ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
      731 Kotelny
      732 Strojovny
      733 Rozvodné potrubí
      734 Armatury
      735 Otopná tělesa
      736 Podlahové topení
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  731 - ��st��edn�� topen�� - Kotelny

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Přípravné práce
Vysekání rýhy do průřezu 70x70 mm a kapsy do rozměrů 70x70x70 mm ve zdivu z cihel a tvárnic. Vysekání rýhy a kapsy jakéhokoliv rozměru ve zděných příčkách. Vysekání prostupu průřezu do 0,0225 m2 ve zdivu z cihel a tvárnic. Vysekání kapsy do 100x100x50 mm pro osazení „normalizovaného uložení“. Vysekání prostupu průřezu do 0,0225 m2 ve stropech z betonu a železobetonu. Vysekání manipulační kapsy pro osazení armatur a tvarovek potrubí vedeného těsně u zdiva

Osazení „normalizovaného uložení“
Přivařením na ocelové konstrukce staveb. Zazděním, zabetonováním nebo zalitím. Hmoždinkami s jejich dodáním včetně vyvrtání otvorů pro osazení hmoždinek. Nastřelením včetně dodání hřebíků a nábojek. Dodání a osazení materiálu upevňovacích bodů (špalíky, hmoždinky, svary apod.)

Dokončovací práce
Zazdění nebo zabetonování prostupů průřezu do 0,0225 m2 ve zdech a stropech pohledové plochy bez opravy omítek. Podlití kotlů po jejich osazení a vrovnání betonem. Dodávka polotovarů technologické pomocné stavební výroby. Zkouška těsnosti podle čl. 134 písmene e), ČSN 06 0310. Proplach jednotlivých částí topné soustavy a zdrojů tepla

Montáž kotlů litinových
Montáží kotlů litinových se rozumí montáž kotlů teplovodních s pracovní teplotou do 115° C a nízkotlakých parních do nejvyššího pracovního přetlaku 0,07 Mpa, určených k vytápění a to kotlů litinových:
- teplovodních na tuhá paliva,
- parních nízkotlakých na tuhá paliva,
- teplovodních na kapalná a plynná paliva,
- parních nízkotlakých na kapalná a plynná paliva,
- teplovodních plynových
- ostatních

Obsahem standardu je i vybalení, očištění, montáž kotle, montáž základního vybavení, montáž výstroje, montáž vyzdívky. montáž přírub a šroubení, tlaková zkouška, proplach vodou, u kotlů nad 50 kW použití vysokozdvižného vozíku nebo autojeřábu. Popis standardu musí vymezit druh a typ kotle (popřípadě výrobce nebo dodavatele), výhřevnou plochu kotle, počet článků

Montáž kotlů ocelových
Montáží kotlů ocelových se rozumí montáž kotlů teplovodních s pracovní teplotou do 115° C a nízkotlakých parních do nejvyššího pracovního přetlaku 0,07 Mpa, určených k vytápění a to kotlů:
- teplovodních nad 50 kW
- parních nízkotlakých nad 50 kW
- horkovodních
- teplovodních do 50 kW
- teplovodních elektrických
- hořáků monoblokových na kapalná a plynná paliva
- ostatních

Obsahem standardu je vybalení, očištění, montáž kotle, montáž základního vybavení, montáž výstroje, montáž vyzdívky. montáž přírub a šroubení, tlaková zkouška, proplach vodou, seřízení a přezkoušení u kotlů nad 50 kW použití vysokozdvižného vozíku nebo autojeřábu
Popis standardu musí vymezit druh a typ kotle (popřípadě výrobce nebo dodavatele) a výkon kotle.

Vybavení kotelen
Vybavením kotelen se rozumí dodávka a montáž ventilátorů radiálních pro umělé tahy a hadic napouštěcích. Obsahem standardu pro ventilátory je vybalení očištění, osazení, montáž sacího a výtlačného nástavce a přezkoušení funkce a pro hadice naměření potřebné délky, uříznutí, a montáž pomocí hadicové spony. Popis standardu musí vymezit typ a velikost ventilátoru a průměry napouštěcích hadic.

Topné zkoušky
Topné zkoušky předepsané čl. 138 až 143 ČSN 06 0310 v trvání:
a) 72 hodin u zařízení s instalovaným výkonem větším než 50 kW (čl.140 ČSN)
b) 24 hodin u otopných soustav do 50 kW (čl.142 ČSN), nepřerušovaného provozu zkoušeného zařízení

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ


Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže obvykle v prostor do 10m vodorovně a 3,5m svisle. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení
Lešením se rozumí umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Výška (hloubka) objektu je svislá vzdálenost měřená od nejnižšího bodu terénu přiléhajícího k objektu ( z kterého svislý přesun začíná) k nejvyššímu (nejnižšímu) bodu konstrukce HSV:
u výšky bez přihlédnutí k výšce konstrukcí (komíny, ventilace a pod) přesahující střešní rovinu
u hloubky bez přihlédnutí k hloubce konstrukcí zvláštního zakládání (piloty, štětové stěny a pod)

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE


Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
ČSN 01 3450 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací (ICS 01.100.30, 91.140.70)
ČSN 01 3452 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy ústředního vytápění
ČSN 05 0610 Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie plameňom a rezanie kyslíkom.
ČSN 05 0705 Zváranie. Predpisy pre základné skúšky zváračov.
ČSN 06 0009 Výměníky tepla pro ústřední vytápění – technické požadavky
ČSN 06 0310 Ústřední vytápění – projektování a montáž
ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody. Navrhování
ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody
ČSN 06 1101 Otopná tělesa pro ústřední vytápění
ČSN 06 1110 Otopná článková tělěsa litinová pro ústřední výtápění
ČSN 06 1120 Vyhrivacie článkové oceľové telesá na ústredné vykurovanie
ČSN 06 1122 Vyhrivacie oceľové doskové telesá na ústredné vykurovanie
ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení
ČSN 07 0245 Teplovodní kotle do výkonu 50 kW
ČSN 07 0250 Litinové článkové vytápěcí kotle
ČSN 07 0621 Umístění kotelních zařízení a provedení kotelen
ČSN 07 7401 Voda a pára pro teplovodná energetická zařízení s jmenovitým tlakem nižším než 6,5 Mpa
ČSN 13 0010 Jmenovité tlaky a pracovní stupně
ČSN 13 0015 Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí (ICS 23.040.00)
ČSN 13 0074 Štítky pro označení látek protékaících potrubím
ČSN 13 1070 Úprava konců potrubí pro svařování
ČSN 13 1090 Délky šroubů pro přírubové spoje
ČSN 13 2100 Rúra a tvarovky zo sivej liatiny. Prehlad (ICS 23.040.10)
ČSN 13 2604 Trubkové ohyby hladké a záhybové. Technické předpisy
ČSN 13 3060 Část 3 Armatury průmyslové. Technické dodací předpisy. Balení, doprava,
skladování, montáž a opravy
ČSN 13 7100 Drobné armatury. Všeobecné technické předpisy.
ČSN 38 3350 Zásobování teplem. Všeobecné zásady – navrhování.
ČSN 38 3360 Tepelné sítě. Strojní a stavební část – projektování
ČSN 38 3365 Tepelné sítě. Provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu.
ČSN 38 6441 Odběrná plynová zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách.
ČSN 42 0142 Trubky ocelové svařované přesné a závitové. Technické a dodací předpisy.
ČSN 42 0250 Trubky bezešvé z oceli (ICS 77.140.70)
ČSN 42 5710 Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry. (ICS 77.140.70)
ČSN 42 5711 Trubky ocelové závitové zesílené. Rozměry
ČSN 42 5715 Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry
ČSN 64 0094 Plasty. Skladování výrobků z plastů.
ČSN 64 0625 Zkoušení plastů. Plastové trubky. Stanovení pevnosti při stálém vnitřním přetlaku.
ČSN 64 0626 Plasty. Stanovení kroužkové pevnosti trubek z termoplastů tahem.
ČSN 69 0009 Tlakové nádoby. Pasport.
ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla.
ČSN 69 0012 Provoz tlakových nádob stabilních.
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou (ICS 13.120.30)
ON 13 0107 Potrubí. Směrnice pro montáž potrubí.
ON 13 0502 Potrubí. Uložení potrubí. Technické dodací předpisy
ON 13 0530 Potrubí. Vzdálenost uložení potrubí. Výpočtová směrnice.

__________________________________________________________________

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletního zřízení kotelen se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména :
ČSN 01 3452 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy ústředního vytápění
ČSN 02 2750 Spony s páskou na hadice. Spony na hadice. Technické předpisy
ČSN 02 2751 Spony s páskou na hadice. Spony so závlačkou
ČSN 02 2752 Spony s páskou na hadice. Spony so skrutkou a maticou
ČSN 02 2753 Spony s páskou na hadice. Spony s čapom
ČSN 02 2757 Spony s páskou na hadice. Upínacie pásky
ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění
ČSN 06 0220 Ústřední vytápění. Dynamické stavy
ČSN 06 0310 Ústřední vytápění - Projektování a montáž
ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody
ČSN ISO 10774 Spotřebiče pevných paliv k vytápění. Zkušební metoda pro zjišťování
přípustných vzdáleností od povrchu hořlavých hmot
ČSN EN 13240 Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů - Požadavky a
zkušební metody
ČSN EN 12809 Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon
nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 449 Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění pro
domácnost bez připojení ke kouřovodu (včetně spotřebičů s difúzním katalytickým
palováním)
ČSN 02 7201 Teploměrové jímky. Technické požadavky
ČSN 02 7202 Prostředky měření a řízení technologických procesů. Teploměrové jímky s
vnitřním závitem. Základní rozměry
ČSN 07 0000 Názvosloví parních a horkovodních kotlů
ČSN 07 0008 Pasport kotle
ČSN 07 0010 Základní parametry a výkony pro parní kotle stabilní
ČSN 07 0020 Parné kotly. Typy a základné parametre
ČSN 07 0021 Horkovodní kotle. Typy a základní parametry
ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení
ČSN 07 0245 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW.
Technické požadavky. Zkoušení
ČSN 07 0146 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Průtočné teplovodní kotle na plynná
paliva. Technické požadavky. Zkoušení
ČSN 07 0270 Bezpečnostná technika. Horúcovodné a parné kotly. Požiadavky na manometre
ČSN 07 0302 Přejímací zkoušky parních kotlů
ČSN 07 0305 Hodnocení kotlových ztrát
ČSN 07 0414 – 1 Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Všeobecné požadavky na
pevnostní výpočet
ČSN 07 0414 – 2 Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Výpočet tloušťky stěny
součástí
ČSN 07 0414 – 3 Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Stanovení součinitele
pevnosti pro výpočet tloušťky stěny součástí
ČSN 07 0416 Parní a horkokapalinové kotle. Výpočet pevnosti při cyklickém zatěžování
ČSN 07 0620 Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů
ČSN 07 0623 Technická dokumentace kotlů
ČSN 07 0624 Montáž kotlů a kotelních zařízení
ČSN 07 0703 Plynové kotelny
ČSN 07 0705 Parní kotle. Uvádění kotlů do provozu
ČSN 07 0706 Parné a horúcovodné kotly. Pravidlá preberania po montáži
ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů
ČSN 07 0711 Provoz zařízení pro úpravu vody
ČSN 07 0751 Bezpečnostná technika. Kotly parné a horúcovodné. Požiadavky na značenie
ČSN EN 303 – 1 Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s
ventilátorem - Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 303 – 2 Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s
ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva
ČSN EN 303 – 3 Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná
paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem
ČSN EN 303 – 4 Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s
ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o
tepelném výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 paliva, o tepelném
výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 bar – Terminologie, zvláštní
požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 303 – 5 Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná
paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300
kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 303 – 6 Kotle pro ústřední vytápění - Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s
ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s kombinovaným provozem pro vytápění a
ohřev pitné (užitkové) vody s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu nejvýše 70 kW
ČSN EN 304 Kotle pro ústřední vytápění. Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s
rozprašovacími hořáky na kapalná paliva
ČSN EN 483 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení C s jmenovitým
tepelným příkonem nejvýše 70 kW
ČSN EN 625 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na
kombinované kotle s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za
účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost
ČSN EN 677 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na
kondenzační kotle s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW
ČSN EN 656 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým
tepelným příkonem nad 70 kW, nejvýše však 300 kW
ČSN EN 297 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s
atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW
ČSN EN 676 Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením
ČSN 07 5851 Hořáky na kapalná paliva s ručním ovládáním
ČSN 07 5852 Hořáky na kapalná paliva s poloautomatickým a automatickým řízením.
Technické předpisy
ČSN 07 5853 Hořáky na kapalná paliva. Technické požadavky
ČSN 07 5854 Hořáky na kapalná paliva. Zkoušení
ČSN EN 226 Rozprašovací hořáky na topné oleje. Rozměry pro připojení hořáků k vyvíječům
tepla
ČSN EN 225 Rozprašovací hořáky na topné oleje. Rotační čerpadla s vnějším pohonem.
Rozměry
ČSN EN 287 Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem - Terminologie, požadavky, zkoušení,
značení
ČSN EN 230 Rozprašovací hořáky na kapalná paliva v monoblokovém provedení. Přístroje k
jištění, hlídání a regulaci; bezpečné doby
ČSN EN 264 Pojistné uzavírací armatury pro spotřebiče kapalných paliv. Požadavky na
bezpečnost a zkoušení
ČSN EN 293 Trysky na kapalná paliva s tlakovým rozprašováním. Základní požadavky.
Zkoušení
ČSN EN 299 Trysky na kapalná paliva s tlakovým rozprašováním - Stanovení úhlů a
charakteristik rozprašování
ČSN EN 15214 – 1 Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva - Část 1: Požadavky
na bezpečnost a zkoušení - Konstrukční části, palivová čerpadla, řídicí a zabezpečovací
přístroje, palivové nádrže
ČSN EN 15214 – 2 Olejové hospodářství pro hořáky na kapalná paliva - Část 2: Požadavky
na bezpečnost a zkoušení - Konstrukční části, uzavírací armatury, palivové rozvody, filtry,
odvzdušňovací zařízení a měřidla
ČSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 Mpa
ČSN EN 12952 – 1 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 12952 – 10 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na
zabezpečovací zařízení proti přetlaku
ČSN EN 12952 – 13 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 13: Požadavky na zařízení
pro čištění spalin
ČSN EN 12952 – 16 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na soustavy
pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva
ČSN EN 12952 – 2 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 2: Materiály pro části kotlů a
příslušenství namáhaných tlakem
ČSN EN 12952 – 3 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 3: Konstrukce a výpočet částí
namáhaných tlakem
ČSN EN 12952 – 4 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 4: Provozní výpočty
očekávané doby života kotle
ČSN EN 12952 – 5 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 5: Provedení a konstrukce
částí kotle namáhaných tlakem
ČSN EN 12952 – 6 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě
dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem
ČSN EN 12952 – 7 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 7: Požadavky na výstroj
ČSN EN 12952 – 8 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací
zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva
ČSN EN 12952 – 9 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 9: Požadavky na spalovací
zařízení kotlů na prášková paliva
ČSN EN 14222 Válcové kotle z korozivzdorné oceli
ČSN EN 12953 – 1 Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 12953 – 2 Válcové kotle - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství
namáhaných tlakem
ČSN EN 12953 – 3 Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem
ČSN EN 12953 – 4 Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných
tlakem
ČSN EN 12953 – 5 Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí
kotle namáhaných tlakem
ČSN EN 12953 – 6 Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle
ČSN EN 12953 – 7 Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná
a plynná paliva
ČSN EN 12953 – 8 Válcové kotle - Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti
přetlaku
ČSN EN 12723 Kapalinová čerpadla - Všeobecné termíny pro čerpadla a čerpací zařízení –
Definice, veličiny, značky a jednotky
ČSN EN 809 Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Všeobecné bezpečnostní požadavky
ČSN 11 0010 Čerpadla - Všeobecná ustanovení
ČSN 11 0011 Čerpadla. Ruční čerpadla. Všeobecná ustanovení
ČSN 11 0020 Rotační čerpadla. Polohy hrdel
ČSN 11 0021 Čerpadlá. Pohony strojových čerpadiel
ČSN 11 0030 Ruční čerpadla. Zkoušení a dodávání
ČSN EN 12162 Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Postup při provádění
hydrostatické tlakové zkoušky
ČSN EN 1151 Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Oběhová čerpadla s elektrickým
příkonem do 200 W pro systémy vytápění a rozvody teplé vody v domácnosti -
Požadavky, zkoušení, značení
ČSN 12 2002 Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky
ČSN 12 2011 Ventilátory. Maximálně přípustné hodnoty mechanického kmitání
ČSN 12 3063 Ventilátory. Metody měření mechanického kmitání
ČSN 13 9714 Armatury a potrubí. Příruby na teploměrové jímky pro pracovní přetlak 32 MPa
(~ 325 kp/cm2)
ČSN 13 9736 Armatury a potrubí. Teploměrové jímky s vnějším závitem pro pracovní přetlak
32 MPa (~ 325 kp/cm2)
ČSN 13 9737 Armatury a potrubí. Teploměrové jímky s vnitřním závitem pro pracovní
přetlak 32 MPa (~ 325 kp/cm2)
ČSN EN 837 – 1 Měřidla tlaku - Část 1: Tlakoměry s pružnou trubicí - Rozměry, metrologie,
požadavky a zkoušení
ČSN EN 837 – 2 Měřidla tlaku - Část 2: Doporučení pro volbu a instalaci tlakoměrů
ČSN EN 837 – 3 Měřidla tlaku - Část 3: Membránové a krabicové tlakoměry - Rozměry,
metrologie, požadavky a zkoušení
ČSN 25 7203 Tlakomery. Zapisovacie tlakomery. Základné parametre, rozmery, technické
požiadavky a metódy skúšok
ČSN EN 13190 Číselníkové teploměry
ČSN 25 8201 Tlakové teploměry
ČSN 25 8211 Číselníky a stupnice tlakových teploměrů. Technické požadavky
ČSN EN 1434 – 1 Měřiče tepla - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 1434 – 2 Měřiče tepla - Část 2: Požadavky na konstrukci
ČSN EN 1434 – 3 Měřiče tepla - Část 2: Požadavky na konstrukci
ČSN EN 1434 – 4 Měřiče tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu
ČSN EN 1434 – 5 Měřiče tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření
ČSN EN 1434 – 6 Měřiče tepla - Část 6: Montáž, uvedení do provozu, sledování činnosti a
údržba
ČSN EN 12101 – 3 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické
podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla
ČSN 42 0284 Předpisy pro zpracování uhlíkových ocelí třídy 11, 12 a ocelí na odlitky třídy
26, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za
normálních nebo zvýšených teplot
ČSN 42 0285 Předpisy pro zpracování legovaných ocelí tř. 13 a 15 a ocelí na odlitky tř. 27 a
28, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za
normálních nebo zvýšených teplot
ČSN 63 5200 Hadice bez koncovek. Pryžové a plastové hadice. Všeobecná ustanovení
ČSN EN ISO 7233 Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Stanovení odolnosti
proti podtlaku (ISO 7233:1991)
ČSN EN 26801 Pryžové a plastové hadice. Stanovení objemové roztažnosti (ISO 6801:1983)
ČSN EN 27326 Pryžové a plastové hadice. Stanovení odolnosti proti ozónu za statických
podmínek (ISO 7326:1991)
ČSN EN ISO 4672 Pryžové a plastové hadice - Stanovení ohebnosti při nízké teplotě
ČSN EN 28033 Pryžové a plastové hadice. Stanovení soudržnosti vrstev (ISO 8033:1991)
ČSN EN ISO 1746 Pryžové nebo plastové hadice a potrubí - Ohybová zkouška
ČSN EN ISO 8030 Pryžové a plastové hadice - Metoda zkoušení hořlavosti
ČSN EN ISO 7751 Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami. Poměry zkušebního a
poruchového tlaku ke jmenovitému pracovnímu tlaku
ČSN EN ISO 8580 Pryžové a plastové hadice. Stanovení odolnosti proti ultrafialovému záření
za statických podmínek (ISO 8580:1987)
ČSN EN 26802 Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - s drátovou výztuží.
Dynamická tlaková zkouška s ohýbáním (ISO 6802:1991)
ČSN EN ISO 11758 Pryžové a plastové hadice - Osvětlení xenonovou výbojkou - Stanovení
změn odstínu a vzhledu
ČSN EN ISO 1307 Pryžové a plastové hadice pro obecné průmyslové použití. Vnitřní
průměry a jejich úchylky, a mezní úchylky délek (ISO 1307:1992)
ČSN EN ISO 8308 Pryžové a plastové hadice a hadičky - Stanovení propustnosti kapalin
stěnami hadic a hadiček
ČSN EN ISO 6945 Pryžové hadice - Stanovení odolnosti vnějšího pláště proti odírání
ČSN EN ISO 7662 Pryžové a plastové hadice - Stanovení oděru duše
ČSN EN ISO 1403 Pryžové hadice s přízovou výztuží pro vodu pro všeobecné použití -
Specifikace
ČSN 63 5400 Pryžové a plastové hadice s koncovkami. Všeobecná ustanovení
ČSN EN ISO 8330 Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Slovník
ČSN EN ISO 4671 Pryžové nebo plastové hadice a hadice s koncovkami - Metody měření
rozměrů

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech Bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ


Demontáž zařízení je odpojení zařízení, popř. jeho rozebrání na díly k dalšímu použití s uložením demontovaného zařízení v prostoru technologické manipulace. Normalizované uložení je uložení podle ON 13 0502 (výrobky JKPOV 423 9 díly k potrubí průmyslovému) a dále výrobky JKPOV 552 821 materiál instalační pomocný. Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot je přemístění všech demontovaných hmot ústředního vytápění z objektu (včetně jejich vnitrostaveništní horizontální a vertikální dopravy) do hranice technologické manipulace na staveništní deponii. Výměna je demontáž dosavadního, montáž a dodávka nového materiálu nebo zařízení za účelem uvedení zařízení do původního nebo provozuschopného stavu. Zpětná montáž je montáž odpojeného stávajícího zařízení, popř. i opraveného zařízení, zpět na původní místo osazení, a to bez úprav připojení a uložení.

ZKRATKY

D – vnější průměr trubky (mm)
DN – jmenovitá světlost (diametre nominal) potrubí(mm)
PN – jmenovitý tlak (pressures nominal) ( Mpa)
Ms – mosazná armatura
PB – propanbutanový plyn
PH – plastická hmota
PE – polyetylen
rPE – rozvinutý polyetylen
lPE – lineární polyetylen
PP – polypropylen
SV – studená voda
TUV – teplá užitková voda
TH – tlakové trouby hrdlové
TP – tlakové trouby přírubové
v.sl. – vodní sloupec
čl. – článek kotle
G – trubkový válcový závit armatur – údaj v palcích
vel. – velikost zařízení
o v.pl. – o výhřevné ploše ; údaj o velikosti výhřevných (přestupních) ploch
HL – kód výrobce

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení zřízení kotelen je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO KOTLE LITINOVÉ TEPLOVODNÍ NA TUHÁ PALIVA

- typ
- nominální výkon
- počet článků
- druh paliva
- rozměry
- hloubka
- hmotnost
- objem vody
- objem paliva
- pracovní přetlak
- parametry emisí
- účinnost
- světlost připojení vstupní a výstupní vody
- světlost kouřové roury
- provozní tah
- spotřeba paliva
- obsah násypky
- výhřevnost

PRO KOTLE LITINOVÉ TEPLOVODNÍ OLEJOVÉ A PLYNOVÉ

- typ
- druh paliva (kapalné, plynné)
- jmenovitý tepelný výkon největší/nejmenší
- jmenovitý tepelný příkon
- počet článků
- účinnost
- kategorie spotřebiče
- rozměry kotle
- hmotnost
- objem vodního prostoru
- světlost kouřové roury
- komínový tah
- pracovní přetlak vody
- zkušební přetlak vody
- minimální pracovní přetlak
- nejvyšší pracovní přetlak
- maximální provozní teplota vody
- rozsah regulace teplot
- vstupní přetlak plynu
- hladina hluku
- světlost přípojek kotle (topná voda, vratná voda, plyn)
- spotřeba paliva
- teplota spalin
- maximální přetlak v topeništi
- objem spalovacího prostoru
- doporučený typ hořáku
- minimální délka ústí hořáku
- příruba pro hořák
- připojovací rozměry pro hořák
- připojovací napětí
- el. příkon
- el. krytí
- výhřevnost

PRO KOTLE LITINOVÉ TEPLOVODNÍ PLYNOVÉ DODÁVANÉ V CELKU

- typ
- tepelný výkon
- počet článků
- příkon plynu
- provedení kotle
- rozměry
- hmotnost
- objem vodního prostoru
- světlost kouřové roury
- pracovní přetlak vody
- zkušební přetlak vody
- součinitel hydraulického odporu
- nevyšší teplota topné vody
- nejnižší teplota topné vody
- hladina hluku
- komínový tah
- světlost přípojek kotle (topná voda,vratná voda, plyn)
- připojovací napětí
- el. příkon
- el. krytí
- účinnost při nejvyšší teplotě topné vody
- účinnost při nejnižší teplotě topné vody
- teplota spalin za přerušovačem tahu
- spotřeba plynu
- rozsah nastavitelného výkonu
- třída NO (ČSN EN 297/A3)
- průměr trysky
- tlak plynu na trysce
- výhřevnost

PRO KOTLE OCELOVÉ TEPLOVODNÍ NA PEVNÁ PALIVA DODÁVANÉ V CELKU

- typ
- výkon
- účinnost
- rozměry
- hmotnost
- průměr kouřového hrdla
- světlost připojení vstupní a výstupní vody
- provozní tah
- druh paliva
- objem vody
- obsah násypky
- minimální teplota topné vody při provozu
- připojovací napětí
- výhřevnost

PRO KOTLE OCELOVÉ TEPLOVODNÍ PLYNOVÉ DODÁVANÉ V CELKU

- typ
- rozměry
- tepelný příkon maximální
- tepelný příkon minimální
- jmenovitý tepelný výkon maximální
- jmenovitý tepelný výkon minimální
- účinnost při maximálním tepelném výkonu
- účinnost při minimálním tepelném výkonu
- spotřeba plynu při jmenovitém výkonu
- minimální tlak v zařízení
- objem expanzní nádoby
- minimální odběr TUV
- maximální tlak v okruhu TUV
- přetlak expanzní nádoby
- maximální množství vody v systému
- maximální tlak v okruhu topení
- maximální teplota topné vody
- minimální teplota topné vody
- maximální teplota TUV
- minimální teplota TUV
- množství teplé vody dT 25°C
- množství teplé vody dT 35°C
- el.napětí
- stupeň el. krytí
- doporučený komínový tah
- světlost kouřové roury
- teplota spalin za přerušovačem tahu
- výhřevnost

PRO HOŘÁKY NA KAPALNÁ A PLYNNÁ PALIVA

- typ hořáku
- druh použitého paliva
- tepelný výkon maximální do nulového přetlaku
- tepelný výkon maximální do maximálního přetlaku
- tepelný výkon minimální
- typ regulace
- vstupní tlak plynu
- přetlak v topeništi
- připojení přívodního potrubí plynu
- plynová armatura
- hlídání plamene
- rozměry
- hmotnost
- předehřev na trysce
- motor (V/Hz/kW)
- typ programátoru
- typ olejového čerpadla
- posuv hlavy
- ventilátorové kolo
- přepravní váha (kg/m3)
- délka hlavy
- závěsné zařízení
- vstupní viskozita paliva
- proudová soustava
- maximální vstupní tlak paliva
- spotřeba paliva maximální do nulového přetlaku
- spotřeba paliva maximální do maximálního přetlaku
- spotřeba paliva minimální
- el. příkon

PRO VENTILÁTORY RADIÁLNÍ PRO UMĚLÉ TAHY

- typ
- rozměry
- průměr oběžného kola
- průtok
- výkon
- hladina akustického tlaku
- počet otáček
- příkon el.motoru
- provedení

PRO HADICE NAPOUŠTĚCÍ PRYŽOVÉ

- světlost
- délka

 


   Copyright RTS, a.s.