ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
      81 Betonové
      82 železobetonové
      83 Kameninové
      85 Litinové
      86 Ocelové
      87 Plastové
      88 Pálená hlína
      89 Ostatní kce
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  87 - Potrub�� z platick��ch hmot

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Potrubí Hobas ve výkopu
Potrubí Hobas je tvořeno sklolaminátovými troubami a tvarovkami se spojkami s pryžovým těsněním. Obsahem standardu je výběr trouby nebo tvarovky, kontrola a urovnání lůžka, očištění a spuštění trouby nebo tvarovky do výkopu ručně, trojnožkou nebo bagrem (autojeřábem), očištění styčných ploch od nečistot (hlína, štěrk nebo písek), potření zasouvaného konce trouby a volné části vnitřního povrchu spojky kluzným prostředkem a zasunutí trouby nebo tvarovky buď zatlačením ručně nebo pomocí pák, navijáků, hydraulických lisů nebo lopatou rypadla tak, aby byla dodržena hloubka zasunutí vyznačená na vnější straně trouby ryskou.

Výřez sedla v potrubí Hobas a nalepení odbočky
Výřez sedla slouží k vytvoření otvoru v potrubí Hobas pro nalepení odbočky na potrubí v případech, kdy se přípojky budují po položení hlavního řadu kanalizace. Obsahem standardu je stanovení místa požadovaného výřezu a vyznačení budoucí lepené plochy ryskou, vyříznutí nebo vyvrtání otvoru pomocí rozbrušovačky a přebroušení okraje i hrany otvoru, zdrsnění lepené plochy a okraje výřezu, namíchání lepidla, nanesení na lepenou plochu i lepený materiál, nasazení sedla a zafixování polohy.

Výřez v troubě Hobas
Výřez v troubě Hobas slouží k napojení beztlakého potrubí z trub Hobas, PVC, PE, (HDPE), PP nebo kameniny na řad z potrubí Hobas. Obsahem standardu je stanovení místa požadovaného výřezu a vyříznutí otvoru pomocí rozbrušovačky na rozměry napojovaného potrubí.

Potrubí z tvrdého PVC nebo polypropylenu těsněné kroužkem
Potrubí je vytvořeno spojením trub a tvarovek pomocí hrdla a těsnicího kroužku. Obsahem standardu je výběr, přezkoušení a očištění trouby a tvarovky, kontrola a urovnání lůžka, spuštění na dno ručně, trojnožkou nebo autojeřábem, očištění hrdla i konce trouby, případné sundání ochranných víček, natření těsnicího kroužku mazivem, vyrovnání ve směru a spádu a zajištění v osazené poloze, kontrola utěsnění, demontáž a přemístění montážního zařízení.

Potrubí z trub a tvarovek polyetylenových korugovaných kanalizačních
Potrubí je vytvořeno spojením polyetylenových trub a tvarovek pomocí dvojitého násuvného hrdla s těsnicími kroužky. Obsahem standardu je kontrola dna výkopu, kontrola trub, tvarovek a těsnicích kroužků, spuštění na dno výkopu ručně, trojnožkou nebo autojeřábem, před nasunutím trubky do dvojitého násuvného hrdla vložení těsnicího kroužku do určené vlnové prohlubně, centrické sesunutí trub nebo tvarovek pomocí pák nebo vhodných nástrojů a dřevěných hranolů bez poškození hrany trouby a zajištění její pozice.

Potrubí z trub a tvarovek PVC s lepicím hrdlem
Potrubí je vytvořeno spojením trub a tvarovek PVC pomocí slepení v hrdle. Obsahem standardu je kontrola dna výkopu, kontrola trub a tvarovek, spuštění na dno výkopu ručně, trojnožkou nebo autojeřábem, sundání ochranných víček, nasunutí a označení potrubních dílů, následné rozpojení a nanesení lepidla, konečné slepení dílů a po 15 minutách částečné zasypání pro zajištění polohy potrubí.

Potrubí z trub a tvarovek polyetylenových a polybutylenových - svařování na tupo
Potrubí je vytvořeno spojením trub a tvarovek svařováním na tupo. Obsahem standardu je kontrola a urovnání lože, spuštění trub a tvarovek na dno výkopu, vyrovnání ve směru a spádu, příprava svářecího zařízení, očištění konců trub, vložení do zařízení a upnutí, vyzkoušení, řezání, frézování, zabroušení a začištění trub, nastavení konců trub, nahřátí pomocí elektrického svařovacího zrcadla, vzájemné svaření, částečné ochlazení, povolení a položení trub, zajištění v osazené poloze a přesun svářecího zařízení.

Potrubí z trub a tvarovek polyetylenových a polybutylenových - svařování polyfúzní
Potrubí je vytvořeno spojením trub a tvarovek svařováním polyfúzním. Obsahem standardu je kontrola a urovnání lože, spuštění trub a tvarovek na dno výkopu, vyrovnání ve směru a spádu, příprava svářecího zařízení, očištění konců trub, vložení do zařízení a upnutí, vyzkoušení, řezání, frézování, zabroušení a začištění trub, nastavení konců trub, natavení hrdla a hladkého konce trouby v přípravku pomocí plamene PB hořáku, zatlačení konce do hrdla, částečné ochlazení a položení trub, zajištění v osazené poloze a očištění a přesun svářecího zařízení.

Výřez a montáž odbočné tvarovky z tvrdého PVC
Výřez a montáž odbočné tvarovky z tvrdého PVC je dodatečné vyříznutí části trub pro osazením tvarovky na stávající potrubí. Obsahem standardu je vyříznutí kusu trouby na stávajícím řadu, odstranění otřepů a sražení hran, příprava a spuštění očištěné odbočky do výkopu, nasunutí odbočky, nasunutí přesuvky na druhý konec trubky a na mezikus a uzavření potrubí.

Nalepovací odbočná tvarovka na potrubí kanalizačním z PVC
Tvarovka slouží k napojení odbočného potrubí do stávající trouby. Obsahem standardu je označení segmentu trubky nasazením lepicí objímky na troubu a naznačení otvoru pomocí připojovacího nátrubku, navrtání trouby a vyříznutí segmentu pomocí prořezávací pily, odstranění otřepů škrabákem nebo nožem, vyčištění vnějšího povrchu trubky a vnitřku lepicí objímky, potření ploch lepidlem v dostatečné vrstvě, nasazení lepicí objímky na troubu, setření zbytku lepidla a přitlačení lepicí objímky připevněním hadicových vazáků nebo krouceným drátem.

Drenážní potrubí z tvrdého PVC
Potrubí slouží k odvodu vod při zemědělských melioracích a je netěsněné. Obsahem standardu je urovnání dna rýhy v předepsaném spádu, spuštění trub na dno výkopu a prosté zasunutí hladkého konce trouby do hrdla bez těsnění, zabortování potrubí.

Drenážní potrubí z flexibilního PVC
Potrubí slouží k odvodu vod při zemědělských melioracích a je kladené do otevřeného výkopu nebo bezvýkopovou technologií. Obsahem standardu je úprava rýhy, rozvinutí trub na dno výkopu ručně nebo pomocí kladeče umístěného na rýhovači, případné spojení dvou částí pomocí spojky a uzavření konce zátkou proti vnikání nečistot, a zabortování (zatroušení ) potrubí, v případě bezvýkopové technologie se jedná o zasouvání trub do půdního profilu pomocí kladeče umístěného na bezvýkopovém rýhovači při dodržení předepsaného spádu.

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Obvykle vodorovně na povrchu do 5 m, na dně výkopu do 4 m od osy potrubí, svisle až na dno výkopu. Pro kladení drenážního potrubí v okruhu 10 m. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.


ZPŮSOB MĚŘENÍ
Délka vodovodního potrubí se určuje v m jeho osy. Od délky potrubí se odečítají stavební délky tvarovek a armatur ( s výjimkou potrubí z tvrdého PVC). Délka kanalizačního potrubí se určuje v m jeho osy. Od délky potrubí se odečítají stavební délky tvarovek a délky přerušení potrubí v šachtách. Délka melioračního potrubí se určuje v m jeho osy. Meliorační objekty v trase potrubí se od celkové délky neodečítají.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 01 3460 Výkresy inženýrských staveb. Společné požadavky na výkresy inženýrských
  staveb
- ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace
- ČSN 01 3502 Výkresy potrubí. Značky pro kreslení potrubí
- ČSN 01 3473 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy hydromeliorací
- ČSN 75 4200 Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k provedení potrubí z trub z plastických hmot se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN 64 3060 Plasty. Rúry a tvarovky z kopolymeru polypropylénu.
- ČSN EN 1115-1,3,5 Plastové potrubní systémy pro v zemi uložené tlakové kanalizační
přípojky a stokové sítě – Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny
GPR) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) – Část 1,3,5
- ČSN EN 1401-1 Plastové potrubní systému pro beztlakové kanalizační přípojky a
stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) –
Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
- ČSN EN 1452-1,2,3,4,5 Plastové potrubní odpadní systémy pro rozvod vody -
Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1 až 5
- ČSN EN 1636 –3,5,6 Plastové potrubní systémy pro podzemní beztlakové kanalizační
přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny
(GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) – Část 3,5,6
- ČSN EN 1852-1 Plastové potrubní systémy pro beztlakové podzemní stokové sítě a
kanalizační přípojky – Polypropylen (PP) – Část 1: Specifikace pro
trubky, tvarovky a systém

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ


Kanalizace venkovní jsou kanalizační sítě, sběrače a stoky. Do venkovních kanalizací se dále zahrnují:
- kanalizační přípojky (měřeno v ose potrubí) až po revizní šachtu (bez této šachty) nebo čisticí kus umístěný na hlavním svodném potrubí vnitřní kanalizace budovy,
- ležatá potrubí pro napojení vnějšího dešťového odpadu budovy až po patkové koleno.

Kanalizace vnitřní je potrubí, které odvádí odpadové vody z objektů a přilehlých ploch, které funkčně souvisí s objektem (terasy, dvory, atria apod.) až po napojení na kanalizační přípojku, popř. po domovní revizní šachtu (včetně této šachty). Rozvody a svody procházející pod objektem se považují za kanalizaci vnitřní jen tehdy, jsou – li na ně vnitřní instalace napojeny. Materiál spojovací jsou šrouby pro přírubové spoje, kompletní spojky pro potrubí z plastických hmot. Materiál těsnicí jsou veškeré hmoty používané k utěsnění hrdel, přírubových spojů, trub a tvarovek. Objekty drobné jsou armaturní šachty na vodovodních řadech, šachty, spadiště a skluzy na kanalizačních trubních řadech, šachty na stokách, kanalizační vpusti, odlučovače benzínu, olejů, tuků a neutralizační stanice. Potrubí je trubní vedení složené z trub, tvarovek, popř. armatur. Přípojka kanalizační je svodné potrubí, které odvodňuje pozemek a objekty na něm (dále jen nemovitost) až k zaústění do veřejné stoky. Přípojka vodovodní je potrubí, kterým se přivádí voda z veřejného vodovodního řadu do nemovitosti až těsně za vodoměr, popř. těsně před hlavní domovní uzávěr vody, není – li osazen vodoměr. Řad trubní je potrubí s příslušenstvím (drobné objekty a podkladní, pomocné a doplňující konstrukce. Štola je vodorovná nebo až do 45o od vodorovné roviny odkloněná chodba hloubená z povrchu nebo ražená s teoretickou výrubní plochou do 16 m2. Úsek je krátká litinová trouba s hladkými konci odseknutá z litinové trouby hrdlové.

Vodovod venkovní jsou přívodní, násoskové a požární řady a řady prameništních, vodovodních a cirkulačních sítí. Do venkovních vodovodů se dále zahrnují:
- vodovodní přípojky (měřeno v ose potrubí) až po vodoměr nebo, není – li vodoměr osazen, až po hlavní uzávěr vody v budově,
- potrubí od vodoměru ve vodoměrné šachtě mimo budovu až po hlavní uzávěr vody v budově.

Vodovod vnitřní je vodovodní potrubí včetně příslušenství a technických zařízení připojených na vodovod počínaje hlavním uzávěrem vnitřního vodovodu. Výsek nebo výřez je dodatečné vyseknutí nebo vyříznutí části trub před osazením odbočné tvarovky na dosavadním trubním řádu. Zabortování (zatroušení) drenážních potrubí je obsyp drenážního potrubí výkopkem těženým ze stěny rýhy pro zajištění drenážních trubek proti vybočení z osy před vlastním zásypem.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení potrubí z trub z plastických hmot je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO TROUBY Z PLASTICKÝCH HMOT
- rozměry
- protažení
- ohybový modul
- tvrdost
- teplotní odolnost
- pracovní přetlak
- třída hořlavosti
- životnost
- odolnost proti agresívním látkám


 


   Copyright RTS, a.s.