ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
      21 Úprava podloží
      22 Piloty
      23 Štětové stěny
      24 Studny
      26 Vrty
      27 Základy
      28 Zpevňování hornin
   SVISLÉ KCE
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  21 - ��prava podlo���� a z��kladov�� sp��ry

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ

Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů, opláštění výplně
Výplň rýh nebo jam s potrubím nebo bez potrubí kamenivem nebo jiným sypkým materiálem s případným opláštěním výplně z geotextilie je určena pro zlepšení funkce drénu, pro zajištění průsaku mezi jednotlivými etážemi drénu nebo vsaku povrchových vod při provádění stavebních prací nebo jako součást stavebních konstrukcí nutných pro jejich správnou funkci, případně sloužících pro umělou infiltraci. Obsahem standardu je vyplnění předem vykopaných rýh nebo jam lomovým kamenem, drceným nebo těženým kamenivem, štěrkopískem nebo škvárou buď bez hutnění nebo s hutněním, vcelku nebo po vrstvách, v případě opláštění z geotextilie také potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie s předepsanými přesahy ke stěnám výkopu při provádění pomocí svor a řeziva a urovnání uloženého materiálu pro plynulý odtok vody.

Lože pro trativody
Lože pro trativody slouží k uložení jakýchkoliv trub sloužících jako trativody. Obsahem standardu je vyčištění dna rýh, zřízení podkladního lože z betonu
prostého, kameniva, škváry nebo výkopového materiálu včetně jeho prohození, ruční hutnění a urovnání povrchu.

Trativody
Trativody jsou určeny pro odvod vody při provádění stavebních konstrukcí nebo jako systémové řešení v souvislosti se zakládáním staveb. Obsahem standardu je uložení trub z jakéhokoliv materiálu na předem zřízené lože nebo dno výkopu v potřebném směru a spádu na sraz tak, aby spáry umožňovaly prosakování vody do trub, nikoliv však vnikání obsypového materiálu, případně se zřízením štěrkopískového lože a obsypem trativodek, nebo uložení trub kameninových děrovaných pro jakýkoliv způsob těsnění, u trativodek též zabortování s urovnáním povrchu.

Spojovací nebo ochranná vrstva na základové spáře
Spojovací vrstva slouží k lepšímu spojení základové spáry s následnou konstrukcí,
ochranná vrstva chrání základovou spáru před vlivem povětrnosti. Obsahem standardu je vylití malty z přepravní nádoby a rovnoměrné rozprostřen po základové spáře, nebo osazení výškových latí na základovou spáru, vypuštění betonové směsi z přepravní nádoby, ruční rozprostření směsi, udusání a stržení povrchu betonové vrstvy, vyjmutí latí a uhlazení povrchu.

Stříkaný beton
Stříkaný beton je konstrukce betonová vytvářená pneumatickým nanášením
betonové směsi. Obsahem standardu je vysypání betonové směsi do čerpadla nebo omítačky, stříkání směsi po vrstvách na skalní podklad, postřik hotové omítky vodou, obsluha, údržba a čištění omítačky a ostatního zařízení.

Očištění ploch
Očištěním se rozumí očištění skalních nebo jakýchkoliv stěn ze zdiva, líce kleneb nebo lícních ploch výrubu nebo obezdívky štol tlakovou vodou, stlačeným vzduchem nebo dočištění kartáči. Obsahem standardu je vymytí skalního povrchu nebo ploch výrubu nebo stěn vzduchem a tlakovou vodou, odstranění zbytků výkopu a nečistot ocelovými kartáči, naložení kalů a sutě a uvolněného materiálu do přepravních prostředků v případě štol a šachet, napojování hadic na vzduchové a vodní zdroje, veškerá manipulace s přívodem vzduchu a vody, v případě štol a šachet použití ventilátorů pro odvětrání pracovního prostoru.

Otryskání ploch
Otryskáním se rozumí očištění stěn, rubu a líce kleneb i skalních a poloskalních
hornin s požitím písku. Obsahem standardu je příprava zařízení, přísun písku, provedení otryskání plochy.

Konsolidační prefabrikované drény
Konsolidační drény jsou určeny ke zkrácení doby konsolidace podloží násypů, což je postupné dotváření podložních vrstev neúnosného podloží pod tělesy násypů. Obsahem standardu je příprava geodrénovací soupravy, osazení stabilizačního trnu pro úpravu kotevní smyčky, případné nutné stykování prefabrikovaného svislého konsolidačního drénu, provedení vpichu drénu.

Filtr v rýze z rákosových rohoží
Filtr je zřizován za účelem zlepšení funkce drénu, pro zajištění lepšího vsaku povrchových vod. Obsahem standardu je přesun rolí k rýze, rozvinutí rohože, uložení rohože v rýze šikmo na položené a zabortované drenážní potrubí.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové
ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže. Pro zvláštní zakládání objektů vodorovně 5 m, svisle 3 m. Pro hydromeliorace zemědělské v pracovním okruhu 5 m pro zřízení filtru v rýze z rákosových rohoží a 10 m pro výplň drenážních rýh. Pro vodovody a kanalizace při kladení potrubí vodorovně na dně výkopu do 4 m, svisle až na dno výkopu. Pro studny a jímání vody vodorovně ze vzdálenosti do 3 m a na veškerou svislou manipulaci s materiálem ve studni. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Množství jednotek zhutnění podloží se určuje v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.
Délka děrovaných kameninových trub se určuje v m osy potrubí. Množství výplně odvodňovacích žeber nebo trativodů se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. Množství měrných jednotek opláštění výplně odvodňovacích žeber nebo trativodů se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně. Množství jednotek spojovací vrstvy na základové spáře se určuje v m2 rozvinuté plochy základové spáry opatřené spojovací vrstvou. Množství jednotek stříkaného betonu se určí v m2 rozvinuté plochy každé vrstvy podle projektu. Množství jednotek konsolidačních prefabrikovaných drénů se stanoví v m součtem všech délek skutečně provedených vpichů (max. do hloubky předepsané projektem) podle příslušné hloubky vpichů

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
- ČSN 75 4200 Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd
odvodněním
- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
- ČSN 73 6615 Jímání podzemní vody
- ČSN 75 5115 Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou
- ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení
- ČSN 01 34.. Výkresy ve stavebnictví
- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin
- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí
- ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k provedení úprav podloží a základové spáry se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
- ČSN 72 2430-1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení
- ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
- ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení
- ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky
- ČSN 72 2051 Škvára ze spaloven tuhých komunálních odpadů pro stavební účely
- ČSN EN 844-3 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 3: Obecné termíny vztahující se k řezivu
- ČSN 73 3040 Geotextílie v stavebných konštrukciách. Základné ustanovenia.
- ČSN 72 3129 Betonové a železobetonové trouby. Podmínky pro užití
- ČSN EN 295-1 až 7 Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní
- kanalizaci. Část 1 až 7

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Násyp je sypaná konstrukce vybudovaná na povrchu území. Výplň drenážní rýhy je vyplnění drenážní rýhy různým materiálem pro zlepšení funkce drénu, pro zajištění průsaku mezi jednotlivými etážemi drénu nebo vsaku povrchových vod. Zabortování (zatroušení) trativodu je obsyp drenážního potrubí výkopkem těženým ze stěny rýhy pro zajištění trubek proti vybočení osy před vlastním zásypem. Štola je vodorovná nebo až do 45o od vodorovné roviny odkloněná chodba hloubená z povrchu nebo ražená s teoretickou výrubní plochou do 16 m2.

Průřez výrubní teoretický je světlý průřez štoly zvětšený o:
- průřez obezdívky, popř. dalších konstrukcí, tvořících souvislý pás podél obezdívky,
- průřez rubové izolace, popř. její ochrany,
- průřez korýtkové výztuže apod.,
- průřez pažení měřený ve střední vzdálenosti dvou sousedních oblouků (kruhů) výztuže.

Délka štoly se určuje v m vzdálenosti čelních ploch (portálů, šachet) měřených v ose objektu. Knotový drén - svislý prefabrikovaný konsolidační drén je svislá stavební konstrukce zatažená do podloží násypových těles. Tato konstrukce slouží k regulaci doby konsolidace podloží násypů a nahrazuje dosud užívané štěrkopískové odvodňovací piloty průměru od 245 do 450 mm. Konsolidace podloží násypů je postupné dotváření podložních vrstev neúnosného podloží pod tělesy násypů, které probíhá časově neurčenou dobu. Doba konsolidace se podstatně snižuje (reguluje) zkrácením dráhy prosakující vody a vybudováním svislých drénů – svislých štěrkopískových pilot průměru od 245 do 450 mm nebo konsolidačních drénů. Beton stříkaný je konstrukce betonová vytvářená pneumatickým nanášením betonové směsi. Geotextilie jsou propustné plošné textilie, vyrobené jako tkaniny, pleteniny, netkané textilie, případně textilie vrstvené a spojené (tzv. sendvič), které pro svoje vlastnosti filtrační, separační, odvodňovací, výztužné a zamezující znečištění jsou určené ke zlepšení fyzikálně mechanických vlastností podloží a konstrukcí. Klenba je stropní konstrukce omezená lícem a rubem. Její tvar vzniká pohybem křivky po přímce nebo křivce. Líc klenby je spodní zakřivená plochy klenby. Rub klenby je horní zakřivená plocha klenby. Stěna je stavební konstrukce s pohledovou plochou svislou nebo šikmou odkloněnou od svislice o úhel do 30o.

ZKRATKY
- neuvedeno

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení úprav podloží a základové spáry je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO MALTY
- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
- vodotěsnost
- druh pojiva
- účel použití

PRO KAMENIVO
- frakce
- křivka zrnitosti
- mrazuvzdornost
- procento odplavitelných částic
- nasákavost
- mrazuvzdornost

PRO ŠKVÁRU
- spalitelný podíl
- celkový obsah síry
- cizorodé částice

PRO PREFABRIKÁTY
- rozměry

PRO GEOTEXTILIE
- plošná hmotnost
- pevnost v tahu
- tažnost při přetrhu
- odolnost proti protlačení
- odolnost proti proražení

PRO TRUBKY Z PÁLENÉ HLÍNY
- rozměry
- průměrná únosnost
- odolnost proti mrazu

PRO BETONOVÉ TROUBY
- rozměry
- tloušťka stěny
- vrcholové zatížení
- vodotěsnost

PRO KAMENINOVÉ TROUBY
- rozměry
- tloušťka stěny
- vrcholové zatížení
- druh spoje

PRO BETON
- prostředí
- pevnost
- konzistence
- doba ošetřování betonu
- odolnost proti průsaku vody

PRO ŘEZIVO PRO BEDNĚNÍ
- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

 


   Copyright RTS, a.s.