ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
      21 Úprava podloží
      22 Piloty
      23 Štětové stěny
      24 Studny
      26 Vrty
      27 Základy
      28 Zpevňování hornin
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  27 - Z��klady

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Zdivo základové z lomového kamene

Zdivo základové z lomového kamene plní funkci zdiva výplňového nebo rubového a slouží jako základ po objekty vodního stavitelství, pod zdi a valy a má tvar klenby, pásů, prahů, věnců a ostruh, patek a bloků, zřizované v hloubce do 5 m, v prostoru zapaženém i nezapaženém, nebo se používá jako nelícované zdivo základových pásů nebo patek v rámci běžných stavebních prací. Obsahem standardu je očištění podkladu pro zdivo, přísun malty japonkou, přemístění truhlíku, zdění z lomového kamene včetně založení, zatření malty na poslední vrstvě, opatření proti prosakující vodě, u zdiva rubového jednostranné lícování v průběhu zdění, případné odstranění napadávky, nebo pro zdivo základových pásů nebo patek je obsahem standardu očištění podkladu pro zdivo, namaltování, vybrání, hrubé očištění a otlučení kamene, ukládání kamene s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou, zatření malty na poslední vrstvě.

Polštáře pod základy
Polštáře zhutněné pod základy se zřizují za účelem zlepšení základových poměrů
stavebních objektů. Obsahem standardu je ruční přehoz drceného kameniva nebo štěrkopísku do výkopu, rozhrnutí materiálu po vrstvách podle postupu hutnění, potřebný přehoz materiálu ve výkopu, zhutnění strojním pěchem a urovnání podkladu.

Beton základových konstrukcí prostý, prokládaný kamenem nebo železobeton
Beton základových konstrukcí je určen pro přenášení zatížení ze svislých konstrukcí do podloží. Obsahem standardu je pro mostní konstrukce vyčištění základové plochy (pracovní spáry), signalizace a zavádění sklápěčů a automixů, odebírání betonové směsi (vypouštění), zavádění hadic čerpadla do konstrukce, kontrola bednění v průběhu betonáže, rozhrnování, vibrování a propichování směsi, pro ostatní konstrukce je obsahem standardu vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku nebo vypuštění z kontejneru, nebo ukládání čerpadlem nebo pásovým dopravníkem na automixu, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, případně vlhčení kamene a uložení kamene do konstrukce, strojní hutnění (kromě betonu prokládaného kamenem), vyrovnání a úprava povrchu konstrukce, u základů pod stroje úprava povrchu dřevěným hladítkem, u železobetonu po dobu betonáže udržování armatury v předepsané poloze a případné kropení a ochrana betonu před povětrnostními vlivy.

Bednění základových konstrukcí
Bednění je plošná konstrukce nutná k vytvoření potřebného tvaru monolitických betonových nebo železobetonových základových konstrukcí zřízená z řeziva, ze standardních desek z překližky nebo z bednících prvků. Obsahem standardu je vytýčení osy bednění, pro mostní konstrukce vytýčení půdorysu, zhotovení a osazení základních trámů, výroba a sestavení bednění z prvků, zajištění polohy bednění vzpěrami, rozpěrami, táhly a zarádlováním, kontrola hotového bednění z pohledu kvality a bezpečnosti práce, pro ostatní konstrukce je obsahem standardu vyznačení okraje a obrysu na dno výkopu nebo podloží a vynesení výšky konstrukce od daných bodů, výběr a řezání obedňovacího materiálu s potřebným přesunem v pracovním prostoru, případně montáž pomocného lešení, osazení svislých a vodorovných převázek, skruží a ramenátů, sestavení bednění z prken, hrubých dílců nebo standardních desek z překližek, vynechání otvorů pro vyčištění vnitřku bednění a jejich dodatečné zabednění, provedení hřebíkových a skobových spojů, rozepření vzpěr bednění rozpěrkami, vyvrtání otvorů ve stěnách bednění el. vrtačkou a stažení bednění stahovacím drátem, zajištění konstrukce bednění zápěrami a vzpěrami proti vychýlení, odstranění zbytků materiálu a nečistot uvnitř bednění, potřebná manipulace s materiálem a pomocným lešením v pracovním prostoru, případná ochrana bednění proti přilnutí betonu.

Odstranění bednění základových konstrukcí
Odstraněním bednění se rozumí demontáž a odstranění bednící konstrukce kromě bednění zabudovaného. Obsahem standardu je přestřižení stahovacích drátů, uvolnění spojů a odebrání spojovacího materiálu z bednění, odstranění převázek a vzpěr, zápěr, skruží a ramenátů, uvolnění obedňovacích prvků od betonu, ustřižení stahovacích drátů a přihnutí zbylých konců ke konstrukci, případná demontáž pomocného lešení, a uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Bednění a odbednění kotevních otvorů a prostupů
Bednění slouží k vytvoření otvorů a prostupů v betonových konstrukcích v souladu s požadavky projektu a následně provedené odstranění bednění po provedení betonáže. Obsahem standardu je výběr prken a potřebného materiálu, orýsování tvaru na potřebné uřezání prken, sestavení a sbití matric kotevních otvorů a prostupů hřebíky, nátěr přípravkem proti přilnavosti betonu, rozměření polohy otvoru a přesné osazení matrice na bednění, přibití a zajištění matrice proti vychýlení z polohy, odbednění obsahuje uvolnění a odtržení hřebíkových spojů a zajišťovacích prvků, uvolnění nebo vysekání matric, vyčištění otvorů a zajištění proti znečištění.

Výztuž základových konstrukcí
Výztuž z betonářské oceli je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je přesun výztuže, rozvázání svazku výztuže, čtení plánu, rozměření a vyznačení polohy hlavní nebo rozdělovací výztuže v konstrukci, uložení výztuže a její zajištění svázáním nebo svařením, provedení svarových spojů nosných (silových) u výztužných ocelí v místě křížení prutů nebo spoje podélné včetně přesahů nebo příložek, zajištění krycí vrstvy podložkami, dále vyznačení polohy třmínků v konstrukci, uložení třmínků a jejich zajištění svázáním nebo svařením, nebo rozměření a vyznačení sítě v konstrukci, uložení sítě a její zajištění včetně přizpůsobení již uložené výztuže, zajištění krycí vrstvy podložkami.

Nosné nebo spojovací svary základových konstrukcí při montáži dílců
Nosné nebo spojovací svary jsou určeny ke spojení ocelových doplňkových konstrukcí nebo betonářské oceli vzájemně přesahem nebo na podložku. Obsahem standardu je čištění svarové plochy ocelovým kartáčem, kontrola dílce, uchopení svařovacích kleští, nasazení elektrody, sklopení kukly, zapálení oblouku, svařování, odklopení kukly, odhození zbytku elektrody, očištění kořenové vrstvy sváru, očištění jednotlivých vrstev sváru, očištění poslední vrstvy sváru a okolí, zacelení začátku a konce sváru, kontrola sváru, vytavení elektrod.

Montáž prefabrikovaných základových konstrukcí
Prefabrikované základové konstrukce jsou určeny pro přenášení zatížení ze svislých konstrukcí do podloží. Obsahem standardu je výškové a osové rozměření včetně vyznačení obrysů, rozprostření maltového lože, osazení dílce pomocí jeřábu, zajištění spár lištou, zmonolitnění spojů, odstranění lišt a jejich očištění, odepnutí háků, případně odstranění háků a závěsných ok upálením (uchopení svařovací kukly, nasazení elektrody, sklopení kukly, zapálení oblouku, odklopení kukly, odhození zbytku elektrody a očištění plochy, vytavení elektrody včetně manipulace s pracovními prostředky).

Zálivka kotevních otvorů
Zálivkou kotevních otvorů se vyplňuje zbývající prostor vzniklý po montáži kotvících prostředků do kotevních otvorů. Obsahem standardu je donesení vody, polití a vystříkání betonu a bednění, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční hutnění, úprava povrchu zálivky dřevěným hladítkem.

Základy pod stroje a motorová zařízení domácností
Základy pod stroje nebo technologická zařízení jsou tvořeny soustavou betonových nebo železobetonových prvků pod terénem i nad ním, přenášejících na základovou spáru případně na stropní konstrukci budovy statické a dynamické účinky strojů, technologických zařízení, potrubí s pohybujícím se přepravovaným médiem atd. Obsahem standardu je očištění základové plochy, vyznačení obrysu a vynesení výšky konstrukce od daných bodů, výběr a řezání obedňovacího materiálu s potřebným přesunem v pracovním prostoru, vytvoření tvaru základu a polohové zajištění bednění, nátěr bednění přípravkem proti přilnavosti betonu, doprava betonové směs do bednění ručně nebo čerpadlem, hutnění ručně nebo vibrátorem, stažení povrchu latí a odbednění, pro základy pod zařízení domácností je obsahem standardu i provedení hladké cementové omítky, potěru a vynechání otvorů pro kotevní železa.

Hranice dřevěné z pražců
Hranice dřevěné z pražců slouží jako podpěrné dočasné konstrukce při stavbách mostů nebo mostních provizorií. Obsahem standardu je půdorysné vyměření konstrukce, příp. nutné vyrovnání základové spáry kamenivem, kladení pražců ručně nebo autojeřábem, provedení skobových spojů a zajištění pomocným řezivem, po skončení funkce dřevěné hranice její rozebrání ručně nebo autojeřábem, odvoz do 20 m, očištění a nakonzervování ocelových částí.

Bárky ze dřeva měkkého
Bárky dřevěné se používají jako nosné konstrukce pro provizorní mostní konstrukce, budované z vodní hladiny upevněné na pilotách nebo základech. Obsahem standardu je vytvoření konstrukce bárky z trámů a řeziva s provedením šroubových a skobových spojů, manipulace s materiálem a s bárkou pomocí autojeřábu nebo stavebního vrátku, přesun bárky po vodě s použitím voru, prámu nebo lodě.

Vodící zídky železobetonové a šablony ocelové
Vodící konstrukce jsou určeny jako pomocné konstrukce pro následné zřizování podzemních stěn. Obsahem standardu je pro zídky železobetonové jsou nutné zemní práce, srovnání terénu, vytýčení osy bednění, výroba a sestavení bednění z řeziva, zajištění polohy bednění, přísun výztuže, uložení výztuže a její zajištění svázáním, nahození betonu do bednění, ruční hutnění, urovnání povrchu betonu, odbednění a uložení získaného materiálu v pracovním prostoru, pro šablony ocelové je obsahem standardu osazení šablony pomocí autojeřábu a demontáž s přemístěním.

Úpravy koster z betonářské oceli
Jedná se o ztužení kostry na hranách konstrukce válcovanou ocelí pro zvýšení pevnosti nebo potažení svařovanou sítí za stejným účelem nebo potažení hustým drátěným pletivem za účelem náhrady bednění. Obsahem standardu je pro ztužení hran příprava válcovaných profilů v potřebných délkách a přivaření na hrany kostry z betonářské oceli, pro potažení a obalení kostry je obsahem standardu urovnání pletiva, střih, natažení pletiva na připravený podklad včetně napnutí ocelových strun, přichycení k rámu a strunám drátem, nebo nastříhání a ohnutí svařovaných sítí do potřebného tvaru a přichycení ke kostře vázacím drátem.

Zdivo základových konstrukcí z cihel
Zdivo základových konstrukcí z cihel je určeno pro přenášení zatížení ze svislých konstrukcí do podloží. Obsahem standardu je očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu, polití cihel vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení konstrukce, natažení a stočení šňůry, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty o tl. 1,5 cm pod lože cihel, ukládání cihel na vazbu, sekání cihel, vlhčení a zalití spár řídkou maltou, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů a propsání, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m, manipulace s materiálem.

Zdivo základové z bednících tvárnic
Zdivo z bednících tvárnic je určeno pro zdivo základové s použitím bednících tvárnic jako ztraceného bednění. Obsahem standardu je očištění podkladu pro zdivo, rozměření a založení konstrukce, natažení a stočení šňůry, rozepsání jednotlivých řad na lať, ukládání tvárnic na vazbu, sekání tvárnic, provážení hran a koutů svisle olovnicí, přísun a nahození betonové směsi do otvorů tvárnic, případně ruční zhutnění.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Pro základy v rámci zvláštního zakládání objektů vodorovně 5 m, svisle 3 m. Pro zdivo základové z lomového kamene v rámci vodních staveb v pracovním prostoru délky 10 m, šířky 10 m a výšky 3,5 m. Pro základy mostů z betonu vodorovně 2 m, svisle 0 m. Pro základy mostů z prefabrikátů v pracovní zóně jeřábu. Pro konstrukce dřevěné základů mostů vodorovně 20 m, svisle 4 m. Pro základové konstrukce nádrží a jímek – bednění vodorovně 20 m, svisle 6 m, výztuže vodorovně 20 m, svisle 4 m, pro betony vodorovně i svisle 0m. Pro základové konstrukce objektů zvláštních – bednění vodorovně 20 m, svisle 4 m, výztuž vodorovně 10 m, svisle 0 m, betony vodorovně i svisle 0 m, zdivo vodorovně 10 m, svisle 0 m.
a) Pro běžní stavební práce - u konstrukcí dosud nezastropených
- zdivo vodorovně 10 m, svisle 3,5 m,
- bednění vodorovně 20 m, svisle 4 m,
- výztuže vodorovně 10 m, svisle 0 m,
- betony vodorovně i svisle 0 m,
- prefabrikáty osazované strojně před zastropením 0 m.
b) Pro běžné stavební práce - u konstrukcí již zastropených
- veškeré konstrukce vodorovně 10 m, svisle 3,5 m.
Pro stavební práce z prefabrikovaných dílců v pracovní zóně jeřábu. Pro základy v rámci lesnickotechnických meliorací vodorovně 10 m, svisle 1,5 m. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí
nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Množství jednotek betonových konstrukcí u mostů se určuje v m3 objemu konstrukce; od celkového objemu se odečítá objem otvorů, kapes, prostupů, drážek apod. objemu jednotlivě přes 0,1m3. Množství jednotek betonářské výztuže a svařovaných sítí se určuje všeobecně v t podle projektu. Množství jednotek bednění u mostů se určuje v m2 rozvinuté plochy obedněné konstrukce; plocha bednění otvorů, kapes,prostupů, drážek apod. objemu jednotlivě do 0,1 m3 se od plochy bednění konstrukce neodečítá ani se k ní nepřičítá.

Množství jednotek zdiva z lomového kamene u mostů se určuje v m3 objemu
- u zdiva rubového součinem lícní plochy zdiva včetně spár a tloušťky 350 mm,
- u zdiva ostatního na cementovou maltu z objemu příslušné části konstrukce včetně spár,
- od celkového objemu zdiva se odečítá objem otvorů, výklenků, kapes, rýh prostupů a jiných konstrukcí zasahujících do zdiva, pokud je jednotlivě větší než 0,20 m3 u zdiva výplňového a rubového

Množství jednotek bárek ze dřeva se určuje v m3 objemu dřeva v konstrukci. Množství jednotek hranic dřevěných se určuje v m3 objemu nejmenšího pravoúhlého rovnoběžnostěnu opsaného hranici. Objem zdiva základového z lomového kamene u vodních staveb se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,2 m3 se od celkového objemu neodečítá. Objem zdiva základového z kamene u LTM se určuje v m3 projektovanékonstrukce se spárami; od celkového objemu se odečítá objem otvorů, výklenků, rýh, kapes, prostupů a části jiných konstrukcí zasahujících do zdiva jednotlivě větší než 0,1 m3 u zdiva obkladního a 0,2 m3 u zdiva ostatního. U zdiva zaobleného půdorysu se délka měří po delší líci, u zaoblených rohů a koutů zdiva se k zaoblení do poloměru 50 mm nepřihlíží. Objem zaobleného zdiva (nikoliv v omítce) v koutech o poloměru větším než 50 mm se určí jako 1/3 součinu plochy nejmenšího opsaného čtyřúhelníku a výšky zdiva.

Objem zdiva základového z betonu u LTM se určuje v m3 projektované konstrukce; od celkového objemu se odečítá objem otvorů, výklenků, rýh, kapes, prostupů a části jiných konstrukcí zasahujících do zdiva jednotlivě větší než 0,1 m3. U betonového zdiva, jehož půdorys má zaoblený tvar, se délka měří po delším líci, u zaoblených rohů se k zaoblení do poloměru 50 mm nepřihlíží. Množství jednotek konstrukcí osazovaných se určuje v kusech osazovaných dílců. Množství jednotek zdiva základového u běžných stavebních prací se určuje v m3 objemu konstrukce.

Do objemu zdiva se započítává:
- objem zdiva vyloženého (přečnívajícího) z líce zdiva a objem klenbových nadezdívek – do svislého zdiva.
Od objemu zdiva se odečítá:
- objem rýh, průduchů, výklenků a jiných dutin jednotlivě větší než0,1 m3, je-li
současně průřezová plocha kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě větší než 0,05
m2,
- objem otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovený
z rozměrů kótovaných ve výkresech, při zalomeném ostění oken a
balkónových dveří zmenšených na šířce 0 100 mm,
- objem překladů, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových,
- objem komínových a ventilačních průduchů o průřezové ploše přes 0,05 m2.

Množství jednotek betonových konstrukcí u běžných stavebních prací se určuje v m3 projektovaného objemu. U základů se množství zvyšuje o 3,5%, pokud z důvodu úspory bednění byla v projektu předepsána betonáž přímo do výkopu.

Obecně platí:
- objem částí, jejichž tvar je nepravidelný, lze určit přibližně podle matematických vzorců,
- objem proniku dvou nebo více konstrukcí se započítává jen jednou a to ke konstrukci, která má v místě proniku větší rozměry. Při stejných rozměrech se připočítává ke konstrukci podporující,
- je-li dveřní otvor v příčce nebo ve stěně umístěné ve výklenku zdi větší tloušťky, oceňuje se slabší zdivo tl. do 50 mm jako příčka nebo stěna, je-li alespoň na jedné straně otvoru nebo nad ním vzdálenost mezi vnější stranou zárubně a zdí (překladem) větší než 150 mm. Je-li vzdálenost menší, oceňuje se slabší zdivo v tloušťce okolní zdi s odečtením objemu otvoru.

Do objemu betonu se započítává:
- objem dilatačních příčných vložek; je-li dilatace vytvořena bedněnou mezerou objem mezery se nepřičítá,
- objem zakotvení, zavázání, uložení, vetknutí do konstrukcí z jiného materiálu,
- objem zdiva ostění 1 x nebo 2 x zalomeného,
- objem částí zesilujících konstrukci, s kterou funkčně souvisejí a současně nemají samostatnou cenu, např. žebra a zesilující pilíře zdí přečnívající z líce, do objemu zdi.

Od objemu betonu se odečítá:
- objem rýh, průduchů, výklenků, kapes, prostupů a dutin, pokud jsou zakresleny
v dokumentaci, jednotlivě větší než 0,1 m3, je-li současně průřezová plocha
kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě větší než 0,05 m2,
- objem otvorů okenních a dveřních a podobných, z předepsaných rozměrů ve
výkresech,
- objem kotevních otvorů trvale otevřených (nezabetonovaných, popř. kotevních
prostupů) i těch, které budou po osazení kotev zality betonem,
- objem projektované podkladní vrstvy obvykle tl. do 80 mm z betonu prostého
ukládané na dno výkopu k ochraně výztuže základů před znečištěním zeminou.
Vrstva se ocení samostatně jako mazanina.

Od objemu se neodečítá:
- objem vložené výztuže, kotevních želez, plně zabetonovaných válcovaných
profilů I, E, U, UE, L vodorovných i svislých.
Množství jednotek bednění u běžných stavebních prací se určuje v m2 rozvinuté
plochy betonové konstrukce. Plocha se určí jako součet ploch tvarově jednoduchých figur, do kterých se celá bedněná plocha rozloží. U ploch nepravidelných ji lze určit přibližně podle matematických vzorců. U konstrukcí s obklady vloženými do bednění (izolační desky apod.) se rozměry zvětší o tloušťku tohoto obkladu. Při proniku dvou bedněných konstrukcí určuje se příslušný rozměr ke koutu (styku) obou bedněných ploch konstrukce.

Do celkové plochy bednění příslušného konstrukčního prvku se započítává:
- plocha ostění, rýh, drážek, průduchů, výklenků, kapes,prostupů dutin, pokud jsou zakresleny v dokumentaci, o pohledové, případně průřezové ploše kolmé na nejdelší rozměr větší než 0,05 m2,
- plocha bednění dilatačních a pracovních spár,
- plocha výstupků betonové konstrukce.

Od plochy bednění se odečítá:
- plocha bednění překrývající bedněné otvory, výklenky apod. jednotlivě větší než 2,5 m2.
Množství měrných jednotek vodících zídek z betonu se určuje v m délky společné osy zídek.
Množství měrných jednotek vodících šablon ocelových se určuje v m délky společné osy zídek.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE


Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 01 34.. Výkresy ve stavebnictví
- ČSN EN ISO 4157-1 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1:
   Budovy a jejich části
- ČSN EN ISO 3766 Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
- ČSN EN ISO 4066 Výkresy stavebních konstrukcí - Specifikace výztuže do betonu
- ČSN 73 0001-2 Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 2: Betonové
   konstrukce
- ČSN ISO 3898 Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Označování - Základní
   značky
- ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
- ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí
- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí
- ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a
   pravidla pro pozemní stavby
- ČSN P ENV 1992-1-3 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla -
   Betonové dílce a montované konstrukce
- ČSN 73 1205 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
- ČSN P ENV 1992-3 Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Betonové základy
- ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
- ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 73 3251 Navrhování konstrukcí z kamene
- ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
- ČSN P ENV 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla
   pro pozemní stavby

__________________________________________________________________

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k provedení základů se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:

- ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení
- ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky
- ČSN 72 2430-1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení
- ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
- ČSN EN 844-3 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 3: Obecné termíny vztahující
   se k řezivu
- ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení
- ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace
- ČSN 72 2610 Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly plné - CP
- ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení
- ČSN 42 0139 Tyče pro výztuž do betonu. Technické a dodací podmínky
- ČSN 42 0159 Tyče válcované za tepla pro výztuž do betonu
- ČSN 42 5512 Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216
- ČSN 42 5533 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 335. Rozměry
- ČSN 42 5534 Tyče pro výztuž do betonu zkrucované za studena z oceli značky
  10 38.Rozměry
- ČSN 42 5535 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry
- ČSN 42 5536 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 607. Rozměry
- ČSN 42 5538 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 505 Rozměry
- ČSN 42 6410 Tažený ocelový drát pro všeobecné účely
- ČSN P ENV 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná, žebírková, betonářská ocel
   500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ


Patka je betonová nebo kamenná deska uložená pod sloupem chmelnicové konstrukce rozkládající tlakové síly a zabraňující pronikání sloupu do půdy. Zóna pracovní jeřábu je prostor omezený dosahem ramene jeřábu v jeho pracovní poloze. Beton prostý je beton bez výztuže anebo s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti do 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Beton železový (železobeton) je beton s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti přes 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Konstrukce nezastropená je každá konstrukce v podlaží zakrytém stropní konstrukcí (při provádění). Konstrukce zastropená je každá konstrukce v podlaží zakrytém stropní konstrukcí (při provádění).

Patka základová je konstrukce o průřezu (půdorysu) např. čtverce, obdélníka, kruhu, víceúhelníka, oválu, kde při šířce opsaného pravoúhlého obrazce v základové spáře
- do 600 mm výška nepřesahuje 5 šířek,
- přes 600 mm do 1650 mm výška nepřesahuje 3 šířky,
- přes 1650 mm výšky nepřesahuje 5 m.

Pás základový je základová konstrukce svislá, stěnově šikmá nebo uskakovaná, u níž převládá délka a výška nepřesahuje 2,5násobek šířky (tloušťkyé v základové spáře, popř. v uskočení pro každý uskočený stupeň. Zeď zděná z prvků na maltu anebo monolitická je nosná svislá konstrukce - tl. 250 mm a více (základová při výšce přes 2,5násobek tloušťky v základové spáře pod vodorovnou izolaci a kde izolace není, 150 mm nad projektovaný
terén).

Konstrukce kovové stavební doplňkové pro montáž prefabrikovaných dílců jsou výrobky zámečnického charakteru zhotovené
- z profilové oceli, plechu, šroubů a matic řezáním, stříháním, tvarováním a
svářením,
- z betonářské oceli svařováním.

Polštáře pod základy jsou stavební konstrukce z kameniva nebo sypaniny určené k zlepšení základových poměrů.

Stěny podzemní jsou stěny budované do rýh pažených suspenzí z betonu, jílocementu nebo jílu, včetně nadzemní části do projektované úrovně. Z hlediska funkce se rozlišují stěny:
- pažící, určené především k zabezpečení stavebních výkopů;
- těsnící (hradící), určené k zamezení průsaku vody, případně jiné kapaliny horninou;
- konstrukční (základové), které – zpravidla po splnění dočasné funkce pažící, popř. těsnící – přejímají definitivní funkci svislé nosné konstrukce objektu přenášející zatížení na základovou spáru.

Zdivo výplňové je zdivo nenosné, které tvoří jen výplň mezi prvky nosné konstrukce objektu.
Parametry pro montáž prefa dílců:
Největší délka uložení l(x) je vzdálenost v metrech, do které je možno uložit dílec dané hmotnosti. Tato délka je omezena největším vyložením jeřábu.
Největší délka uložení l(x) v metrech (m) je dána vztahem l(x) = 1 : (Qp . k) kde
k = konstanta - její stanovení viz „Tabulka“
p = konstanta - její stanovení viz „Tabulka“
Q = hmotnost daného dílce v tunách (t), pro který se l(x) zjišťuje, s přípočtem na závěsné zařízení stropů Spiroll 0,7 t, u ostatních dílců 0,4 t s výjimkou montovaných kanálů pro rozvody, kde se přípočet na závěsné zařízení nepočítá.

Největší hmotnost dílce Q(max) – viz „Tabulka“ – určuje nejvyšší přípustnou hmotnost dílce v tunách. Je limitující podmínkou pro platnost všech cen části ceníku.
Největší vyložení jeřábu l(max) – viz „Tabulka“ – je největší vodorovná vzdálenost od svislé osy otáčení po svislou osu závěsu břemene.
Orientační největší délka uložení (l) je údaj uvedený v popisech cen montáže pro největší konkrétní hmotnost dílce.

Práce stavební z prefabrikovaných dílců je:
a) montáže prefabrikovaných dílců, kde stavební díl je složen z jednoho druhu dílců (např. vodorovná konstrukce složená ze stropních desek nebo panelů, schodišťová ramena), včetně specifikací,
b) práce spojená s montáží prefabrikovaných dílců jako svařování, úpravy spár, dobetonování a propojení trubek pro instalaci v místech dobetonování v souvislosti s montáží,

Skutečná délka uložení je nejkratší vzdálenost mezi těžištěm dílce uloženého v konstrukci a osou:
- jeřábové dráhy u kolejových jeřábů. Měří se v kolmém průmětu do vodorovné roviny proložené osou jeřábové dráhy. To platí i pro dílce osazované pod úrovní této roviny.
- čepu otoče bezkolejového jeřábu v jeho montážní poloze. Měří se jako
vzdálenost kolmého průmětu do vodorovné roviny proložené osou čepu otoče
jeřábu.

TABULKA PARAMETRŮ PRO URČENÍ PLATNOSTI CEN MONTÁŽE PREFA DÍLCŮ

Část ceníku

Vymezení platnosti

Parametry

k

p

Q/max/t

l/max/m

A 02

Montované objekty s jedním nadzemním podlažím

0,045 02

0,543 07

28

20

A 03

Do 24 m výšky objektu

0,012 87

0,781 70

8

32

A 03

Od 24 m do  52 m výšky objektu

0,008 39

0,753 49

12

50

A 04

Do 18 m výšky objektu

0,025 23

0,687 04

20

20,5

A 06

Dílce tvaru L a ostatní do hmotnosti 1 t

0,045 02

0,543 07

20

20

A 06

Ostatní dílce

0,025 23

0,687 04

20

20

A 08

Do 18 m výšky objektu

0,011 88

0,766 73

8

32

A 08

Od 18 m do  52 m výšky objektu

0,008 39

0,753 49

12

50

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení základů je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO MALTY
- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
- vodotěsnost
- druh pojiva
- účel použití

PRO KAMENIVO
- frakce
- křivka zrnitosti
- mrazuvzdornost
- procento odplavitelných částic
- nasákavost
- mrazuvzdornost

PRO VÝZTUŽ HLADKOU NEBO ŽEBÍRKoVOU
- průměr
- značka oceli
- pevnost v tahu
- mez průtažnosti
- tažnost
- rozměrová přesnost
- mez kluzu
- svařitelnost

PRO PREFABRIKÁTY
- rozměry
- třída betonu

PRO BETON
- prostředí
- pevnost
- konzistence
- doba ošetřování betonu
- odolnost proti průsaku vody

PRO ŘEZIVO PRO BEDNĚNÍ
- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

PRO KÁMEN LOMOVÝ
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- pevnost v tahu za ohybu
- obrusnost
- nasákavost hmotnostní, objemová
- mrazuvzdornost

PRO CIHLY
- rozměry
- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
- tepelný odpor

PRO DŘEVO NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE
- délka
- profil hranolů
- šířka, tloušťka desek 


   Copyright RTS, a.s.