ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
      91 Komunikace
      92 Železnice
      93 Inž.sítě
      94 Lešení, výtahy
      95 Pozemní stavby
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  93 - R��zn�� dokon��ovac�� konstrukce a pr��ce in��en��rsk��ch staveb

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ

Úprava dilatační spáry konstrukcí hrází a úprav na tocích z prostého nebo železového betonu asfaltovým nátěrem, těžkými asfaltovými pásy a izolační zálivkou asfaltem za studena nebo za horka
Úpravou dilatační spáry se rozumí úprava dilatační spáry vodorovné, svislé i šikmé, jakéhokoliv tvaru a těsnění ploch pod dotlačným klínem z prostého nebo železového betonu. Obsahem standardu je i očištění ploch spár před úpravou, jednonásobný nebo dvojnásobný nátěr asfaltovým lakem, rozvinutí svitku asfaltové lepenky, rozměření označení a řezání asfaltových pásů, osazení lepenky a zajištění v konstrukci, příprava a rozehřátí asfaltu, provedení izolační zálivky, očištění okolí spáry po úpravě a technologická manipulace
Popis standardu musí vymezit druh úpravy dilatační spáry

Osazení dilatačního zařízení a krytu spáry konstrukce mostů
Osazováním dilatačního zařízení a krytu spáry se rozumí osazení v úrovni vozovky nebo chodníku (bez vlastního dodání) zařízení závěru pevného prostého, krytu dilatační spáry z plechu do tl. 2 mm a závěru pohyblivého. Obsahem standardu je osazení závěru pomocí jeřábu, směrové a výškové vyrovnání včetně přizpůsobení příčného řezu mostu, sváření dílů a broušení svarů, úprava kotevních želez, přivaření kotevních želez k armatuře mostu, položení polystyrenové vložky, montáž lišt podle teploty ovzduší, oprava nátěru, nutné přisekání betonu mostovky, demontáž přepravních úhelníků, osazení pomocí jeřábu, směrové a výškové vyrovnání a přizpůsobení, rozměření, orýsování, vystřižení, tvarování plechu a osazení plechu krytu dilatační spáry. Popis standardu musí vymezit druh dilatačního zařízení a šířku dilatace

Dilatační zařízení kolejí na ocelových mostech z kolejnic jakosti oceli 95 ČSD VK tvaru R 65 a S 49
Dilatační zařízení slouží k odstranění pnutí (umožnění pohybu) materiálu vzniklého následkem změn teploty (tepelná roztaživost). Obsahem standardu je vrtání otvorů pomocí motorové vrtačky pražců, osazení dilatačního zařízení pomocí podložek, šroubů, matic a plochých spojek, dotažení motorovým utahovákem a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit délku posunu dilatujících částí (do 100mm, až 400 mm) a druh konstrukce pro osazení(na opěrách, na pilířích).

Řezání gumového koberce pro dilatační zařízení mostu
Řezáním gumového koberce se rozumí rozměření, uříznutí a položení gumového koberce šířky do 270 mm. Obsahem standardu je i technologická manipulace.

Úprava dilatační spáry konstrukcí hrází a úprav na tocích z prostého nebo železového betonu měděným plechem
Úpravou dilatační spáry měděným plechem se rozumí uzavření dilatační spáry měděným plechem tl. 1 až 3 mm. Obsahem standardu je i vyčištění dilatační spáry, rozměření, orýsování, vystřižení a ohýbání měděného plechu, osazení plechu a jeho zajištění. Popis standardu musí vymezit tloušťku, rozměry a tvar měděného plechu

Výplň dilatačních spár dřevovláknitými deskami pro zvláštní stavební práce a úprava dilatační spáry s použitím měkkého řeziva pro hráze a úpravy na tocích
Výplní dilatačních spár dřevovláknitými deskami rozumí výplň dilatačních spár dřevovláknitými deskami a úprava dilatační spáry vodorovné, svislé i šikmé, jakéhokoliv tvaru a těsnění ploch pod tlačným klínem z prostého nebo železového betonu. Obsahem standardu je i očištění ploch spár před úpravou, příprava a rozehřátí asfaltu, nařezání desek do potřebného profilu, máčení v asfaltu, osazení do spáry, očištění okolí spáry po úpravě a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit druh a tloušťku použitých desek

Vložky do dilatačních spár svislé z minerální plsti a polystyrenových desek pro běžné stavební práce a z dřevovláknitých desek pro mosty
Vložkami do dilatačních spár se rozumí dodání a osazení vložek z minerální plsti, polystyrenových desek a dřevovláknitých desek v jakémkoliv zdivu. Obsahem standardu je osazení a jednostranné zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči apod.) a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit druh a tloušťku vložky.

Vložky do dilatačních spár svislé z lepenky pro běžné stavební práce
Vložkami do dilatačních spár se rozumí dodání a osazení vložek z lepenky v jakémkoliv zdivu
Obsahem standardu je osazení a jednostranné zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči apod.) a technologická manipulace

Úprava dilatační spáry konstrukcí hrází a úprav na tocích z prostého nebo železového betonu s použitím asfaltové lepenky jednoduché s jedním oboustranným nátěrem a dvojité s oboustrannými asfaltovými nátěry
Úpravou dilatační spáry se rozumí úprava dilatační spáry vodorovné, svislé i šikmé, jakéhokoliv tvaru a těsnění ploch pod dotlačným klínem z prostého nebo železového betonu. Obsahem standardu je i očištění ploch spár před úpravou, jednonásobný nebo dvojnásobný oboustranný nátěr asfaltovým lakem, rozvinutí svitku asfaltové lepenky, rozměření označení a řezání asfaltových pásů, osazení lepenky a zajištění v konstrukci, příprava a rozehřátí asfaltu, provedení izolační zálivky, očištění okolí spáry po úpravě a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit počet vrstev lepenky

Úprava dilatační spáry konstrukcí hrází a úprav na tocích z prostého nebo železového betonu z dvou vrstev asfaltové lepenky se zalitím rozevřeného konce spáry u líce asfaltem s příměsí vápencové moučky
Úpravou dilatační spáry se rozumí úprava dilatační spáry vodorovné, svislé i šikmé, jakéhokoliv tvaru a těsnění ploch pod dotlačným klínem z prostého nebo železového betonu. Obsahem standardu je i očištění ploch spár před úpravou, jednonásobný nebo dvojnásobný oboustranný nátěr asfaltovým lakem, rozvinutí svitku asfaltové lepenky, rozměření označení a řezání asfaltových pásů, osazení lepenky a zajištění v konstrukci, příprava a rozehřátí asfaltu, provedení izolační zálivky, očištění okolí spáry po úpravě a technologická manipulace
Popis standardu musí vymezit těsněnou tloušťku konstrukce

Úprava dilatační spáry konstrukcí hrází a úprav na tocích z prostého nebo železového betonu z konopného provazce do spáry s cementovou maltou, s vyztužením betonářskou ocelí do profilu 6 mm
Úpravou dilatační spáry se rozumí úprava dilatační spáry vodorovné, svislé i šikmé, jakéhokoliv tvaru a těsnění ploch pod dotlačným klínem z prostého nebo železového betonu.
Obsahem standardu je i očištění ploch spár před úpravou, dodání,vložení a zajištění výztuže, zalití spáry cementovou maltou, rozvinutí, naměření,uříznutí a vsazení konopného provazce, očištění okolí spáry po úpravě a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit těsněnou tloušťku konstrukce

Vložky do dilatačních spár svislé z desek izolačních korkových a dřevocementových (Heraklit) pro běžné stavební práce
Vložkami do dilatačních spár se rozumí dodání a osazení vložek z izolačních desek korkových nebo dřevocementových v jakémkoliv zdivu. Obsahem standardu je osazení a jednostranné zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči apod.) a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit tloušťku izolačních desek

Zhotovení těsnění dilatační spáry pro zvláštní stavební práce gumovým profilovým pásem nebo pásem z PVC
Zhotovením těsnění dilatační spáry se rozumí zhotovení těsnění ve dně nebo stěnách konstrukcí zvláštních stavebních prací. Obsahem standardu je očištění spár před úpravou, dodání, vložení a zajištění výztuže, rozměření, ustřižení a vložení fólie PE, rozměření, dodání, uříznutí a osazení polystyrénové samozhášivé desky, zalití asfaltovou suspenzí, osazení těsnícího profilu, bednění a odbednění svislé spáry a technologická manipulace

Vyplňování dilatačních nebo pracovních spár konstrukcí zvláštních stavebních prací a mostů z lehčených plastů
Výplní dilatačních spár z lehčených plastů se rozumí osazení desek z PUR pěny. Obsahem standardu je očištění spáry, dodání a vlepení desky a zatmelení akrylátovým tmelem. Popis standardu musí vymezit tloušťku izolačních desek

Ochrana kluzného ložiska železobetonové mostní konstrukce elestoplastem
Obsahem standardu je dodání namíchání a nanesení elastoplastu.

Úprava dilatační spáry konstrukcí hrází a úprav na tocích z prostého nebo železového betonu s použitím gumového pásu profilového
Úpravou dilatační spáry se rozumí úprava dilatační spáry vodorovné, svislé i šikmé, jakéhokoliv tvaru a těsnění ploch pod dotlačným klínem z prostého nebo železového betonu. Obsahem standardu je i očištění ploch spár před úpravou, nanesení lepidla na gumový profil a plochy dilatační spáry, vydýchaní lepidla, vlepení gumového profilu a technologická manipulace
Popis standardu musí vymezit tloušťku gumového pásu

Úprava dilatační spáry konstrukcí hrází a úprav na tocích z prostého nebo železového betonu s použitím gumového klínu
Úpravou dilatační spáry s použitím gumového klínu se rozumí úprava dilatační spáry uložením gumového klínu do spáry v konstrukci zatřené cementovou maltou s vyztužením betonářskou ocelí. Obsahem standardu je i očištění ploch spár před úpravou, vložení a zajištění výztuže, zatření spáry cementovou maltou, uložení gumového klínu, očištění okolí spáry po úpravě a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit tloušťku těsněné konstrukce

Zkoušky objektů a vymývání nádrže pro zvláštní stavební práce
Zkouškou objektů a vymýváním pro zvláštní stavební práce se rozumí provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže (bez nákladů na dodávku vody), naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací a provedení zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti vyhnívací nádrže (bez nákladů na dodávku vody) jakéhokoliv druhu a tvaru. Obsahem zkoušek vodotěsnosti betonových nádrží je naplnění vodou, provedení zkoušky vodotěsnosti, plynotěsnosti (u vyhnívacích nádrží) a vyprázdnění betonových nádrží jakéhokoliv druhu a tvaru. Popis standardu musí vymezit druh a obsah nádrže

Zatěžovací zkoušky silničního mostu
Zatěžovacími zkoušky silničního mostu se rozumí zatěžovací zkoušky silničního mostu dřevěného, z betonu prostého, železového, předpjatého, spřaženého nebo ocelového

Obsahem standardu jsou:
stavební práce spojené s přípravou zkoušky (např. osazení háčků pro zavěšení zkušebních zařízení, dodání a osazení kůlů se zařízením podpěrných hlavic pro zkušební přístroje apod.),
veškerá bezpečnostní opatření předepsaná příslušnými předpisy a vyžádaná zkušebním ústavem provádějícím zkoušku, výpomoc při vlastní zkoušce s osazováním a přenášením zkušebního zařízení, dodání zatěžovacích prostředků potřebných k provedení základní zatěžovací zkoušky, opotřebení hmot k získání předepsané váhy zatěžovacího prostředku, přepravu zatěžovacího prostředku na stavbu mostu a zpět včetně zajížďky k váze, vážní poplatky, pobyt zatěžovacích prostředků na místě zkoušky i s potřebným časem pro naložení a složení hmot pro zvážení, pro přemisťování během zkoušky a podobně, provedení vlastního měření a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek zkušebním ústavem.

Přepadové a ochranné zařízení nádrží
Přepadovým a ochranným zařízení nádrží se rozumí zhotovení a montáž dřevěných obsluhovacích lávek z ochranných brlí na přepadech rybníků, dřevěná hradítka z měkkého nebo tvrdého dřeva a stavidlové tabule z fošen z měkkého nebo tvrdého dřeva. Obsahem standardu je i vybrání a nařezání řeziva, vybrání spojovacího a ztužujícího materiálu, zhotovení a osazení dřevěné konstrukce lávky, zabezpečení polohy lávky pomocí spojovacího a ztužujícího materiálu, kontrola lávky co do kvality a bezpečnosti, zhotovení, okování a osazení dřevěných hradítek a stavidlových tabulí, ochranný nátěr, technologická manipulace
Popis standardu musí vymezit délku obsluhující lávky, druh a tloušťku dřeva hradítek a stavidlových tabulí

Osazení příkopového žlabu pro komunikace pozemní a letiště
Osazením příkopového žlabu se rozumí osazení betonových příkopových tvárnic nebo desek do lože z kameniva těženého, štěrkopísku nebo z betonu prostého zn. II. Obsahem standardu je i dodání hmot pro lože, rozprostření lože, vyrovnání nerovností lože, vybrání a uložení, poklepání, spárování cementovou maltou, vodorovný přesun do 5 m. Popis standardu musí vymezit druh lože a šířku tvárnic

Odvodňovací žlab zpevněných letištních ploch
Odvodňovacím žlabem zpevněných letištních ploch se rozumí zhotovení žlabu s potěrem cementovou maltou mělkého z betonu prostého nebo hlubokého z betonu železového bez podkladní vrstvy a dodání a osazení litinových mříží a rámů pro hluboké žlaby. Obsahem standardu je i bednění a odbednění žlabů, dodání, vložení a zajištění výztuže, vyklopení betonové směsi, rozhrnutí betonové směsi, hutnění, vyrovnání povrchu stržením latí, osazení výškových latí do roviny nebo spádu , rozprostření malty a její udusání, vyrovnání potěru a stažení latí do vodítek, vyjmutí latí a jejich očištění, uhlazení hladítkem, rozehřátí asfaltu, provedení izolace a technologická manipulace

Zřízení dětského pískoviště

Zřízením dětského pískoviště se rozumí zřízení betonového nebo dřevěného rámu pískoviště. Obsahem standardu je vyhloubení jámy, naložení výkopku na dopravní prostředek, odvoz výkopku do 20 km se složením, montáž a demontáž bednění, dodávka betonové směsi a vybetonování rámu pískoviště, vybrání a nařezání řeziva, vybrání spojovacího a ztužujícího materiálu, zhotovení a osazení dřevěné konstrukce rámu pískoviště, rozměření, uřezání, hoblování, napuštění fermeží a osazení krycí desky

Osazení drobných doplňkových mostních konstrukcí z betonu železového
Osazením drobných doplňkových mostních konstrukcí se rozumí montáž doplňkových konstrukcí z betonu železového do jakékoliv cementové malty hmotnosti přes 0,05 t do 0,5t, přes 0,5 t do 1 a přes 1t do 2t. Obsahem standardu je rozměření a vyznačení polohy, rozprostření cementové malty, uchycení a odepnutí dílce, osazení dílce do předepsané polohy, vyplnění spár cementovou maltou, odřezání přebytečné malty. Popis standardu musí vymezit hmotnost osazovaného dílce

Zřízení lavice stabilní
Zřízením lavice se rozumí montáž lavice bez zabetonování noh s udusáním sypaniny nebo se zabetonováním noh. Obsahem standardu je vyhloubení rýh, osazení noh s udusáním zeminy nebo zabetonováním, montáž sedadla, montáž opěradla, naložení přebytečného výkopku na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km se složením

Osazení drobných doplňkových mostních konstrukcí z betonu předpjatého
Osazením drobných doplňkových mostních konstrukcí se rozumí montáž doplňkových konstrukcí z betonu předpjatého do jakékoliv cementové malty hmotnosti přes 0,05 t do 0,5t, přes 0,5 t do 1 a přes 1t do 2t. Obsahem standardu je rozměření a vyznačení polohy, rozprostření cementové malty, uchycení a odepnutí dílce, osazení dílce do předepsané polohy, vyplnění spár cementovou maltou, odřezání přebytečné malty. Popis standardu musí vymezit hmotnost osazovaného dílce

Zřízení pojistných úhelníků na železničních mostech v přímé trati nebo v oblouku
Zřízením pojistných úhelníků na železničních mostech v přímé trati nebo v oblouku se rozumí montáž pojistných úhelníků na mostě a ve výbězích v koleji tvaru S 49 s otevřenou nebo přímo pojížděnou mostovkou nebo tvaru R 65 s přímo pojížděnou mostovkou nebo v koleji tvaru R 65 s otevřenou mostovkou a zajišťovací úhelníky 90/90/10 pro centrické uložení mostnic bez dodání pojistných úhelníků. Obsahem standardu je vrtání otvorů pomocí motorové vrtačky pražců, osazení pojistných úhelníků pomocí podložek, šroubů, matic a plochých spojek, dotažení motorovým utahovákem, dodání a zřízení koncových klínů, provedení potřebných svarů, promazání, základní nátěr, technologická manipulace

Osazení doplňkových ocelových konstrukcí pro mosty a zvláštní stavební práce
Osazením doplňkových ocelových konstrukcí se rozumí osazení atypických ocelových výrobků a konstrukcí bez ohledu na tvar a použití. v hmotnosti jednotlivě do 20 kg, přes 20 do 50 kg, přes 50 do 100 kg, přes 100 do 500 kg, přes 500 do 1000 kg bez případného nutného svařování. Obsahem standardu je rozměření a vyznačení os, osazení prvku, zajištění prvku a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit hmotnost osazovaného prvku

Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží z betonu vodostavebního
Zabetonování potrubí uzavírá vynechané otvory po provedení trubního vedení. Obsahem standardu je očištění potrubí před betonáží, doprava betonové směsi, rozprostření kolem a nad položeným potrubím v požadované tloušťce, pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s betonem otvoru, případně zřízení a odstranění bednění a technologická manipulace
Popis standardu musí vymezit plochu otvoru

Přelivný jízek dodatečně vybetonovaný na hotové konstrukce stěny nádrže nebo žlabu, s přesně provedenou cementovou omítkou jízku s vybroušením přelivové plochy hran z betonu vodostavebního
Přelivný jízek slouží k přepadu vody z nádrží nebo žlabu. Obsahem standardu je bednění a odbednění jízku, doprava, nahození rozprostření a hutnění betonové směsi, natažení cementové omítky, zabroušení cementové omítky za současného přelévání vodní blány přes jízek a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit objem 1m jízku v m3 a zda se jedná o jízek přímý nebo zakřivený

Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod. betonem vodostavebním
Zálivkou se rozumí zalití různých dutin s případným osazením šroubů, ocelových konstrukcí apod., do objemu 10 m3 a to i výplňový beton otvorů prefabrikovaných konstrukcí (mimo spár) a výplň šachtiček. Obsahem standardu je vyčištění dutin nebo kapes, osazení kotevních šroubů nebo ocelových součástek, donesení vody, polití a vystříkání betonu a bednění, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční hutnění, úprava povrchu zálivky dřevěným hladítkem a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit jednotlivý objem otvorů

Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu
Limnigrafická lať slouží k k odečítání výšky vodní hladiny. Obsahem standardu je i úprava podkladu na nosné konstrukci, výroba a osazení upevňovací konstrukce, výroba nátěr a popis limnigrafické latě, osazení limnigrafické latě na upevňovací konstrukci a technologická manipulace

Podkladní a krycí vrstvy z kameniva drceného trubních propustků nebo překopů cest
Podkladními a krycími vrstvami z kameniva drceného trubních propustků nebo překopů cest se rozumí zpevněné vrstvy z kameniva drceného. Obsahem je ruční rozprostření a hutnění s vyrovnáním nebo rozprostření a hutnění s vyrovnáním malou mechanizací a technologická manipulace

Norná stěna biologických septiků z kaučukové desky rovné
Norná stěna slouží pro oddělení komor septiků. Obsahem je dodávka, rozměření a uřezání desky, osazení desky do předem vynechaných drážek a technologická manipulace

Osazení doplňkových ocelových součástí hydromeliorací zemědělských
Osazením doplňkových ocelových konstrukcí se rozumí osazení atypických ocelových výrobků a konstrukcí bez ohledu na tvar a použití. v hmotnosti jednotlivě do 1 kg, přes 1 do 10 kg, přes 10 do 50 kg, přes 50 do 100 kg, přes 100 do 250 kg, přes 250 do 500 kg, přes 500 do 1000 kg bez případného nutného svařování. Obsahem standardu je rozměření a vyznačení os, osazení prvku, zajištění prvku a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit hmotnost osazovaného prvku

Osazení odvodňovače mostovky
Osazením odvodňovače mostovky se rozumí osazení dílce pro odvod vody z mostu (neplatí pro kanalizační svod). Obsahem standardu je rozměření a vyznačení polohy, rozprostření cementové malty, uchycení a odepnutí dílce, osazení dílce do předepsané polohy, vyplnění spár cementovou maltou, odřezání přebytečné malty, roztopení asfaltu a provedení izolace, technologická manipulace

Dezinfekce nádrže
Dezinfekcí nádrže se rozumí dezinfekce nádrže pomocí roztoku chlornanu sodného. Obsahem standardu je dodání a zamíchání chlornanu sodného do vody použité k dezinfekci (bez naplnění a vyprázdnění nádrže).

Čištění příkopů komunikací
Čištěním příkopů komunikací se rozumí čištění příkopů nezpevněných nebo zpevněných v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu (neplatí pro čištění příkopů zakrytých). Obsahem standardu je odstranění travnatého porostu nebo nánosu, úprava dna, urovnání svahů do předepsaného profilu, odkopávka terénních nerovností až do tloušťky 10 cm, zásyp prohloubení materiálem získaným odkopávkou, udusání zasypaných prohlubní ručním pěchem tak, aby zbylé nerovnosti pod přiloženou třímetrovou latí nebyly větší než 2 cm, odklizení na vzdálenost do 10 m nebo naložení na dopravní prostředek. Popis standardu musí vymezit šířku dna a objem nánosu, který se určí na 1 m délky příkopu jako podíl celkového množství nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové délky.

Kanalizační vpusť v odvodňovacích žlabech zpevněných letištních ploch
Kanalizační vpustí v odvodňovacích žlabech zpevněných letištních ploch se rozumí vpusť do hloubky 1,5m přičemž hloubkou vpusti se rozumí vzdálenost horní plochy dna žlabu od horní plochy dna vpusti (bez podkladní vrstvy, dodání a osazení litinových mříží a rámů a úpravy dilatačních spár). Obsahem standardu je urovnání podkladu, přísun betonové směsi a vytvoření podkladní desky, bednění včetně nátěru formovým olejem a vynechání otvoru pro žlab, dodání, vložení a zajištění výztuže, vyklopení betonové směsi, rozhrnutí betonové směsi, hutnění, vyrovnání povrchu stržením latí a uhlazení povrchu dřevěným hladítkem, osazení výškových latí do roviny nebo spádu, rozprostření malty a její udusání, vyrovnání potěru a stažení latí do vodítek, vyjmutí latí a jejich očištění, uhlazení hladítkem, zabetonování stupadel, utěsnění žlabu pro odtok vody, rozehřátí asfaltu, provedení izolace, odbednění, technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit počet mříží.

Broušení cementových omítek přelivové plochy
Broušením cementových omítek přelivové plochy se rozumí broušení cementových omítek plochy rovinné a zakřivené a broušení hran přímých a zakřivených. Obsahem standardu je ztížené broušení přelivných ploch a hran za součastného přeřinování (přetékání) vodní blány přes jízek. Popis standardu musí vymezit šířku a provedení broušených ploch a hran

Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem
Zřízením těsnění pracovní spáry ocelovým plechem se rozumí zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve dně, mezi dnem a stěnou nebo ve stěně. Obsahem standardu je dodání, osazení a zajištění výztuže drátem nebo svařením, osazení ocelového plechu (bez dodávky ocelového plechu) a technologická manipulace

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu.
Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže v tomto rozsahu:

800-1 Zemní práce
a) roubení vodorovně do vzdálenosti 3 m od okraje výkopu, svisle do hloubky vyplývající z platnosti použité ceny
b) kamenité hráze materiál pro vrty 20 m vodorovně a materiál pro utěsnění vrtů 5 m vodorovně

801-1 Běžné stavební práce konstrukcí dosud nezastropených:
a) zdiva nosná obvodová i vnitřní a výplňová obvodová vodorovně 10 m, svisle 3,5 m;
b) bednění vodorovně 20 m, svisle 4 m
c) výztuže (polotovary i sítě) vodorovně 10 m, svisle 0,0 m
d) betony vodorovně i svisle 0,0 m;
e) prefabrikované dílce, které lze strojně osazovat před zastropením 0,0 m

801-1 Běžné stavební práce konstrukcí již zastropených:
zdiva vnitřní výplňová z prvků (výrobků) na maltu a monolitická, příčky,
omítky, násypy, dlažby, mazaniny, potěry, prvky ručně osazované, včetně
prefabrikovaných, rámy, zárubní stěny, desky a jiné konstrukce vodorovně 10
m, svisle 3.5 m.

805-1 Zvláštní stavební práce:
Věže chladící a odplynovače
a) beton železový vodorovně a svisle 0 m,
b) ostatní konstrukce a práce vodorovně 20 m, svisle 4 m.
Nádrže a jímky
c) bednění vodorovně 20 m, svisle 6 m,
d) výztuž vodorovně 20 m, svisle 4 m,
e) beton prostý a železový vodorovně i svisle 0 m,
f) omítky, podkladní vrstvy, dlažby, potěry, prvky osazované ručně (jako desky azbestocementové, rošty biologických filtrů apod.) vodorovně 10 m, svisle 0 m.

Věže,stožáry, zásobníky, a jámy pozemní
g) betony vodorovně a svisle 0 m,
h) výztuž vodorovně 20 m, svisle 0 m,
i) bednění vodorovně a svisle 0 m,
j) omítky vodorovně 10 m, svisle 0 m,
k) osazování kotevních prvků vodorovně 15 m, svisle 0 m.

Objekty zvláštní
a) betony vodorovně i svisle 0 m
b) bednění vodorovně 20 m, svisle 4 m
c) podpěrné konstrukce vodorovně 20 m, svisle 15 m
d) výztuž vodorovně 10 m, svisle 0 m
e) práce zednické a osazovací vodorovně 10 m, svisle 0 m

821-1 Mosty silniční:
a) dřevěné konstrukce vodorovně 20 m, svisle 4 m
b) práce betonářské vodorovně 2 m , svisle 0 m
c) práce zednické osazovací vodorovně 10 m, svisle 4 m
d) práce železářské s betonářskou výztuží vodorovně 10 m, svisle 0 m
e) práce obedňovací vodorovně 20 m, svisle 4 m
f) práce s předpínací výztuží vodorovně 10 m, svisle 0 m
g) osazení prefabrikovaných dílců – lamel, segmentů: Technologická manipulace je dána parametry montážního zařízení. Počátkem technologické manipulace je připevnění břemena k montážnímu zařízení včetně případně nutné manipulace spojené s předložením segmentu před montážní zařízení
h) osazení prefabrikovaných dílců – ostatních v pracovní zóně jeřábu
i) podpěrná konstrukce vodorovně 20m, svisle 15 m
Jestliže je v popisu ceny uvedena platnost podle výšky, jsou v cenách započteny náklady na svislou technologickou manipulaci na celou tuto výšku

Mosty železniční
a) práce pod mostním provizoriem svisle 10 m, vodorovně okruh 20 m od vnějšího líce opěry
b) osazení prefabrikovaných dílců vodorovně po celém mostě do 20 m od vnějšího líce závětrné zídky
c) ostatní práce (zřízení podlahy z plechu, zřízení mostnic, a pojistných úhelníků) vodorovně po celém mostě do 20 m od vnějšího líze závětrné zídky
d) ostatní viz mosty silniční

822-1 Komunikace pozemní a letiště: vodorovně do 20 m, svisle do 3 m

823-1 Plochy a úprava území:
u konstrukcí chmelnic a vinic ze vzdálenosti vodorovně do 3 m a svisle na výšku konstrukce
u sadovnických a krajinářských úprav:
- voda vodorovně do 50 m, svisle do 3 m,
- ostatní materiál vodorovně do 30 m, svisle do 1,5 m

824-1 Dráhy kolejové – normální a širokorozchodné:
- do 600 m při montáži kolejových polí na montážní základně
- do 300 m při svařování kolejnic na roštu
- do 50 m u ostatních prací, pokud u některých souborů v popise nebo poznámkách není uvedeno jinak

824-2 Dráhy kolejové – městské:
a) manipulace s kolejnicemi, pražci, betonovými a železobetonovými výrobky, betonovou směsí a kamenivem do vzdálenosti 30 m
b) manipulace se spojovacím materiálem, drobným kolejivem a ostatními materiály do vzdálenosti 30 m
c) manipulace se sutí, vybouranými hmotami a rozebranými konstrukcemi do vzdálenosti 20m, pokud není v poznámkách k cenám uvedeno jinak
d) manipulace s velkoplošnými tramvajovými panely do 500 m

831-1 Hydromeliorace – zemědělské:
3 m pro
- konstrukce z betonu
- dlažby kamenné a z betonových nebo železobetonových desek
- typové pramenní jímky
- štěrkové lože pod dlažby
5 m pro
- kladení potrubí melioračních kanálů
- zřízení filtru v rýze z rákosových rohoží
- osazení doplňkových ocelových konstrukcí
10 m pro
- obetonování drenážního potrubí
- obsyp potrubí a výplň drenážních rýh
- patku z lomového kamene
- spárování dlažeb
- kladení drenážního potrubí
- zpevnění dna drenážní rýhy
- typové drenážní šachtice a výpusti
- čela propustků betonová i kamenná
- ochranu drenážních trubek proti zanášení a zarůstání kořeny
- montáž potrubí z AZC trubek
- montáž litinových tvarovek
25 m pro
- stabilizace svahů opevňovací fólií
- drenážní šachtice a pramenní jímky z PE škopku
- podkladní a krycí vrstvy trubních propustků

832-1 Hráze a úpravy na tocích: v pracovním prostoru délky 10 m a výšky 3,5 m
Vnitrostaveništní přemístění hmot nad rozsah vzdálenosti technologické manipulace se oceňují položkami přesunu hmot.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Úpravy dilatační spáry konstrukcí hrází: množství měrných jednotek úpravy dilatační spáry konstrukcí hrází a úpravy na tocích:
a) plocha se stanoví v metrech čtverečních rozvinuté plochy upravované spáry
b) hmotnost se stanoví v kilogramech zálivky a plechu
b) délka se stanoví v metrech upravované spáry.

Řezání gumového koberce: počet měrných jednotek řezání gumového koberce se stanoví v m délky gumového koberce

Ochrana kluzného ložiska: množství jednotek ochrany kluzného ložiska železobetonové mostní konstrukce se stanoví délkou kluzného ložiska.

Naplnění a vyprázdnění nádrže: množství měrných jednotek naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací se určuje v m3 vody v nádrži.

Provedení zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti nádrží: množství měrných jednotek provedení zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti nádrží se určuje v m3 vody, která se určí z objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště a udržení zkušební hladiny.

Zatěžovací zkoušky silničního mostu: množství měrných jednotek zatěžovací zkoušky silničního mostu je kus (pole). Za jedno pole se považuje i každý pruh v podélném směru dělený od sousedního pruhu, který je nutno zatěžovat zvlášť. Za jedno pole se považuje též podpěrná konstrukce nebo její část, je-li třeba k jejímu vyzkoušení zvláštní zatěžovací polohy a vyhodnocují-li se deformační nebo silové účinky na této konstrukci podle příslušných norem. Mezi mosty o více polích patří také mosty vzpěradlové. Za první pole se vždy považuje pole s největším rozpětím. Je-li předepsáno zatížit součastně skupinu dvou nebo několika polí, považují se obě nebo všechna tato součastně zatěžovaná pole za pole první. Je-li předepsáno zatěžovat most ve dvou nebo více skupinách, považuje se za první pole mostu ta skupina, jejíž celková délka je největší. Ostatní pole mostu se považují za druhé pole

Přepadové a ochranné zařízení nádrží:
množství měrných jednotek přepadových a ochranných zařízení nádrží:
Množství měrných jednotek obsluhovacích lávek se určuje v metrech čtverečních plochy obsluhovacích lávek
Množství měrných jednotek dřevěných hradítek a stavidlových tabulí se určuje v metrech čtverečních pohledové plochy hradítek a stavidlových tabulí

Příkopový žlab: množství měrných jednotek osazení příkopového žlabu se určuje:
pro příkopy z betonových tvárnic (žlabů) v m délky jejich podélné osy
pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu)
pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v položkách příplatek k ceně v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu)

Rám pískoviště: délka rámu pískoviště se měří v ose
Zabetonování potrubí: množství měrných jednotek zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech se určuje v m2 betonu dle projektu

Přelivný jízek: množství měrných jednotek přelivného jízku se určuje v m délky jízku měřené na přelivové hraně

Zálivky kotevních otvorů: množství zálivky kotevních otvorů se stanoví v m3 zálivky

Limnigrafické latě: množství jednotek limnigrafické latě se stanoví v m celkové délky limnigrafické latě

Norné stěny biologických septiků: množství měrných jednotek norné stěny biologických septiků z kaučukové desky se určuje v m2 plochy osazené desky

Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného: množství měrných jednotek dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného se určuje v m3 dezinfekčního roztoku v nádrži

Broušení cementových omítek přelivové plochy:
množství měrných jednotek broušení cementových omítek přelivové plochy se určuje pro:
přelivové plochy a hrany do šířky 60 mm v m délky osy přelivné plochy
přelivové plochy šířky přes 60 mm v m2 rozvinuté přelivné plochy
přelivové hrany šířky přes 60 mm v m délky přelivné hrany

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění. Jsou to zejména:
ČSN 01 3101-2 (013101) Technické výkresy. Názvosloví pro technické výkresy.Základní pojmy.Část 2
ČSN EN ISO 10209-2 (013101) Technické výkresy - Terminologie - Část 2: Metody promítání
ČSN 01 3102 (013102) Technické výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů
ČSN EN ISO 13567-1 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla
ČSN EN ISO 13567-2 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
ČSN EN ISO 6428 (013105) Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování
ČSN 01 3106 (013106) Technické výkresy. Všeobecné požadavky na technické výkresy
ČSN 01 3107 (013107) Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení
ČSN ISO 6433 (013108) Technické výkresy. Odkazy na části výrobku
ČSN 01 3402 Výkresy ve stavebnictví. Popisové pole
ČSN E NISO 9431 Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu
ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti
ČSN EN ISO 6284 Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek
ČSN 01 3406 Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech
ČSN 01 3419 (013419) Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3420 (013420) Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
ČSN EN ISO 4157-1 (013420) Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části
ČSN 01 3467 (013467) Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů
ČSN 01 3481 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN EN ISO 3766 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4066 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Specifikace výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4172 (013481) Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Výkresy sestavy dílců
ČSN EN ISO 7437 (013481) Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců
ČSN 01 3489 (013489) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí z kamene
ČSN 01 4310 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb. Společné požadavky na výkresy pozemních staveb
ČSN 05 1130 (051130) Svařování. Mechanické zkoušky svarových spojů tyčí pro výztuž do betonu
ČSN 05 1317 (051317) Svařování. Zkoušení a hodnocení svařitelnosti ocelových tyčí pro výztuž do betonu
ČSN 73 1201 (731201) Navrhování betonových konstrukcí
ČSN P ENV 1992-1-1 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN P ENV 1992-1-2 (731201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN P ENV 1992-1-3 (731201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Betonové dílce a montované konstrukce
ČSN P ENV 1992-1-5 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-5: Obecná pravidla. Konstrukce s nesoudržnou a vnější předpínací výztuží
ČSN P ENV 1992-1-6 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-6: Obecná pravidla. Konstrukce z prostého betonu
ČSN 73 6200 (736200) Mostní názvosloví
ČSN 73 6201 (736201) Projektování mostních objektů
ČSN 73 6203 (736203) Zatížení mostů
ČSN 73 6206 (736206) Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí
ČSN 73 6207 (736207) Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN P ENV 1992-2 (736208) Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty
ČSN 73 6209 (736209) Zatěžovací zkoušky mostů
ČSN 73 6213 (736213) Navrhování zděných mostních konstrukcí

__________________________________________________________________

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních, přípravných a přidružených prací se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
ČSN EN 1433 (136302) Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody
ČSN 15 3110 (153110) Tkaniny kovové se čtvercovými oky
ČSN 15 3143 (153143) Tkaniny kovové rabicové se zakrouceným okrajem
ČSN 15 3158 (153158) Drátěné sítě svařované se čtvercovými oky
ČSN EN 10163-1 (420016) Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 10163-2 (420017) Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 2: Plechy a široká ocel
ČSN EN 10051 +A1 (420034) Plechy a pásy z nelegovaných a legovaných ocelí kontinuálně válcované za tepla, bez povlaku - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN 42 0117 (420117) Tenké plechy z konštrukčných ocelí tr. 10 a 11 valcované za studena. Technické dodacie predpisy
ČSN 42 0118 (420118) Plechy tenké z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Technické dodací předpisy
ČSN P ENV 10080 (421039) Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná, žebírková, betonářská ocel B 500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě
ČSN EN 1652 (421316) Měď a slitiny mědi - Desky, plechy, pásy a kotouče pro všeobecné použití
ČSN EN 1172 (421511) Měď a slitiny mědi - Plechy a pásy pro stavebnictví
ČSN 42 3080-1 (423080) Plechy, pásy a pruhy z mědi. Mechanické a technologické vlastnosti
ČSN 42 5512 (425512) Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216. Rozměry
ČSN 42 5533 (425533) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 335. Rozměry
ČSN 42 5534 (425534) Tyče pro výztuž do betonu zkrucované za studena z oceli značky 10 338. Rozměry
ČSN 42 5535 (425535) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry
ČSN 42 5536 (425536) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 607. Rozměry
ČSN 42 5538 (425538) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 505. Rozměry
ČSN 42 6426 (426426) Ocelový drát tažený za studena pro kovové tkaniny, pleteniny a ostnatý drát. Technické dodací předpisy
ČSN 42 6448 (426448) Kruhové ocelové dráty pro předpínací výztuž do betonu
ČSN 50 3601 (503601) Asfaltované a dechtované hydroizolačné pásy. Spoločné ustanovenia
ČSN EN ISO 14631 (642840) Vytlačované desky z rázově houževnatého polystyrenu (PS-I) – Požadavky a zkušební metody
ČSN 64 3007 (643007) Zpěňovatelný polystyrén. Stanovení sypné hmotnosti po zpěňování
ČSN 65 6073 (656073) Ropné výrobky. Stanovení obsahu asfalténů n-Heptanem
ČSN EN 12597 (657000) Asfalty a asfaltová pojiva – Terminologie
ČSN 73 2581 Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním změnám
ČSN 73 2582 Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním změnám
ČSN EN 12597 (657000) Asfalty a asfaltová pojiva - Terminologie
ČSN EN 58 (657003) Vzorkování asfaltových pojiv
ČSN EN 12594 (657005) Asfalty a asfaltová pojiva - Příprava analytických vzorků
ČSN EN 1425 (657020) Asfalty a asfaltová pojiva - Posouzení zjevných vlastností
ČSN EN 1428 (657040) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích - Metoda azeotropní destilace
ČSN EN 1429 (657041) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytku na sítu asfaltových emulzí a stanovení skladovací stability
ČSN EN 1430 (657042) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení polarity asfaltových částic
ČSN EN 12846 (657043) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku asfaltových emulzí výtokovým viskozimetrem
ČSN EN 12847 (657044) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tendence k sedimentaci a
asfaltových emulzí
ČSN EN 13074 (657045) Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí odpařováním
ČSN EN 12848 (657046) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení mísící stability asfaltových emulzí s cementem
ČSN EN 12849 (657047) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrační schopnosti asfaltových emulzí
ČSN EN 1431 (657048) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení znovuzískaného pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací
ČSN EN 12850 (657049) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí
ČSN EN 13075-1 (657050) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 1: Stanovení hodnoty štěpitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí - Metoda minerálního fileru
ČSN EN 13075-2 (657050) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 2: Stanovení mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí s filerem
ČSN EN 1427 (657060) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička
ČSN 65 7061 (657061) Asfalty ropné. Stanovení duktility
ČSN EN 1426 (657062) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou
ČSN EN 12593 (657063) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse
ČSN 65 7065 (657065) Asfalty. Penetrační index
ČSN EN 13303 (657066) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ztráty hmotnosti průmyslových asfaltů po zahřívání
ČSN EN 12606-1 (657069) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1:
Destilační metoda
ČSN EN 12606-2 (657069) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínů - Část 2: Metoda AFNOR
ČSN EN 12607-1 (657070) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 1: Metoda RTFOT
ČSN EN 12607-2 (657070) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 2: Metoda TFOT
ČSN EN 12607-3 (657070) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 3: Metoda RFT
ČSN 65 7071 (657071) Asfalty. Stanovení stékavosti asfaltů
ČSN EN 13301 (657072) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odlučivosti olejů z asfaltu
ČSN EN 13302 (657074) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení viskozity asfaltu rotačním
vřetenovým viskozimetrem
ČSN EN 12595 (657075) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení kinematické viskozity
ČSN EN 12596 (657076) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity vakuovou kapilárou
ČSN 65 7079 (657079) Odparivosť riedených asfaltov
ČSN EN 12592 (657080) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení rozpustnosti
ČSN EN 13357 (657082) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku ropných ředěných a fluxovaných asfaltů
ČSN 65 7083 (657083) Asfalty. Destilační zkouška silničních ředěných asfaltů
ČSN 65 7084 (657084) Asfalty. Stanovení látek vyloužitelných vodou
ČSN EN 13632 (657100) Asfalty a asfaltová pojiva - Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech
ČSN EN 13398 (657101) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů
ČSN EN 13399 (657102) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů
ČSN EN 13702-1 (657103) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity
modifikovaných asfaltů - Část 1: Metoda kužel a deska
ČSN EN 13702-2 (657103) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity
modifikovaných asfaltů - Část 2: metoda s koaxiálními válci
ČSN EN 13703 (657105) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení deformační energie
ČSN EN 13587 (657106) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností asfaltových pojiv metodou zkoušky v tahu
ČSN EN 13589 (657107) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility
ČSN EN 12591 (657201) Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro silniční asfalty
ČSN 65 7205 (657205) Silniční ředěné asfalty
ČSN EN 13305 (657211) Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro tvrdé průmyslové asfalty
ČSN EN 13304 (657212) Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro oxidované asfalty
ČSN EN 1275 (665022) Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Základní fungicidní aktivita - Zkušební metoda a požadavky (fáze 1)
ČSN EN 1040 (665201) Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Základní baktericidní aktivita - Zkušební metoda a požadavky (fáze 1)
ČSN EN 1276 (665202) Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik užívaných pro potraviny, průmysl, domácnosti a veřejné prostory - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2, stupeň 1)
ČSN EN 1650 (665203) Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik užívaných pro potraviny, průmysl, domácnosti a veřejné prostory - Zkušební metoda a požadavky
ČSN EN 13697 (665209) Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézním povrchu k vyhodnocení baktericidního a/nebo fungicidního účinku chemických dezinfekčních prostředků používaných pro potraviny, průmysl, domácnosti a veřejné prostory - Zkušební metoda a požadavky bez mechanického působení (fáze 2/stupeň 2)
ČSN 72 1171 (721171) Stanovení hmotnosti, pórovitosti a mezerovitosti kameniva
ČSN EN 933-3 (721172) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti
ČSN EN 1097-1 (721175) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)
ČSN 72 1176 (721176) Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu
ČSN 72 1179 (721179) Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi
ČSN 72 1180 (721180) Stanovení rozlišných částic kameniva
ČSN 72 1181 (721181) Stanovení zrn různé objemové hmotnosti v kamenivu
ČSN 72 1182 (721182) Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva
ČSN EN 933-1 (721183) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti Sítový rozbor
ČSN EN 933-2 (721184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů
ČSN EN 932-1 (721185) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků
ČSN EN 932-3 (721186) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis
ČSN 72 1187 (721187) Zkoušení jemných částic pro asfaltové směsi - Zkouška ztrátou sušením
ČSN 72 1191 (721191) Zkoušení míry namrzavosti zemin
ČSN EN 932-2 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků
ČSN EN 932-5 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace
ČSN EN 932-6 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 6: Definice
opakovatelnosti a reprodukovatelnosti
ČSN EN 933-10 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost filerů (prosévání proudem vzduchu)
ČSN EN 933-4 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index
ČSN EN 933-5 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-6 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení
povrchových charakteristik - Tekutost kameniva
ČSN EN 933-7 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-8 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení
jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku
ČSN EN 933-9 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení
jemných částic - Zkouška methylenovou modří
ČSN EN 1097-10 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody
ČSN EN 1097-2 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení
ČSN EN 1097-3 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
ČSN EN 1097-4 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 4: Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru
ČSN EN 1097-5 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně
ČSN EN 1097-6 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti
ČSN EN 1097-7 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška
ČSN EN 1097-8 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti
ČSN EN 1097-9 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška
ČSN EN 1367-1 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1:
Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
ČSN EN 1367-2 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN 1367-3 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič
ČSN EN 1367-4 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4:
Stanovení smršťování
ČSN EN 1367-5 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5:
Stanovení odolnosti vůči tepelným šokům
ČSN EN 1744-1 (721196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor
ČSN EN 1744-3 (721196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 3: Příprava výluhů loužením kameniva
ČSN EN 12620 (721502) Kamenivo do betonu
ČSN EN 13139 (721503) Kamenivo pro malty
ČSN EN 1107-1 (727631) Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení rozměrové stálosti
ČSN EN 1108 (727632) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení tvarové stálosti při cyklických změnách teploty
ČSN EN 1109 (727633) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot
ČSN EN 1110 (727634) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti stékání při zvýšené teplotě
ČSN EN 12039 (727635) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení přilnavosti posypu
ČSN EN 12310-1 (727636) Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti protrhávání (dřík hřebíku)
ČSN EN 12311-1 (727637) Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení tahových vlastností
ČSN EN 12316-1 (727638) Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích
ČSN EN 12317-1 (727639) Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení smykové odolnosti ve spojích
ČSN EN 1848-1 (727640) Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení délky, šířky a přímosti - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech
ČSN EN 1849-1 (727641) Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech
ČSN EN 1850-1 (727642) Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení zjevných vad - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech
ČSN EN 1928 (727643) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení vodotěsnosti
ČSN EN 1931 (727644) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení propustnosti vodní páry
ČSN EN 12691 (727646) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti nárazu
ČSN EN 12730 (727647) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti statickému zatížení
ČSN EN 1296 (727648) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metoda umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě
ČSN EN 13416 (727652) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Pravidla pro odběr vzorků
ČSN EN 13583 (727653) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti krupobití
ČSN EN 1297 (727654) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metoda umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody
ČSN EN 13863-1 (736181) Cementobetonové kryty - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení
tloušťky cementobetonového krytu měřením na místě
ČSN EN 13863-2 (736181) Cementobetonové kryty - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení
spojení mezi dvěma vrstvami
ČSN 75 0905 (750905) Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.


4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ


Konstrukce kovové stavební doplňkové pro montáž jsou výrobky zámečnického charakteru zhotovené :
a) z profilové oceli, plechu, šroubů a matic řezáním, stříháním, tvarováním a svářením
b) z betonářské oceli svařováním

Konstrukce zhotovené z betonářské oceli stříháním (řezáním) a ohýbáním se považují za výztuž. Zóna jeřábu pracovní je plocha omezená dosahem háku jeřábu, uvažovaného v POV, v jeho pracovní poloze. Koberec gumokovový je gumová těsnící a výplňová vložka s kovovou výplní pro mostní dilatační spáry. Trubní propustek je zvláštní stavba, umožňující převedení komunikace přes vodoteč nebo silniční příkop. Jeho nosnou konstrukci a průtočný profil vytvářejí betonové nebo železobetonové prefabrikáty. Dilatační spára rozděluje objekt na menší celky. Tím předchází nepříznivým poruchám které mohou vzniknout z objemových změn a dále oddělují části stavby různě zatížené, různě vysoké, založené v nestejných podmínkách nebo různých hloubkách. Dilatační zařízení slouží pro zadržení kolejového lože v místech velkých dilatačních pohybů. Limnigrafická (vodočetná) lať (vodočet) je základním vybavením hlásného profilu. Jde o stabilně upevněnou lať opatřenou stupnicí, na které se čte výška vodní hladiny.

ZKRATKY
dl. – délka, dlouhý
š. – šířka, široký
tl. – tloušťka , tlustý
v. – výška , vysoký
zn. – značka
DN – jmenovitá světlost
TM – technologická manipulace
MV – malta vápenná
MVC – malta vápenocementová
MC – malta cementová
ŽB – železobeton

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení různých dokončovacích konstrukcí a prácí inženýrských staveb je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ
- typ
- označení
- posun
- způsob a druh osazení

PRO BETON
- třída betonu
- druh (beton prostý, vodostavební, železový, síranovzdorný)
- složení
- zrnitost
- druh a množství přísad
- použití
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- pevnost v tlaku při ohybu
- povrchová úprava
- mrazuvzdornost
- konsistence
- vodonepropustnost
- odolnost proti korozi vlivem karbonatace
- odolnost proti korozi vlivem chloridů
- odolnost proti chemickému působení

PRO VÝZTUŽ Z BETONÁŘSKÝCH OCELÍ
- název (označení)
- značka oceli
- jmenovitý průměr
- jmenovitá průřezová plocha
- hmotnost 1 m
- tvar tyčí

PRO SVAŘOVANÉ SÍTĚ

- označení
- velikost ok
- průměr drátu
- rozteč soustavy ok
- hmotnost
- rozměry
- povrchová úprava

PRO LAK ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ
- skupenství při 20°C
- použití
- barva
- zápach
- hustota při 15°C
- pH při 20°C
- začátek varu
- bod vzplanutí
- bod hoření
- mezní experimentální bezpečná spára
- rozpustnost ve vodě
- teplota vznícení
- bod tekutosti
- kinetická viskozita

PRO PLECH OCELOVÝ
- název
- materiálové označení
- tloušťka
- měrná hmotnost
- povrchová úprava

PRO PLECH MĚDĚNÝ
- označení
- tloušťka
- chemické složení
- součinitel tepelná roztažnosti
- měrná hmotnost
- modul pružnosti
- pevnost v tahu
- tažnost
- tvrdost
- odolnost proti korozi

PRO DESKY DŘEVOCEMENTOVÉ
- název
- rozměry
- povrchová úprava
- objemová hmotnost
- pevnost v tahu za ohybu
- modul pružnosti
- pevnost v tahu kolmo na rovinu desky
- hmotnostní rovnovážná vlhkost při 20°C a relativní vlhkosti 50%
- lineární roztaživost při změně vlhkosti vzduch z 30% na 85% při 20°C
- součinitel tepelné roztažnosti
- nasákavost desek při uložení ve vodě po dobu 24 hodin
- vzduchová neprůzvučnost
- součinitel difuse vodních par
- radioaktivita
- rozlupčivost po cyklování ve vlhkém prostředí
- mrazuvzdornost
- odolnost proti obloukovému výboji vysokého napětí a nízké intenzity
- tepelná vodivost
- tepelný odpor
- zvukověizolační vlastnosti požární vlastnosti

PRO FASÁDNÍ DESKY POLYSTYRÉNOVÉ
- typ
- obchodní název (označení)
- rozměry
- odchylky tloušťky, délky a šířky
- pravoúhlost
- rovinnost
- rozměrová stabilita
- stálost DS
- napětí v tlaku
- objemová hmotnost
- charakteristický součinitel tepelné vodivosti při 10°C ČSN 72 7010 - 14
- charakteristický součinitel tepelné vodivosti (výpočtová hodnota)
- pevnost v tlaku ČSN EN 1607
- stupeň požární vodivosti ČSN 73 0862
- nasákavost při střídání teploty DIN 53434
- tepelná stabilita ČSN EN 1604
- koeficient délkové tepelné roztažnosti
- faktor difusního odporu ČSN EN 12086
- povrchová úprava
- provedení hran
- součinitel tepelné vodivosti

MINERÁLNÍ DESKY
- typ
- obchodní název (označení)
- rozměry
- objemová hmotnost
- rozměry
- tloušťka
- tepelný odpor
- charakteristický součinitel tepelné vodivosti ČSN EN 12667
- součinitel prostupu tepla
- orientace vláken
- stupeň hořlavosti ČSN 73 0862
- index šíření plamene ČSN 73 083
- reakce na oheň ČSN EN 13501 – 1
- měrná tepelná kapacita
- bod tání
- pevnost v tlaku ČSN EN 826
- pevnost v tahu kolmo k desce ČSN EN 1607
- pevnost v tahu v rovině desky ČSN EN 1608
- stlačitelnost ČSN EN 12431
- dlouhodobé zmenšení tloušťky ČSN EN 1606
- odpor proti proudění ČSN EN 29053
- faktor difusního odporu ČSN EN 12086
- součinitel difusní páry ČSN EN 12086
- nasákavost krátkodobá ČSN EN 1609
- nasákavost dlouhodobá ČSN EN 12087
- dynamická tuhost ČSN ISO 9052 – 1

PRO GUMOVÝ PROFIL
- složení
- rozměry
- měrná hmotnost
- tvrdost
- pevnost v tahu
- objemová expanze
- lineární expanze

PRO DILATAČNÍ LIŠTY
- název (označení, výrobce popř. dodavatel)
- tvar
- rozměry
- materiál
- určení

PRO KAMENIVO
- druh
- třída
- účel použití
- zrnitost
- frakce
- číslo příslušné technické normy kameniva
- zvláštní požadavky

PRO MALTY
- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
- vodotěsnost
- druh pojiva
- účel použití

PRO ASFALTOVÉ PÁSY
- tloušťka pásu
- ohebnost za studena na trnu
- tržné zatížení podélné/příčné
- tažné zatížení podélné/příčné
- bod měknutí

 


   Copyright RTS, a.s.