ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
      81 Betonové
      82 železobetonové
      83 Kameninové
      85 Litinové
      86 Ocelové
      87 Plastové
      88 Pálená hlína
      89 Ostatní kce
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  86 - Potrub�� z trub ocelov��ch

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Trubky ocelové bezešvé hrdlové
Drenáže a trubky pro měřící zařízení z trubek ocelových slouží k propojení měřicího zařízení. Obsahem standardu je urovnání a kontrola lůžka, výběr, přezkoušení a očištění roury, sesazení ve spoji a vyrovnání ve směru a spádu, případné osazení tvarovky, dočasné uzavření trubky proti znečištění, případné přeseknutí nebo přeřezání trubky k docílení tvaru konstrukce, zajištění polohy.

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Obvykle v prostoru délky 10 m, šířky 10 m a výšky 3,5 m. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

ZPŮSOB MĚŘENÍ
Délka potrubí se stanoví v m konstrukce z trubek.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 01 3460 Výkresy inženýrských staveb. Společné požadavky na výkresy inženýrských staveb
- ČSN 01 3502 Výkresy potrubí. Značky pro kreslení potrubí

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k provedení potrubí z trub ocelových se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN 42 5780 Trubky ocelové bezešvé hrdlové k temování. Rozměry
- ČSN 42 5782 Trubky ocelové bezešvé hrdlové ke svařování. Rozměry

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY


NÁZVOSLOVÍ


Materiál spojovací jsou šrouby pro přírubové spoje, kompletní spojky pro potrubí z plastických hmot. Materiál těsnicí jsou veškeré hmoty používané k utěsnění hrdel, přírubových spojů, trub a tvarovek.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení potrubí z trub ocelových je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO OCELOVÉ TROUBY
- rozměry
- pracovní přetlak
- jakost oceli


 


   Copyright RTS, a.s.