ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
      731 Kotelny
      732 Strojovny
      733 Rozvodné potrubí
      734 Armatury
      735 Otopná tělesa
      736 Podlahové topení
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  736 - ��st��edn�� topen�� - Podlahov�� vyt��p��n��

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Přípravné práce
Vysekání rýhy do průřezu 70x70 mm a kapsy do rozměrů 70x70x70 mm ve zdivu z cihel a tvárnic. Vysekání rýhy a kapsy jakéhokoliv rozměru ve zděných příčkách. Vysekání prostupu průřezu do 0,0225 m2 ve zdivu z cihel a tvárnic. Vysekání kapsy do 100x100x50 mm pro osazení „normalizovaného uložení“. Vysekání prostupu průřezu do 0,0225 m2 ve stropech z betonu a železobetonu. Vysekání manipulační kapsy pro osazení armatur a tvarovek potrubí vedeného těsně u zdiva

Osazení „normalizovaného uložení“
Přivařením na ocelové konstrukce staveb. Zazděním, zabetonováním nebo zalitím. Hmoždinkami s jejich dodáním včetně vyvrtání otvorů pro osazení hmoždinek. Nastřelením včetně dodání hřebíků a nábojek. Dodání a osazení materiálu upevňovacích bodů (špalíky, hmoždinky, svary apod.)

Dokončovací práce
Zazdění nebo zabetonování prostupů průřezu do 0,0225 m2 ve zdech a stropech pohledové plochy bez opravy omítek. Podlití kotlů po jejich osazení a vrovnání betonem. Dodávka polotovarů technologické pomocné stavební výroby. Zkouška těsnosti podle čl. 134 písmene e), ČSN 06 0310. Proplach jednotlivých částí topné soustavy a zdrojů tepla

Podlahové vytápění teplovodní
Podlahovým vytápěním teplovodním se rozumí dodávka a montáž podlahového vytápění teplovodního osazeného na kari síť, na desku s terči, na extrudovaný polystyrén, na vodící lišty nebo na systémovou desku. Obsahem standardu je i výběr materiálu, pokládka topného potrubí dle jednotlivých typů podlahového vytápění a způsobu uložení (na síť, vodící lišty, systémové desky). Pokládka okrajových těsnících pásek, odrazové fólie a držáků trubek, montáž rozdělovačů a regulátorů.

Podlahové vytápění elektrické – topné rohože
Podlahovým vytápěním elektrickým topnými rohožemi se rozumí dodávka a montáž elektrických topných rohoží (bez úpravy podkladu a zastěrkování). Obsahem standardu je rozměření, popřípadě rozkreslení plánku s vyznačením umístění rohože včetně umístění studeného konce a koncové spojky, montáž ochranné trubice pro senzorový kabel k termostatu a pro připojení studeného konce kabelu, montáž  podlahového teplotního senzoru, očištění povrchu, lepení fólií, montáž regulátoru, ověření odporu a izolačního odporu, seřízení regulace a ovládání

Podlahové vytápění elektrické – topné kabely
Podlahovým vytápěním elektrickým topnými kabely se rozumí dodávka a montáž elektrických topných kabelů v betonových nebo dřevěných trámových podlahách a pro ochranu ploch od ledu a sněhu (chodníky, nájezdy, schodiště, parkoviště apod.) bez podkladních a krycích konstrukcí. Obsahem standardu je montáž drátěné sítě, položení upevňovacích pásů, uchycení termokabelu (interval cca 50 cm), připevnění pomocí lepící pistole (interval cca 30 cm, vyřezání otvorů v trámcích a vyplnění Al fólií (popř. jiným nehořlavým materiálem), položení ochranné trubky pro senzorový kabel k termostatu a pro připojení studeného konce kabelu, montáž termostatu a pokojového (podlahového) senzoru, ověření odporu a izolačního odporu, seřízení regulace a ovládání


__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže obvykle v prostor do 10m vodorovně a 3,5m svisle. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení
Lešením se rozumí umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Výška (hloubka) objektu je svislá vzdálenost měřená od nejnižšího bodu terénu přiléhajícího k objektu ( z kterého svislý přesun začíná) k nejvyššímu (nejnižšímu) bodu konstrukce HSV:
u výšky bez přihlédnutí k výšce konstrukcí (komíny, ventilace a pod) přesahující střešní rovinu
u hloubky bez přihlédnutí k hloubce konstrukcí zvláštního zakládání (piloty, štětové stěny a pod).

Podlahové vytápění elektrické
Podlahové vytápění se měří v m2 užitné plochy místnosti. Od užitné plochy místnosti se odečítají trvale zastavěné plochy ( plochy pod vanou, plochy pod nábytkem na soklu apod.),

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
ČSN 01 3450 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací (ICS 01.100.30,
91.140.70)
ČSN 01 3452 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy ústředního vytápění
ČSN 06 0310 Ústřední vytápění – projektování a montáž
ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody. Navrhování
ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody
ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení
ČSN 07 0245 Teplovodní kotle do výkonu 50 kW
ČSN 07 0250 Litinové článkové vytápěcí kotle
ČSN 07 0621 Umístění kotelních zařízení a provedení kotelen
ČSN 07 7401 Voda a pára pro teplovodná energetická zařízení s jmenovitým tlakem nižším
než 6,5 MPa
ČSN 13 0010 Jmenovité tlaky a pracovní stupně
ČSN 13 0015 Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí (ICS 23.040.00)
ČSN 13 0074 Štítky pro označení látek protékajících potrubím
ČSN 13 1070 Úprava konců potrubí pro svařování
ČSN 13 1090 Délky šroubů pro přírubové spoje
ČSN 13 2604 Trubkové ohyby hladké a záhybové. Technické předpisy
ČSN 13 3060 Část 3 Armatury průmyslové. Technické dodací předpisy. Balení, doprava,
skladování, montáž a opravy
ČSN 13 7100 Drobné armatury. Všeobecné technické předpisy.
ČSN 38 3350 Zásobování teplem. Všeobecné zásady – navrhování.
ČSN 38 3360 Tepelné sítě. Strojní a stavební část – projektování
ČSN 38 3365 Tepelné sítě. Provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu.
ČSN 42 0142 Trubky ocelové svařované přesné a závitové. Technické a dodací předpisy.
ČSN 42 0250 Trubky bezešvé z oceli (ICS 77.140.70)
ČSN 42 5710 Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry. (ICS 77.140.70)
ČSN 42 5711 Trubky ocelové závitové zesílené. Rozměry
ČSN 42 5715 Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry
ČSN 64 0094 Plasty. Skladování výrobků z plastů.
ČSN 64 0625 Zkoušení plastů. Plastové trubky. Stanovení pevnosti při stálém vnitřním přetlaku.
ČSN 64 0626 Plasty. Stanovení kroužkové pevnosti trubek z termoplastů tahem.
ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla.
ČSN 69 0012 Provoz tlakových nádob stabilních.
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou (ICS 13.120.30)
ON 13 0107 Potrubí. Směrnice pro montáž potrubí.
ON 13 0502 Potrubí. Uložení potrubí. Technické dodací předpisy
ON 13 0530 Potrubí. Vzdálenost uložení potrubí. Výpočtová směrnice.

__________________________________________________________________

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletního zřízení podlahového vytápění se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména :
ČSN 01 3452 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy ústředního vytápění
ČSN 02 7201 Teploměrové jímky. Technické požadavky
ČSN 02 7202 Prostředky měření a řízení technologických procesů. Teploměrové jímky s
vnitřním závitem. Základní rozměry
ČSN 05 0610 Zváránie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie
kovov
ČSN 05 0705 Zváranie. Predpisy pre základné skúšky zváračov.
ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění
ČSN 06 0220 Ústřední vytápění. Dynamické stavy
ČSN 06 0310 Ústřední vytápění - Projektování a montáž
ČSN EN 1264 – 1 Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Část 1: Definice a značky
ČSN EN 1264 – 2 Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Část 2: Výpočet tepelného
výkonu
ČSN EN 1264 – 3 Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Část 3: Projektování
ČSN EN 1264 – 4 Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Část 4: Montáž
ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody
ČSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 Mpa
ČSN EN 1333 Potrubní součásti - Definice a volba PN
ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky
ČSN EN ISO Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí. DN
ČSN EN 13480 – 1 Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně
ČSN EN 13480 – 2 Kovová průmyslové potrubí - Část 2: Materiály
ČSN EN 13480 – 3 Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet
ČSN EN 13480 – 4 Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž
ČSN EN 13480 – 5 Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení
ČSN 13 0030 Spoje potrubí a armatur. Připojovací závity
ČSN 13 0040 Potrubí a průmyslové armatury. Měření ztrátových a průtokových součinitelů a
charakteristik
ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny
ČSN 13 0100 Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Klasifikace - Kategorie
ČSN 13 0101 Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Všeobecné požadavky
na projektování
ČSN 13 0104 Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Dokumentace
ČSN 13 0108 Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy
ČSN 13 0300 Potrubí. Materiál pro normalizované součásti potrubí
ČSN 13 0420 Potrubí. Povrchová ochrana potrubí pro přepravu a skladování
ČSN 13 0555 Potrubí. Výpočtové hodnoty trubek
ČSN 13 0725 Potrubí. Třmeny pro potrubí
ČSN 13 0871 Potrubí. Stojany kotevní
ČSN 13 1030 Potrubí. Bezešvé ocelové trubky pro potrubí PN 40 až PN 250. Výběr rozměrů
pro konstrukci
ČSN 13 1075 Potrubí. Úprava konců součástí potrubí pro svařování
ČSN EN 10241 Ocelové potrubní tvarovky se závity
ČSN 13 2370 Potrubí. Přechody trubkové. Technické dodací předpisy
ČSN 13 2380 Potrubí. Přechody trubkové Js 20 až Js 350, Jt 40 až Jt 100
ČSN 13 2390 Potrubí. Přechody trubkové svařované Js 400 až Js 2000, Jt 2,5 až Jt 64
ČSN 13 2605 Potrubí. Svařované oblouky z trubek. Technické dodací předpisy
ČSN 13 2754 Potrubí. Vlnové kompenzátory osové
ČSN 13 1300 Armatury průmyslové. Názvosloví průmyslových armatur
ČSN EN 736 – 1 Armatury. Terminologie. Část 1: Definice typů armatur
ČSN EN 736 – 2 Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur
ČSN EN 736 – 3 Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů
ČSN EN 12627 Průmyslové armatury - Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem
ČSN EN 12266 – 1 Průmyslové armatury - Zkoušení armatur - Část 1: Tlakové zkoušky,
postupy koušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 12266 – 2 Průmyslové armatury - Zkoušení armatur - Část 2: Zkoušky, zkušební
postupy a přejímací podmínky - Doplňující požadavky
ČSN EN 19 Průmyslové armatury - Značení kovových armatur
ČSN 13 3005 – 1 Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky
ČSN 13 3005 – 2 Průmyslové armatury. Značení průmyslových armatur. Požadavky na
značení regulačních ventilů
ČSN 13 3007 Průmyslové armatury. Štítky armatur. Základní ustanovení
ČSN EN 1267 Armatury - Měření průtokových ztrát s použitím vody jako zkušební tekutiny
ČSN EN 12516 – 3 Armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 3: Experimentální metoda
ČSN EN 12760 Armatury - Přivařovací hrdla ocelových armatur
ČSN 13 3540 Průmyslové armatury. Přímé uzavírací ventily nátrubkové a se šroubením PN
100
ČSN 13 4103 Průmyslové armatury. Kulové kohouty. Technické dodací předpisy
ČSN 13 4110 Armatury průmyslové. Kohouty kuželové PN 6, PN 10 a PN 16
ČSN EN 331 Ručně ovládané kulové kohouty a kuželové kohouty s uzavřeným dnem pro
plynové instalace budov
ČSN 13 4130 Kohouty kulové čepové PN 16
ČSN 13 4202 Průmyslové armatury. Zpětné a koncové klapky. Technické dodací předpisy
ČSN 13 4210 Průmyslové armatury. Zpětné klapky přírubové PN 10, 16, 25, 40, 63 a 100
ČSN 13 4309 – 1 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 1: Termíny a definice
ČSN 13 4309 – 2 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 2: Technické požadavky
ČSN 13 4309 – 3 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 3: Výpočet výtoků
ČSN 13 4309 – 4 Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 4: Typové zkoušky
ČSN 13 4501 – 2 Průmyslové armatury. Regulační ventily. Technické předpisy. Prověřování
ČSN 13 4508 Průmyslové armatury. Korektory. Montážní rozměry pro připojení k pohonům
regulačních armatur
ČSN 13 4509 – 2 Průmyslové armatury. Metodika měření regulačních ventilů. Výpočtové
vztahy pro průtok nestlačitelných tekutin
ČSN 13 4509 – 5 Průmyslové armatury. Metodika měření regulačních ventilů. Průtočné
charakteristiky
ČSN 13 7052 Vypouštěcí kohouty přímé s čepem PN 6
ČSN 13 7054 Vypouštěcí kohouty přímé čepové a s přesuvnou maticí PN 6
ČSN 13 7055 Vypouštěcí kohouty zobákové čepové PN 6
ČSN 13 7058 Průmyslové armatury. Vypouštěcí kohouty přímé čepové PN 6
ČSN 13 7061 Plnící a vypouštěcí kohouty PN 10
ČSN 13 7100 Drobné armatúry. Drobné armatúry. Všeobecné technické predpisy
ČSN 13 7361 Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty. Rozměry a detaily připojení
ČSN 13 7501 Tlakoměrové kohouty. Ventily a další součásti tlakoměrových přípojek.
Technické předpisy
ČSN 13 7510 Tlakoměrové kohouty PN 16
ČSN 13 7517 Tlakoměrové ventily PN 250, PN 630
ČSN 13 7524 Součásti tlakoměrových přípojek PN 630
ČSN 13 7530 Tlakoměrové kondenzační smyčky PN 250
ČSN 13 7540 Ploché těsnění pro tlakoměrové přípojky
ČSN EN 1254 – 1 Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 1: Tvarovky s konci pro tvrdé nebo měkké připájení k měděným trubkám
ČSN EN 1254 – 2 Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 2: Tvarovky s konci pro spoje
měděných
trubek sevřením
ČSN EN 1254 – 3 Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 3: Tvarovky s konci pro spoje trubek
z plastů sevřením
ČSN EN 1254 – 4 Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 4: Tvarovky kombinující jiné konce
pro spojení s konci pro spoje připájením nebo sevřením
ČSN EN 1254 – 5 Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 5: Tvarovky s krátkými konci pro
tvrdé připájení k měděným trubkám
ČSN 13 9325 Průmyslové armatury. Uzavírací ventily přímé a nárožní čepové a nátrubkové z
korozivzdorné oceli PN 160
ČSN EN 1434 – 1 Měřiče tepla - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 1434 – 2 Měřiče tepla - Část 2: Požadavky na konstrukci
ČSN EN 1434 – 3 Měřiče tepla - Část 2: Požadavky na konstrukci
ČSN EN 1434 – 4 Měřiče tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu
ČSN EN 1434 – 5 Měřiče tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření
ČSN EN 1434 – 6 Měřiče tepla - Část 6: Montáž, uvedení do provozu, sledování činnosti a
údržba
ČSN 33 2000 – 1 Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní
hlediska
ČSN 33 2000 – 2 – 21 Elektronické předpisy - Elektrická zařízení - Část 2: Definice –
Kapitola 21: Pokyn k používání všeobecných termínů
ČSN 33 2000 – 3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení
základních charakteristik
ČSN 33 2000 – 4 – 41 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost –
Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000 – 4 – 42 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost.
Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla
ČSN 33 2000 – 4 – 43 Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana
proti nadproudům
ČSN 33 2000 – 4 – 442 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost –
Kapitola 44: Ochrana proti přepětí - Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních
poruchách v síti vysokého napětí
ČSN 33 2000 – 4 – 443 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost –
Kapitola 44: Ochrana před přepětím - Oddíl 443: Ochrana před atmosférickým nebo
spínacím přepětím
ČSN 33 2000 – 4 – 45 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost.
Kapitola 45: Ochrana před podpětím
ČSN 33 2000 – 4 – 46 ed.2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4:
Bezpečnost – Kapitola 46: Odpojování a spínání
ČSN 33 2000 – 4 – 47 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost –
Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti - Oddíl 470:
Všeobecně - Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000 – 4 – 473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost.
Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k
ochraně proti nadproudům
ČSN 33 2000 – 4 – 481 Elektrotechnické předpisy - ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ - Část 4:
Bezpečnost Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 481:
Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů
ČSN 33 2000 – 4 – 482 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost –
Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti
požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím
ČSN 33 2000 – 5 – 51 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a
stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy
ČSN 33 2000 – 5 – 52 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a
stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení
ČSN 33 2000 – 5 – 523 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba
elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení. Oddíl 523: Dovolené
proudy
ČSN 33 2000 – 5 – 523 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických
zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech
ČSN 33 2000 – 5 – 523 Příloha NL Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5:
Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení. Oddíl
523: Dovolené proudy. Národní příloha NL: Přiřazení jisticích prvků proti přetížení k
vodičům a kabelům
ČSN 33 2000 – 5 – 53 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba
elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje
ČSN 33 2000 – 5 – 537 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a
stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537:
Přístroje pro odpojování a spínání
ČSN 33 2000 – 5 – 54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba
elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000 – 5 – 551 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a
stavba elektrických zařízení - Kapitola 55: Ostatní zařízení - Oddíl 551: Nízkonapěťová
zdrojová zařízení
ČSN 33 2000 – 5 – 56 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5. Výběr a stavba
elektrických zařízení. Kapitola 56: Napájení zařízení sloužících v případě nouze
ČSN 33 2000 – 6 – 61 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize.
Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi
ČSN 33 2000 – 7 – 701 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení
jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a
umývací prostory
ČSN 33 2000 – 7 – 702 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení
jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 702: Elektrická instalace plaveckých
bazénů a fontán
ČSN 33 2000 – 7 – 702 ed.2 Elektrická instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve
zvláštních objektech - Oddíl 702: Plavecké bazény a jiné nádrže
ČSN 33 2000 – 7 – 703 Elektrotechnické předpisy - ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ - Část 7:
Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 703: Místnosti se saunovými
kamny
ČSN 33 2000 – 7 – 753 Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelové a ve
zvláštních objektech - Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění
ČSN EN 10224 Trubky a tvarovky z nelegovaných ocelí pro dopravu kapalin na bázi vody,
včetně
ČSN 42 3005 Měď tvářená 42 3005 Cu 99,5
ČSN 42 5710 Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry
ČSN 42 5711 Trubky ocelové závitové zesílené. Rozměry
ČSN 42 5712 Trubky ocelové svařované závitové lehké. Rozměry
ČSN 42 5715 Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry
ČSN 42 5716 Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla s malými mezními úchylkami.
Rozměry
ČSN 42 5723 Trubky z ocelí tříd 11 a 12 podélně svařované hladké do vnějšího průměru 152
mm. Rozměry
ČSN 42 5738 Trubky ocelové svařované se šroubovicovým svarem. Rozměry
ČSN 42 5782 Trubky ocelové bezešvé hrdlové ke svařování. Rozměry
ČSN 42 5790 Trubky ocelové bezešvé hrdlové ke svařování. Rozměry
ČSN 42 6710 Trubky bezešvé tvářené za studena s běžnými úchylkami z ocelí tříd 11 až 16.
Rozměry
ČSN 42 6711 Trubky ocelové bezešvé přesné. Rozměry
ČSN 42 6712 Trubky ocelové bezešvé přesné se zvýšenou přesností. Rozměry
ČSN 42 6713 Trubky ocelové svařované přesné. Rozměry
ČSN EN 1905 Plastové potrubní systémy - Trubky, tvarovky a materiál z neměkčeného
polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení obsahu PVC na základě celkového obsahu chlóru
ČSN EN 1206 – 1 Plastové potrubní systémy - Tvarovky z termoplastů - Stanovení rázové
houževnatosti
ČSN EN 1979 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Termoplastové šroubovitě
tvarované trubky se strukturovanou stěnou - Stanovení pevnosti v tahu švu
ČSN EN 1329 – 1 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř
budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a
systém
ČSN EN 12200 – 1 Plastové potrubní systémy pro nadzemní aplikace - Neměkčený
polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
ČSN EN ISO 13846 Plastové potrubní systémy - Součásti a spoje osově namáhané a bez
osového namáhání pro tlakové potrubní systémy z termoplastů - Stanovení dlouhodobé
těsnosti vnitřním přetlakem
ČSN EN 1452 – 7 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Neměkčený polyvinylchlorid
(PVC-U) - Část 7: Návod na prokazování shody
ČSN EN 13244 – 1 Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové
rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen
(PE) - Část 1: Všeobecně
ČSN EN 13244 – 2 Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové
rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen
(PE) - Část 2: Trubky
ČSN EN 13244 – 3 Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové
rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen
(PE) - Část 3: Tvarovky
ČSN EN 13244 – 4 Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové
rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen
(PE) - Část 4: Ventily
ČSN EN 13244 – 5 Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové
rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen
(PE) - Část 5: Vhodnost použití systému

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech Bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ


Normalizované uložení je uložení podle ON 13 0502 (výrobky JKPOV 423 9 díly k potrubí
průmyslovému) a dále výrobky JKPOV 552 821 materiál instalační pomocný.

ZKRATKY

D – vnější průměr trubky (mm)
DN – jmenovitá světlost (diametre nominal) potrubí(mm)
PN – jmenovitý tlak (pressures nominal) ( Mpa)
Ms – mosazná armatura
PB – propanbutanový plyn
PH – plastická hmota
PE – polyetylen
rPE – rozvinutý polyetylen
lPE – lineární polyetylen
PP – polypropylen
SV – studená voda
TUV – teplá užitková voda
TH – tlakové trouby hrdlové
TP – tlakové trouby přírubové
v.sl. – vodní sloupec
čl. – článek kotle
G – trubkový válcový závit armatur – údaj v palcích
vel. – velikost zařízení
o v.pl. – o výhřevné ploše ; údaj o velikosti výhřevných (přestupních) ploch
HL – kód výrobce

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k zřízení podlahového vytápění je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ TEPLOVODNÍ

- název (typ, evidenční číslo, konstrukční řada, typové označení)
- provedení okruhu (tvar okruhu)
- počet okruhů
- délka trubek v okruhu
- počet vytápěných m2 bez zastavěných ploch
- přenos tepla z podlahy
- rovnoměrná povrchová teplota podlahy
- druh pokládky
- spotřeba trubek vztažená na plochu
- typ a materiál trubky
- vnitřní průměr trubky
- tloušťka stěny trubky
- kritická rychlost
- minimální průtok
- potřeba tepelného toku
- přívodní teplota teplonosné látky
- vratná teplota teplonosné látky
- jmenovitá vnitřní teplota místnosti
- maximální teplota vstupní vody
- požadovaná teplota místnosti
- nejmenší poloměr ohybu
- tlaková ztráta
- rozteč kladení trubek
- moduly vytápění
- spotřeba trubek vztažná na plochu
- maximální otopná plocha pro otopný okruh v m2
- maximální délka trubek na jeden okruh
- maximální provozní teplota
- maximální provozní tlak
- maximální povrchová teplota
- tepelný výkon
- tepelný výkon letní
- tepelný výkon zimní
- tepelný odpor
- kyslíková propustnost
- druh, provedení, rozměry a materiál systémové desky
- rozvodné lamely tepla (provedení, materiál, rozměry)
- těsnící prvky (materiál, tepelný odpor, rozměry, vrstva rozložení zatížení)
- krycí plechy (materiál, rozměry)
- celková výška podlahového topení
- krycí fólie
- oddělovací fólie
- vodící lišta
- okrajový pás (materiál, rozměry)
- objem vody
- držáky trubek pro topné hady
- rozdělovač topných okruhů
- materiál tělesa rozdělovače
- izolace proti hluku
- označení jednotlivých okruhů
- skříň pro rozdělovače
- vložky náběhového okruhu
- vybavení termoelektrickými servopohony
- požadované průtočné množství vody

PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ ELEKTRICKÉ – ROHOŽE

- název (typ, evidenční číslo, konstrukční řada, typové označení)
- typ termokabelů
- napětí
- měrný výkon kabelů
- měrný výkon rohoží
- instalovaný výkon na 1 m2
- izolace vodiče
- izolace pláště
- maximální pracovní teplota
- minimální poloměr ohybu
- maximální velikost dilatované plochy
- výkon
- minimální instalovaný výkon
- maximální instalovaný výkon
- plocha
- rozměr rohoží
- pevnost v tahu
- izolační odpor
- třída krytí
- nominální odpor
- minimální odpor
- maximální odpor
- typ termostatu
- typ senzoru

PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ ELEKTRICKÉ – TOPNÉ KABELY

- název (typ, evidenční číslo, konstrukční řada, typové označení)
- typ termokabelů
- napětí
- měrný výkon kabelů
- instalovaný výkon na 1m2
- průměr
- rozteč
- délka kabelů v topném okruhu
- izolace vodiče
- izolace pláště
- maximální pracovní teplota
- minimální poloměr ohybu
- maximální velikost dilatované plochy
- výkon
- minimální instalovaný výkon
- maximální instalovaný výkon
- plocha
- pevnost v tahu
- izolační odpor
- třída krytí
- nominální odpor
- minimální odpor
- maximální odpor
- typ termostatu
- typ senzoru

 


   Copyright RTS, a.s.