ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
      10 Kamenité hráze
      11 Přípravné práce
      12 Odkopávky
      13 Vykopávky
      14 Ražení, hloubení
      15 Roubení
      16 Přemístění výkopku
      17 Kce ze zemin
      18 Úpravy terénu
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  10 - Kamenit�� hr��ze

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry:

Vrty pro odstřel
Vrty pro odstřel se rozumí provedení vrtů pro jakýkoliv sklon v hornině 5 až 7. Obsahem standardu je příprava potřebného nářadí a pomůcek, donesení vrtacích kladiv s příslušenstvím a jejich promazání, profouknutí a napojení vzduchových hadic, stanovení počtu vrtů, označení místa vývrtu a určení směru vrtání, zavrtání a provedení vrtu v potřebné poloze a směru, výměna vrtacích tyčí a korunek, promazání vrtacích kladiv během vrtání, současné čištění vrtů vyfukováním nebo vodním výplachem, včetně napojení vodovodních hadic k vodnímu zdroji, zajištění hotových vrtů proti znečištění ucpávkou, přemístění kladiva k dalšímu vrtu, úklid vrtacích kladiv s příslušenstvím, ostatního nářadí a pomůcek, jejich zajištění před účinky trhacích prací. Popis standardu musí vymezit třídu horniny, délku a průměr vrtu.

Nabití a utěsnění vrtů
Nabitím a utěsněním vrtů se rozumí vložení jakýchkoliv trhavin a rozněcovadel do vrtu a jejich utěsnění. Obsahem standardu je vyzvednutí a donos trhavin, rozněcovadel a ucpávek na pracoviště, prodlužování odpalovacího vedení, zajištění přístupových cest hlídkami, adjustace náloží, nabití a ucpání vrtů, zapojení elektrického okruhu a jeho proměření ohmmetrem, ochrana stávající výstroje proti následkům odstřelu

Odstřel vrtů
Odstřelem vrtů se rozumí odstřelení nabitých a utěsněných vrtů. Obsahem standardu je ochod do úkrytu a zpět na pracoviště, hlídky při nabíjení a odstřelu, čekání před odstřelem a po odstřelu a při odvětrání pracoviště, odstřel, prohlídka pracoviště po odstřelu. Popis standardu musí vymezit velikost jednoho odstřelu v m3

Dočištění stěny po odstřelu
Dočištěním stěny po odstřelu se rozumí odstranění převislých a uvolněných balvanů pomocí kompresoru a sbíjecích kladiv a úprava stěny pro provedení vrtů a odstřel další etáže při jakékoliv výšce a sklonu stěny. Obsahem standardu je příprava a donos nářadí, profouknutí a napojení vzduchových a vodovodních hadic, promazání sbíjecích kladiv, sbíjení horniny pro dočištění stěny.

Urovnání dna etáže
Urovnáním dna etáže po odstřelu se rozumí urovnání dna po odstřelu pro provedení vrtů a odstřel další etáže. Obsahem standardu je příprava a donos nářadí, profouknutí a napojení vzduchových a vodovodních hadic, promazání sbíjecích kladiv, sbíjení horniny pro urovnání dna etáže, práce prováděné dozerem (včetně denní údržby)

Druhotné rozpojení balvanů
Druhotným rozpojením balvanů se rozumí druhotné rozpojení balvanů nadměrné velikosti včetně potřebné manipulace s balvany a rozpojenou sypaninou a s případnými nutnými bezpečnostními opatřeními (včetně dodání trhavin a rozněcovadel). Obsahem standardu je i příprava potřebného nářadí a pomůcek, donesení vrtacích kladiv s příslušenstvím a jejich promazání, profouknutí a napojení vzduchových hadic, stanovení počtu vrtů, označení místa vývrtu a určení směru vrtání, zavrtání a provedení vrtu v potřebné poloze a směru, výměna vrtacích tyčí a korunek, promazání vrtacích kladiv během vrtání, současné čištění vrtů vyfukováním nebo vodním výplachem, včetně napojení vodovodních hadic k vodnímu zdroji, zajištění hotových vrtů proti znečištění ucpávkou, přemístění kladiva k dalšímu vrtu, úklid vrtacích kladiv s příslušenstvím, ostatního nářadí a pomůcek, jejich zajištění před účinky trhacích prací, vyzvednutí a donos trhavin, rozněcovadel a ucpávek na pracoviště, prodlužování odpalovacího vedení, zajištění přístupových cest hlídkami, adjustace náloží, nabití a ucpání vrtů, zapojení elektrického okruhu a jeho proměření ohmmetrem, ochrana stávající výstroje proti následkům odstřelu, odchod do úkrytu a zpět na pracoviště, hlídky při nabíjení a odstřelu, čekání před odstřelem a po odstřelu a při odvětrání pracoviště, prohlídka pracoviště po odstřelu, příprava a donos nářadí, profouknutí a napojení vzduchových a vodovodních hadic, promazání sbíjecích kladiv, sbíjení horniny druhotného rozpojení, úklid nářadí a pracoviště, práce prováděné dozerem a rypadlem (včetně denní údržby). Popis standardu musí vymezit třídu horniny

Dobývání sypaniny rozrývací technikou bez předstřelení
Dobývání sypaniny rozrývací technikou bez předstřelení se rozumí dobývání sypaniny v hornině třídy 5 dozerem a rypadlem. Obsahem standardu je i potřebné přemístění a naložení sypaniny na dopravní prostředek a práce prováděné dozerem a rypadlem (včetně denní údržby).

Dobývání sypaniny rozrývací technikou s předstřelením
Dobýváním sypaniny rozrývací technikou s předstřelením se rozumí dobývání sypaniny z místních skalních útvarů, které nelze rozrýt bez předstřelení včetně dodávky trhavin a rozněcovadel. Obsahem standardu je příprava potřebného nářadí a pomůcek, donesení vrtacích kladiv s příslušenstvím a jejich promazání, profouknutí a napojení vzduchových hadic, stanovení počtu vrtů, označení místa vývrtu a určení směru vrtání, zavrtání a provedení vrtu v potřebné poloze a směru, výměna vrtacích tyčí a korunek, promazání vrtacích kladiv během vrtání, současné čištění vrtů vyfukováním nebo vodním výplachem, včetně napojení vodovodních hadic k vodnímu zdroji, zajištění hotových vrtů proti znečištění ucpávkou – přemístění kladiva k dalšímu vrtu, úklid vrtacích kladiv s příslušenstvím, ostatního nářadí a pomůcek, jejich zajištění před účinky trhacích prací, vyzvednutí a donos trhavin, rozněcovadel a ucpávek na pracoviště, prodlužování odpalovacího vedení, zajištění přístupových cest hlídkami, adjustace náloží, nabití a ucpání vrtů, zapojení elektrického okruhu a jeho proměření ohmmetrem, ochrana stávající výstroje proti následkům odstřelu, odchod do úkrytu a zpět na pracoviště, hlídky při nabíjení a odstřelu, čekání před odstřelem a po odstřelu a při odvětrání pracoviště, prohlídka pracoviště po odstřelu, práce prováděné dozerem a rypadlem (včetně denní údržby).

Naložení sypanin z hornin 5 až 7 na dopravní prostředek pro ukládání do hrází
Naložením sypanin z hornin 5 až 7 na dopravní prostředek pro ukládání do hrází se rozumí naložení sypaniny včetně jejího přisunutí. Obsahem standardu je práce prováděná dozerem a rypadlem (včetně denní údržby).

Uložení sypaniny z hornin 5 až 7 do hrází
Uložením sypanin do hrází se rozumí uložení sypanin do hrází s rozprostřením do vrstev a urovnání jejich povrchu, bez zhutnění. Obsahem standardu je práce prováděná dozerem (včetně denní údržby).

Hutnění uložené a urovnané sypaniny z hornin 5 až 7 jedním pojezdem válce
Hutněním uložené a urovnané sypaniny z hornin 5 až 7 se rozumí hutnění pojezdem válce při tloušťce nezhutněné vrstvy do 600 mm, přes 600 do 1000 mm a přes 1000 do 1500 mm nebo hutnění sypaniny kolem objektů a při zavázání do terénu při tloušťce nezhutněné vrstvy do 300 mm a to i výplně prohlubní v základech a hutnění v místech, kde pro omezený pracovní prostor není možné zhutnění násypu těžkými stroji. Obsahem standardu je jeden pojezd válce. Počet pojezdů je předepsán v Technických podmínkách nebo v jiném závazném předpisu pro navrhování, výstavbu a kontrolu sypaných kamenitých hrází (při tvorbě ceny se základní normativ násobí předepsaným počtem pojezdů). Popis standardu musí vymezit tloušťku nezhutněné vrstvy.

Vlhčení sypaniny z horniny 5 až 7 ukládané do hráze
Vlhčením sypaniny se rozumí dodávka a vlhčení zhutněné sypaniny ukládané do hráze buď vodou povrchovou nebo vodou z veřejných vodohospodářských zařízení. Obsahem standardu pro vlhčení vodou z veřejných vodohospodářských zařízení jsou i náklady na dodávku vody. Popis standardu musí vymezit množství vody na m3 zhutněné sypaniny

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun
Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže v tomto rozsahu
800-1 Zemní práce:
roubení vodorovně do vzdálenosti 3m od okraje výkopu, svisle do hloubky vyplývající z platnosti použité ceny.
kamenité hráze: materiál pro vrty 20m vodorovně a materiál pro utěsnění vrtů 5m vodorovně
Vnitrostaveništní přemístění hmot nad rozsah vzdálenosti technologické manipulace se oceňují položkami přesunu hmot. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

ZPŮSOB MĚŘENÍ
Měrnou jednotkou ukládání sypaniny je 1 m3 zhutněného kamenitého nánosu hráze. Geometrický tvar předepisuje projekt. Projekt současně předepisuje nadvýšení hráze odpovídající vlastnímu stlačení násypu a sedání podloží. Množství ukládané sypaniny se určuje v m3 objemu projektem předepsané hráze. K tomuto objemu se připočítává objem znehodnocené zhutněné nebo nezhutněné sypaniny, která je odstraňována z povrchu ukládané vrstvy, pokud k znehodnocení došlo z příčin nezaviněných dodavatelem. O nutnosti odstranění znehodnocené sypaniny rozhodne odběratel. Měrnou jednotkou nabití a utěsnění vrtů je m celkové délky vrtů. Měrnou jednotkou pro druhotné rozpojení balvanů je 1 m3 příslušné třídy horniny v rostlém stavu. Množství druhotného rozpojení se určuje měřením podle výsledku zkušebního odstřelu a hutnící zkoušky a stanoví se v technických podmínkách jako procentní podíl z objemu těžby příslušné třídy horniny v rostlém stavu. Měrnou jednotkou dobývání sypaniny je m3 příslušné třídy horniny vrostlém stavu. Množství naložení sypaniny se určuje v m3 objemu horniny v rostlém stavu (včetně skrývek, pásem nevhodné granulace apod.). Množství hutnění se určuje v m3 objemu uložené zhutněné sypaniny. Množství sypaniny kolem objektů nebo při zavázání do terénu a v místech, kde je zhutnění násypu těžkými stroji nemožné pro omezený pracovní prostor, předpisuje projektová dokumentace.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE
Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění. Jsou to zejména:
ČSN 01 3423 Výkresy pozemních staveb. Kreslení výkopů
ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii
ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby
ČSN EN ISO 14688 – 1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis
ČSN 72 1004 Presiometrická skúška
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody
ČSN 72 1011 Laboratorní stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin
ČSN 72 1012 Laboratorní stanovení vlhkosti zemin
ČSN 72 1013 Laboratorní stanovení meze plasticity zemin
ČSN 72 1014 Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin
ČSN 72 1015 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin
ČSN 72 1016 Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR)
ČSN 72 1017 Stanovení zrnitosti zemin pro geotechniku
ČSN 72 1018 Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin
ČSN 72 1019 Laboratorní stanovení smršťování zemin
ČSN 72 1020 Laboratorní stanovení propustnosti zemin
ČSN 72 1021 Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách
ČSN 72 1025 Laboratorní stanovení pevnosti jemnozrnných zemin v prostém tlaku
ČSN 72 1026 Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin vrtulkovou zkouškou
ČSN 72 1027 Laboratorní stanovení stlačitelnosti zemin v edometru
ČSN 72 1029 Stanovení adsorpce vody podle Enslina
ČSN 72 1030 Laboratorní metody stanovení smykové pevnosti zemin krabicovým
přístrojem
ČSN 72 1031 Laboratorní metody stanovení smykové pevnosti zemin triaxiálním přístrojem
ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
ČSN EN 13286 – 3 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 3:
Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti -
Vibrační tlak s řízenými parametry
ČSN EN 13286 – 4 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 4:
Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti –
Vibrační pěch
ČSN EN 13286 – 40 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 40:
Zkušební metody pro stanovení pevnosti v prostém tahu směsí stmelených
hydraulickými pojivy
ČSN EN 13286 – 41 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 41:
Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy
ČSN EN 13286 – 42 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 42:
Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v příčném tahu směsí stmelených hydraulickými
pojivy
ČSN EN 13286 – 43 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 43:
Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy
ČSN 73 8685 Sypané přehradní hráze
ČSN EN 13331 – 1 Pažicí systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky
ČSN EN 13331 – 2 Pažicí systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou

__________________________________________________________________

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních, přípravných a přidružených prací se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
ČSN EN 13857 – 1 Výbušniny pro civilní použití - Část 1: Názvosloví
ČSN EN 13857 – 3 Výbušniny pro civilní použití - Část 3: Informace poskytované uživateli
výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem
ČSN EN 13938 – 3 Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 3:
Stanovení přechodu od deflagrace k detonaci
ČSN EN 13631 – 13 Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 13: Stanovení
hustoty
ČSN EN 13631 – 14 Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 14: Stanovení
detonační rychlosti
ČSN EN 13631 – 2 Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 2: Stanovení
tepelné stability výbušnin
ČSN EN 13631 – 4 Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 4: Stanovení
citlivosti výbušnin k nárazu
ČSN EN 13631 – 5 Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 5: Stanovení
vodovzdornosti
ČSN EN 13631 – 6 Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 6: Stanovení
odolnosti hydrostatickému tlaku
ČSN EN 13630 – 11 Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 11:
Stanovení rychlosti detonace bleskovic
ČSN EN 13630 – 12 Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 12:
Stanovení doby hoření zápalnic
ČSN EN 13630 – 2 Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 2: Stanovení
tepelné stability bleskovic a zápalnic
ČSN EN 13630 – 3 Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 3: Stanovení
citlivosti jádra bleskovic ke tření
ČSN EN 13630 – 4 Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 4: Stanovení
citlivosti bleskovic k nárazu
ČSN EN 13630 – 6 Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 6: Stanovení
odolnosti bleskovic v tahu
ČSN EN 13630 – 7 Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 7: Stanovení
spolehlivosti iniciace bleskovic
ČSN EN 13630 – 8 Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 8: Stanovení
vodovzdornosti bleskovic a zápalnic
ČSN EN 13763 – 2 Výbušniny pro civilní účely - Rozbušky a zpožďovače - Část 2: Stanovení
tepelné stability
ČSN EN 13763 – 23 Výbušniny pro civilní účely - Rozbušky a zpožďovače - Část 23:
Stanovení rychlosti rázové vlny v detonační trubičce
ČSN EN 13763 – 24 Výbušniny pro civilní účely - Rozbušky a zpožďovače - Část 24:
Stanovení elektrické nevodivosti detonační trubičky
ČSN EN 13763 – 3 Výbušniny pro civilní účely - Rozbušky a zpožďovače - Část 3: Stanovení
citlivosti k nárazu

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech Bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY
NÁZVOSLOVÍ
Fragmentace při dobývání sypaniny pro kamenitý násyp hráze je zrnitost hornin tř. 5, 6a 7 vymezená velikostí maximálního zrna a obsahem jemných součástí.
Balvan nadměrné velikosti je z hlediska tvorby cen balvan, který svými rozměry neodpovídá předepsané fragmentaci; je to balvan, jehož jeden rozměr je větší než ? tloušťky nezhutněné vrstvy sypaniny.
Hráz kamenitá je hráz, jejíž základní stavební hmotou staticky působící je kámen bez pojiva.

ZKRATKY
neuvedeno

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU
Pro určení standardu materiálů používaných k provedení kamenitých hrází je
nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků
Trhaviny:
- typ a název
- druh konzistence
- výbuchové teplo
- měrný objem plynů
- hustota masy trhavin
- detonační rychlost
- přenos detonace
- brizance
- Tranzlova zkouška
- pracovní schopnost
- objemová koncentrace energie
- použitelnost ve vodě
- obsah vody v %
 


   Copyright RTS, a.s.