ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
      10 Kamenité hráze
      11 Přípravné práce
      12 Odkopávky
      13 Vykopávky
      14 Ražení, hloubení
      15 Roubení
      16 Přemístění výkopku
      17 Kce ze zemin
      18 Úpravy terénu
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  18 - Povrchov�� ��pravy ter��nu

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Založení trávníku

Založením trávníku se rozumí se rozumí založení trávníku letištního, lučního, parkového a parterového výsevem nebo parkového výsevem nebo drnováním na půdě (nebo ve vegetačních prefabrikátech) předem připravené v rovině nebo na svahu (bez dodání osiva). Obsahem standardu je ruční rozhození travního semene na připravenou humusovku včetně nabrání semene do rozsévačky, zahrabaní nebo zasekání travního semene železnými hráběmi, uválení plochy ručním dřevěným válcem včetně potřebného přemísťování válce během práce, zašlapání plochy dřevěnými šlapadly včetně připojení a odpojení šlapadel, založení první řady drnu včetně rozměření a dalšího pokládání, upevnění drnu dřevěnými kolíky ve svahu bez výroby kolíků, udusání drnu lehkým dřevěným dusadlem včetně potřebné manipulace při dusání, postřik oseté nebo zadrnované plochy hadicí bez připojení a odpojení hadice k hydrantu, pojezd traktoru se smykem nožovým závěsným, strojem secím, strojem žacím obracečem a shrnovačem, technologická nákladní doprava. Popis standardu musí vymezit druh osiva a sklon plochy (v rovině, ve svahu).

Setí zemědělských kultur
Setím zemědělských kultur se rozumí setí zemědělských kultur pomocí traktoru a secího stroje (bez dodávky osiva). Obsahem standardu je nasypání osiva do secího stroje a pojezd traktoru se strojem secím. Popis standardu musí vymezit plochu setí a sklon osévané plochy

Zpevnění ploch drnováním
Zpevněním ploch drnováním se rozumí zatravnění na předem připravené půdě a založení hřišťového trávníku drnováním plošným nebo čtvercovým v rovině nebo na svahu (bez dodání drnů). Obsahem standardu je i pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km (u hřišť do 10 km) se složením, kolíky ve svahu bez výroby kolíků, udusání drnu lehkým dřevěným dusadlem včetně potřebné manipulace při dusání, postřik oseté nebo zadrnované plochy hadicí bez připojení a odpojení hadice k hydrantu, pojezd traktoru se strojem žacím, obracečem a shrnovačem, technologická nákladní doprava. Popis standardu musí vymezit sklon drnované plochy

Květinová skalka zakrytá kameny
Květinovou skalkou se rozumí zhotovení skalky z přírodního kamene s vyhloubením drenážních stružek a jejich vyplnění štěrkopískem při zakrytí kameny od 25% do 75% povrchu (bez dodávky sazenic). Obsahem standard je i dodání štěrkopísku a kamene, rozložení lomového kamene, vyhloubení drenážních stružek včetně vyplnění štěrkopískem, usazení a přihrnutí sazenic, zalití, technologická nákladní doprava. Popis standardu musí vymezit procento zakrytí povrchu kameny

Rozprostření zemin schopných k zúrodnění
Rozprostřením zemin se rozumí rozprostření zemin schopných k zúrodnění v rovině nebo ve sklonu. Obsahem standardu je práce prováděná dozerem. Popis standardu musí vymezit požadovanou tloušťku vrstvy zeminy.

Prostá úprava pláně v rostlém terénu v zářezech, úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím, úprava pláně dálnic v zářezech
Prostou úpravou pláně v rostlém terénu (zářezech) se rozumí vyrovnání výškových rozdílů v zářezech se zhutněním nebo bez zhutnění, úpravy pozemků s rozpojením a přehrnutím horniny a odstranění kamene z pozemku odklizením na hromady. Obsahem standardu pro úpravu pláně v zářezech je urovnání všech nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování apod. Obsahem standardu pro úpravu pozemku s rozpojením a přehrnutím horniny je zahrnutí úvozových cest a prohlubní na upravovaných pozemcích, zřízení zemních teras, srovnání výšky přes 500 mm, sejmutí ornice z pozemku a její odhrnutí na dočasnou skládku nebo přihrnutí ornice z dočasné skládky na upravený pozemek s rozprostřením, urovnání povrch pozemku s tolerancí plus-mínus 100 mm. Popis standardu musí vymezit třídu horniny a pro úpravy pozemků s rozpojením a přehrnutím ještě vzdálenost přemístění.

Odstranění kamene
Odstraněním kamene se rozumí odklizení kamene z pozemku sbíráním nebo s odkopáním.  Obsahem standardu je odklizení do vzdálenosti 10 m na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a to i odstranění patek sloupů chmelnicových konstrukcí. Popis standardu musí vymezit hmotnost jednotlivých kamenů.

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů na násypech nebo na stavbách dálnic na násypech a kypření výsypek
Prostou úpravou pláně na násypech se rozumí vyrovnání výškových rozdílů na násypech se zhutněním nebo bez zhutnění, kypření povrchu výsypek. Obsahem standardu pro úpravu pláně na násypech je urovnání všech nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování apod. Obsahem standardu pro kypření výsypek je i naložení chemických prostředků do cisterny bez nákladů na dodávky chemických prostředků. Popis standardu musí vymezit třídu horniny, způsob uložení (nehutněné, hutněné) a pro kypření výsypek množství a sklon.

Rozprostření a převrstvení ornice
Rozprostřením ornice se rozumí rozprostření a urovnání ornice, převrstvením se rozumí převrstvení ornice na skládce. Obsahem standardu je i nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m rozhrnutí ornice z hromad do vzdálenosti 3 m od jejich těžiště, udusání ornice ručním pěchem nebo lopatou tak, aby zbylé prohlubně pod třímetrovou latí nebyly větší než 20 mm, práce prováděné dozerem. Popis standardu musí vymezit tloušťku vrstvy ornice při rozprostření.

Rozrušení povrchu na kamenouhelných hlušinách
Rozrušením povrchu na kamenouhelných hlušinách se rozumí rozrušení povrchu na kamenouhelných hlušinách do hloubky 200 mm a v hořících a prohořelých do hloubky 700 mm. Obsahem standardu je práce prováděná dozerem.

Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu bez doplnění ornice v hornině 1 až 4
Plošnou úpravou terénu bez doplnění ornice se rozumí urovnání terénu v hornině 1 až 4 v rovině nebo na svahu a platí pro vyrovnání nerovností dosud neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. Obsahem standardu jsou odkopávky terénních nerovností, zásyp prohlubní materiálem získaným okopávkou, udusání zasypaných prohlubní ručním pěchem tak, aby zbylé nerovnosti pod přiloženou třímetrovou latí nebyly větší než 2 cm. Popis standardu musí vymezit nerovnost terénu a sklon svahu.

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů v zářezech (na násypech)
Svahováním v zářezech se rozumí svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, s potřebným přemístěním výkopku při svahování a platí pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. Obsahem standardu je urovnání svahů se sklonem větším než 1:5, odkopávka terénních nerovností do tloušťky 10 cm, zásyp prohlubní materiálem získaným okopávkou, udusání zasypaných prohlubní ručním pěchem tak, aby zbylé nerovnosti pod přiloženou třímetrovou latí nebyly větší než 2 cm, práce prováděné dozerem a universálním dokončovacím strojem. Popis standardu musí vymezit třídu horniny.

Zpevnění svahu plůtky
Zpevněním svahu plůtky se rozumí zpevnění svahu plůtky výšky 250 mm, při vzdálenosti plůtků 1 m křížově uspořádaných, při sklonu svahu do 1:2 s výplní plůtkových polí oblázky nebo lomovým kamenem, zpevnění svahu o sklonu do 1:2 plůtky z vrbového proutí vpleteného mezi kůly při křížovém uspořádání plůtků, zpevnění svahu vrbovými povázkami položenými vodorovně nebo šikmo ve vzdálenosti 1 m od sebe, zpevnění svahu o sklonu do 1:2 plůtkem do záseků s vykopáním, vyplněním, urovnáním záseku a celých ploch ornicí nebo substrátem. Obsahem standardu je zaražení kolíků do svahu, propletení živými pruty (plůtek z vrbového proutí výšky 250 mm) rychle rostoucích dřevin a zajištění vázacím drátem, výplň oblázky nebo lomovým kamenem, zhotovení povázek pomocí vázacího drátu, podložení vrstvou z vrbového proutí, násyp štěrkopískem, zhotovení povázek pomocí vázacího drátu, podložení vrstvou z vrbového proutí, násyp štěrkopískem, vykopání záseků, zaražení kolíků, vyplnění a urovnání záseků a celých ploch ornicí nebo substrátem. Popis standardu musí vymezit pro :
- zpevnění svahu plůtky výšky 250 mm druh výplně plůtkových polí
- zpevnění svahu o sklonu do 1:2 plůtky z vrbového proutí vzdálenost od sebe a výšku vpleteniny
- zpevnění svahu vrbovými povázkami průměr povázek
- zpevnění svahu o sklonu do 1:2 plůtkem do záseků vzdálenost záseků a plůtků

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů na násypech

Svahováním se rozumí svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, s potřebným přemístěním výkopku při svahování a platí pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí.  Obsahem standardu je urovnání svahů se sklonem větším než 1:5, odkopávka terénních nerovností do tloušťky 10 cm, zásyp prohlubní materiálem získaným okopávkou, udusání zasypaných prohlubní ručním pěchem tak, aby zbylé nerovnosti pod přiloženou třímetrovou latí nebyly větší než 2 cm, práce prováděné dozerem a universálním dokončovacím strojem

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
Rozprostřením ornice se rozumí rozprostření a urovnání ornice s případným nutným přemístěním z hromad nebo dočasných skládek na místo stavby do 30 m a to buď v rovině nebo ve svahu (bez nákladů na ornici). Obsahem standardu je rozhrnutí ornice na svahu z hromad – udusání ornice ručním pěchem nebo lopatou tak, aby zbylé prohlubně pod třímetrovou latí nebyly větší než 20 mm, práce prováděné dozerem, práce prováděné universálním dokončovacím strojem kolovým. Popis standardu musí vymezit sklon svahu, tloušťku vrstvy ornice a plochu souvislé vrstvy ornice.

Doplnění ornice v rovině nebo ve svahu
Doplněním ornice se rozumí doplnění ornice na travnatých plochách tloušťky do 50 mm s přemístěním do 3 m vodorovně v rovině nebo na svahu (bez nákladů na ornici). Obsahem standardu je rozhrnutí ornice z hromad do vzdálenosti 3 m od jejich těžiště – udusání ornice ručním pěchem nebo lopatou tak, aby zbylé prohlubně pod třímetrovou latí nebyly větší než 20 mm. Popis standardu musí vymezit sklon svahu

Vyplnění otvorů ornicí v mřížovinových nebo vylehčených tvárnicích nebo panelech ornicí
Vyplněním otvorů ornicí v tvárnicích nebo panelech se rozumí vyplnění otvorů v tvárnicích nebo panelech pro jakýkoliv tvar a velikost otvorů tvárnic (bez nákladů na dodávku ornice). Obsahem standardu je rozhrnutí ornice z hromad do vzdálenosti 3 m od jejich těžiště – udusání ornice ručním pěchem nebo lopatou.

Síje travního semene do misek ve stržích
Síjemi travního semene do misek ve stržích se rozumí osetí misek průměru 600 mm bez nákladů na dodávku osiva. Obsahem standardu je příprava zeminy v misce, rozhození semene, zahrabání semene, udusání, zalití

Obrovnávka svahů násypů
Obrovnávkou svahů násypů se rozumí obrovnávka svahů násypů sypaných z kamene, s vybráním , potřebným přemístěním a uložením kamenů ložnými plochami kolmo k líci svahu. Obsahem standardu je i vyklínování spár drobnými kameny, tloušťky obrovnávky. Popis standardu musí vymezit tloušťku obrovnávky.

Vyplnění otvorů zpevňovacích prefabrikátů
Vyplněním otvorů zpevňovacích prefabrikátů ornicí se rozumí vyplnění otvorů ornicí nebo substrátem pro výsadbu rostlin o tloušťce vrstvy 100 až 150 mm (bez nákladů na ornici nebo subtrát). Obsahem standardu je vyplnění otvorů zpevňovacích prefabrikátů ornicí v tloušťce vrstvy přes 100 do 150 mm, udusání ornice lopatou. Popis standardu musí vymezit sklon svahu.

Zpevnění svahu prkny
Zpevněním svahu prkny se rozumí zhotovení konstrukce zpevnění svahu včetně dodání řeziva. Obsahem standardu je zaražení ocelové tyče průměru 18 – 22 mm délky 600 – 800 mm do rostlého terénu, zhotovení roubeni z prken zapřením o zaražené tyče, zásyp ornicí nebo substrátem. Popis standardu musí vymezit sklon svahu.

Hloubení a kopání jamek, plošek a rýh
Hloubením a kopáním jamek, plošek a rýh pro výsadbu sazenic se rozumí zhotovení jamek , plošek a rýh pro výsadbu sazenic v rovině nebo na svahu, bez výměny půdy nebo s částečnou či úplnou výměnou půdy, v zeminách 1 až 5, v kamenouhelných hlušinách a ve štěrkových nánosech, v půdách zabuřeněných i nezabuřeněných. Obsahem standardu je rozpojení horniny ručním nářadím, výhoz výkopku s uložením na hromadu nebo na dopravní prostředek, nahrnutí ornice nebo substrátu a technologická nákladní doprava (odvoz do vzdálenosti 20 km a složení). Popis standardu musí vymezit druh práce, sklon svahu, objem a rozměry jamek, šířku a hloubku rýh, velikost plošky, třídu zeminy, množství výměny půdy v %

Výsadba květin do připravené půdy se zalitím
Výsadbou květin se rozumí výsadba letniček nebo dvouletek prostokořenných, trvalek, cibulí nebo hlíz a květin hrnkovaných a to i s příplatkem do nádob, na skalky nebo do zídek (bez nákladů na dodávku sazenic). Obsahem standardu je případné odstranění napadané zeminy, usazení sazenice (cibule, hlízy) do jamky, přihrnutí zeminou a zalití. Popis standardu musí vymezit druh květin a u květin hrnkovaných průměr květináče.

Založení záhonu
Založením záhonu se rozumí založení záhonu pro výsadbu rostlin s urovnáním, v hornině 1 až 4 nebo na starém trávníku, v rovině nebo na svahu a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek a odvozem do 20 km. Obsahem standardu je i jedno obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím, urovnání, případné naložení odpadu na dopravní prostředek, technologická nákladní doprava(odvoz do vzdálenosti 20 km a složení). Popis standardu musí vymezit sklon svahu a třídu horniny.

Obdělávání půdy sadovnické
Obděláváním půdy sadovnickým se rozumí:
- obdělávání půdy rozrušením na hloubku přes 50 do 150 mm v rovině nebo ve svahu
- obdělávání půdy nakopáním, oráním, frézováním, kultivátorováním, rigolováním, rytím, smykováním, podmítáním, vláčením, hrabáním, válením a dusáním
- hubení plevele plošným postřikem (bez dodávky postřiků)
- výsev trávníku hydroosevem na ornici, hlušinu nebo písky (bez dodávky osiva, ale včetně nákladů na dodávky hnojiva a vody)
- provzdušnění trávníku s pískováním (včetně štěrkopísku)
- prořezání trávníku s nebo bez přísevu semenem (bez dodávky osiva)
- podmítka pluhem, orba střední do 25 cm, orba hluboká nad 25 cm a smykování

Obsahem standardu je rozpojení horniny a její urovnání ručním nářadím, rozpojení horniny a její urovnání pomocí traktoru a přívěsných zařízení, naložení chemických prostředků do cisterny, pojezd traktoru s cisternou a provádění postřiku, namíchání osiva, živin a spojovacích látek s vodou, nalití do secího stroje, pojezd traktoru se secím strojem a provádění setí, pojezd traktoru s pluhem čtyřradlicovým s prováděním podmítky, pojezd traktoru s pluhem čtyřradlicovým s prováděním orby střední na hloubku od 180 do 250 mm, hluboké na hloubku přes 250 mm, pojezd traktoru se smykem nožovým závěsným na obdělávaných plochách, provádění smykování a technologická nákladní doprava. Popis standardu musí vymezit způsob, druh a výměru obdělávání půdy, hloubku obdělávání, sklon a druh obdělávané plochy, třídu horniny, ulehlost půdy

Kypření meziřadových pásů rotačním kypřičem
Obsahem standardu je kypření meziřadových pásů jednosměrné nebo dvousměrné pojezdem traktoru s rotačním kypřičem

Zemědělské obdělávání půdy pro rekultivace
Zemědělským obděláváním půdy pro rekultivace se rozumí :
- úprava půdy první orbou, hlubokou orbou, střední orbou, rotačním kypřičem, kombinátorem, melioračním kypřením,
- úprava půdy hnojením hnojivy průmyslovými, organickými, tekutými a vápennými hnojivy a karbohnojivy (bez nákladů na dodávku hnojiva)
- sklizeň obilovin, pícnin, směsek, kukuřice, pícnin na seno, sběr a lisování slámy, drcení slámy před zaoráním, sečení a rozřezání směsek
- vodorovné přemístění senáže, slámy lisované a nelisované, zelené hmoty a zrnin

Obsahem standardu je pojezd traktoru s potřebnými stroji, pojezd kombajnu, pojezd fekálního vozu apod. a technologická nákladní doprava. Popis standardu musí vymezit hloubku orby a kypření, sklon a výměru upravované plochy, druh hnojiv, výnos obilovin, kukuřice, slámy a silážních směsek v t/ha, a přepravní vzdálenost vodorovného přemístění.

Příprava nádob pro vysazování rostlin
Přípravou nádob se rozumí příprava nádob pro vysazování rostlin o výšce nádoby do 700mm. Obsahem standardu je zřízení vsakovací vrstvy, naplnění nádob zeminou neb substrátem, případné osazení a stabilizace nádoby na místě. Popis standardu musí vymezit plochu nádoby.

Výsadba sazenic stromů nebo keřů a stromů nebo keřů s kořenovým balem pro hydromeliorace lesnickotechnické
Výsadbou sazenic stromů nebo keřů a stromů nebo keřů s kořenovým balem se rozumí výsadba sazenic (školkovaných, odrostků), stromů nebo keřů s kořenovým balem v rašelinových kelímcích nebo v jutovém obalu, keřů bez balu a výsadba sazenic sazečem do předem vyhloubených jamek, do plošek nebo do půdy nepřipravené. Obsahem standardu je pro stromek (bez nákladů na dodávku stromů a kůlů) zatlučení kůlu bez stromku, usazení stromku do jamky, protřepání kořenů, zasazení stromku se zasypáním volnou zeminou, sestřižení koruny a kořenů, připevnění kůlu popruhem, úprava vodní misky, zalití a pro keř (bez nákladů na dodávku keřů) usazení keře do jamky(rýhy, plošky), protřepání kořenů, zasazení keře se zasypáním kořenů, odstranění balu, sestřižení kořenů, úprava vodní misky, zalití. Popis standardu musí vymezit výšku a druh stromů a keřů, průměr jamky, průměr kelímku nebo balu.

Výsadba dřevin pro plochu a úpravu území
Výsadbou dřevin pro plochu a úpravu území se rozumí výsadba dřevin s balem, výsadba keřů do předem vyhloubených jamek nebo nádob a výsadba keřů se zřízením zářezů v rovině, ve svahu a do skalek. Obsahem standardu je usazení dřeviny do jamky(rýhy, plošky), protřepání kořenů, zasazení dřeviny se zasypáním kořenů, odstranění balu, sestřižení kořenů, úprava vodní misky, zalití (bez nákladů na dodávku dřevin), kopání zářezů, přehození výkopku k patě svahu, vyplnění zářezů ornicí (bez nákladů na dodávku ornice). Popis standardu musí vymezit sklon osazované plochy, průměr balu, výška keře, vzdálenost zářezů.

Výsadba stromu bez balu, ukotvení dřeviny třemi a více kůly a výsadba rostlin s balem nebo bez balu do zpevňovacích prefabrikátů nebo na svahy zpevněné prkny pro plochu a úpravu území
Výsadbou stromu bez balu, ukotvení dřeviny třemi a více kůly a výsadba rostlin do zpevňovacích prefabrikátů nebo na svahy zpevněné prkny se rozumí výsadba stromu do předem vyhloubené jamky, ukotvení dřeviny třemi a více kůly při průměru kůlů do 100 mm s ochranou proti poškození v místě vzepření a výsadba rostlin na zpevněných svazích do předem ornicí nebo substrátem vyplněných otvorů nebo ploch mezi prkny. Obsahem standardu je šikmé seříznutí kůlů, zhotovení bandáže v místě vzepření kůlů z jutového pásu zpevněného vázacím drátem, přiklepnutí kotvících kůlů do země, svázání kůlů vázacím drátem, usazení stromku do jamky, protřepání kořenů, zasazení stromku se zasypáním volnou zeminou, sestřižení koruny a kořenů, připevnění kůlu popruhem, úprava vodní misky, zalití. Popis standardu musí vymezit sklon osazované plochy, výšku kmene, délku kůlů a průměr balu.

Výsadba sazenic lesních dřevin pro rekultivaci území
Výsadbou sazenic lesních dřevin se rozumí výsadba bez vykopání jamek v zemině třídy 1 až 5, kamenouhelných hlušinách a hutnických odvalech a výsadba sazenic s vykopáním jamek v půdě zabuřeněné nebo nezabuřeněné v zemině třídy 1 až 5. bez nákladů na dodání sazenic. Obsahem standardu je usazení sazenice do jamky, přihrnutí zeminou, zalití, rozpojení horniny ručním nářadím, výhoz výkopku s uložením na hromadu. Popis standardu musí vymezit výšku sazenic, třídu zeminy, průměr a hloubku jamek

Výsadba sazenic lesních dřevin jehličnatých sázecím strojem v řadě pro rekultivaci území
Výsadbou sazenic lesních dřevin jehličnatých se rozumí výsadba lesních dřevin prostokořenných nebo obalovaných sázecím strojem v řadě, v zemině o sklonu do 1:6 (bez nákladů na dodávku sazenic). Obsahem standardu je sázení sazenic pomocí pojezdu traktoru se strojovým sazečem lesních porostů. Popis standardu musí vymezit počet kusů sazenic v řadě a třídu osazované zeminy.

Příprava dřeviny k přesazení pro plochy a úpravu území
Přípravou dřevin k přesazení se rozumí příprava dřevin s balem bez výměny půdy v rýze, s vyhnojením organickými hnojivy, v rovině nebo na svahu a platí pouze pro přípravu dřevin, které nejsou majetkem dodavatele a pro přípravu dřeviny k přesazení jedno nebo více vegetačních období před přesazením. Obsahem standardu je i potřebná zálivka před přípravou dřeviny a prolití při záhozu rýhy. Popis standardu musí vymezit sklon osazované plochy a průměr balu

Výsadba pro hydromeliorace lesnickotechnické
Výsadbou s vyhloubením štěrbiny se rozumí výsadba řízků a prutů s vyhloubením štěrbiny v půdách nezabuřeněných i zabuřeněných.

Výsadba s vyhloubením štěrbiny a výsadba kůlových sazenic pro hydromeliorace lesnickotechnické
Výsadbou s vyhloubením štěrbiny se rozumí výsadba řízků a prutů s vyhloubením štěrbiny v půdách nezabuřeněných i zabuřeněných a výsadbou kůlových sazenic se rozumí výsadba kůlových sazenic v půdě soudržné nebo nesoudržné. Obsahem standardu je vyhloubení štěrbiny, vytlačení jamky v soudržné zemině průbojem, vykopání jamky v nesoudržné zemině, osazení kůlu, osazení sazenice, zasypání hlínou připravenou u okraje jamky, stlačení zásypu a urovnání povrchu terénu kolem osazeného kůlu. Popis standardu musí vymezit druh půdy(soudržná, nesoudržná) a hloubku zaražení

Výsadba sazenic lesních dřevin listnatých sázecím strojem v řadě pro rekultivaci území
Výsadbou sazenic lesních dřevin jehličnatých se rozumí výsadba lesních dřevin prostokořenných nebo obalovaných sázecím strojem v řadě, v zemině o sklonu do 1:6.(bez nákladů na dodávku sazenic). Obsahem standardu je sázení sazenic pomocí pojezdu traktoru se strojovým sazečem lesních porostů. Popis standardu musí vymezit počet kusů sazenic v řadě a třídu osazované zeminy.

Zhotovení obalu kmene z juty
Zhotovením obalu z juty se rozumí obalení kmene a spodních větví stromu jutou v jedné nebo ve dvou vrstvách, na svahu i v rovině. Obsahem standardu je nastříhání jutových pásů, obalení kmene a spodních větví jutou, stažení vázacím drátem, odstranění obalu. Popis standardu musí vymezit sklon osázené plochy a počet vrstev

Vyzvednutí dřeviny k přesazení a odstranění obalu kmene
Vyzvednutím dřeviny k přesazení se rozumí pouze vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem, která není majetkem dodavatele. Obsahem standardu je nastříhání jutových pásů, obalení kmene a spodních větví jutou, stažení vázacím drátem, odstranění obalu a osazení pomocí přesazovače stromů a traktoru. Popis standardu musí vymezit sklon osazované plochy a průměr balu

Výsadba sazenic rychle rostoucích dřevin pro rekultivaci území
Výsadbou sazenic rychle rostoucích dřevin se rozumí výsadba sazenic rychle rostoucích dřevin bez nebo s vykopáním jamek v zemině 1 až 4 v půdách nezabuřeněných i zabuřeněných (bez nákladů na dodávku sazenic). Obsahem je úprava kořenů a korunky, usazení sazenice do jamky, přihrnutí zeminou, zalití, vykopání jamky, odhození zeminy na hromadu. Popis standardu musí vymezit průměr a hloubku jamek, druh půdy (nezabuřeněná, zabuřeněná) a třídu zeminy.

Výsadba živého plotu
Výsadbou živého plotu se rozumí výsadba živého plotu do předem vyhloubené rýhy z dřevin výšky do 1 m (výška dřeviny se měří před sestřižením), s balem do průměru 300 mm nebo bez balu, v rovině i na svahu. Obsahem standardu je usazení keře do rýhy, protřepání kořenů, zasazení keře se zasypáním kořenů, odstranění balu, sestřižení kořenů, úprava vodní misky, zalití. Popis standardu musí vymezit sklon osazované plochy.

Ošetřování sazenic
Ošetřováním sazenic se rozumí:
- ožínání sazenic v okruhu kolem sazenic
- ošetření vysazených dřevin solitérních nebo ve skupinách v rovině nebo na svahu
- chemické odplevelení před nebo po založení kultury v rovině nebo na svahu postřikem naširoko, meziřádkově, hnízdově nebo smáčením nebo granulátem naširoko, meziřádkově nebo hnízdově (bez nákladů na dodávku hnojiva)
- vylepšení výsadby s vykopáním jamek (bez nákladů na dodávku sazenic)
- okopání sazenic, ochrana stromu bedněním včetně dodávky řeziva
- obrytí sazenic
- prokopání půdy
- uvolnění sazenic
- obložení jamek kamenem
- donáška zeminy k sazenicím výsadeb dříve provedených
- dodání kůlu
vyvětvení a tvarový ořez rostlin
ochrana sazenic proti škodám zvěří
hnojení sazenic při výsadbě nebo při okopání nebo obrytí

Obsahem standardu je ožínání sazenic ručně, uložení vyžatého plevele na vyžatou plochu v okruhu kolem sazenic, odplevelení, nakypření, vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny, případné složení odpadu na hromadu nebo naložení na dopravní prostředek, složení, technologická nákladní doprava, namíchání postřiku, naplnění do postřikovače, pojezd traktoru s postřikovačem a provedené postřiku, rozhození granulátu meziřádkově nebo hnízdově, kontrola výsadby, nahrazení uhynulých sazenic nebo semenáčků novými, kontrola výsadby, nahrazení uhynulých sazenic nebo semenáčků novými, okopání sazenic do hloubky 100 mm a do čtverce 500 x 500 mm ručně, odstranění plevele a jeho ponechání vedle okopaných ploch zřízení a odstranění bednění kolem stromu jako ochrana před poškozením stavebním provozem, řezání desek na míru, sbíjení bednění, demontáž, obrytí sazenic hluboké v kruhové ploše 1500 mm ručně, odstranění plevele a jeho ponechání vedle rytých ploch, prokopání půdy ručně v řádcích kolem sazenic do hloubky 100 mm při šířce pásu od 500 do 600 mm, ruční odstranění nánosu naplaveného bahna, trávy a křovin, narovnání a podepření sazenic, nasbírání kamene na místě kolem sazenic, donáška kamene do 50m, obložení jamek kamenem, nakopání zeminy, donáška ze vzdálenosti do 50 m, uložení zeminy kolem sazenic, zaražení kůlu vedle sazenice, upevnění sazenice ke kůlu motouzem, výchovný a udržovací řez dřevin, odnesení odpadu do 200 m, spálení odpadu, namíchání ochranného prostředku, nátěr nebo postřik ochranným prostředkem, ovázání sazenice rákosem, obalení sazenice papírem a zajištění motouzem, opíchání sazenice dokola rozsochami, klestem nebo vrbovým proutím, promíchání hnojiva se zeminou, rozhoz hnojiva organického, strojeného nebo vápenného, vpravení do půdy.

Popis standardu musí vymezit:
- průměr okruhu ožínání kolem sazenic,
- sklon plochy pro ošetření vysazených dřevin a zda se jedná o rostliny soliterní nebo ve skupinách
- sklon terénu a druh chemického postřiku a dobu aplikace (před nebo po založení kultury)
- druh půdy (zabuřeněná, nezabuřeněná) a třídu zeminy pro vylepšení výsadby
- třídu zeminy pro okopání sazenic
- pro obrytí sazenic druh rypné půdy (dobře, středně, těžce)
- pro prokopání půdy druh půdy (zabuřeněná, nezabuřeněná) a třída zeminy
- pro vyvětvení výšku stromu
- pro ochranu sazenic druh ochrany
- pro hnojení druh hnojiva a způsob aplikace

Ošetření a ochrana sazenic při rekultivaci
Ochranou a ošetřováním sazenic se rozumí
- sejmutí chráničů z rákosu a papíru včetně spálení
- zhotovení, vyrovnání a dorážení kůlů v ovocných sadech
- ochrana lesních kultur proti buřeni kladením plachet z biotextilie
- ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobených zvěří nátěrem, postřikem, ovázáním rákosem nebo papírem a opíchání
- okopání okolo sazenic v zemině 1 až 5
- obrytí nebo okopání okolo sazenic v půdě lehké, středně těžké a těžké
- hnojení sazenic průmyslovými nebo vápenatými hnojivy (bez nákladů na dodávku hnojiva)
- prořezávka porostů výběrem dřevin o průměru do 0,06 s ponecháním nehroubí na místě do 5 ks/m2 nebo nad 5 ks/m2 v rovině nebo ve sklonu
- vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu do 3 m nebo přes 3 do 5 m

Obsahem standardu je:
- sejmutí rákosu nebo papíru, odnos na hromady, spálení
- zaražení kůlu vedle sazenice, upevnění sazenice ke kůlu motouzem, vyrovnání a dorážení kůlů v ovocných sadech
- rozprostření biotextilie – upevnění biotextilie skobami z armovacího drátu, místním materiálem nebo pomocí sazeče
- namíchání ochranného prostředku, nátěr nebo postřik ochranným prostředkem, ovázání sazenice rákosem, obalení sazenice papírem a zajištění motouzem, opíchání sazenice dokola rozsochami, klestem nebo vrbovým proutím, donesení ochranných prostředků ze vzdálenosti do 50 m
- okopání sazenic do hloubky 100 mm a do čtverce 500 x 500 mm ručně, odstranění plevele a jeho ponechání vedle okopaných ploch
- obrytí sazenic hluboké v kruhové ploše 1500 mm ručně, odstranění plevele a jeho ponechání vedle rytých ploch
- promíchání hnojiva se zeminou, rozhoz hnojiva strojeného nebo vápenného, vpravení do půdy, donesení hnojiva ze vzdálenosti do 200 m
- výběr dřevin pro prořezávku, provedení prořezávky s ponecháním nehroubí na místě
- výchovný a udržovací řez dřevin, odnesení odpadu do 200 m, spálení odpadu

Hnojení roztokem hnojiva
Hnojením roztokem hnojiva se rozumí hnojení roztokem hnojiva s dovozem vody do 10 km v rovině nebo na svahu (bez nákladů na dodávku hnojiva). Obsahem standardu je dovoz vody do 10 km, namíchání roztoku, nalití roztoku do cisterny, postřik roztokem pomocí pojezdu vozíku dopravního s cisternou (např. MULTIKAR)

Osazení kůlů
Osazením kůlů se rozumí osazení kůlů k dřevině s uvázáním délky kůlů do 2m nebo přes 2 do 3 m (bez nákladů na dodávku kůlu). Obsahem standardu je zaražení kůlu vedle sazenice, upevnění sazenice ke kůlu popruhem bavlněným, zajištění popruhu hřebíkem do kůlu

Výsadba obalovaných sazenic
Výsadbou obalovaných sazenic se rozumí výsadba obalovaných sazenic do předem připravených jamek s jejich donesením na vzdálenost do 50 m v rovině nebo ve sklonu v zemině 1 až 5, v kamenouhelných hlušinách a hutnických odvalech (bez nákladů na dodávku sazenic). Obsahem standardu je odstranění balu, usazení sazenice do jamky, protřepání kořenů, zasazení sazenice se zasypáním volnou zeminou, sestřižení koruny a kořenů, úprava vodní misky, zalití. Popis standardu musí vymezit sklon osazované plochy a třídu zeminy.

Mulčování vysazených rostlin
Mulčováním se rozumí plošné rozprostření organické hmoty na povrchu půdy s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením (bez nákladů na dodávku mulče). Obsahem standardu je rozprostření organické hmoty v souvislé vrstvě na povrch půdy, naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km, složení, případné zhotovení jízdní dráhy a technologická nákladní doprava. Popis standardu musí vymezit sklon mulčované plochy a tloušťku mulče.

Síje listnáčů
Síji listnáčů se rozumí osetí hnízdová do plošek s přípravou půdy v půdě nezabuřeněné nebo zabuřeněné, ve stržích do misek s přípravou půdy v půdě nezabuřeněné nebo zabuřeněné, jednotlivých žaludů bez přípravy půdy v půdě nezabuřeněné nebo zabuřeněné a naplno břízy bez přípravy půdy v půdě nezabuřeněné nebo zabuřeněné bez nákladů na dodávku osiva. Obsahem standardu je sloupnutí drnu, prokopání a promísení půdy, odstranění nežádoucích součástek, vyklepání země z drnu do plošky, rozložení obrácených drnů kolem plošky, osetí do plošek, sázení jednotlivých žaludů bez přípravy půdy, osetí semenem břízy naplno bez přípravy půdy, zřízení misky, přivezení zeminy ze vzdálenosti do 20 m, zasypání misky, vysetí semene s přihrnutím zeminy a položení klestu

Hnojení půdy nebo trávníku
Hnojením půdy nebo trávníku se rozumí hnojení rozprostřením na široko nebo rozdělením k jednotlivým rostlinám rašeliny, umělých hnojiv, vitahumu, kompostu nebo chlévské mrvy v rovině nebo na svahu (bez nákladů na dodávku hnojiva). Obsahem standardu je příprava hnojiva, rozhození hnojiva, přihrnutí hnojiva k jednotlivým rostlinám. Popis standardu musí vymezit sklon obdělávané plochy, druh a způsob aplikace hnojiva.
Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin
Shrabáním pokoseného porostu se rozumí shrabání pokoseného divokého porostu, vodního rostlinstva z břehu i vody na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny a organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě, s uložením na hromady na vzdálenost 20 m. Obsahem standardu je shrabání pokoseného divokého porostu do vzdálenosti do 30 m od okraje hladiny, shrabání vodního rostlinstva z břehu i z vody a shrabání organických naplavenin po velké vodě s uložením na hromady na vzdálenost do 20 m, spálení po zaschnutí

Ošetření trávníku
Ošetřením trávníku se rozumí jednorázové ošetření trávníku bez ohledu na způsob založení . Obsahem standardu je pokosení trávníku sekačkou nebo ve svahu kosou, shrabání, naložení shrabků na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení, technologická nákladní doprava. Popis standardu musí vymezit sklon obdělávané plochy

Ošetření vysazených květin
Ošetřením vysazených květin se rozumí jednorázové ošetření vysazených květin. Ošetření vysazených květin v nádobách, na zvýšených záhonech, na skalce nebo květinové zídce se řeší příplatkem. Obsahem standardu je vypletí s případným odstraněním odkvetlých částí rostlin s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením.

Dovoz vody pro zálivku rostlin
Dovozem vody pro zálivku rostlin se rozumí dovoz vody automobilem kropícím bez nákladů na dodávku vody. Obsahem standardu je naplnění cisterny vodou, dovoz vody automobilem kropícím, provedení zálivky. Popis standardu musí vymezit vzdálenost dovozu vody.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže v tomto rozsahu

800-1 Zemní práce:
a) roubení vodorovně do vzdálenosti 3m od okraje výkopu, svisle do hloubky vyplývající z platnosti použité ceny
b) kamenité hráze materiál pro vrty 20m vodorovně a materiál pro utěsnění vrtů 5m vodorovně

823-1 Plochy a úprava území:
u konstrukcí chmelnic a vinic ze vzdálenosti vodorovně do 3m a svisle na výšku konstrukce
u sadovnických a krajinářských úprav:
- voda vodorovně do 50m, svisle do 3m,
- ostatní materiál vodorovně do 30m, svisle do 1,5m

823-2 Rekultivace území ovlivněných báňskou a hutnickou činností
manipulace:
- hlušinou a zeminou vodorovně do 3 m; svisle do 3 m
- ornicí a hnojivem na hlušině; sazenicemi obalenými, ochranným materiálem a sazenicemi na hlušině do 50 m
- nehroubením a kůly vodorovně do 20 m; svisle do 3m
- lesními sazenicemi, rychle rostoucími dřevinami, sazenicemi ostatními, ostatním hnojivem, odpadem při ořezu vodorovně do 200 m

831-2 Hydromeliorace – lesnickotechnické:
Povrchové úpravy:
a) výsadby a síje – vodorovné přemístění sazenic, řízků a semen na vzdálenost do 200m; vodorovné přemístění kůlů pro upevnění sazenic na vzdálenost do 50m
b) ochrana sazenic – vodorovné přemístění na vzdálenost do 50m
c) hnojení sazenic – vodorovné přemístění na vzdálenost do 200m
Zdivo nadzákladové a nadzákladové betonové
a) betony vodorovně na vzdálenost do 3m
b) bednění vodorovně v pracovním prostoru 20 x 20m, na výšku 4m
Rovnaniny, patky, záhozy, schody a dlažby: vodorovně na vzdálenost 3m
Piloty a kůly: vodorovně na vzdálenost do 20m.
Úpravy povrchů a zábradlí ocelové : vodorovně na vzdálenost do 10m.

Vnitrostaveništní přemístění hmot nad rozsah vzdálenosti technologické manipulace  se oceňují položkami přesunu hmot. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Množství jednotek pro shrabání pokoseného porostu se určí v hektarech plochy, z níž byl porost shrabán
Objem horniny pro úpravu pozemku s rozpojením a přehrnutím se určuje v m3 rostlého stavu
Množství sebraného kamene pro přemístění se určuje koeficientem 0,7 z objemu hromady
Množství jednotek založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech se určuje v m2 plochy vegetačních prefabrikátů
Objem převrstvené ornice se měří v nakypřeném stavu
Množství měrných jednotek pro zpevnění svahu plůtky se určí v m2 svahu ohraničeného krajními plůtky.
Množství měrných jednotek pro zpevnění svahu vrbovými povázkami se určí v m2 zpevněné plochy.
Množství měrných jednotek pro zpevnění svahu prkny se určí v m2 plochy svahu před zpevněním
Množství jednotek pro vyplnění otvorů zpevňovacích prefabrikátů se stanoví v m2 plochy před zpevněním prefabrikáty nebo prkny.
Plocha nádoby pro vysazování rostlin se měří v půdorysném průmětu
Množství jednotek pro výsadbu keřů se zřízením zářezů se měří v m2 plochy zářezů
Množství jednotek pro ochranu stromu bedněním se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění. Jsou to zejména:
ČSN 01 3423 Výkresy pozemních staveb. Kreslení výkopů
ČSN 46 5328 Ochrana prírody. Pozemky. Všeobecné požiadavky na rekultiváciu pozemkov
ČSN 46 5330 Ochrana prírody. Pozemky. Termíny a definície v oblasti rekultivácie
pozemkov
ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii
ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby
ČSN EN ISO 14688 – 1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování
zemin - Část 1: Pojmenování a popis
ČSN 72 1004 Presiometrická skúška
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody
ČSN 72 1011 Laboratorní stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin
ČSN 72 1012 Laboratorní stanovení vlhkosti zemin
ČSN 72 1013 Laboratorní stanovení meze plasticity zemin
ČSN 72 1014 Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin
ČSN 72 1015 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin
ČSN 72 1016 Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR)
ČSN 72 1017 Stanovení zrnitosti zemin pro geotechniku
ČSN 72 1018 Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin
ČSN 72 1019 Laboratorní stanovení smršťování zemin
ČSN 72 1020 Laboratorní stanovení propustnosti zemin
ČSN 72 1021 Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách
ČSN 72 1025 Laboratorní stanovení pevnosti jemnozrnných zemin v prostém tlaku
ČSN 72 1026 Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin vrtulkovou zkouškou
ČSN 72 1027 Laboratorní stanovení stlačitelnosti zemin v edometru
ČSN 72 1029 Stanovení adsorpce vody podle Enslina
ČSN 72 1030 Laboratorní metody stanovení smykové pevnosti zemin krabicovým přístrojem
ČSN 72 1031 Laboratorní metody stanovení smykové pevnosti zemin triaxiálním přístrojem
ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
ČSN EN 13286 – 3 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 3:
Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti -
Vibrační tlak s řízenými parametry
ČSN EN 13286 – 4 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 4:
Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti –
Vibrační pěch
ČSN EN 13286 – 40 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 40:
Zkušební metody pro stanovení pevnosti v prostém tahu směsí stmelených hydraulickými
pojivy
ČSN EN 13286 – 41 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 41:
Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy
ČSN EN 13286 – 42 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 42:
Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v příčném tahu směsí stmelených hydraulickými
pojivy
ČSN EN 13286 – 43 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 43:
Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy
ČSN 73 8685 Sypané přehradní hráze
ČSN EN 13331 – 1 Pažicí systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky
ČSN EN 13331 – 2 Pažicí systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou
ČSN 75 8085 Pokyny k využívání kalů při rekultivací půdy
ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek
ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice
ČSN DIN 18915 Sadovnictví a krajinářství - Práce s půdou
ČSN DIN 18916 Sadovnictví a krajinářství - Výsadby rostlin
ČSN DIN 18917 Sadovnictví a krajinářství - Zakládání trávníků
ČSN DIN 18035 – 2 Sportovní hřiště - Část 2: Závlaha trávníkových a mlatových ploch
ČSN DIN 18035 – 4 Sportovní hřiště - Část 4: Trávníkové plochy
ČSN DIN 18 918 Sadovnictví a krajinářství - Technicko-biologická zabezpečovací opatření
ČSN DIN 18919 Sadovnictví a krajinářství - Rozvojová a udržovací péče o rostliny
ČSN DIN Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
tavebních činnostech

__________________________________________________________________

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních, přípravných a přidružených prací se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
ČSN 01 3423 Výkresy pozemních staveb. Kreslení výkopů
ČSN 46 0300 Osivo zemědělských plodin. Odrůdové a osivové vlastnosti. Názvy a definice
ČSN 46 0609 Osivo zemědělských plodin. Odrůdové a osivové vlastnosti. Názvy a definice
ČSN 46 0610 Osivo a sadba. Zkoušení osiva
ČSN 46 2096 Osivo kukuřice. Technické požadavky
ČSN 46 4901 Osivo a sadba. Sadba okrasných dřevin
ČSN 47 0161 Zemědělské stroje. Mořičky osiva. Metody zkoušení
ČSN EN 12944 – 1 Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 1: Všeobecné termíny
ČSN EN 12944 – 2 Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 2: Termíny vztahující
se ke hnojivům
ČSN EN 12944 – 3 Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 3: Termíny vztahující
se k materiálům pro vápnění půd
ČSN EN 13535 Hnojiva a materiály k vápnění půd - Specifikace
ČSN ISO 7409 Hnojiva. Označování. Způsob provedení na jednotce balení a deklarované
údaje
ČSN EN 1235 Pevná hnojiva - Zkušební prosévání
ČSN EN 1236 Hnojiva - Stanovení sypné hmotnosti (volné)
ČSN EN 1237 Hnojiva - Stanovení sypné hmotnosti (setřesné)
ČSN EN 12049 Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vody - Gravimetrická
metoda po sušení za sníženého tlaku
ČSN EN ISO 7837 Hnojiva - Stanovení sypné hmotnosti (volné) jemnozrnných hnojiv
ČSN EN 12048 Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vody - Gravimetrická
metoda po sušení při (150 +-2) °C
ČSN EN 13466 – 1 Hnojiva - Stanovení obsahu vody (Metoda Karl Fischera) - Část 1:
Methanol jako extrakční činidlo
ČSN EN 13466 – 2 Hnojiva - Stanovení obsahu vody (Metoda Karl Fischera) - Část 2: 2-
propanol jako extrakční činidlo
ČSN EN ISO 5317 Průmyslová hnojiva. Stanovení draslíku rozpustného ve vodě. Příprava
zkušebního roztoku
ČSN EN ISO 5318 Průmyslová hnojiva. Stanovení draslíku. Vážková metoda s
tetrafenylboritanem draselným (Referenční metoda)
ČSN EN ISO 7407 Průmyslová hnojiva. Stanovení draslíku rozpustného v kyselině. Příprava
zkušebního roztoku
ČSN EN ISO 5310 Průmyslová hnojiva. Stanovení draslíku. Titrační metoda
ČSN EN 13299 Hnojiva - Stanovení průtokové rychlosti
ČSN EN 13266 Pozvolně působící hnojiva - Stanovení uvolňování živin - Metoda pro
povrchově upravená hnojiva
ČSN EN ISO 5314 Průmyslová hnojiva. Stanovení amonného dusíku. Titrační metoda po
destilaci
ČSN EN ISO 5315 Průmyslová hnojiva. Stanovení celkového dusíku. Titrační metoda po
destilaci
ČSN EN ISO 4176 Průmyslová hnojiva. Stanovení dusičnanového dusíku. Vážková metoda s
nitronem
ČSN EN 13366 Hnojiva - Použití iontoměničové pryskyřice pro stanovení obsahu
chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin
ČSN EN 13368 – 1 Hnojiva - Stanovení chelátových látek v hnojivech iontovou
chromatografií – Část 1: EDTA, HEDTA a DTPA
ČSN EN 13368 – 2 Hnojiva - Stanovení chelátových látek v hnojivech iontovou
chromatografií – Část 2: EDDHA a EDDHMA
ČSN 65 4860 Průmyslová hnojiva a suroviny pro jejich výrobu. Stanovení cizorodých prvků
metodou AAS
ČSN EN ISO 10248 Kapalná hnojiva - Odvzdušnění vzorků suspenzí pomocí filmu
ČSN EN ISO 10249 Kapalná hnojiva - Předběžné vizuální posouzení a příprava vzorků pro
fyzikální zkoušení
ČSN 65 4907 Průmyslová hnojiva. Dusičnan amonný s močovinou DAM 390
ČSN ISO 7408 Průmyslová hnojiva. Stanovení amonného dusíku v přítomnosti látek
uvolňujících amoniak působením hydroxidu sodného. Titrační metoda
ČSN 72 1227 Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva
ČSN 80 4505 Jutařské metrové a kusové plošné textilie. Základní ustanovení. Klasifikace
podle vad

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech Bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Čára břehová je průsečnice břehové plochy s původním nebo projektovaným terénem. Čára obrysová výkopu pod vodou v korytě vodoteče nebo ve vodní nádrži, popř. nánosu v korytu vodoteče nebo ve vodní nádrži při čištění koryt vodotečí nebo vodních nádrží, je průsečnice dna a boků koryta nebo nádrže s horní plochou výkopu. Dálnice je silniční komunikace sloužící pro dopravní spojení mezi důležitými centry státního a mezinárodního významu, směrově rozdělená, s omezeným připojením a s omezeným přístupem, vyhrazená pro provoz motorových vozidel s konstrukční rychlostí stanovenou platnými pravidly silničního provozu. Její křížení a křižovatky se všemi ostatními komunikacemi jsou řešeny mimoúrovňově. Určení kategorie dálnic musí být stanoveno plánem rozvoje silnic (ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic). Kategorizace silnic, tj. určení kategorie, podle jejíchž technických znaků má být určitá silnice projektována a vybudována, je pro dálnice a silnice hlavní a základní sítě určena plánem rozvoje silnic (ČSN 73 6101). Dopravní prostředek obvyklý je motorové silniční vozidlo s přidělenou SPZ. Pro dopravní vzdálenost do 100 m je obvyklý dopravní prostředek i dozer. Fragmentace pro sypané konstrukce mimo kamenité hráze je určena největší velikostí zrna sypaniny, docílenou prováděním vykopávek v horninách tř. 5, 6 a 7. Hloubka koryta je svislá vzdálenost původního dna koryta v jeho ose od průměrné kóty břehových čar v daném profilu.

Hloubka vody, pokud není v poznámkách k jednotlivým cenám stanoveno jinak, je svislá vzdálenost původního dna od skutečné pracovní hladiny vody v daném profilu. Při stanovení hloubky vody se nepřihlíží k hloubce v místech, kde projektované dno leží výše než dno původní. Jáma je hloubený výkop, který má hodnotu poměru délky k šířce dna menší než 6 m, jeho šířka v úrovni terénu je větší než 2 m a který nesplňuje podmínky šachty. Jáma stavební je jáma určená pro umístění stavebního objektu nebo jeho části. Jáma odpadová je jáma určená na podzemní skládku odpadu (kamenů, kmenů apod.). Lepivé zeminy jsou zeminy s číslem plasticity I(p) větším než 10, jestliže jejich přirozená vlhkost w(n) je větší než mez plasticity w(p) nebo jestliže při provádění stavebních prací vznikne nutnost odstraňování horniny z nářadí a dopravních prostředků. V sporných případech je rozhodující stanovení obsahu přirozené vlhkosti a meze plasticity průkazními zkouškami na stavbě.

I(p)..... číslo plasticity podle zkoušky meze tekutosti podle Atterberga, podle ČSN 72 1013 a ČSN 72 1014
w(n).... vlhkost zeminy podle ČSN 72 1012 ze vzorku odebraného ze zeminy po rozpojení
w(p).... mez plasticity podle ČSN 72 1013.

Materiál nakupovaný je materiál se stanovenou cenou. Za nakupovaný materiál se nepovažuje hornina získaná při vykopávkách pro objekty nebo v zemnících, kdy investor hradí náklady spojené s jeho získáním (skrývka, těžení, přemístění, konečná úprava území zemníku). Násyp je sypaná konstrukce vybudovaná na povrchu území. Obsyp je násyp určený pro ochranu stavebních konstrukcí. Obvod dráhy je území určené k provozu dráhy. Rozsah obvodu pro jednotlivé druhy dráhy stanoví FMD (zák. č. 51/64 Sb. ve změní zák. č. 104/74 Sb., o dráhách). Odkopávka je vykopávka nad úrovní vodorovného přemístění. Plocha břehová je šikmá, popř. svislá stěna koryta vodního toku nebo vodní nádrže. Porost divoký jsou všechny zemědělsky nezužitkovatelné traviny s výjimkou vodního rostlinstva. Porost hustý je takový porost, který pokrývá plochu přes 70% její celkové výměry. Porost řídký je takový porost, který pokrývá plochu do 50% její celkové výměry. Porost středně hustý je takový porost, který pokrývá plochu přes 50 do 70% její celkové výměry.

Pracovní hladina vody je hladina vody ve výkopišti v čase provádění zemních prací. Rozlišuje se:
a) návrhová pracovní hladina vody
b) skutečná pracovní hladina vody.

Prokopávka je odkopávka, která se provádí napříč terénní vlnou a je charakterizována přístupem dopravních prostředků z jedné nebo ze dvou stran. Z technologického hlediska se za prokopávky považují i dále vyjmenované vykopávky pod úrovní vodorovného přemístění výkopku:
a) vykopávky pro silniční a železniční zářezy (i při mimoúrovňovém křížení),
b) vykopávky pro silniční a letištní vozovky,
c) vykopávky silničních, železničních a letištních příkopů.

Protlačování je umístění trub vnějšího průměru do 500 mm (obvykle chránicího potrubí) pod povrchem území nebo do násypů bez vykopávky, v rovině nebo ve sklonu do 1:10, včetně případného odstranění zeminy z vnitřku protlačovaného potrubí. Přeložka silniční komunikace je nově budovaný úsek silniční komunikace ve změněné trase. Přepažování je dočasné odstranění vzpěr nebo rozpěr roubení a znovuosazení vzpěr nebo rozpěr po provedení pracovních operací, pro něž je přepažování nutné. Přemístění výkopku svislé je vyzvednutí výkopku z místa rozpojení na výškovou úroveň vodorovného přemístění výkopku. Přemístění výkopku vodorovné je přemístění výkopku od výkopiště do místa jeho uložení s vyložením z dopravního prostředku. Přesvahování je změna sklonu svahu již provedeného, popř. při současném jednostranném nebo oboustranném rozšíření dna zářezu nebo zúžením koruny násypu do 1 m. Příkop je otevřené odvodňovací zařízení o hloubce přes 300 mm; podle tvaru příčného řezu rozeznáváme příkop lichoběžníkový, trojúhelníkový nebo zaoblený a podle úpravy příkop nezpevněný nebo zpevněný.

Rekonstrukce objektů oboru 824 pro účely použití příplatků k cenám je:
a) obnova traťových a staničních kolejí a závodových vleček,
b) přestavba dosavadního kolejiště stanic, závodových vleček, lokomotivních a vozových dep, železničních opraven a strojíren i podniků Mechanizace traťového hospodářství,
c) prodloužení dosavadních staničních kolejí, kolejí závodových vleček, lokomotivních a vozových dep, železničních opraven a strojíren i podniků Mechanizace traťového hospodářství, pro každé prodloužení koleje nejvýše o 600 m,
d) rozšíření kolejiště dosavadních stanic, závodových vleček, lokomotivních a vozových dep, železničních opraven a strojíren i podniků Mechanizace traťového hospodářství nejvýše o dvě koleje s max. vzdáleností 10 m osy budované koleje od osy stávající koleje,
e) přeložky a směrové vyrovnání trati nebo jejich částí v osové vzdálenosti budované koleje od stávající koleje nejvýše 10 m.

Rigol je otevřené odvodňovací zařízení hluboké nejvýše 300 mm, zpravidla zaoblené a zpevněné betonovými tvárnicemi, kamennou dlažbou, betonem apod.; jeho svah přilehlý k vozovce nesmí mít sklon strmější než 1:3. Rostlinstvo vodní na břehu je rákos, orobinec a šáchor. Rostlinstvo vodní pod vodou je jakýkoliv porost pod vodou s výjimkou porostu plazivého. Rýha je hloubený výkop, jehož největší šířka v úrovni terénu je 2 m a který nesplňuje podmínky pro určení šachet. Za rýhy se nepovažují silniční a železniční příkopy. Spodek železniční je drážní těleso, tvořené zářezy, násypy a příkopy a příkopovými zídkami, trativody, propustky světlosti do 2 m, podkladnicemi, mezilehlými nebo sanačními vrstvami se zpevněním a ochranou drážního tělesa (osetí svahů, patky dlažeb, dlažba, záhozy, opěrné zídky výšky do 2 m od základové spáry, kamenná žebra apod.). Svahování je zemní úprava tvaru trvalých svahů se sklony strmějšími než 1 : 5 (včetně přemístění sypaniny na vyrovnání prohlubní na váhu).

Šachta je hloubený výkop, jehož největší půdorysná plocha je 36m2 a jeho hloubka je největším rozměrem. Měří se v ose šachty jako svislá vzdálenost dna a roviny vodorovného přemístění. Pro hloubení platí předpisy Úřadu bezpečnosti práce. Zatřídění hornin je podle tříd obtížnosti rozpojování (čl. 64 ČSN 73 3050). Těžba otvírková pro kamenité hráze je odstranění nevhodných hornin tř. 5 (trhatelných), 6 a 7, které nelze použít do násypů objektů, uvedených v čl. 121 části A 31. Tloušťka nánosu průměrná je podíl celkového množství nánosu a celkové půdorysné plochy vymezené jeho obrysovou čarou.

Třídění hornin je odstranění nevhodných frakcí nebo zrn z výkopku, určeného pro provádění sypaných konstrukcí. Za třídění se pro účely odstraňování nepovažuje:
a) snímání ornice a její ukládání odděleně od výkopku,
b) dobývání určitých druhů hornin, vyskytujících se v souvislých vrstvách.
Úprava pláně je zemní úprava tvaru plochy území se sklonem do 1 : 5.

Úroveň vodorovného přemístění výkopku:
a) vodorovná rovina proložená nejnižším bodem plochy přístupné obvyklým dopravním prostředkům, nebo
b) nejnižší úroveň území, na kterou se výkopek odhazuje tehdy, když není navrženo jeho vodorovné přemístění.

Uzavřený prostor
a) pro zásypy je místo nepřístupné dopravním nebo hutnícím strojům, přiměřeným objemu zemního objektu,
b) pro vykopávky je místo, kde pro rozpojování a naložení horniny nemůže být použito ani trhavin ani těžebních strojů.

Vegetační období je část roku od 1. 5. do 31. 10. Vykopávka je rozpojení horniny, odebírání výkopku s jeho odhozením nebo naložením na dopravní prostředek.

Vykopávka melioračních kanálů jsou vykopávky na suchu se šikmými nebo svislými stěnami, jimiž se zřizují nahoře otevřené prostory pro zřízení koryt melioračních kanálů. Vykopávka na suchu je vykopávka
a) ve výkopišti bez vody,
b) ve výkopišti nad sníženou hladinou ve vodním toku nebo v nádrži, popř. nad volnou nebo nad sníženou hladinou podzemní vody,
- v mokru, jde-li o vykopávku horniny promočené vodou,
- ve vodě s vodním polštářem do 100 mm.

Vykopávka pod vodou je vykopávka pod skutečnou pracovní hladinou vody. Pracovní hladina vody je hranicí mezi vykopávkami pod vodou a vykopávkami na suchu. Vykopávka pod vodou pro úpravu dna a břehů vodotečí a nádrží je zpravidla pokračování vykopávky pro koryta vodotečí a pro nádrže pod pracovní hladinou vody. Vykopávky pro koryta vodotečí jsou vykopávky na suchu se šikmými nebo svislými stěnami, jimiž se vytvářejí nahoře otevřené prostory pro zřízení koryt potoků, řek nebo průplavů, kanálů, přelivů, náhonů, příkopů apod., kromě odvodňovacích příkopů silničních a železničních. Vykopávka pro podzemní vedení pro účely oceňování je vykopávka pro objekty oborů 825 17.1, 825 18.1, 825 22.1, 825 27.1, 825 28.1, 827, 828 7, 828 8, 831 14, 831 21, 831 24, 831 26, 833 26 a pro drenážní potrubí, které je součástí jiných objektů, pokud tvar výkopu odpovídá definici zářezu pro podzemní vedení.

Výkopek je hornina rozpojená vykopávkou. Výkopek neulehlý je výkopek, který ležel na místě (např. na dočasné skládce) nejdéle 6 měsíců; za neulehlý se považuje i výkopek zhutněný deštěm nebo provozem dodavatele. Výkopek ulehlý je výkopek, který ležel na místě (např. na dočasné skládce) déle než 6 měsíců, nebo který byl zhutněn na příkaz investora nebo jeho provozem, popř. provozem veřejným, nikoliv však provozem dodavatele. Zářez hloubený je hloubený výkop, jehož poměr délky ku šířce dna je větší nebo rovný číslu 6, jehož šířka v úrovni terénu je větší než 2 m a který nesplňuje podmínky pro určení šachty. Zářez pro podzemní vedení je hloubený výkop se šikmými stěnami, odpovídající definici zářezu, zřizovaný pro umístění podzemních vedení (kolektory, kanály, trubní vedení apod.) a který nesplňuje podmínky pro určení šachty nebo rýhy. Zásyp je sypaná konstrukce, která vyplňuje prostory pod úrovní povrchu terénu. Zemník je výkopiště určené pro získání sypaniny. Zemní objekt je stavební dílo, které je výsledkem zemních prací.

Zemní objekty se podle způsobu jejich budování (odebíráním nebo hromaděním výkopku, případně sypaniny) třídí na:
a) výkopy,
b) sypané konstrukce.

Zóna aktivní podloží vozovky je vrstva zeminy podloží, ve které v důsledku teplotního a vodního režimu dochází k cyklickým změnám vlhkosti a objemové hmotnosti a ve které se projevují účinky zatížení vozidly. Obvykle se rovná hloubce promrzání vozovky a podloží (přibližně 1,5 m od povrchu vozovky). Fragmentace při dobývání sypaniny pro kamenitý násyp hráze je zrnitost hornin tř. 5, 6a 7 vymezená velikostí maximálního zrna a obsahem jemných součástí. Balvan nadměrné velikosti je z hlediska tvorby cen balvan, který svými rozměry neodpovídá předepsané fragmentaci; je to balvan, jehož jeden rozměr je větší než ? tloušťky nezhutněné vrstvy sypaniny. Hráz kamenitá je hráz, jejíž základní stavební hmotou staticky působící je kámen bez pojiva.

Délka je hlavní podélná vodorovná drátěná vazba spojující dva sloupy chmelnicové konstrukce ve směru řádků rostlin.  Drátěnka je nosná konstrukce pro pěstování chmele a vinné révy, skládající se z jednotlivých prvků konstrukce.  Diagonála je vodorovná drátěná vazba spojující dva sloupy na zpevnění rohů chmelnicové konstrukce.  Hydroosev je zakládání trávníku pomocí stroje, který nanáší suspenzi vody, semen, živin a spojovacích látek na osévanou plochu. Jamka pro vysazování rostlin je výkop hloubený pod úrovní přilehlého terénu, se stěnami svislými nebo šikmými, kde hloubka ve středu jamky není největším rozměrem a nejde o rýhu pro vysazování rostlin. Kotva, kotevní těleso, kotevní drát, kotevní táhlo, kotevní váleček a vidlice je soubor zařízení umožňující ukotvení a pevné spojení sloupů chmelnicové konstrukce se zemí. Kotevní třmen je prvek umožňující uchycení kotevního drátu ke kotevnímu kamenu. Mulčování je plošné rozprostření organické hmoty v souvislé vrstvě na povrch půdy. Nádoby pro vysazování rostlin jsou mísy, truhlíky a žlaby mobilní i stabilní. Nálet je dřevina vyrostlá samovolně ze semene. Oblouček je drát pro uchycení záhonových drátů mezi dvěma obvodovými sloupy v čele chmelnicové konstrukce.

Ornice je úrodná půda s vhodnými biologickými a fyzikálně chemickými vlastnostmi pro růst a vývoj rostlin. Ošetřování rostlin je soubor prací, které zabezpečují růst a vývoj rostlin až do jejich převzetí odběratelem. Patka je betonová nebo kamenná deska uložená pod sloupem chmelnicové konstrukce rozkládající tlakové síly a zabraňující pronikání sloupu do půdy. Pěstební zásah je dílčí práce z komplexu prací zajišťujících stávající nebo lepší kvalitativní stav biologických prvků sadovnických nebo krajinářských úprav, včetně odstraňování nevhodných rostlin a záměrného ponechávání a chránění vhodných rostlin. Pletí je mechanické odstranění plevelů z kultury bez kypření (kultivace) půdy. Plůtky jsou konstrukce složené z kolíků zaražených do svahů, které jsou propleteny živými pruty rychle rostoucích dřevin. Povázka (fašina) je svazek živých prutů. Prořezání trávníku (vertikulace) je podélné prořezání drnu až do hloubky 50 mm, různými typy speciálních strojů. Provzdušnění trávníku (aerifikace) je propíchání drnu děrovači různých typů až do hloubky 100 mm, umožňující proniknutí vzduchu, vody a živin ke kořenům trav. Převaz je drátěné spojení záhonového drátu a příčky stropní sítě chmelnicové konstrukce.

Přirozený úhyn rostlin je uhynutí rostlin po vysazení nebo přesazení vlivem přírodních podmínek, které nelze při zakládání a údržbě běžnou technologií ovlivnit. Příčka je hlavní příčná vodorovná drátěná vazba, spojující dva sloupy chmelnicové konstrukce ve směru kolmém k řádkům rostlin. Ruderální porost je samovolně vzniklý porost rostlin na neupraveném nebo neudržovaném terénu, většinou z rumištních společenstev. Rýha pro vysazování rostlin je výkop vyhloubený pod úrovní přilehlého terénu, se stěnami svislými nebo šikmými, kde největším rozměrem je délka, která musí být nejméně dvakrát větší než šířka. Řez stromu na čípek je každoroční řez koruny stromu, při kterém se jednoleté výhony odstraní nebo zkrátí na malý počet oček. Stařina jsou odumřelé nadzemní části rostlin neudržovaného trávníku. Substrát je směs připravená z anorganických a organických materiálů (komponentů) s vhodnými biologickými a fyzikálně chemickými vlastnostmi pro růst a vývoj rostlin. Udržování rostlin je soubor prací, které zabezpečují růst a vývoj rostlin po jejich převzetí odběratelem. Udržovaný trávník je takový, na kterém byly v předcházejícím nebo současném vegetačním období provedeny pěstební zásahy odpovídající jeho způsobu užívání, zejména kosení a odstranění pokosené trávy. Udržovaný tvarovaný živý plot je takový, na kterém byly v předcházejícím nebo současném roce provedeny pěstební zásahy odpovídající jeho způsobu udržování, zejména zimní a letní řez. Ulehlá půda (terén) je taková, kde od uložení výkopku, úpravy pláně, rozprostření ornice nebo obdělání půdy uplynulo více než šest měsíců, nebo kde půda byla zhutněna jakýmkoliv způsobem, nikoliv však činností dodavatele.

Úprava pozemků je vyrovnání nerovností terénu s rozpojením a přehrnutím horniny. Záhonový drát je podélný průběžný drát stropní sítě chmelnicové konstrukce sloužící k zavěšení svislého drátu pro uchycení rostlin. Zápoj je skupina nebo řada stromů, které se vzájemně svými korunami dotýkají. Ztížené podmínky pro kácení stromu jsou takové, kdy strom rostl v ochranném pásmu nadzemních inženýrských sítí nebo v uličním stromořadí nebo v blízkosti stavby či porostu, které nesmí být kácením poškozeny. Dále v místech, kde nelze vyloučit veřejnost, provoz dopravy nebo výrobní činnosti. Platí také pro kácení vyhnilých stromů. Ztížené podmínky pro odstranění pařezu jsou takové, kdy strom rostl v ochranném pásmu nadzemních inženýrských sítí nebo v uličním stromořadí nebo v korytě vodoteče či v blízkosti stavby, která nesmí být dobýváním pařezu poškozena. Dále v místech, kde nelze vyloučit veřejnost, provoz dopravy nebo výrobní činnosti. Dále provádí – li se odstranění pařezu z rozmočených hornin, nebo pod hladinou vody ve výkopu, při tlaku vodního polštáře do 50 mm. Ztížené podmínky pro řez stromu nebo keře jsou takové, kde pracovník nemůže provést bezpečně řez s použitím žebříku o délce do 5 m a odřezané větve volně shodit na zem.

Buřeň je nežádoucí rostlinstvo v lesním porostu, které není cizopasné, ale ohrožuje vegetaci pěstovaných dřevin tím, že zastiňuje sazenice, odčerpává jimi vodu a živiny a je nositelem různých chorob a škůdců. Hlušina kamenouhelná je odpadová doprovodná hornina, získaná při ražení děl, dobývání a úpravě uhlí. Podle zdroje se dělí na důlní, úpravárenskou a odvalovanou. Zpravidla obsahuje určité množství spalitelných látek. Hlušina prohořelá je hlušina, u níž došlo shořením spalitelných látek v ní obsažených ke změně mechanických a jiných vlastností. Hnojení zeleně je obohacování obdělávané vrstvy o organickou hmotu zaoráváním záměrně pěstované zelené hmoty. Nehroubí je nadzemní dřevní hmota o průměru menším než 70 mm, tj. slabé dříví (klest). Odvaly hutnické jsou tělesa vytvořené systematickým nasypáváním odpadu z tepelného zpracování rud.

Rekultivace je závěr průmyslové činnosti zaměřený na opětné uvedení devastované nebo degradované plochy do kulturního stavu, a to způsobem technickým (rekultivací technickou) a biologickým (rekultivací biologickou); týká se zejména ploch, jež devastací ztratily schopnost zemědělského, lesnického nebo vodohospodářského využití. Vylepšení výsadby (kultur) je nahrazení uhynulých semenáčků nebo sazenic novými sazenicemi nebo semenem. Výsypka je těleso vytvořené systematickým sypáním hornin z nadloží a z mezilehlých vrstev při povrchovém dobývání uhlí.

Výsypky se dělí na :
- vnější (nasypávané mimo prostor lomu)
- vnitřní (nasypávané ve vytěžených prostorách dobývaného lomu)
Zemina schopná zúrodnění je ornice, podornice i hlouběji uložená zemina zpravidla skrývaná selektivně, jako vhodná k rekultivaci na základě pedologického výzkumu

ZKRATKY

neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení povrchových úprav terénu je
nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků (bez materiálu).

PRO SAZENICE KEŘŮ A STROMŮ:
- název (druh)
- typ sadby
- výška
- průměr kmene (krčku)
- tvar

PRO SUBSTRÁT:
- název (druh)
- použití
- složení
- biologické vlastnosti
- fyzikálněchemické vlastnosti

PRO SAZENICE KVĚTIN:

- název (druh)

PRO HNOJIVA:

- název (druh)
- použití
- složení
- biologické vlastnosti
- fyzikálněchemické vlastnosti

PRO OSIVO:

- název (druh)
- úprava osiva

__________________________________________________________________

PŘÍLOHA

Třídění hornin podle ČSN 73 3050
Horniny se třídí do 7 tříd podle obtížnosti jejich rozpojování a odebírání. Tyto třídy se podle dohody nazývají "třídy těžitelnosti".

1. třída
Horniny
a) soudržné, měkké konzistence, Ic je rovno 0,05 až 0,75, Ip je menší než 17. Patří sem např. ornice, hlína, písčitá hlína, hlinitý písek,
b) nesoudržné kypré, popř. se štěrkovými zrny do 50 mm, ID je menší než 0,33. Patří sem např. písek, písek se štěrkem, písčitý štěrk a drobný štěrk se zrny do 20 mm bez omezení a se štěrkovými zrny od 20 do 50 mm v množství menším než 10% objemu z celkového objemu rozpojované horniny 1. třídy
c) stavební odpad a navážka obdobného charakteru jako horniny zařazené do 1. třídy

2. třída

Horniny
a) soudržné, tuhé konzistence, Ic je rovno 0,75 až 1,00 Ip je menší než 17. Patří sem např. ornice, hlína, prachovitá hlína, písčitá hlína, hlinitý písek, rašelina, zrašeliněná zemina,
b) nesoudržné, středně ulehlé, ID je rovno 0,33 až 0,67, popř. se štěrkovými zrny do 100 mm. Patří sem např. písčitý štěrk a střední štěrk se zrny do 50 mm bez omezení a se štěrkovými zrny od 50 do 100 mm v množství menším než 10% z celkového objemu rozpojované horniny 2. třídy
c) stavební odpad a navážka obdobného charakteru jako horniny zařazené do 2. třídy

3. třída

Horniny
a) soudržné, pevné a tvrdé konzistence, Ic větší než 1,00, Ip menší než 17 a měkké a tuhé konzistence, Ic je rovno 0,05 až 1,30, Ip větší nebo rovno 17. Patří sem např. hlína, prachová hlína (spraš), jílovitá hlína písčitá, písčitý jíl,
b) nesoudržné, ulehlé, ID větší než 0,67, popř. s kameny největšího rozměru do 250 mm. Patří sem např. hrubý písčitý štěrk a hrubý štěrk se zrny do 100 mm bez omezení a s kameny s větším rozměrem od 100 do 250 mm v množství menším než 10% objemu z celkového objemu rozpojované horniny 3. třídy
c) nesoudržné, zařazené do 2. a 3. třídy se soudržným tmelem hornin podle odst. a) této třídy
d) skalní a poloskalní rozložené, technicky hodnocené jako jílovitopísčité a skeletové zeminy popř. zvětraliny. Patří sem např. eluvia, tektonicky porušené zóny, hydrotermálně rozložené horniny
e) stavební odpad a navážka obdobného charakteru jako horniny zařazené do 3. třídy.

4. třída

Horniny
a) soudržné, pevné a tvrdé konzistence, Ic větší než 1,30, Ip větší nebo rovno 17. Patří sem např. jíl, písčitý jíl, jílová hlína, prachovitá hlína,
b) nesoudržné, popř. s balvany do objemu 0,1 m3 jednotlivě. Patří sem např.hrubý štěrk se zrny do 100 mm bez omezení, s kameny s největším rozměrem od 100 do 250 mm v množství od 10% do 50% objemu z celkového objemu rozpojované horniny 4. třídy a s balvany nad rozměr 250 mm do objemu 0,1 m3 jednotlivě v množství menším než 10% objemu z celkového objemu rozpojované horniny 4. třídy
c) nesoudržné, zařazené do 2. a 3. třídy, se soudržným tmelem pevné a tvrdé konzistence, Ic větší než 1,30, Ip větší nebo rovno 17. Patří sem např. drobný a střední štěrk s jílovitým nebo hlinitým tmelem
d) poloskalní středně zpevněné, navětralé, poloskalní zpevněné, zvětralé. Patří sem např. navětralé jílovice, slínovce, prachovce, vulkanické tufy, tufity, zvětralé pískovce a břidlice, zvětralé měkké vápence, zvětralá opuka
e) skalní rozrušené, zvětralé a značně rozpukané. Hornina rozrušená podél pukliny a při jejím rozpojení se uvolnění šíří do okolí záběru. Jednotlivé kusy zrnitosti odpovídají nesoudržným horninám 4. třídy. Patří sem např. rozrušená žula, rozrušená rula, rozrušený andezit, rozrušený vápenec, rozrušený křemenec
f) kašovité a tekuté konzistence, Ic menší než 0,05. Patří sem např. bahnité náplavy, tekutý písek, silně rozbahněná rašelina
g) stavební odpad a navážka obdobného charakteru jako horniny zařazené do 4. třídy

5. třída

Horniny
a) nesoudržné s balvany do objemu 0,1 m3. Patří sem např. hrubý štěrk s kameny do 250 mm bez omezení a s balvany od 250 do objemu 0,1 m3 jednotlivě v množství od 10% do 50% objemu z celkového objemu rozpojované horniny 5. třídy,
b) nesoudržné, zařazené do 4. třídy se soudržným tmelem pevné a tvrdé konzistence, Ic větší než 1,00, Ip větší nebo rovno 17. Patří sem např. střední a hrubý štěrk s jílovitým nebo hlinitým tmelem
c) poloskalní zpevněné, zdravé, ve vrstvách tloušťky do 150 mm. Patří sem např. slepenec s jílovitým tmelem, jílovec, jílovité břidlice, travertin, pískovec s jílovitým nebo slinitým tmelem, fylit, chloritické břidlice, opuka
d) skalní vyvřelé, přeměněné a usazené, porušené, navětralé, rozpukané s plochami dělitelnosti (vrstevnatost, pukliny) vzdálenými méně než 150 mm. Patří sem např. navětralá žula, navětralá rula, navětralý andezit, navětralý vápenec, navětralý pískovec
e) navážka obdobného charakteru jako horniny zařazené do 5. třídy
f) zmrzlé zeminy

6.třída

Horniny
a) nesoudržné s balvany nad objem 0,1 m3. Patří sem např. balvany do objemu 0,1 m3 bez omezení s balvany objemu nad 0,1 m3 v množství do 50% objemu z celkového objemu rozpojované horniny 6. třídy,
b) skalní vyvřelé a přeměněné, zdravé, s plochami dělitelnosti vzdálenými do 1,0 m v lavicovité, kvádrovité odlučnosti. Vzdálenost ostatních puklin je menší než 250 mm. Patří sem např. žula, rula, andezit, čedič, křemité břidlice, svor, svorová rula, pórovitý čedič, fylitická břidlice
c) skalní usazené, zdravé, s tloušťkou vrstvy do 1,0 m (hrubě lavicovité), se vzdáleností ostatních puklin do 250 mm. Patří sem např. hrubě úlomkovité až balvanité slepence a aglomeráty s vápenitým a slínitým tmelem, vápence, droby pískovce s vápenitým nebo křemičitým tmelem, dolomit.

7. třída

Horniny skalní zdravé, masivní nebo s odlučností polyedrickou, kulovitou, sloupcovou apod. s jednotlivými zaklíněnými hranami, s plochami dělitelnosti sevřenými ve vzdálenosti větší než 250 mm. Patří sem např. křemence, křemité žuly, křemité ruly, diority, diabasy, čediče se silně sloupcovitou odlučností, spility, buližníky, rohovce, gabra, andezity, amfibolity, granulity, granodiority, slepence s křemitým tmelem, rohovcové vápence, žilní křemeny, znělce.

Poznámka:
Třídy dělitelnosti se dají charakterizovat způsoby, jejichž prostřednictvím je možné příslušné horniny rozpojovat.
1. třída - horniny sypké - dají se nabírat lopatou, nakladačem.
2. třída - horniny rypné - rozpojitelné rýčem, nakladačem.
3. třída - horniny kopné - rozpojitelné rýčem, nakladačem.
4. třída - pevné horniny drobivé - rozpojitelné klínem, rypadlem.
5. třída - pevné horniny lehko trhatelné - rozpojitelné rozrývačem nebo těžkých rypadlem (hmotnost nad 40 t), trhavinami.
6. třída - pevné horniny těžko trhatelné - rozpojitelné těžkým rozrývačem, trhavinami.
7. třída - pevné horniny těžko trhatelné - rozpojitelné trhavinami.
Osamělé kameny s objemem do 0,1 m3 jednotlivě se považují za součást té horniny, ve které jsou uložené. Jde o kameny, které se ve výkopišti vyskytují nejvýše po dvou na jednom místě a vcelku představují nejvýše 1% objemu daného výkopu. Kameny a piloty se zatřiďují podle vrstev, v jakém jsou zachované a podle objemu jednotlivých kusů. Kameny o objemu přes 0,1 m3 jednotlivě se zatřiďují do 5., 6. nebo 7. třídy podle charakteristik, platných pro tyto třídy.

 


   Copyright RTS, a.s.