ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
      21 Úprava podloží
      22 Piloty
      23 Štětové stěny
      24 Studny
      26 Vrty
      27 Základy
      28 Zpevňování hornin
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  24 - Studny

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Plášť studny z betonových skruží
Plášť studny ze skruží zajišťuje stabilitu stěn a umožňuje přítok vody do studny. Obsahem standardu je vyčištění dna studny, rozprostření cementové malty, osazení dílce autojeřábem, odepnutí háků.

Zdivo pláště studny z cihel
Plášť studny z cihel zajišťuje stabilitu stěn a umožňuje přítok vody do studny. Obsahem standardu u studny kopané je očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu, polití cihel vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení stěn, natažení a stočení šňůry, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty pod ložnou plochu, kladení cihel včetně maltování, sekání, vlhčení a zalití spár řídkou maltou, provážení výškových bodů a propsání, případné pomocné lešení z prken a hranolů, u studny spouštěné postupné spouštění zděného pláště studny pomocí stavebního vrátku do prostoru vykopávaného postupně.

Plášť studny z betonu
Plášť studny z betonu zajišťuje stabilitu stěn a umožňuje přítok vody do studny. Obsahem standardu je přísun betonové směsi do studny pomocí stavebního vrátku, vyklopení směsi z ručního dopravního prostředku, nahození směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, ruční hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce dřevěným hladítkem, případné zajišťování výztuže proti vychýlení, případné pomocné lešení z prken a hranolů.

Bednění pláště studny
Bednění je plošná konstrukce nutná k vytvoření potřebného tvaru monolitického betonového nebo železobetonového pláště studny zřízená z řeziva, nebo ze standardních desek z překližky nebo ze systémového bednění. Obsahem standardu je vytýčení osy konstrukce, vyznačení okraje a obrysu na dno výkopu, vynesení výšky konstrukce, výběr a uříznutí obedňovacího materiálu podle tvaru bednění s potřebným přesunem v pracovním prostoru včetně manipulace se stavebním vrátkem, sestavení bednění z prken, hrubých dílců, nebo standardních desek z překližek do tvaru bednění pláště studny, osazení převázek a rozepření bednění rozpěrkami, provedení všech hřebíkových a skobových spojů, zajištění konstrukce bednění zápěrami a vzpěrami proti vychýlení, odstranění zbytku materiálu a nečistot z vnitřku bednění, příprava roztoku a nátěr nebo nástřik styčných ploch bednění proti přilnavosti betonu, při odbednění uvolnění a odstranění zápor, vzpěr a převázek, uvolnění obedňovacích prken, hrubých dílců nebo desek z překližek od betonu, uložení získaného materiálu v pracovním prostoru.

Výztuž studny z oceli
Výztuž studny z betonářské oceli je nedílnou součástí konstrukcí zaručující jejich požadované vlastnosti. Obsahem standardu je přesun výztuže, rozvázání svazku výztuže, čtení plánu, rozměření a vyznačení polohy hlavní nebo rozdělovací výztuže v konstrukci, uložení výztuže a její zajištění bodovým svařováním, zajištění krycí vrstvy podložkami, dále vyznačení polohy třmínků v konstrukci, uložení třmínků a jejich zajištění svázáním nebo svařením, zajištění krycí vrstvy podložkami, manipulace pomocí stavebního vrátku.

Zapuštění zárubnice
Zárubnice je trouba, zajišťující stabilitu stěn a obsypu a umožňující přítok vody do studny. Obsahem standardu je manipulace s troubami v pracovním prostoru, uchycení a zapouštění trouby pomocí vrtné soupravy do studňového vrtu, u trub kameninových jejich vzájemné těsnění, u trub ocelových jejich svaření nebo šroubování, u trub litinových jejich těsnění.

Vytvoření filtru zárubnice
Filtr má za úkol zlepšit funkci zárubnice zamezením zanášení děrovaných částí. Obsahem standardu je rozměření a uříznutí síťoviny nebo tkaniny, ovinutí děrované části zárubnice síťovinou nebo tkaninou v potřebné vrstvě se zajištěním proti poškození,použití vrtné soupravy.

Výplň na dně studny
Výplň dna studny je určena k zamezení vnikání jemných částí z podloží do prostoru studny při čerpání vody. Obsahem standardu je spuštění betonové směsi nebo kameniva v nádobách pomocí stavebního vrátku na dno studny, vyklopení a ruční rozhrnutí s udusáním.

Osazení krycí desky
Krycí deska zamezuje volnému přístupu nebo znečištění vodárenské studny. Obsahem standardu je očištění podkladu, rozprostření cementové malty, manipulace s dílcem, osazení dílce autojeřábem, odepnutí háků, vyspárování cementovou maltou.

Obsyp a těsnění studny
Obsyp studny je vyplnění prostoru mezi pláštěm studny a okolní horninou, těsnění studny z nepropustného materiálu zabraňuje vsakování povrchové vody do studny. Obsahem standardu je přísun materiálu, spuštění materiálu pro obsyp nebo těsnění pomocí stavebního vrátku do prostoru vytvořeného pro obsyp nebo těsnění, vyklopení, ruční rozhrnutí a ruční hutnění.

Otvory vtokové v plášti studny
Otvory v plášti vodárenské studny jsou určeny k vytvoření prostupu pro lepší pronikání vody přes plášť do studny. Obsahem standardu je rozměření míst pro otvory, vyvrtání otvorů a vložení drenážní trubky nebo trubky z PVC a utěsnění betonem.

Děrování zárubnic
Děrování zárubnic slouží k vytvoření otvorů v příslušné ploše k zajištění průsaku vody zárubnicí. Obsahem standardu je příprava nářadí, rozměření a vyznačení otvorů, vyvrtání ruční vrtačkou nebo vypalování pomocí agregátu.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové
ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže:
Pro studny všeobecně vodorovně 3 m, svisle na hloubku studny.
Pro plášť studny z betonu v prostoru 20 x 20 x 4 m.
Pro výztuž studny do vzdálenosti 10 m.

Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení

Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ
Množství konstrukcí z prostého betonu se určuje v m3. Od celkového objemu se odečítá objem:
a) otvorů nebo prostupů pohledové plochy přes 0,3 m2,
b) prohlubní (kapes, rýh, drážek, výklenků apod.) objemu jednotlivě přes 0,1 m3 a u rýh a drážek, je-li současně průřezová plocha jednotlivě větší než 0,05 m2.

Množství příplatku k ceně za větší hloubku se určí:
a) při osazení pláště ze skruží za každý další i započatý m hloubky pře 4 m podle vzorce
x = 0,5 (h - 4) . (h - 3),
kde
h = hloubka studny v metrech zaokrouhlená na celá metry směrem nahoru,
x = počet měrných jednotek,

b) při plášti ze zdiva cihelného, z prostého nebo železového vodostavebního betonu a při bednění pláště za každých i započatých 10 m hloubky přes 10 m podle vzorce
x = b . p /0,5 + 0,1 (z - 0,5) /,
kde
b = u pláště objem v m3/10 m hl. studny, u bednění plocha bednění v m2/10 m hl. studny,
p = počet úplných pásů o hloubce 10 m,
z = hloubka posledního neúplného pásu v m,
x = počet měrných jednotek,

c) při výplni na dně studny podle vzorce:
x = a . (p – 1),
kde
a = objem výplně v m3,
p = počet pásů studny o hloubce 10 m včetně posledního i neúplného pásu,
x = počet měrných jednotek.

Délka vtokových otvorů s měrnou jednotkou v m je určena tloušťkou pláště studny.
Plocha bednění se určuje v m2;

K celkové ploše bednění se přičítá plocha bednění:
a) betonových výstupků,
b) ostění otvorů a prostupů pohledové plochy jednotlivě přes 0,30 m2,
c) prohlubní (kapes, rýh, drážek, výklenků apod.).

Od celkové plochy bednění se odečítá plocha bednění v místě:
a) otvorů a prostupů pohledové plochy jednotlivě přes 2 m2,
b) prohlubní pohledové plochy jednotlivě přes 2 m.

Množství obalení zárubnice se určuje v m2 vnější plochy děrovaných částí zárubnice. Množství jednotek obsypu a těsnění vodárenské studny se určuje v m3 ve zhutněném stavu. Množství jednotek děrování zárubnic se určuje pro položky uvedených profilů v m, pro vrtání bez uvedených profilů (všeobecně) v m2.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:

- ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů
- ČSN 73 1205 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
- ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
- ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
- ČSN 73 6530 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Funkční objekty a
   zařízení hydrotechnických staveb
- ČSN 73 6530 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrologie
- ČSN 73 6532 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrogeologie
- ČSN 73 6616 Jímání podzemní vody
- ČSN 75 5115 Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou.

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k provedení studní se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:

- ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení
- ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky
- ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
- ČSN EN 844-3 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 3: Obecné termíny vztahující
   se k řezivu
- ČSN 42 0139 Tyče pro výztuž do betonu. Technické a dodací podmínky
- ČSN 42 5512 Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216
- ČSN 42 5533 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 335. Rozměry
- ČSN 42 5534 Tyče pro výztuž do betonu zkrucované za studena z oceli značky
   10 38.Rozměry
- ČSN 42 5535 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry
- ČSN 42 5536 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 607. Rozměry
- ČSN 42 5538 Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 505 Rozměry
- ČSN 42 6410 Tažený ocelový drát pro všeobecné účely
- ČSN P ENV 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná, žebírková, betonářská ocel
   500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě
- ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení
- ČSN EN 1401-1 Plastové potrubní systému pro beztlakové kanalizační přípojky a
   stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U)
– Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
- ČSN 42 5780 Trubky ocelové bezešvé hrdlové ke svařování. Rozměry

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Beton prostý je beton bez výztuže nebo s výztuží hmotnosti do 15 kg/m3. Beton vodostavební je beton s předepsanou recepturou kamenných součástí. Beton železový je beton s výztuží hmotnosti přes 15 kg/m2. Obsyp studny je výplň prostoru mezi pláštěm studny, popřípadě zárubnicí a horninou. Pásy studny jsou části studny, které vzniknou rozdělením studny po 10 m ve směru vertikálním od horní hrany studny. Neúplný pás studny je poslední pás studny, jehož hloubka je menší než 10 m. Pažnice je trouba pro pažení vrtu. Pažnice manipulační slouží k dočasnému oddělení různého filtračního materiálu při provádění vícestupňového filtru (obsypu) studny. Plášť studny je těleso zajišťující stabilitu stěn studny a umožňující přítok podzemní vody do studny.

Studna je vertikální jímadlo podzemní vody. Studna kopaná je šachtová studna vyzdívaná ode dna studny. Studna podezdívaná je šachtová studna postupně hloubená a vyzdívaná. Studna radiální je šachtová studna s radiálně uspořádanými horizontálními nebo skloněnými sběrači. Studna sběrná je šachtová studna s přívodem vody z jiných jímacích zařízení. Studna spouštěná je šachtová studna, jejíž plášť se spouští do prostoru vykopávaného postupně. Studna vrtaná je studna hloubená vrtáním. Těleso sběrné zajišťuje odběr vody z jímacích zářezů. Těsnění studny je vrstva z nepropustného materiálu (nejčastěji z jílu), přiléhající k vnější ploše zárubnice nebo plášti studny v prostoru pod povrchem terénu, která zabraňuje
vsakování povrchové vody do studny. Zárubnice je trouba, zajišťující stabilitu stěn a obsypu a umožňující přítok vody do studny.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení studní je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO KAMENIVO
- frakce
- křivka zrnitosti
- mrazuvzdornost
- procento odplavitelných částic
- nasákavost
- mrazuvzdornost

PRO PREFABRIKÁTY
- rozměry
- moment zatížení

PRO BETON
- prostředí
- pevnost
- konzistence
- doba ošetřování betonu
- odolnost proti průsaku vody

PRO ŘEZIVO PRO BEDNĚNÍ
- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

PRO KAMENINOVÉ TROUBY
- rozměry
- tloušťka stěny
- vrcholové zatížení
- druh spoje

PRO OCELOVÉ TROUBY
- rozměry
- pracovní přetlak
- jakost oceli

PRO TROUBY Z PLATICKÝCH HMOT
- rozměry
- protažení
- ohybový modul
- tvrdost
- teplotní odolnost
- pracovní přetlak
- třída hořlavosti
- životnost
- odolnost proti agresívním látkám

PRO BETONÁŘSKOU VÝZTUŽ
- mez kluzu
- maximální skutečná mez kluzu
- tažnost
- ohýbatelnost
- charakteristika soudržnosti
- průřezové rozměry a tolerance
- únavová pevnost
- svařitelnost

PRO CIHLY
- rozměry
- pevnost v tlaku
- tepelný odpor
- neprůzvučnost
- požární odolnost

PRO MALTY
- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
- vodotěsnost
- druh pojiva
- účel použití
 


   Copyright RTS, a.s.