj. zhotovení ramenátu, osazení vodítek a sloupků, rozepsání jednotlivých řad, nanesení malty, ukládání cihel na vazbu, případné sekání cihel, vlhčení a zalití spár.

Beton stropů, kleneb a stropních konstrukcí prostý nebo železový
Betonem stropů a kleneb se rozumí vytvoření monolitické stropní konstrukce. Obsahem standardu je vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku nebo vypuštění betonové směsi z kontejneru nebo uložení betonové směsi čerpadlem, rozhrnutí směsi v konstrukci, ruční nebo strojní hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce hlazením dřevěným hladítkem, kropení povrchu betonové konstrukce konví nebo hadicí s připojením a odpojením hadice, případné zakrytí rohoží a její odstranění.

Bednění stropů a stropních konstrukcí nesystémové
Bednění je plošná konstrukce nutná k vytvoření potřebného tvaru monolitických betonových nebo železobetonových stropních konstrukcí zřízená z řeziva, ze standardních desek z překližky nebo ze širokých tenkostěnných ocelových žebrovaných ohýbaných profilů (zabudované). Obsahem standardu je vynesení výškových bodů, založení a rozměření obedňovací konstrukce, výběr a uříznutí obedňovacího materiálu podle tvaru bednění s potřebným přesunem v pracovním prostoru, montáž pomocného lešení, sestavení bednění z prken, hrubých dílců, standardních desek z překližek nebo tenkostěnných ocelových žebrovaných profilů do tvaru bednění stropních konstrukcí, osazení převázek a rozepření bednění rozpěrkami, vyvrtání otvorů ve stěnách bednění a stažení bednění stahovacím drátem, provedení všech hřebíkových a skobových spojů, zajištění konstrukce bednění zápěrami a vzpěrami proti vychýlení, odstranění zbytku materiálu a nečistot z vnitřku bednění, potřebná manipulace s materiálem a pomocným lešením v pracovním prostoru, příprava roztoku a nátěr nebo nástřik styčných ploch bednění proti přilnavosti betonu.

Odbednění stropů a stropních konstrukcí nesystémové
Odbedněním se rozumí demontáž a odstranění bednící konstrukce kromě bednění zabudovaného. Obsahem standardu je přestřižení stahovacích drátů, uvolnění a odstranění zápor, vzpěr a převázek, uvolnění obedňovacích prken, hrubých dílců nebo desek z překližek od betonu, ustřižení stahovacích drátů a přihnutí zbylých konců ke konstrukci, demontáž pomocného lešení a uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Bednění stropů systémové IS NOE
Bednění je plošná konstrukce nutná k vytvoření potřebného tvaru monolitických betonových nebo železobetonových stropních konstrukcí zřízená z obedňovacích dílců. Obsahem standardu je rozměření a vynesení výškových bodů, osazení dílce se stojkami jeřábem a vyrovnání do potřebné polohy, provedení šroubových spojů, kotvení a stažení, příprava a osazení pásků přes spáry, bednění boku stropní desky, montáž pomocného lešení, manipulace s materiálem v pracovním prostoru, odstranění nečistot a zbytků materiálu z bednění.

Odbednění stropů systémové IS NOE
Odbedněním se rozumí demontáž a odstranění bednící konstrukce. Obsahem standardu je odstranění bednění boků stropní desky, uvolnění šroubových spojů, odstranění kotvení dílce, uvolnění spojek a odtržení dílce od betonu a uložení dílce na odbedňovací vozík, manipulace s vozíkem až k dosahu jeřábu, zasunutí zobáku jeřábu pod stropní dílec a zajištění, přesun dílce na skládku pomocí jeřábu, úklid spojovacího materiálu na vykázané místo.

Bednění stropů Velox zabudované
Bednění Velox zabudované je tvořené štěpkocementovými deskami prostými nebo stropními prvky, které tvoří podhled stropní konstrukce. Obsahem standardu je vynesení výškových bodů, založení a rozměření obedňovací konstrukce, výběr a uříznutí bednícího materiálu a přesunem v pracovním prostoru ručně nebo jeřábem, montáž pomocného lešení, sestavení bednění z desek nebo ze stropních prvků, zajištění konstrukce hřebíky nebo drátem, odstranění zbytků materiálu a nečistot z vnitřku bednění, potřebná manipulace s materiálem a pomocným lešením v pracovním prostoru.

Podpěrná konstrukce stropů a stropních konstrukcí - zřízení
Podpěrná konstrukce stropů slouží k zajištění stropní konstrukce se zesílením dna bednění pro zatížení betonovou směsí a výztuží po dobu nezbytnou k dosažení dostatečné pevnosti stropní konstrukce popřípadě k zajištění stropní konstrukce z vložek a jejich zmonolitnění po nezbytnou dobu k nabytí pevnosti. Obsahem standardu je výběr řeziva a uříznutí na potřebnou délku, manipulace v rámci pracovního prostoru, zřízení podpěrné konstrukce pomocí sloupků s podklínováním nosných lyžin a podvlaků, provedení hřebíkových a skobových spojů a prostorové zavětrování, manipulace s materiálem v pracovním prostoru.

Podpěrná konstrukce stropů a stropních konstrukcí - odstranění
Odstraněním podpěrné konstrukce se rozumí kompletní demontáž. Obsahem standardu je uvolnění zavětrovacích prken, odstranění klínů a uvolnění sloupků a skobových spojů, postupné odebírání sloupků, nosných lyžin a podvlaků, uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Výztuž stropů a stropních konstrukcí z betonářské oceli nebo sítí - uložení

Výztuž z betonářské oceli je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je přesun výztuže, rozvázání svazku výztuže, čtení plánu, rozměření a vyznačení polohy hlavní nebo rozdělovací výztuže v konstrukci, uložení výztuže a její zajištění svázáním nebo svařením, zajištění krycí vrstvy podložkami, dále vyznačení polohy třmínků v konstrukci, uložení třmínků a jejich zajištění svázáním nebo svařením, nebo rozměření a vyznačení sítě v konstrukci, uložení sítě a její zajištění včetně přizpůsobení již uložené výztuže, zajištění krycí vrstvy podložkami.

Nosné nebo spojovací svary
Svary slouží ke spojení ke spojení ocelových doplňkových konstrukcí nebo betonářské oceli při montáži stropů a stropních konstrukcí. Obsahem standardu je čištění svařované plochy před svařováním ocelovým kartáčem, kontrola dílce, uchopení svařovacích kleští, nasazení elektrody, sklopení kukly, zapálení oblouku a provedení svaru, odklopení kukly, odhození zbytku elektrody, očištění strusky z kráteru svaru, čištění kořenové vrstvy svaru, čištění jednotlivých vrstev svaru, očištění poslední vrstvy svaru a okolí, zacelení začátku a konce svaru, kontrola svaru, vytavení elektrod.

Dílce tyčové (průvlaky, vazníky, ocelové nosníky apod.) ve stropech
Dílce tyčové ve stropech jsou nosnými prvky pro uložení jakýchkoliv tvárnic, prefabrikátů a dalších stavebních konstrukcí. Obsahem standardu je výškové a osové rozměření včetně vyznačení obrysu, rozprostření maltového lože, osazení dílce nebo ocelového válcovaného nosníku, odvázání závěsu a odříznutí přečnívající malty, u bezprůvlakových skeletů přidržování dílce na háku jeřábu, odvázání závěsu a narovnání trnů, odříznutí přečnívající malty.

Trubky pro elektroinstalaci při montáži dílů
Propojení trubek pro elektroinstalaci slouží k následnému provedení elektroinstalačních prací v prefabrikovaných konstrukcích. Obsahem standardu je naměření délky trubky, sestavení trubek a převlečení spojky.

Ztužující věnce z tvarovek
Ztužující věnce jsou tvořeny U – tvarovkami jako ztraceným bedněním s následným vyztužením a zabetonováním a jsou součástí konkrétního systémového stropu (Ytong, KB atd.). Obsahem standardu je vytvoření tenkovrstvého maltového lože, uložení tvarovky a vyplnění betonovou směsí.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu.
Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové
ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
U konstrukcí dosud nezastropených:
- bednění vodorovně 20 m, svisle 4 m,
- výztuže (polotovary i sítě) vodorovně 10 m, svisle 0 m,
- betony vodorovně a svisle 0 m,
- prefabrikované dílce, které lze strojně osazovat před zastropením 0 m.
U konstrukcí již zastropených:
- prvky ručně osazované vč. prefabrikovaných vodorovně 10 m, svisle 3,5 m.
. U stavebních prací z prefabrikovaných dílců manipulace v pracovní zóně jeřábu.
U věží chladicích a odplynovačů:
- beton železový vodorovně a svisle 0 m,
- ostatní konstrukce a práce vodorovně 20 m, svisle 4 m.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Svary délky do 5 cm se pro určení počtu jednotek považují za svary délky 5 cm; svary délky
Množství jednotek osazovaných konstrukcí se měří v kusech osazovaných dílců (výrobků). Množství jednotek betonových konstrukcí se určuje v m3 projektovaného objemu. Obecně platí:
a) Objem částí, jejichž tvar je nepravidelný, lze určit přibližně podle matematických vzorců,
b) objem proniků dvou nebo více konstrukcí se započítává pouze jednou, a to obecně k té konstrukci, která má v místě proniku větší rozměry (tloušťku apod.). Při stejných rozměrech se objem proniku přičítá ke konstrukci podporující. U proniku konstrukcí se sloupy, pilíři, rámovými stojkami a svislými táhly se objem proniku začleňuje ke konstrukci podporované – např. hlavice hřibových stropů se začleňuje k objemu desky,
c) objem uložení, popř. vetknutí konstrukce ukládané (podporované) do konstrukce z jiného materiálu se začleňuje k objemu konstrukce ukládané,

Do objemu betonu se započítává:
a) Objem dilatčních příčných vložek; je – li dilatace vytvořena bedněnou mezerou objem mezery se nepřičítá,
b) objem zakotvení, zavázání, uložení, vetknutí do konstrukcí z jiného materiálu,
c) objem částí zesilujících konstrukci, s kterou funkčně souvisejí a současně nemají samostatnou cenu, např.:
- náběhy průvlaků (při odklonu do 60° od vodorovné roviny), do objemu
průvlaků
- náběhy desek (při odklonu do 60o od vodorovné roviny), do objemu desek,
- okrajové nosníky skořepin do objemu skořepin.

Od objemu betonu se odečítá:
a) Objem rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes, stropních kazet v podhledu, prostupů, dutin, pokud jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci, jednotlivě větší než 0,10 m3, je-li současně průřezová plocha kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě větší než 0,05 m2,
b) objem kotevních otvorů trvale otevřených (nezabetonovaných, popř. kotevních prostupů) i těch, které budou po osazení kotev zality betonem.

Od objemu betonu se neodečítá objem vložené výztuže, kotevních želez, plně zabetonovaných válcovaných profilů I, E, U, UE, L vodorovných i svislých.

Množství jednotek bednění se určuje v m2 rozvinuté bedněné plochy betonové konstrukce. Plocha bednění se určí jako součet ploch tvarově jednoduchých figur, do kterých se celá bedněná plocha rozloží. U ploch nepravidelných lze plochu určit přibližně podle matematických vzorců. U konstrukcí s obklady vloženými do bednění ( izolační desky apod.) se rozměry zvětší o tloušťku tohoto obkladu.Při proniku dvou bedněných konstrukcí určuje se příslušný rozměr ke koutu (styku) obou bedněných ploch konstrukce.

Do celkové plochy bednění příslušného konstrukčního prvku se započítává:
a) plocha ostění, rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes, stropních kazet v podhledu, prostupů, dutin, pokud jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci, o pohledové, případně průřezové ploše kolmé na nejdelší rozměr větší než 0,05 m2,
b) plocha bednění dilatačních a pracovních spár,
c) plocha bednění výstupků betonové konstrukce.

Od plochy bednění se odečítá plocha bednění překrývající bedněné otvory, výklenky apod. jednotlivě větší než 2,5 m2. Množství měrných jednotek bednění stropů zabudovaného z vložek se určuje v m2 plochy horní a plochy bočních stěn vložek. Množství jednotek výztuže se určuje v t jmenovité hmotnosti výztuže.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady
- ČSN 01 34.. Výkresy ve stavebnictví
- ČSN 05 0000 Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy
- ČSN EN 29692 Ruční obloukové svařování, svařování v ochranných plynech a
plamenové svařování – Příprava svarových ploch pro svařování oceli.
- ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblůkové zváranie kovov
- ČSN 72 2430-1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení
- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí
- ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
- ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1:
Přesnost osazení
- ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2:
Přesnost monolitických betonových konstrukcí
- ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
- ČSN 73 1102 Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek
- ČSN 73 1204 Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou
směrech
- ČSN 73 1206 Spřažené ocelobetonové konstrukce. Základní ustanovení pro
navrhování
- ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií
- ČSN EN 1065 Seřiditelné výsuvné ocelové stojky – Základní požadavky, navrhování
a posuzování výpočtem a zkouškami
- ČSN P ENV 1992-1-3 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-3: Obecná
pravidla - Betonové dílce a montované konstrukce
- ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná
pravidla a pravidla pro pozemní stavby
- ČSN P ENV 1992-1-5 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-5: Obecná
pravidla. Konstrukce s nesoudržnou a vnější předpínací výztuží
- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
- ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí

__________________________________________________________________

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k provedení stropů a stropních konstrukcí se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN 72 2640 Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce. Základní technické
požadavky
- ČSN 72 2642 Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce – Hurdisky
- ČSN 49 1010 Neopracované řezivo. Základní ustanovení
- ČSN EN 636-1,2,3 Překližkované desky – Požadavky – Část 1,2,3
- ČSN EN 335-3 Trvanlivost dřeva a výrobků ze dřeva – Definice tříd ohrožení pro
biologické napadení – Část 3: Aplikace na desky ze dřeva
- ČSN EN 314-1,2 Překližkované desky. Kvality lepení
- ČSN EN 844-3 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 3: Obecné termíny vztahující
se k řezivu
- ČSN 42 0139 Tyče pro výztuž do betonu. Technické a dodací podmínky
- ČSN 42 0159 Tyče válcované za tepla pro výztuž do betonu
- ČSN 42 5512 Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216
- ČSN 42 5533 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 335. Rozměry
- ČSN 42 5534 Tyče pro výztuž do betonu zkrucované za studena z oceli značky 10 338.
Rozměry
- ČSN 42 5535 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry
- ČSN 42 5536 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 607. Rozměry
- ČSN 42 5538 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 505 Rozměry
- ČSN 42 6410 Tažený ocelový drát pro všeobecné účely
- ČSN P ENV 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná, žebírková, betonářská ocel
B 500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě
- ČSN 72 3630-1 Výrobky z pórobetonu. Část 1: Všeobecná ustanovení
- ČSN P ENV 991-2-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení
konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení
- ČSN EN 13369 Společná pravidla pro betonové prefabrikáty
- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí
- ČSN 72 2610 Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly plné - CP
- ČSN 72 2430-1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení
- ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění
- ČSN 42 5550 Tyče průřezu I z oceli tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry
- ČSN 42 5553 Tyče průřezu IPE z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Rozměry
- ČSN 42 5570 Tyče průřezu U z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry
- ČSN 42 5571 Tyče průřezu UE z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměrová
norma
- ČSN 42 5572 Tyče průřezu UPE z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Rozměry
- ČSN 42 5580 Tyče průřezu T z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry
- ČSN EN 10056-1 Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L
z konstrukčních ocelí – Část 1: Rozměry
- ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení
- ČSN EN 13369 Společná pravidla pro betonové prefabrikáty
- ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Běžné stavební práce jsou stavební práce (konstrukce) HSV, zahrnují:
- stropní nosníky z ocelových válcovaných profilů I, E, U, UE, L, osazované na maltu na zdech,
- stropy vložkové osazované na maltu do ocelových válcovaných nosníků, popř. do prefa nosníků.

Beton prostý je beton bez výztuže anebo s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti do 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Beton železový (železobeton) je beton s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti přes 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Deska stropní monolitická je samostatná konstrukce uložená na zdivu anebo na trámech (průvlacích), jejichž osová vzdálenost přesahuje 1800 mm. Konstrukce nezastropená je každá konstrukce v podlaží zakrytém stropní konstrukcí (při provádění). Konstrukce zastropená je každá konstrukce v podlaží zakrytém stropní konstrukcí (při provádění). Průvlak (trám) monolitický je tyčová konstrukce s osovou vzdáleností od druhého průvlaku (trámu) větší než 1800 mm. Jako průvlak se ocení i stěnový nosník, tj. visutá stěna uložená na okrajích jako průvlak. Strop kazetový (monolitický s deskou) sestává z více dvojic rovnoběžných trámů (žeber) tvořících pohledově uzavřené obrazce s osovou vzdáleností trámů (žeber) do 1800 mm. Přes tuto osovou vzdálenost se oceňují samostatně trámy a samostatně desky. Strop trámový (žebrový)monolitický (s deskou) je konstrukce s osovou vzdáleností trámů (žeber) do 1800 mm.

Konstrukce kovové stavební doplňkové pro montáž prefabrikovaných dílců jsou výrobky zámečnického charakteru zhotovené
a) z profilované oceli, plechu, šroubů a matic řezáním, stříháním, tvarováním a svářením,
b) z betonářské oceli svařováním.

Konstrukce zhotovené z betonářské oceli stříháním (řezáním) a ohýbáním se považují za výztuž.

Parametry pro montáž prefa dílců:
Největší délka uložení l(x) je vzdálenost v metrech, do které je možno uložit dílec dané hmotnosti. Tato délka je omezena největším vyložením jeřábu.
Největší délka uložení l(x) v metrech (m) je dána vztahem l(x) = 1 : (Qp . k) kde
k = konstanta - její stanovení viz „Tabulka“
p = konstanta - její stanovení viz „Tabulka“
Q = hmotnost daného dílce v tunách (t), pro který se l(x) zjišťuje, s přípočtem na závěsné zařízení stropů Spiroll 0,7 t, u ostatních dílců 0,4 t s výjimkou montovaných kanálů pro rozvody, kde se přípočet na závěsné zařízení nepočítá.
Největší hmotnost dílce Q(max) – viz „Tabulka“ – určuje nejvyšší přípustnou hmotnost dílce v tunách. Je limitující podmínkou pro platnost všech cen části ceníku.
Největší vyložení jeřábu l(max) – viz „Tabulka“ – je největší vodorovná vzdálenost od svislé osy otáčení po svislou osu závěsu břemene.
Orientační největší délka uložení (l) je údaj uvedený v popisech cen montáže pro největší konkrétní hmotnost dílce.

Práce stavební z prefabrikovaných dílců je:
a) provádění nosných konstrukcí se zvedanými stropy,
b) montáže prefabrikovaných dílců, kde stavební díl je složen z jednoho druhu dílců (např. vodorovná konstrukce složená ze stropních desek nebo panelů, schodišťová ramena), včetně specifikací,
c) práce spojená s montáží prefabrikovaných dílců jako svařování, úpravy spár, dobetonování a propojení trubek pro instalaci v místech dobetonování v souvislosti s montáží,
d) spojování dílců dodávaných v částech (korálcích).

Skutečná délka uložení je nejkratší vzdálenost mezi těžištěm dílce uloženého v konstrukci a osou:
- jeřábové dráhy u kolejových jeřábů. Měří se v kolmém průmětu do vodorovné roviny proložené osou jeřábové dráhy. To platí i pro dílce osazované pod úrovní této roviny.
- Čepu otoče bezkolejového jeřábu v jeho montážní poloze. Měří se jako vzdálenost kolmého průmětu do vodorovné roviny proložené osou čepu otoče jeřábu.
Zóna jeřábu pracovní je plocha omezená dosahem háku jeřábu, uvažovaného v POV, v jeho pracovní poloze.

__________________________________________________________________

TABULKA PARAMETRŮ PRO URČENÍ PLATNOSTI CEN MONTÁŽE PREFA DÍLCŮ

Část ceníku

Vymezení platnosti

Parametry

k

p

Q/max/t

l/max/m

A 02

Montované objekty s jedním nadzemním podlažím

0,045 02

0,543 07

28

20

A 03

Do 24 m výšky objektu

0,012 87

0,781 70

8

32

A 03

Od 24 m do  52 m výšky objektu

0,008 39

0,753 49

12

50

A 04

Do 18 m výšky objektu

0,025 23

0,687 04

20

20,5

A 06

Dílce tvaru L a ostatní do hmotnosti 1 t

0,045 02

0,543 07

20

20

A 06

Ostatní dílce

0,025 23

0,687 04

20

20

A 08

Do 18 m výšky objektu

0,011 88

0,766 73

8

32

A 08

Od 18 m do  52 m výšky objektu

0,008 39

0,753 49

12

50

ZKRATKY

Neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU
Pro určení standardu materiálů používaných k provedení stropů a stropních konstrukcí je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO BEDNĚNÍ VELOX
- délka stropního prvku
- výška prvku

PRO PŘEDPJATÉ ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ NOSNÍKY HAT TRICK
- délka
- stupeň vyztužení

PRO STROPNÍ NOSNÍKY
- délka
- uložení
- stálé zatížení

PRO DESKY HURDIS
- rozměry
- zatížení
- tvar čela
- stálé zatížení

PRO STROPNÍ DESKY
- rozměry
- stálé zatížení
- požární odolnost
- únosnost

PRO STROPNÍ PANELY A DESKY
- stálé zatížení
- užitné zatížení
- rozměry
- uložení
- počet lan u předpjatých panelů

PRO KERAMICKÉ STROPNÍ POVALY

- rozměry
- moment únosnosti
- průhyb
- tepelný odpor
- stálé zatížení
- uložení

PRO BETON
- prostředí
- pevnost
- konzistence
- doba ošetřování betonu
- odolnost proti průsaku vody

PRO STROPNÍ BEDNĚNÍ, RÁMY OCEL, HLINÍK, DŘEVO, DESKY Z PŘEKLIŽKY
- statická únosnost
- modul trámků
- modul desek
- nosnost stojky
- tloušťka a počet vrstev u překližky
- rozměry prvku
- pro překližky pevnost v ohybu

PRO VÝZTUŽ HLADKOU NEBO ŽEBÍRKOVOU
- průměr
- značka oceli
- pevnost v tahu
- mez průtažnosti
- tažnost
- rozměrová přesnost
- mez kluzu
- svařitelnost

PRO SVAŘOVANÉ SÍTĚ
- jmenovité rozměry sítě (geometrie sítě, rozměry drátů)
- značka nebo číslo oceli

PRO ŘEZIVO PRO BEDNĚNÍ
- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

PRO CIHLY
- rozměry
- pevnost v tlaku
- tepelný odpor
- neprůzvučnost
- požární odolnost

PRO MALTY
- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
- vodotěsnost
- druh pojiva
- účel použití

PRO OCELOVÉ VÁLCOVANÉ NOSNÍKY
- označení profilu
- materiál
- délka


 


   Copyright RTS, a.s.