ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
      21 Úprava podloží
      22 Piloty
      23 Štětové stěny
      24 Studny
      26 Vrty
      27 Základy
      28 Zpevňování hornin
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  26 - Vrty

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Odpažení vrtů pro injektáže a pro piloty
Odpažením se rozumí odstranění pažnic, které nebudou ponechány trvale ve vrtu. Obsahem standardu je použití vrtné soupravy, uchycení pažnice u vrtu pro injektáž nebo manipulační pažnice u vrtu pro piloty, vytažení pažnice a uložení v manipulačním prostoru.

Vrty pro injektáž prováděné přenosnými kladivy
Jedná se o vrty pro kotvy, mikropiloty, pro studny, pro měřící zařízení i pro větrací nebo čerpací vrty průměru do 245 mm, povrchové i podzemní. Obsahem standardu je vyměření a vyznačení místa vrtu, udržování kompresoru v chodu, použití přenosného vrtacího kladiva a provedení vrtu o předepsaném průměru, přesun k místu dalšího vrtu.

Rychlostní diamantové vrtání
Vrt vzniká rotačním vrtáním bez příklepu s diamantovou korunkou o vysokých otáčkách přes 2200 ot/min, provádí se až do hloubky 200 m. Obsahem standardu je vyměření a vyznačení místa vrtu, převozy, přemístění, montáž a demontáž vrtné soupravy, výměna korunky, provedení vrtu, případně výnos jádra a použití kalového čerpadla.

Vrty pro injektáž
Jedná se o vrty pro kotvy, mikropiloty, pro studny, pro měřící zařízení i pro větrací nebo čerpací vrty průměru do 245 mm, povrchové i podzemní, svislé, šikmé a přesné, prováděné až do hlouby 200 m. Obsahem standardu je vyměření a vyznačení místa vrtu, převozy, přemístění, montáž a demontáž vrtné injektážní soupravy, pažení manipulačními kolonami a pažnicemi, výměna korunky, nastavení vrtné trubky, provedení vrtu, případně výnos jádra a použití kalového čerpadla.

Vrty pro piloty nezapažené
Jedná se o vrty pro piloty vrtané, hloubené, vibrotlakové, Franki, vrty pro studny, pro měřící zařízení, větrací vrty, čerpací vrty a krátké piloty, nepažené. Obsahem standardu je vyměření a vyznačení místa vrtu, najetí vrtací soupravy, ustavení a vyvážení soupravy do předepsané polohy, provedení vrtu o předepsaném průměru s odhozem horniny nebo s naložením na dopravní prostředek, řízení, obsluha a údržba strojů včetně potřebné výměny příslušenství, přesun soupravy od vrtu (piloty) k místu dalšího hloubení vrtu až do vzdálenosti 10 m.

Vrty pro piloty zapažené
Jedná se o vrty pro piloty vrtané, hloubené, vibrotlakové, Franki, vrty pro studny, pro měřící zařízení, větrací vrty, čerpací vrty a krátké piloty, pažené. Obsahem standardu je vyměření a vyznačení místa vrtu, najetí vrtací soupravy, ustavení a vyvážení soupravy do předepsané polohy, provedení vrtu o předepsaném průměru s odhozem horniny nebo s naložením na dopravní prostředek, současné zajišťování vrtu ocelovými pažnicemi, řízení, obsluha a údržba strojů včetně potřebné výměny příslušenství, přesun soupravy od vrtu (piloty) k místu dalšího hloubení vrtu až do vzdálenosti 10 m.

Vrty pro piloty VÚIS
Jedná se o vrty pro piloty průměru od 245 do 450 mm do hloubky max. 20 m. Obsahem standardu je vyměření a vyznačení místa vrtu, najetí vrtací soupravy, ražení výpažnice vibrací, vytažení výpažnice se zeminou z vrtu, vysypání zeminy vibrací, tlakem vzduchu popřípadě vyklepáním z výpažnice, rozšíření ústí vrtu, manipulace s výpažnicí do dosažení potřebné hloubky nebo vsunutí výpažnice do chráničky průměru 42 cm a jejich vzájemné spojení lanem na hák, ražení výpažnice a chráničky do nesoudržné zeminy na požadovanou hloubku piloty, odepnutí chráničky z výpažnice, vytažení výpažnice z chráničky, její vyprázdnění a dále kontrola hloubky piloty, přesun jeřábu a výpažnice k místu dalšího hloubení vrtu až do vzdálenosti 10 m.

Rýhy pro podzemní stěny
Rýhy jsou zřizovány pro následné vybudování podzemních stěn. Obsahem standardu je vyměření a vyznačení místa hloubení, najetí stroje k místu hloubení, spuštění výložníku, rozpojování horniny, nabírání horniny drapákem rypadla s odhozem nebo naložením na dopravní prostředek, současné vypouštění suspenze do hloubené rýhy a doplňování na potřebnou hladinu, řízení, obsluha a údržba rypadla, přesun stroje k místu dalšího hloubení až na vzdálenost 10 m.

Čištění horizontálního vrtu
Čištěním se rozumí převrtání horizontálního vrtu. Obsahem standardu je najetí mechanizace k místu vrtání, převrtání vrtu, použití cisterny a čerpadla na odstranění vyvrtaného materiálu, manipulace s vrtnou soupravou.

Vrty pro injektování dutin ve štolách
Vrty jsou určeny pro těsnící injektáž a pro vyplnění dutin za rubem obezdívky. Obsahem standardu je vyměření a vyznačení místa vrtu, najetí vrtací soupravy, provedení vrtu, nasazení injekční trubky a její vyjmutí po injektáži, úprava líce obezdívky v místech vrtů, odvětrání prostoru ventilátorem.

Velkoprůměrové hloubkové vrty
Velkoprůměrové hloubkové vrty jsou technologické nebo větrací vrty zřizované v jakékoliv hornině. Obsahem standardu je vyměření a vyznačení místa hloubení, najetí vrtné soupravy k místu vrtu, provádění vrtu se zapažením vrtu, vystrojení vrtu ocelovou rourou uzavřenou dnem a poklopem, vypouštění suspenze a doplňování na potřebnou hladinu, utěsnění ocelové roury ve vrtu jílocementovou směsí pomocí injektáže s použitím zařízení pro injektování, použití autojeřábu a čerpadla, výroba betonu a provedení betonového prstence na ústí vrtu, řízení, obsluha a údržba mechanizačních prostředků a jejich přesun k místu dalšího vrtu.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové
ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Pro vrty pro piloty nezapažené vodorovně 5 m, svisle 3 m.
Pro vrty pro piloty zapažené a podzemní stěny vodorovně 20 m, svisle 3 m.
Pro štoly v pracovním prostoru 50 m od čelby při ražbě, 25 m na obě strany od těžiště pracovního prostoru při provádění ostatních prací.
Pro studny vodorovně 3 m, svisle na veškerou manipulaci ve studni.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Množství jednotek pro vrty se určuje v m délky vrtu. Množství jednotek suspenze se určuje:
a) v m2 jako součin hloubky a délky stěny, přičemž hloubky stěny je dána:
- u betonových vodících zídek není-li v projektu předepsán zásyp prostoru mezi vodícími zídkami před hloubením stěny , vzdáleností základové spáry vodících zídek od základové spáry podzemní stěny, je-li v projektu předepsán zásyp prostoru mezi vodícími zídkami před hloubením podzemní stěny, vzdáleností horní úrovně záhozu od základové spáry podzemní stěny,
- u ocelových vodících šablon vzdáleností spodní úrovně šablony od základové spáry podzemní stěny;
b) při postupném hloubení rýh pro podzemní stěny s přetěžením v jílobetonu v m2 jako součin hloubky a délky každé přetěžené etáže samostatně stanovené projektem.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE


Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.

Jsou to zejména:
- ČSN 73 1002 Pilotové základy
- ČSN 73 3050 Zemní práce
- ČSN 73 6616 Jímání podzemní vody
- ČSN 73 2005 Injekčné práce v stavebníctve

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k provedení štětových stěn se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN EN ISO 11960 Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové roury použité jako pažnice nebo potrubí pro sondy

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ


Práce prováděné
- v podzemí jsou práce prováděné zcela v prostoru
a) uzavřeném shora stropní konstrukcí nebo horninou pod úrovní:
- terénu nebo dna vykopávky,
- zemní nebo jiné konstrukce,
b) stavební šachty v hloubce přes 8 m;
- z povrchu území jsou práce prováděné ve všech ostatních případech;
- z vody jsou práce prováděné pouze z plavidel
a) nad hladinou vody nebo
b) pod hladinou vody.

Délka vrtu je vzdálenost od úrovně ústí vrtu ke dnu vrtu měřená v ose vrtu. Dno vrtu nebo rýhy podzemní stěny je spodní úroveň dosažená vrtným nástrojem. U pilot prováděných technologií Franki se dnem vrtu rozumí úroveň dosažená pažnicí. Hloubka vrtu nebo podzemní stěny je vzdálenost od úrovně, na níž je umístěna vrtná (hloubící) souprava ke dnu vrtu nebo podzemní stěny, přičemž u vrtů vodorovných dovrchních pro injektáže se rovná délce vrtu.

Injektáž je činnost prováděná injektorem jako
- nízkotlaká tj. tlakem do 0,6 Mpa, nebo
- vysokotlaká tj. tlakem přes 0,6 Mpa.

Injektáž trysková je nosná základová konstrukce vytvoření vzestupnou injektáží hornin tlakem do 100 Mpa přímo přes vrtné hloubící zařízení. Kolona manipulační je soubor dočasných vnitřních nebo vnějších pažnic.

Pažnice vrtu
- dočasná (manipulační) je pažnice, která po skončení své funkce se z vrtu odstraní,
- trvalá je pažnice ponechaná ve vrtu jako plášť výplně vrtu,
- vnější je pažnice přiléhající k hornině,
- vnitřní je pažnice procházející manipulační kolonou nebo pažnicí většího průměru.

Stěny podzemní jsou stěny budované do rýh pažených suspenzí z betonu, jílocementu nebo jílu, včetně případné nadzemní části do projektované úrovně. Z hlediska funkce se rozlišují stěny:
- pažící určené především k zabezpečení stavebních výkopů;
- těsnící (hradící) určené k zamezení průsaku vody, případně jiné kapaliny horninou;
- konstrukční (základové), které – zpravidla po splnění dočasné funkce pažící, popř. těsnící – přejímají definitivní funkci svislé nosné konstrukce objektu přenášející zatížení na základovou spáru.

Vrt
- provedený rychlostním diamantovým vrtáním je vrt vrtaný rotačně bez příklepu
  s diamantovou korunkou o vysokých otáčkách přes 2200 ot/min;
- dovrchní je vrt ve směru od vodorovné vzhůru;
- horizontální je vrt vodorovný (tj. o úklonu 90o);
- podzemní je vrt prováděný v podzemí při umístění vrtné soupravy nebo vrtacího kladiva
  v podzemí;
- povrchový je vrt prováděný z povrchu území;
- šikmý je vrt azimutálně usměrněný s předepsaným úklonem;
- úpatní je vrt ve směru od vodorovné dolů.

Úklon je úhel, který svírá azimutálně usměrněná osa vrtu od svislice.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení vrtů je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO PAŽNICE Z TRUB OCELOVÝCH
- průměr trubky
- tloušťka stěny


 


   Copyright RTS, a.s.