ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
      41 Stropy
      42 Vodorovné nosné
      43 Schodiště
      44 Zastřešení
      45 Podkladní, vedlejší
      46 Zpevněné plochy
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  45 - Podkladn�� a vedlej���� konstrukce

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého nebo cementové malty
Podkladní vrstvou se rozumí vytvoření monolitického betonového lože pro uložení následných konstrukcí, zpravidla dlažeb. Obsahem standardu je osazení výškových latí, vyklopení materiálu, ruční rozprostření směsi, stržení latí a vyrovnání povrchu, hutnění, případné kropení podkladu vodou nebo použití jeřábu při manipulaci.

Podklady nebo lože ze sypkých materiálů
Podkladní vrstvou nebo ložem se rozumí vytvoření podkladu ze sypkých materiálů pro uložení následných konstrukcí, zpravidla dlažeb. Obsahem standardu je osazení výškových latí, vyklopení materiálu z ručního dopravního prostředku případně použití mechanizačního prostředku, rozhrnutí, vyrovnání povrchu a urovnání latí, případné kropení vodou, v případě odvodnění podloží i zhutnění a uložení odvodňovacího potrubí, při podkladu z prohozené zeminy i její prohození.

Podkladní vrstva z plastbetonu pod mostními ložisky
Podkladní vrstva je určena k uložení mostních ložisek. Obsahem standardu je očištění podkladu tlakovým vzduchem, penetrace podkladu, namíchání plastbetonové směsi z jednotlivých komponentů, nanesení plastbetonu v požadované tloušťce a v požadovaném počtu vrstev, použití pojízdné vysoušecí soupravy.

Dno rýhy pod drenážní potrubí zpevněné sypkým materiálem
Jedná se o vytvoření zpevnění dna pro uložení drenážního potrubí v odůvodněných případech. Obsahem standardu je přísun materiálu kolečkem z hromad, provedení podsypu ručně nebo provedení podsypu z vleku, rovnoměrné rozprostření v předepsané vrstvě s lehkým udusáním, přechod k další hromadě materiálu, případně přejezd vlekem podle rýhy.

Dno rýhy pod drenážní potrubí zpevněné krajinami, prkny, latěmi
Jedná se o zpevnění dna drenážní rýhy přírodními materiály v odůvodněných případech. Obsahem standardu je manipulace s materiálem podél rýhy, provedení nátěru proti hnilobě, položení dílce na dno rýhy do předepsaného spádu, provedení hřebíkových spojů.

Podkladní vrstva z geotextilie
Vrstva z geotextilie se používá jako součást zpevnění dna nebo svahů nádrží a kanálů. Obsahem standardu je manipulace v pracovním prostoru, rozvinutí, měření, nařezání a pokládání tkaniny s přesahem a s urovnáním, přichycení ocelovými příchytkami nebo hřebíky podle předepsaného způsobu kotvení, případně potřebné dočasné zatěžování včetně zakotvení okraje, při velkých šířkách geotextilie použití autojeřábu k manipulaci.

Betonové dílce pod potrubí, poklopy a mříže
Betonové dílce slouží k předepsanému uložení potrubí nebo k vyrovnání a dosažení předepsaných výšek prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže. Obsahem standardu je kontrola dílce, osazení na připravený podklad, výškové vyrovnání pomocí klínů před kladením potrubí nebo osazením poklopů a mříží.

Práh dřevěný podpěrný, práh ocelové výstroje štol
Práh dřevěný podpěrný je dočasnou konstrukcí ukládanou po odstranění koleje, práh dřevěný je dále určen pro ocelovou výstroj štol. Obsahem standardu je nařezání, opracování, vyklínování a seskobení pražců, při práci ve štole za použití odvětrání pracovního prostředí, demontáž podpěrného prahu obsahuje rozebrání spojů a přemístění materiálu na staveništní skládku.

Zajišťovací práh z lomového kamene nebo z betonu
Zajišťovací práh tvoří součást opevnění dna nebo svahů toků nebo kanálů. Obsahem standardu je očištění podkladu, výběr a hrubé očištění kamene včetně přisekání, výběr kamenů pro úpravu líce, ukládání kamenů s vyklínováním mezer menšími kameny a úpravou viditelných ploch, případně namaltování, vyplňování spár cementovou maltou, zatření malty a vyspárování na poslední vrstvě, nebo očištění podkladu, zřízení bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, nahození betonové směsi a manipulace v pracovním prostoru, rozhrnutí a ruční hutnění směsi ve vrstvách, vyrovnání povrchu a stržení latí, uhlazení povrchu dřevěným hladítkem, odbednění.

Podkladní konstrukce zděné
Podkladní konstrukce jsou určeny k vyrovnání a dosažení předepsaných výšek u poklopů, mříží nebo slouží jako podkladní pilířky, bloky, nebo se jimi uzavírají čela chrániček. Obsahem standardu je urovnání podkladu, navlhčení cihel, kladení cihel do malty, odstranění malty ze spár.

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
Konstrukce jsou určeny k zajištění potrubí ve směru vertikálním i horizontálním. Obsahem standardu je nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, ruční hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce hlazením dřevěným hladítkem.

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
Bednění je plošná konstrukce nutná k vytvoření potřebného tvaru betonových konstrukcí zřízená z řeziva. Obsahem standardu je založení a rozměření obedňovací konstrukce, výběr a uříznutí obedňovacího materiálu podle tvaru bednění s potřebným přesunem v pracovním prostoru, sestavení bednění z prken nebo hrubých dílců do tvaru bednění podkladní a zajišťovací konstrukce, osazení převázek a rozepření bednění rozpěrkami, vyvrtání otvorů ve stěnách bednění a stažení bednění stahovacím drátem, provedení všech hřebíkových a skobových spojů, zajištění konstrukce bednění proti vychýlení, odstranění zbytku materiálu a nečistot z vnitřku bednění, potřebná manipulace s materiálem, příprava roztoku a nátěr nebo nástřik styčných ploch bednění proti přilnavosti betonu a dále přestřižení stahovacích drátů, odstranění rozepření, uvolnění obedňovacích prken nebo hrubých dílců od betonu, ustřižení stahovacích drátů a přihnutí zbylých konců ke konstrukci a uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Výztuž podkladních konstrukcí
Výztuž z betonářské oceli je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující jejich požadované vlastnosti. Obsahem standardu je přesun výztuže, rozvázání svazku výztuže, čtení plánu, rozměření a vyznačení polohy hlavní nebo rozdělovací výztuže v konstrukci, uložení výztuže a její zajištění svázáním, zajištění krycí vrstvy podložkami, případně vyznačení polohy třmínků v konstrukci, uložení třmínků a jejich zajištění svázáním, zajištění krycí vrstvy podložkami.

Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu
Betonové konstrukce slouží k předepsanému uložení potrubí nebo k vyrovnání dosažení předepsaných výšek prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže. Obsahem standardu je očištění podkladu, zřízení bednění, příprava roztoku a nátěr nebo nástřik styčných ploch bednění proti přilnavosti betonu, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, nahození betonové směsi a manipulace v pracovním prostoru, rozhrnutí a ruční hutnění směsi ve vrstvách, vyrovnání povrchu a stržení latí, uhlazení povrchu dřevěným hladítkem, odbednění.

Zajišťovací práh z prefabrikovaných dílců
Zajišťovací práh tvoří součást opevnění dna nebo svahů toků nebo kanálů. Obsahem standardu je zaměření a vyznačení obrysu, úprava podloží pod práh, připnutí prefabrikátu na hák jeřábu, navedení na vyznačené místo, osazení a zapuštění dílce na požadovanou hloubku, odepnutí háku a signalizace jeřábníkovi k odsunu háku, obsyp a udusání horniny kolem dílce, případně úprava spár.

Plastické prostupy a prvky vodárenských rychlofiltrů
Prvky z plastů jsou určeny k umožnění prostupů a jako kotevní konstrukce. Obsahem standardu je vyměření místa montáže, upevnění pomocí šroubů a podložek popřípadě pomocí lepidla, zajištění drátem a klíny, v případě prostupu ocelového připevnění ocelové trouby pomocí přivaření a výztuže do betonu, použití pomocného lešení a dále osazení filtračních trysek do předem zabetonovaných pouzder mezidna otevřeného filtru.

Vyrovnávací beton na mostní konstrukci
Beton je určen jako vyrovnávací nebo výplňový provedený v předepsaném spádu. Obsahem standardu je očištění a navlhčení spáry, osazení výškových latí, přehození směsi po vrstvách v předepsaných výškách, hutnění směsi dřevěným pěchem, stáhnutí povrchu latí a úprava spádu, vytažení výškových latí, vyplnění prostoru po latích betonem, úprava povrchu a definitivní vyspádování, zhotovení jemně zatřeného povrchu pro živičný nátěr a úprava žlabů pro ohnutí izolační lepenky, případná ochrana konstrukce proti vysychání.

Těsnící nebo opevňovací vrstva z betonu prostého
. Vrstva z betonu prostého vodostavebního slouží k těsnění nebo opevnění hrází nebo svahů a dna koryt toků a kanálů. Obsahem standardu je rozprostření betonové směsi v požadované tloušťce finišerem nebo vyklopení z ručního dopravního prostředku a ruční rozhrnutí, hutnění a urovnání povrchu a stržení latí, vyřezání nebo vysekání dilatačních spár, vyplnění dilatačních spár, ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání.

Cementový potěr pod vodorovnou izolací nebo na ní
Cementový potěr je určen pro ochranu vodorovné izolace na mostních konstrukcích, je možné jej opatřit vložkou. Obsahem standardu je vyčištění základové a pracovní spáry, přehození a rozprostření betonové směsi ve vrstvách případné rozprostření drátěné vložky, urovnání a úprava povrchu, poprášení cementem a uhlazení ocelovým hladítkem.

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu
Filtrační vrstvy jsou zřizovány v souvislosti s budováním zemních hrází za účelem upravení průsakové křivky. Obsahem standardu je přísun materiálu na místo uložení pomocí mechanizačního prostředku, rozhrnutí dozerem a urovnání líce vrstvy, bez zhutnění nebo se zhutněním válcem.

Zpevnění dna zeminou stabilizovanou cementem
Zpevnění dna zeminou stabilizovanou cementem je provedené z místních materiálů stabilizovaných cementovým pojivem. Obsahem standardu je rozrytí, promísení místního materiálu půdní frézou, urovnání, vlhčení, použití dávkovacího zařízení sypkých hmot k dávkování cementu, rozprostření cementu ručně, malou mechanizací nebo autogrejdrem, jízda vpřed – jízda vzad – řazení a rozjezd, ruční vyrovnání, kropení autokropičkou, zhutnění válcem, ruční vyrovnání.

Plášťové těsnění z asfaltobetonu
Plášťové těsnění je určeno pro drenážní vrstvu nebo ložnou a těsnící vrstvu při budování hrází a úpravách na tocích. Obsahem standardu je rozehřátí směsi v ohřívacím kotli, rozhrnutí drceného kameniva a urovnání do profilu, hutnění rozprostřené vrstvy válcem, prolití vrstvy kameniva dstributorem, posyp prolitého kameniva jemnější drtí a zhutnění válcem, smetení přebytečného množství kameniva, čištění strojů, pokládka obalovaného drceného kameniva finišerem nebo použití svahovací soupravy, dále pro nátěry použití mobilního kotle a provedení nátěru rozstřikovačem živice, pro úpravu spár použití taženého kotle a provedení výplně spár, pro plastickou výplň těsnění je obsahem standardu její uložení do konstrukce s případným zhutním válcem.

Výplň za opěrami a protimrazové klíny
Jedná se o vytvoření nenamrzavé vrstvy u mostních nosných konstrukcí. Obsahem standardu je zřízení výplně za mostními opěrami nebo zřízení protimrazových klínů z kameniva ručně, hutnění vibrační deskou, nebo zřízení výplně a protimrazových klínů z nakupovaného jílu nebo ze zeminy získané na stavbě a hutnění vibračním pěchem.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové
ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Při bednění v pracovním prostoru 20 m x 20 m x 4 m.
Při pokládání výztuže, při zdění vodorovně do 10 m, svisle do 3,5 m.
Při betonování vodorovně do 3 m, svisle do 3 m (vodovody a kanalizace).
Pro prvky osazované v nádržích a jímkách vodorovně do 10 m, svisle 0.
Pro štoly 25 m na obě strany od těžiště pracovního prostoru.
Pro mosty silniční práce betonářské vodorovně 2 m, svisla 0.
Pro mosty železniční vodorovně podkladní vrstvy vodorovně po celém mostě do 20 m od vnějšího líce závěrné zídky.
Pro komunikace vodorovně do 20 m, svisle do 3 m.
Pro hráze a úpravy na tocích v prostoru délky 10 m, šířky 10 m a výšky 3,5 m.
U lesotechnických meliorací vodorovně 3 m.

Pro hydromeliorace zemědělské v pracovním okruhu do vzdálenosti:
- 3 m pro štěrkopískové lože pod dlažby, pro zpevnění dna drenážní rýhy dřevěnými dílci,
- 10 m pro zpevnění dna drenážní rýhy,
- 25 m pro stabilizaci svahů opevňovací fólií.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ
Množství jednotek betonových a železobetonových konstrukcí se určuje v m3. Od celkového objemu konstrukce se odečítá objem otvorů o ploše v líci konstrukce jednotlivě větší než 0,8 m2. Množství zdiva se určuje v m3. Od celkového objemu konstrukce se odečítá objem otvorů o ploše v líci konstrukce jednotlivě větší než 0,8 m2. Množství jednotek bednění se určuje v m2 rozvinuté obedňované plochy konstrukce. Od celkové plochy bednění se odečítá plocha otvorů jednotlivě větší než 1 m2. Množství jednotek osazovaných konstrukcí se měří v kusech osazovaných dílců výrobků). Množství jednotek výztuže se určuje v t jmenovité hmotnosti výztuže. Plocha podkladu z betonu nebo z kameniva se stanoví v m2 dlažby, pod níž je určen.
Plocha těsnící nebo opevňovací vrstvy z betonu se stanoví v m2 pohledové plochy těsnící nebo opevňovací vrstvy. Objem filtračních vrstev z kameniva se stanoví v m3 filtrační vrstvy. Množství měrných jednotek u plášťového těsnění z asfaltobetonu se stanoví v m2 plochy jednotlivých vrstev, v m3 konstrukce plastické výplně a vyrovnávacích vrstev a v m těsnění spár podél objektů. Plocha vrstvy z geotextilie se stanoví v m2 rozvinuté pohledové (lícní) plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvé konstrukci se takto zjištěná plocha násobí počtem vrstev. Množství podkladních konstrukcí z pražců monolitických se určuje v m součtem jednotlivých délek pražců.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady
- ČSN 01 34.. Výkresy ve stavebnictví
- ČSN 72 2430-1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení
- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí
- ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
- ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1:
Přesnost osazení
- ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2:
Přesnost monolitických betonových konstrukcí
- ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
- ČSN P ENV 1992-1-3 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla -
- Betonové dílce a montované konstrukce
- ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a
pravidla pro pozemní stavby
- ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
- ČSN 73 6851 Asfaltobetonové konstrukce hydrotechnických staveb. Názvosloví a
základní ustanovení
- ČSN 73 6852 Asfaltobetonové plášťové těsnění

__________________________________________________________________

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k provedení podkladních a vedlejších konstrukcí se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení
- ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky
- ČSN 72 2051 Škvára ze spaloven tuhých komunálních odpadů pro stavební účely
- ČSN EN 197-1,2 Cement – Část 1,2
- ČSN EN 12591 Asfalty a asfaltová pojiva – Specifikace pro silniční asfalty
- ČSN 65 7205 Silniční ředěné asfalty
- ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. Technické požadavky
- ČSN EN 844-3 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 3: Obecné termíny vztahující
se k řezivu
- ČSN 72 2632-1 Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Vápenopískové cihly plné
- ČSN 72 2430-1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení
- ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malta pro zdění
- ČSN EN 13369 Společná pravidla pro betonové prefabrikáty
- ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
- ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace
- ČSN 73 3040 Geotextílie v stavebných konštrukciách. Základné ustanovenia.

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Beton prostý je beton bez výztuže anebo s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti do 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Beton železový (železobeton) je beton s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti přes 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť).

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení podkladních a vedlejších konstrukcí je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO VÝZTUŽ HLADKOU NEBO ŽEBÍRKOVOU
- průměr
- značka oceli
- pevnost v tahu
- mez průtažnosti
- tažnost
- rozměrová přesnost
- mez kluzu
- svařitelnost

PRO CIHLY VÁPENOPÍSKOVÉ
- rozměry
- mrazuvzdornost
- nasákavost
- pevnost v tlaku
- tepelný odpor
- neprůzvučnost
- požární odolnost

PRO ŘEZIVO PRO BEDNĚNÍ
- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

PRO MALTY
- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
- vodotěsnost
- druh pojiva
- účel použití

PRO DRÁT VÁZACÍ
- jakost oceli
- průměr drátu

PRO BETON
- prostředí
- pevnost
- konzistence
- doba ošetřování betonu
- odolnost proti průsaku vody

PRO KAMENIVO
- frakce
- křivka zrnitosti
- mrazuvzdornost
- procento odplavitelných částic
- nasákavost
- mrazuvzdornost

PRO ŠKVÁRU
- spalitelný podíl
- celkový obsah síry
- cizorodé částice

PRO OBALOVANÉ SMĚSI
- křivka zrnitosti
- stabilita
- mezerovitost
- obsah asfaltu
- přetvoření

PRO BETONOVÉ DÍLCE
- rozměry

PRO KÁMEN LOMOVÝ
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- pevnost v tahu za ohybu
- obrusnost
- nasákavost hmotnostní, objemová
- mrazuvzdornost

PRO GEOTEXTILIE
- plošná hmotnost
- pevnost v tahu
- tažnost při přetrhu
- odolnost proti protlačení
- odolnost proti proražení

 


   Copyright RTS, a.s.