ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
      81 Betonové
      82 železobetonové
      83 Kameninové
      85 Litinové
      86 Ocelové
      87 Plastové
      88 Pálená hlína
      89 Ostatní kce
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  88 - Potrub�� z dren����n��ch trubek

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Potrubí z drenážních trubek
Potrubí z drenážních trubek je netěsněné potrubí sloužící k úpravě vodního režimu zemědělských půd odvodněním. Obsahem standardu je vyčištění a úprava dna rýhy, přísun trubek, uzavření potrubí na začátku rýhy, položení trubek ručně nebo pomocí zařízení na rýhovači, který hloubí rýhu, vyrovnání do předepsaného směru a spádu, zajištění položeného potrubí proti vychýlení materiálem natěženým z boku rýhy, zatroušení drenážního potrubí (zabortování) jemným materiálem z okraje rýhy před strojím zahrnutím.

Napojení nově budovaného drénu na dosavadní drén
Napojení nového drénu na dosavadní se použije při přerušení drénů nebo budování nových drénů. Obsahem standardu jsou zemní práce, provedení skluzu v délce 1,5 m a provedení spojky z drenážních trubek.

Drenáže a trubky pro měřící zařízení z pálených drenážek
Drenáže a trubky pro měřící zařízení z trubek pálených drenážních slouží k propojení měřicího zařízení. Obsahem standardu je urovnání a kontrola lůžka, výběr, přezkoušení a očištění roury, sesazení ve spoji a vyrovnání ve směru a spádu, dočasné uzavření trubky proti znečištění, případné přeseknutí nebo přeřezání trubky k docílení tvaru konstrukce, zajištění polohy.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové
ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Obvykle v pracovním okruhu do vzdálenosti 10 m.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace.
Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí
nabídkové ceny

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.


ZPŮSOB MĚŘENÍ
Délka melioračního potrubí se určuje v m jeho osy. Meliorační objekty v trase potrubí se od celkové délky neodečítají.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE
Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 01 3473 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy hydromeliorací
- ČSN 75 4200 Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním


MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k provedení potrubí z trubek z pálené hlíny se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN 72 2699 Cihlářské výrobky pro zvláštní účely. Trativodky

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Potrubí je trubní vedení složené z trub, tvarovek, popř. armatur. Zabortování (zatroušení) drenážních potrubí je obsyp drenážního potrubí výkopkem těženým ze stěny rýhy pro zajištění drenážních trubek proti vybočení z osy před vlastním zásypem.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení potrubí z trubek z pálené hlíny je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO TRUBKY Z PÁLENÉ HLÍNY
- rozměry
- průměrná únosnost
- odolnost proti mrazu


 


   Copyright RTS, a.s.