ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
      91 Komunikace
      92 Železnice
      93 Inž.sítě
      94 Lešení, výtahy
      95 Pozemní stavby
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  91 - Dopl��uj��c�� konstrukce a pr��ce pozemn��ch komunikac��, leti���� a ploch

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Ocelová zábradlí a svodidla
Ocelová zábradlí a svodidla jsou záchytná a bezpečnostní zařízení určená ke snížení nárazové energie vozidla a bránící vyjetí z vymezeného dopravního pásu. Obsahem standardu je vykopání nebo vyvrtání jamek pro osazení sloupku zábradlí nebo sloupku svodidla, odstranění výkopku, osazení sloupku a zabetonování, výroba betonu ručně, nebo vytýčení směru a výšky svodidel, zaberanění sloupků, následnou montáž jedné nebo více pásnic svodidel přišroubováním, a na mostech osazení ochranného zařízení se zalitím maltou a s montáží svodidel a svodidlového zábradlí.

Ochranná zařízení, směrové sloupky, staničení
Jedná se o vodící a bezpečnostní zařízení a zařízení pro staničení a ohraničení. Obsahem standardu je vykopání nebo vyvrtání jamky s odhozením výkopku, míchání betonu ručně, zabetonování značek z kamene nebo kůlů nebo kovových, připevnění sklíček a pásků na maltu nebo lepidlo, u hraničních značek utěsnění záhozovým kamenem.

Dopravní značky svislé, zrcadla
Dopravní značky jsou informační a bezpečnostní konstrukce související se silničním provozem, umístěné zpravidla na sloupku nebo na jiné konstrukci. Obsahem standardu je výkop jam pro sloupky s odhozením zeminy, zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů pro konzoly ve zdivu, zabetonování sloupků nebo zaplnění otvorů maltou, osazení značky nebo zrcadla případně připevnění objímky pro montáž dopravní značky.

Dopravní značky vodorovné z desek
Dopravní značky jsou informační a bezpečnostní konstrukce související se silničním provozem, provedené na povrchu krytu vozovky deskami. Obsahem standardu je popřípadě nutný výkop rýhy nebo rozebrání krytu vozovky, osazení desek se zřízením lože z kameniva s případným beraněním desek nebo šipek, z cementové malty nebo z betonu, výplň spár kamenivem nebo maltou, případný odhoz přebytečného materiálu, případně znovu zadláždění podél dopravního pásu.

Dopravní značky vodorovné z nátěrových hmot nebo stříkané
Dopravní značky jsou informační a bezpečnostní konstrukce související se silničním provozem, provedené na povrchu krytu vozovky barvou. Obsahem standardu je provedení vodorovného značení na povrchu krytu vozovky z nátěrové hmoty nebo nástřikem s použitím značkovacího horizontálního stroje.

Obruby a obrubníky kamenné a betonové
Obruby a obrubníky jsou vodící bezpečnostní zařízení, které vytváří vyvýšení
určitého dopravního pásu, ostrůvku apod., jedná se o konstrukce z kamene nebo prefabrikáty. Obsahem standardu je rozprostření lože z kameniva nebo betonu, vyrovnání nerovností lože, případně vytvoření boční opěry z betonu, vybrání kostky, vyhrábnutí jamky a osazení kostky, poklepání, nebo vybrání a osazení kamenných nebo betonových obrubníků, vyčištění, vyplnění a zatření spár cementovou maltou.

Monolitické příkopové žlaby, krajníky, obrubníky
Žlaby a rigoly jsou otevřená odvodňovací zařízení určení k odvedení vody stékající z vozovky, krajníky a obrubníky vytvářejí vyvýšení určitého dopravního pásu a jedná se o konstrukce monolitické. Obsahem standardu je přísun betonové směsi domíchávačem, vyklopení betonu a vytvoření požadovaného tvaru žlabu nebo obrubníku případně monolitického lože pod obrubníky pomocí finišeru, provedení smršťovacích (jalových) spár a postřik ochranným prostředkem.

Čela propustků
Čela propustků se zřizují jako součást konstrukce propustku na jeho vtoku a výtoku a budují se z betonu monolitického nebo z lomového kamene. Obsahem standardu je vyměření základu, uložení betonu v případě monolitického čela, zřízení bednění a následné odbednění, v případě kamenného čela založení zdiva na podklad vyrovnaný štěrkopískem, maltování, výběr kamene, zdění, spárování, dále bednění římsy nebo ukončující desky pro betonové i kamenné čelo, uložení betonu a následné odbednění, izolace asfaltem.

Hospodářský přejezd s čely
Hospodářský přejezd slouží k příčnému převedení vod nebo jiných vedení tělesem komunikace o světlosti otvoru do 2 m a zřizuje se z trub betonových. Obsahem standardu je vyměření základu, zřízení lože ze štěrkopísku, uložení betonu v případě monolitického čela, zřízení bednění a následné odbednění, v případě kamenného čela založení zdiva na podklad vyrovnaný štěrkopískem, maltování, spárování, izolace asfaltem, kladení betonových trub mezi čela, těsnění spojů trub.

Vtoková jímka
Vtoková jímka se buduje v souvislosti s propustkem a to z betonu prostého nebo z lomového kamene. Obsahem standardu je vyrovnání podkladu štěrkopískem, zřízení bednění, nahození
a udusání betonu, odbednění, nebo založení zdiva z lomového kamene, maltování, zdění a vyspárování zdiva cementovou maltou, zřízení dlažby dna z lomového kamene do cementové malty, vyplnění spár a vyspárování.

Propustky z trub
Propustky jsou zřizovány za účelem příčného převedení vod nebo jiných vedení tělesem komunikace. Obsahem standardu je zřízení podkladní vrstvy z kameniva, případně z betonu, uložení trub na podklad případně na betonové prefabrikáty, utěsnění trub, případně bednění a obetonování, odbednění, manipulaci s troubami pomocí autojeřábu, použití vibrační desky při obetonování a při zřízení propustku z trub ocelových prosté uložení trub pomocí autojeřábu bez přípravy podkladu.

Obetonování trub
Obetonování chrání potrubí uložené ve výkopu před poškozením. Obsahem standardu je doprava betonové směsi do výkopu a rozprostření kolem a nad položeným potrubím v požadované tloušťce případně zřízení bednění s potřebným přesunem v pracovním prostoru, osazení svislých a vodorovných převázek, provedení spojů hřebíkových a skobových, rozepření stěn bednění rozpěrkami, vyvrtání otvorů ve stěnách bednění a stažení bednění stahovacím drátem, zajištění bednění zápěrami a vzpěrami proti vychýlení, odstranění zbytků materiálu a nečistot uvnitř bednění, při odbednění přestřižení stahovacích drátů, uvolnění spojů a odebrání spojovacího materiálu z bednění, odstranění převázek, uvolnění obedňovacích prken od betonu, ustřižení stahovacích drátů a přihnutí zbylých konců ke konstrukci a uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Ocelová výztuž letištních ploch ze svařovaných sítí
Výztuž je určena pro zlepšení vlastností cementobetonových krytů letišť. Obsahem standardu je rozměření a vyznačení sítě v konstrukci, uložení sítě a zajištění krycí vrstvy podložkami.

Dilatační spáry

Dilatační spáry rozdělují monolitické povrchy komunikací na celky určené projektem a vytváří se vkládáním nebo řezáním a následným vyplněním kamenivem nebo zálivkou. Obsahem standardu je vložení latě při betonáži a následné odstranění vložky, vyčištění spáry stlačeným vzduchem a vyplnění spáry kamenivem nebo asfaltem ručně, nebo řezání spár, jejich následné vyčištění po řezání i před zálivkou, impregnace spár před zálivkou, vložení šňůry z mechové pryže a zalití spár, případné použití čističe a zalévače spár nebo autocisterny.

Vložka pod litý asfalt
Vložka slouží k oddělení vrstvy litého asfaltu od podkladní konstrukce. Obsahem standardu je očištění podkladu, rozvinutí, rozměření a nařezání pásů vložky a její položení na podklad s požadovanými přesahy.

Úprava povrchu krytů vozovek broušením
Jedná se o úpravu krytů betonových nebo živičných v místě pracovní spáry nebo přechodové spáry nebo pro potřebu odstranění vodorovného značení. Obsahem standardu je vyznačení rozsahu broušené plochy, použití řezače spár nebo diamantové pily, broušení pomocí brusky na beton a živici a očištění broušené plochy vodou kropícím vozem.

Ošetření cementobetonové plochy
Jedná se o kropení plochy vodou za účelem zabránění vysychání při provádění betonových ploch nebo ochrannou emulzí i za účelem zdrsnění povrchu cementobetonového krytu. Obsahem standardu je kropení hadicí s připojením a odpojením hadice nebo kropení autokropičkou a nebo postřik ochrannou emulzí pomocí rozstřikovače.

Úprava čela konce pasů letišť
Jedná se o zarovnání a očištění čela cementobetonového krytu letišť. Obsahem standardu je zarovnání čela pomocí řezače spár s diamantovou pilou a očištění pomocí stlačeného vzduchu nebo autokropičky.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Pro komunikace pozemní a letiště vodorovně 20 m, svisle 3 m.
Pro mosty vodorovně 10 m, svisle 4 m.
Pro hydromeliorace zemědělské v pracovním okruhu 10 m.
Pro hydromeliorace lesnicko technické vodorovně 10 m.

Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Obrubníky, krajníky, svodidla, zábradlí a trubní propustky se měří v m délky; přerušení větší než 0,50 m se od celkové délky těchto konstrukcí neodečítá. Množství jednotek v obloucích se určuje jejich delším obvodem. Množství jednotek vodorovného značení se určuje v m2 natírané nebo stříkané plochy bez mezer. Množství jednotek předznačení dělící čáry se určuje v m délky dělící Čáry nebo vodícího proužku. Množství jednotek předznačení stopčár, zeber, stínů, šipek, nápisů a přechodů se určuje v m2 natírané nebo stříkané plochy. Množství jednotek monolitických žlabů, rigolů, obrubníků se určuje v m podélné osy konstrukce. Délka hospodářského přejezdu se určí jako vzdálenost mezi líci čel v podélné ose trub. Převýšení čela hospodářského propustku se určí jako svislá vzdálenost dna trouby a horní hrany čela. Objem čela propustku se určuje součtem objemu základu, nadzákladového zdiva a krycí desky.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí
- ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry
- ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
- ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
- ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k provedení doplňujících konstrukcí a prací pozemních komunikací, letišť a ploch se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN 72 2430-1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení
- ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
- ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení
- ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky
- ČSN EN 844-3 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 3: Obecné termíny vztahující se k řezivu
- ČSN 73 3040 Geotextílie v stavebných konštrukciách. Základné ustanovenia.
- ČSN P ENV 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná, žebírková, betonářská ocel
B 500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě
- ČSN 42 5710 Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry
- ČSN 42 5711 Trubky ocelové závitové zesílené. Rozměry
- ČSN 42 5715 Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry
- ČSN 42 5535 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry
- ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. Technické požadavky
- ČSN 42 6410 Tažený ocelový drát pro všeobecné účely
- ČSN EN 1342 Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu –
Požadavky a zkušební metody
- ČSN 72 3129 Betonové a železobetonové trouby. Podmínky pro užití
- ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody
- ČSN EN 1340 Betonové obrubníky – Požadavky a zkušební metody
- ČSN EN 1916 Trouby a tvarovky z prostého betonu, z drátkobetonu a železobetonu
- ČSN 72 2518 Kamenné měřičské značky, staničníky, hraničníky, směrové a
zábradelní kameny
- ČSN EN 12591 Asfalty a asfaltová pojiva – Specifikace pro silniční asfalty

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ
Obruba je vodící bezpečnostní zařízení, které vytváří stupňovité vyvýšení určitého dopravního pásu, pruhu, ostrůvku apod. Propustek je mostní objekt, popřípadě jeho část s kolmou světlostí mostního otvoru do 2,0 m včetně, sloužící zpravidla k příčnému převedení stálých nebo občasných vod, trubních a jiných vedení tělesem komunikace. Příkop je otevřené odvodňovací zařízení o hloubce přes 30 cm; podle tvaru příčného řezu rozeznáváme příkop lichoběžníkový, trojúhelníkový nebo zaoblený a podle úpravy příkop nezpevněný nebo zpevněný. Rigol je otevřené odvodňovací zařízení hluboké nejvýše 30 cm, zpravidla zaoblené a zpevněné betonovými tvárnicemi, kamennou dlažbou, vybetonováním apod. Sloupek směrový je vodící bezpečnostní zařízení tvořené sloupkem doplněným odrazkami , usnadňující bezpečné směrové vedení vozidla. Svodidlo je záchytné bezpečnostní zařízení, které snižuje nárazovou energii vozidla a brání vozidlu vyjet z vymezeného dopravního pásu. Svodnice je pásnice upevněná zpravidla na pevných sloupech svodidla, tvořící nárazovou plochu. TEVYCED jsou tenké vyztužené cementobetonové desky letištních ploch tl. 110 až 180 mm. Vozovka je zpevněná část silniční komunikace určená pro pojíždění vozidla. Značka dopravní svislá je dopravní značka umístěná svisle zpravidla na sloupku nebo jiné konstrukci. Značka dopravní vodorovná je dopravní značka provedená na povrchu krytu vozovky, popř. i obruby, barvou nebo jiným vhodným způsobem. Trubní propustek je zvláštní stavba, umožňující převedení komunikace přes vodoteč nebo silniční příkop. Jeho nosnou konstrukci a průtočný profil vytvářejí betonové nebo železobetonové prefabrikáty.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení doplňujících konstrukcí a prací pozemních komunikací, letišť a ploch je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO KAMENIVO
- frakce
- křivka zrnitosti
- mrazuvzdornost
- procento odplavitelných částic
- nasákavost
- mrazuvzdornost

PRO TRUBKY OCELOVÉ
- délka
- vnější průměr
- tloušťka stěny

PRO BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY
- rozměry
- tloušťka stěny
- vrcholové zatížení
- vodotěsnost

PRO ŘEZIVO PRO BEDNĚNÍ
- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

PRO BETON
- prostředí
- pevnost
- konzistence
- doba ošetřování betonu
- odolnost proti průsaku vody

PRO GEOTEXTILIE
- plošná hmotnost
- pevnost v tahu
- tažnost při přetrhu
- odolnost proti protlačení
- odolnost proti proražení

PRO KÁMEN LOMOVÝ
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- pevnost v tahu za ohybu
- obrusnost
- nasákavost hmotnostní, objemová
- mrazuvzdornost

PRO SVAŘOVANÉ SÍTĚ
- jmenovité rozměry sítě (geometrie sítě, rozměry drátů)
- značka nebo číslo oceli

PRO MALTY
- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
- vodotěsnost
- druh pojiva
- účel použití

PRO ZNAČKY DOPRAVNÍ
- typ značky
- velikost

PRO OBRUBNÍKY A PREFABRIKOVANÉ DESKY
- značka
- rozměry
- pevnost v tahu za ohybu
- pevnost v tlaku
- tvar půdorysný

PRO KÁMEN DLAŽEBNÍ
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- pevnost v tahu za ohybu
- obrusnost
- nasákavost hmotnostní, objemová
- mrazuvzdornost

PRO ASFALTY
- teplota tuhnutí
- teplota varu
- bod vzplanutí
- hořlavost
- teplota vznícení
- meze výbušnosti
- hustota
- rozpustnost ve vodě, v tucích


 


   Copyright RTS, a.s.