ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
      21 Úprava podloží
      22 Piloty
      23 Štětové stěny
      24 Studny
      26 Vrty
      27 Základy
      28 Zpevňování hornin
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  22 - Piloty

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Piloty ze železového betonu
Piloty ze železového betonu jsou prefabrikované stavební základové prvky přenášející zatížení ze stavebního objektu na základovou půdu do hloubky. Obsahem standardu je přesun pilot k beranidlu, nasazení a upevnění ochranného čepce na hlavu piloty, upnutí k lanu navijáku, zvednutí a postavení na terén nebo dno řečiště, zajištění proti vychýlení z polohy, obsluha, zajišťování a posun stroje podle postupu beranění až do vzdálenosti 10 m, při stražení prováděném lodí i zajišťování plavidla, uvedení stroje do chodu po předchozím nastražení piloty, beranění do potřebné hloubky, obsluhu, řízení a ošetření stroje, současné sledování a vyrovnávání piloty do požadovaného směru a polohy, zastavení stroje po zaberanění, sejmutí ochranného čepce, zajišťování stroje a při beranění prováděném z lodí i zajišťování plavidla, dále rozrušení hlavy zaberaněné piloty pneumatickým nářadím, odstranění betonu rozrušené části piloty, očištění a rozložení vyčnívající ocelové výztuže a její přivázání k výztuži další konstrukce nebo uříznutí jednotlivých prutů výztuže plamenem a jejich odložení, příprava autogenu a nářadí, přemisťování od piloty k pilotě do vzdálenosti 10 m.

Úprava ocelových pilot
Úprava ocelových pilot slouží k přípravě ocelových prvků co do délky a tvaru před jejich zaražením nebo zaberaněním. Obsahem standardu je příprava autogenu s příslušenstvím, proměření a uřezání piloty nebo jehly na potřebnou délku, zahrocení konce piloty a vyříznutí manipulačního otvoru o průměru 2,5 až 5 cm, veškerá manipulace s pilotou nebo jehlou.

Nastražení a zaberanění ocelových nebo dřevěných pilot
Nastražení a zaberanění slouží k umístění piloty do polohy předepsané projektem za účelem přenášení zatížení ze stavebního objektu na základovou půdu. Obsahem standardu je přesun pilot k beranidlu, nasazení a upevnění ochranného čepce na hlavu piloty, upnutí k lanu navijáku, zvednutí a postavení na terén nebo na dno řečiště, zajištění proti vychýlení z polohy, obsluha, zajišťování a posun stroje podle postupu beranění až do vzdálenosti 10 m, při stražení prováděném z lodi i zajišťování plavidla, při ručním beranění odměření místa beranění, potřebné předražení otvoru do země železným průbojem, nastražení ocelové jehly a zaražení ruční palicí do potřebné hloubky a polohy, odříznutí konce zaberaněného dřevěného kůlu, nebo při strojním beranění uvedení stroje do chodu po předchozím nastražením piloty, beranění do potřebné hloubky a polohy, obsluha, řízení a ošetřování stroje, po zaberanění zajišťování stroje, sejmutí ochranného čepce, proměření a odříznutí hlavy dřevěné piloty a při beranění prováděném z lodi i zajišťování plavidla.

Vytažení ocelových nebo dřevěných pilot
Vytažení ocelových pilot se provádí je-li předepsáno projektem a piloty jsou zaberaněny pouze dočasně. Obsahem standardu je pro ruční vytažení uvolnění zaberaněné ocelové jehly nebo dřevěného kůlu poklepem ruční palicí nebo odkopem horniny, vytažení ručně nebo pomocí ručního zvedáku, očištění a odložení, pro strojní vytažení se jedná o uvolnění zaberaněné piloty, upnutí ke strojnímu navijáku nebo vytahovači, vytažení, očištění a uložení, obsluhu, zajišťování a přemisťování stroje s příslušenstvím až do vzdálenosti 10 m, při vytahování pilot prováděném z lodi i zajišťování plavidla.

Opracování kůlů nebo pilot ze dřeva
Opracováním se rozumí nutná úprava dřevěných kůlů a pilot pomocí ploché oceli před jejich použitím pro zaberanění. Obsahem standardu je výběr kulatiny nebo tyčoviny, podložení nebo uložení na pracovní kozy a připevnění tesařskými skobami, proměření a provedení výřezu strojní pilou, přitesání nebo přiříznutí hrotu piloty nebo kůlů, zkosení hran silnějšího konce piloty pro nasazení železné zděře, provedení úchytných důlků na hlavě piloty, osazení a přibití železné botky na zahrocený konec piloty, naražení zděře na hlavu piloty a její odložení.

Nastavení pilot ze dřeva
Nastavení piloty ze dřeva slouží k prodloužení zaberaněné piloty. Obsahem standardu je výběr kulatiny, proměření a provedení úpravy podle způsobu nastavení (přeplátování), přesun k zaberaněné pilotě, úprava hlavy piloty, nasazení nástavce s potřebným provedením šroubových spojů.

Zřízení výplně pilot nezapažených nebo zapažených, s ponecháním nebo
vytažením pažnic

Výplň pilot znamená vytvoření piloty do zapaženého nebo nezapaženého vrtu prostřednictvím betonu prostého, železobetonu nebo kameniva. Obsahem standardu je při výplni železobetonem osazení ocelové výztuže (armokošů) do vrtů pro piloty včetně potřebného nastavení a svaření jednotlivých dílců armatury a manipulaci se svařovacím přístrojem, zajištění výztuže proti vychýlení a dále i při výplni betonem prostým osazení betonovacích trub s příslušenstvím, zavádění domíchávače při transportu betonové směsi, postupné plnění betonovacích trub směsí a její zpracování, případně současné vytahování pažnic vrtnými soupravami podle postupu betonáže a jejich uložení v pracovním prostoru, odčerpávání suspenze z vrtu podle postupu betonáže v případě pažení vrtu suspenzí, manipulace s betonovacími troubami, jejich čištění po zabetonování piloty a přemisťování k dalšímu vrtu, v případě výplně kamenivem doprava kameniva do vrtu.

Ocelové zápory
Zápora je ocelová konstrukce osazená do vrtu sloužící ke zřízení pažící stěny. Obsahem standardu je přísun zápory k vrtu, osazení do vrtu, zabetonování spodního  konce, provedení základního nátěru, případně svařování a obsyp zápory pískem.

Ocelové pažnice
Pažnice ponechaná trvale ve vrtu je určena jako plášť výplně vrtu. Obsahem standardu je příprava pažnic z ocelových trub na potřebnou délku za použití svařování, manipulace jeřábem a zajišťování vrtu ocelovými pažnicemi.

Trubkové mikropiloty
Mikropilota je stavební prvek z nosné ocelové konstrukce zainjektované do vrtu za účelem přenášení tlakového a tahového namáhání do základové půdy. Obsahem standardu je plnoprofilové vrtání vrtnou soupravou, sestavení mikropiloty ze silnostěnných trubek spojovaných na závit, vyčištění vrtu, vyztužení vrtu trubkou, výroba cementové zálivky a úpravy po injektování (bez injektování).

Hlavy trubkových mikropilot
Pro spojení s konstrukcí jsou určeny hlavy trubkových mikropilot. Obsahem standardu je našroubování nebo přivaření hlavy mikropiloty z ocelové desky a její zabezpečení svarem.

Výztuž pilot
Výztuž pilot z betonářské oceli je nedílnou součástí výplně pilot z betonu železového, zaručující požadované vlastnosti piloty. Obsahem standardu je manipulace se svazky betonářské oceli pomocí autojeřábu, rozvázání svazku betonářské oceli, čtení plánu, rozměření délky, stříhání prutů, označení míst ohybů a ohýbání prutů, svazování do svazků včetně označení štítky, případně výroba armokošů svařováním.

Ledolamy
Ledolamy jsou ochranné konstrukce určené k zabezpečení mostních konstrukcí proti poškození plovoucími ledy. Obsahem standardu je vytvoření konstrukce ledolamu z trámů a řeziva s provedením šroubových a skobových spojů, manipulace s materiálem a s ledolamem pomocí autojeřábu nebo stavebního vrátku, přesun ledolamu po vodě s použitím voru, prámu nebo lodě.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Pro zvláštní zakládání objektů vodorovně 20 m, svisle 3 m.
Pro dřevěné konstrukce mostů vodorovně 20 m, svisle 4 m.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace.
Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

ZPŮSOB MĚŘENÍ
Množství jednotek ledolamů se určuje v m3 objemu dřeva v konstrukci. Množství jednotek pro opracování kůlů a dřevěných pilot se určuje v m3 projektovaného objemu dodání těchto prvků. Délka zaražení nebo zaberanění jehly, kůlu, piloty nebo zápory je vzdálenost jejich hrotů od průsečíku jejich osy s terénem nebo dnem pod vodní hladinou toku. Množství jednotek pro úpravu jehel, pilot a zápor se určuje v t hmotnosti projektovaných konstrukčních prvků. Množství jednotek zřízení výplně pilot se určuje v m délky výplně piloty. Množství jednotek ocelových pažnic se určuje v m pažnic ponechaných trvale ve vrtu. Množství jednotek ochranného pláště pilot se určuje v m2 povrchu piloty opatřované ochranným pláštěm.

__________________________________________________________________

2 TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.

Jsou to zejména:
ČSN EN 12699 Provádění speciálních geotechnických prací – Ražené piloty
ČSN 73 1002 Pilotové základy
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí
ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN P ENV 1992-1-3 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Betonové dílce a montované konstrukce
ČSN 73 1205 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
ČSN P ENV 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby
ČSN P ENV 1992-1-3 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Betonové dílce a montované konstrukce
ČSN P ENV 1993-5 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 5: Ocelové piloty a štětové stěny

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k provedení pilot se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:

ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení
ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN EN 844-3 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 3: Obecné termíny vztahující se k řezivu
ČSN 42 0139 Tyče pro výztuž do betonu. Technické a dodací podmínky
ČSN 42 0159 Tyče válcované za tepla pro výztuž do betonu
ČSN 42 5512 Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216
ČSN 42 5533 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 335. Rozměry
ČSN 42 5534 Tyče pro výztuž do betonu zkrucované za studena z oceli značky 10 338.
ČSN 42 5535 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry
ČSN 42 5536 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 607. Rozměry
ČSN 42 5538 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 505 Rozměry
ČSN 42 6410 Tažený ocelový drát pro všeobecné účely
ČSN P ENV 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná, žebírková, betonářská ocel
- Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě
ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení
ČSN 42 5550 Tyče průřezu I z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry
ČSN 42 5570 Tyče průřezu U z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry
ČSN 42 5676 Kolejnice pro důlní a polní dráhy. Rozměry

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ


Armokoš pro navázání betonových konstrukcí je výztuž, která není staticky posuzována z hlediska únosnosti vlastní piloty a slouží pro spojení s navazující konstrukcí.

Beton prostý u pilot zhotovovaných na místě je beton bez výztuže nebo s výztuží hmotnosti do 30 kg/m3, u pilot průměru do 450 mm,
do 15 kg/m3, u pilot průměru přes 450 mm.

Beton železový u pilot zhotovovaných na místě je beton s výztuží hmotnosti
přes 30 kg/m3, u pilot průměru do 450 mm,
přes 15 kg/m3, u pilot průměru přes 450 mm.

Pro posouzení, zda se jedná o pilotu z betonu prostého nebo železového je rozhodující množství výztuže v celé pilotě. Délka piloty je vzdálenost od projektované horní úrovně hlavy nebo hlavice piloty ke dnu vrtu, přičemž se do této délky započítává i hlavice piloty současně prováděná. Hlava piloty typu VÚIS je horní rozšířená část piloty nebo horní část piloty stejného průměru (případně i pod hlavicí), prováděná stejným vrtným nástrojem jako pilota. Hlavice piloty je horní rozšířená číst samostatné piloty prováděná současně s pilotou vrtným nástrojem většího průměru než pilota. Hloubka piloty je vzdálenost od úrovně, na níž je umístěna vrtná souprava k základové spáře piloty, popřípadě paty. Mikropilota je stavební prvek z nosné ocelové konstrukce zainjektované do vrtu, který je schopen přenášet tlaková i tahová namáhání do základové půdy. Nadbetonování piloty je z technických důvodů znehodnocená vrstva betonu piloty (např. bentonitovou suspenzí, vodou apod.).

Pažnice vrtu
dočasná (manipulační) je pažnice, která se po skončení své funkce z vrtu odstraní,
trvalá je pažnice ponechaná ve vrtu jako plášť výplně vrtu.

Pilota na místě betonovaná je stavební základový prvek přenášející zatížení ze stavebního objektu na základovou půdu do hloubky. Je buď na celou délku nebo na její větší část zapuštěna do základové půdy.

Za pilotu se považují stavební prvky, které musí splňovat tyto podmínky:
při nejmenším průměru piloty do 600 mm musí být poměr délky k jejímu průměru nejméně 5 : 1, při nejmenším průměru piloty přes 600 do 1650 mm musí být poměr délky piloty k jejímu průměru nejméně 3 : 1, při nejmenším průměru piloty přes 1650 mm musí být délka piloty nejméně 5 m. Pilota nezapažená je pilota zřizovaná bez ohledu na technologii provádění, avšak bez použití pažící suspenze nebo pažnic. Za pažnici se nepovažuje chránička (límec), tj. krátká pažnice v délce do 1 m, osazená v horní části vrtu bránící napadání zeminy do vrtu. Pilota zapažená je pilota zřizovaná bez ohledu na technologii provádění, avšak s použitím pažnice, pažící suspenze nebo jiného média. Suspenze bentonitová je koloidní směs vody, jílu a příp. chemických přísad, které umožňují stabilizaci a plastifikaci suspenze. Bentonitová suspenze plní funkci pažící u vrtu pro piloty a podzemní stěny. Zápora je ocelová konstrukce, osazená do vrtu za účelem zřízení pažící stěny.

ZKRATKY

neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení pilot je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO KAMENIVO
frakce
křivka zrnitosti
mrazuvzdornost
procento odplavitelných částic
nasákavost
mrazuvzdornost

PRO PREFABRIKÁTY
rozměry
moment zatížení

PRO BETON
prostředí
pevnost
konzistence
doba ošetřování betonu
odolnost proti průsaku vody

PRO ŘEZIVO PRO BEDNĚNÍ
druh a popis
rozměry
vlhkost

PRO PAŽNICE Z TRUB OCELOVÝCH
průměr trubky
tloušťka stěny

PRO VÁLCOVANÉ TYčE A KOLEJNICE
rozměry
hmotnost
označení průřezu
 


   Copyright RTS, a.s.