ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
      81 Betonové
      82 železobetonové
      83 Kameninové
      85 Litinové
      86 Ocelové
      87 Plastové
      88 Pálená hlína
      89 Ostatní kce
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  82 - Potrub�� z trub ��elezobetonov��ch

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Potrubí z trub železobetonových těsněné provazcem a cementovou maltou
Potrubím železobetonovým těsněným provazcem a cementovou maltou se rozumí potrubí z trub hrdlových, těsněným provazcem konopným a cementovou maltou. Obsahem standardu je výběr, přezkoušení a očištění trouby, spuštění na dno výkopu trojnožkou nebo autojeřábem, případné vykopání montážní jamky, očištění konců trub, zasunutí konce do hrdla pomocí autojeřábu, utěsnění do poloviny hloubky hrdla provazcem včetně jeho přípravy, utěsnění zbytku hrdla cementovou maltou se zatřením spár a uhlazením, vyrovnání ve směru a spádu, vystředění a zajištění v osazené poloze.

Potrubí z trub železobetonových těsněných pryžovými kroužky
Potrubím železobetonovým těsněným pryžovými kroužky se rozumí potrubí z trub hrdlových těsněných pryžových kroužkem. Obsahem standardu je výběr, přezkoušení a očištění trouby, spuštění na dno výkopu trojnožkou nebo autojeřábem, případné vykopání montážní jamky, kontrola a očištění konců trub, vysušení a namazání hrdla, osazení kroužku, příprava a osazení montážního zařízení, dokončení zasunutí a zajištění, kontrola utěsnění a směrové vystředění, uvolnění a přesun montážního zařízení.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Obvykle vodorovně na povrchu do 5 m, na dně výkopu do 4 m od osy potrubí, svisle až na dno výkopu. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Délka kanalizačního potrubí se určuje v m jeho osy. Od délky potrubí se odečítají stavební délky tvarovek a délky přerušení potrubí v šachtách. Délka vodovodního potrubí se určuje v m jeho osy. Od délky potrubí se odečítají stavební délky tvarovek a armatur (s výjimkou potrubí z tvrdého PVC).

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 01 3460 Výkresy inženýrských staveb. Společné požadavky na výkresy
inženýrských staveb
- ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace
- ČSN 01 3502 Výkresy potrubí. Značky pro kreslení potrubí
- ČSN 72 3129 Betonové a železobetonové trouby. Podmínky pro užití
- ČSN 72 3150 Betonové prefabrikáty. Železobetonové trouby. Společná ustanovení
- ČSN 72 3151 Betonové prefabrikáty. Zkoušení betonových a železobetonových trub
- ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce
- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k provedení potrubí z trub železobetonových se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN 72 3129 Betonové a železobetonové trouby. Podmínky pro užití
- ČSN 72 3150 Betonové prefabrikáty. Železobetonové trouby. Společná ustanovení
- ČSN 72 3151 Betonové prefabrikáty. Zkoušení betonových a železobetonových trub

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ
Kanalizace venkovní jsou kanalizační sítě, sběrače a stoky. Do venkovních kanalizací se dále zahrnují:
- kanalizační přípojky (měřeno v ose potrubí) až po revizní šachtu (bez této šachty) nebo čisticí kus umístěný na hlavním svodném potrubí vnitřní kanalizace budovy,
- ležatá potrubí pro napojení vnějšího dešťového odpadu budovy až po patkové koleno.

Kanalizace vnitřní je potrubí, které odvádí odpadové vody z objektů a přilehlých ploch, které funkčně souvisí s objektem (terasy, dvory, atria apod.) až po napojení na kanalizační přípojku, popř. po domovní revizní šachtu (včetně této šachty). Rozvody a svody procházející pod objektem se považují za kanalizaci vnitřní jen tehdy, jsou – li na ně vnitřní instalace napojeny.
Materiál spojovací jsou šrouby pro přírubové spoje, kompletní spojky pro potrubí z plastických hmot. Materiál těsnicí jsou veškeré hmoty používané k utěsnění hrdel, přírubových spojů, trub a tvarovek. Objekty drobné jsou armaturní šachty na vodovodních řadech, šachty, spadiště a skluzy na kanalizačních trubních řadech, šachty na stokách, kanalizační vpusti, odlučovače benzínu, olejů, tuků a neutralizační stanice. Potrubí je trubní vedení složené z trub, tvarovek, popř. armatur. Přípojka kanalizační je svodné potrubí, které odvodňuje pozemek a objekty na něm (dále jen nemovitost) až k zaústění do veřejné stoky. Přípojka vodovodní je potrubí, kterým se přivádí voda z veřejného vodovodního řadu do nemovitosti až těsně za vodoměr, popř. těsně před hlavní domovní uzávěr vody, není – li osazen vodoměr. Řad trubní je potrubí s příslušenstvím (drobné objekty a podkladní, pomocné a doplňující konstrukce. Štola je vodorovná nebo až do 45o od vodorovné roviny odkloněná chodba hloubená z povrchu nebo ražená s teoretickou výrubní plochou do 16 m2. Vodovod venkovní jsou přívodní, násoskové a požární řady a řady prameništních, vodovodních a cirkulačních sítí.

Do venkovních vodovodů se dále zahrnují:
- vodovodní přípojky (měřeno v ose potrubí) až po vodoměr nebo, není – li vodoměr osazen, až po hlavní uzávěr vody v budově,
- potrubí od vodoměru ve vodoměrné šachtě mimo budovu až po hlavní uzávěr vody v budově.

Vodovod vnitřní je vodovodní potrubí včetně příslušenství a technických zařízení připojených na vodovod počínaje hlavním uzávěrem vnitřního vodovodu. Výsek nebo výřez je dodatečné vyseknutí nebo vyříznutí části trub před osazením odbočné tvarovky na dosavadním trubním řádu.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení potrubí z trub železobetonových je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY
- rozměry
- tloušťka stěny
- vrcholové zatížení
- vodotěsnost

 


   Copyright RTS, a.s.