ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
      81 Betonové
      82 železobetonové
      83 Kameninové
      85 Litinové
      86 Ocelové
      87 Plastové
      88 Pálená hlína
      89 Ostatní kce
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  81 - Potub�� z trub betonov��ch

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Potrubí betonové netěsněné
Potrubím betonovým netěsněným se rozumí potrubí kladené bez jakéhokoliv těsnění. Obsahem standardu je úprava rýhy, výběr, přezkoušení a očištění trouby, spuštění na dno výkopu ručně nebo autojeřábem, sesazení ve spoji, vyrovnání ve směru a spádu a zajištění v osazené poloze.

Potrubí betonové s polodrážkou těsněné cementovou maltou
Potrubím betonovým s polodrážkou se rozumí potrubí z trub opatřených perem a polodrážkou těsněné maltou cementovou. Obsahem standardu je kontrola a vyrovnání lůžka, výběr, přezkoušení a očištění trouby, spuštění na dno výkopu, vyrovnání ve směru a spádu, očištění konců trouby, nanesení malty na dosedací plochu polodrážky, osazení trouby ve spoji, odpojení závěsného nářadí, zaplnění spár maltou, kontrola utěsnění, směru a výšky potrubí, zajištění v osazené poloze.

Potrubí betonové hrdlové těsněné ucpávkou
Potrubím betonovým hrdlovým těsněným ucpávkou se rozumí potrubí z trub opatřených hrdlem, těsněným provazcem konopným a cementovou maltou. Obsahem standardu je kontrola a vyrovnání lůžka, případné vykopání montážních jamek, výběr, přezkoušení a očištění trouby, spuštění na dno výkopu, vyrovnání ve směru a spádu, zasunutí konce trouby do hrdla, utěsnění do poloviny hloubky hrdla provazcem včetně jeho přípravy, utěsnění zbytku hrdla cementovou maltou, zatření spár a uhlazení spoje, zajištění v osazené poloze.

Potrubí betonové hrdlové těsněné pryžovým kroužkem
Potrubím betonovým hrdlovým těsněným pryžovým kroužkem se rozumí potrubí z trub opatřených hrdlem, těsněným pryžovým kroužkem. Obsahem standardu je kontrola a vyrovnání lůžka, případné vykopání montážních jamek, výběr, přezkoušení a očištění trouby, spuštění na dno výkopu, kontrola hrdla a konce trouby, očištění, vysušení, namazání a zasunutí pryžového kroužku, zvednutí trouby, příprava a osazení montážního zařízení, zasunutí a zajištění trouby, odepnutí závěsného zařízení, kontrola utěsnění a úprava směru, uvolnění a přesunutí montážního zařízení.

Betonové tvarovky na potrubí z trub hrdlových
Betonové tvarovky slouží ke změně profilu nebo směru betonového hrdlového potrubí nebo ke vzájemnému napojení více trub o stejném nebo různém profilu. Obsahem standardu je výběr, očištění a přezkoušení tvarovky, spuštění do výkopu, zasunutí do hrdla a zajištění ve směru a spádu, utěsnění do poloviny hrdla provazcem, utěsnění zbytku hrdla cementovou maltou se zatřením a uhlazením spár.

Betonové útesy s hrdlem
Betonové útesy jsou kolmo nebo šikmo odseknuté části betonové nebo železobetonové trouby s hrdlem, doplňující při montáži podle potřeby hrdlové potrubí. Obsahem standardu je výběr trouby, naměření a vyznačení místa seku, přeseknutí ručním nářadím, zarovnání a začištění.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Obvykle vodorovně na povrchu do 5 m, na dně výkopu do 4 m od osy potrubí, svisle až na dno výkopu. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Délka kanalizačního potrubí se určuje v m jeho osy. Od délky potrubí se odečítají stavební délky tvarovek a délky přerušení potrubí v šachtách. Délka melioračního potrubí se určuje v m jeho osy. Meliorační objekty v trase potrubí se od celkové délky neodečítají.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 01 3460 Výkresy inženýrských staveb. Společné požadavky na výkresy
inženýrských staveb
- ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace
- ČSN 01 3502 Výkresy potrubí. Značky pro kreslení potrubí
- ČSN 72 3129 Betonové a železobetonové trouby. Podmínky pro užití
- ČSN 72 3155 Betonové rúry. Spoločné ustanovenia
- ČSN 72 3156 Skúšanie betonových rúr
- ČSN 72 3162 Betonové prefabrikáty. Betonové trouby. Společná ustanovení
- ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce
- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
- ČSN 75 4200 Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd
odvodněním

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k provedení potrubí z trub betonových se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN 72 3129 Betonové a železobetonové trouby. Podmínky pro užití
- ČSN 72 3155 Betonové rúry. Spoločné ustanovenia
- ČSN 72 3156 Skúšanie betonových rúr
- ČSN EN 639 Společné požadavky na betonové trouby, včetně spojů a tvarovek

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Kanalizace venkovní jsou kanalizační sítě, sběrače a stoky. Do venkovních kanalizací se dále zahrnují:
- kanalizační přípojky (měřeno v ose potrubí) až po revizní šachtu (bez této šachty) nebo čisticí kus umístěný na hlavním svodném potrubí vnitřní kanalizace budovy,
- ležatá potrubí pro napojení vnějšího dešťového odpadu budovy až po patkové koleno.

Kanalizace vnitřní je potrubí, které odvádí odpadové vody z objektů a přilehlých ploch, které funkčně souvisí s objektem (terasy, dvory, atria apod.) až po napojení na kanalizační přípojku, popř. po domovní revizní šachtu (včetně této šachty). Rozvody a svody procházející pod objektem se považují za kanalizaci vnitřní jen tehdy, jsou – li na ně vnitřní instalace napojeny.
Materiál spojovací jsou šrouby pro přírubové spoje, kompletní spojky pro potrubí z plastických hmot. Materiál těsnicí jsou veškeré hmoty používané k utěsnění hrdel, přírubových spojů, trub a tvarovek. Objekty drobné jsou armaturní šachty na vodovodních řadech, šachty, spadiště a skluzy na kanalizačních trubních řadech, šachty na stokách, kanalizační vpusti, odlučovače benzínu, olejů, tuků a neutralizační stanice. Potrubí je trubní vedení složené z trub, tvarovek, popř. armatur. Přípojka kanalizační je svodné potrubí, které odvodňuje pozemek a objekty na něm (dále jen nemovitost) až k zaústění do veřejné stoky. Přípojka vodovodní je potrubí, kterým se přivádí voda z veřejného vodovodního řadu do nemovitosti až těsně za vodoměr, popř. těsně před hlavní domovní uzávěr vody, není – li osazen vodoměr. Řad trubní je potrubí s příslušenstvím (drobné objekty a podkladní, pomocné a doplňující konstrukce. Štola je vodorovná nebo až do 45o od vodorovné roviny odkloněná chodba hloubená z povrchu nebo ražená s teoretickou výrubní plochou do 16 m2. Úsek je krátká litinová trouba s hladkými konci odseknutá z litinové trouby hrdlové. Útes je kolmo nebo šikmo odseknutá část trouby s hrdlem. Výsek nebo výřez je dodatečné vyseknutí nebo vyříznutí části trub před osazením odbočné tvarovky na dosavadním trubním řádu. Zabortování (zatroušení) drenážních potrubí je obsyp drenážního potrubí výkopkem těženým ze stěny rýhy pro zajištění drenážních trubek proti vybočení z osy před vlastním zásypem.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení potrubí z trub betonových je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO BETONOVÉ TROUBY
- rozměry
- tloušťka stěny
- vrcholové zatížení
- vodotěsnost
 


   Copyright RTS, a.s.