ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
      10 Kamenité hráze
      11 Přípravné práce
      12 Odkopávky
      13 Vykopávky
      14 Ražení, hloubení
      15 Roubení
      16 Přemístění výkopku
      17 Kce ze zemin
      18 Úpravy terénu
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  13 - Hlouben�� vykop��vky

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Příplatek k cenám za ztížení vykopávky a bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách
Příplatkem k cenám za ztížení vykopávky se rozumí ztížení vykopávky v blízkosti:
a) podzemního vedení procházejícího odkopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uloženého ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nad dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu;
b) výbušniny nezaložené dodavatelem

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách
Bouráním konstrukcí v hloubených vykopávkách se rozumí pouze bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo betony obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup. Obsahem standardu je i nutné přemístění a uložení na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.

Hloubení jam a zářezů
Hloubením jam a zářezů se rozumí hloubení nezapažených a zapažených jam a zářezů v horninách 1 až 7, vykopávky pod železničním mostním provizoriem v horninách 1 až 5, hloubení šachet pod konstrukce vinic v horninách 1 až 5 a hloubení jam v kamenouhelné hlušině. Obsahem standardu je hloubení jam ruční a strojní, urovnání dna výkopu, kterým se rozumí i urovnání dna pod základy objektů, pod dlažby nebo pod jejich podklady na rostlém terénu uvnitř objektů a pod podzemní vedení, udržování pracoviště a ochrana výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním nebo odvedením, ruční dokopávky po strojním rozpojením hornin, nikoliv však dolamování, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti a odstranění napadávek, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé nebo vodorovné přemístění výkopku, popř. na přemístění výkopku na vzdálenost uvedenou v popisu souboru cen; tímto přemístěním se u hloubených vykopávek rozumí přemístění po povrchu území, případné zajištění rypadel polštáři, rozpojení hornin tř. 6, 7 a 5 (trhatelných), jestliže se výkopek z vykopávky použije pro provedení sypaných konstrukcí se zrnem velikosti 700 mm a více. Popis standardu musí vymezit druh a způsob vykonávané práce a třídu horniny.

Hloubení rýh
Hloubením rýh se rozumí hloubení rýh zapažených i nezapažených šířky do 600 mm a od 600 do 2000 mm a do hloubky 16 m v horninách tř. 1 až 7, hloubené vykopávky pod základy v horninách 1 až 5, hloubení rýh vedle kolejí zapažených i nezapažených hloubky do 1,5 m, hloubení rýh pro drény ve sklonu terénu do 15° s úpravou do předepsaného spádu v suchu, mokru i ve vodě, hloubkové meliorační kypření bez ohledu na šířku stop a hloubení rýh zapažených a nezapažených v kamenouhelných hlušinách šířky do 2 m. Obsahem standardu je rozpojení(bez odstřelu), hloubení (s odstřelem) ručním(pneumatickým) nářadím s odhozem do 3 m nebo naložením (při přesunu výkopku strojně), urovnání dna, ruční výhoz po házečkách (po 2 metrech), pro hloubení rýh v kamenouhelných hlušinách ještě případné vnitřní přemístění výkopku do 3 m ve výkopišti a přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

rypadlo s hloubkovou lopatou: hloubení jam,koryt nebo zářezů – hloubení rýh – nakládání výkopku neulehlého nebo tříděného včetně úpravy terénu pro pojezd rýpadla do záběru a pojezdu rýpadla do záběru, provoz a údržba kompresoru, provoz a údržba vrtné soupravy, vyvrtání otvoru ručním vrtacím pneumatickým kladivem, čištění vrtu vyfukováním prachu a odstranění úlomků z vrtu, vložení výbušniny a odstřel. Pro hloubkové meliorační kypření pojezd traktoru s rozrývacím pluhem. Popis standardu musí vymezit druh, množství a způsob vykonávané práce a třídu horniny.

Hloubení šachet
Hloubením šachet se rozumí hloubení šachet nezapažených i zapažených v hornině tř. 2 až 7 a v kamenouhelných hlušinách. Obsahem standardu je rozpojení(bez odstřelu), hloubení (s odstřelem) ručním(pneumatickým) nářadím s odhozem nebo naložením (při přesunu výkopku strojně), urovnání dna, ruční výhoz po házečkách (po 2 metrech), přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek.

rypadlo s hloubkovou lopatou: hloubení jam,koryt nebo zářezů, hloubení rýh, nakládání výkopku neulehlého nebo tříděného včetně úpravy terénu pro pojezd rýpadla do záběru a pojezdu rýpadla do záběru, provoz a údržba kompresoru, provoz a údržba vrtné soupravy, vyvrtání otvoru ručním vrtacím pneumatickým kladivem, čištění vrtu vyfukováním prachu a odstranění úlomků z vrtu, vložení výbušniny a odstřel. Popis standardu musí vymezit množství a třídu zeminy.

Vykopávky pro vodárenskou studnu
Vykopávkami pro vodárenskou studnu se rozumí vykopávky pro jakýkoliv tvar studny nespouštěné v horninách tř. 1 až 4 (kromě hornin kašovité konsistence a tekoucích) a 5, 6 a 7 nebo spouštěné(spouštění pláště) v horninách1 až 4 (kromě hornin kašovité konsistence a tekoucích), přičemž vykopávky v horninách 5 až 7 se oceňují R- položkou. Platí pro vykopávky vodárenské studny nespouštěné prováděné při snižování hladiny podzemní vody pod dno výkopu zároveň s vykopávkou studny nebo pro vykopávky a spouštění vodárenských a základových studní při snižování hladiny podzemní vody pod dno výkopu zároveň s vykopávkou a spouštěním studny. Obsahem standardu je rozpojení(bez odstřelu), hloubení (s odstřelem) ručním(pneumatickým) nářadím, rozpojení vplavené nebo napadané zeminy, přemístění výkopku na terén vrátkem, přemístění výkopku do 20 m od okraje studny, přepažování pažením příložným nebo zátažným, demontáž pažení, spouštění pláště studny,

rýpadlo s hloubkovou lopatou: hloubení jam,koryt nebo zářezů, hloubení rýh, nakládání výkopku neulehlého nebo tříděného včetně úpravy terénu pro pojezd rýpadla do záběru a pojezdu rýpadla do záběru, provoz a údržba kompresoru, provoz a údržba vrtné soupravy, vyvrtání otvoru ručním vrtacím pneumatickým kladivem, čištění vrtu vyfukováním prachu a odstranění úlomků z vrtu, vložení výbušniny a odstřel. Popis standardu musí vymezit třídu a objem horniny, půdorysnou plochu, druh pažení a hloubku studny.

Hloubení šachet pro kotvy chmelnicových konstrukcí
Hloubením šachet pro kotvy chmelnicových konstrukcí s rozumí vyvrtání děr vrtnou soupravou chmelnic GAZ BKM-66-02. Obsahem standardu je i rozprostření výkopku do vzdálenosti 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek.

Dolamování hloubených vykopávek
Dolamováním hloubených vykopávek se rozumí dolamování hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 zapažených i nezapažených jam a zářezů ve tloušťce vrstvy do 1 000 mm, rýh a šachet ve vrstvě tl. do 500 mm. Obsahem standardu je rozpojení ručním (pneumatickým) nářadím s odhozem nebo naložením (při přesunu výkopku strojně), ruční výhoz po házečkách (po 2 metrech) případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti bez naložení a náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost:
a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu
b) do 5 m od osy rýhy
c) do 5 m od hrany šachty
Popis standardu musí vymezit třídu horniny a tloušťku dolamované vrstvy

Vykopávka v uzavřených prostorách v horninách 1 až 7 a ruční vykop jam, rýh a šachet v horninách 1 až 4
Vykopávkou v uzavřených prostorách se rozumí vykopávky v místě, kde pro rozpojování a naložení horniny nemůže být použito ani trhavin ani těžebních strojů. Obsahem standardu je i případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti, nebo jeho naložení na dopravní prostředek

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže v tomto rozsahu
800-1 Zemní práce:
a) roubení vodorovně do vzdálenosti 3m od okraje výkopu, svisle do hloubky vyplývající z platnosti použité ceny
b) kamenité hráze materiál pro vrty 20m vodorovně a materiál pro utěsnění vrtů 5m vodorovně
823-1 Plochy a úprava území:
u konstrukcí chmelnic a vinic ze vzdálenosti vodorovně do 3m a svisle na výšku konstrukce
u sadovnických a krajinářských úprav:
- voda vodorovně do 50m, svisle do 3m,
- ostatní materiál vodorovně do 30m, svisle do 1,5m
823-2 Rekultivace území ovlivněných báňskou a hutnickou činností
manipulace:
- hlušinou a zeminou vodorovně do 3 m; svisle do 3 m
- ornicí a hnojivem na hlušině; sazenicemi obalenými, ochranným materiálem a sazenicemi na hlušině do 50 m
- nahroubením a kůly vodorovně do 20 m; svisle do 3m
- lesními sazenicemi, rychle rostoucími dřevinami, sazenicemi ostatními, ostatním hnojivem, odpadem při ořezu vodorovně do 200 m
Vnitrostaveništní přemístění hmot nad rozsah vzdálenosti technologické manipulace se oceňují položkami přesunu hmot. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ
Příplatek za ztížení vykopávek
Množství ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení se určí jako objem myšleného hranolu jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m od přilehlého líce vedení a spodní vodorovná ve vzdálenosti 1,0 m od přilehlého líce vedení a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Množství ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin musí stanovit projektant nebo objednatel. Objem ztížení vykopávky se od celkového množství výkopu neodečítá.

Vykopávky
Množství vykopávek se určuje v m3 objemu horniny v rostlém stavu z rozměrů daných projektem a to do úrovně přilehlého terénu, přičemž přilehlým terénem může být:
a) u všech vykopávek terén přírodní nebo terén pro sejmutí ornice nebo drnu nebo po odstranění zpevněných povrchů,
b) u šachet a rýh dno předem provedeného každého výkopu kromě dna šachet a rýh,
c) u jam dno předem provedené odkopávky nebo prokopávky nebo dno výkopu pro koryta vodotečí.

Vykopávky ve všech třídách hornin nad rozměry stanovené projektem (překopávky) a z toho plynoucí zvětšený objem prací se neoceňuje. Vyplnění překopávek a odstranění nerovností, je-li to nutné, případně účelné, provede dodavatel na svůj náklad. Tato ustanovení neplatí:
a) pro vykopávky ve skalní hornině tř. 6, 7 a 5 (trhatelných), kde se případné překopání stanoveného profilu a jeho zpětné vyplnění ocení nejvýše do 200 mm, a to i v místech, kde skutečná překopávka nivelety přesáhne 200 mm,
b) pro vykopávky pod vodou oceňované cenami souborů položek Vykopávky pod vodou,

Vykopávky zářezů pod vodou a Hloubení rýh pod vodu. Náklady na tyto překopávky jsou zakalkulovány do položek těchto vykopávek.
a) Je-li ve dně jámy nebo zářezu ještě další výkop tvaru jámy (jáma v jámě), považují se oba tyto prostory za jednu jámu.
b) Objem rýh nebo šachet pod dnem jámy nebo zářezu se do objemu jámy pro volbu ceny nezapočítává. Hloubení těchto rýh nebo šachet se oceňuje samostatně.
c) U jam z části zapažených pažením rozepřeným nebo zcela zapažených pažením vzepřeným rozděluje se pro oceňování objem různých tříd hornin na oba objemy v témže rozměru, v jakém se tyto třídy hornin vyskytují v celé jámě, a to při jejich jakékoliv skutečné poloze v jámě.

Pro oceňování manipulace s výkopkem získaným z vykopávek pod vodou (nikoliv z vykopávek pod vodou v zemnících) se objem výkopku, oceněný v rostlém stavu, rovná se zřetelem k nutnému překopání, aby se docílilo projektovaného tvaru výkopu a se zřetelem k naplavování hornin během práce - projektovaného objemu výkopu násobenému součinitelem.

Vykopávky pro vodárenské studny

Objem vykopávky se učí podle projektu, přičemž se do objemu vykopávky započte i prostor pro pažení a případně i prostor pro vnější omítky, izolace apod. s příslušným manipulačním prostorem a prostor pro obsyp studny.
Pro oceňování každé další manipulace s výkopkem získaným při vykopávce pro studny
a) nespouštěné se objem určí tak, že se objem násobí s ohledem na vniklou, vplavenou nebo napadanou horninu součiniteli:
- pro horniny třídy 1 až 4 .......... 1,05
- pro horniny třídy 5         .......... 1,02
- pro horniny třídy 6 a 7   .......... 1,00.
b) spouštěné se objem určí tak, že se objem násobí s ohledem na vniklou, vplavenou nebo napadanou horninu součinitelem 1,05.

Hloubení rýh pro drény
Hloubka se určuje v ose rýhy vždy od povrchu i s ornicí. Délka rýhy se určuje v ose rýhy průběžně přes objekty. Objem rýhy pro drén se od objemu výkopu pro objekty na drenážní síti neodečítá.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE
Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění. Jsou to zejména:
ČSN 01 3423 Výkresy pozemních staveb. Kreslení výkopů
ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii
ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby
ČSN EN ISO 14688 – 1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování
zemin - Část 1: Pojmenování a popis
ČSN 72 1004 Presiometrická skúška
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody
ČSN 72 1011 Laboratorní stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin
ČSN 72 1012 Laboratorní stanovení vlhkosti zemin
ČSN 72 1013 Laboratorní stanovení meze plasticity zemin
ČSN 72 1014 Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin
ČSN 72 1015 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin
ČSN 72 1016 Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR)
ČSN 72 1017 Stanovení zrnitosti zemin pro geotechniku
ČSN 72 1018 Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin
ČSN 72 1019 Laboratorní stanovení smršťování zemin
ČSN 72 1020 Laboratorní stanovení propustnosti zemin
ČSN 72 1021 Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách
ČSN 72 1025 Laboratorní stanovení pevnosti jemnozrnných zemin v prostém tlaku
ČSN 72 1026 Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin vrtulkovou zkouškou
ČSN 72 1027 Laboratorní stanovení stlačitelnosti zemin v edometru
ČSN 72 1029 Stanovení adsorpce vody podle Enslina
ČSN 72 1030 Laboratorní metody stanovení smykové pevnosti zemin krabicovým přístrojem
ČSN 72 1031 Laboratorní metody stanovení smykové pevnosti zemin triaxiálním přístrojem
ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
ČSN EN 13286 – 3 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 3:
Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti -
Vibrační tlak s řízenými parametry
ČSN EN 13286 – 4 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 4:
Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti –
Vibrační pěch
ČSN EN 13286 – 40 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 40:
Zkušební metody pro stanovení pevnosti v prostém tahu směsí stmelených hydraulickými
pojivy
ČSN EN 13286 – 41 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 41:
Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy
ČSN EN 13286 – 42 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 42:
Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v příčném tahu směsí stmelených hydraulickými
pojivy
ČSN EN 13286 – 43 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 43:
Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy
ČSN 73 8685 Sypané přehradní hráze
ČSN EN 13331 – 1 Pažící systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky
ČSN EN 13331 – 2 Pažící systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních, přípravných a přidružených prací se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
ČSN EN 13857 – 1 Výbušniny pro civilní použití - Část 1: Názvosloví
ČSN EN 13857 – 3 Výbušniny pro civilní použití - Část 3: Informace poskytované uživateli
výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem
ČSN EN 13938 – 3 Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 3:
Stanovení přechodu od deflagrace k detonaci
ČSN EN 13631 – 13 Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 13: Stanovení
hustoty
ČSN EN 13631 – 14 Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 14: Stanovení
detonační rychlosti
ČSN EN 13631 – 2 Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 2: Stanovení
tepelné stability výbušnin
ČSN EN 13631 – 4 Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 4: Stanovení
citlivosti výbušnin k nárazu
ČSN EN 13631 – 5 Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 5: Stanovení
vodovzdornosti
ČSN EN 13631 – 6 Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 6: Stanovení
odolnosti hydrostatickému tlaku
ČSN EN 13630 – 11 Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 11:
Stanovení rychlosti detonace bleskovic
ČSN EN 13630 – 12 Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 12:
Stanovení doby hoření zápalnic
ČSN EN 13630 – 2 Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 2: Stanovení
tepelné stability bleskovic a zápalnic
ČSN EN 13630 – 3 Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 3: Stanovení
citlivosti jádra bleskovic ke tření
ČSN EN 13630 – 4 Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 4: Stanovení
citlivosti bleskovic k nárazu
ČSN EN 13630 – 6 Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 6: Stanovení
odolnosti bleskovic v tahu
ČSN EN 13630 – 7 Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 7: Stanovení
spolehlivosti iniciace bleskovic
ČSN EN 13630 – 8 Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 8: Stanovení
vodovzdornosti bleskovic a zápalnic
ČSN EN 13763 – 2 Výbušniny pro civilní účely - Rozbušky a zpožďovače - Část 2: Stanovení
tepelné stability
ČSN EN 13763 – 23 Výbušniny pro civilní účely - Rozbušky a zpožďovače - Část 23:
Stanovení rychlosti rázové vlny v detonační trubičce
ČSN EN 13763 – 24 Výbušniny pro civilní účely - Rozbušky a zpožďovače - Část 24:
Stanovení elektrické nevodivosti detonační trubičky
ČSN EN 13763 – 3 Výbušniny pro civilní účely - Rozbušky a zpožďovače - Část 3: Stanovení
citlivosti k nárazu

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech Bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.


4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ
Čára břehová je průsečnice břehové plochy s původním nebo projektovaným terénem. Čára obrysová výkopu pod vodou v korytě vodoteče nebo ve vodní nádrži, popř. nánosu v korytu vodoteče nebo ve vodní nádrži při čištění koryt vodotečí nebo vodních nádrží, je průsečnice dna a boků koryta nebo nádrže s horní plochou výkopu. Dálnice je silniční komunikace sloužící pro dopravní spojení mezi důležitými centry státního a mezinárodního významu, směrově rozdělená, s omezeným připojením a s pomezním přístupem, vyhrazená pro provoz motorových vozidel s konstrukční rychlostí stanovenou platnými pravidly silničního provozu. Její křížení a křižovatky se všemi ostatními komunikacemi jsou řešeny mimoúrovňově. Určení kategorie dálnic musí být stanoveno plánem rozvoje silnic (ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic).

Kategorizace silnic, tj. určení kategorie, podle jejíchž technických znaků má být určitá silnice projektována a vybudována, je pro dálnice a silnice hlavní a základní sítě určena plánem rozvoje silnic (ČSN 73 6101). Dopravní prostředek obvyklý je motorové silniční vozidlo s přidělenou SPZ. Pro dopravní vzdálenost do 100 m je obvyklý dopravní prostředek i dozer.
Fragmentace pro sypané konstrukce mimo kamenité hráze je určena největší velikostí zrna sypaniny, docílenou prováděním vykopávek v horninách tř. 5, 6 a 7. Hloubka koryta je svislá vzdálenost původního dna koryta v jeho ose od průměrné kóty břehových čar v daném profilu. Hloubka vody, pokud není v poznámkách k jednotlivým cenám stanoveno jinak, je svislá vzdálenost původního dna od skutečné pracovní hladiny vody v daném profilu. Při stanovení hloubky vody se nepřihlíží k hloubce v místech, kde projektované dno leží výše než dno původní.

Jáma je hloubený výkop, který má hodnotu poměru délky k šířce dna menší než 6 m, jeho šířka v úrovni terénu je větší než 2 m a který nesplňuje podmínky šachty. Jáma stavební je jáma určená pro umístění stavebního objektu nebo jeho části. Jáma odpadová je jáma určená na podzemní skládku odpadu (kamenů, kmenů apod.). Lepivé zeminy jsou zeminy s číslem plasticity I(p) větším než 10, jestliže jejich přirozená vlhkost w(n) je větší než mez plasticity w(p) nebo jestliže při provádění stavebních prací vznikne nutnost odstraňování horniny z nářadí a dopravních prostředků. V sporných případech je rozhodující stanovení obsahu přirozené vlhkosti a meze plasticity průkazními zkouškami na stavbě.

I(p)..... číslo plasticity podle zkoušky meze tekutosti podle Atterberga, podle ČSN 72 1013 a ČSN 72 1014
w(n).... vlhkost zeminy podle ČSN 72 1012 ze vzorku odebraného ze zeminy po rozpojení
w(p).... mez plasticity podle ČSN 72 1013.

Materiál nakupovaný je materiál se stanovenou cenou. Za nakupovaný materiál se nepovažuje hornina získaná při vykopávkách pro objekty nebo v zemnících, kdy investor hradí náklady spojené s jeho získáním (skrývka, těžení, přemístění, konečná úprava území zemníku). Násyp je sypaná konstrukce vybudovaná na povrchu území. Obsyp je násyp určený pro ochranu stavebních konstrukcí. Obvod dráhy je území určené k provozu dráhy. Rozsah obvodu pro jednotlivé druhy dráhy stanoví FMD (zák. č. 51/64 Sb. ve změní zák. č. 104/74 Sb., o dráhách). Odkopávka je vykopávka nad úrovní vodorovného přemístění. Plocha břehová je šikmá, popř. svislá stěna koryta vodního toku nebo vodní nádrže. Porost divoký jsou všechny zemědělsky nezužitkovatelné traviny s výjimkou vodního rostlinstva. Porost hustý je takový porost, který pokrývá plochu přes 70% její celkové výměry. Porost řídký je takový porost, který pokrývá plochu do 50% její celkové výměry. Porost středně hustý je takový porost, který pokrývá plochu přes 50 do 70% její celkové výměry.

Pracovní hladina vody je hladina vody ve výkopišti v čase provádění zemních prací. Rozlišuje se:
a) návrhová pracovní hladina vody
b) skutečná pracovní hladina vody
Prokopávka je odkopávka, která se provádí napříč terénní vlnou a je charakterizována přístupem dopravních prostředků z jedné nebo ze dvou stran. Z technologického hlediska se za prokopávky považují i dále vyjmenované vykopávky pod úrovní vodorovného přemístění výkopku:
c) vykopávky pro silniční a železniční zářezy (i při mimoúrovňovém křížení),
d) vykopávky pro silniční a letištní vozovky
e) vykopávky silničních, železničních a letištních příkopů.

Protlačování je umístění trub vnějšího průměru do 500 mm (obvykle chránicího potrubí) pod povrchem území nebo do násypů bez vykopávky, v rovině nebo ve sklonu do 1:10, včetně případného odstranění zeminy z vnitřku protlačovaného potrubí. Přeložka silniční komunikace je nově budovaný úsek silniční komunikace ve změněné trase. Přepažování je dočasné odstranění vzpěr nebo rozpěr roubení a znovuosazení vzpěr nebo rozpěr po provedení pracovních operací, pro něž je přepažování nutné. Přemístění výkopku svislé je vyzvednutí výkopku z místa rozpojení na výškovou úroveň vodorovného přemístění výkopku. Přemístění výkopku vodorovné je přemístění výkopku od výkopiště do místa jeho uložení s vyložením z dopravního prostředku. Přesvahování je změna sklonu svahu již provedeného, popř. při současném jednostranném nebo oboustranném rozšíření dna zářezu nebo zúžením koruny násypu do 1 m. Příkop je otevřené odvodňovací zařízení o hloubce přes 300 mm; podle tvaru příčného řezu rozeznáváme příkop lichoběžníkový, trojúhelníkový nebo zaoblený a podle úpravy příkop nezpevněný nebo zpevněný.

Rekonstrukce objektů oboru 824 pro účely použití příplatků k cenám je:
a) obnova traťových a staničních kolejí a závodových vleček,
b) přestavba dosavadního kolejiště stanic, závodových vleček, lokomotivních a vozových dep, železničních opraven a strojíren i podniků Mechanizace traťového hospodářství
c) prodloužení dosavadních staničních kolejí, kolejí závodových vleček, lokomotivních a vozových dep, železničních opraven a strojíren i podniků Mechanizace traťového hospodářství, pro každé prodloužení koleje nejvýše o 600 m,
d) rozšíření kolejiště dosavadních stanic, závodových vleček, lokomotivních a vozových dep, železničních opraven a strojíren i podniků Mechanizace traťového hospodářství nejvýše o dvě koleje s max. vzdáleností 10 m osy budované koleje od osy stávající koleje,
e) přeložky a směrové vyrovnání trati nebo jejich částí v osové vzdálenosti budované koleje od stávající koleje nejvýše 10 m.

Rigol je otevřené odvodňovací zařízení hluboké nejvýše 300 mm, zpravidla zaoblené a zpevněné betonovými tvárnicemi, kamennou dlažbou, betonem apod.; jeho svah přilehlý k vozovce nesmí mít sklon strmější než 1:3. Rostlinstvo vodní na břehu je rákos, orobinec a šáchor. Rostlinstvo vodní pod vodou je jakýkoliv porost pod vodou s výjimkou porostu plazivého. Rýha je hloubený výkop, jehož největší šířka v úrovni terénu je 2 m a který nesplňuje podmínky pro určení šachet. Za rýhy se nepovažují silniční a železniční příkopy. Spodek železniční je drážní těleso, tvořené zářezy, násypy a příkopy a příkopovými zídkami, trativody, propustky světlosti do 2 m, podkladnicemi, mezilehlými nebo sanačními vrstvami se zpevněním a ochranou drážního tělesa (osetí svahů, patky dlažeb, dlažba, záhozy, opěrné zídky výšky do 2 m od základové spáry, kamenná žebra apod.). Svahování je zemní úprava tvaru trvalých svahů se sklony strmějšími než 1 : 5 (včetně přemístění sypaniny na vyrovnání prohlubní na váhu).

Šachta je hloubený výkop, jehož největší půdorysná plocha je 36m2 a jeho hloubka je největším rozměrem. Měří se v ose šachty jako svislá vzdálenost dna a roviny vodorovného přemístění. Pro hloubení platí předpisy Úřadu bezpečnosti práce. Zatřídění hornin je podle tříd obtížnosti rozpojování (čl. 64 ČSN 73 3050). Těžba otvírková pro kamenité hráze je odstranění nevhodných hornin tř. 5 (trhatelných), 6 a 7, které nelze použít do násypů objektů, uvedených v čl. 121 části A 31. Tloušťka nánosu průměrná je podíl celkového množství nánosu a celkové půdorysné plochy vymezené jeho obrysovou čarou. Třídění hornin je odstranění nevhodných frakcí nebo zrn z výkopku, určeného pro provádění sypaných konstrukcí.

Za třídění se pro účely odstraňování nepovažuje:
a) snímání ornice a její ukládání odděleně od výkopku,
b) dobývání určitých druhů hornin, vyskytujících se v souvislých vrstvách.
Úprava pláně je zemní úprava tvaru plochy území se sklonem do 1 : 5.

Úroveň vodorovného přemístění výkopku:
a) vodorovná rovina proložená nejnižším bodem plochy přístupné obvyklým dopravním prostředkům, nebo
b) nejnižší úroveň území, na kterou se výkopek odhazuje tehdy, když není navrženo jeho vodorovné přemístění

Uzavřený prostor
a) pro zásypy je místo nepřístupné dopravním nebo hutnícím strojům, přiměřeným objemu zemního objektu,
b) pro vykopávky je místo, kde pro rozpojování a naložení horniny nemůže být použito ani trhavin ani těžebních strojů

Vegetační období je část roku od 1. 5. do 31. 10. Vykopávka je rozpojení horniny, odebírání výkopku s jeho odhozením nebo naložením na dopravní prostředek. Vykopávka melioračních kanálů jsou vykopávky na suchu se šikmými nebo svislými stěnami, jimiž se zřizují nahoře otevřené prostory pro zřízení koryt melioračních kanálů.

Vykopávka na suchu je vykopávka
a) ve výkopišti bez vody,
b) ve výkopišti nad sníženou hladinou ve vodním toku nebo v nádrži, popř. nad volnou nebo nad sníženou hladinou podzemní vody,
- v mokru, jde-li o vykopávku horniny promočené vodou,
- ve vodě s vodním polštářem do 100 mm.

Vykopávka pod vodou je vykopávka pod skutečnou pracovní hladinou vody. Pracovní hladina vody je hranicí mezi vykopávkami pod vodou a vykopávkami na suchu. Vykopávka pod vodou pro úpravu dna a břehů vodotečí a nádrží je zpravidla pokračování vykopávky pro koryta vodotečí a pro nádrže pod pracovní hladinou vody. Vykopávky pro koryta vodotečí jsou vykopávky na suchu se šikmými nebo svislými stěnami, jimiž se vytvářejí nahoře otevřené prostory pro zřízení koryt potoků, řek nebo průplavů, kanálů, přelivů, náhonů, příkopů apod., kromě odvodňovacích příkopů silničních a železničních. Vykopávka pro podzemní vedení pro účely oceňování je vykopávka pro objekty oborů 825 17.1, 825 18.1, 825 22.1, 825 27.1, 825 28.1, 827, 828 7, 828 8, 831 14, 831 21, 831 24, 831 26, 833 26 a pro drenážní potrubí, které je součástí jiných objektů, pokud tvar výkopu odpovídá definici zářezu pro podzemní vedení.

Výkopek je hornina rozpojená vykopávkou.
Výkopek neulehlý je výkopek, který ležel na místě (např. na dočasné skládce) nejdéle 6 měsíců; za neulehlý se považuje i výkopek zhutněný deštěm nebo provozem dodavatele. Výkopek ulehlý je výkopek, který ležel na místě (např. na dočasné skládce) déle než 6 měsíců, nebo který byl zhutněn na příkaz investora nebo jeho provozem, popř. provozem veřejným, nikoliv však provozem dodavatele. Zářez hloubený je hloubený výkop, jehož poměr délky ku šířce dna je větší nebo rovný číslu 6, jehož šířka v úrovni terénu je větší než 2 m a který nesplňuje podmínky pro určení šachty. Zářez pro podzemní vedení je hloubený výkop se šikmými stěnami, odpovídající definici zářezu, zřizovaný pro umístění podzemních vedení (kolektory, kanály, trubní vedení apod.) a který nesplňuje podmínky pro určení šachty nebo rýhy. Zásyp je sypaná konstrukce, která vyplňuje prostory pod úrovní povrchu terénu. Zemník je výkopiště určené pro získání sypaniny.

Zemní objekt je stavební dílo, které je výsledkem zemních prací. Zemní objekty se podle způsobu jejich budování (odebíráním nebo hromaděním výkopku, případně sypaniny) třídí na:
a) výkopy,
b) sypané konstrukce.

Zóna aktivní podloží vozovky je vrstva zeminy podloží, ve které v důsledku teplotního a vodního režimu dochází k cyklickým změnám vlhkosti a objemové hmotnosti a ve které se projevují účinky zatížení vozidly. Obvykle se rovná hloubce promrzání vozovky a podloží (přibližně 1,5 m od povrchu vozovky). Fragmentace při dobývání sypaniny pro kamenitý násyp hráze je zrnitost hornin tř. 5, 6a 7 vymezená velikostí maximálního zrna a obsahem jemných součástí. Balvan nadměrné velikosti je z hlediska tvorby cen balvan, který svými rozměry neodpovídá předepsané fragmentaci; je to balvan, jehož jeden rozměr je větší než ? tloušťky nezhutněné vrstvy sypaniny.

Hráz kamenitá je hráz, jejíž základní stavební hmotou staticky působící je kámen bez pojiva.
Délka je hlavní podélná vodorovná drátěná vazba spojující dva sloupy chmelnicové konstrukce ve směru řádků rostlin.  Drátěnka je nosná konstrukce pro pěstování chmele a vinné révy, skládající se z jednotlivých prvků konstrukce.  Diagonála je vodorovná drátěná vazba spojující dva sloupy na zpevnění rohů chmelnicové konstrukce.  Hydroosev je zakládání trávníku pomocí stroje, který nanáší suspenzi vody, semen, živin a spojovacích látek na osévanou plochu.  Jamka pro vysazování rostlin je výkop hloubený pod úrovní přilehlého terénu, se stěnami svislými nebo šikmými, kde hloubka ve středu jamky není největším rozměrem a nejde o rýhu pro vysazování rostlin.  Kotva, kotevní těleso, kotevní drát, kotevní táhlo, kotevní váleček a vidlice je soubor zařízení umožňující ukotvení a pevné spojení sloupů chmelnicové konstrukce se zemí.  Kotevní třmen je prvek umožňující uchycení kotevního drátu ke kotevnímu kamenu. Mulčování je plošné rozprostření organické hmoty v souvislé vrstvě na povrch půdy. Nádoby pro vysazování rostlin jsou mísy, truhlíky a žlaby mobilní i stabilní. Nálet je dřevina vyrostlá samovolně ze semene. Oblouček je drát pro uchycení záhonových drátů mezi dvěma obvodovými sloupy v čele chmelnicové konstrukce. Ornice je úrodná půda s vhodnými biologickými a fyzikálně chemickými vlastnostmi pro růst a vývoj rostlin. Ošetřování rostlin je soubor prací, které zabezpečují růst a vývoj rostlin až do jejich převzetí odběratelem.

Patka je betonová nebo kamenná deska uložená pod sloupem chmelnicové konstrukce rozkládající tlakové síly a zabraňující pronikání sloupu do půdy. Pěstební zásah je dílčí práce z komplexu prací zajišťujících stávající nebo lepší kvalitativní stav biologických prvků sadovnických nebo krajinářských úprav, včetně odstraňování nevhodných rostlin a záměrného ponechávání a chránění vhodných rostlin. Pletí je mechanické odstranění plevelů z kultury bez kypření (kultivace) půdy. Plůtky jsou konstrukce složené z kolíků zaražených do svahů, které jsou propleteny živými pruty rychle rostoucích dřevin. Povázka (kašina) je svazek živých prutů. Prořezání trávníku (vertikulace) je podélné prořezání drnu až do hloubky 50 mm, různými typy speciálních strojů. Provzdušnění trávníku (aerifikace) je propíchání drnu děrovači různých typů až do hloubky 100 mm, umožňující proniknutí vzduchu, vody a živin ke kořenům trav. Převaz je drátěné spojení záhonového drátu a příčky stropní sítě chmelnicové konstrukce. Přirozený úhyn rostlin je uhynutí rostlin po vysazení nebo přesazení vlivem přírodních podmínek, které nelze při zakládání a údržbě běžnou technologií ovlivnit. Příčka je hlavní příčná vodorovná drátěná vazba, spojující dva sloupy chmelnicové konstrukce ve směru kolmém k řádkům rostlin. Ruderální porost je samovolně vzniklý porost rostlin na neupraveném nebo neudržovaném terénu, většinou z rumištních společenstev.

Rýha pro vysazování rostlin je výkop vyhloubený pod úrovní přilehlého terénu, se stěnami svislými nebo šikmými, kde největším rozměrem je délka, která musí být nejméně dvakrát větší než šířka. Řez stromu na čípek je každoroční řez koruny stromu, při kterém se jednoleté výhony odstraní nebo zkrátí na malý počet oček. Stařina jsou odumřelé nadzemní části rostlin neudržovaného trávníku. Substrát je směs připravená z anorganických a organických materiálů (komponentů) s vhodnými biologickými a fyzikálně chemickými vlastnostmi pro růst a vývoj rostlin. Udržování rostlin je soubor prací, které zabezpečují růst a vývoj rostlin po jejich převzetí odběratelem. Udržovaný trávník je takový, na kterém byly v předcházejícím nebo současném vegetačním období provedeny pěstební zásahy odpovídající jeho způsobu užívání, zejména kosení a odstranění pokosené trávy. Udržovaný tvarovaný živý plot je takový, na kterém byly v předcházejícím nebo současném roce provedeny pěstební zásahy odpovídající jeho způsobu udržování, zejména zimní a letní řez. Ulehlá půda (terén) je taková, kde od uložení výkopku, úpravy pláně, rozprostření ornice nebo obdělání půdy uplynulo více než šest měsíců, nebo kde půda byla zhutněna jakýmkoliv způsobem, nikoliv však činností dodavatele.

Úprava pozemků je vyrovnání nerovností terénu s rozpojením a přehrnutím horniny. Záhonový drát je podélný průběžný drát stropní sítě chmelnicové konstrukce sloužící k zavěšení svislého drátu pro uchycení rostlin. Zápoj je skupina nebo řada stromů, které se vzájemně svými korunami dotýkají. Ztížené podmínky pro kácení stromu jsou takové, kdy strom rostl v ochranném pásmu nadzemních inženýrských sítí nebo v uličním stromořadí nebo v blízkosti stavby či porostu, které nesmí být kácením poškozeny. Dále v místech, kde nelze vyloučit veřejnost, provoz dopravy nebo výrobní činnosti. Platí také pro kácení vyhnilých stromů. Ztížené podmínky pro odstranění pařezu jsou takové, kdy strom rostl v ochranném pásmu nadzemních inženýrských sítí nebo v uličním stromořadí nebo v korytě vodoteče či v blízkosti stavby, která nesmí být dobýváním pařezu poškozena. Dále v místech, kde nelze vyloučit veřejnost, provoz dopravy nebo výrobní činnosti. Dále provádí – li se odstranění pařezu z rozmočených hornin, nebo pod hladinou vody ve výkopu, při tlaku vodního polštáře do 50 mm. Ztížené podmínky pro řez stromu nebo keře jsou takové, kde pracovník nemůže provést bezpečně řez s použitím žebříku o délce do 5 m a odřezané větve volně shodit na zem.

Buřeň je nežádoucí rostlinstvo v lesním porostu, které není cizopasné, ale ohrožuje vegetaci pěstovaných dřevin tím, že zastiňuje sazenice, odčerpává jimi vodu a živiny a je nositelem různých chorob a škůdců. Hlušina kamenouhelná je odpadová doprovodná hornina, získaná při ražení děl, dobývání a úpravě uhlí. Podle zdroje se dělí na důlní, úpravárenskou a odvalovanou. Zpravidla obsahuje určité množství spalitelných látek. Hlušina prohořelá je hlušina, u níž došlo shořením spalitelných látek v ní obsažených ke změně mechanických a jiných vlastností. Hnojení zeleně je obohacování obdělávané vrstvy o organickou hmotu zaoráváním záměrně pěstované zelené hmoty Nehroubí je nadzemní dřevní hmota o průměru menším než 70 mm, tj. slabé dříví (klest). Odvaly hutnické jsou tělesa vytvořené systematickým nasypáváním odpadu z tepelného zpracování rud. Rekultivace je závěr průmyslové činnosti zaměřený na opětné uvedení devastované nebo degradované plochy do kulturního stavu, a to způsobem technickým (rekultivací technickou) a biologickým (rekultivací biologickou); týká se zejména ploch, jež devastací ztratily schopnost zemědělského, lesnického nebo vodohospodářského využití. Vylepšení výsadby (kultur) je nahrazení uhynulých semenáčků nebo sazenic novými sazenicemi nebo semenem.

Výsypka je těleso vytvořené systematickým sypáním hornin z nadloží a z mezilehlých vrstev při povrchovém dobývání uhlí. Výsypky se dělí na :
- vnější (nasypávané mimo prostor lomu)
- vnitřní (nasypávané ve vytěžených prostorách dobývaného lomu)
Zemina schopná zúrodnění je ornice, podornice i hlouběji uložená zemina zpravidla skrývaná selektivně, jako vhodná k rekultivaci na základě pedologického výzkumu

ZKRATKY
neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení hloubených vykopávek je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO TRHAVINY:
- typ a název
- druh konzistence
- výbuchové teplo
- měrný objem plynů
- hustota masy trhavin
- detonační rychlost
- přenos detonace
- brizance
- Tranzlova zkouška
- pracovní schopnost
- objemová koncentrace energie
- použitelnost ve vodě
- obsah vody v %

 


   Copyright RTS, a.s.