ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
      21 Úprava podloží
      22 Piloty
      23 Štětové stěny
      24 Studny
      26 Vrty
      27 Základy
      28 Zpevňování hornin
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  23 - ��tetov�� st��ny

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny z oceli, ze dřeva
Kleštiny nebo převázky jsou spojovací a vodící prvky pro vytvoření hradících stěn z pilot. Obsahem standardu je vybrání vhodného materiálu, proměření a uříznutí na potřebnou délku nebo vytvoření prvku pomocí svářecího agregátu, rozměření a vyznačení místa osazení kleštin na předem zaberaněných pilotách, pro dřevěné kleštiny vyvrtání otvorů pro šrouby, osazení kleštin, zasunutí šroubů, utažení matek včetně potřebné úpravy pilot, pro ocelové kleštiny jejich přivaření na piloty, při demontáži uvolnění a vyjmutí spojovacího materiálu nebo upálení pomocí agregátu, sejmutí kleštin ze štětových stěn a odložení.

Ocelové štětovnice, řezání, svaření
Řezání a svaření ocelových štětovnic je určeno k jejich rozměrové úpravě před zaberaněním. Obsahem standardu je příprava autogenu, elektrického svářecího přístroje a potřebného nářadí, provedení příčného nebo podélného řezu, vyříznutí manipulačního otvoru o průměru 2,5 až 5 cm, provedení sváru příčného nebo podélného, přivaření ocelových příložek tak, aby nastavovaná štětovnice nebyla ve sváru lomená a zámky na sebe lícovaly, potřebná manipulace se štětovnicí, při práci prováděné z lodi i zajišťování plavidla.

Stěny beraněné z ocelových štětovnic
Štětové stěny slouží k zabezpečení stavebních výkopů, k zamezení průsaku vody případně k převzetí definitivní funkce svislé nosné konstrukce objektu přenášející zatížení na základovou spáru. Obsahem standardu je přísun štětovnic k beranidlu, promazání zámků a zajištění aby lícovaly, potřebná manipulace se štětovnicí, upnutí k lanu navijáku, zvednutí a postavení na terén nebo dno řečiště, zajištění proti vychýlení nebo zasunutí mezi kleštiny nebo do zámků štětovnic již dříve zaberaněných, řízení, zajišťování a posun stroje podle postupu beranění, při stražení prováděném z lodí i zajišťování plavidla, uvedení stroje do chodu po předchozím nastražení štětovnice, beranění štětovnice do potřebné hloubky, obsluhu, řízení a ošetření stroje, sledování a současné vyrovnávání štětovnice do požadovaného směru a polohy, zastavení stroje po zaberanění a sejmutí ochranného čepce z hlavy štětovnice, zajišťování stroje a při beranění z lodí i zajišťování plavidla.

Opracování štětových stěn ze dřeva
Opracování štětovnic je určeno k jejich úpravě rozměrové a k okování konce štětovnice. Obsahem standardu je vybrání potřebného řeziva, proměření a uříznutí na potřebnou délku, seříznutí nebo přitesání břitu štětovnice, osazení a přibití železné botky na zahrocený konec štětovnice tak, aby botka zplna doléhala, uložení štětovnice na vykázané místo.

Zaberanění štětových stěn ze dřeva
Štětové stěny slouží k zabezpečení stavebních výkopů nebo k omezení průsaku vody. Obsahem standardu je přesun štětovnic, nebo tabulí k místu hrazení, nasazení mezi předem zaberanění piloty a vodící kleštiny na skalnatém podloží tak, aby tvořily souvislé stěny, rozepření a zajištění proti vychýlení, nasazení ochranného čepce na hlavu štětovnice, zaberanění ruční palicí, ručním závěsným beranidlem nebo strojním beranidlem do potřebné hloubky tak, aby štětovnice tvořily souvislou stěnu, sejmutí ochranného čepce, zajišťování stroje a při beranění z lodí i zajišťování plavidla.

Těsnění hradících stěn ze zhutněné sypaniny
Těsnění hradících stěn ze sypaniny je určeno pro zvýšení nepropustnosti stěn. Obsahem standardu je potřebné přemístění sypaniny do 40 m, ruční vytvoření hrázky při stěně nebo přehoz sypaniny mezi nasazené nebo částečně zaberaněné hradící stěny, postupné hutnění po jednotlivých vrstvách pneumatickým pěchem tak, aby bylo dosaženo potřebné nepropustnosti stěny a pro odstranění ruční rozpojení hrázky nebo výplně hradící stěny, přehoz, odhození nebo naložení na dopravní prostředek.

Vytažení štětovnic
Vytažením štětovnic nebo štětových stěn se rozumí jejich demontáž pokud ztratily svou funkci na stavbě. Obsahem standardu je pro ocelové štětovnice upnutí zaberaněných štětovnic ke strojnímu navijáku nebo vytahovači, vytažení, očištění a uložení do vzdálenosti 20 m, obsluhu, zajišťování a přemisťování stroje s příslušenstvím, při vytahování štětovnic prováděném z lodí i zajišťování plavidla, pro dřevěné štětovnice uvolnění zaberaněných dřevěných štětovnic, vytažení ručně nebo pomocí strojního navijáku, očištění a uložení, obsluhu, zajišťování a přemisťování stroje s příslušenstvím, při vytahování štětovnic prováděném z lodí i zajišťování plavidla.

Podzemní stěny ze železobetonových dílců
Stěny podzemní jsou budované z dílců do rýh pažených suspenzí a jsou určeny k zabezpečení stavebních výkopů, k zamezení průsaku a nebo přejímají definitivní funkci svislé nosné konstrukce objektu přenášející zatížení na základovou spáru. Obsahem standardu je osazení prefabrikovaného dílce s použitím osazovacího a pažícího přípravku pomocí autojeřábu, odepnutí háků, případná nutná ochrana konečné úpravy pohledové plochy podpovrchové části objektu.

Podzemní stěny z betonu železového
Stěny podzemní jsou budované z betonu uloženého do rýh pažených suspenzí a jsou určeny k zabezpečení stavebních výkopů, k zamezení průsaku a nebo přejímají definitivní funkci svislé nosné konstrukce objektu přenášející zatížení na základovou spáru. Obsahem standardu je osazení armokošů do rýh včetně potřebného nastavení, zajištění výztuže proti vychýlení a osazení betonovacích trub s příslušenstvím, postupné plnění rýhy, odčerpávání suspenze z vrtu, manipulaci s betonovacími troubami, po skončení betonáže jejich očištění.

Výztuž podzemních stěn z armokošů
Výztuž podzemních stěn z betonářské oceli je nedílnou součástí výplně podzemních stěn z betonu železového, zaručující požadované vlastnosti stěny. Obsahem standardu je manipulace se svazky betonářské oceli pomocí autojeřábu, rozvázání svazku betonářské oceli, čtení plánu, rozměření délky, stříhání prutů, označení míst ohybů a ohýbání prutů, svazování do armokošů požadovaného tvaru, případně výroba armokošů svařováním.

Výplň jílocementová a bentonitová pro podzemní stěny
Výplň je samotuhnoucí směs pažící suspenze, hydraulického pojiva a přísad, které zajistí požadované vlastnosti a může během hloubení rýhy plnit funkci pažící a po zatvrdnutí tvoří buď celou výplň rýhy anebo část výplně rýhy. Obsahem standardu je výroba směsi pažící suspenze pomocí speciální výrobny a zřízení hradítek proti roztékání výplně a běžné utěsňování úniku výplně.

Pomocná konstrukce z oceli, ze dřeva
Pomocné konstrukce slouží pro zvláštní zakládání staveb jako pracovní podlahy, podpěrné konstrukce, ztužení a rozepření prováděné z terénu, z lešení nebo z lodi. Obsahem standardu je výroba konstrukce z oceli svařováním nebo šroubováním včetně ochranného nátěru a manipulace pomocí autojeřábu, při provádění z lodí i zajišťování plavidla, nebo výroba konstrukce ze dřeva pomocí hřebíkových a skobových spojů, ruční manipulace, při provádění z lodí i zajišťování plavidla.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové
ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Pro zvláštní zakládání objektů vodorovně 20 m, svisle 3 m. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ
Množství jednotek pro montáž a demontáž kleštin, převázek pro konstrukce z oceli nebo ze dřeva se určuje v t skutečné hmotnosti konstrukce nebo v m3 jednotlivých prvků konstrukce. Spojovací materiál se do celkového množství nezapočítává. Délka zaberanění štětovnic nebo pažnic je vzdálenost jejich hrotu od průsečíku jejich os s terénem nebo dnem pod vodní hladinou. Délka štětové stěny se měří v ose stěny a je to vzdálenost průsečíků os stěn. Osou štětové stěny se rozumí přímka procházející středy zámků štětovnic. Plocha nastražené stěny se určuje jako součin délky štětové stěny a průměrné délky štětovnic nebo pažnic. Plocha zaberaněné části stěny se určuje jako součin délky štětové stěny a průměrné délky zaberanění štětovnic nebo pažnic. Plocha nasazené nebo tabulové stěny se určuje jako součin délky a výšky stěny. Délka hradící stěny se určuje v m osy stěny v úrovni projektované horní hrany stěny bez vodících pilot. Výška nasazené nebo tabulové stěny je svislá vzdálenost projektované horní hrany stěny od úrovně plochy, za kterou se stěna ukládá. Plocha výplně podzemní stěny se určuje v m2 jako součin délky stěny měřené v její ose a výšky stěny. Výška podzemní stěny pro výpočet její plochy se určuje od horní projektované úrovně stěny k její základové spáře. Plocha podzemní stěny ze ŽB dílců se určuje jako součin délky a výšky včetně případné nadzemní části ŽB dílců.

Měrné jednotky ocelových štětovnic se určují:
- pro řezání příčné v ks příčných řezů štětovnic,
- pro řezání podélné v m délky řezu,
- pro řezání otvorů v ks otvorů,
- pro svaření příčné v ks příčných svarů štětovnic,
- pro svaření podélné v m délky svaru.

Měrné jednotky nastražení z terénu nebo z lodi se určují v m2 plochy nastražené stěny. Měrné jednotky zaberanění z terénu nebo z lodi se určují v m2 plochy zaberaněné části štětové stěny. Množství jednotek kleštin a převázek ze dřeva se určuje v m3. Množství jednotek opracování štětových stěn se určuje v m3 opracované štětové stěny. Množství jednotek těsnění hradících stěn se určuje v m3 zřizovaného těsnění, míru hutnění předepíše projekt. Množství jednotek vytažení nebo odstranění štětových stěn se určuje v m2 zaberaněné nebo nasazené stěny. Množství jednotek podzemní stěny z betonu se určuje v m2 pohledové plochy stěny. Množství jednotek dopňované jílocementové nebo bentonitové výplně podzemních stěn se určuje v m3 skutečně doplněné výplně. Množství jednotek pomocné konstrukce z oceli se určuje v t hmotnosti konstrukce bez spojovacího materiálu, nekrácené obratovostí. Množství jednotek pomocné konstrukce ze dřeva se určuje v m3 konstrukce bez spojovacího materiálu, nekrácené obratovostí.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 73 1002 Pilotové základy
- ČSN EN 12063 Provádění speciálních geotechnických prací – Štětové stěny
- ČSN EN 1538 Provádění speciálních geotechnických prací – Podzemní stěny
- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí
- ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a
   pravidla pro pozemní stavby
- ČSN 73 1205 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
- ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
- ČSN P ENV 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla
   pro pozemní stavby
- ČSN P ENV 1993-5 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 5: Ocelové piloty a
   štětové stěny

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k provedení štětových stěn se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:

- ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
- ČSN EN 844-3 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 3: Obecné termíny vztahující
   se k řezivu
- ČSN 42 0139 Tyče pro výztuž do betonu. Technické a dodací podmínky
- ČSN 42 0159 Tyče válcované za tepla pro výztuž do betonu
- ČSN 42 5512 Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216
- ČSN 42 5533 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 335. Rozměry
- ČSN 42 5534 Tyče pro výztuž do betonu zkrucované za studena z oceli značky
  10 38.Rozměry
- ČSN 42 5535 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry
- ČSN 42 5536 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 607. Rozměry
- ČSN 42 5538 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 505 Rozměry
- ČSN 42 6410 Tažený ocelový drát pro všeobecné účely
- ČSN P ENV 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná, žebírková, betonářská ocel
   500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě
- ČSN 42 5930 Štětovnice z konstrukčních ocelí, válcované za tepla. Rozměry
- ČSN 72 1330 Jílové suroviny. Základní technické požadavky.
- ČSN EN 197-1,2 Cement – Část 1,2

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Armokoš pro navázání betonových konstrukcí je výztuž, která není staticky posuzována z hlediska únosnosti vlastní piloty a slouží pro spojení s navazující konstrukcí. Lamela podzemní stěny je nejmenší konstrukční část podzemní stěny. Materiál spojovací je materiál, sloužící k vzájemnému spojení jednotlivých konstrukcí nebo jejich částí (hřebíky, vruty, šrouby, matky, podložky, elektrody, drát, skoby apod.). Pás podzemní stěny je část podzemní stěny složená ze dvou nebo více lamel uspořádaných lineárně. Stěny hradící jsou konstrukce sloužící k omezení přítoku vody do prostoru chráněného hradící stěnou. Suspenze bentonitová je koloidní směs vody, jílu a případně chemických přísad, které umožňují stabilizaci a plastifikaci suspenze. Bentonitová suspenze plní funkci pažící u vrtu pro piloty a podzemní stěny. Stěny podzemní jsou stěny budované do rýh pažených suspenzí z bentonitu, jílocementu nebo jílu, včetně případné nadzemní části do projektované úrovně.

Z hlediska funkce se rozlišují stěny:
- pažící určené především k zabezpečení výkopů;
- těsnící (hradící) určené k zamezení průsaku vody, případně jiné kapaliny horninou;
- konstrukční (základové), které – zpravidla po splnění dočasné funkce pažící popřípadě těsnící – přejímají definitivní funkci svislé nosné konstrukce objektu přenášející zatížení na základovou spáru.

Výplach pažící je pažení hustým výplachem (např. bentonitovou suspenzí), který nahrazuje pažnice. Výplň jílocementová samotuhnoucí je směs pažící suspenze, hydraulického pojiva a chemických přísad, které umožňují stabilizaci, plastifikaci a zpomalení tuhnutí suspenze. Samotuhnoucí výplň může během hloubení rýhy plnit funkci pažící a po zatvrdnutí tvoří buď celou výplň rýhy (těsnící PS), anebo část výplně rýhy (podzemní stěna ze ŽB dílců). Výška podzemní stěny je vzdálenost horní úrovně stěny k její základové spáře podle projektu.

ZKRATKY
neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení štětových stěn je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO BETON
- prostředí
- pevnost
- konzistence
- doba ošetřování betonu
- odolnost proti průsaku vody

PRO ŘEZIVO
- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

PRO ŠTĚTOVNICE
- označení
- délka

PRO VÁLCOVANÉ TYČE A KOLEJNICE
- rozměry
- hmotnost
- označení průřezu

PRO VÝZTUŽ HLADKOU NEBO ŽEBÍRKOVOU
- průměr
- značka oceli
- pevnost v tahu
- mez průtažnosti
- tažnost
- rozměrová přesnost
- mez kluzu
- svařitelnost

PRO CEMENT
- pevnost v tlaku
- počátek tuhnutí
- konec tuhnutí
- objemová stálost
 


   Copyright RTS, a.s.