ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
      91 Komunikace
      92 Železnice
      93 Inž.sítě
      94 Lešení, výtahy
      95 Pozemní stavby
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  95 - R��zn�� dokon��ovac�� konstrukce a pr��ce pozemn��ch staveb

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ

Vyčištění budov, hal a objektů
Položky jsou určeny na předkolaudační úklid a rozumí se jimi vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby, průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod., zemědělských budov a objektů, ostatních objektů jako např. kanálů, kůlen, zásobníků apod. a čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů. Platí i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Obsahem standardu je zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání, vynesení zbytků stavebního rumu, oprášení stěn a výplní otvorů. Popis standardu musí vymezit druh čištěného objektu a světlou výšku podlaží.

Osazení kovových poklopů a stupadel
Osazením kovových poklopů a stupadel se rozumí osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu a osazení stupadel z betonářské oceli nebo litinových. Obsahem standardu je pro poklopy přisekání otvorů podle potřeby,vysekání kapes pro kotevní železa rámů, osazení rámu do líce s omítkou (potěrem), přizpůsobení kotevních želez, uklínování a zalití maltou, začištění zálivky s omítkou (potěrem) a pro stupadla navlhčení otvorů, zasunutí předmětů, vyvážení a uklínování, zalití cementovou maltou, začištění povrchu zálivky s omítkou. Popis standardu musí vymezit hmotnost poklopů.

Nadstřešní základ pro stožár televizní antény
Nadstřešním základem pro stožár televizní antény se rozumí nadstřešní základ pro stožár televizní antény (STA) z betonových cihel nebo bločků vyzděných na maltu cementovou. Obsahem standardu je základ cca 500 x 500 x 500 mm z betonových cihel nebo bločků vyzděných na maltu cementovou s potěrem, s vyspárováním, se zešikmeným soklíkem a osazením kotevního šroubu (z dodávky STA), bez vodorovné izolace průběžně probíhající pod základem, avšak s provedením podkladní mazaniny a izolace z heraklitové desky

Odvětrání svislé troubami PVC

Odvětráním svislým troubami PVC se rozumí odvětrání svislé troubami PVC s obetonováním ve stropních prostupech. Obsahem standardu je výběr materiálu, kontrola, očištění, rozměření trasy, očištění hrdla, odměření hloubky, označení protikusu, osazení gumového kroužku, natření konce protikusu mazlavým mýdlem a zasunutí, naměření a naznačení ryskou, ruční řez, začištění řezu, osazení a zajištění roury, vyrovnání ve směru a spádu, vložení těsnící vlny, obetonování stropních prostupů a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit vnitřní průměr trouby.

Dlaždice betonové kladené jednotlivě s mezerami na sucho na ploché střechy
Dlaždice se kladou buď pro schůdnost měkké krytiny (ochrana proti poškození) nebo pro trvalé zatížení krytiny. Obsahem standardu je roznesení dlaždic a jejich uložení na střeše.

Dvířka komínová plechová
Dvířky komínovými plechovými se rozumí dodávka a osazení těchto dvířek. Obsahem standardu je navlhčení otvorů, zasunutí předmětů, vyvážení a uklínování, zalití cementovou nebo sádrovou maltou, začištění povrchu zálivky s omítkou a technologická manipulace

Montáž tvarovky větrací spížní
Montáží tvarovky spížní se rozumí osazení tvarovky vnitřní nebo vnější na maltu, současně při zdění nebo do vynechaných otvorů. Obsahem standardu je navlhčení otvorů, zasunutí předmětů, vyvážení a uklínování, zalití cementovou nebo sádrovou maltou, začištění povrchu zálivky s omítkou a technologická manipulace

Dvířka komínová kombinovaná
Dvířky komínovými kombinovanými se rozumí dodávka a osazení těchto dvířek. Obsahem standardu je navlhčení otvorů, zasunutí předmětů, vyvážení a uklínování, zalití cementovou nebo sádrovou maltou, začištění povrchu zálivky s omítkou a technologická manipulace

Plechy nárožní ochranné
Plechy nárožními ochrannými se rozumí dodání a osazení ochranných hliníkových plechů o velkosti 1 x 80 x 1500 mm vodorovně nebo svisle. Obsahem standardu je navlhčení otvorů, osazení dřevěných špalíků, přichycení plechů vruty a technologická manipulace.

Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou
Osazováním drobných kovových předmětů se rozumí osazování konzol nebo kotev, mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí, konzol záclonového krytu, záclonových zděří, držáků a objímek, ochranných úhelníků, sopouchových nástavců rovných nebo kalhotových, litinových hradítek kouřových kanálů, ocelového čtvercového rámu velikosti do velikosti 1000 x 1000mm, rámů litinových poklopů v podlahách nebo čistících dvířek v kouřových kanálech, podpěr pro nástěnné skříňky, praporových konzol, praporových žerdí, trámových kleští, stoliček pro komínové lávky, stupadel a kovových výrobků ostatních, jinde neuvedených bez dodání do vynechaných nebo vysekaných kapes. Obsahem standardu je přisekání otvorů dle potřeby, navlhčení otvorů, osazení dřevěných špalíků – zasunutí předmětů – vyvážení a uklínování – osazení rámů do líce s omítkou, přizpůsobení kotevních želez, přichycení plechů vruty, zalití cementovou nebo sádrovou maltou, začištění povrchu zálivky s omítkou, technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit druh a hmotnost osazovaných předmětů

Vstřelování hřebů
Vstřelováním hřebů se rozumí různá připevnění nebo kotvení stavebních konstrukcí, předmětů apod. nastřelením hřebů černých nebo pozinkovaných typu A (s vnějším závitem), B (bez závitu, s hlavou), C (s vnitřním závitem) nebo D (s příčným otvorem) a platí pro nastřelování přímé i nepřímé (s dorazem). Obsahem standardu je rozměření, nabití, nastřelení a práce pomocníka podle bezpečnostních předpisů, pro označování bodů, různou výpomoc apod. Popis standardu musí vymezit typ, průměr a délku hřebů.

Osazení schodišťových a balkónových zábradlí
Osazením schodišťových a balkónových zábradlí se rozumí osazení zábradlí ze samostatných dílů do vynechaných nebo vysekaných otvorů ve stupních kamenných nebo železobetonových nebo v balkónové desce, pokud nevyžaduje zámečnickou montáž. Obsahem standardu je navlhčení otvorů, zasunutí zábradlí, vyvážení a uklínování, zalití cementovou maltou, začištění povrchu zálivky s omítkou a technologická manipulace

Závěsné dráty pro napínání pletiva na stropy
Závěsnými dráty pro napínání pletiva se rozumí dodávka a montáž závěsných drátů pod omítku v podhledech stropů železobetonových před betonáží z betonářské oceli průměru 6 mm. Obsahem standardu je dodávka, rozměření, nastříhání, ohnutí a uchycení závěsných drátů.

Dodání a osazení jednotlivých dřevěných špalíků, dřevěných latí a okrajové výdřevy pro napínání pletiva pod omítku v podhledu stropů na zdech a průvlacích
Dodáním a osazením jednotlivých dřevěných špalíků a dřevěných latí a okrajové výdřevy pro napínání pletiva pod omítku v podhledu stropů se rozumí dodání a osazení dřevěných skosených špalíků a dřevěných skosených latí do vynechaných nebo vysekaných kapes na maltu cementovou nebo do betonu konstrukcí i mazanin a okrajové výdřevy pro napínání pletiva pod omítku v podhledu stropů na zdech a průvlacích obvykle kolmých na směr napínání.
Obsahem standardu je:
- pro špalíky přesné zaměření středu, polití otvoru vodou, navlhčení špalíků, osazení do cementové malty nebo sádry, srovnání špalíků do roviny s omítkou, začištění omítky
- pro latě nařezání latí na potřebné délky, uložení latí do připravených rýh, zajištění jejich polohy v rýhách, pokropení rýh a latí vodou, zahození maltou, začištění omítky
Popis standardu musí vymezit velikost špalíků a průřez latí

Konstrukce v zemědělských objektech – obruby betonové ukončující stání, žlábky odpadní betonové, stružka z betonu močůvková, obetonování napáječek, kaliště betonové
Konstrukcemi v zemědělských objektech se rozumí:
- obruby betonové ukončující stání výšky do 200 mm, zkosené s válečkovým potěrem z malty MC-5
- žlábky odpadní betonové z jakéhokoliv druhu betonu a způsobu úpravy povrchu v šířce do 150 mm při celkové šířce s okraji 300 mm
- stružka z betonu močůvková s potěrem z malty MC-10, s ozuby pro zakrytí fošnami (bez zakrytí fošnami)
- obetonování napáječek s betonovou podezdívkou včetně bednění a s cementovou pálenou omítkou
- kaliště betonové pro kravíny s cementovým potěrem, mělké nekryté, s požlábkem a žlábkem hl. 300 mm
Obsahem standardu je pro:
- obruby betonové: rozprostření lože z kameniva nebo betonu, vyrovnání nerovností lože, vybrání a osazení kamenných nebo betonových obrubníků, vyčištění, vyplnění a zatření spár cementovou maltou, válečkovaný potěr a technologická manipulace
- žlábky odpadní betonové: výběr, rozměření a nařezání řeziva pro bednění, zhotovení bednění, nátěr proti přilnavosti, přísun betonové směsi, vyklopení betonu, hutnění betonu, vytvoření požadovaného tvaru žlábku, odbednění a technologická manipulace
- stružky z betonu: výběr, rozměření a nařezání řeziva pro bednění, zhotovení bednění, nátěr proti přilnavosti, přísun betonové směsi, vyklopení betonu, hutnění betonu, vytvoření požadovaného tvaru stružky, odbednění, dvojnásobný nátěr např. přípravkem Inertol apod. a technologická manipulace
- obetonování napáječek: výběr, rozměření a nařezání řeziva pro bednění, zhotovení bednění, nátěr proti přilnavosti, přísun betonové směsi, vyklopení betonu, hutnění betonu, vytvoření požadovaného tvaru stružky, odbednění, navlhčení podkladu, provedení postřiku řídkou maltou, nahození terčů, nahazování vrstvy jádra, stažení latí a urovnání jádra, zatření dřevěným stíradlem, natažení vrstvy štuku v tl. 3 mm, uhlazení dřevěným hladítkem, uhlazení štuku ocelovým hladítkem včetně zaprášení cementem, omítka hran štuková ocelovým hladítkem včetně zaprášení cementem a technologická manipulace
- kaliště betonové: výběr, rozměření a nařezání řeziva pro bednění, zhotovení bednění, rozměření nařezání a vložení rohože Rotaflex, nátěr proti přilnavosti, přísun betonové směsi, vyklopení betonu, hutnění betonu, vytvoření požadovaného tvaru, odbednění, osazení výškových latí do roviny nebo spádu – rozprostření malty a její udusání – vyrovnání potěru a stažení latí do vodítek – vyjmutí latí a jejich očištění – uhlazení dřevěným hladítkem a technologická manipulace
Popis standardu musí vymezit šířku obruby betonové, hloubku žlábku odpadního, šířku stružky z betonu močůvkové a šířku kaliště.

Konstrukce v zemědělských objektech – žlaby krmné pro skot, příčka ukončující stání
Konstrukcemi v zemědělských objektech se rozumí:
- žlaby krmné pro skot železobetonové s cementovou pálenou omítkou s kamennou vložkou š. 400 mm nebo vytvarované o š. 800 mm
- příčka ukončující stání z betonu železového 1,3 m vysoká včetně základu, bednění a výztuže s cementovou omítkou ocelí hlazenou
Obsahem standardu je pro
- žlaby krmné pro skot: bednění a odbednění žlabu, dodávka a montáž výztuže, dodávka, uložení a hutnění betonové směsi, osazení kameninové vložky nebo vytvarování koryta, zhotovení cementové pálené omítky a technologické manipulace
- příčka ukončující stání: bednění a odbednění základu a příčky betonové, dodávka a montáž výztuže, dodávka, uložení a hutnění betonové směsi, zhotovení cementové pálené omítky a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit tloušťku příčky

Konstrukce v zemědělských objektech – koryta kameninová pro vepře a prasnice
Koryta kameninová pro vepře a prasnice slouží ke krmení. Obsahem standardu je podezdívka, osazení kameninových vložek, bednění a obetonování koryta, pálená cementová omítka a technologická manipulace. Kanálky větrací a obrubní pás. Kanálky větracími se rozumí zhotovení kanálků příčných, podélných nebo obvodových v násypech, v sypkých izolačních vrstvách, mezi pokládané (plovoucí) izolační materiály, lehké betony apod. na rovných střechách, půdách nebo jiných nadzemních konstrukcích. Obrubním pásem se rozumí zhotovení obrubního pásu z jedné vrstvy cihel pálených plných nebo děrovaných, nastojato nebo naležato, do malty nebo asfaltu, jako okrajová zarážka střešních a podobných násypů, popřípadě tvořící při stěně či zdi zešikmený náběh (pod střešní izolaci, oplechování apod.) se zalitím obou okrajů náběhů pásů. Obsahem standardu je navlhčení podkladu, rozprostření lože, kladení cihel včetně mazání styčných spár maltou nebo kladení do asfaltu, překrytí koncových kanálků ochrannými síťkami, zalití náběhových pásů cementovou maltou, roztopení a rozprostření asfaltu a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit druh cihel, způsob kladení (naležato nebo nastojato) a ukládání do MVC, MC nebo do asfaltu..

Vrstva izolační z cihel
Položka je určena pro izolační vrstvy ukládané obvykle na plochých střechách z prefa dílců. Obsahem standardu je rozprostření pískového lože, uložení cihel naplocho sesazených těsně k sobě na sraz (bez potěru nebo překrytí)

Odklizení písku po tryskání
Položka je určena pro ocenění odklizení písku po tryskání nově zřizovaných ocelových konstrukcí před ochranou proti korozi. Obsahem standardu je naložení a odvoz písku. Popis standardu musí vymezit vzdálenost odvozu.

Odvětrávací trouby
Odvětrávacími troubami se rozumí dodávka odvětrávacích trub novodurových, PVC nebo pálených keramických a jejich uložení na sraz vodorovně na maltové terče na rovných střechách do izolačních násypů apod., se zakrytím volných konců síťkami (do malty). Obsahem standardu je rozměření trasy, roznesení trub, zhotovení maltových terčů, uložení trub na sraz, zakrytí volných terčů síťkou uchycenou do malty
Popis standardu musí vymezit druh a průměr trub.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže v tomto rozsahu

801-1 Běžné stavební práce konstrukcí dosud nezastropených:
zdiva nosná obvodová i vnitřní a výplňová obvodová vodorovně 10m, svisle 3,5m;
bednění vodorovně 20m, svisle 4m
výztuže (polotovary i sítě) vodorovně 10 m, svisle 0,0m
betony vodorovně i svisle 0,0m;
prefabrikované dílce, které lze strojně osazovat před zastropením 0,0m

Běžné stavební práce konstrukcí již zastropených 801-1:
zdiva vnitřní výplňová z prvků (výrobků) na maltu a monolitická, příčky, omítky, násypy, dlažby, mazaniny, potěry, prvky ručně osazované, včetně prefabrikovaných, rámy, zárubní stěny, desky a jiné konstrukce vodorovně 10m, svisle 3,5m.

801-5 Zvláštní stavební práce:

Věže chladící a odplynovače
a) beton železový vodorovně a svisle 0,0m,
b) ostatní konstrukce a práce vodorovně 20m, svisle 4m.

Nádrže a jímky
a) bednění vodorovně 20m, svisle 6m,
b) výztuž vodorovně 20m, svisle 4m,
c) beton prostý a železový vodorovně i svisle 0,0m,
d) omítky, podkladní vrstvy, dlažby, potěry, prvky osazované ručně (jako desky azbestocementové, rošty biologických filtrů apod.) vodorovně 10m, svisle 0,0m.

Věže,stožáry, zásobníky, a jámy pozemní
e) betony vodorovně a svisle 0,0m,
f) výztuž vodorovně 20m, svisle 0,0m,
g) bednění vodorovně a svisle 0,0m,
h) omítky vodorovně 10m, svisle 0,0m,
i) osazování kotevních prvků vodorovně 15m, svisle 0,0m.

Objekty zvláštní
a) betony vodorovně i svisle 0,0m
b) bednění vodorovně 20m, svisle 4m
c) podpěrné konstrukce vodorovně 20m, svisle 15m
d) výztuž vodorovně 10m, svisle 0,0m
e) práce zednické a osazovací vodorovně 10m, svisle 0,0m

Vnitrostaveništní přemístění hmot nad rozsah vzdálenosti technologické manipulace se oceňují položkami přesunu hmot. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Vyčištění budov a objektů:

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Vyčistění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.) se do výměry započítávají jednou třetinou plochy. Střešní plocha hal se světlíky nebo okny se bere jako podlaží

Odvětrání svislé troubami PVC:

případné zaústění potrubí do zdiva kolenem se měří v m délky kolena po vnějším obvodu

Osazení zábradlí:

měrnou jednotkou je kus zalití otvoru

Závěsné dráty:

množství měrných jednotek se určuje v m2 podhledu stropů. Okrajová výdřeva pro napínání pletiva: množství jednotek se určuje v m délky. Množství jednotek konstrukcí osazovaných se určuje v kusech osazovaných dílců (výrobků).

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění. Jsou to zejména:
ČSN 01 3101-2 (013101) Technické výkresy. Názvosloví pro technické výkresy.Základní pojmy.Část 2
ČSN EN ISO 10209-2 (013101) Technické výkresy - Terminologie - Část 2: Metody promítání
ČSN 01 3102 (013102) Technické výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů
ČSN EN ISO 13567-1 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla
ČSN EN ISO 13567-2 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
ČSN EN ISO 6428 (013105) Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování
ČSN 01 3106 (013106) Technické výkresy. Všeobecné požadavky na technické výkresy
ČSN 01 3107 (013107) Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení
ČSN ISO 6433 (013108) Technické výkresy. Odkazy na části výrobku
ČSN 01 3402 Výkresy ve stavebnictví. Popisové pole
ČSN E NISO 9431 Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu
ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti
ČSN EN ISO 6284 Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek
ČSN 01 3406 Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech
ČSN 01 3419 (013419) Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3420 (013420) Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
ČSN EN ISO 4157-1 (013420) Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části
ČSN 01 3467 (013467) Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů
ČSN 01 3481 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN EN ISO 3766 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4066 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Specifikace výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4172 (013481) Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Výkresy sestavy dílců
ČSN EN ISO 7437 (013481) Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců
ČSN 01 3489 (013489) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí z kamene
ČSN 01 4310 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb. Společné požadavky na výkresy pozemních staveb
ČSN 73 0210-1 (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
ČSN 73 1101 (731101) Navrhování zděných konstrukcí
ČSN P ENV 1996-1-1 (731101) Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby. Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
ČSN P ENV 1996-1-2 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN P ENV 1996-1-3 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla pro pozemní stavby - Podrobná pravidla při bočním zatížení
ČSN P ENV 1996-2 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí
ČSN P ENV 1996-3 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody a jednoduchá pravidla pro zděné konstrukce
ČSN 73 1102 (731102) Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek
ČSN 73 1201 (731201) Navrhování betonových konstrukcí
ČSN P ENV 1992-1-1 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN P ENV 1992-1-2 (731201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN P ENV 1992-1-3 (731201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Betonové dílce a montované konstrukce
ČSN P ENV 1992-1-5 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-5: Obecná pravidla. Konstrukce s nesoudržnou a vnější předpínací výztuží
ČSN P ENV 1992-1-6 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-6: Obecná pravidla. Konstrukce z prostého betonu
ČSN 73 0210-1 (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

__________________________________________________________________

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních, přípravných a přidružených prací se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
ČSN 15 3110 (153110) Tkaniny kovové se čtvercovými oky
ČSN 15 3143 (153143) Tkaniny kovové rabicové se zakrouceným okrajem
ČSN 15 3158 (153158) Drátěné sítě svařované se čtvercovými oky
ČSN 42 5512 (425512) Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216. Rozměry
ČSN 42 5533 (425533) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 335. Rozměry
ČSN 42 5534 (425534) Tyče pro výztuž do betonu zkrucované za studena z oceli značky 10 338. Rozměry
ČSN 42 5535 (425535) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry
ČSN 42 5536 (425536) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 607. Rozměry
ČSN 42 5538 (425538) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 505. Rozměry
ČSN 42 6426 (426426) Ocelový drát tažený za studena pro kovové tkaniny, pleteniny a ostnatý drát. Technické dodací předpisy
ČSN 42 6448 (426448) Kruhové ocelové dráty pro předpínací výztuž do betonu
ČSN 50 3601 (503601) Asfaltované a dechtované hydroizolačné pásy. Spoločné ustanovenia
ČSN 65 6073 (656073) Ropné výrobky. Stanovení obsahu asfalténů n-Heptanem
ČSN EN 12597 (657000) Asfalty a asfaltová pojiva – Terminologie
ČSN EN 12597 (657000) Asfalty a asfaltová pojiva - Terminologie
ČSN EN 58 (657003) Vzorkování asfaltových pojiv
ČSN EN 12594 (657005) Asfalty a asfaltová pojiva - Příprava analytických vzorků
ČSN EN 1425 (657020) Asfalty a asfaltová pojiva - Posouzení zjevných vlastností
ČSN EN 1428 (657040) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu vody v asfaltových emulzích - Metoda azeotropní destilace
ČSN EN 1429 (657041) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytku na sítu asfaltových emulzí a stanovení skladovací stability
ČSN EN 1430 (657042) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení polarity asfaltových částic
ČSN EN 12846 (657043) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku asfaltových emulzí výtokovým viskozimetrem
ČSN EN 12847 (657044) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tendence k sedimentaci a
asfaltových emulzí
ČSN EN 13074 (657045) Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí odpařováním
ČSN EN 12848 (657046) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení mísící stability asfaltových emulzí s cementem
ČSN EN 12849 (657047) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrační schopnosti asfaltových emulzí
ČSN EN 1431 (657048) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení znovuzískaného pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací
ČSN EN 12850 (657049) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení hodnoty pH asfaltových emulzí
ČSN EN 13075-1 (657050) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 1: Stanovení hodnoty štěpitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí - Metoda minerálního fileru
ČSN EN 13075-2 (657050) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti - Část 2: Stanovení mísitelnosti kationaktivních asfaltových emulzí s filerem
ČSN EN 1427 (657060) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí - Metoda kroužek a kulička
ČSN 65 7061 (657061) Asfalty ropné. Stanovení duktility
ČSN EN 1426 (657062) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení penetrace jehlou
ČSN EN 12593 (657063) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse
ČSN 65 7065 (657065) Asfalty. Penetrační index
ČSN EN 13303 (657066) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ztráty hmotnosti průmyslových asfaltů po zahřívání
ČSN EN 12606-1 (657069) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínu - Část 1: Destilační metoda
ČSN EN 12606-2 (657069) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu parafínů - Část 2: Metoda AFNOR
ČSN EN 12607-1 (657070) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 1: Metoda RTFOT
ČSN EN 12607-2 (657070) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 2: Metoda TFOT
ČSN EN 12607-3 (657070) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu - Část 3: Metoda RFT
ČSN 65 7071 (657071) Asfalty. Stanovení stékavosti asfaltů
ČSN EN 13301 (657072) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení odlučivosti olejů z asfaltu
ČSN EN 13302 (657074) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení viskozity asfaltu rotačním
vřetenovým viskozimetrem
ČSN EN 12595 (657075) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení kinematické viskozity
ČSN EN 12596 (657076) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity vakuovou kapilárou
ČSN 65 7079 (657079) Odparivosť riedených asfaltov
ČSN EN 12592 (657080) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení rozpustnosti
ČSN EN 13357 (657082) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení doby výtoku ropných ředěných a fluxovaných asfaltů
ČSN 65 7083 (657083) Asfalty. Destilační zkouška silničních ředěných asfaltů
ČSN 65 7084 (657084) Asfalty. Stanovení látek vyloužitelných vodou
ČSN EN 13632 (657100) Asfalty a asfaltová pojiva - Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech
ČSN EN 13398 (657101) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů
ČSN EN 13399 (657102) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů
ČSN EN 13702-1 (657103) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity
modifikovaných asfaltů - Část 1: Metoda kužel a deska
ČSN EN 13702-2 (657103) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity
modifikovaných asfaltů - Část 2: metoda s koaxiálními válci
ČSN EN 13703 (657105) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení deformační energie
ČSN EN 13587 (657106) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností asfaltových pojiv metodou zkoušky v tahu
ČSN EN 13589 (657107) Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility
ČSN EN 12591 (657201) Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro silniční asfalty
ČSN 65 7205 (657205) Silniční ředěné asfalty
ČSN EN 13305 (657211) Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro tvrdé průmyslové asfalty
ČSN EN 13304 (657212) Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro oxidované asfalty
ČSN 72 1171 (721171) Stanovení hmotnosti, pórovitosti a mezerovitosti kameniva
ČSN EN 933-3 (721172) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti
ČSN EN 1097-1 (721175) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)
ČSN 72 1176 (721176) Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu
ČSN 72 1179 (721179) Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi
ČSN 72 1180 (721180) Stanovení rozlišných částic kameniva
ČSN 72 1181 (721181) Stanovení zrn různé objemové hmotnosti v kamenivu
ČSN 72 1182 (721182) Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva
ČSN EN 933-1 (721183) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti Sítový rozbor
ČSN EN 933-2 (721184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů
ČSN EN 932-1 (721185) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků
ČSN EN 932-3 (721186) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis
ČSN 72 1187 (721187) Zkoušení jemných částic pro asfaltové směsi - Zkouška ztrátou sušením
ČSN 72 1191 (721191) Zkoušení míry namrzavosti zemin
ČSN EN 932-2 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků
ČSN EN 932-5 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace
ČSN EN 932-6 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 6: Definice
opakovatelnosti a reprodukovatelnosti
ČSN EN 933-10 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost filerů (prosévání proudem vzduchu)
ČSN EN 933-4 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index
ČSN EN 933-5 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-6 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení
povrchových charakteristik - Tekutost kameniva
ČSN EN 933-7 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-8 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení
jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku
ČSN EN 933-9 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení
jemných částic - Zkouška methylenovou modří
ČSN EN 1097-10 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody
ČSN EN 1097-2 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení
ČSN EN 1097-3 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
ČSN EN 1097-4 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 4: Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru
ČSN EN 1097-5 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně
ČSN EN 1097-6 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti
ČSN EN 1097-7 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška
ČSN EN 1097-8 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti
ČSN EN 1097-9 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška
ČSN EN 1367-1 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1:
Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
ČSN EN 1367-2 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN 1367-3 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič
ČSN EN 1367-4 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4:
Stanovení smršťování
ČSN EN 1367-5 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5:
Stanovení odolnosti vůči tepelným šokům
ČSN EN 1744-1 (721196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor
ČSN EN 1744-3 (721196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 3: Příprava výluhů loužením kameniva
ČSN EN 12620 (721502) Kamenivo do betonu
ČSN EN 13139 (721503) Kamenivo pro malty
ČSN EN 1015-10 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty
ČSN EN 1015-11 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku
ČSN EN 1015-12 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu
ČSN EN 1015-17 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě
ČSN EN 1015-18 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě
ČSN EN 1015-19 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 1015-2 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt
ČSN EN 1015-21 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem
ČSN EN 1015-3 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)
ČSN EN 1015-4 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)
ČSN EN 1015-6 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty
ČSN EN 1015-7 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě
ČSN EN 1015-9 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty
ČSN EN 998-1 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 998-2 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění
ČSN 72 2440 (722440) Zkoušení malt a maltových směsí. Společná ustanovení
ČSN 72 2441 (722441) Zkouška zpracovatelnosti čerstvé malty
ČSN 72 2442 (722442) Zkouška odlučivosti vody čerstvé malty
ČSN 72 2443 (722443) Zkouška rozmísitelnosti čerstvé malty
ČSN 72 2444 (722444) Zkouška obsahu vzduchu v provzdušené čerstvé maltě
ČSN 72 2445 (722445) Rozbor čerstvé malty a maltové směsi
ČSN 72 2446 (722446) Zkouška přilnavosti čerstvé malty k podkladu
ČSN 72 2447 (722447) Zkouška hmotnosti a pórovitosti malty
ČSN 72 2448 (722448) Stanovení vlhkosti a nasákavosti malty
ČSN 72 2449 (722449) Zkouška pevnosti malty v tlaku
ČSN 72 2450 (722450) Zkouška pevnosti malty v tahu za ohybu
ČSN 72 2451 (722451) Zkouška přídržnosti malty k podkladu
ČSN 72 2452 (722452) Zkouška mrazuvzdornosti malty
ČSN 72 2453 (722453) Zkouška objemové stálosti malty
ČSN 72 2454 (722454) Zkouška propustnosti malty vůči vodním parám
ČSN EN 13318 (722480) Potěrové materiály a podlahové potěry – Definice
ČSN EN 13813 (722481) Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky
ČSN EN 13892-1 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků,
zhotovení a ošetřování zkušebních těles
ČSN EN 13892-2 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku
ČSN EN 13892-4 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 4: Stanovení odolnosti
proti obrusu metodou BCA
ČSN EN 13892-5 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 5: Stanovení odolnosti potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením
ČSN EN 13892-6 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 6: Stanovení tvrdosti povrchu¨
ČSN EN 13892-7 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením
ČSN EN 13892-8 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti
ČSN 72 2600 (722600) Cihlářské výrobky. Společná ustanovení
ČSN 72 2601 (722601) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia
ČSN 72 2602 (722602) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov
ČSN 72 2603 (722603) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie hmotnosti, objemovej
hmotnosti a nasiakavosti
ČSN 72 2605 (722605) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností
ČSN 72 2607 (722607) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov
ČSN 72 2608 (722608) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie náchylnosti na tvorbu
výkvetov
ČSN 72 2609 (722609) Cihlářské názvosloví
ČSN 72 2610 (722610) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly plné – CP
ČSN 72 2611-1 (722611) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované modulové - INA M
ČSN 72 2611-2 (722611) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované – CD
ČSN 72 2611-3 (722611) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované Týn - CD Týn
ČSN EN 1344 (722615) Cihelné dlažební prvky - Technické požadavky a zkušební metody
ČSN 72 2621 (722621) Pálené cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Pálené příčkovky
ČSN 72 2623 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Společná ustanovení
ČSN 72 2623-1 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Cihly plné – CPR
ČSN 72 2623-2 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Cihly děrované – CDR
ČSN 72 2623-3 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Příčkovky – PkR
ČSN 72 2624 (722624) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Komínovky. Materiálový list
ČSN 72 2625-1 (722625) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Příčkovky dutinové (Pk-CD). Materiálový list
ČSN 72 2625-2 (722625) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Příčkovky drážkové (Pk-DR). Materiálový list
ČSN 72 2627-1 (722627) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační – rovnoběžky
ČSN 72 2627-2 (722627) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační – klíny
ČSN 72 2628 (722628) Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce. Cihly odlehčené
ČSN 72 2629 (722629) Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce. Cihly odlehčené pro režné zdivo
ČSN 72 2631-1 (722631) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Tvarovky pro keramické dílce CD-AK/A
ČSN EN 1340 (723040) Betonové obrubníky - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12350-1 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků
ČSN EN 12350-2 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím
ČSN EN 12350-3 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe
ČSN EN 12350-4 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
ČSN EN 12350-5 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím
ČSN EN 12350-6 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost
ČSN EN 12350-7 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody
ČSN EN 12390-1 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy
ČSN EN 12390-2 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti
ČSN EN 12390-3 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles
ČSN EN 12390-4 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy
ČSN EN 12390-5 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem
zkušebních těles
ČSN EN 12390-6 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu
zkušebních těles
ČSN EN 12390-7 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu
ČSN EN 12390-8 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou
ČSN EN 12504-1 (731303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku
ČSN EN 12504-2 (731303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
ČSN P 73 1309 (731309) Použití koncepce souboru betonů při řízení výroby a kontrole shody
betonu
ČSN 73 1314 (731314) Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu
ČSN 73 1317 (731317) Stanovení pevnosti betonu v tlaku
ČSN EN 1354 (731317 Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN 73 1318 (731318) Stanovení pevnosti betonu v tahu
ČSN EN 1521 (731318) Stanovení pevnosti v ohybu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN ISO 6784 (731319) Beton. Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku
ČSN 73 1320 (731320) Stanovení objemových změn betonu
ČSN 73 1322 (731322) Stanovení mrazuvzdornosti betonu
ČSN 73 1323 (731323) Stanovenie hmotnosti zložiek betónu
ČSN 73 1324 (731324) Stanovení obrusnosti betonu
ČSN 73 1326 (731326) Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
ČSN 73 1327 (731327) Stanovení sorbčních vlastností betonu
ČSN 73 1328 (731328) Stanovení soudržnosti oceli s betonem
ČSN 73 1331 (731331) Mikroskopický rozbor vzduchových pórů v betonu
ČSN 73 1332 (731332) Stanovení tuhnutí betonu
ČSN 73 1333 (731333) Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem
ČSN 73 1340 (731340) Betónové konštrukcie. Skúšanie koróznej odolnosti betónu. Všeobecné požiadavky
ČSN 73 1341 (731341) Metódy skúšania ochranných vlastností betónu proti korózii betonárskej výstuže
ČSN 73 1344 (731344) Ochrana proti korozi ve stavebnictví. Betonové konstrukce. Metody
zkoušek přilnavosti ochranných povlaků

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ


Beton lehký hutný (konstrukční) je beton s objemovou hmotností do 2000 kg/m3(např. beton škvárový). Beton pohledový je konstrukční beton svislých, šikmých a vodorovných konstrukcí, jehož viditelný neomítaný (režný) povrch (líc) bez další povrchové úpravy je tvarován bedněním podle vyžadovaného vzoru, popř. i provedení (např. z tříděných hrubých nebo hoblovaných prken a latí, tvarovaných plechů, desek, profilovaných rohoží, matric) bez povrchových hnízd a vzhledových kazů, bez viditelných konců stahovacích drátů po bednění. Beton prostý je beton bez výztuže anebo s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti do 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Beton s vyšší odolností proti agresivním vodám je beton, u kterého projekt přepíše použití síranovzdorných cementů. Beton železový (železobeton) je beton s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti přes 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Konstrukce nezastropená je konstrukce v podlaží dosud nezakrytém stropní konstrukcí (při provádění). Konstrukce zastropená je každá konstrukce v podlaží zakrytém stropní konstrukcí (při provádění). Násyp v objektu je vrstva sypké hmoty s předepsanou únosností (s udusáním a urovnáním povrchu) v jakékoli projektované tloušťce, vodorovná nebo do spádu, uložená na stavební konstrukci, popř. na zásypu z jiných hmot (sborník 800-1 Zemní práce), obvykle pod mazaniny, dlažby, izolace apod. Potěr (z cementové malty) je monolitická plošná podlahová konstrukce nášlapná (pochůzná), popř. podkladní (pod tenkovrstvé podlahoviny apod.) o tl. do 50 mm. Příčka monolitická je nenosná stěnová konstrukce tl. do 100 mm. Příčka zděná je nenosná stěnová konstrukce tl. do 150 mm.

__________________________________________________________________

ZKRATKY
dl. – délka, dlouhý
š. – šířka, široký
tl. – tloušťka , tlustý
v. – výška , vysoký
zn. – značka
DN – jmenovitá světlost
TM – technologická manipulace
MV – malta vápenná
MVC – malta vápenocementová
MC – malta cementová
ŽB – železobeton

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU
Pro určení standardu materiálů používaných k provedení různých dokončovacích konstrukcí a prácí pozemních staveb je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO BETON
- třída betonu
- druh (beton prostý, vodostavební, železový, síranovzdorný)
- složení
- zrnitost
- druh a množství přísad
- použití
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- pevnost v tlaku při ohybu
- povrchová úprava
- mrazuvzdornost
- konsistence
- vodonepropustnost
- odolnost proti korozi vlivem karbonatace
- odolnost proti korozi vlivem chloridů
- odolnost proti chemickému působení

PRO VÝZTUŽ Z BETONÁŘSKÝCH OCELÍ

- název (označení)
- značka oceli
- jmenovitý průměr
- jmenovitá průřezová plocha
- hmotnost 1 m
- tvar tyčí

MINERÁLNÍ DESKY

- typ
- obchodní název (označení)
- rozměry
- objemová hmotnost
- rozměry
- tloušťka
- tepelný odpor
- charakteristický součinitel tepelné vodivosti ČSN EN 12667
- součinitel prostupu tepla
- orientace vláken
- stupeň hořlavosti ČSN 73 0862
- index šíření plamene ČSN 73 083
- reakce na oheň ČSN EN 13501 – 1
- měrná tepelná kapacita
- bod tání
- pevnost v tlaku ČSN EN 826
- pevnost v tahu kolmo k desce ČSN EN 1607
- pevnost v tahu v rovině desky ČSN EN 1608
- stlačitelnost ČSN EN 12431
- dlouhodobé zmenšení tloušťky ČSN EN 1606
- odpor proti proudění ČSN EN 29053
- faktor difúzního odporu ČSN EN 12086
- součinitel difusní páry ČSN EN 12086
- nasákavost krátkodobá ČSN EN 1609
- nasákavost dlouhodobá ČSN EN 12087
- dynamická tuhost ČSN ISO 9052 – 1

PRO KAMENIVO

- druh
- třída
- účel použití
- zrnitost
- frakce
- číslo příslušné technické normy kameniva
- zvláštní požadavky

PRO MALTY

- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
- vodotěsnost
- druh pojiva
- účel použití

PRO ASFALTOVÉ PÁSY

- tloušťka pásu
- ohebnost za studena na trnu
- tržné zatížení podélné/příčné
- tažné zatížení podélné/příčné
- bod měknutí

PRO CIHLY

- druh
- označení
- rozměry
- mezní rozměry
- hmotnost
- objemová hmotnost
- třída jakosti
- barva
- pevnost v tlaku
- součinitel prostupu tepla
- nasákavost
- spotřeba na m/2 dlažby
- další vlastnosti dle ČSN 72 2610, 72 2611, 72 2623

PRO POTĚRY BETONOVÉ

- název (výrobce)
- síla vrstvy
- složení (pískocementový, popílkocementový, perlitocementový apod.)
- zrnitost
- druh a množství přísad
- použití
- doba tuhnutí
- doba zrání
- teplota při aplikaci
- obrusnost
- odtrhová zkouška
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- pevnost v tahu za ohybu
- povrchová úprava (hlazený dřevěným hladítkem, ocelovým hladítkem, pálený do černa)
- druh vsypu případně postřiku
- objemová stálost

PRO DLAŽBU Z DLAŽDIC BETONOVÝCH

- druh (označení)
- značka betonu
- jakost
- tvar
- výrobní rozměry a povolené úchylky
- použití
- hmotnost
- materiál
- konstrukce
- barva
- povrchová úprava
- další vlastnosti dle ČSN 72 3210

PRO OMÍTKY (MALTOVINY)

- název
- typ
- označení
- barva
- složení
- použití
- způsob nanášení (strojní, ruční)
- objemová hmotnost ztvrdlé malty
- pevnost v tlaku
- pevnost v tahu za ohybu
- přídržnost
- kapilární absorpce vody
- faktor difusního odporu vodní páry
- reakce na oheň
- součinitel tepelné vodivosti
- trvanlivost (počet cyklů)
- doba zpracovatelnosti
- zrnitost
- množství zaměsové vody
- vydatnost
- doporučená tloušťka vrstvy
- spotřeba při doporučené tloušťce vrstvy

DVÍŘKA KOMÍNOVÁ

- druh
- materiál
- rozměry

HŘEB VSTŘELOVACÍ

- druh
- název (typ)
- průměr
- délka
- povrchová úprava (černý, pozink)

PRO KAMENIVO

- frakce
- křivka zrnitosti
- mrazuvzdornost
- procento odplavitelných částic
- nasákavost
- mrazuvzdornost

PRO ŘEZIVO PRO BEDNĚNÍ

- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

PRO OBRUBNÍKY ŽLABY

- značka
- název
- rozměry
- pevnost v tahu za ohybu
- pevnost v tlaku
- tvar půdorysný

PRO ASFALTY
- teplota tuhnutí
- teplota varu
- bod vzplanutí
- hořlavost
- teplota vznícení
- meze výbušnosti
- hustota
- rozpustnost ve vodě, v tucích

PRO TROUBY KAMENÍNOVÉ
- jmenovitá světlost potrubí (DN)
- spojovací systém
- třída pevnosti a mezní únosnosti ve vrcholovém zatížení
- délka roury
- chemická odolnost
- mechanická pevnost
- otěruvzdornost
- tepelná odolnost

PRO POTRUBÍ Z PLASTU
- vnější průměr/tloušťka stěny
- hrdlové nebo připojovací
- do země (KG) nebo nad zem (HT)
- měrná hmotnost
- barva
- chemická odolnost
- pevnost v tahu
- pevnost v ohybu
- pevnost v tlaku
- tvrdost podle Brinela
- modul pružnosti
- rázová houževnatost
- koeficient délkové roztažnosti
- tepelná vodivost
- bod měknutí
- provozní teplota
- povrchový odpor
- průrazná pevnost
- dielektrická konstanta
- dielektrický ztrátový činitel

 


   Copyright RTS, a.s.