ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
      81 Betonové
      82 železobetonové
      83 Kameninové
      85 Litinové
      86 Ocelové
      87 Plastové
      88 Pálená hlína
      89 Ostatní kce
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  83 - Potrub�� z trub kameninov��ch

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky
Potrubí kameninové je vytvořeno spojením trub kameninových hrdlových opatřených pryžovými kroužky nebo vloženými proužky tvrdého a měkkého polyuretanu podle typu těsnění. Obsahem standardu je výběr, přezkoušení a očištění trouby, kontrola a urovnání lůžka, spuštění trouby na dno výkopu ručně, trojnožkou nebo autojeřábem, případné vykopání montážní jamky, očištění polyuretanových těsnicích ploch nebo pryžového těsnění, natření mazivem, zasunutí kroužku do hrdla, osazení montážního zařízení, zasunutí trouby, kontrola utěsnění, osové vystředění a zajištění v osazené poloze, demontáž a přesun montážního zařízení.

Kameninové tvarovky na potrubí z trub kameninových
Kameninové tvarovky slouží ke změně profilu nebo směru kameninového hrdlového potrubí nebo ke vzájemnému napojení více trub o stejném nebo různém profilu. Obsahem standardu je výběr, přezkoušení a očištění tvarovky a těsnicích ploch, osazení ve směru a spádu, natření mazivem, zasunutí kroužku do hrdla, osazení montážního zařízení, zasunutí tvarovky do hrdla, kontrola utěsnění, demontáž a přesun montážního zařízení, osové vystředění.

Kameninové útesy s hrdlem
Kameninové útesy jsou kolmo nebo šikmo odseknuté části kameninové trouby s hrdlem, doplňující při montáži podle potřeby hrdlové potrubí. Obsahem standardu je výběr trouby, naměření a vyznačení místa seku, odsekání kameninové trouby na útes, vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách, osazení útesu do otvoru, zajištění polohy, obetonování potrubí v místě osazení útesu.

Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky
Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky je dodatečné vyseknutí nebo vyříznutí části trub před osazením tvarovky na stávající potrubí. Obsahem standardu je odsekání betonu, vyříznutí nebo vyseknutí trouby na stávajícím řadu, příprava a spuštění očištěné odbočky do výkopu, utěsnění pomocí pryžového kroužku, kontrola těsnění a znovu obetonování potrubí.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové
ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Obvykle vodorovně na povrchu do 5 m, na dně výkopu do 4 m od osy potrubí, svisle až na dno výkopu. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.


ZPŮSOB MĚŘENÍ
Délka kanalizačního potrubí se určuje v m jeho osy. Od délky potrubí se odečítají stavební délky tvarovek a délky přerušení potrubí v šachtách.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 01 3460 Výkresy inženýrských staveb. Společné požadavky na výkresy
inženýrských staveb
- ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace
- ČSN 01 3502 Výkresy potrubí. Značky pro kreslení potrubí
- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
- ČSN EN 295-1 až 7 Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní
kanalizaci. Část 1 až 7

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k provedení potrubí z trub kameninových se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN EN 295-1 až 7 Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 1 až 7

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Kanalizace venkovní jsou kanalizační sítě, sběrače a stoky. Do venkovních kanalizací se dále zahrnují:
- kanalizační přípojky (měřeno v ose potrubí) až po revizní šachtu (bez této šachty) nebo čisticí kus umístěný na hlavním svodném potrubí vnitřní kanalizace budovy,
- ležatá potrubí pro napojení vnějšího dešťového odpadu budovy až po patkové koleno.

Kanalizace vnitřní je potrubí, které odvádí odpadové vody z objektů a přilehlých ploch, které funkčně souvisí s objektem (terasy, dvory, atria apod.) až po napojení na kanalizační přípojku, popř. po domovní revizní šachtu (včetně této šachty). Rozvody a svody procházející pod objektem se považují za kanalizaci vnitřní jen tehdy, jsou – li na ně vnitřní instalace napojeny.
Materiál spojovací jsou šrouby pro přírubové spoje, kompletní spojky pro potrubí z plastických hmot. Materiál těsnicí jsou veškeré hmoty používané k utěsnění hrdel, přírubových spojů, trub a tvarovek. Objekty drobné jsou armaturní šachty na vodovodních řadech, šachty, spadiště a skluzy na kanalizačních trubních řadech, šachty na stokách, kanalizační vpusti, odlučovače benzínu, olejů, tuků a neutralizační stanice. Potrubí je trubní vedení složené z trub, tvarovek, popř. armatur. Přípojka kanalizační je svodné potrubí, které odvodňuje pozemek a objekty na něm (dále jen nemovitost) až k zaústění do veřejné stoky. Řad trubní je potrubí s příslušenstvím (drobné objekty a podkladní, pomocné a doplňující konstrukce. Štola je vodorovná nebo až do 45o od vodorovné roviny odkloněná chodba hloubená z povrchu nebo ražená s teoretickou výrubní plochou do 16 m2. Úsek je krátká litinová trouba s hladkými konci odseknutá z litinové trouby hrdlové. Útes je kolmo nebo šikmo odseknutá část trouby s hrdlem. Výsek nebo výřez je dodatečné vyseknutí nebo vyříznutí části trub před osazením odbočné tvarovky na dosavadním trubním řádu.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU
Pro určení standardu materiálů používaných k provedení potrubí z trub kameninových je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO KAMENINOVÉ TROUBY
- rozměry
- tloušťka stěny
- vrcholové zatížení
- druh spoje


 


   Copyright RTS, a.s.