ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
      10 Kamenité hráze
      11 Přípravné práce
      12 Odkopávky
      13 Vykopávky
      14 Ražení, hloubení
      15 Roubení
      16 Přemístění výkopku
      17 Kce ze zemin
      18 Úpravy terénu
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  11 - P����pravn�� a p��idru��en�� pr��ce

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Odstranění travin, rákosu ruderálního porostu, stařiny, zřízení protipožárních pásů a kosení ve vegetačním období s ponecháním na místě
Odstraněním travin a rákosu se rozumí ruční posekání travin, rákosu a také všech zemědělských plodin, ruderálního porostu, stařiny apod. kosou. Obsahem standardu je pro odstranění travin ruční posekání trávy a rákosu se shrabání hráběmi a odnosem 50 m a uložením na hromady, pro odstranění ruderálního porostu a odstranění stařiny kosení, naložení shrabků, odvoz do 20 km a složení, pro protipožární pásy srýpnutí organického půdního krytu až na minerální půdu, vykopání a odhrabání organických látek a jejich odstranění na vzdálenost do 2 m, pro odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčí práce při hloubce vody do 300 mm, vybrání a svázání prutů pro průmyslové účely do snopků vázacím drátem a odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 m od kraje hladiny v dané době, pro vytrhání bodláčí uložení na hromady mimo pěstované travní plochy a spálení po seschnutí
Popis standardu musí vymezit druh traviny, hustotu porostu a kosenou plochu.

Celoplošné vyžínání buřeně v lesních výsadbách
Celoplošným vyžínáním buřeně v lesních výsadbách se rozumí odstranění maliní, ostružiní, křovin apod. Obsahem standardu je kosení, shrabání a složení do hromad

Odstranění křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů.
Odstraněním křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů a spálení křovin větví a stromů se rozumí odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, seřezávka vrbového proutí na vegetačních zpevněních, prořezávka porostů, spálení křovin, větví a stromů a odstranění pařezů odfrézováním. Obsahem standardu je: odstranění keřovitého porostu a seřezání vrbového proutí na vegetačních zpevněních (křoviny a stromky o průměru kmenů do 5 cm) ruční pilkou nebo sekerkou nad 5 cm motorovou pilou s odstraněním kořenů a složením do hromad do vzdálenosti 20 m ( průměrný počet stromků nebo keřů na 1 m2: řídký porost 1 ks, středně hustý 3 ks, hustý přes 3 ks), prořezávka porostů, výběr, prořezání a ponechání vytěženého nehroubí na místě, spálení odstraněných křovin, přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu, odstranění pařezů pojezdem traktoru s frézou na pařezy, nutné přemístění a uložení na hromady na vzdálenost do50 m nebo naložení na dopravní prostředek do sklonu terénu 1 : 5.

Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm
Odstraněním nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm se rozumí odstranění dřevin s odstraněním nebo bez odstranění pařezu v rovině nebo na svahu pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. Obsahem standardu je řezání dřevin ruční nebo motorovou pilou, vykopání pařezu, úprava terénu se zhutněním po odstranění dřevin, odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek

Sejmutí drnu
Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu tl. do 10 cm v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování. Obsahem standardu je i nařezání, vyrýpnutí zvednutí, přemístění a složení drnu do vzdálenosti 50 m.

Kácení stromů a probírka porostu
Kácením stromů se rozumí kácení stromů listnatých nebo jehličnatých v rovině nebo ve svahu s odřezáním kmene a s odvětvením a to i stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. Obsahem standardu je očištění patky, naříznutí a doříznutí kmene v potřebné výšce, současné usměrňování pádu stromu do potřebného směru tak, aby nedošlo k poškození okolí, odsekání větví nebo jejich odřezání, odměření kmene, odříznutí vršku a třísky a okroužkování středu (poloviny) kmene, odložení získaného materiálu do 20m pro plochy a přípravu území ostatní do 50 m. Popis standardu musí vymezit druh stromu (jehličnatý, listnatý) a průměr kmene.

Spálení větví všech druhů stromů
Spálením větví se rozumí spálení větví stromů o průměru kmene přes 10 cm na hromadách.Položka je určena i pro pálení nehroubí z prořezávek, 1 ks odpovídá 400 m2 nehroubí. Obsahem standardu je přihrnování větví, očištění a likvidace ohniště, uložení popela a zbytků na hromadu

Odstranění pařezů
Odstraněním pařezů se rozumí odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů nebo odřezání (odsekání) pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem. Obsahem standardu je i odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. Popis standardu musí vymezit průměr pařezu.

Spálení pařezů na hromadách
Spálením pařezů se rozumí spálení pařezů na hromadách kde hromada je navršená figura pařezů hrubě očištěných a upravených štípáním ke spálení. Počet kusů na hromadě je do průměru pařezu cca 30 ks, do 50 cm cca 15 ks, do1 m cca 5 ks, nad 1 m cca 2 ks. Obsahem standardu je vodorovné přemístění pařezů ze vzdálenosti do 20 m, ukládání pařezů na ohništi, udržování ohně, likvidaci ohniště, zajištění požární ochrany prostoru, v němž se spalování provádí. Popis standardu musí vymezit průměr pařezu.

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic a záhozů s naložením na dopravní prostředek.
Rozebráním dlažeb, očištěním, tříděním a srovnáním do figur se rozumí rozebrání:
- dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na suchu nad vodou i ve vodě při hloubce vody do 30 cm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
- záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě při hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání;
- schodů z lomového kamene.
Týká se objektů zemních prací pro meliorace, hráze a objekty na tocích, nádrže na tocích a úpravy toků a kanálů. Obsahem standardu je i naložení na dopravní prostředek nebo uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromadu podle druhu velikosti nebo tvaru do 3 m za břehovou čáru.

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb.
Očištěním lomového kamene se rozumí očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb objektů zemních prací pro meliorace, hráze a objektů na tocích, nádržích na tocích a úpravách toků a kanálů. Obsahem standardu je přehození znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb.
Tříděním lomového kamene nebo betonových tvárnic se rozumí třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb objektů zemních prací pro meliorace, hráze a objektů na tocích, nádržích na tocích a úpravách toků a kanálů. Obsahem standardu je třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic na hromady podle druhu, velkosti nebo tvaru ve vzdálenost do 3 m nebo naložení vytříděného kamene na dopravní prostředek

Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur, s přemístěním.
Srovnáním lomového kamene nebo betonových tvárnic se rozumí srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur objektů zemních prací pro meliorace, hráze a objektů na tocích, nádržích na tocích a úpravách toků a kanálů. Obsahem standardu je srovnání vytříděného lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m

Převedení vody potrubím
Převedením vody potrubím se rozumí převedení vody získané při provádění stavebních prací a platí i pro výtlačné potrubí. Obsahem standardu je montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot a podpěrné dřevěné konstrukce. Popis standardu musí vymezit průměr potrubí

Čerpání vody a pohotovost záložní čerpací soupravy
Čerpání vody čerpadly se rozumí čerpání vody čerpadly, převedení vody potrubím a pohotovost záložní čerpací soupravy a čerpání vody ze štol. Obsahem standardu jsou i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Obsahem standardu pro čerpání vody ze štol je sací a výtlačné potrubí v podzemí s vývodem na povrch k vnějšímu okraji ohlubně nebo portálu. Popis standardu musí vymezit dopravní výšku a uvažovaný průměrný přítok v litrech za minutu

Čerpací jehla z trub DN od 40 do 60 mm, délky do 6 m
Čerpacími jehlami se rozumí snižování hladiny podzemních vod soupravou čerpacích jehel v zeminách písčitých a hlinitopísčitých. Obsahem standardu je montáž a demontáž čerpací jehly, případné vytažení čerpací jehly poškozené během provozu, údržba čerpací jehly, obsyp jehly filtračním materiálem v množství 0,07m3 na jedno vyplavení jehly

Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice
Montáží čerpací a odsávací stanice se rozumí montáž a demontáž odsávací stanice včetně potrubí mezi jednotlivými stroji při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel a elektrické instalace v této stanici pro jakýkoliv průměr sběrného potrubí. Obsahem standardu je montáž a demontáž čerpací stanice, montáž a demontáž potrubí mezi jednotlivými stroji při snižování hladiny podzemní vody soustavou jehel, montáž a demontáž armatur měřících přístrojů, montáž a demontáž elektrické instalace ve stanici, vyzkoušení stanice a náklady na opotřebení propojovacího a odpadního potrubí, armatur měřících přístrojů a elektroinstalace.

Montáž a demontáž sběrného potrubí
Sběrným potrubím se rozumí potrubí, jímž se voda z čerpacích jehel odsává do odsávací a čerpací stanice. Obsahem standardu je montáž a demontáž sběrného potrubí včetně tvarovek a armatur a montáž a demontáž podpěrné konstrukce. Popis standardu musí vymezit DN potrubí

Montáž a demontáž odpadního potrubí
Odpadním potrubím se rozumí potrubí, jímž se voda z odsávací a čerpací stanice odvádí na určené místo. Obsahem standardu je montáž a demontáž odpadního potrubí včetně tvarovek a armatur. Popis standardu musí vymezit DN potrubí

Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím
Odsáváním a čerpáním vody se rozumí odsávání a čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel ve dne i v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. Obsahem standardu jsou náklady na odsávací a čerpací zařízení sestávající ze dvou centrifugálních čerpadel, dvou centrifugálních vývěv a tlakového kotle. Jedno z těchto čerpadel a jedna z těchto vývěv jsou předpokládány v pohotovosti. Popis standardu musí vymezit DN sběrného potrubí

Promísení výkopku vápnem
promísením výkopku vápnem se rozumí promísení výkopku vápnem pro zásyp rýh meliorací v množství do 5 % objemu výkopku. Obsahem standardu promísení (bez dodávka vápna).

Úprava výkopku vlhčením
Úpravou výkopku vlhčením se rozumí vlhčení vodou pro dosažení optimální vlhkosti. Obsahem standardu je dovoz vody automobilem kropícím a postřik výkopku

Úprava zemin vápnem
Úpravou zemin vápnem se rozumí úprava zemin za účelem zlepšení mechanických vlastností v tloušťce vrstvy 150 až 300 mm. Obsahem standardu je promísení zeminy bez uložení zeminy do násypů a zhutnění a úpravy pláně a technologická doprava.

Dočasné zajištění
Dočasným zajištěním se rozumí dočasné zajištění podzemního potrubí a podzemních vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterém byla na počátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce. Součástí standardu je i opotřebení hmot a dočasné zajištění potrubí do DN 500 mm. Popis standardu musí vymezit DN zajišťovaného otrubí a počet zajišťovaných kabelů

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun
Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže v tomto rozsahu
800-1 Zemní práce:
a) roubení vodorovně do vzdálenosti 3m od okraje výkopu, svisle do hloubky vyplývající z platnosti použité ceny
b) kamenité hráze materiál pro vrty 20m vodorovně a materiál pro utěsnění vrtů 5m vodorovně
823-1 Plochy a úprava území:
u konstrukcí chmelnic a vinic ze vzdálenosti vodorovně do 3m a svisle na výšku konstrukce
u sadovnických a krajinářských úprav:
- voda vodorovně do 50m, svisle do 3m,
- ostatní materiál vodorovně do 30m, svisle do 1,5m
823-2 Rekultivace území ovlivněných báňskou a hutnickou činností
manipulace:
- hlušinou a zeminou vodorovně do 3 m; svisle do 3 m
- ornicí a hnojivem na hlušině; sazenicemi obalenými, ochranným materiálem a sazenicemi na hlušině do 50 m
- nehroubením a kůly vodorovně do 20 m; svisle do 3m
- lesními sazenicemi, rychle rostoucími dřevinami, sazenicemi ostatními, ostatním hnojivem, odpadem při ořezu vodorovně do 200 m
825-2 Objekty podzemní – štoly a šachty: 50m od čelby při ražbě, 25m na obě strany od těžiště pracovního prostoru při provádění ostatních prací
831-2 Hydromeliorace – lesnickotechnické:

Povrchové úpravy:
a) výsadby a síje – vodorovné přemístění sazenic, řízků a semen na vzdálenost do 200m; vodorovné přemístění kůlů pro upevnění sazenic na vzdálenost do 50m
b) ochrana sazenic – vodorovné přemístění na vzdálenost do 50m
c) hnojení sazenic – vodorovné přemístění na vzdálenost do 200m
Zdivo nadzákladové a nadzákladové betonové
a) betony vodorovně na vzdálenost do 3m
b) bednění vodorovně v pracovním prostoru 20 x 20m, na výšku 4m
Rovnaniny, patky, záhozy, schody a dlažby: vodorovně na vzdálenost 3m
Piloty a kůly: vodorovně na vzdálenost do 20m.
Úpravy povrchů a zábradlí ocelové : vodorovně na vzdálenost do 10m.
832-1 Hráze a úpravy na tocích: v pracovním prostoru délky 10m a výšky 3,5m

Vnitrostaveništní přemístění hmot nad rozsah vzdálenosti technologické manipulace se oceňují položkami přesunu hmot. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ
Odstranění travin a rákosu
Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v ha půdorysné plochy, z níž má být travina odstraněna najednou.

Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm
Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze plocha staveniště. Množství spálení odstraněných křovin a stromů se určuje samostatně za každý objekt v m2 půdorysné plochy, z níž byly křoviny a stromy shromážděny. Množství jednotek pro sejmutí drnu se určuje v m2 dle projektu.

Odstranění vozovek a jiných zpevňujících ploch a podkladů
Množství měrných jednotek určí projekt v m2. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové plochy neodečítají. Množství vytrhání obrub se určuje v m dle projektu. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvounásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

Odstranění konstrukcí vodních koryt
Množství rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 250 mm
c) záhozů, rovnanin a soustředěných staveb vypočítaných z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustředěných staveb, případně po dohodě s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovací stavby. Množství jednotek pro očištění a třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic se určí v m3 před očištěním. Množství jednotek pro srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic se určí v m3 srovnaného lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur.

Čerpání vody
Množství jednotek pro čerpání vody se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popřípadě celý soubor čerpadel v provozu. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (např. jámu, studnu, šachtu). Množství jednotek pro pohotovost záložní čerpací stanice se určí ve dnech samostatně za každé čerpací místo. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. Množství měrných jednotek pro sběrné potrubí se určuje v m měřených v ose sběrného potrubí:
a) od připojení sběrného potrubí k odsávací a čerpací stanici až na konec sběrného potrubí, nejde-li o sběrné potrubí okružní
b) mezi oběma připojeními sběrného potrubí k odsávací a čerpací stanici, jde-li o potrubí okružní
Množství měrných jednotek odpadního potrubí se určuje v m měřených v ose odpadního potrubí od připojení na odsávací a čerpací stanici až na konec odpadního potrubí. Množství jednotek pro odsávání a čerpání vody při snižování hladiny podzemních vod soustavou čerpacích jehel se určuje v hodinách doby, po kterou je odsávací stanice v provozu. Doba po kterou není stanice v provozu se neoceňuje. Výjimku činí přerušení na 15 min jednotlivě; toto přerušení se od doby odsávání a čerpání neodečítá.

Úprava a příprava zemin
Množství promísení výkopku vápnem pro zásyp rýh a meliorací se určí v m dle projektu.

Ostatní
Množství měrných jednotek vody pro úpravu výkopku vlhčením vodou určí projekt na podkladě přirozené vlhkosti horniny a předběžných laboratorních zkoušek PS. Množství jednotek úpravy zemin vápnem se určí:
a) u násypů v m3 projektovaného násypu s ohledem na zhutnění a zatlačení konstrukce do podloží
b) v ostatních případech v m3 objemu zeminy v rostlém stavu z rozměrů daných projektem.
Množství dočasných zajištění se určí v m z projektu.

Množství jednotek kosení ve vegetačním období se určí v hektarech plochy (vodní hladiny) na níž (pod níž) má být provedeno kosení. Množství jednotek odstranění rákosu a orobince, plazivého rostlinstva pod hladinou vody a vytrhání bodláčí se určí v hektarech podle projektu. Množství měrných jednotek spálení větví všech druhů stromů nad průměr 100 mm se určuje v kusech stromů.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

2.1. KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
ČSN 01 3423 Výkresy pozemních staveb. Kreslení výkopů
ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii
ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby
ČSN EN ISO 14688 – 1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování
zemin - Část 1: Pojmenování a popis
ČSN 72 1004 Presiometrická skúška
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody
ČSN 72 1011 Laboratorní stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin
ČSN 72 1012 Laboratorní stanovení vlhkosti zemin
ČSN 72 1013 Laboratorní stanovení meze plasticity zemin
ČSN 72 1014 Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin
ČSN 72 1015 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin
ČSN 72 1016 Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR)
ČSN 72 1017 Stanovení zrnitosti zemin pro geotechniku
ČSN 72 1018 Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin
ČSN 72 1019 Laboratorní stanovení smršťování zemin
ČSN 72 1020 Laboratorní stanovení propustnosti zemin
ČSN 72 1021 Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách
ČSN 72 1025 Laboratorní stanovení pevnosti jemnozrnných zemin v prostém tlaku
ČSN 72 1026 Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin vrtulkovou zkouškou
ČSN 72 1027 Laboratorní stanovení stlačitelnosti zemin v edometru
ČSN 72 1029 Stanovení adsorpce vody podle Enslina
ČSN 72 1030 Laboratorní metody stanovení smykové pevnosti zemin krabicovým přístrojem
ČSN 72 1031 Laboratorní metody stanovení smykové pevnosti zemin triaxiálním přístrojem
ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
ČSN EN 13286 – 3 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 3:
Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti -
Vibrační tlak s řízenými parametry
ČSN EN 13286 – 4 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 4:
Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti –
Vibrační pěch
ČSN EN 13286 – 40 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 40:
Zkušební metody pro stanovení pevnosti v prostém tahu směsí stmelených hydraulickými
pojivy
ČSN EN 13286 – 41 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 41:
Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy
ČSN EN 13286 – 42 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 42:
Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v příčném tahu směsí stmelených hydraulickými
pojivy
ČSN EN 13286 – 43 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 43:
Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti směsí stmelených hydraulickými pojiv
ČSN 73 8685 Sypané přehradní hráze
ČSN EN 13331 – 1 Pažicí systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky
ČSN EN 13331 – 2 Pažicí systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou

2.2. MATERIÁLY

Neuvedeno

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech Bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

4.1. NÁZVOSLOVÍ

Čára břehová je průsečnice břehové plochy s původním nebo projektovaným terénem. Čára obrysová výkopu pod vodou v korytě vodoteče nebo ve vodní nádrži, popř. nánosu v korytu vodoteče nebo ve vodní nádrži při čištění koryt vodotečí nebo vodních nádrží, je průsečnice dna a boků koryta nebo nádrže s horní plochou výkopu. Dálnice je silniční komunikace sloužící pro dopravní spojení mezi důležitými centry státního a mezinárodního významu, směrově rozdělená, s omezeným připojením a s pomezním přístupem, vyhrazená pro provoz motorových vozidel s konstrukční rychlostí stanovenou platnými pravidly silničního provozu. Její křížení a křižovatky se všemi ostatními komunikacemi jsou řešeny mimoúrovňově. Určení kategorie dálnic musí být stanoveno plánem rozvoje silnic (ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic).

Kategorizace silnic, tj. určení kategorie, podle jejíchž technických znaků má být určitá silnice projektována a vybudována, je pro dálnice a silnice hlavní a základní sítě určena plánem rozvoje silnic (ČSN 73 6101). Dopravní prostředek obvyklý je motorové silniční vozidlo s přidělenou SPZ. Pro dopravní vzdálenost do 100 m je obvyklý dopravní prostředek i dozer. Fragmentace pro sypané konstrukce mimo kamenité hráze je určena největší velikostí zrna sypaniny, docílenou prováděním vykopávek v horninách tř. 5, 6 a 7. Hloubka koryta je svislá vzdálenost původního dna koryta v jeho ose od průměrné kóty břehových čar v daném profilu. Hloubka vody, pokud není v poznámkách k jednotlivým cenám stanoveno jinak, je svislá vzdálenost původního dna od skutečné pracovní hladiny vody v daném profilu. Při stanovení hloubky vody se nepřihlíží k hloubce v místech, kde projektované dno leží výše než dno původní.

Jáma je hloubený výkop, který má hodnotu poměru délky k šířce dna menší než 6 m, jeho šířka v úrovni terénu je větší než 2 m a který nesplňuje podmínky šachty. Jáma stavební je jáma určená pro umístění stavebního objektu nebo jeho části. Jáma odpadová je jáma určená na podzemní skládku odpadu (kamenů, kmenů apod.). Lepivé zeminy jsou zeminy s číslem plasticity I(p) větším než 10, jestliže jejich přirozená vlhkost w(n) je větší než mez plasticity w(p) nebo jestliže při provádění stavebních prací vznikne nutnost odstraňování horniny z nářadí a dopravních prostředků. V sporných případech je rozhodující stanovení obsahu přirozené vlhkosti a meze plasticity průkazními zkouškami na stavbě.

I(p)..... číslo plasticity podle zkoušky meze tekutosti podle Atterberga, podle ČSN 72 1013 a ČSN 72 1014
w(n).... vlhkost zeminy podle ČSN 72 1012 ze vzorku odebraného ze zeminy po rozpojení
w(p).... mez plasticity podle ČSN 72 1013.

Materiál nakupovaný je materiál se stanovenou cenou. Za nakupovaný materiál se nepovažuje hornina získaná při vykopávkách pro objekty nebo v zemnících, kdy investor hradí náklady spojené s jeho získáním (skrývka, těžení, přemístění, konečná úprava území zemníku). Místo čerpací je jímka v podzemí s osazeným čerpadlem, popř. více čerpadly s vývodem vody na povrch se samostatným měřením délek popř. výšek, pokud potrubí těchto čerpadel je vedeno samostatně, přičemž vývod z čerpacího místa na povrch může být sdružen pro několik čerpadel, popř. soustav čerpadel na dopravní výšku.
Násyp je sypaná konstrukce vybudovaná na povrchu území.
Obsyp je násyp určený pro ochranu stavebních konstrukcí.
Obvod dráhy je území určené k provozu dráhy. Rozsah obvodu pro jednotlivé druhy dráhy stanoví FMD (zák. č. 51/64 Sb. ve změní zák. č. 104/74 Sb., o dráhách).
Odkopávka je vykopávka nad úrovní vodorovného přemístění.
Plocha břehová je šikmá, popř. svislá stěna koryta vodního toku nebo vodní nádrže.
Porost divoký jsou všechny zemědělsky nezužitkovatelné traviny s výjimkou vodního rostlinstva.
Porost hustý je takový porost, který pokrývá plochu přes 70% její celkové výměry.
Porost řídký je takový porost, který pokrývá plochu do 50% její celkové výměry.
Porost středně hustý je takový porost, který pokrývá plochu přes 50 do 70% její celkové výměry.

Pracovní hladina vody je hladina vody ve výkopišti v čase provádění zemních prací. Rozlišuje se:
a) návrhová pracovní hladina vody
b) skutečná pracovní hladina vody.
Prokopávka je odkopávka, která se provádí napříč terénní vlnou a je charakterizována přístupem dopravních prostředků z jedné nebo ze dvou stran. Z technologického hlediska se za prokopávky považují i dále vyjmenované vykopávky pod úrovní vodorovného přemístění výkopku:
a) vykopávky pro silniční a železniční zářezy (i při mimoúrovňovém křížení),
b) vykopávky pro silniční a letištní vozovky,
c) vykopávky silničních, železničních a letištních příkopů.

Protlačování je umístění trub vnějšího průměru do 500 mm (obvykle chránicího potrubí) pod povrchem území nebo do násypů bez vykopávky, v rovině nebo ve sklonu do 1:10, včetně případného odstranění zeminy z vnitřku protlačovaného potrubí. Přeložka silniční komunikace je nově budovaný úsek silniční komunikace ve změněné trase. Přepažování je dočasné odstranění vzpěr nebo rozpěr roubení a znovuosazení vzpěr nebo rozpěr po provedení pracovních operací, pro něž je přepažování nutné.

Přemístění výkopku svislé je vyzvednutí výkopku z místa rozpojení na výškovou úroveň vodorovného přemístění výkopku. Přemístění výkopku vodorovné je přemístění výkopku od výkopiště do místa jeho uložení s vyložením z dopravního prostředku. Přesvahování je změna sklonu svahu již provedeného, popř. při současném jednostranném nebo oboustranném rozšíření dna zářezu nebo zúžením koruny násypu do 1 m. Příkop je otevřené odvodňovací zařízení o hloubce přes 300 mm; podle tvaru příčného řezu rozeznáváme příkop lichoběžníkový, trojúhelníkový nebo zaoblený a podle úpravy příkop nezpevněný nebo zpevněný.

Rekonstrukce objektů oboru 824 pro účely použití příplatků k cenám je:
a) obnova traťových a staničních kolejí a závodových vleček,
b) přestavba dosavadního kolejiště stanic, závodových vleček, lokomotivních a vozových dep, železničních opraven a strojíren i podniků Mechanizace traťového hospodářství,
c) prodloužení dosavadních staničních kolejí, kolejí závodových vleček, lokomotivních a vozových dep, železničních opraven a strojíren i podniků Mechanizace traťového hospodářství, pro každé prodloužení koleje nejvýše o 600 m,
d) rozšíření kolejiště dosavadních stanic, závodových vleček, lokomotivních a vozových dep, železničních opraven a strojíren i podniků Mechanizace traťového hospodářství nejvýše o dvě koleje s max. vzdáleností 10 m osy budované koleje od osy stávající koleje,
e) přeložky a směrové vyrovnání trati nebo jejich částí v osové vzdálenosti budované koleje od stávající koleje nejvýše 10 m.
Rigol je otevřené odvodňovací zařízení hluboké nejvýše 300 mm, zpravidla zaoblené a zpevněné betonovými tvárnicemi, kamennou dlažbou, betonem apod.; jeho svah přilehlý k vozovce nesmí mít sklon strmější než 1:3.

Rostlinstvo vodní na břehu je rákos, orobinec a šáchor. Rostlinstvo vodní pod vodou je jakýkoliv porost pod vodou s výjimkou porostu plazivého. Rýha je hloubený výkop, jehož největší šířka v úrovni terénu je 2 m a který nesplňuje podmínky pro určení šachet. Za rýhy se nepovažují silniční a železniční příkopy. Spodek železniční je drážní těleso, tvořené zářezy, násypy a příkopy a příkopovými zídkami, trativody, propustky světlosti do 2 m, podkladnicemi, mezilehlými nebo sanačními vrstvami se zpevněním a ochranou drážního tělesa (osetí svahů, patky dlažeb, dlažba, záhozy, opěrné zídky výšky do 2 m od základové spáry, kamenná žebra apod.). Svahování je zemní úprava tvaru trvalých svahů se sklony strmějšími než 1 : 5 (včetně přemístění sypaniny na vyrovnání prohlubní na váhu). Šachta je hloubený výkop, jehož největší půdorysná plocha je 36m2 a jeho hloubka je největším rozměrem. Měří se v ose šachty jako svislá vzdálenost dna a roviny vodorovného přemístění. Pro hloubení platí předpisy Úřadu bezpečnosti práce. Zatřídění hornin je podle tříd obtížnosti rozpojování (čl. 64 ČSN 73 3050).

Těžba otvírková pro kamenité hráze je odstranění nevhodných hornin tř. 5 (trhatelných), 6 a 7, které nelze použít do násypů objektů, uvedených v čl. 121 části A 31. Tloušťka nánosu průměrná je podíl celkového množství nánosu a celkové půdorysné plochy vymezené jeho obrysovou čarou.

Třídění hornin je odstranění nevhodných frakcí nebo zrn z výkopku, určeného pro provádění sypaných konstrukcí. Za třídění se pro účely odstraňování nepovažuje:
a) snímání ornice a její ukládání odděleně od výkopku,
b) dobývání určitých druhů hornin, vyskytujících se v souvislých vrstvách.
Úprava pláně je zemní úprava tvaru plochy území se sklonem do 1 : 5.
Úroveň vodorovného přemístění výkopku:
a) vodorovná rovina proložená nejnižším bodem plochy přístupné obvyklým dopravním prostředkům, nebo
b) nejnižší úroveň území, na kterou se výkopek odhazuje tehdy, když není navrženo jeho vodorovné přemístění.
Uzavřený prostor
a) pro zásypy je místo nepřístupné dopravním nebo hutnícím strojům, přiměřeným objemu zemního objektu,
b) pro vykopávky je místo, kde pro rozpojování a naložení horniny nemůže být použito ani trhavin ani těžebních strojů.
Vegetační období je část roku od 1. 5. do 31. 10.
Vykopávka je rozpojení horniny, odebírání výkopku s jeho odhozením nebo naložením na dopravní prostředek.
Vykopávka melioračních kanálů jsou vykopávky na suchu se šikmými nebo svislými stěnami, jimiž se zřizují nahoře otevřené prostory pro zřízení koryt melioračních kanálů.
Vykopávka na suchu je vykopávka
a) ve výkopišti bez vody,
b) ve výkopišti nad sníženou hladinou ve vodním toku nebo v nádrži, popř. nad volnou nebo nad sníženou hladinou podzemní vody,
- v mokru, jde-li o vykopávku horniny promočené vodou,
- ve vodě s vodním polštářem do 100 mm.

Vykopávka pod vodou je vykopávka pod skutečnou pracovní hladinou vody. Pracovní hladina vody je hranicí mezi vykopávkami pod vodou a vykopávkami na suchu. Vykopávka pod vodou pro úpravu dna a břehů vodotečí a nádrží je zpravidla pokračování vykopávky pro koryta vodotečí a pro nádrže pod pracovní hladinou vody. Vykopávky pro koryta vodotečí jsou vykopávky na suchu se šikmými nebo svislými stěnami, jimiž se vytvářejí nahoře otevřené prostory pro zřízení koryt potoků, řek nebo průplavů, kanálů, přelivů, náhonů, příkopů apod., kromě odvodňovacích příkopů silničních a železničních. Vykopávka pro podzemní vedení pro účely oceňování je vykopávka pro objekty oborů 825 17.1, 825 18.1, 825 22.1, 825 27.1, 825 28.1, 827, 828 7, 828 8, 831 14, 831 21, 831 24, 831 26, 833 26 a pro drenážní potrubí, které je součástí jiných objektů, pokud tvar výkopu odpovídá definici zářezu pro podzemní vedení.

Výkopek je hornina rozpojená vykopávkou. Výkopek neulehlý je výkopek, který ležel na místě (např. na dočasné skládce) nejdéle 6 měsíců; za neulehlý se považuje i výkopek zhutněný deštěm nebo provozem dodavatele. Výkopek ulehlý je výkopek, který ležel na místě (např. na dočasné skládce) déle než 6 měsíců, nebo který byl zhutněn na příkaz investora nebo jeho provozem, popř. provozem veřejným, nikoliv však provozem dodavatele. Výška dopravní při čerpání vody je svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou potrubí v jeho nejvyšším bodě. Zářez hloubený je hloubený výkop, jehož poměr délky ku šířce dna je větší nebo rovný číslu 6, jehož šířka v úrovni terénu je větší než 2 m a který nesplňuje podmínky pro určení šachty. Zářez pro podzemní vedení je hloubený výkop se šikmými stěnami, odpovídající definici zářezu, zřizovaný pro umístění podzemních vedení (kolektory, kanály, trubní vedení apod.) a který nesplňuje podmínky pro určení šachty nebo rýhy. Zásyp je sypaná konstrukce, která vyplňuje prostory pod úrovní povrchu terénu. Zemník je výkopiště určené pro získání sypaniny.

Zemní objekt je stavební dílo, které je výsledkem zemních prací. Zemní objekty se podle způsobu jejich budování (odebíráním nebo hromaděním výkopku, případně sypaniny) třídí na:
a) výkopy,
b) sypané konstrukce.

Zóna aktivní podloží vozovky je vrstva zeminy podloží, ve které v důsledku teplotního a vodního režimu dochází k cyklickým změnám vlhkosti a objemové hmotnosti a ve které se projevují účinky zatížení vozidly. Obvykle se rovná hloubce promrzání vozovky a podloží (přibližně 1,5 m od povrchu vozovky). Fragmentace při dobývání sypaniny pro kamenitý násyp hráze je zrnitost hornin tř. 5, 6a 7 vymezená velikostí maximálního zrna a obsahem jemných součástí. Balvan nadměrné velikosti je z hlediska tvorby cen balvan, který svými rozměry neodpovídá předepsané fragmentaci; je to balvan, jehož jeden rozměr je větší než ? tloušťky nezhutněné vrstvy sypaniny. Hráz kamenitá je hráz, jejíž základní stavební hmotou staticky působící je kámen bez pojiva. Délka je hlavní podélná vodorovná drátěná vazba spojující dva sloupy chmelnicové konstrukce ve směru řádků rostlin.  Drátěnka je nosná konstrukce pro pěstování chmele a vinné révy, skládající se z jednotlivých prvků konstrukce.  Diagonála je vodorovná drátěná vazba spojující dva sloupy na zpevnění rohů chmelnicové konstrukce.  Hydroosev je zakládání trávníku pomocí stroje, který nanáší suspenzi vody, semen, živin a spojovacích látek na osévanou plochu.  Jamka pro vysazování rostlin je výkop hloubený pod úrovní přilehlého terénu, se stěnami svislými nebo šikmými, kde hloubka ve středu jamky není největším rozměrem a nejde o rýhu pro vysazování rostlin.

Kotva, kotevní těleso, kotevní drát, kotevní táhlo, kotevní váleček a vidlice je soubor zařízení umožňující ukotvení a pevné spojení sloupů chmelnicové konstrukce se zemí.  Kotevní třmen je prvek umožňující uchycení kotevního drátu ke kotevnímu kamenu. Mulčování je plošné rozprostření organické hmoty v souvislé vrstvě na povrch půdy. Nádoby pro vysazování rostlin jsou mísy, truhlíky a žlaby mobilní i stabilní. Nálet je dřevina vyrostlá samovolně ze semene. Oblouček je drát pro uchycení záhonových drátů mezi dvěma obvodovými sloupy v čele chmelnicové konstrukce. Ornice je úrodná půda s vhodnými biologickými a fyzikálně chemickými vlastnostmi pro růst a vývoj rostlin. Ošetřování rostlin je soubor prací, které zabezpečují růst a vývoj rostlin až do jejich převzetí odběratelem.

Patka je betonová nebo kamenná deska uložená pod sloupem chmelnicové konstrukce rozkládající tlakové síly a zabraňující pronikání sloupu do půdy. Pěstební zásah je dílčí práce z komplexu prací zajišťujících stávající nebo lepší kvalitativní stav biologických prvků sadovnických nebo krajinářských úprav, včetně odstraňování nevhodných rostlin a záměrného ponechávání a chránění vhodných rostlin. Pletí je mechanické odstranění plevelů z kultury bez kypření (kultivace) půdy. Plůtky jsou konstrukce složené z kolíků zaražených do svahů, které jsou propleteny živými pruty rychle rostoucích dřevin. Povázka (fašina) je svazek živých prutů. Prořezání trávníku (vertikulace) je podélné prořezání drnu až do hloubky 50 mm, různými typy speciálních strojů. Provzdušnění trávníku (aerifikace) je propíchání drnu děrovači různých typů až do hloubky 100 mm, umožňující proniknutí vzduchu, vody a živin ke kořenům trav.

Převaz je drátěné spojení záhonového drátu a příčky stropní sítě chmelnicové konstrukce. Přirozený úhyn rostlin je uhynutí rostlin po vysazení nebo přesazení vlivem přírodních podmínek, které nelze při zakládání a údržbě běžnou technologií ovlivnit. Příčka je hlavní příčná vodorovná drátěná vazba, spojující dva sloupy chmelnicové konstrukce ve směru kolmém k řádkům rostlin. Ruderální porost je samovolně vzniklý porost rostlin na neupraveném nebo neudržovaném terénu, většinou z rumištních společenstev. Rýha pro vysazování rostlin je výkop vyhloubený pod úrovní přilehlého terénu, se stěnami svislými nebo šikmými, kde největším rozměrem je délka, která musí být nejméně dvakrát větší než šířka. Řez stromu na čípek je každoroční řez koruny stromu, při kterém se jednoleté výhony odstraní nebo zkrátí na malý počet oček. Stařina jsou odumřelé nadzemní části rostlin neudržovaného trávníku.

Substrát je směs připravená z anorganických a organických materiálů (komponentů) s vhodnými biologickými a fyzikálně chemickými vlastnostmi pro růst a vývoj rostlin. Udržování rostlin je soubor prací, které zabezpečují růst a vývoj rostlin po jejich převzetí odběratelem. Udržovaný trávník je takový, na kterém byly v předcházejícím nebo současném vegetačním období provedeny pěstební zásahy odpovídající jeho způsobu užívání, zejména kosení a odstranění pokosené trávy. Udržovaný tvarovaný živý plot je takový, na kterém byly v předcházejícím nebo současném roce provedeny pěstební zásahy odpovídající jeho způsobu udržování, zejména zimní a letní řez. Ulehlá půda (terén) je taková, kde od uložení výkopku, úpravy pláně, rozprostření ornice nebo obdělání půdy uplynulo více než šest měsíců, nebo kde půda byla zhutněna jakýmkoliv způsobem, nikoliv však činností dodavatele. Úprava pozemků je vyrovnání nerovností terénu s rozpojením a přehrnutím horniny. Záhonový drát je podélný průběžný drát stropní sítě chmelnicové konstrukce sloužící k zavěšení svislého drátu pro uchycení rostlin.

Zápoj je skupina nebo řada stromů, které se vzájemně svými korunami dotýkají. Ztížené podmínky pro kácení stromu jsou takové, kdy strom rostl v ochranném pásmu nadzemních inženýrských sítí nebo v uličním stromořadí nebo v blízkosti stavby či porostu, které nesmí být kácením poškozeny. Dále v místech, kde nelze vyloučit veřejnost, provoz dopravy nebo výrobní činnosti. Platí také pro kácení vyhnilých stromů. Ztížené podmínky pro odstranění pařezu jsou takové, kdy strom rostl v ochranném pásmu nadzemních inženýrských sítí nebo v uličním stromořadí nebo v korytě vodoteče či v blízkosti stavby, která nesmí být dobýváním pařezu poškozena. Dále v místech, kde nelze vyloučit veřejnost, provoz dopravy nebo výrobní činnosti. Dále provádí – li se odstranění pařezu z rozmočených hornin, nebo pod hladinou vody ve výkopu, při tlaku vodního polštáře do 50 mm. Ztížené podmínky pro řez stromu nebo keře jsou takové, kde pracovník nemůže provést bezpečně řez s použitím žebříku o délce do 5 m a odřezané větve volně shodit na zem. Buřeň je nežádoucí rostlinstvo v lesním porostu, které není cizopasné, ale ohrožuje vegetaci pěstovaných dřevin tím, že zastiňuje sazenice, odčerpává jimi vodu a živiny a je nositelem různých chorob a škůdců.

Hlušina kamenouhelná je odpadová doprovodná hornina, získaná při ražení děl, dobývání a úpravě uhlí. Podle zdroje se dělí na důlní, úpravárenskou a odvalovanou. Zpravidla obsahuje určité množství spalitelných látek. Hlušina prohořelá je hlušina, u níž došlo shořením spalitelných látek v ní obsažených ke změně mechanických a jiných vlastností. Hnojení zeleně je obohacování obdělávané vrstvy o organickou hmotu zaoráváním záměrně pěstované zelené hmoty. Nehroubí je nadzemní dřevní hmota o průměru menším než 70 mm, tj. slabé dříví (klest). Odvaly hutnické jsou tělesa vytvořené systematickým nasypáváním odpadu z tepelného zpracování rud. Rekultivace je závěr průmyslové činnosti zaměřený na opětné uvedení devastované nebo degradované plochy do kulturního stavu, a to způsobem technickým (rekultivací technickou) a biologickým (rekultivací biologickou); týká se zejména ploch, jež devastací ztratily schopnost zemědělského, lesnického nebo vodohospodářského využití.

Vylepšení výsadby (kultur) je nahrazení uhynulých semenáčků nebo sazenic novými sazenicemi nebo semenem. Výsypka je těleso vytvořené systematickým sypáním hornin z nadloží a z mezilehlých vrstev při povrchovém dobývání uhlí. Výsypky se dělí na :
- vnější (nasypávané mimo prostor lomu)
- vnitřní (nasypávané ve vytěžených prostorách dobývaného lomu)
Zemina schopná zúrodnění je ornice, podornice i hlouběji uložená zemina zpravidla skrývaná selektivně, jako vhodná k rekultivaci na základě pedologického výzkumu

4.2. ZKRATKY
neuvedeno

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU
neuvedeno

 


   Copyright RTS, a.s.