ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
      81 Betonové
      82 železobetonové
      83 Kameninové
      85 Litinové
      86 Ocelové
      87 Plastové
      88 Pálená hlína
      89 Ostatní kce
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  89 - Ostatn�� konstrukce a pr��ce

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Kanalizační šoupátka a stavítka
Šoupátka a stavítka slouží k regulaci odtoku vody na kanalizačním řadu. Obsahem standardu je vysekání otvorů pro kotevní šrouby, na osazení rámů, kotevních šroubů vodícího zařízení, zabetonování rámu, vyčištění, zabetonování úchytek, osazení šoupátka nebo stavítka, montáž ovládacího zařízení včetně ukotvení, kontrola funkce a provedení penetračního nátěru.

Vodovodní armatury přírubové
Armatury jsou ovládací prvky na vodovodních řadech. Obsahem standardu je výběr a kontrola armatury, očištění těsnicích ploch přírubového spoje, spuštění do výkopu, podložení a zajištění proti posunu, osazení těsnění a předepsaného počtu šroubů, podložek a matic, utažení matic, zajištění polohy, v případě zemní soupravy šoupátkové její osazení včetně zajištění a úpravy na stanovenou délku a přezkoušení funkce, v případě ucpávkových kompenzátorů rektifikaci armatury.

Vodovodní armatury závitové

Armatury jsou ovládací prvky na vodovodních řadech. Obsahem standardu je výběr, kontrola a očištění armatury, zdrsnění závitu, nanesení konopné příze a fermeže, zašroubování, odstranění přebytečného konopí a přezkoušení funkce.

Koncové klapky hrdlové
Koncové klapky slouží k uzavření potrubí. Obsahem standardu je výběr, kontrola a očištění armatury, spuštění do výkopu, rozehřátí asfaltu, utěsnění hrdla provazcem z koudelové příze a asfaltem, zajištění.

Navrtávací pasy
Navrtávací pasy jsou určeny k dodatečnému zřízení odbočky (přípojky) ze stávajícího potrubí z trub litinových, ocelových nebo z plastických hmot. Obsahem standardu je výkop montážní jamky, očištění obnaženého potrubí, vyznačení místa navrtávky, montáž navrtávacího pasu, osazení zemní soupravy a oprava izolace v případě navrtávky na ocelových troubách.

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
Tlakové zkoušky jakéhokoliv druhu potrubí jsou dokladem o kvalitě požadovaných prací. Obsahem standardu je zaslepení konců trub a odboček na zkoušeném úseku, zhotovení napouštěcího potrubí včetně osazení šoupátkového uzávěru, příprava tlakové pumpy a napojení na zkoušený úsek, navaření ventilů na manometru, napouštění potrubí vodou včetně odvzdušnění, vytvoření tlaku včetně kontroly těsnosti všech armatur, kontrola celého úseku, zvýšení tlaku na předepsanou hodnotu, vyhodnocení tlakové zkoušky, vypuštění potrubí, demontáž tlakového a pomocného zařízení.

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí
Proplach a desinfekce předcházejí převzetí vodovodního řadu uživatelem. Obsahem standardu je příprava potrubí, nářadí a pomůcek, zajištění bezpečnosti, napojení přívodu na potrubí, montáž výtokové koncovky, napuštění potrubí včetně desinfekce, kontrola čistoty odtoku, uzavření přítoku, vypuštění potrubí, demontáž pročišťovacího zařízení a úklid.

Zkoušky těsnosti kanalizace

Zkoušky těsnosti jakéhokoliv druhu potrubí v úseku mezi dvěma šachtami jsou dokladem o kvalitě požadovaných prací. Obsahem standardu je osazení těsnících uzávěrů včetně plnících hadic a ovládacích ventilů pro zkoušku vodou nebo vzduchem, napuštění zkoušeného úseku vodou nebo vzduchem, provedení zkoušky se sledováním úbytku zkušebního media, vyhodnocení zkoušky těsnosti, odstranění těsnících uzávěrů, vypuštění vody nebo vzduchu.

Ostatní konstrukce na trubním vedení zděné
Jedná se o drobné objekty jako jsou armaturní šachty na vodovodních řadech, šachty, na kanalizačních trubních řadech a stokách zhotovené zděním z jakéhokoliv druhu cihel. Obsahem standardu je vytvoření základové desky (dna)z betonu s cementovým potěrem nebo očištění hotového podkladu pro zdivo, navlhčení vodou, případné polití cihel vodou, proměření a založení zdi, natažení šňůry a stočení, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty pod lože z cihel, ukládání cihel na vazbu, sekání cihel, případné vlhčení a zalití spár, provážení hran olovnicí, provážení výškových bodů, podle potřeby zazdění stupadel nebo osazení žebříku, ukončení stěny věncem včetně zřízení bednění, příprava a uložení výztuže a zabetonování, osazení stropních dílců ručně nebo jeřábem nebo bednění pro strop monolitický včetně přípravy a uložení výztuže a zabetonování, provedení potěru ve spádu, případné osazení poklopu a osazení mřížky na odvodňovací jímce včetně osazení odpadní trubky délky 1 m.

Ostatní konstrukce na trubním vedení betonové a železobetonové
Jedná se o drobné objekty jako jsou armaturní šachty na vodovodních řadech, šachty, na kanalizačních trubních řadech a stokách zhotovené z prostého betonu nebo železobetonu. Obsahem standardu je uložení betonové směsi do připraveného bednění na hotový podklad nebo včetně zhotovení podkladního betonu, případně zhotovení bednění včetně nátěru formovým olejem, uložení výztuže pro železobeton, rozhrnutí a hutnění betonové směsi, vyrovnání a stažení latí a uhlazení povrchu dřevěným hladítkem, případné provedení cementového potěru dna, vyspravení nerovností stěn, osazení stropních dílců ručně nebo jeřábem nebo bednění pro strop monolitický včetně přípravy a uložení výztuže a zabetonování, provedení potěru ve spádu, podle potřeby zabetonování stupadel nebo osazení žebříku, případné osazení poklopu a osazení mřížky na odvodňovací jímce včetně osazení odpadní trubky délky 1 m.

Šachty vodoměrné plastové
Obsahem standardu je zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100, vyrovnání a osazení plastové šachty ručně.

Šachty vodoměrné prefabrikované
Obsahem standardu je zřízení podkladní vrstvy štěrkopísku v tl. 10 cm, vyrovnání a osazení prefabrikovaných skruží a vstupního poklopu, použití autojeřábu.

Bednění a odbednění konstrukcí na trubním vedení
Bednění je plošná konstrukce nutná k vytvoření potřebného tvaru monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí zřízená z řeziva, ze standardních desek z překližky, odbedněním se rozumí demontáž a odstranění bednící konstrukce kromě bednění zabudovaného. Obsahem standardu je vyznačení okraje a obrysu na dno výkopu pro bednění stěn, výběr a řezání obedňovacího materiálu s potřebným přesunem v pracovním prostoru, osazení svislých a vodorovných převázek, skruží a ramenátů, sestavení bednění, vynechání potřebných otvorů, provedení spojů hřebíkových a skobových, rozepření stěn bednění rozpěrkami, vyvrtání otvorů ve stěnách bednění a stažení bednění stahovacím drátem, zajištění bednění zápěrami a vzpěrami proti vychýlení, odstranění zbytků materiálu a nečistot uvnitř bednění, při odbednění přestřižení stahovacích drátů, uvolnění spojů a odebrání spojovacího materiálu z bednění, odstranění převázek, vzpěr, zápěr, skruží a ramenátů, uvolnění obedňovacích prken od betonu, ustřižení stahovacích drátů a přihnutí zbylých konců ke konstrukci a uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Výztuž šachet
Výztuž z betonářské oceli je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je přesun výztuže, rozvázání svazku výztuže, čtení plánu, rozměření a vyznačení polohy hlavní nebo rozdělovací výztuže v konstrukci, uložení výztuže a její zajištění, zajištění krycí vrstvy podložkami.

Betonové dílce pro šachty

Jedná se o prefabrikáty osazované na připravený podklad k vytvoření šachet na trubních řadech. Obsahem standardu je výběr, kontrola a přezkoušení prefabrikátů, rozprostření cementové malty, osazení jednotlivých prefabrikátů (dna, skruže a stropní desky) ručně nebo autojeřábem, vyrovnání směru a výšky, zatření spár, vyhlazení povrchu, vyčištění šachty, nebo osazení prefabrikátů opatřených pryžovým kroužkem k zajištění těsnosti šachty a opatřených stupadly a to pomocí autojeřábu.

Šachty z plastových dílců
Šachty jsou součástí plastových kanalizačních systémů.
Obsahem standardu je výběr a kontrola šachtových dílů, kontrola podkladní vrstvy, umístění šachtového dna do výkopu ručně, montáž šachtové roury požadované délky, umístění těsnění na rouru, namazání těsnění a šachtového dna mazivem, zasunutí roury do šachtového dna, zabezpečení horní čísti před vniknutím nečistot záslepkou po dobu obsypání šachty, vložení těsnění do teleskopické trubky a vsunutí litinového poklopu, namazání těsnění a teleskopické trubky mazivem, zasunutí teleskopické trubky spolu s poklopem do šachtové roury a nastavení poklopu do požadované výšky podle úrovně vozovky.

Vpusti kanalizační
Vpusti jsou určeny k odvodu vody ze zpevněných ploch do kanalizačního systému. Obsahem standardu je kontrola betonových nebo kameninových dílů, osazení dílů vpusti do předepsané výšky, vyrovnání svisle a vodorovně, zhotovení zhutněného zásypu, zhotovení betonového lůžka pro rám vpusti, vyspárování maltou a zalití rámu.

Poklopy a mříže

Poklopy a mříže jsou doplňujícími prvky pro šachty a vpusti, zamezují vniku nečistot a umožňující pohyb nad šachtami. Obsahem standardu je výběr a kontrola poklopu, rámu a mříže, odstranění přebytečné zeminy, případné podezdění poklopu, osazení rámu poklopu nebo mříže, zalití rámu, zásyp a zhutnění, osazení poklopu nebo mříže do rámu.

Obetonování potrubí

Obetonování chrání potrubí uložené ve výkopu před poškozením. Obsahem standardu je doprava betonové směsi do výkopu a rozprostření kolem a nad položeným potrubím v požadované tloušťce případně zřízení bednění s potřebným přesunem v pracovním prostoru, osazení svislých a vodorovných převázek, vynechání potřebných otvorů, provedení spojů hřebíkových a skobových, rozepření stěn bednění rozpěrkami, vyvrtání otvorů ve stěnách bednění a stažení bednění stahovacím drátem, zajištění bednění zápěrami a vzpěrami proti vychýlení, odstranění zbytků materiálu a nečistot uvnitř bednění, při odbednění přestřižení stahovacích drátů, uvolnění spojů a odebrání spojovacího materiálu z bednění, odstranění převázek, uvolnění obedňovacích prken od betonu, ustřižení stahovacích drátů a přihnutí zbylých konců ke konstrukci a uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové
ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Při bednění v pracovním prostoru 20 x 20 x 4 m.
Při betonování vodorovně do 3 m, svisle do 3 m.
Při ukládání výztuže, zdění a omítání vodorovně do 10 m, svisle do 3,5 m.
Pro pramenní jímky v pracovním okruhu do 3 m.
Pro obetonování drenážního potrubí v pracovním okruhu do 10 m.
Pro drenážní šachtice a výustě v pracovním okruhu 10 m.
Pro ochranu drenážních trubek proti zanášení a zarůstání v okruhu do 10 m.
Pro drenážní šachtice a pramenní jímky z PE nádob v okruhu do 25 m.
Pro betonáž kabelových komor do 5 m vododrovně a 4 m svisle.
Pro betonové dílce odkalovací šachtice městské dráhy do vzdálenosti 30 m.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace.
Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí
nabídkové ceny

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

ZPŮSOB MĚŘENÍ
Množství zdiva se určuje v m3. Od celkového objemu se odečítá objem otvorů v ploše v líci zdiva jednotlivě větší než 0,8 m2. Množství konstrukcí z prostého a železového betonu se určuje v m3. Od celkového objemu se odečítá objem otvorů v ploše v líci zdiva jednotlivě větší než 0,8 m2. Délka potrubí při tlakových zkouškách, proplachu a desinfekci potrubí se určuje v m délky jeho osy včetně tvarovek a armatur. Množství jednotek výztuže se určuje v t jmenovité hmotnosti výztuže. Výška vstupu šachet a spadišť se měří od spodní hrany po horní hranu prefabrikované části šachty. Poklop a vyrovnávací prstenec se do výšky vstupu nezapočítávají.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE


Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 01 3460 Výkresy inženýrských staveb. Společné požadavky na výkresy
inženýrských staveb
- ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace
- ČSN 01 3473 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy hydromeliorací
- ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů
- ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí
- ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
- ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
- ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok
- ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy. Konstrukční zásady,
zkoušení, označování, řízení jakosti

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k provedení ostatních konstrukcí a prací na trubním vedení se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN 42 0139 Tyče pro výztuž do betonu. Technické dodací předpisy
- ČSN 42 0159 Tyče válcované za tepla pro výztuž do betonu
- ČSN 42 5512 Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216
- ČSN 42 5533 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 335. Rozměry
- ČSN 42 5534 Tyče pro výztuž do betonu zkrucované za studena z oceli značky 10 338.
Rozměry
- ČSN 42 5535 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry
- ČSN 42 5536 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 607. Rozměry
- ČSN 42 5538 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 505. Rozměry
- ČSN 42 6410 Tažený ocelový drát pro všeobecné účely
- ČSN P ENV 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná, žebírková, betonářská ocel
B 500 – Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě
- ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy. Konstrukční zásady,
zkoušení, označování, řízení jakosti
- ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky
- ČSN 13 3000 Armatury průmyslové. Názvosloví průmyslových armatur
- ČSN 13 3060-1 Armatury průmyslové. Technické předpisy. Všeobecná ustanovení
- ČSN 13 3060-2 Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Prověřování
armatur
- ČSN 13 3060-3 Armatury průmyslové. Technické předpisy. Balení, doprava,
skladování, montáž a opravy
- ČSN 13 3060-4 Průmyslové armatury. Technické předpisy. Část 4: Dokumentace
armatur
- ČSN 13 6507 Armatury vodárenské. Šoupátkové, ventilové a hydrantové poklopy.
Technické předpisy
- ČSN 13 6582 Armatury vodárenské. Šoupátkové, ventilové a hydrantové poklopy.
Rozměry
- ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
- ČSN 72 5250 Chemicky odolná stavební kamenina. Jakost, tvary, rozměry
- ČSN 72 2632 Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Společná ustanovení

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Kanalizace venkovní jsou kanalizační sítě, sběrače a stoky. Do venkovních kanalizací se dále zahrnují:
- kanalizační přípojky (měřeno v ose potrubí) až po revizní šachtu (bez této šachty) nebo čisticí kus umístěný na hlavním svodném potrubí vnitřní kanalizace budovy,
- ležatá potrubí pro napojení vnějšího dešťového odpadu budovy až po patkové koleno.

Materiál spojovací jsou šrouby pro přírubové spoje, kompletní spojky pro potrubí z plastických hmot. Materiál těsnicí jsou veškeré hmoty používané k utěsnění hrdel, přírubových spojů, trub a tvarovek. Objekty drobné jsou armaturní šachty na vodovodních řadech, šachty, spadiště a skluzy na kanalizačních trubních řadech, šachty na stokách, kanalizační vpusti, odlučovače benzínu, olejů, tuků a neutralizační stanice. Potrubí je trubní vedení složené z trub, tvarovek, popř. armatur. Řad trubní je potrubí s příslušenstvím (drobné objekty a podkladní, pomocné a doplňující konstrukce. Štola je vodorovná nebo až do 45o od vodorovné roviny odkloněná chodba hloubená z povrchu nebo ražená s teoretickou výrubní plochou do 16 m2. Vodovod venkovní jsou přívodní, násoskové a požární řady a řady prameništních, vodovodních a cirkulačních sítí.

Do venkovních vodovodů se dále zahrnují:
- vodovodní přípojky (měřeno v ose potrubí) až po vodoměr nebo, není – li vodoměr osazen, až po hlavní uzávěr vody v budově,
- potrubí od vodoměru ve vodoměrné šachtě mimo budovu až po hlavní uzávěr vody v budově.

Beton prostý je beton nevyztužený nebo vyztužený jakoukoliv betonářskou ocelí v množství do 15 kg/m3 konstrukce. Beton železový je beton vyztužený jakoukoliv betonářskou ocelí v množství přes 15 kg/m3 konstrukce. Drenážní šachtice jsou objekty na drenážní síti, umožňující soutok několika svodných drénů, revizi drenážní sítě, větrání nebo překonání výškových rozdílů nivelet svodných drénů. Drenážní výústě jsou objekty na drenážní síti, sloužící k vyústění drenáže do otevřeného příkopu, odpadu nebo vodoteče. Pramenní jímky slouží k odvodnění půdy zamokřené soustředěným vývěrem podzemní vody nebo jiným způsobem soustřeďované vody do malého prostoru. Kabelová komora je uzavřený podzemní objekt, sloužící k zatahování a montáži kabelů do otvorů kabelovodu, k vyrovnání výškových rozdílů a ke změně směru tělesa kabelovodu. Konstrukce monolitická betonových komor je konstrukce, jejíž jednotlivé části se betonují přímo na místě svého statického působení v konstrukci a tvoří s ostatními částmi konstrukce jednolitý celek.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení ostatních konstrukcí a prací na trubním vedení je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO BETONÁŘSKOU VÝZTUŽ
- mez kluzu
- maximální skutečná mez kluzu
- tažnost
- ohýbatelnost
- charakteristika soudržnosti
- průřezové rozměry a tolerance
- únavová pevnost
- svařitelnost

PRO MŘÍŽE A POKLOPY
- rozměr
- únosnost

PRO ARMATURY
- jmenovitý tlak
- jmenovitá světlost
- povrchová ochrana
- příslušenství
- materiál
- druh spoje v závislosti na druhu potrubí
- druh provozní tekutiny
- skutečná maximální provozní teplota tekutiny
- skutečný maximální provozní přetlak
- tlakový spád
- pracovní prostředí

PRO PREFABRIKOVANÉ DÍLCE ŠACHET
- únosnost ve vrcholovém zatížení
- vodotěsnost
- rozměry
- provedení stupadel
- odolnost proti agresivitě chemického prostředí

PRO BETON
- prostředí
- pevnost
- konzistence
- doba ošetřování betonu
- odolnost proti průsaku vody

PRO CIHLY, PLÁTKY A DLAŽBU Z KYSELINOVZDORNÉ KAMENINY
- rozměr
- pevnost
- nasákavost
- mrazuvzdornost
- kyselinovzdornost

PRO CIHLY VÁPENOPÍSKOVÉ
- rozměr
- pevnost
- nasákavost
- mrazuvzdornost
- kyselinovzdornost


 


   Copyright RTS, a.s.