ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
      91 Komunikace
      92 Železnice
      93 Inž.sítě
      94 Lešení, výtahy
      95 Pozemní stavby
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  94 - Le��en�� a stavebn�� v��tahy

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Lešení lehké pracovní řadové trubkové
Trubkové lešení lehké pracovní je konstrukce umožňující budování konstrukcí vyšších než 3,5 m + pracovní výška a to o jednom poli v příčném směru. Obsahem standardu je rozměření vzájemných osových vzdáleností svislých sloupků tvořících podpěry, položení podložek se zajištěním polohy proti posunutí, osazení a přibití nánožek, nasazení svislých nosných sloupků pomocí nastavovacích spojek se vzájemným vystřídáním délek u sousedních sloupků v obou směrech, rozměření, osazení a připevnění vodorovných trubek podélných a příčných, tvořících vodorovné ztužení (podélníky) symetricky k podélné ose s přesahem u krajních sloupků a osovým nastavením sousedních podélníků se vzájemným vystřídáním (příčníky se o řadového lešení nenastavují), osazení a připevnění úhlopříčného ztužení podélného (křížově v obou směrech, nepřerušeně po celé podélné vnější ploše lešení od pat krajních sloupků ke styčníkům nejvyššího vodorovného ztužení) a úhlopříčného ztužení příčného ( v každém patře po celé výšce lešení v rovinách krajních sloupků a v mezilehlých rovinách kotvení, zejména v místech křížení úhlopříčného podélného ztužení na vzdálenost nejvíce 8 polí), montáž dvoutyčového zábradlí, přistavení a zajištění výstupních žebříků, postupné nastavení montovaných prvků trubkové konstrukce, kotvení lešení osazením a připevněním prodlouženého příčníku v místě kotvení pomocí ocelového vrutu s očkem a přivařeným háčkem na příčníku (včetně předvrtání a dotažení vrutu do osazeného špalíku) nebo pomocí obepnutí kolem pilířů nebo pomocí prodlouženého příčníku do technologických otvorů, prostupů a podobně se zajištěním na vnitřní a vnější straně, vybírání a přesun materiálu v pracovním prostoru ručně nebo s použitím vrátku, udržování lešení.

Lešení vysunuté z otvorů
Lešení vysunuté z otvorů je konstrukce zřízená vysunutím nosných prvků z otvorů nebo ze střešní konstrukce. Obsahem standardu je položení a zajištění podkladních prahů, osazení nánožek, montáž zesílení stojícího lešení (zdvojující sloupky a úhlopříčné ztužení), osazení podélníku pro dolní upevnění vzpěr, rozměření základních výměr vysunutí, osazení prodloužených příčníků, položení části podlahy na vysunuté příčníky, osazení středních podélníků, osazení vnitřních vzpěr, položení zbývající části podlahy, osazení vnějších podélníků a vzpěr, úhlopříčné ztužení, montáž zábradlí včetně zavětrování a zarážek, dokončení podlahy, vodorovný a svislý přesun v pracovním prostoru, udržování lešení.

Lešení lehké pomocné
Trubkové lešení lehké pomocné je konstrukce umožňující budování konstrukcí výšky do 3,5 m + pracovní výška. Obsahem standardu je rozměření, rozmístění a sestavení koz, zavětrování, rozměření a položení podélníků, položení podlahy z dílců.

Lešení těžké pracovní řadové trubkové
Trubkové lešení těžké pracovní je konstrukce umožňující budování konstrukcí vyšších než 3,5 m + pracovní výška a to o dvou polích v příčném směru. Obsahem standardu je rozměření vzájemných osových vzdáleností tří řad svislých trubkových sloupků tvořících podpěry, položení podkladních fošen se zajištěním polohy proti posunutí, osazení a přibití nánožek, nasazení svislých nosných sloupků pomocí nastavovacích spojek se vzájemným vystřídáním délek u sousedních sloupků v obou směrech, rozměření, osazení a připevnění vodorovných trubek podélných a příčných tvořících vodorovné ztužení (šest řad podélníků symetricky k podélné ose s přesahem u krajních sloupků a s osovým nastavením sousedních podélníků se vzájemným vystřídáním), osazení a připevnění úhlopříčného ztužení podélného ( křížově v obou směrech, nepřerušeně po celé podélné vnější ploše lešení od pat krajních sloupků ke styčníkům nejvyššího vodorovného ztužení) a úhlopříčného ztužení příčného (v každém patře po celé výšce lešení v rovinách krajních sloupků a v mezilehlých rovinách kotvení, zejména v místech křížení úhlopříčného podélného ztužení na vzdálenost nejvíce 8 polí), montáž dvoutyčového zábradlí, přistavení a zajištění výstupních žebříků, kotvení osazením a připevněním prodlouženého příčníku v místě kotvení pomocí ocelového vrutu s očkem a přivařeným háčkem na příčníku (včetně předvrtání a dotažení vrutu do osazeného špalíku) nebo pomocí obepnutí kolem pilířů nebo pomocí prodlouženého příčníku do technologických otvorů, prostupů a podobně se zajištěním na vnitřní a vnější straně,postupné nastavení montovaných prvků trubkové konstrukce, vybírání, vodorovný a svislý přesun materiálu v pracovním prostoru ručně nebo s použitím vrátku, udržování lešení.

Lešení prostorové trubkové
Lešení prostorové je lešení zřizované pro provádění konstrukcí podhledu nebo stropu pro konstruktivní výšku přes 3,5 m + pracovní výška a to o třech a více polích v příčném i podélném směru. Obsahem standardu je rozměření vzájemných osových vzdáleností svislých trubkových sloupků tvořících podpěry (podle typu lešení), položení podložek se zajištěním polohy proti posunutí, osazení a přibití nánožek, nasazení svislých nosných sloupků konstrukce na nánožky, osové nastavení nosných sloupků pomocí nastavovacích spojek se vzájemným vystřídáním délek u sousedních sloupků v obou směrech, rozměření, osazení a připevnění vodorovných trubek podélných a příčných tvořících vodorovné ztužení, osazení a připevnění úhlopříčného ztužení podélného, příčného i vodorovného, zřízení dvoutyčového zábradlí, přistavení a zajištění výstupních žebříků na montážních podlahách, postupné nastavování montovaných prvků trubkové konstrukce, vybrání, vodorovný a svislý přesun materiálu v pracovním prostoru ručně nebo s použitím stavebního vrátku, udržování lešení.

Podlahy lešeňové
Podlahy lešeňové umožňují pohyb pracovníků a materiálů po lešení a doplňují všechny ostatní typy lešení. Obsahem standardu je položení a připevnění podlahových dílců (prken nebo fošen) na předem připravený podklad (podélníky, příčníky, polštáře, trámy apod.), položení a připevnění zarážek, přistavení a zajištění výstupních žebříků, přemísťování montážních podlážek, vybrání, vodorovný a svislý přesun materiálu v pracovním prostoru ručně nebo s použitím vrátku, udržování lešení.

Ochranné zábradlí
Ochranné zábradlí slouží jako bezpečnostní konstrukce při práci na lešení, svislá nebo odkloněná od svislice do 15°. Obsahem standardu je osazení dvoutyčového zábradlí na trubkové konstrukci, osazení záklopky, vybrání, vodorovný a svislý přesun v pracovním prostoru ručně.

Záchytné ohrazení
Záchytné ohrazení je provizorní ochranná konstrukce odkloněná v příčném řezu od svislice o 15° – 60° zamezující pádu materiálů a předmětů. Obsahem standardu je rozměření a montáž trubek tvořících konzoly, připevnění držáků sítí a sítě s podlážkou v úrovni chráněného pracoviště, manipulace v rámci pracovního prostoru stavebním jeřábem.

Záchytné lešení
Záchytné lešení je záchytná konstrukce tvořená podlahou zabezpečenou na volných krajích zábradlím nebo ohrazením, umístěná nejvýše 1,5 m pod ochráněnou úrovní. Obsahem standardu je rozměření osových vzdáleností trubek, osazení a přibití nánožek, nasazení svislých nosných sloupků pomocí nastavovacích spojek, rozměření, osazení a připevnění vodorovných trubek podélných a příčných tvořících vodorovné ztužení, vytvoření pracovní podlahy, manipulace v pracovním prostoru pomocí stavebního vrátku.

Záchytná síť
Záchytná síť je ochranná nebo záchytná konstrukce ze vhodných materiálů používaná jako součást jiné konstrukce nebo samostatně zřizovaná k zachycení padajících předmětů a materiálů. Obsahem standardu je přichycení lana svorkami, napnutí lana, rozměření a nastříhání sítě a přichycení sítě, ruční manipulace v rámci pracovního prostoru.

Ochranná síť
Ochranná síť slouží k omezení prašnosti při provádění stavebních prací na fasádách objektů. Obsahem standardu je rozvinutí a uříznutí nebo ustřižení sítě a přichycení sítě na konstrukci lešení, spojení okrajů sítě.

Záchytná stříška
Záchytná stříška je konstrukce zřizovaná současně s lešením a má za úkol zachytit padající předměty. Obsahem standardu je rozměření nosných příčníků, připevnění příčníků, rozměření podélníků, připevnění podélníků a táhel, úhlopříčné ztužení v rovině záchytné stříšky, položení prken (dílců), rozměření asfaltové lepenky včetně řezání, uložení lepenky na stříšku, připevnění lištami, vodorovný a svislý přesun materiálu v pracovním prostoru, udržování lešení.

Závěsná klec, lávka
Závěsná klec je pohyblivá pracovní plošina s elektrickým zdvihem. Obsahem standardu je úprava střechy před vyložením krakorců a provizorní zakrytí otvorů po demontáži krakorců, sestavení a montáž závěsných nosníků, dotažení šroubových spojů, osazení litinových prstenců protizávaží, upevnění lana na závěsný nosník, ustavení lávky k objektu, montáž ovládací skříně, navléknutí lan do šplhacích agregátů na lávku, kontrola navinutí lan na bubnech, montážní a funkční zkouška, přemístění nosníků, lan, zátěže a lávky o záběr ve stejných úrovních včetně potřebného uvolnění spojů a lan, připojení šplhacích agregátů, funkční zkouška.

Závěsné lešení na potrubních mostech
Závěsné lešení slouží k provádění prací na potrubních mostech, je zavěšené na táhlech nebo lanech. Obsahem standardu je rozměření, osazení a připevnění vodorovných trubek podélných a příčných, osazení úhlopříčného ztužení podélného a úhlopříčného ztužení příčného, položení pracovních podlah těsně na sraz z podlahových dílců nebo prken, zajištění proti posunutí, položení a připevnění zarážek, zřízení vstupních otvorů, montáž zábradlí, vytvoření závěsu z betonářské oceli a připevnění lešení k závěsům, přistavení žebříku, manipulace s materiálem v pracovním prostoru, udržování lešení.

Zavěšené lešení pracovní na mostní konstrukci
Zavěšené lešení slouží pro práce spojené s předpínáním mostu nebo s vnějšími úpravami krajních nosníků. Obsahem standardu je zřízení vysunuté konstrukce, provedení podlahy a zábradlí pomocí hřebíkových a šroubovaných spojů, manipulace s materiálem v pracovním prostoru, udržování lešení.

Zavěšené lešení pracovní pod mostní konstrukcí
Zavěšené lešení slouží pro úpravu pohledových ploch nosné konstrukce. Obsahem standardu je sestavení a montáž závěsných nosníků, upevnění lana na závěsný nosník, manipulace se závěsnou klecí pomocí vrátku stavebního nebo autojeřábu, umístění prken na podlahu klece, kontrola navinutí lan na bubnech, montážní a funkční zkouška, udržování lešení.

Zavěšené lešení pracovní a podpěrné pod bednění mostních říms
Zavěšené lešení slouží k umožnění přístupu při bednění mostních říms, případně k podepření bednění. Obsahem standardu je vytvoření lešení z řeziva pomocí hřebíkových spojů a vázacího drátu a udržování lešení.

Pojízdné lešení
Pojízdné lešení se zřizuje jako náhrada za lehké řadové pracovní lešení nebo prostorové lešení v odůvodněných případech. Obsahem standardu je sestavení kompletní konstrukce lešení z jednotlivých dílů a vytvoření podmínek pro plynulý pojezd těchto prostorových konstrukcí (věží), udržování lešení.

Podpěrné konstrukce dočasné
Konstrukce podpěrná dočasná je pomocná konstrukce sloužící k podepření budovaných mostních konstrukcí po dobu jejich provádění. Obsahem standardu je pro konstrukci z ocelových trubek připevnění nánožek k prahům (fošny, hranoly) a stahování vruty nebo hřeby, osazení prvků na vodorovné trubky, krácení převislých konců, nánožky pro konstrukci trámovou nebo skružovou, podlahy při stavbě skruží a lešení, nebo pro konstrukci z ocelových skruží zhotovení montážní plošiny, zasunutí dílců a zajištění čepem, nasazení druhého konce na dřík čepu, vyrovnání nosníků, natáhnutí a napnutí lana na čepu, uložení nosníku, zavěšení na jeřáb, zdvih do požadované výšky, zavětrování nosníků, výstup a sestup z konstrukce, doprava trubek jeřábem, montáž spojek, nastavení celkové délky vytlažením patek a hlavice, sestavení řady stojek, zhotovení montážní podpěry, uložení trámů na pracovní podlahu, kontrola kolmosti a uložení stojek, zavětrování řady stojek, osazení horizontálních a diagonálních trubek, dotažení stojek, kontrola, uložení zavětrované řady stojek, označení obrysů krajních hran patek na základě, zajištění svislosti, stability s pevnou konstrukcí, zavětrování bárek, vodorovné spojení dvou řad stojek trubkovými spojkami o rozteči max. 2,5 m, diagonální zavětrování v rozteči max. 5 m, montáž úložných prahů, rozložení na montážní lavice a připevnění k hlavě spojky, uložení prahu na hlavici stojek (1 m přesah), výstup a sestup z konstrukce, doprava ocelové konstrukce na první staveništní skládku, obsahem demontáže je provedení opačného pracovního postupu s tím, že pro podkladek slouží cca 1 m spuštěný úložný práh, spuštění celé řady stojek na traversovém závěsu na zem, odvětrování, demontáž a odložení úložného prahu.

Dočasné nosné konstrukce z ocelových nosníků
Dočasná nosná konstrukce je pomocná konstrukce sloužící po dobu určitou jako nosná mostní konstrukce. Obsahem standardu je rozměření polohy nosníků, vytýčení os, zřízení nosné konstrukce, zavětrování, sešroubování nosníků pomocí táhel a jeřábu, kontrola práce co do bezpečnosti, doprava ocelové konstrukce na první staveništní skládku, při demontáži opačný postup jako při montáži.

Mostní výsuvná skruž
Jedná se o samonosné výsuvné bednění vodorovné konstrukce mostu pro betonáž monolitických mostů, umožňující podélný posun vcelku do dalšího pole. Obsahem standardu je manipulace s výsuvným zařízením pomocí autojeřábu nebo montážní plošiny v rámci pracovního prostoru, usazení na místo betonáže, vyrovnání, po betonáži podélný posun po mostních pilířích k dalšímu místu betonáže.

Výsuvná šplhací plošina
Výsuvná plošina umožňuje práci ve výškách, je lehce přemístitelná a nahrazuje klasické lešení. Obsahem standardu je sestavení plošiny, rozebrání, přestavění a kotvení stožáru, provoz a údržba mechanizmu.

Hydraulická zvedací plošina
Hydraulická plošina je mobilní zařízení umožňující práci ve výškách a nahrazující klasické lešení. Obsahem standardu je ustavení automobilového podvozku s plošinou do pracovní polohy a obsluha zvedací plošiny.

Dočasná jeřábová dráha.
Dočasná jeřábová dráha je určená pro pojezd věžového jeřábu zajišťujícího manipulaci v rámci přesunu hmot po dobu výstavby objektu. Obsahem standardu je případný výkop pro podkladní konstrukce, zhotovení štěrkového podsypu nebo lože ručně nebo pomocí dozeru se zhutněním, roznesení dřevěných pražců na podklad a urovnání do předepsané osové vzdálenosti, měření, označení a řezání kolejnic, rozměření, označení a vrtání otvorů motorovou vrtačkou, rozložení kolejnic a nasazení na podkladnice, vrtání děr v pražcích, očištění a zalití otvorů dehtem, roznesení svěrkových šroubů, svěrek, kroužků, vložek, matic, jejich osazení a dotažení utahovačkou, montáž styků (spojení kolejnic spojkami), směrové vyrovnání prvního smontovaného kolejového pásu pomocí sochorů, montáž druhého kolejnicového pásu, zajištění požadovaného rozchodu, dále zřízení žlabu pro vedení kabelu (vybrání, naměření a řezání prken a svlaků, zhotovení hřebíkových spojů) s osazením, vypodložením a upevněním, naměření, nastříhání a upevnění lepenkové vložky do žlabu, dále osazení a přišroubování zarážek, přípravu zemnícího pásku na potřebné délky, zabudování zemniče, připevnění pásku ke kolejnicím a k zemniči, montáž rozpojitelné zkušební svorky, impregnační nátěr.

Spodek dočasné jeřábové dráhy
Spodek jeřábové dráhy z prefabrikovaných dílců slouží pro vyrovnání terénu pod svršek jeřábové dráhy. Obsahem standardu je manipulace a uložení prefabrikovaných dílců (silničních panelů) na urovnaný podklad pomocí autojeřábu v potřebném počtu vrstev dle potřebné výšky.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Pro mostní podpěrné konstrukce vodorovně 20 m, svisle na celou výšku dle platnosti položky. Pro lešení vodorovně do vzdálenosti 20 m, svisle na celou výšku lešení uvedenou v popise položky. Pro dočasné jeřábové dráhy na délku jeřábové dráhy + 10 m a na šířku 5 m od osy jeřábové dráhy na obě strany. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Množství měrných jednotek lešení řadového pracovního se určuje v m2 rozvinuté pohledové plochy, která je určena součtem svislých ploch lešení, z nichž každá je dána součinem výšky lešení (měřené od spodní plochy podkladních prvků lešení až k nejvyšší hraně konstrukce, která se má z lešení upravovat, snížené o pracovní výšku) a délky, podle dále uvedených zásad. Přesahy na rozích a v koutech měřené v pohledové ploše se neodečítají, jsou náhradou za obtížnou práci v rozích a koutech: u čtvercového nebo obdélníkového půdorysu objektu délkou největšího vodorovného obvodu lešení (k ústupkům a výstupkům v objektu do 0,30 m se nepřihlíží); u členitých půdorysů objektů s výstupky nebo ústupky většími než 0,30 m délkou největšího obvodu lešení kolem objektu zvětšenou o dvojnásobek šířky lešení v každém koutu; pro lešení k pilířům (sloupům) s průvlakem (např. jeřábová dráha) nebo v soustavě pilířů v jedné řadě délkou průvlaku včetně pilíře zvětšenou o jednu šířku lešení; u samostatných pilířů jakéhokoliv průřezu délkou min. 2 m nebo šířkou pilíře + 2 m a to po dvou stranách s tím, že na zbývajících dvou stranách se provede spojovací podlaha a zábradlí; u volně stojící zdí délkou zdi zvětšenou o dvojnásobek šířky lešení; pro lešení k objektu v proluce s lícem ustupujícím o ? šířky lešení a více délkou rovnající se šířce proluky; pro lešení k objektu v proluce lícujícího se sousedními objekty nebo ustupujícího méně než ? šířky lešení v délce rovnající se šířce proluky zvětšené na každé straně o ? šířky lešení.

Množství jednotek rozšíření lešení (ze statických důvodů, např. zajištění stability lešení opěrnými příhradovými pilíři, obcházení arkýřů, říms atd.) se určuje jednou třetinou rozšiřované plochy lešení. Plocha vynechaných průchodů a průjezdů v řadovém lešení o velokosti do 25 m2 se od celkové plochy neodečítá. Množství měrných jednotek lešení lehkého pomocného se určuje v m2 podlahové plochy jako součin šířky a délky lešení, přesahy (překrývání) se nepřipočítávají, výstupní otvory se neodečítají. Množství měrných jednotek lešení lehkého pomocného se určuje v m2 půdorysných ploch ramen a mezipatrových podest; plocha zrcadla se do plochy schodiště nezapočítává. Množství měrných jednotek lešení prostorového a podpěrného se určuje v m3 prostoru zaplněného lešením jako součin půdorysné plochy a výšky měřené od spodní plochy podkladních prvků zmenšené o pracovní výšku pod nejvýše umístěný (upravovaný) prvek podhledu. Zřizuje – li se prostorové lešení v celá ploše místnosti, uvažuje se její celá půdorysná plocha. Množství měrných jednotek lešeňové podlahy se určuje v m2 podlahové plochy jako součin šířky a délky; přesahy (překrývání) se nepřipočítávají, výstupní otvory se neodečítají. Počet mezipodlah se určí jako podíl výšky konstrukce lešení, v němž se mezipodlahy zřizují, a výšky 2,00 m. Je - li zbytek větší než 0,20 m, je počet mezipodlah roven podílu zaokrouhlením na celé číslo. Množství měrných jednotek pojízdného lešení se rovná jedné třetině množství jednotek nahrazovaného řadového, prostorového lešení, pokud objem pojízdného lešení je menší nebo rovný 1/20 objemu, nebo pokud plocha pojízdného lešení je menší nebo rovna 1/15 plochy nahrazovaného lešení.

Pokud objem (plocha) pojízdného lešení je větší než 1/20 objemu nebo 1/15 plochy nahrazovaného lešení, je množství měrných jednotek pojízdného lešení rovno množství nahrazovaného lešení.
- Objem pojízdného lešení nahrazujícího lešení prostorové se určí jako součin plochy rámu podvozku a výšky uvažované od roviny, na níž lešení pojíždí k vrchní ploše podlahy lešení.
- Plocha pojízdného lešení nahrazujícího lešení řadové se určí jako součin délky podvozku a výšky měřené od roviny, na níž lešení pojíždí, k vrchní ploše podlahy lešení.
- Nutná půdorysné plocha pojízdného lešení a z ní vyplývající objem (plocha) se navrhuje s ohledem na bezpečnou stabilitu lešení vzhledem k celkové výšce pojízdného lešení a s ohledem na předpokládaný počet pracovníků, kteří budou na lešení pracovat.

Pokud objem (plocha) pojízdného lešení je větší než 1/20 (1/15) objemu (plochy) nahrazovaného lešení, je množství jednotek pojízdného lešení totožné s množstvím jednotek nahrazovaného lešení. Množství měrných jednotek lešení pro opravy a údržbu komínů se určuje v m3 prostorového lešení. Je-li délka komínového tělesa v rovině nejvyšší pracovní podlahy lešení menší nebo rovna 3m a současně šířka menší nebo rovna 0,6 m, neodečítá se z množství lešení objem komínového tělesa. Objem komínového tělesa se odečítá z celkového množství lešení, je-li překročen některý z uvedených rozměrů. Množství měrných jednotek dočasných jeřábových drah a spodku dráhy se určí v m měřených v ose jeřábové dráhy. Množství měrných jednotek lešení vysunutého se určuje v m2 vysunuté pracovní podlahy. Množství měrných jednotek ochranného zábradlí se určuje v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí popřípadě v m délky ochranného zábradlí. Množství měrných jednotek záchytného ohrazení a lešení se určuje v m vnějšího obvodu objektu v úrovni záchytného ohrazení a lešení. Množství měrných jednotek záchytné sítě se určuje v m2 půdorysné plochy sítě. Množství měrných jednotek záchytné stříšky se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje. Měrnou jednotkou pro závěsnou klec je den použití klece. Měrnou jednotkou závěsného lešení na potrubních mostech se určuje v m2 zavěšené plochy. Množství měrných jednotek zavěšeného lešení na mostní konstrukci se určuje v m délky boční strany vodorovné nosné mostní konstrukce, na níž se provádí příčné předpínání nebo vnější úprava krajních nosníků ze zavěšeného lešení; obě strany mostní konstrukce se uvažují samostatně. Měrnou jednotkou pro výsuvnou šplhací plošinu je den použití plošiny.

Měrnou jednotkou pro zvedací plošinu se určuje v hodinách skutečného požití plošiny, přičemž každá započatá hodina se zaokrouhlí
- na půlhodinu, trvá-li práce méně než 30 minut,
- na celou hodinu, trvá-li práce 30 minut a více.

Množství měrných jednotek lešeňové konstrukce trubkové se určuje v m trubek navržené konstrukce. Počet měrných jednotek u podpěrné konstrukce dočasné – skruží, u mostů v m3 obestavěného prostoru se určí: u podpěrného lešení jako součin jejich průřezové plochy a šířky u mostů, popřípadě průřezové plochy a délky u propustků. Průřezová plocha je vymezena obrysem podhledu budované nosné konstrukce, obrysem přilehlých podpěr a čarou spojující úložné plochy prahů na terénu nebo na základových zídkách ve svislé rovině (popř. ploše) proložené podélnou osou mostu. Šířkou se rozumí u mostů průměrná kolmá vzdálenost mezi vnějšími líci říms; u trubkových bárek jako součin průměrné vodorovné průřezové plochy bárky a její výšky.

Počet měrných jednotek u podpěrné konstrukce dočasné – ocelových konstrukcí, u mostů se určuje v tunách hmotnosti ocelové konstrukce včetně spojovacího materiálu a odskružovacího zařízení, které jsou součástí ocelové konstrukce. U ocelových konstrukcí IS-PEINER se do hmotnosti konstrukce započítává také hmotnost zavětrovacích trubek a úložných prahů. Výška podpěrné konstrukce se uvažuje v každém poli samostatně, jako největší svislá vzdálenost čáry spojující úložné plochy prahů podpěrné konstrukce a obrysu podhledu nosné konstrukce mostu. Počet měrných jednotek u dočasné nosné konstrukce z ocelových nosníků u mostů se určuje v tunách hmotnosti ocelových nosníků včetně spojovacího materiálu, který je součástí ocelové konstrukce. Výška konstrukce z ocelových nosníků se uvažuje v každém poli samostatně jako největší svislá vzdálenost čáry spojující horní plochy konstrukce a přilehlého terénu.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE


Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN EN 1808 Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty,
kritéria stability, konstrukce – Zkoušky
- ČSN EN 280 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria
stability - Konstrukce - Přezkoušení a zkoušky
- ČSN EN 1495 Zdvihací plošiny - Stožárové šplhací pracovní plošiny
- ČSN P ENV 1991-5 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 5: Zatížení od
jeřábů a strojního vybavení
- ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení
- ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení
- ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce
- ČSN 73 8107 Trubková lešení
- ČSN EN 12812 Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh
- ČSN EN 74 Spojky, středící trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení z
ocelových trubek. Požadavky, zkoušky
- ČSN EN 12810-2 Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při navrhování
konstrukce
- ČSN EN 1298 Pojízdná pracovní lešení - Pravidla a zásady pro vypracování návodu
na montáž a používání
- ČSN EN 1263-1 Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody
- ČSN EN 1263-2 Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování
záchytných sítí
- ČSN EN 1065 Seřiditelné výsuvné ocelové stojky - Základní požadavky, navrhování
a posuzování výpočtem a zkouškami
- ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy
- ČSN EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - Požadavky
na provedení a obecný návrh
- ČSN EN 12811-2 Dočasné stavební konstrukce - Část 2: Informace o materiálech
- ČSN EN 12811-3 Dočasné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky
- ĆSN EN 12813 Dočasné stavební konstrukce - Podpěrné dílcové věže - Zvláštní
postupy při navrhování
- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k provedení lešení a stavebních výtahů se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky
- ČSN 73 8112 Pojízdná pracovní dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály,
součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky
- ČSN 42 5710 Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry
- ČSN EN 131-1 Žebříky. Termíny, druhy, funkční rozměry
- ČSN EN 131-2 Žebříky. Požadavky, zkoušení, značení
- ČSN EN 39 Ocelové trubky pro pracovní a podpěrná lešení – Technické dodací
podmínky

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ


Konstrukce podpěrná dočasná je pomocná konstrukce sloužící k podepření budovaných mostních konstrukcí po dobu jejich provádění. Skruž mostní výsuvná je samonosné výsuvné bednění vodorovné konstrukce mostu na ocelovém rámu pro betonáž monolitických mostů, která umožňuje výškovou a směrovou rektifikaci a podélný posun vcelku do dalšího pole. Pracovní výška omezuje výškově pracovní prostor, ve kterém může pracovník provádět bezpečně stavební práce z pracovní podlahy; je obecně 1,80 m. Podpěrné lešení je podpěrná konstrukce při provádění stavebních, montážních nebo jiných prací (např. podpěrné konstrukce bednění). Lešení lehké řadové je lešení o jednom poli v příčném směru. Lešení těžké řadové je lešení o dvou polích v příčném směru.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení lešení a dočasných jeřábových drah je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO TRUBKY OCELOVÉ
- délka
- vnější průměr
- tloušťka stěny

PRO ŘEZIVO
- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

PRO OCELOVÉ VÁLCOVANÉ NOSNÍKY
- označení profilu
- materiál
- délka

PRO TRUBKOVÁ LEŠENÍ
- typy dílů lešení
- počty dílů lešení

PRO DÍLCOVÁ LEŠENÍ
- délka pole
- šířka pole
- výška patra
- rozměry jednotlivých prvků

PRO POJÍZDNÁ LEŠENÍ
- typ lešení
- velikost pracovní plochy
- velikost plochy lešení
- max. zatížení podlahy
- šířka podvozku
- pracovní výška
- zatížení sestavy, nosnost


 


   Copyright RTS, a.s.