ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
      81 Betonové
      82 železobetonové
      83 Kameninové
      85 Litinové
      86 Ocelové
      87 Plastové
      88 Pálená hlína
      89 Ostatní kce
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  85 - Potrub�� z trub litinov��ch

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových
Výsek nebo výřez je dodatečné vyseknutí nebo vyříznutí části trub před osazením odbočné tvarovky na dosavadním trubním řádu. Obsahem standardu je ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, naměření a označení místa seku (řezu), provedení seku ručně nebo řezu strojně se zarovnáním a začištěním, spuštění odbočky ručně nebo autojeřábem na dno výkopu, vyrovnání ve směru a spádu, osazení a utěsnění odbočky.

Potrubí z trub a tvarovek litinových tlakových hrdlových s těsnicím kroužkem
Potrubí z trub a tvarovek litinových hrdlových je spojováno v hrdlech těsnicími kroužky. Obsahem standardu je výběr, očištění a přezkoušení trouby nebo tvarovky, urovnání a kontrola lůžka, spuštění trouby nebo tvarovky na dno výkopu ručně, trojnožkou nebo autojeřábem, vložení těsnicích kroužků, nátěr styčných ploch před zasouváním, zasunutí hladkého konce následující trouby nebo tvarovky do hrdla trouby již uložené a to nejčastěji pomocí lanových nebo řetězových zvedáků nebo pákového montážního prostředku, vizuální kontrolu správnosti zasunutí.

Potrubí z trub a tvarovek litinových tlakových hrdlových s ucpávkovým spojem
Potrubí z trub a tvarovek litinových hrdlových je spojováno pomocí ucpávkového spoje. Obsahem standardu je výběr, očištění a přezkoušení trouby nebo tvarovky, urovnání a kontrola lůžka, spuštění na dno výkopu ručně, trojnožkou nebo autojeřábem, očištění konců trub, tvarovek a vnitřků hrdel, při montáži vyvěšení trouby na vhodném zdvihacím mechanizmu pro její vystředění, vysunutí montované trouby nebo tvarovky vůči předchozí po dotyku hladkého konce v hrdle zpět tak, aby montážní značka byla v rovině čela příruby, vystředění ucpávky vůči troubě nebo tvarovce dřevěnými klíny a utažení jednotlivých šroubů ucpávkového spoje.

Potrubí z trub a tvarovek litinových tlakových přírubových
Potrubí z trub a tvarovek litinových přírubových je spojováno sešroubováním přírub s těsněním. Obsahem standardu je výběr, očištění a přezkoušení trouby nebo tvarovky, urovnání a kontrola lůžka, spuštění na dno výkopu ručně, trojnožkou nebo autojeřábem, přípravu šroubů a těsnění, čištění a nátěr šroubů, očištění dosedacích ploch, vložení spodních šroubů, podložek a našroubování matic, nátěr, vsunutí a vycentrování těsnění, vložení ostatních šroubů a podložek, vyrovnání, zašroubování a utažení šroubů, kontrolu spoje.

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Obvykle vodorovně na povrchu do 5 m, na dně výkopu do 4 m od osy potrubí, svisle až na dno výkopu. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Délka vodovodního potrubí se určuje v m jeho osy. Od délky potrubí se odečítají stavební délky tvarovek.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 01 3460 Výkresy inženýrských staveb. Společné požadavky na výkresy inženýrských staveb
- ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace
- ČSN 01 3502 Výkresy potrubí. Značky pro kreslení potrubí
- ČSN 13 2000 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Přehled a schematické značky

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k provedení potrubí z trub litinových se vztahují píslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:

- ČSN 13 2000 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Přehled a schematické značky
- ČSN 13 2000 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Technické předpisy
- ČSN 13 2004 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Litinové tlakové trouby a tvarovky s
  ucpávkovým spojem
- ČSN 13 2004 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Litinové tlakové trouby a tvarovky s
  pružným spojem LKD
- ČSN 13 2011 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Příruba
- ČSN 13 2015 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Hrdlové trouby třídy LA, A a B
- ČSN 13 2016 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Přírubové trouby třídy B a tvarovky
- ČSN 13 2021 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Přírubové tvarovky s hrdlem
- ČSN 13 2022 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Přírubové tvarovky s hladkým koncem
- ČSN 13 2023 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Hrdlové přesuvky
- ČSN 13 2024 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Dvojhrdlo s pružným spojem LKD
- ČSN 13 2030 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Hrdlové tvarovky s přírubovou odbočkou
- ČSN 13 2031 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Hrdlové tvarovky s hrdlovou odbočkou
- ČSN 13 2033 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Hrdlové přechody
- ČSN 13 2041 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Hrdlová kolena 90o
- ČSN 13 2042 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Hrdlová kolena 45o
- ČSN 13 2043 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Hrdlová kolena 30o
- ČSN 13 2044 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Hrdlová kolena 22 1/2o
- ČSN 13 2045 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Hrdlová kolena 11 1/4o
- ČSN 13 2045 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Hrdlová kolena 5o
- ČSN 13 2050 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Přírubové tvarovky s přírubovou
  odbočkou
- ČSN 13 2051 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Přírubové kříže
- ČSN 13 2052 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Přírubové přechody
- ČSN 13 2054 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Přírubová kolena
- ČSN 13 2055 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Přírubová kolena s patkou
- ČSN 13 2080 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Zátky do hrdel trub
- ČSN 13 2081 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Víčka na hladké konce trub
- ČSN 13 2082 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Zaslepovací příruby
- ČSN 13 2100 Rúry a tvarovky zo sivej liatiny. Prehlad
- ČSN 13 2101 Rúry a tvarovky zo sivej liatiny. Společné ustanovenia
- ČSN 13 2109 Rúry a tvarovky zo sivej liatiny. Rozmery hrdiel a koncov rúr liatých
  odstredivo
- ČSN 13 2045 Litinové tlakové trouby a tvarovky. Hrdlová kolena 11 1/4o

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY


NÁZVOSLOVÍ

Materiál spojovací jsou šrouby pro přírubové spoje, kompletní spojky pro potrubí z plastických hmot. Materiál těsnicí jsou veškeré hmoty používané k utěsnění hrdel, přírubových spojů, trub a tvarovek. Objekty drobné jsou armaturní šachty na vodovodních řadech, šachty, spadiště a skluzy na kanalizačních trubních řadech, šachty na stokách, kanalizační vpusti, odlučovače benzínu, olejů, tuků a neutralizační stanice. Potrubí je trubní vedení složené z trub, tvarovek, popř. armatur. Přípojka vodovodní je potrubí, kterým se přivádí voda z veřejného vodovodního řadu do nemovitosti až těsně za vodoměr, popř. těsně před hlavní domovní uzávěr vody, není – li osazen vodoměr. Řad trubní je potrubí s příslušenstvím (drobné objekty a podkladní, pomocné a doplňující konstrukce. Štola je vodorovná nebo až do 45o od vodorovné roviny odkloněná chodba hloubená z povrchu nebo ražená s teoretickou výrubní plochou do 16 m2. Úsek je krátká litinová trouba s hladkými konci odseknutá z litinové trouby hrdlové. Vodovod venkovní jsou přívodní, násoskové a požární řady a řady prameništních, vodovodních cirkulačních sítí.

Do venkovních vodovodů se dále zahrnují:
- vodovodní přípojky (měřeno v ose potrubí) až po vodoměr nebo, není – li vodoměr osazen, až po hlavní uzávěr vody v budově, potrubí od vodoměru ve vodoměrné šachtě mimo budovu až po hlavní uzávěr vody v budově. Vodovod vnitřní je vodovodní potrubí včetně příslušenství a technických zařízení připojených na vodovod počínaje hlavním uzávěrem vnitřního vodovodu. Výsek nebo výřez je dodatečné vyseknutí nebo vyříznutí části trub před osazením
odbočné tvarovky na dosavadním trubním řádu.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení potrubí z trub litinových je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO LITINOVÉ TROUBY
- rozměry
- pracovní přetlak
- pevnost v tahu
- tloušťka vnitřní vystýlky
- chemická odolnost
- koeficient drsnosti
- druh spoje


 


   Copyright RTS, a.s.