ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
      41 Stropy
      42 Vodorovné nosné
      43 Schodiště
      44 Zastřešení
      45 Podkladní, vedlejší
      46 Zpevněné plochy
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  44 - Zast��e��en��

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Beton střešních konstrukcí železový
Betonem střešních konstrukcí se rozumí vytvoření monolitické železobetonové střešní konstrukce. Obsahem standardu je vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, nebo vypuštění betonové směsi z kontejneru nebo ukládání betonové směsi čerpadlem, nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí směsi v konstrukci, strojní hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce hlazením dřevěným hladítkem.

Bednění střešních konstrukcí
Bednění je plošná konstrukce nutná k vytvoření potřebného tvaru železobetonových střešních konstrukcí zřízená z řeziva nebo ze standardních desek z překližky. Obsahem standardu je vynesení výškových bodů, založení a rozměření obedňovací konstrukce, výběr a uříznutí obedňovacího materiálu podle tvaru bednění s potřebným přesunem v pracovním prostoru, montáž pomocného lešení, sestavení bednění z prken nebo hrubých dílců do tvaru bednění střešních konstrukcí, osazení převázek a rozepření bednění rozpěrkami, vyvrtání otvorů ve stěnách bednění a stažení bednění stahovacím drátem, provedení všech hřebíkových a skobových spojů, zajištění konstrukce bednění zápěrami a vzpěrami proti vychýlení, odstranění zbytku materiálu a nečistot z vnitřku bednění, potřebná manipulace s materiálem a pomocným lešením v pracovním prostoru, příprava roztoku a nátěr nebo nástřik styčných ploch bednění proti přilnavosti betonu.

Odbednění střešních konstrukcí
Odbedněním se rozumí demontáž a odstranění bednící konstrukce. Obsahem standardu je přestřižení stahovacích drátů, uvolnění a odstranění zápor, vzpěr a převázek, uvolnění obedňovacích prken nebo hrubých dílců od betonu, ustřižení stahovacích drátů a přihnutí zbylých konců ke konstrukci, demontáž pomocného lešení a uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Podpěrná konstrukce střešních konstrukcí - zřízení
Podpěrná konstrukce slouží k zajištění střešní konstrukce se zesílením dna bednění pro zatížení betonovou směsí a výztuží po dobu nezbytnou k dosažení dostatečné pevnosti střešní konstrukce. Obsahem standardu je výběr řeziva a uříznutí na potřebnou délku, manipulace v rámci pracovního prostoru, zřízení podpěrné konstrukce pomocí sloupků s podklínováním nosných lyžin a podvlaků, provedení hřebíkových a skobových spojů a prostorové zavětrování, manipulace s materiálem v pracovním prostoru.

Podpěrná konstrukce střešních konstrukcí - odstranění
Odstraněním podpěrné konstrukce se rozumí kompletní demontáž. Obsahem standardu je uvolnění zavětrovacích prken, odstranění klínů a uvolnění sloupků a skobových spojů, postupné odebírání sloupků, nosných lyžin a podvlaků, uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Výztuž střešních konstrukcí z betonářské oceli
Výztuž z betonářské oceli je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující jejich požadované vlastnosti. Obsahem standardu je přesun výztuže, rozvázání svazku výztuže, čtení plánu, rozměření a vyznačení polohy hlavní nebo rozdělovací výztuže v konstrukci, uložení výztuže a její zajištění svázáním nebo svařením, zajištění krycí vrstvy podložkami, dále vyznačení polohy třmínků v konstrukci, uložení třmínků a jejich zajištění svázáním nebo svařením.

Montáž střešních prefabrikovaných konstrukcí
Prefabrikované střešní konstrukce jsou součástí montovaných budov, hal nebo skeletů. Obsahem standardu je výškové a osové rozměření včetně vyznačení obrysu, rozprostření maltového lože, osazení dílce pomocí jeřábu, odepnutí háků nebo lan, v případě příhradových vazníků zajištění dílce vzpěrami, odstranění vzpěr, zmonolitnění spojů u střešních desek a panelů, odříznutí přečnívající malty, případné odstranění transportní výztuže a háků.

Sestavení vazníků z dílců na spínací plošině
Sestavení vazníků z jednotlivých dílců se provádí za účelem jejich následného spojení do jedné nosné konstrukce. Obsahem standardu je zavěšení prefabrikovaného dílce na lano, zdvih a otočení jeřábem, uložení dílce na podložku, výškové a směrové vyrovnání dílce, zajištění dílců proti posunu, odepnutí dílce od lana, signalizace jeřábníkovi, svaření a nátěr základní barvou.

Tepelně izolační střešní panely Kingspan
Panely Kingspan jsou tepelně izolační panely pro opláštění střech jednoduchých nebo složitých, rovných nebo obloukových. Obsahem standardu je přesun stavebního jeřábu v prostoru montáže, zavěšení panelu na lano, zdvih a otočení jeřábu, uložení panelu na místo, odepnutí lana, signalizace jeřábníkovi, přichycení k nosné konstrukci šroubováním, vytvoření detailů (hřeben, lemování atd.).

Konstrukce střechy z vláknocementových desek vlnitých
Jedná se o provedení krytiny vlnitými vláknocementovými deskami. Obsahem standardu je překontrolování plochy střechy, laťování a oplechování, připevnění přenosných komunikačních můstků z desek, přiřezání protilehlých rohů, uložení materiálů na plochy střechy a rozmístění (technologická manipulace), vrtání otvorů pro upevnění krytiny šrouby, pokládání a upevnění krytiny s utěsněním, řezání a úprava krytiny u proniků s nadstřešními konstrukcemi, u hřebene, okapů apod., pokrytí hřebene a úžlabí.

Střešní pláště dvouplášťových střech z dřevěných dílců montovaný
Střešní plášť z dřevěných dílců u dvouplášťových střech slouží jako nosná konstrukce pro střešní krytinu. Obsahem standardu je výškové a osové rozměření včetně vyznačení obrysu,
osazení dílce pomocí jeřábu, odepnutí háčků, zajištění vzpěrami, připevnění na podporu střešního dílce, položení pásu lepenky a prkna pod podporu pláště, ukončení dílce u atiky trojúhelníkovu latí.

Nadstřešní dílce železobetonové montované
Nadstřešní dílce jako výlezy na střechu, pláště nebo desky tlumící komory se montují jako součást prefabrikovaných střech. Obsahem standardu je rozměření a vyznačení obrysu, rozprostření maltového lože, osazení dílce, odepnutí háků, zajištění spáry lištou, zmonolitnění spoje, odstranění lišty, odstranění klínů, odříznutí přečnívající malty.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ
vnitrostaveništní přesun
Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové
ceny.
technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
U konstrukcí dosud nezastropených:
- bednění vodorovně 20 m, svisle 4 m,
- výztuže (polotovary i sítě) vodorovně 10 m, svisle 0 m,
- betony vodorovně a svisle 0 m,
- prefabrikované dílce, které lze strojně osazovat před zastropením 0 m.
U stavebních prací z prefabrikovaných dílců manipulace v pracovní zóně jeřábu.
U věží chladicích a odplynovačů - ostatní konstrukce a práce vodorovně 20 m, svisle 4 m.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace.
Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí
nabídkové ceny
lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou
výšku.
Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení.
Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ
Množství jednotek betonových konstrukcí se určuje v m3 projektovaného objemu. Obecně platí:
a) Objem částí, jejichž tvar je nepravidelný, lze určit přibližně podle matematických vzorců,
b) objem proniků dvou nebo více konstrukcí se započítává pouze jednou, a to obecně k té konstrukci, která má v místě proniku větší rozměry (tloušťku apod.). Při stejných rozměrech se objem proniku přičítá ke konstrukci podporující. U proniku konstrukcí se sloupy, pilíři, rámovými stojkami a svislými táhly se objem proniku začleňuje ke konstrukci podporované – např. hlavice hřibových stropů se začleňuje k objemu desky,
c) objem uložení, popř. vetknutí konstrukce ukládané (podporované) do konstrukce z jiného materiálu se začleňuje k objemu konstrukce ukládané.
Do objemu betonu se započítává:
a) Objem dilatčních příčných vložek; je – li dilatace vytvořena bedněnou mezerou objem mezery se nepřičítá,
b) objem zakotvení, zavázání, uložení, vetknutí do konstrukcí z jiného materiálu.

Od objemu betonu se odečítá:
a) Objem rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes, prostupů, dutin, pokud jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci, jednotlivě větší než 0,10 m3, je-li současně průřezová plocha kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě větší než 0,05 m2,
b) objem kotevních otvorů trvale otevřených (nezabetonovaných, popř. kotevních
prostupů) i těch, které budou po osazení kotev zality betonem.
Od objemu betonu se neodečítá objem vložené výztuže, kotevních želez, plně zabetonovaných válcovaných profilů I, E, U, UE, L vodorovných i svislých.
Množství jednotek bednění se určuje v m2 rozvinuté bedněné plochy betonové konstrukce. Plocha bednění se určí jako součet ploch tvarově jednoduchých figur, do kterých se celá bedněná plocha rozloží.
U ploch nepravidelných lze plochu určit přibližně podle matematických vzorců. U konstrukcí s obklady vloženými do bednění ( izolační desky apod.) se rozměry zvětší o tloušťku tohoto obkladu.
Při proniku dvou bedněných konstrukcí určuje se příslušný rozměr ke koutu (styku) obou
bedněných ploch konstrukce.
Do celkové plochy bednění příslušného konstrukčního prvku se započítává:
a) plocha instalačních drážek, průduchů, kapes, stropních, dutin, pokud jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci, o pohledové, případně průřezové ploše kolmé na nejdelší rozměr větší než 0,05 m2,
b) plocha bednění dilatačních a pracovních spár,
c) plocha bednění výstupků betonové konstrukce.
Množství jednotek osazovaných konstrukcí se měří v kusech osazovaných dílců (výrobků).
Množství jednotek výztuže se určuje v t jmenovité hmotnosti výztuže.
Množství jednotek střešního pláště z dřevěných panelů a panelů Kingspan se měří
v m2.
Množství jednotek lemovacích prvku u střešního pláště Kingspan se měří v m.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady
- ČSN 01 34.. Výkresy ve stavebnictví
- ČSN 05 0000 Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy
- ČSN EN 29692 Ruční obloukové svařování, svařování v ochranných plynech a
plamenové svařování – Příprava svarových ploch pro svařování oceli.
- ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblůkové zváranie kovov
- ČSN 72 2430-1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení
- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí
- ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
- ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1:
Přesnost osazení
- ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2:
Přesnost monolitických betonových konstrukcí
- ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
- ČSN 73 1204 Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou
směrech
- ČSN P ENV 1992-1-3 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla -
- Betonové dílce a montované konstrukce
- ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a
pravidla pro pozemní stavby
- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

__________________________________________________________________

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k provedení střešních konstrukcí se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN 49 1010 Neopracované řezivo. Základní ustanovení
- ČSN EN 636-1,2,3 Překližkované desky – Požadavky – Část 1,2,3
- ČSN EN 335-3 Trvanlivost dřeva a výrobků ze dřeva – Definice tříd ohrožení pro
biologické napadení – Část 3: Aplikace na desky ze dřeva
- ČSN EN 314-1,2 Překližkované desky. Kvality lepení
- ČSN EN 844-3 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 3: Obecné termíny vztahující se
k řezivu
- ČSN 42 0139 Tyče pro výztuž do betonu. Technické a dodací podmínky
- ČSN 42 0159 Tyče válcované za tepla pro výztuž do betonu
- ČSN 42 5512 Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216
- ČSN 42 5533 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 335. Rozměry
- ČSN 42 5534 Tyče pro výztuž do betonu zkrucované za studena z oceli značky
10 338.Rozměry
- ČSN 42 5535 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry
- ČSN 42 5536 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 607. Rozměry
- ČSN 42 5538 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 505 Rozměry
- ČSN 42 6410 Tažený ocelový drát pro všeobecné účely
- ČSN P ENV 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná, žebírková, betonářská ocel
B 500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě
- ČSN 72 3630-1 Výrobky z pórobetonu. Část 1: Všeobecná ustanovení
- ČSN P ENV 991-2-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení
konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení
- ČSN EN 13369 Společná pravidla pro betonové prefabrikáty
- ČSN 72 2610 Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly plné - CP
- ČSN 72 2430-1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení
- ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda


3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Běžné stavební práce jsou stavební práce (konstrukce) HSV, zahrnují:
- střešní konstrukce z betonu železového.
Beton železový (železobeton) je beton s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti přes 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Konstrukce nezastropená je každá konstrukce v podlaží zakrytém stropní konstrukcí (při provádění). Konstrukce zastropená je každá konstrukce v podlaží zakrytém stropní konstrukcí (při provádění).

Konstrukce kovové stavební doplňkové pro montáž prefabrikovaných dílců jsou výrobky zámečnického charakteru zhotovené
a) z profilované oceli, plechu, šroubů a matic řezáním, stříháním, tvarováním a svářením,
b) z betonářské oceli svařováním.

Konstrukce zhotovené z betonářské oceli stříháním (řezáním) a ohýbáním se považují za výztuž.
Parametry pro montáž prefa dílců:
Největší délka uložení l(x) je vzdálenost v metrech, do které je možno uložit dílec dané hmotnosti. Tato délka je omezena největším vyložením jeřábu.
Největší délka uložení l(x) v metrech (m) je dána vztahem l(x) = 1 : (Qp . k) kde
k = konstanta - její stanovení viz „Tabulka“
p = konstanta - její stanovení viz „Tabulka“
Q = hmotnost daného dílce v tunách (t), pro který se l(x) zjišťuje, s přípočtem na závěsné zařízení stropů Spiroll 0,7 t, u ostatních dílců 0,4 t s výjimkou montovaných kanálů pro rozvody, kde se přípočet na závěsné zařízení nepočítá.
Největší hmotnost dílce Q(max) – viz „Tabulka“ – určuje nejvyšší přípustnou hmotnost dílce v tunách. Je limitující podmínkou pro platnost všech cen části ceníku.
Největší vyložení jeřábu l(max) – viz „Tabulka“ – je největší vodorovná vzdálenost od svislé osy otáčení po svislou osu závěsu břemene.
Orientační největší délka uložení (l) je údaj uvedený v popisech cen montáže pro největší konkrétní hmotnost dílce.

Práce stavební z prefabrikovaných dílců jsou:
a) montáže prefabrikovaných dílců, kde stavební díl je složen z jednoho druhu dílců (např. vodorovná konstrukce složená ze stropních desek nebo panelů, schodišťová ramena), včetně specifikací,
b) práce spojená s montáží prefabrikovaných dílců jako svařování, úpravy spár, dobetonování a propojení trubek pro instalaci v místech dobetonování v souvislosti s montáží,
c) spojování dílců dodávaných v částech (korálcích).
Skutečná délka uložení je nejkratší vzdálenost mezi těžištěm dílce uloženého v konstrukci a osou:
- jeřábové dráhy u kolejových jeřábů. Měří se v kolmém průmětu do vodorovné roviny proložené osou jeřábové dráhy. To platí i pro dílce osazované pod úrovní této roviny.
- čepu otoče bezkolejového jeřábu v jeho montážní poloze. Měří se jako vzdálenost kolmého průmětu do vodorovné roviny proložené osou čepu otoče jeřábu.
Zóna jeřábu pracovní je plocha omezená dosahem háku jeřábu, uvažovaného v POV, v jeho pracovní poloze.
 

__________________________________________________________________

TABULKA PARAMETRŮ PRO URČENÍ PLATNOSTI CEN MONTÁŽE PREFA DÍLCŮ

Část ceníku

Vymezení platnosti

Parametry

k

p

Q/max/t

l/max/m

A 02

Montované objekty s jedním nadzemním podlažím

0,045 02

0,543 07

28

20

A 03

Do 24 m výšky objektu

0,012 87

0,781 70

8

32

A 03

Od 24 m do  52 m výšky objektu

0,008 39

0,753 49

12

50

A 04

Do 18 m výšky objektu

0,025 23

0,687 04

20

20,5

A 06

Dílce tvaru L a ostatní do hmotnosti 1 t

0,045 02

0,543 07

20

20

A 06

Ostatní dílce

0,025 23

0,687 04

20

20

A 08

Do 18 m výšky objektu

0,011 88

0,766 73

8

32

A 08

Od 18 m do  52 m výšky objektu

0,008 39

0,753 49

12

50

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení střešních konstrukcí je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO VÝZTUŽ HLADKOU NEBO ŽEBÍRKOVOU
- průměr
- značka oceli
- pevnost v tahu
- mez průtažnosti
- tažnost
- rozměrová přesnost
- mez kluzu
- svařitelnost

PRO SVAŘOVANÉ SÍTĚ
- jmenovité rozměry sítě (geometrie sítě, rozměry drátů)
- značka nebo číslo oceli

PRO ŘEZIVO PRO BEDNĚNÍ
- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

PRO MALTY
- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
- vodotěsnost
- druh pojiva
- účel použití

PRO DRÁT VÁZACÍ
- jakost oceli
- průměr drátu

PRO BETON
- prostředí
- pevnost
- konzistence
- doba ošetřování betonu
- odolnost proti průsaku vody

PRO STŘEŠNÍ DÍLCE
- délka
- uložení
- stálé zatížení

 


   Copyright RTS, a.s.