ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
      21 Úprava podloží
      22 Piloty
      23 Štětové stěny
      24 Studny
      26 Vrty
      27 Základy
      28 Zpevňování hornin
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  28 - Zpev��ov��n�� hornin a konstrukc��

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Ocelové injekční trubky pro injektování
Ocelové injekční trubky jsou určeny k osazení do předem připraveného injekčního vrtu a k injektování tlakem do 2 MPa. Obsahem standardu je osazení trubky do připraveného vrtu, utěsnění trubek ve vrtu provazcem a cementovou maltou, nařezání trubek na patřičné délky, opatření trubek závity a spojkami a utěsnění nebo jiná úprava otvorů po injekčních vrtech, odříznutí trubek po injektování a případné vytažení trubek a jejich následné očištění.

Injektování
Injektování je činnost prováděná injektorem o různém tlaku za účelem zpevnění hornin, utěsňování proti průsakům a únikům kapalin a izolace proti vlhkosti nebo vyplnění dutin za rubem obezdívky štol. Obsahem standardu je příprava injekčních směsí včetně vody, připojení vzduchového potrubí, případné použití obturátoru, vypuštění nebo odstranění nespotřebované směsi v rámci technologické manipulace, nutné propláchnutí injekční soupravy a rozvodů vodou, obsluha, provoz a údržba injektážního zařízení, přesun v rámci pracovního prostoru.

Injektážní trubky z PVC
Injektážní trubky z PVC jsou určeny k osazení do předem připraveného injekčního vrtu. Obsahem standardu je osazení upravené trubky do připraveného vrtu, montáž gumových manžet a spojení trubek.

Kotvy
Kotvou se rozumí konstrukce zachycující zatížení jiné konstrukce nebo horniny a přenášející je přes kořen kotvy do stabilní konstrukce nebo horniny. Obsahem standardu je vyčištění vrtu nebo otvoru pro táhlo, osazení hlavy kotvy, veškeré potřebné úpravy kotvy po napnutí, případně antikorozní ochrana nebo montáž dynamometru, použití vrtné injektážní soupravy, čerpadla, míchačky a k manipulaci autojeřábu.

Napnutí kotev
Napnutí kotev se provádí za účelem zachycení zatížení konstrukcí do stabilní konstrukce nebo horniny. Obsahem standardu je u tyčových kotev přiložení napínací pistole, provedení napnutí tyčové kotvy, u kabelových kotev příprava, obsluha, provoz a údržba napínacího zařízení, manipulace pomocí autojeřábu, použití měřící centrály a nátěr viditelné části kotvy ochranným olejem.

Průchodka konstrukcí pro kotvy
Průchodka slouží k prostupu kotev přes konstrukce a armokoše. Obsahem standardu je umístění do konstrukce nebo armokoše a úprava armokoše pro uchycení průchodky, použití svářečky, u průchodek délky přes 1,5 m manipulace pomocí autojeřábu, vyplnění průchodky polystyrénem.

Ocelová roznášecí konstrukce
Ocelová roznášecí konstrukce se zřizuje z válcovaných profilů a plechů pod kotvy, trny nebo táhla. Obsahem standardu je umístění roznášecí konstrukce na vyměřené místo, manipulace pomocí stavebního vrátku, případné zřízení pomocného lešení a dále rozebrání roznášecí konstrukce pokud to předepisuje projekt.

Ztužující táhla
Jedná se o prvky zpevňující konstrukci jejím stažením pomocí rektifikačního šroubu nebo matic umístěných na obou koncích, bez kotvícího kořene. Obsahem standardu je osazení kotevní desky popřípadě roznášecího plechu, osazení trubky a tyče z výztuže do betonu, nasunutí a utažení rektifikačních šroubů nebo matic a tím provedení napnutí, izolační nátěr kovových částí a ochranu tkaninou.

Trn, opěrná deska, napnutí trnu
Trn je betonářská ocel vložená do otvoru a zainjektovaná cementovou maltou za účelem zpevnění konstrukce. Obsahem standardu je osazení trnu s trubkou do otvoru, osazení opěrné desky, napnutí trnu, namíchání injekční směsi, použití čerpadla pro zainjektování, osazení podložek a matic a jejich utažení, izolační nátěr opěrné desky.

Vyklínování uvolněných kamenů
Vyklínování ve zdivu úlomky kamene popřípadě cihel se provádí za účelem následného spárování. Obsahem standardu je vyčištění okolí uvolněných kamenů stlačeným vzduchem, vyklínování a usazení uvolněných kamenů pomocí úlomků, manipulace s materiálem pomocí stavebního výtahu nebo vrátku, případně použití pomocného lešení.

Torkretový plášť
Torkretový plášť je ochranná nebo zpevňující konstrukce stěn nebo kleneb nanesená stříkáním pod tlakem. Obsahem standardu je vysypání směsi do omítačky a míchání malty, nástřik omítky po vrstvách na skalní podklad, postřik hotové omítky vodou, obsluha, údržba a čištění míchačky a ostatního zařízení, případně použití pomocného lešení.

Výztuž torkretového pláště nebo stříkaného betonu
Výztuž je určena ke zlepšení vlastností monolitické zpevňující povrchové úpravy zhotovené stříkáním. Obsahem standardu je vyvrtání otvorů ve stěnách výlomu pneumatickým kladivem, osazení a zabetonování kotev do vrtu, osazení zhotovené výztuže a připevnění ke kotvám drátem, případně použití svářečky, manipulace s materiálem pomocí stavebního výtahu nebo vrátku, případně použití pomocného lešení.

Vyplnění trhlin nebo dutin ve stěně skalní nebo z lomového kamene
Vyplnění je určeno k sanaci trhlin nebo dutin ve stěnách skalních nebo z kamene za účelem zpevnění těchto konstrukcí. Obsahem standardu je míchání malty nebo suspenze, vyplnění spár do hloubky pomocí omítačky, nebo zazdění dutin kamenem do cementové malty nebo vyplnění dutin rovnaninou z přírodního kamene na sucho a nebo namíchání malty a prosté zalití spár, případně použití pomocného lešení.

Spárování zdiva
Spárováním se rozumí vyplňování spár zdiva prosté nebo hloubkové spárování strojní tlakové. Obsahem standardu je namíchání malty, vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování, použití čerpadla a omítačky na maltu a vyplnění spár v jedné nebo dvou vrstvách podle hloubky spáry, případně použití pomocného lešení.

Vyčištění trhlin nebo dutin
Vyčištění se provádí před následujícím vyplněním nebo spárováním trhlin nebo dutin ve skalní stěně nebo zdivu. Obsahem standardu je odstranění porostů, zvětralin a nečistot, vysekání navětralých kamenů nebo cihel a vystříkání trhlin tlakovou vodou, případně použití pomocného lešení.

Odsekání vrstev omítek a betonu
Jedná se o odstranění starých omítek a vrstvy rozrušeného betonu pro případné zřízení nových vrstev. Obsahem standardu je otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem, shrabání a smetení otlučené suti, nebo odsekání vrstev betonu ocelovými špičkami nebo dlátem, začištění odsekané plochy, shrnutí suti na hromadu nebo naložení na nízký dopravní prostředek, použití kompresoru, případně použití pomocného lešení.

Vysekání spojovací hmoty ze spár
Jedná se o samostatné odstranění stávající spojovací hmoty a vyčištění spár. Obsahem standardu je vysekání spojovací hmoty pomocí bouracího kladiva případně vrtačky a vyčištění spáry tlakovou vodou.

Úprava spár
Jedná se o konečnou úpravu spárování zdiva uhlazením nebo zdrsněním. Obsahem standardu je navlhčení spár, uhlazení nebo naopak zdrsnění spáry podle požadavku projektu, případné použití kompresoru nebo pomocného lešení.

Zřízení vrstvy z geotextilie
Vrstva z geotextilie se používá ke zlepšení fyzikálně mechanických vlastností podloží a konstrukcí. Obsahem standardu je manipulace v pracovním prostoru, rozvinutí, měření, nařezání a pokládání tkaniny s přesahem a s urovnáním, případné vystřižení otvorů v geotextilii pro konstrukce pronikající geotextilií, dočasné stabilizování k podkladu nebo ke konstrukci po dobu pokládky před trvalým zabudováním do zemního tělesa nebo do konstrukce, při velkých šířkách geotextilie použití autojeřábu k manipulaci.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové
ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Pro zpevňování hornin a konstrukcí vodorovně 20 m, svisle 3 m. Pro štoly v pracovním prostoru 50 m od čelby při ražbě, 25 m na obě strany od těžiště pracovního prostoru při provádění ostatních prací. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Množství jednotek injektování nebo tlakových zkoušek se určuje v hodinách (hr) injektování. Počátek a konec injektování:
a) při injektování bez obturátoru je počátkem injektování připojení posledního injektoru na výstroj vrtu, na které bezprostředně navazuje vlastní injektování a jeho ukončením odpojení prvního přívodu bezprostředně po ukončení injektáže;
b) při injektování s obturátorem je počátkem injektování počátek vkládání posledního obturátoru, na které bezprostředně navazuje vlastní injektování, a jeho ukončením vytažení prvního obturátoru z vrtu, jež následuje po skončení vlastní inektáže;
c) doba přerušení injektáže nejvýše na 1 hodinu na pročištění stroje při odstranění poruch nebo nařízená investorem při pokračování na stejném místě se neodečítá.

Množství měrných jednotek geotextilií pro zřízení každé jednotlivé vrstvy se určuje samostatně v m2 rozvinuté plochy pokryté geotextilií, včetně ploch pro upevnění geotextilie do zemní nebo jiné konstrukce a ploch proniků s jinými konstrukcemi. Od celkové plochy pokryté geotextilií se odečítá plocha objektů, zařízení a konstrukcí, jejichž pronik plochou pokrytou geotextilií je jednotlivě větší než 5 m2. Množství jednotek pro torkretový plášť se určuje v m2 rozvinuté plochy upravovaného zdiva. Množství výztuže ze svařovaných sítí torkretového pláště a bednění se určuje v m2 rozvinuté plochy výztuže torkretového pláště a bednění. Množství jednotek pro spárování zdiva a přípravné práce se určí v m2 rozvinuté plochy upravovaného zdiva. Množství měrných jednotek pro tryskovou injektáž se určuje v m délky vrtu. Množství tyčových a kabelových kotev se určuje v m délky kotvy. Množství jednotek vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se určuje v m2 skutečné pohledové plochy vyklínovaného zdiva. Množství jednotek vyčištění trhlin nebo dutin se určuje v m délky vyčišťované dutiny. Množství jednotek otlučení nebo odsekání omítek a betonu se určuje v
m2 odsekané nebo otlučené plochy.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE


Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 73 2005 Injekčné práce v stavebníctve
- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí
- ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení

MATERIÁLY


Na dodávky materiálů požadovaných k provedení zpevňování hornin a konstrukcí se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN 72 2430-1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení
- ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
- ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení
- ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky
- ČSN 72 2051 Škvára ze spaloven tuhých komunálních odpadů pro stavební účely
- ČSN EN 844-3 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 3: Obecné termíny vztahující se k   
   řezivu
- ČSN 73 3040 Geotextílie v stavebných konštrukciách. Základné ustanovenia.
- ČSN P ENV 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná, žebírková, betonářská ocel
   B 500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě
- ČSN 42 5710 Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry
- ČSN 42 5711 Trubky ocelové závitové zesílené. Rozměry
- ČSN 42 5712 Trubky ocelové svařované závitové lehké. Rozměry
- ČSN 72 1330 Jílové suroviny. Základní technické požadavky
- ČSN 42 5535 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry
- ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. Technické požadavky
- ČSN 42 6410 Tažený ocelový drát pro všeobecné účely
- ČSN P ENV 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná, žebírková, betonářská
   ocel B 500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ


Štola je vodorovná nebo až do 45o od vodorovné roviny odkloněná chodba hloubená z povrchu nebo ražená s teoretickou výrubní plochou do 16 m2. Délka vrtu je vzdálenost od úrovně ústí vrtu ke dnu vrtu měřená v ose vrtu. Injektáž je činnost prováděná injektorem jako
- nízkotlaká tj. tlakem do 0,6 MPa, nebo
- vysokotlaká tj. tlakem přes 0,6 MPa.

Injektáž trysková je nosná základová konstrukce vytvořená vzestupnou injektáží hornin tlakem do 100 MPa přímo přes vrtné nebo hloubící zařízení. Kotva je konstrukce namáhaná tahem, která hlavou a táhlem zachycuje zatížení jiné konstrukce nebo horniny a přenáší je přes kořen kotvy do stabilní konstrukce nebo horniny. Pole injekční je pracovní prostor při ústí vrtu, ve kterém se provádí vlastní injektování přivedenou injekční směsí. Klenba je stropní konstrukce omezená lícem a rubem. Její tvar vzniká pohybem křivky po přímce nebo křivce. Kotvička je betonářská ocel bez jakýchkoliv úprav osazená do otvoru (vrtu) do malty nebo tmelu a slouží k přichycení výztuže. Líc klenby je spodní zakřivená plocha klenby. Plášť torkretový je ochranná nebo zpevňující konstrukce stěn nebo kleneb z aktivované malty nanesená ve vrstvách stříkáním pod tlakem min. 0,35 MPa. Rub klenby je horní zakřivená plocha klenby. Spárování hloubkové je strojní tlakové vyplňování spár hlubších než 30 mm. Stěna je stavební konstrukce s pohledovou plochou svislou nebo šikmou odkloněnou od svislice o úhel do 30o. Táhlo ztužující zpevňuje konstrukci jejím stažením pomocí rektifikačního šroubu nebo pomocí matic umístěných na obou koncích; nemá kotvící kořen jako kotva. Trn je betonářská ocel bez jakýchkoliv úprav (s výjimkou hlavy) vložená do otvoru (vrtu) se zainjektováním cementovou maltou za účelem zpevnění konstrukce. Konec trnu (hlava) může být opatřen maticí a podložkou a roznášecí deskou.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení zpevňování hornin a konstrukcí je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO KAMENIVO
- frakce
- křivka zrnitosti
- mrazuvzdornost
- procento odplavitelných částic
- nasákavost
- mrazuvzdornost

PRO ŠKVÁRU
- spalitelný podíl
- celkový obsah síry
- cizorodé částice

PRO CEMENT
- počátek tuhnutí
- objemová stálost
- počáteční pevnost

PRO ŘEZIVO PRO BEDNĚNÍ
- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

PRO JÍLY, BENTONIT
- součinitel propustnosti
- bobtnavost
- měrná hmotnost
- bod měknutí

PRO OCELOVÉ TRUBKY
- rozměry
- hmotnost
- označení průřezu

PRO VODNÍ SKLO
- hustota

PRO GEOTEXTILIE
- plošná hmotnost
- pevnost v tahu
- tažnost při přetrhu
- odolnost proti protlačení
- odolnost proti proražení

PRO VÝZTUŽ HLADKOU NEBO ŽEBÍRKoVOU:
- průměr
- značka oceli
- pevnost v tahu
- mez průtažnosti
- tažnost
- rozměrová přesnost
- mez kluzu
- svařitelnost

PRO KÁMEN LOMOVÝ
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- pevnost v tahu za ohybu
- obrusnost
- nasákavost hmotnostní, objemová
- mrazuvzdornost

PRO SVAŘOVANÉ SÍTĚ
- jmenovité rozměry sítě (geometrie sítě, rozměry drátů)
- značka nebo číslo oceli

PRO MALTY
- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
- vodotěsnost
- druh pojiva
- účel použití


 


   Copyright RTS, a.s.