ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
      91 Komunikace
      92 Železnice
      93 Inž.sítě
      94 Lešení, výtahy
      95 Pozemní stavby
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  92 - Dopl��uj��c�� konstrukce a pr��ce ��elezni��n��

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Úrovňové přejezdy
Úrovňové přejezdy jsou konstrukce umožňující přejezd přes kolej vozíků ve stanici nebo přejezd silničních vozidel. Obsahem standardu je při přejezdu z úhelníků jejich vyměření a přivaření k pražcům, u přejezdu živičného upevnění pražců šroubovými a skobovými spoji, vyrovnání podkladu štěrkopískem, vyklopení živičné směsi, ruční rozhrnutí a hutnění válcem, pro přejezd z panelů vyrovnání podkladu kamenivem, osazení panelů, manipulaci s materiálem pomocí univerzálního vozíku nebo autojeřábu, hutnění vibračním pěchem nebo válcem, při povrchu z kostek vytvoření lože a kladení kostek ručně, nebo osazení fošen nebo pražců mezi kolejemi s provedením šroubových a skobových spojů, u silničního povrchu z pražců provedení krytu z živice se zhutněním válcem a vymezení přejezdu pomocí pražců a ocelového plechu s vzájemným spojením skobovými spoji a provedení impregnačního nátěru.

Úprava ploch drážních stezek a nástupišť
Úprava ploch se provádí za účelem zpevnění ploch pro pohyb cestujících i zaměstnanců dráhy podél kolejí ve stanicích a na trati. Obsahem standardu je rozprostření sypkého materiálu a jeho hutnění vibračním válcem včetně případného kropení, při úpravě haldovinou manipulace pomocí motorového univerzálního vozíku, nebo postřik z asfaltu provedený rozstřikovačem živice s posypem kamenivem, případně provedení vrstvy z litého asfaltu včetně použití kotle na tavení živic taženého tahačem stavebních strojů s posypem kamenivem.

Hrázky a nástupištní zídky
Hrázky a nástupištní zídky jsou konstrukce doplňující funkci dráhy a umožňující nástup cestujících a pohyb podél kolejového lože. Obsahem standardu je pro hrázky rozprostření kameniva a osazení prefabrikátu ručně, pro nástupištní zídky provedení výkopu pro zídku, zřízení lože z kameniva, osazení prefabrikátů autojeřábem vzájemně na maltu cementovou, zásyp kamenivem pod konzolovými deskami se zhutněním, zatření spár, izolaci asfaltovými pásy a asfaltem, pro úrovňová nástupiště vykopávku pro zídky s odhozem výkopku, rozprostření kameniva, osazení prefabrikátů do betonu a na maltu cementovou, výplň nad horní plochou pražce se zhutněním.

Provozovací zařízení
Provozovacím zařízením se rozumí konstrukce a práce zajišťující provoz na dráze kolejové normální a širokorozchodné. Obsahem standardu je uložení žlabu z prefabrikátů s vyspárováním cementovou maltou, osazení podélných prahů montážních jam z prefabrikátů autojeřábem s provedením šroubovaných spojů, izolace polyetylénovou deskou a asfaltem a ochranný nátěr nebo vytvoření prahů ze dřeva s provedením šroubovaných spojů,s impregnací a s ochranným nátěrem, dále vytvoření sítě u odpadu v čistící jámě z válcovaného profilu a betonářské oceli svařením a osazení sítě do otvorů s vyplněním maltou a s nátěrem, dále osazení ocelového poklopu nad přepadovým otvorem na maltu a nátěr poklopu, dále osazení okružní kolejnice s podkladnicemi na betonovém základu točny s uložením pražců a navrtáním otvorů do pražců, s provedením šroubovaných spojů pomocí utahováku vrtulí pražců, použití ohýbačky kolejnic, provedení konzervačního nátěru, pro obvodový věnec točny osazení pražců, vyvrtání otvorů a provedení šroubovaných spojů pomocí utahováku, provedení konzervačního nátěru, pro trubky pro kotevní šrouby do betonového zdiva vážní váhy rozměření a řezání trubky a její osazení do zdiva se zazděním cementovou maltou.

Ochranná zařízení
Ochranná zařízení jsou konstrukce zamezující pojezdu po kolejích nebo chránící hrany zdiva rampy nebo betonového zarážedla. Obsahem standardu je pro kolejové zarážedlo betonové provedení zemních prací s odhozem výkopku, provedení bednění s nátěrem proti přilnavosti betonu, umístění výztuže a zabetonování s hutněním, zajištění krytí výztuže, odbednění, pro zarážedlo z kolejnic sestavení pražců s provedením šroubovaných spojů pomocí vrtačky a utahováku pražců, montáž nárazníku z kolejnice včetně podkladnice a uzávěru koleje a spojovacích částí, nátěr konzervační a použití motorového vozíku a přívěsného vozu k manipulaci s materiálem, pro kolejové zarážedlo se zemní hrázkou sestavení pražců, použití motorové vrtačky pražců, provedení šroubovaných spojů, vytvoření zemní hrázky, její svahování, humusování, osetí a zapískování koleje, pro provizorní zarážedlo montáž pražců příčně na koleje s provedením šroubových spojů a použitím motorové vrtačky, zapískování koleje a při odstranění zarážedla jeho demontáž, pro narážedlo na rampě montáž pražců s provedením šroubovaných spojů se zalitím maltou cementovou a konzervační nátěr, pro osazení nárazníků manipulaci autojeřábem, provedení šroubovaných spojů, zalití maltou a konzervační nátěr, pro zarážkové zakončení na kolejnici vyměření a uříznutí kolejnice a pásoviny pro zarážku, provedení šroubového spoje, použití vrtačky kolejí a konzervační nátěr, pro ochranný úhelník zdiva naměření a uříznutí úhelníku a pásoviny, přivaření pracny na úhelník, osazení do vynechaných otvorů, zalití maltou cementovou a nátěr ocelových částí.

Návěstidla a označovací zařízení
Jedná se o zařízení informující a upozorňující na změnu situace na dráze nebo vyjadřující délkové údaje. Obsahem standardu je pro všechna zařízení provedení zemních prací s rozhozením výkopku, dále osazení sloupků pro znamení s jejich zabetonováním nebo vysekání otvorů pro osazení a zalití cementovou maltou nebo osazení staničníků a hraničníků do výkopu, nátěry zařízení a úpravu kolejového lože v místě uložení prefabrikovaného námezníku, manipulaci s materiálem pomocí motorového univerzálního vozíku.

Propustky železniční s čely betonovými
Propustky slouží k příčnému převedení vody nebo jiných vedení pod tělesem železnice. Obsahem standardu je zřízení podkladní vrstvy z kameniva, případně z betonu včetně bednění a nátěru proti přilnavosti, uložení trub na podklad, utěsnění trub, manipulace s troubami pomocí autojeřábu, pro betonová čela vyměření základu, zřízení lože z kameniva, zřízení bednění s nátěrem proti přilnavosti a následné odbednění, uložení betonu, ochranu betonu rohoží proti povětrnostním vlivům.

Výplň boků kolejnic betonem

Výplň boků kolejnic se provádí za účelem vyrovnání profilu kolejnice do svislé rovné plochy. Obsahem standardu je ruční nanesení betonové směsi do vnitřního i vnějšího boku kolejnice s urovnáním zednickou lžící.

Odvodnění koleje žlaby z betonových dílců
Odvodnění slouží k odvedení povrchové vody z tělesa městské kolejové dráhy do odkalovací šachtice. Obsahem standardu je urovnání podkladu, osazení žlabů a betonových dílců, podezdění a osazení litinových skříněk a osazení rámů a poklopů na skříňky, vyzdění a omítnutí čel odvodňovacích žlabů a svislých kanálků, nadbetonování stěn žlabů, osazení krycích desek nebo rámů s mříží na žlab, použití autojeřábu k manipulaci s prefabrikáty.

Montáž zádlažbových panelů

Zádlažbové panely jsou určeny k vyplnění prostoru mezi kolejnicemi nebo mezi vozovkou a kolejnicemi a vytvářejí rovnou plochu pro dopravu nebo chůzi. Obsahem standardu je zřízení podkladní vrstvy z kameniva s udusáním, manipulace s panely a jejich kladení pomocí autojeřábu, vyplnění spár mezi panely, mezi panely a kolejnicí a podél krajních panelů prostým betonem pod asfaltovou zálivku, roztavení asfaltu v kotli a zalití otvorů s háky v panelech asfaltovou zálivkou.

Bednění betonových prahů pro uložení koleje
Bednění je plošná konstrukce nutná k vytvoření potřebného tvaru monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí zřízená z řeziva. Obsahem standardu je založení a rozměření obedňovací konstrukce, výběr a uříznutí obedňovacího materiálu podle tvaru bednění s potřebným přesunem v pracovním prostoru, sestavení bednění z prken do tvaru bednění prahů, vyvrtání otvorů ve stěnách bednění a stažení bednění stahovacím drátem, provedení všech hřebíkových spojů, zajištění konstrukce bednění proti vychýlení, odstranění zbytku materiálu a nečistot z vnitřku bednění, potřebná manipulace s materiálem a příprava roztoku a nátěr nebo nástřik styčných ploch bednění proti přilnavosti betonu.

Výztuž betonových prahů pro uložení koleje
Výztuž z betonářské oceli je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je přísun výztuže, rozvázání svazku výztuže, čtení plánu, rozměření a vyznačení polohy hlavní nebo rozdělovací výztuže v konstrukci, uložení výztuže a její zajištění svázáním, zajištění krycí vrstvy podložkami, dále vyznačení polohy třmínků v konstrukci, uložení třmínků a jejich zajištění svázáním.

Zálivka asfaltová
Zálivka slouží k vyplnění spár podél jedné strany hlavy kolejnice nebo mezi zádlažbovými panely. Obsahem standardu je vyčištění spár před provedením zálivky, roztavení asfaltu v kotli a provedení zálivky spár.

Nátěr paty kolejnice
Nátěr paty kolejnice se provádí za účelem ochrany před působením vlhkosti. Obsahem standardu je očištění kolejnice před nátěrem a provedení nátěru asfaltovou emulzí za studena.

Osazení staniční tabule a koncového majáčku
Jedná se o osazení informativních zařízení nutných k provozování městské kolejové dráhy. Obsahem standardu je rozebrání dlažby a obetonování paty sloupku se staniční tabulí, nebo vysekání kapes ve zdivu a zazdění držáků tabule s vyspravením omítky kolem držáků nebo jen osazení staniční tabule na sloupu veřejného osvětlení nebo trolejového vedení.

Montáž odvodnění koleje ve vozovce z ocelových skříní nebo trub
Odvodnění je určeno pro odvedení vody z kolejnic ve vozovce prostřednictvím odvodňovacích skříní. Obsahem standardu je osazení ocelové skříně nebo trouby a odvodňovacích skříněk a osazení rámů a mříží nebo poklopů, roztavení asfaltu v kotli a provedení zálivky spár.

Zasypávka mezi nástupištními zídkami
Zasypávka slouží k vyplnění prostoru mezi nástupištními zídkami. Obsahem standardu je nahození sypaniny mezi zídky nebo za ně, zhutnění zasypávky vibračním válcem vedeným.

Úprava banketové stezky
Jedná se o prostou úpravu stezky bez dodávky nového materiálu. Obsahem standardu je ruční rozkopání a urovnání dosavadní banketové stezky bez jejího zpevnění.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ


Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Pro dráhy kolejové normální a širokorozchodné do vzdálenosti 50 m.
Pro dráhy kolejové městské do vzdálenosti 30 m.
Pro dráhy kolejové úzkorozchodné do vzdálenosti 10 m
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace.
Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí
nabídkové ceny

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Měřící jednotkou odvodnění koleje je 1 kus odvodnění kolejnic do jedné odkalovací šachtice. Plocha montáže zádlažbových panelů se určí v m2 projektované panelové zádlažby. Nátěr paty stojiny kolejnice platí za m nátěru paty a obou stran stojiny kolejnice. Délka železničního propustku se měří v m osy mezi líci čel. Množství měrných jednotek úrovňových přejezdů se určuje v m šířky přejezdu ( v ose koleje nebo každé větve koleje).

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE
Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí
- ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí
- ČSN 73 6301 Projektování železničních drah
- ČSN 44 5004 Úzkorozchodné tratě v dolech pro lokomotivní dopravu. Základní
ustanovení
- ČSN 44 5780 Úzkorozchodné tratě. Kolejové pole pro doly a polní dráhy
- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
- ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 72 3129 Betonové a železobetonové trouby. Podmínky pro užití

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k provedení doplňujících konstrukcí a prací železničních se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN 72 2051 Škvára ze spaloven tuhých komunálních odpadů pro stavební účely
- ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože
- ČSN EN 13145 Železniční aplikace – Tratě – Dřevěné příční a výhybkové pražce
- ČSN 42 5676 Kolejnice pro důlní a polní dráhy
- ČSN EN 12591 Asfalty a asfaltová pojiva – Specifikace pro silniční asfalty
- ČSN 65 7205 Silniční ředěné asfalty
- ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení
- ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky
- ČSN EN 13369 Společná pravidla pro betonové prefabrikáty
- ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
- ČSN EN 844-3 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 3: Obecné termíny vztahující
se k řezivu
- ČSN P ENV 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná, žebírková, betonářská ocel
B 500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě
- ČSN 42 5710 Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry
- ČSN 42 6410 Tažený ocelový drát pro všeobecné účely
- ČSN EN 1916 Trouby a tvarovky z prostého betonu, z drátkobetonu a železobetonu
- ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Propustek je mostní objekt, popřípadě jeho část s kolmou světlostí mostního otvoru do 2,0 m včetně, sloužící zpravidla k příčnému převedení stálých nebo občasných vod, trubních a jiných vedení tělesem dráhy. Prahy jsou konstrukce z betonu prostého nebo železového zřizované rovnoběžně s osou koleje a roznášející její tlaky. Pražce jsou konstrukční prvky, roznášející tlaky koleje, uložené kolmo k ose koleje, ze dřeva měkkého, tvrdého nebo z oceli. Kolejové rozvětvení jsou výhybky, křižovatky a točnice.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení doplňujících konstrukcí a prací pozemních komunikací, letišť a ploch je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO KAMENIVO
- frakce
- křivka zrnitosti
- mrazuvzdornost
- procento odplavitelných částic
- nasákavost
- mrazuvzdornost

PRO TRUBKY OCELOVÉ
- délka
- vnější průměr
- tloušťka stěny

PRO BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY
- rozměry
- tloušťka stěny
- vrcholové zatížení
- vodotěsnost

PRO ŘEZIVO PRO BEDNĚNÍ
- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

PRO BETON
- prostředí
- pevnost
- konzistence
- doba ošetřování betonu
- odolnost proti průsaku vody

PRO ŠKVÁRU
- spalitelný podíl
- celkový obsah síry
- cizorodé částice

PRO STRUSKU
- sypná hmotnost v sušině
- vlhkost
- obsah sklovité báze
- obsah oxidů

PRO VYZTUŽ HLADKOU NEBO ŽEBÍRKOVOU
- průměr
- značka oceli
- pevnost v tahu
- mez průtažnosti
- tažnost
- rozměrová přesnost
- mez kluzu
- svařitelnost

PRO MALTY
- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
- vodotěsnost
- druh pojiva
- účel použití

PRO ZNAČKY DOPRAVNÍ
- typ značky
- velikost

PRO PREFABRIKÁTY
- značka
- rozměry
- pevnost v tahu za ohybu
- pevnost v tlaku
- tvar půdorysný

PRO ASFALTY
- teplota tuhnutí
- teplota varu
- bod vzplanutí
- hořlavost
- teplota vznícení
- meze výbušnosti
- hustota
- rozpustnost ve vodě, v tucích

 


   Copyright RTS, a.s.