ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
      731 Kotelny
      732 Strojovny
      733 Rozvodné potrubí
      734 Armatury
      735 Otopná tělesa
      736 Podlahové topení
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  735 - ��st��edn�� topen�� - Otopn�� t��lesa

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Přípravné práce
Vysekání rýhy do průřezu 70x70 mm a kapsy do rozměrů 70x70x70 mm ve zdivu z cihel a tvárnic. Vysekání rýhy a kapsy jakéhokoliv rozměru ve zděných příčkách. Vysekání prostupu průřezu do 0,0225 m2 ve zdivu z cihel a tvárnic. Vysekání kapsy do 100x100x50 mm pro osazení „normalizovaného uložení“. Vysekání prostupu průřezu do 0,0225 m2 ve stropech z betonu a železobetonu. Vysekání manipulační kapsy pro osazení armatur a tvarovek potrubí vedeného těsně u zdiva

Osazení „normalizovaného uložení“
Přivařením na ocelové konstrukce staveb. Zazděním, zabetonováním nebo zalitím. Hmoždinkami s jejich dodáním včetně vyvrtání otvorů pro osazení hmoždinek. Nastřelením včetně dodání hřebíků a nábojek. Dodání a osazení materiálu upevňovacích bodů (špalíky, hmoždinky, svary apod.)

Dokončovací práce
Zazdění nebo zabetonování prostupů průřezu do 0,0225 m2 ve zdech a stropech pohledové plochy bez opravy omítek. Podlití kotlů po jejich osazení a vrovnání betonem. Dodávka polotovarů technologické pomocné stavební výroby. Zkouška těsnosti podle čl. 134 písmene e), ČSN 06 0310. Proplach jednotlivých částí topné soustavy a zdrojů tepla

Otopná tělesa článková
Otopnými tělesy článkovými se rozumí montáž otopných těles z článků litinových nebo ocelových. Obsahem standardu je výběr materiálu, sešroubování jednotlivých článků radiátorů a jejich utěsnění, osazení tělesa a přezkoušení těsnosti spojů pomocí tlakové zkoušky

Otopná tělesa panelová a trubková s hliníkovými lamelami
Otopnými tělesy panelovými a trubkovými s hliníkovými lamelami se rozumí montáž otopných těles panelových jednořadých dvouřadých nebo třířadých a těles trubkových s hliníkovými lamelami. Obsahem standardu je vybalení, osazení radiátorů pomocí šroubů a příchytek a vodorovné a svislé vyvážení

Registry
Registry se rozumí zhotovení a montáž registrů z ocelových trubek žebrovaných se šroubovitě navinutými žebry nebo z ocelových trubek hladkých do oblouků nebo do rámů, jednopramenné, dvoupramenné, třípramenné nebo čtyřpramenné. Obsahem standartu je zhotovení registrů z trubek pomocí řezů a svarů a jejich montáž včetně vodorovného a svislého vyvážení

Konvektory a konvektorové lavice
Konvektory se rozumí kompaktní otopná tělesa (např. lavice) vhodně včleněná do vnitřní architektury. Obsahem standartu je výběr, kontrola a očištění materiálu, rozměření bodů pro uchycení, demontáž a montáž krytu, osazení tělesa , navaření nátrubku a vodorovné a svislé vyvážení

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže obvykle v prostor do 10m vodorovně a 3,5m svisle. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení
Lešením se rozumí umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________


ZPŮSOB MĚŘENÍ

Výška (hloubka) objektu je svislá vzdálenost měřená od nejnižšího bodu terénu přiléhajícího k objektu ( z kterého svislý přesun začíná) k nejvyššímu (nejnižšímu) bodu konstrukce HSV:
u výšky bez přihlédnutí k výšce konstrukcí (komíny, ventilace a pod) přesahující střešní rovinu
u hloubky bez přihlédnutí k hloubce konstrukcí zvláštního zakládání (piloty, štětové stěny a pod).

Otopná tělesa ocelová článková
Velikost otopných těles se určuje v m2 (čl. 77 a 78 ČSN 06 1101), a to součinem skutečné velikosti výhřevných (přestupných) ploch jednoho článku uvedených v technické dokumentaci výrobku a počtu článků daného hlavního rozměru. Hlavní rozměry článků jsou v popisech cen vyjádřeny číselně jako zlomek připojovací rozteče v čitateli a hloubky ve jmenovateli.

Tlakové zkoušky registrů
Množství měrných jednotek tlakových zkoušek registrů z ocelových trubek žebrovaných nebo hladkých se určí součtem délek jednotlivých pramenů dané jmenovité světlosti. Délka oblouků nebo bočních stran rámu registrů se neuvažuje.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE


Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
ČSN 01 3450 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací (ICS 01.100.30,
91.140.70)
ČSN 01 3452 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy ústředního vytápění
ČSN 05 0610 Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie plameňom a rezanie kyslíkom.
ČSN 05 0705 Zváranie. Predpisy pre základné skúšky zváračov.
ČSN 06 0009 Výměníky tepla pro ústřední vytápění – technické požadavky
ČSN 06 0310 Ústřední vytápění – projektování a montáž
ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody. Navrhování
ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody
ČSN 06 1101 Otopná tělesa pro ústřední vytápění
ČSN 06 1110 Otopná článková tělěsa litinová pro ústřední výtápění
ČSN 06 1120 Vyhrivacie článkové oceľové telesá na ústredné vykurovanie
ČSN 06 1122 Vyhrivacie oceľové doskové telesá na ústredné vykurovanie
ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení
ČSN 07 0245 Teplovodní kotle do výkonu 50 kW
ČSN 07 0250 Litinové článkové vytápěcí kotle
ČSN 07 0621 Umístění kotelních zařízení a provedení kotelen
ČSN 07 7401 Voda a pára pro teplovodná energetická zařízení s jmenovitým tlakem nižším
než 6,5 Mpa
ČSN 13 0010 Jmenovité tlaky a pracovní stupně
ČSN 13 0015 Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí (ICS 23.040.00)
ČSN 13 0074 Štítky pro označení látek protékaících potrubím
ČSN 13 1070 Úprava konců potrubí pro svařování
ČSN 13 1090 Délky šroubů pro přírubové spoje
ČSN 13 2100 Rúra a tvarovky zo sivej liatiny. Prehlad (ICS 23.040.10)
ČSN 13 2604 Trubkové ohyby hladké a záhybové. Technické předpisy
ČSN 13 3060 Část 3 Armatury průmyslové. Technické dodací předpisy. Balení, doprava,
skladování, montáž a opravy
ČSN 13 7100 Drobné armatury. Všeobecné technické předpisy.
ČSN 38 3350 Zásobování teplem. Všeobecné zásady – navrhování.
ČSN 38 3360 Tepelné sítě. Strojní a stavební část – projektování
ČSN 38 3365 Tepelné sítě. Provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu.
ČSN 42 0142 Trubky ocelové svařované přesné a závitové. Technické a dodací předpisy.
ČSN 42 0250 Trubky bezešvé z oceli (ICS 77.140.70)
ČSN 42 5710 Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry. (ICS 77.140.70)
ČSN 42 5711 Trubky ocelové závitové zesílené. Rozměry
ČSN 42 5715 Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry
ČSN 69 0009 Tlakové nádoby. Pasport.
ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla.
ČSN 69 0012 Provoz tlakových nádob stabilních.
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou (ICS 13.120.30)
ON 13 0107 Potrubí. Směrnice pro montáž potrubí.
ON 13 0502 Potrubí. Uložení potrubí. Technické dodací předpisy
ON 13 0530 Potrubí. Vzdálenost uložení potrubí. Výpočtová směrnice.

__________________________________________________________________

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletního zřízení otopných těles se
vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména :
ČSN 01 3452 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy ústředního vytápění
ČSN 02 7201 Teploměrové jímky. Technické požadavky
ČSN 02 7202 Prostředky měření a řízení technologických procesů. Teploměrové jímky s vnitřním závitem. Základní rozměry
ČSN 05 0610 Zváránie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie
kovov
ČSN 05 0705 Zváranie. Predpisy pre základné skúšky zváračov.
ČSN 06 0009 Výměníky tepla pro ústřední vytápění. Technické požadavky
ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění
ČSN 06 0220 Ústřední vytápění. Dynamické stavy
ČSN 06 0310 Ústřední vytápění - Projektování a montáž
ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody
ČSN ISO 10774 Spotřebiče pevných paliv k vytápění. Zkušební metoda pro zjišťování
přípustných vzdáleností od povrchu hořlavých hmot
ČSN 06 1010 Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s
elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení
ČSN EN 442 – 1 Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky
ČSN EN 442 – 2 Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování
ČSN EN 442 – 3 Otopná tělesa - Část 3: Posuzování shody
ČSN 06 1101 Otopná tělesa pro ústřední vytápění
ČSN 06 1102 Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Výpočet velikosti
ČSN 06 1110 Otopná článková tělěsa litinová pro ústřední výtápění
ČSN 06 1120 Vyhrivacie článkové oceľové telesá na ústredné vykurovanie
ČSN 06 1122 Vyhrivacie oceľové doskové telesá na ústredné vykurovanie
ČSN EN 14037 – 1 Stropní závěsné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120°C
- Část 1: Technické specifikace a požadavky
ČSN EN 215 – 1 Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty. Část 1: Požadavky a
zkoušení
ČSN 06 1160 Vsuvky pro otopné články
ČSN 07 0610 Výměníky tepla voda-voda, pára-voda. Typy a základní parametry
ČSN 07 0711 Provoz zařízení pro úpravu vody
ČSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 Mpa
ČSN EN 1333 Potrubní součásti - Definice a volba PN
ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky
ČSN EN ISO Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí. DN
ČSN EN 13480 – 1 Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně
ČSN EN 13480 – 2 Kovová průmyslové potrubí - Část 2: Materiály
ČSN EN 13480 – 3 Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet
ČSN EN 13480 – 4 Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž
ČSN EN 13480 – 5 Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení
ČSN 13 0030 Spoje potrubí a armatur. Připojovací závity
ČSN 13 0040 Potrubí a průmyslové armatury. Měření ztrátových a průtokových součinitelů a
charakteristik
ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny
ČSN 13 0100 Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Klasifikace - Kategorie
ČSN 13 0101 Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Všeobecné požadavky
na projektování
ČSN 13 0104 Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Dokumentace
ČSN 13 0108 Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy
ČSN 13 0300 Potrubí. Materiál pro normalizované součásti potrubí
ČSN 13 0420 Potrubí. Povrchová ochrana potrubí pro přepravu a skladování
ČSN 13 0555 Potrubí. Výpočtové hodnoty trubek
ČSN 13 0725 Potrubí. Třmeny pro potrubí
ČSN 13 0871 Potrubí. Stojany kotevní
ČSN 13 1030 Potrubí. Bezešvé ocelové trubky pro potrubí PN 40 až PN 250. Výběr rozměrů
pro konstrukci
ČSN 13 1075 Potrubí. Úprava konců součástí potrubí pro svařování
ČSN EN 1092 – 1 Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury,
tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli
ČSN EN 1092 – 2 Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury,
tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny
ČSN EN 1092 – 4 Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury,
tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 4: Příruby ze slitin hliníku
ČSN 131180 Potrubí a armatury. Záslepky potrubí PN 6 až PN 40
ČSN 13 1350 Přírubové spoje potrubí - Oválná přírubová hrdla litá ze šedé litiny PN 6
ČSN 13 1351 Přírubové spoje potrubí - Oválná přírubová hrdla ze šedé litiny PN 16
ČSN 13 1355 Přírubové spoje potrubí - Oválná přírubová hrdla litá z oceli PN 6
ČSN 13 1356 Přírubové spoje potrubí - Ovální přírubová hrdla litá z oceli PN 16
ČSN 13 1360 Přírubové spoje potrubí - Oválné závitové příruby ploché PN 2,5
ČSN 13 1365 Přírubové spoje potrubí - Oválné závitové příruby s krkem PN 6ČSN
ČSN 13 1366 Přírubové spoje potrubí - Oválné závitové příruby s krkem PN 16
ČSN 13 1370 Přírubové spoje potrubí - Oválné zaslepovací příruby PN 6
ČSN 13 1371 Přírubové spoje potrubí - Oválné zaslepovací příruby PN 16
ČSN 13 1500 Potrubí. Šrouby a matice pro přírubové spoje potrubí. Použití
ČSN EN 1515 – 1 Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 1: Výběr šroubů a matic
ČSN EN 1515 – 2 Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 2: Klasifikace materiálů
šroubů pro příruby z oceli s označením PN
ČSN 13 1505 Potrubí. Šrouby a matice pro přírubové spoje potrubí. Technické dodací
předpisy
ČSN 13 1520 Potrubí. Svorníkové šrouby pro přírubové spoje potrubí. Rozměry
ČSN 13 1530 Potrubí. Šestihranné matice vysoké pro přírubové spoje potrubí. Rozměry
ČSN 13 1540 Potrubí a armatury. Kruhové podložky s kulovou dosedací plochou
ČSN 13 1550 Potrubí a armatury. Kovové příruby. Tvary a rozměry těsnění
ČSN EN 1591 – 1 Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových
přírubových spojů - Část 1: Výpočtová metoda
ČSN 13 1564 Potrubí a armatury. Vlnité těsnicí kroužky s vložkou. Technické předpisy
ČSN 13 1570 Potrubí a armatury. Vlnité těsnicí kroužky s vložkou PN 63 až PN 250
ČSN EN 12560 – 1 Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 1:
Nekovová plochá těsnění s vložkami nebo bez nich
ČSN EN 12560 – 2 Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 2:
Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby
ČSN EN 12560 – 3 Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 3:
Nekovová těsnění obalovaná PTFE
ČSN EN 12560 – 4 Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 4:
Kovová vlnitá, plochá nebo drážkovaná těsnění a plněná kovová těsnění pro ocelové
příruby
ČSN EN 12560 – 5 Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 5:
Kovové těsnicí kroužky pro ocelové příruby
ČSN 13 1800 Potrubí. Desková dna přivařovací. Technické dodací předpisy
ČSN 13 1815 Potrubí. Desková dna přivařovací PN 40 až PN 250
ČSN 13 1845 Potrubí. Stříšky pro potrubí
ČSN EN 10253 – 1 Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 1: Uhlíková ocel k
tváření pro všeobecné použití bez zvláštních kontrolních požadavků
ČSN EN 1123 – 1 Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných
ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1:
Požadavky, zkoušení, řízení jakosti
ČSN EN 1123 – 2 Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných
ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 2:
Rozměry
ČSN 13 2205 Potrubí. Tvarovky T a Y. Technické dodací předpisy
ČSN EN 1124 – 1 Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových
trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky,
zkoušení, řízení jakosti
ČSN EN 1124 – 2 Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových
trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 2: Systém S;
rozměry
ČSN EN 10241 Ocelové potrubní tvarovky se závity
ČSN 13 2300 Potrubí. Trubková hrdla přivařovací. Technické dodací předpisy
ČSN 13 2305 Potrubí. Trubková hrdla přivařovací PN 40 až PN 250
ČSN 13 2370 Potrubí. Přechody trubkové. Technické dodací předpisy
ČSN 13 2380 Potrubí. Přechody trubkové Js 20 až Js 350, Jt 40 až Jt 100
ČSN 13 2390 Potrubí. Přechody trubkové svařované Js 400 až Js 2000, Jt 2,5 až Jt 64
ČSN 13 2605 Potrubí. Svařované oblouky z trubek. Technické dodací předpisy
ČSN 13 2754 Potrubí. Vlnové kompenzátory osové
ČSN 13 1300 Armatury průmyslové. Názvosloví průmyslových armatur
ČSN EN 736 – 1 Armatury. Terminologie. Část 1: Definice typů armatur
ČSN EN 736 – 2 Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur
ČSN EN 736 – 3 Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů
ČSN EN 12627 Průmyslové armatury - Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem
ČSN EN 12266 – 1 Průmyslové armatury - Zkoušení armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy
zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 12266 – 2 Průmyslové armatury - Zkoušení armatur - Část 2: Zkoušky, zkušební
postupy a přejímací podmínky - Doplňující požadavky
ČSN EN 19 Průmyslové armatury - Značení kovových armatur
ČSN 13 3005 – 1 Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky
ČSN 13 3005 – 2 Průmyslové armatury. Značení průmyslových armatur. Požadavky na
značení regulačních ventilů
ČSN 13 3007 Průmyslové armatury. Štítky armatur. Základní ustanovení
ČSN EN 1267 Armatury - Měření průtokových ztrát s použitím vody jako zkušební tekutiny
ČSN EN 12516 – 3 Armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 3: Experimentální metoda
ČSN EN 12760 Armatury - Přivařovací hrdla ocelových armatur
ČSN 13 3540 Průmyslové armatury. Přímé uzavírací ventily nátrubkové a se šroubením PN
100
ČSN EN 13 789 Průmyslové armatury - Litinové uzavírací ventily
ČSN EN 1894 Průmyslové armatury - Ocelová šoupátka
ČSN EN 1171 Průmyslové armatury - Litinová šoupátka
ČSN EN 12288 Průmyslové armatury - Šoupátka ze slitin mědi
ČSN 13 3820 Průmyslové armatury. Uzavírací šoupátka třmenová PN 160, PN 250, PN 320,
PN 400
ČSN EN 593 Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky
ČSN 13 4001 Průmyslové armatury. Ventily zpětné. Technické předpisy
ČSN 13 4012 Potrubní armatury průmyslové. Přímé zpětné ventily přírubové lité z oceli, Jt 16
ČSN 13 4013 Potrubní armatury průmyslové. Přímé zpětné ventily přírubové lité z oceli, Jt 25
ČSN 13 4014 Průmyslové armatury. Přímé zpětné ventily přírubové z oceli na odlitky, PN 40
ČSN 13 4520 Průmyslové armatury. Přímé zpětné ventily přivařovací a přírubové PN 100,
160 a 250
ČSN EN 12334 Průmyslové armatury - Zpětné armatury z litiny
ČSN 13 4103 Průmyslové armatury. Kulové kohouty. Technické dodací předpisy
ČSN 13 4110 Armatury průmyslové. Kohouty kuželové PN 6, PN 10 a PN 16
ČSN EN 331 Ručně ovládané kulové kohouty a kuželové kohouty s uzavřeným dnem pro
plynové instalace budov
ČSN 13 4130 Kohouty kulové čepové PN 16
ČSN 13 4202 Průmyslové armatury. Zpětné a koncové klapky. Technické dodací předpisy
ČSN 13 4210 Průmyslové armatury. Zpětné klapky přírubové PN 10, 16, 25, 40, 63 a 100
ČSN 13 4309 – 1 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 1: Termíny a definice
ČSN 13 4309 – 2 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 2: Technické požadavky
ČSN 13 4309 – 3 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 3: Výpočet výtoků
ČSN 13 4309 – 4 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 4: Typové zkoušky
ČSN 13 4501 – 2 Průmyslové armatury. Regulační ventily. Technické předpisy. Prověřování
ČSN 13 4508 Průmyslové armatury. Korektory. Montážní rozměry pro připojení k pohonům
regulačních armatur
ČSN 13 4509 – 2 Průmyslové armatury. Metodika měření regulačních ventilů. Výpočtové
vztahy pro průtok nestlačitelných tekutin
ČSN 13 4509 – 5 Průmyslové armatury. Metodika měření regulačních ventilů. Průtočné
charakteristiky
ČSN EN 1213 Armatury budov - Uzavírací ventily ze slitin mědi pro rozvody pitné vody v
budovách - Zkoušky a požadavky
ČSN EN 1567 Armatury budov - Redukční ventily a kombinované redukční ventily pro vodu
– Požadavky a zkoušky
ČSN 13 6140 Průmyslové armatury. Uzavírací ventily hlavicové ze slitin mědi se šroubením
pájeným nebo nepájeným a nátrubkové PN 32
ČSN 13 6503 Armatury vodárenské. Navrtávací pasy. Technické předpisy
ČSN 13 6505 Armatury vodárenské. Šoupátka vodárenská PN 10 ze šedé litiny
ČSN 13 6506 Armatury vodárenské. Zemní soupravy. Technické předpisy
ČSN 13 6507 Armatury vodárenské. Šoupátkové, ventilové a hydrantové poklopy. Technické
předpisy
ČSN 13 6580 Armatury vodárenské. Zemní soupravy. Rozměry
ČSN 13 6582 Armatury vodárenské. Šoupátkové, ventilové a hydrantové poklopy. Rozměry
ČSN 13 6602 Požární hydranty. Technické předpisy
ČSN 13 6610 Podzemní hydranty PN 10. Rozměry
ČSN 13 6620 Nadzemní hydranty PN 10. Rozměry
ČSN 13 6651 Neprůbojné pojistné armatury. Základní ustanovení
ČSN 13 6660 Zkoušení ventilů, šoupátek a klapek v protivýbuchovém provedení
ČSN 13 7052 Vypouštěcí kohouty přímé s čepem PN 6
ČSN 13 7054 Vypouštěcí kohouty přímé čepové a s přesuvnou maticí PN 6
ČSN 13 7055 Vypouštěcí kohouty zobákové čepové PN 6
ČSN 13 7058 Průmyslové armatury. Vypouštěcí kohouty přímé čepové PN 6
ČSN 13 7061 Plnící a vypouštěcí kohouty PN 10
ČSN 13 7100 Drobné armatúry. Drobné armatúry. Všeobecné technické predpisy
ČSN 13 7361 Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty. Rozměry a detaily připojení
ČSN 13 7501 Tlakoměrové kohouty. Ventily a další součásti tlakoměrových přípojek.
Technické předpisy
ČSN 13 7510 Tlakoměrové kohouty PN 16
ČSN 13 7517 Tlakoměrové ventily PN 250, PN 630
ČSN 13 7524 Součásti tlakoměrových přípojek PN 630
ČSN 13 7530 Tlakoměrové kondenzační smyčky PN 250
ČSN 13 7540 Ploché těsnění pro tlakoměrové přípojky
ČSN 13 7602 Strojárske skrutkovanie. Technické požiadavky a metódy skúšok
ČSN 13 7603 Strojárske skrutkovanie. Konce hrdiel k zaskrutkovaniu a otvory v telese pre
ploché tesnenia. Konštrukcia a základné rozmery
ČSN 13 7604 Strojárske skrutkovanie. Konce hrdiel pod prevlečné matice. Konštrukcia a
základné rozmery
ČSN 13 7605 Strojárske skrutkovanie. Menovité svetlosti
ČSN 13 7606 Strojárske skrutkovanie. Pripojovacie závity
ČSN 13 7607 Strojárske skutkovanie. Tolerancie tvaru a polohy
ČSN 13 7610 Strojárske skrutkovanie. Hrdlá priamych prípojok na osovú montáž.
Konštrukcia a základné rozmery
ČSN 13 7611 Strojárske skrutkovanie. Hrdlá priamych redukčných prípojok. Konštrukcia a
základné rozmery
ČSN 13 7636 Strojárske skrutkovanie. Hrdlá priamych a medzistenových spojok. Konštrukcia
a základné rozmery
ČSN 13 7637 Strojárske skrutkovanie. Hrdlá priamych redukčných spojok. Konštrukcia a
základné rozmery
ČSN 13 7638 Strojárske skrutkovanie. Priame hrdlá na privarenie na osovú montáž.
Konštrukcia a základné rozmery
ČSN 13 7639 Strojárske skrutkovanie. Priame hrdlá na spájkovanie na osovú montáž.
Konštrukcia a základné rozmery
ČSN 13 7640 Strojárske skrutkovanie. Hrdlá uhlových spojok. Konštrukcie a základné
rozmery
ČSN 13 7641 Strojárske skrutkovanie. Hrdlá spojok T. Konštrukcia a základné rozmery
ČSN 13 7643 Strojárske skrutkovanie. Uhlové hrdlá s koncom pod zárezný krúžok.
Konštrukcia a základné rozmery
ČSN 13 7644 Strojárske skrutkovanie. T - hrdlá s koncom pod zárezný krúžok. Konštrukcia a
základné rozmery
ČSN 13 7656 Strojárske skrutkovanie. Zárezné krúžky. Konštrukcia a základné rozmery
ČSN 13 7658 Strojárske skrutkovanie. Tesniace kuželíky. Konštrukcia a základné rozmery
ČSN 13 7665 Strojárske skrutkovanie. Prevlečné matice. Konštrukcia a základné rozmery
ČSN 13 7675 Strojárske skrutkovanie. Poistné matice. Konštrukcia a základné rozmery
ČSN 13 7680 Strojárske skrutkovanie. Ploché tesnenie. Rozmery
ČSN 13 7700 Strojírenská šroubení nepájená. Strojírenská šroubení nepájená. Přehled
ČSN 13 7701 Strojírenská šroubení pájená. Strojírenská šroubení pájená. Přehled
ČSN 13 7702 Zvlášť lehká šroubení pájená. Zvlášť lehká šroubení pájená. Přehled
ČSN 13 7705 Strojírenská šroubení nepájená. Strojírenská šroubení nepájená. Technické
dodací předpisy
ČSN 13 7706 Strojírenská šroubení pájená. Strojírenská šroubení pájená. Technické dodací
předpisy
ČSN 13 7707 Zvlášť lehká šroubení pájená. Zvlášť lehká šroubení pájená. Technické předpisy
ČSN 13 7720 Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky přímé s připojovacím
závitem metrickým
ČSN 13 7721 Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky přímé s připojovacím
závitem trubkovým
ČSN 13 7722 Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky úhlové s připojovacím
závitem metrickým
ČSN 13 7723 Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky úhlové s připojovacím
závitem trubkovým
ČSN 13 7724 Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky T s připojovacím závitem
metrickým
ČSN 13 7725 Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky T s připojovacím závitem
trubkovým
ČSN 13 7726 Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky stavitelné s připojovacím
závitem metrickým
ČSN 13 7727 Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky stavitelné s připojovacím
závitem trubkovým
ČSN 13 7728 Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky stavitelné T s připojovacím
závitem metrickým
ČSN 13 7729 Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové přípojky stavitelné T s připojovacím
závitem trubkovým
ČSN 13 7730 Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové spojky přímé
ČSN 13 7731 Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové spojky úhlové
ČSN 13 7732 Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové spojky T
ČSN 13 7733 Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové spojky T redukované
ČSN 13 7736 Strojírenská šroubení nepájená. Otočné trubkové spojky L Jt 6
ČSN 13 7737 Strojírenská šroubení nepájená. Otočné trubkové spojky Z Jt 6
ČSN 13 7738 Strojírenská šroubení nepájená. Otočné trubkové spojky přímé Jt 6
ČSN 13 7739 Strojírenská šroubení nepájená. Závity a rozměry připojovacích dutin pro
mazací trubky
ČSN 13 7750 Zvlášť lehká šroubení pájená. Zvlášť lehká šroubení pájená. Příklady použití
ČSN 13 7770 Strojírenská šroubení pájená. Šroubení hrdlová lehká s kuželovým těsněním
ČSN 13 7771 Strojírenská šroubení pájená. Šroubení hrdlová lehká s plochým těsněním
ČSN 13 7772 Strojírenská šroubení pájená. Šroubení trubková lehká s kuželovým těsněním
ČSN 13 7773 Strojírenská šroubení pájená. Šroubení trubková lehká s plochým těsněním
ČSN 13 7774 Strojírenská šroubení pájená. Šroubení zátková lehká s kuželovým těsněním
ČSN 13 7775 Strojírenská šroubení pájená. Šroubení zátková lehká s plochým těsněním
ČSN 13 7780 Strojírenská šroubení pájená. Šroubení hrdlová těžká s kuželovým těsněním
ČSN 13 7781 Strojírenská šroubení pájená. Šroubení hrdlová těžká s plochým těsněním
ČSN 13 7782 Strojírenská šroubení pájená. Šroubení trubková těžká s kuželovým těsněním
ČSN 13 7783 Strojírenská šroubení pájená. Šroubení trubková těžká s plochým těsněním
ČSN 13 7784 Strojírenská šroubení pájená. Šroubení zátková těžká s kuželovým těsněním
ČSN 13 7785 Strojírenská šroubení pájená. Šroubení zátková těžká s plochým těsněním
ČSN 13 7791 Šroubení. Šroubení trubková přivařovací s maticí se zářezy. Rozměry a
provedení
ČSN 13 7851 Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových přípojek přímých s připojovacím závitem trubkovým
ČSN 13 7854 Zvlášť lehká šroubení pájená. Hrdla k zašroubování
ČSN 13 7855 Zvlášť lehká šroubení pájená. Hrdla s přírubou
ČSN 13 7856 Zvlášť lehká šroubení pájená. Závitové příruby
ČSN 13 7860 Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových přípojek úhlových s
připojovacím závitem metrickým
ČSN 13 7861 Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových přípojek úhlových s
připojovacím závitem trubkovým
ČSN 13 7862 Strojírenská šroubení pájená. Hrdla lehkých šroubení hrdlových s kuželovým
těsněním
ČSN 13 7863 Strojírenská šroubení pájená. Hrdla lehkých šroubení hrdlových s plochým
těsněním
ČSN 13 7870 Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových přípojek T s připojovacím
závitem metrickým
ČSN 13 7871 Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových přípojek T s připojovacím
závitem trubkovým
ČSN 13 7872 Strojírenská šroubení pájená. Hrdla těžkých šroubení hrdlových s kuželovým
těsněním
ČSN 13 7873 Strojírenská šroubení pájená. Hrdla těžkých šroubení hrdlových s plochým
těsněním
ČSN 13 7881 Zvlášť lehká šroubení pájená. Přímé spojky
ČSN 13 7975 Zvlášť lehká šroubení pájená. Stavitelné přípojky se dvěma hrdly
ČSN 13 7976 Strojírenská šroubení nepájená. Oka trubkových přípojek stavitelných T
ČSN 13 7990 Strojírenská šroubení nepájená. Šrouby trubkových přípojek stavitelných s
připojovacím závitem metrickým
ČSN 13 7991 Strojírenská šroubení nepájená. Šrouby trubkových přípojek stavitelných s
připojovacím závitem trubkovým
ČSN 13 7992 Strojírenská šroubení nepájená. Přesuvné šrouby přípojek pro mazací ocelové
trubky
ČSN 13 7993 Zvlášť lehká šroubení pájená. Šrouby pro přípojky
ČSN 13 7994 Zvlášť lehká šroubení pájená. Šrouby s hrdlem pro přípojky
ČSN 13 7995 Strojírenská šroubení nepájená. Připojovací hrdla pro mazací trubky
ČSN EN 102 42 Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity
ČSN EN 10284 Tvarovky z temperované litiny s konci pro spoje sevřením pro
polyethylenové (PE) potrubní systémy
ČSN EN 1254 – 1 Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 1: Tvarovky s konci pro tvrdé nebo
měkké připájení k měděným trubkám
ČSN EN 1254 – 2 Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 2: Tvarovky s konci pro spoje
měděných trubek sevřením
ČSN EN 1254 – 3 Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 3: Tvarovky s konci pro spoje trubek
z plastů sevřením
ČSN EN 1254 – 4 Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 4: Tvarovky kombinující jiné konce
pro spojení s konci pro spoje připájením nebo sevřením
ČSN EN 1254 – 5 Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 5: Tvarovky s krátkými konci pro
tvrdé připájení k měděným trubkám
ČSN 13 9325 Průmyslové armatury. Uzavírací ventily přímé a nárožní čepové a nátrubkové z
korozivzdorné oceli PN 160
ČSN EN 1434 – 1 Měřiče tepla - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 1434 – 2 Měřiče tepla - Část 2: Požadavky na konstrukci
ČSN EN 1434 – 3 Měřiče tepla - Část 2: Požadavky na konstrukci
ČSN EN 1434 – 4 Měřiče tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu
ČSN EN 1434 – 5 Měřiče tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření
ČSN EN 1434 – 6 Měřiče tepla - Část 6: Montáž, uvedení do provozu, sledování činnosti a
údržba
ČSN 42 0284 Předpisy pro zpracování uhlíkových ocelí třídy 11, 12 a ocelí na odlitky třídy
26, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za
normálních nebo zvýšených teplot
ČSN 42 0285 Předpisy pro zpracování legovaných ocelí tř. 13 a 15 a ocelí na odlitky tř. 27 a
28, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za
normálních nebo zvýšených teplot
ČSN 42 0165 Plechy a trubky z feriticko-perlitických ocelí se zaručenými hodnotami vrubové
houževnatosti při snížených teplotách. Technické dodací předpisy
ČSN 42 0250 Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za tepla. Technické dodací
předpisy
ČSN 42 0251 Trubky ocelové bezešvé se zaručenými vlastnostmi za vyšších teplot.
Technické dodací předpisy
ČSN EN 10224 Trubky a tvarovky z nelegovaných ocelí pro dopravu kapalin na bázi vody,
včetně vody pitné - Technické dodací podmínky
ČSN EN 10312 Trubky a tvarovky z korozivzdorných ocelí pro dopravu kapalin na bázi vody,
včetně vody pitné - Technické dodací podmínky
ČSN EN 10240 Vnitřní a/nebo vnější ochranné povlaky na ocelových trubkách - Požadavky
na povlaky nanášené žárovým zinkováním ponorem v automatizovaných provozech
ČSN 42 0260 Trubky bezešvé přesné z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za studena. Technické
dodací předpisy
ČSN EN 10217 – 1 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické
dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při
okolní teplotě
ČSN EN 10217 – 2 Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací
podmínky – Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi
při vyšších teplotách svařované elektricky
ČSN EN 10260 – 3 Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací
podmínky – Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí
ČSN EN 10260 – 4 Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací
podmínky – Část 4: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých
teplotách svařované elektricky
ČSN EN 10260 – 5 Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací
podmínky – Část 5: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi
při vyšších teplotách svařované pod tavidlem
ČSN EN 10260 – 6 Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací
podmínky – Část 6: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých
teplotách svařované pod tavidlem
ČSN EN 683 – 1 Hliník a slitiny hliníku - Tenké pásy pro výměníky tepla (finstock) - Část 1:
Technické dodací předpisy
ČSN 42 3005 Měď tvářená 42 3005 Cu 99,5
ČSN 42 3085 Slitiny měď-nikl. Tvářené trubky pro výměníky tepla. Mechanické a
technologické vlastnosti
ČSN 42 3280 Slitiny měď-zinek. Tvářené trubky pro výměníky tepla. Mechanické a
technologické vlastnosti
ČSN EN 683 – 2 Hliník a slitiny hliníku - Tenké pásy pro výměníky tepla (finstock) - Část 2:
Mechanické vlastnosti
ČSN EN 683 – 3 Hliník a slitiny hliníku - Tenké pásy pro výměníky tepla (finstock) - Část 3:
Mezní úchylky rozměrů a tvaru
ČSN 42 5710 Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry
ČSN 42 5711 Trubky ocelové závitové zesílené. Rozměry
ČSN 42 5712 Trubky ocelové svařované závitové lehké. Rozměry
ČSN 42 5715 Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry
ČSN 42 5716 Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla s malými mezními úchylkami.
Rozměry
ČSN 42 5723 Trubky z ocelí tříd 11 a 12 podélně svařované hladké do vnějšího průměru 152
mm. Rozměry
ČSN 42 5738 Trubky ocelové svařované se šroubovicovým svarem. Rozměry
ČSN 42 5782 Trubky ocelové bezešvé hrdlové ke svařování. Rozměry
ČSN 42 5790 Trubky ocelové bezešvé hrdlové ke svařování. Rozměry
ČSN 42 6710 Trubky bezešvé tvářené za studena s běžnými úchylkami z ocelí tříd 11 až 16.
Rozměry
ČSN 42 6711 Trubky ocelové bezešvé přesné. Rozměry
ČSN 42 6712 Trubky ocelové bezešvé přesné se zvýšenou přesností. Rozměry
ČSN 42 6713 Trubky ocelové svařované přesné. Rozměry

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech Bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ


Normalizované uložení je uložení podle ON 13 0502 (výrobky JKPOV 423 9 díly k potrubí průmyslovému) a dále výrobky JKPOV 552 821 materiál instalační pomocný.

ZKRATKY

D – vnější průměr trubky (mm)
DN – jmenovitá světlost (diametre nominal) potrubí(mm)
PN – jmenovitý tlak (pressures nominal) ( Mpa)
Ms – mosazná armatura
PB – propanbutanový plyn
PH – plastická hmota
PE – polyetylen
rPE – rozvinutý polyetylen
lPE – lineární polyetylen
PP – polypropylen
SV – studená voda
TUV – teplá užitková voda
TH – tlakové trouby hrdlové
TP – tlakové trouby přírubové
v.sl. – vodní sloupec
čl. – článek kotle
G – trubkový válcový závit armatur – údaj v palcích
vel. – velikost zařízení
o v.pl. – o výhřevné ploše ; údaj o velikosti výhřevných (přestupních) ploch
HL – kód výrobce

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k zřízení otopných těles je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO OTOPNÁ TĚLESA LITINOVÁ ČLÁNKOVÁ

- název (typ, evidenční číslo, konstrukční řada, typové označení)
- provedení
- materiál
- celková výška
- hloubka
- šířka
- počet článků
- připojovací rozteč
- připojovací závit
- hmotnost
- výhřevné plocha
- ekvival. otopná plocha
- vodní objem
- tepelný výkon
- tepelný modul
- teplotní exponent
- způsob připojení na topnou soustavu
- způsob montáže
- povrchová úprava
- barevné provedení
- nejvyšší přípustná provozní teplota
- nejvyšší přípustný provozní tlak
- maximální teplota topného media

PRO OTOPNÁ TĚLESA OCELOVÁ ČLÁNKOVÁ
- název (typ, evidenční číslo, konstrukční řada, typové označení)
- provedení
- materiál
- celková výška
- připojovací rozteč
- hloubka
- šířka
- tloušťka plechu
- počet článků
- připojovací závit
- hmotnost
- výhřevná plocha
- ekvival. otopná plocha
- vodní objem
- tepelný výkon
- tepelný modul
- teplotní exponent
- způsob připojení na topnou soustavu
- způsob montáže
- povrchová úprava
- barevné provedení
- nejvyšší přípustná provozní teplota
- nejvyšší přípustný provozní tlak
- maximální teplota topného media

PRO OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ

- název (typ, evidenční číslo, konstrukční řada, typové označení)
- provedení
- materiál
- celková výška
- připojovací rozteč
- hloubka
- šířka
- hmotnost
- připojovací závit
- výhřevná plocha
- ekvival. otopná plocha
- vodní objem
- tepelný výkon
- tepelný modul
- teplotní exponent
- průtokový součinitel
- součinitel odporu
- způsob připojení na topnou soustavu
- způsob montáže
- povrchová úprava
- barevné provedení
- nejvyšší přípustná provozní teplota
- nejvyšší přípustný provozní tlak
- maximální teplota topného media
- zkušební přetlak
- tloušťka plechu
- tloušťka plechu přidané přestupné plochy
- osová vzdálenost prolisů

PRO OTOPNÁ TĚLESA TRUBKOVÁ S HLINÍKOVÝMI LAMELAMI

- název (typ, evidenční číslo, konstrukční řada, typové označení)
- materiál
- provedení
- celková výška
- připojovací rozteč
- hloubka
- šířka
- hmotnost
- připojovací závit
- výhřevná plocha
- vodní objem
- tepelný výkon
- tepelný modul
- teplotní exponent
- průtokový součinitel
- součinitel odporu
- způsob připojení na topnou soustavu
- způsob montáže
- povrchová úprava
- barevné provedení
- nejvyšší přípustná provozní teplota
- nejvyšší přípustný provozní tlak
- maximální teplota topného media
- zkušební přetlak
- tloušťka a tvar hliníkového plechu
- průměr trubky

PRO TOPNÉ REGISTRY Z TRUBEK ŽEBROVANÝCH
- název (typ, evidenční číslo, konstrukční řada, typové označení)tvar
- provedení
- počet pramenů
- rozměry
- délka žebrované části
- stavební délka
- připojovací rozteč
- velikost připojovacích závitů
- vnější průměr trubky
- tloušťka stěny
- jakost trubky (materiálové číslo)
- šířka pásu
- tloušťka pásu
- stoupání
- jakost pásu (materiálové číslo)
- hmotnost
- povrchová úprava
- barevné provedení
- objem vody
- maximální přetlak
- maximální teplota
- výhřevná plocha
- tepelný výkon
- tlakové ztráty
- způsob montáže

PRO TOPNÉ REGISTRY Z TRUBEK HLADKÝCH

- název (typ, evidenční číslo, konstrukční řada, typové označení)tvar
- provedení
- počet pramenů
- rozměry
- délka žebrované části
- stavební délka
- připojovací rozteč
- velikost připojovacích závitů
- vnější průměr trubky
- tloušťka stěny
- jakost trubky (materiálové číslo)
- průměr žeber
- tloušťka žeber
- jakost pásu (materiálové číslo)
- hmotnost
- povrchová úprava
- barevné provedení
- objem vody
- maximální přetlak
- maximální teplota
- výhřevná plocha
- tepelný výkon
- tlakové ztráty
- způsob montáže

PRO KONVEKTORY

- název (typ, evidenční číslo, konstrukční řada, typové označení)tvar
- provedení
- rozměry
- materiál
- připojovací rozměry
- velikost připojovacích závitů
- způsob připojení
- způsob montáže
- povrchová úprava
- druh krycí desky
- barva
- objem vody
- nejvyšší provozní teplota
- nejvyšší provozní přetlak
- tepelný výkon
- výhřevná plocha
- opravný součinitel na odlišný teplotní rozdíl
- tlakové ztráty

 


   Copyright RTS, a.s.