ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
      41 Stropy
      42 Vodorovné nosné
      43 Schodiště
      44 Zastřešení
      45 Podkladní, vedlejší
      46 Zpevněné plochy
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  43 - Schodi��t��

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Beton schodišťových konstrukcí
Betonem schodišťových konstrukcí se rozumí vytvoření monolitické betonové konstrukce schodiště. Obsahem standardu je založení schodišťových stupňů, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku nebo vypuštění z kontejneru, nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, ruční hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce hlazením dřevěným hladítkem.

Výztuž schodišťových konstrukcí
Výztuž z betonářské oceli a ze svařovaných sítí je nedílnou součástí schodišťových konstrukcí zaručující jejich požadované vlastnosti. Obsahem standardu je přesun výztuže, rozvázání svazku výztuže, čtení plánu, rozměření a vyznačení polohy hlavní nebo rozdělovací výztuže v konstrukci, uložení výztuže a její zajištění svázáním nebo svařením, zajištění krycí vrstvy podložkami, dále vyznačení polohy třmínků v konstrukci, uložení třmínků a jejich zajištění svázáním nebo svařením, nebo rozměření a vyznačení sítě v konstrukci, uložení sítě a její zajištění včetně přizpůsobení již uložené výztuže, zajištění krycí vrstvy podložkami.

Podestové panely montované
Podestové panely jsou součástí montovaných schodišťových konstrukcí nebo celých montovaných systémů budov. Obsahem standardu je výškové a osové zaměření včetně vyznačení obrysu, rozprostření maltového lože, osazení dílce jeřábem, odepnutí háků, zajištění spáry lištou, zmonolitnění spojů, odstranění lišt včetně jejich očištění, odříznutí přečnívající malty, nivelování do přesné roviny.

Bednění schodišťových konstrukcí
Bednění je plošná konstrukce nutná k vytvoření potřebného tvaru monolitických betonových nebo železobetonových stropních konstrukcí popřípadě stupňů dusaných na terén nebo na desku zřízená z řeziva. Obsahem standardu je vynesení výškových bodů, založení a rozměření obedňovací konstrukce, výběr a uříznutí obedňovacího materiálu podle tvaru bednění s potřebným přesunem v pracovním prostoru, montáž pomocného lešení, sestavení bednění z prken nebo hrubých dílců do tvaru bednění schodišťových konstrukcí, osazení převázek a rozepření bednění rozpěrkami, vyvrtání otvorů ve stěnách bednění a stažení bednění stahovacím drátem, provedení všech hřebíkových a skobových spojů, zajištění konstrukce bednění zápěrami a vzpěrami proti vychýlení, odstranění zbytku materiálu a nečistot z vnitřku bednění, potřebná manipulace s materiálem a pomocným lešením v pracovním prostoru, příprava roztoku a nátěr nebo nástřik styčných ploch bednění proti přilnavosti betonu.

Odbednění schodišťových konstrukcí
Odbedněním se rozumí demontáž a odstranění bednící konstrukce. Obsahem standardu je přestřižení stahovacích drátů, uvolnění a odstranění zápor, vzpěr a převázek, uvolnění obedňovacích prken nebo hrubých dílců od betonu, ustřižení stahovacích drátů a přihnutí zbylých konců ke konstrukci, demontáž pomocného lešení a uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Schodišťové stupně železobetonové a kamenné osazované
Stupně železobetonové nebo kamenné osazované jednotlivě na schodnice, na desku, současně při zdění nebo do připravených otvorů vytvoří schodišťové rameno. Obsahem standardu je rozepsání výšek a délek schodů na lať, upevnění latí, očištění a navlhčení podkladu, osazení stupně na betonové desce nebo osazení stupňů s vypodložením dřevěnými klínky nebo pruhy lepenky při zazdívání, vyrovnání do výšky vodorovně i svisle do spádu k nástupní hraně, zazdění kapes dodatečně uloženého schodu, nebo vyplnění prostoru mezi stupni a deskou cementovou maltou a její udusání, zvednutí schodu ze země do výše pasu, nošení schodů v podlaží z podesty postupně na rameno schodiště, dočasné zakrytí stupnic proti poškození, vytvoření provizorního dřevěného zábradlí a v případě stupňů jednostranně zazděných visutých též vytvoření podpěrné konstrukce visuté části stupňů včetně jejího odstranění.

Schody z lomového kamene
Schody z lomového kamene jsou vytvořeny z hrubých kopáků v rámci dlažeb nebo opěrných zídek. Obsahem standardu je úprava podkladu stupňů z lomového kamene, vyzdění stupně z kopáků případně zřízení bočnic z lomového kamene pro zavázání schodu, vyspárování maltou.

Stupně zděné z cihel
Stupně zděné z cihel jsou vytvořeny z cihel pálených nastojato na maltu. Obsahem standardu je proměření, vyvážení a vyznačení stupňů, urovnání podloží, navlhčení cihel, maltování, kladení cihel na stojato do malty, vyrovnání a udusání podloží v mírném spádu při vyzdívání dalších stupňů, odstranění malty ze spár, očištění stupňů od malty, spárování.

Schody v dlažbách a opěrných zídkách z betonu prostého nebo
stupňů na terénu

Jedná se o schody které se budují v souvislosti s dlažbami nebo opěrnými zídkami nebo o stupně dusané na terénu. Obsahem standardu je vyměření a zřízení bednění stupňů včetně bočnic, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku nebo vypuštění z kontejneru, nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, ruční hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce hlazením dřevěným hladítkem, odstranění bednění, u schodů dusaných na terénu proměření, vyvážení a vyznačení stupňů, urovnání podloží včetně kropení, zřízení bednění a betonáž, odbednění, úprava povrchu stupňů.

Schodišťové konstrukce montované
Jedná se o vytvoření schodišťových konstrukcí z prefabrikátů - schodišťových ramen. Obsahem standardu je výškové a osové rozměření včetně vyznačení obrysu, vynesení výšky schodiště, rozprostření maltového lože a uložení klínů, osazení schodišťového dílce pomocí jeřábu, odepnutí závěsu, zmonolitnění spojů, zajištění ramene vzpěrami, odstranění vzpěr, odříznutí přečnívající malty, odstranění klínů.

Boční zídky schodů z cihel
Boční zídky předložených schodů tvoří zábradlí u schodů nebo poprsníky vyzdění z cihel. Obsahem standardu je očištění podkladu, polití cihel vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení zdiva, natažení a stočení šňůry, rozprostření malty, kladení cihel na vazbu, sekání cihel, zalití spár řídkou maltou včetně vlhčení zdi, provážení rohů a koutů, přisekání cihel šikmo.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
U konstrukcí dosud nezastropených:
- bednění vodorovně 20 m, svisle 4 m,
- výztuže (polotovary i sítě) vodorovně 10 m, svisle 0 m,
- betony vodorovně a svisle 0 m,
- prefabrikované dílce, které lze strojně osazovat před zastropením 0 m.
U konstrukcí již zastropených:
- prvky ručně osazované vč. prefabrikovaných vodorovně 10 m, svisle 3,5 m.

U hydromeliorací lesotechnických vodorovně na vzdálenost do 3 m. U konstrukcí prefabrikovaných v pracovní zóně jeřábu. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Měřící jednotkou pro osazované schodišťové stupně a schody při budování lesotechnických meliorací je m délky stupně, u osazovaných stupňů včetně uložení. Množství měrných jednotek u konstrukcí osazovaných se určuje v kusech osazovaných dílců (výrobků). Množství jednotek bočních zídek předložených schodů, poprsníků nebo zábradelních se určuje v m3 objemu konstrukce.

Množství jednotek betonových konstrukcí se určuje v m3 projektovaného objemu
Obecně platí:
a) Objem částí, jejichž tvar je nepravidelný, lze určit přibližně podle matematických vzorců,
b) objem proniků dvou nebo více konstrukcí se započítává pouze jednou, a to obecně k té konstrukci, která má v místě proniku větší rozměry (tloušťku apod.). Při stejných rozměrech se objem proniku přičítá ke konstrukci podporující. U proniku konstrukcí se sloupy, pilíři, rámovými stojkami a svislými táhly se objem proniku začleňuje ke konstrukci podporované – např. hlavice hřibových stropů se začleňuje k objemu desky,
c) objem uložení, popř. vetknutí konstrukce ukládané (podporované) do konstrukce z jiného materiálu se začleňuje k objemu konstrukce ukládané.

Do objemu betonu se započítává:
a) Objem dilatčních příčných vložek; je – li dilatace vytvořena bedněnou mezerou objem mezery se nepřičítá,
b) objem zakotvení, zavázání, uložení, vetknutí do konstrukcí z jiného materiálu,

Od objemu betonu se odečítá:
a) Objem rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes, prostupů, dutin, pokud jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci, jednotlivě větší než 0,10 m3, je-li současně průřezová plocha kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě větší než 0,05 m2,
b) objem kotevních otvorů trvale otevřených (nezabetonovaných, popř. kotevních prostupů) i těch, které budou po osazení kotev zality betonem.

Od objemu betonu se neodečítá objem vložené výztuže, kotevních želez, plnězabetonovaných válcovaných profilů I, E, U, UE, L vodorovných i svislých. Množství jednotek bednění se určuje v m2 rozvinuté bedněné plochy betonové konstrukce. Plocha bednění se určí jako součet ploch tvarově jednoduchých figur, do kterých se celá bedněná plocha rozloží. U ploch nepravidelných lze plochu určit přibližně podle matematických vzorců. U konstrukcí s obklady vloženými do bednění ( izolační desky apod.) se rozměry zvětší o tloušťku tohoto obkladu. Při proniku dvou bedněných konstrukcí určuje se příslušný rozměr ke koutu (styku) obou bedněných ploch konstrukce.

Do celkové plochy bednění příslušného konstrukčního prvku se započítává:
a) plocha ostění, rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes, prostupů, dutin, pokud jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci, o pohledové, případně průřezové ploše kolmé na nejdelší rozměr větší než 0,05 m2,
b) plocha bednění dilatačních a pracovních spár,
c) plocha bednění výstupků betonové konstrukce.

Od plochy bednění se odečítá plocha bednění překrývající bedněné otvory, výklenky
apod. jednotlivě větší než 2,5 m2. Množství jednotek výztuže se určuje v t jmenovité hmotnosti výztuže. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady
- ČSN 01 34.. Výkresy ve stavebnictví
- ČSN 72 2430-1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení
- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí
- ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
- ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1:
Přesnost osazení
- ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2:
Přesnost monolitických betonových konstrukcí
- ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
- ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií
- ČSN P ENV 1992-1-3 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-3: Obecná
pravidla - Betonové dílce a montované konstrukce
- ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná
pravidla a pravidla pro pozemní stavby
- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
- ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí

__________________________________________________________________

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k provedení schodišťových konstrukcí se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN EN 844-3 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 3: Obecné termíny vztahující
se k řezivu
- ČSN 42 0139 Tyče pro výztuž do betonu. Technické a dodací podmínky
- ČSN 42 0159 Tyče válcované za tepla pro výztuž do betonu
- ČSN 42 5512 Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216
- ČSN 42 5533 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 335. Rozměry
- ČSN 42 5534 Tyče pro výztuž do betonu zkrucované za studena z oceli značky
10 338. Rozměry
- ČSN 42 5535 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry
- ČSN 42 5536 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 607. Rozměry
- ČSN 42 5538 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 505. Rozměry
- ČSN 42 6410 Tažený ocelový drát pro všeobecné účely
- ČSN P ENV 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná, žebírková, betonářská ocel
B 500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě
- ČSN 72 2430-1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení
- ČSN EN 13369 Společná pravidla pro betonové prefabrikáty
- ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky
- ČSN 72 1810 Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení
- ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení
- ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace
- ČSN 72 2610 Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly plné – CP
- ČSN EN 771-1 Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky
- ČSN EN 771-6 Specifikace zdicích prvků – Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene
- ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Běžné stavební práce jsou stavební práce (konstrukce) HSV, zahrnují:
- schodišťová ramena ze samostatně osazovaných stupňů, popř. na schodnice.

Beton prostý je beton bez výztuže anebo s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti do 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Beton železový (železobeton) je beton s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti přes 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Konstrukce nezastropená je každá konstrukce v podlaží zakrytém stropní konstrukcí (při provádění). Konstrukce zastropená je každá konstrukce v podlaží zakrytém stropní konstrukcí (při provádění).

Parametry pro montáž prefa dílců:
Největší délka uložení l(x) je vzdálenost v metrech, do které je možno uložit dílec dané hmotnosti. Tato délka je omezena největším vyložením jeřábu.
Největší délka uložení l(x) v metrech (m) je dána vztahem l(x) = 1 : (Qp . k) kde
k = konstanta - její stanovení viz „Tabulka“
p = konstanta - její stanovení viz „Tabulka“
Q = hmotnost daného dílce v tunách (t), pro který se l(x) zjišťuje, s přípočtem na závěsné zařízení stropů Spiroll 0,7 t, u ostatních dílců 0,4 t s výjimkou montovaných kanálů pro rozvody, kde se přípočet na závěsné zařízení nepočítá.
Největší hmotnost dílce Q(max) – viz „Tabulka“ – určuje nejvyšší přípustnou hmotnost dílce v tunách. Je limitující podmínkou pro platnost všech cen části ceníku.
Největší vyložení jeřábu l(max) – viz „Tabulka“ – je největší vodorovná vzdálenost od svislé osy otáčení po svislou osu závěsu břemene.
Orientační největší délka uložení (l) je údaj uvedený v popisech cen montáže pro největší konkrétní hmotnost dílce.
Zóna jeřábu pracovní je plocha omezená dosahem háku jeřábu, uvažovaného v POV, v jeho pracovní poloze.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU
Pro určení standardu materiálů používaných k provedení schodišťových konstrukcí je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO BETON
- prostředí
- pevnost
- konzistence
- doba ošetřování betonu
- odolnost proti průsaku vody

PRO VÝZTUŽ HLADKOU NEBO ŽEBÍRKOVOU
- průměr
- značka oceli
- pevnost v tahu
- mez průtažnosti
- tažnost
- rozměrová přesnost
- mez kluzu
- svařitelnost

PRO SVAŘOVANÉ SÍTĚ
- jmenovité rozměry sítě (geometrie sítě, rozměry drátů)
- značka nebo číslo oceli

PRO ŘEZIVO PRO BEDNĚNÍ
- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

PRO CIHLY
- rozměry
- pevnost v tlaku
- tepelný odpor
- neprůzvučnost
- požární odolnost

PRO MALTY
- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
- vodotěsnost
- druh pojiva
- účel použití

PRO DRÁT VÁZACÍ
- jakost oceli
- průměr drátu

PRO PREFABRIKOVANÁ SCHODIŠŤOVÁ RAMENA
- půdorysná délka ramene
- šířka ramene
- délka spodní a horní podesty
- tloušťka schodišťové desky
- tloušťka horní a dolní podesty
- výška a šířka stupně
- počet stupňů
- výška a šířka ozubu podesty

PRO PREFABRIKOVANÉ STUPNĚ, DESKY, SCHODIŠŤOVÉ
- rozměry

PRO KÁMEN LOMOVÝ
- nasákavost objemová
- pevnost v tlaku
- pevnost v tahu za ohybu
- obrusnost
- tloušťka
- tvar
- lícní plocha


 


   Copyright RTS, a.s.