ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
      31 Zdi podpěrné 1
      31 Zdi podpěrné 2
      32 Zdi opěrné 1
      32 Zdi opěrné 2
      33 Sloupy, pilíře
      34 Stěny, příčky 1
      34 Stěny, příčky 2
      35 Stoky
      36 Štoly
      38 Kompletní kce
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  32 - Zdi p��ehradn�� a op��rn��, ����st 1.

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů
Osazením betonových a železobetonových prefabrikátů se rozumí osazení betonových a železobetonových prefabrikátů mimo osazení patky pro dlažbu, zához a záhozovou patku, dlažbu z betonových desek a tvárnic a osazení prefabrikátů předpínavých v konstrukci. Obsahem standardu je i odstranění transportní výztuže, rozměření a vyznačení obrysu, osazení kotevních prvků, rozprostření cementové malty osazení dílce, odříznutí přečnívající malty, provedení potřebných svarů, TM. Popis standardu musí vymezit jednotlivou hmotnost prefabrikátů.

Svařované nosné spoje (silové)
Svařovanými nosnými spoji se rozumí svařované nosné spoje z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností pro jakýkoliv druh oceli, které přenášejí tahové napětí v konstrukci. U výztuže z výztužných koster jsou to i svary, kterými je přenášeno tahové napětí při jejich přepravě a osazování (neplatí pro svařování výztuže nahrazující vázání drátem). Nosné a spojovací svary jsou svary jednostranné (např. svar V), svary dvojité (např. svar X nebo dvojité U) se hodnotí jako dva svary jednostranné. Obsahem standardu je čištění svarové plochy před svářením ocelovým kartáčem, kontrola dílce, uchopení svařovacích kleští, nasazení elektrody, sklopení kukly, zapálení oblouku, odklopení kukly, odhození zbytku elektrody, očištění strusky z kráteru svaru, čištění kořenové vrstvy svaru, čištění jednotlivých vrstev svaru, očištění poslední vrstvy svaru a okolí, zacelení začátku a konce svaru, kontrola svaru, vytavení elektrod, přirážky. Popis standardu musí vymezit druh a umístění svaru (v místě křížení, svary nastavovací tupé, s přesahy po jedné straně svařování, s přesahy po obou stranách svařování, se dvěma příložkami po jedné straně svařování, se dvěma příložkami po obou stranách svařování), délku svaru a průměr svařovaných prutů.

Zdivo přehrad nadzákladové z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích
Zdivem přehrad nadzákladovým z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích se rozumí dodávka a zdění zdiva nadzákladového výplňového z lomového kamene tříděného na maltu cementovou, rubového z lomového kamene lomařsky upraveného bez zatření spár nebo se zatřením spár na maltu cementovou, obkladního z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár nebo vyspárováním, kyklopského s vyspárováním a na sucho jednostranně lícovaného. Obsahem standardu je i očištění podkladu pod zdivo, hrubé otlučení a očištění kamene a jeho ukládání s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou a kropení vodou, zatření malty na poslední vrstvě a opatření proti prosakování vody. Popis standardu musí vymezit druh použité malty a druh zdiva(rubové zatřené nebo nezatřené, obkladní se zatřením spár, obkladní s vyspárováním, kyklopské s vyspárováním, na sucho jednostranně lícované).

Zdění obkladního zdiva přehrad pro hráze a úpravy na tocích
Zděním obkladního zdiva pro hráze a úpravy na tocích se rozumí zdění obkladního zdiva řádkového od 250 do 450 mm hrubého i čistého na cementovou maltu a kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou. Obsahem standardu je i vypracování lícních ploch a spárování zdiva kvádrového. Popis standardu musí vymezit druh zdiva (řádkové, kvádrové) a objem použitých kvádrů.

Konstrukce přehrad pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního
Konstrukcemi přehrad pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce přehrad z prostého betonu vodostavebního. Dále i konstrukce těsnících ostruh, vývarů, dotlačených klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pro dlažbu dna vývaru a to i pro betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Konstrukce přehrad pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního
Konstrukcemi přehrad pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce přehrad z železového betonu vodostavebního. Dále i konstrukce těsnících ostruh, vývarů, dotlačených klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pro dlažbu dna vývaru a to i pro betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Obednění, odbednění a bednění ztracené konstrukcí přehrad z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích
Obedněním, odbedněním a bedněním ztraceným konstrukcí přehrad z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích se rozumí obednění a odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných, válcově zakřivených a jinak zakřivených než válcově a platí pro:
a) obednění a odbednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených
b) obednění a odbednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných
c) obednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty
d) obednění a odbednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod. kromě betonového prefabrikovaného bednění. Bednění se skládá z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar prvku. Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít. Obsahem standardu je i podíl obednění a odbednění otvorů, kapes, rýh, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3 a obednění a odbednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. Popis standardu musí vymezit druh bednění.

Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z betonářské oceli, ze svařovaných sítí tažených a ze svařovaných sítí z drátu typu KARI
Výztuží přehrad se rozumí výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.), výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev, výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže) a výztuž z armakošů. Výztuž je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Zdivo jezů a plavebních komor nadzákladové z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích
Zdivem jezů a plavebních komor nadzákladovým z lomového kamene se rozumí dodávka a zdění zdiva jezů a plavebních komor nadzákladového výplňového z lomového kamene tříděného na maltu cementovou, rubového z lomového kamene lomařsky upraveného bez zatření spár nebo se zatřením spár na maltu cementovou, obkladního z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár nebo vyspárováním, kyklopského s vyspárováním a na sucho jednostranně lícovaného. Obsahem standardu je i očištění podkladu pod zdivo, hrubé otlučení a očištění kamene a jeho ukládání s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou a kropení vodou, zatření malty na poslední vrstvě a opatření proti prosakování vody. Popis standardu musí vymezit druh použité malty a druh zdiva(rubové zatřené nebo nezatřené, obkladní se zatřením spár, obkladní s vyspárováním, kyklopské s vyspárováním, na sucho jednostranně lícované).

Zdění obkladního zdiva jezů a plavebních komor pro hráze a úpravy na tocích
Zděním obkladního zdiva jezů a plavebních komor pro hráze a úpravy na tocích se rozumí zdění obkladního zdiva řádkového od 250 do 450 mm hrubého i čistého na cementovou maltu a kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou. Obsahem standardu je i vypracování lícních ploch a spárování zdiva kvádrového. Popis standardu musí vymezit druh zdiva (řádkové, kvádrové) a objem použitých kvádrů.

Konstrukce jezů a plavebních komor pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního
Konstrukcemi jezů a plavebních komor pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce jezů a plavebních komor z prostého betonu vodostavebního. Dále i konstrukce těsnících ostruh, vývarů, dotlačených klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pro dlažbu dna vývaru a to i pro betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Konstrukce jezů a plavebních komor pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního
Konstrukcemi jezů a plavebních komor pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce jezů a plavebních komor z železového betonu vodostavebního. Dále i konstrukce těsnících ostruh, vývarů, dotlačených klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pro dlažbu dna vývaru a to i pro betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Obednění, odbednění a bednění ztracené konstrukcí jezů a plavebních komor z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích
Obedněním, odbedněním a bedněním ztraceným konstrukcí z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích se rozumí obednění a odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných, válcově zakřivených a jinak zakřivených než válcově a platí pro:
a) obednění a odbednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených
b) obednění a odbednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných
c) obednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty
d) obednění a odbednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod. kromě betonového prefabrikovaného bednění. Bednění se skládá z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar prvku. Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít. Obsahem standardu je i podíl obednění a odbednění otvorů, kapes, rýh, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3 a obednění a odbednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. Popis standardu musí vymezit druh bednění

Výztuž železobetonových konstrukcí jezů a plavebních komor z betonářské oceli, ze svařovaných sítí tažených a ze svařovaných sítí z drátu typu KARI
Výztuží jezů a plavebních komor se rozumí výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.), výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev, výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže) a výztuž z armakošů. Výztuž je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Zdivo spodní stavby vodních elektráren nadzákladové z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích
Zdivem spodní stavby vodních elektráren nadzákladovým z lomového kamene se rozumí dodávka a zdění zdiva nadzákladového výplňového z lomového kamene tříděného na maltu cementovou, rubového z lomového kamene lomařsky upraveného bez zatření spár nebo se zatřením spár na maltu cementovou, obkladního z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár nebo vyspárováním, kyklopské s vyspárováním a na sucho jednostranně lícované. Obsahem standardu je i očištění podkladu pod zdivo, hrubé otlučení a očištění kamene a jeho ukládání s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou a kropení vodou, zatření malty na poslední vrstvě a opatření proti prosakování vody. Popis standardu musí vymezit druh použité malty a druh zdiva(rubové zatřené nebo nezatřené, obkladní se zatřením spár, obkladní s vyspárováním, kyklopské s vyspárováním, na sucho jednostranně lícované).

Zdění obkladního zdiva spodní stavby vodních elektráren pro hráze a úpravy na tocích
Zděním obkladního zdiva spodní stavby vodních elektráren pro hráze a úpravy na tocích se rozumí zdění obkladního zdiva řádkového od 250 do 450 mm hrubého i čistého na cementovou maltu a kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou. Obsahem standardu je i vypracování lícních ploch a spárování zdiva kvádrového. Popis standardu musí vymezit druh zdiva (řádkové, kvádrové) a objem použitých kvádrů.

Konstrukce spodní stavby vodních elektráren pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního

Konstrukcemi spodní stavby vodních elektráren pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce spodní stavby vodních elektráren z prostého betonu vodostavebního. Dále i konstrukce těsnících ostruh, vývarů, dotlačených klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pro dlažbu dna vývaru a to i pro betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Konstrukce spodní stavby vodních elektráren pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního
Konstrukcemi spodní stavby vodních elektráren pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce spodní stavby vodních elektráren z železového betonu vodostavebního. Dále i konstrukce těsnících ostruh, vývarů, dotlačených klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pro dlažbu dna vývaru a to i pro betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Obednění, odbednění a bednění ztracené konstrukcí spodní stavby vodních elektráren z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích
Obedněním, odbedněním a bedněním ztraceným konstrukcí spodní stavby vodních elektráren z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích se rozumí obednění a odbednění konstrukcí ploch rovinných, válcově zakřivených a jinak zakřivených než válcově a platí pro:
a) obednění a odbednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených
b) obednění a odbednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných
c) obednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty
d) obednění a odbednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod. kromě betonového prefabrikovaného bednění.
Bednění se skládá z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar prvku. Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít. Obsahem standardu je i podíl obednění a odbednění otvorů, kapes, rýh, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3 a obednění a odbednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. Popis standardu musí vymezit druh bednění

Výztuž železobetonových konstrukcí spodní stavby vodních elektráren z betonářské oceli, ze svařovaných sítí tažených a ze svařovaných sítí z drátu typu KARI
Výztuží spodní stavby vodních elektráren se rozumí výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.), výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev, výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže) a výztuž z armakošů. Výztuž je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Konstrukce jader přehrad pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního
Konstrukcemi jader přehrad pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce jader přehrad z prostého betonu vodostavebního a betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Konstrukce přehrad pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního
Konstrukcemi jader přehrad pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce jader přehrad z železového betonu vodostavebního a betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Obednění, odbednění a bednění ztracené konstrukcí jader přehrad z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích
Obedněním, odbedněním a bedněním ztraceným konstrukcí jader přehrad z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích se rozumí obednění a odbednění konstrukcí ploch rovinných, válcově zakřivených a jinak zakřivených než válcově a platí pro:
a) obednění a odbednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených
b) obednění a odbednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných
c) obednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty
d) obednění a odbednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod. kromě betonového prefabrikovaného bednění.
Bednění se skládá z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar prvku. Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít. Obsahem standardu je i podíl obednění a odbednění otvorů, kapes, rýh, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3 a obednění a odbednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. Popis standardu musí vymezit druh bednění

Výztuž železobetonových konstrukcí jader přehrad z betonářské oceli, ze svařovaných sítí tažených a ze svařovaných sítí z drátu typu KARI
Výztuží jader přehrad se rozumí výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.), výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev, výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže) a výztuž z armakošů. Výztuž je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Těsnící jádro z malty asfaltové a asfaltopolypropylenové
Těsnícím jádrem z malty asfaltové a asfaltopolypropylenové se rozumí dodávka a zhotovení těsnícího jádra z malty asfaltové a asfaltopolypropylenové prokládané kamenem lomovým neupraveným tříděným. Obsahem standardu je i pomocná konstrukce (obdobná bednění) k udržení tvaru jádra a to i trvale zabudovaná, dodávka kamene k prokládání zálivkové hmoty a vyčištění pracovní spáry. Popis standardu musí vymezit druh malty.

Zdivo odběrných věží a výpustných zařízení nadzákladové z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích
Zdivem odběrných věží a výpustných zařízení nadzákladovým z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích se rozumí dodávka a zdění zdiva nadzákladového výplňového z lomového kamene tříděného na maltu cementovou, rubového z lomového kamene lomařsky upraveného bez zatření spár nebo se zatřením spár na maltu cementovou, obkladního z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár nebo vyspárováním, kyklopského s vyspárováním a na sucho jednostranně lícované. Obsahem standardu je i očištění podkladu pod zdivo, hrubé otlučení a očištění kamene a jeho ukládání s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou a kropení vodou, zatření malty na poslední vrstvě a opatření proti prosakování vody. Popis standardu musí vymezit druh použité malty a druh zdiva(rubové zatřené nebo nezatřené, obkladní se zatřením spár, obkladní s vyspárováním, kyklopské s vyspárováním, na sucho jednostranně lícované).

Zdění obkladního zdiva odběrných věží a výpustných zařízení pro hráze a úpravy na tocích
Zděním obkladního zdiva odběrných věží a výpustných zařízení pro hráze a úpravy na tocích se rozumí zdění obkladního zdiva řádkového od 250 do 450 mm hrubého i čistého na cementovou maltu a kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou. Obsahem standardu je i vypracování lícních ploch a spárování zdiva kvádrového. Popis standardu musí vymezit druh zdiva (řádkové, kvádrové) a objem použitých kvádrů.

Konstrukce odběrných věží a výpustných zařízení pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního
Konstrukcemi odběrných věží a výpustných zařízení pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce odběrných věží a výpustných zařízení z prostého betonu vodostavebního. Dále i konstrukce těsnících ostruh, vývarů, dotlačených klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pro dlažbu dna vývaru a to i pro betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Konstrukce odběrných věží a výpustných zařízení pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního
Konstrukcemi odběrných věží a výpustných zařízení pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce odběrných věží a výpustných zařízení z železového betonu vodostavebního. Dále i konstrukce těsnících ostruh, vývarů, dotlačených klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pro dlažbu dna vývaru a to i pro betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Obednění, odbednění a bednění ztracené konstrukcí odběrných věží a výpustných zařízení z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích
Obedněním, odbedněním a bedněním ztraceným konstrukcí odběrných věží a výpustných zařízení z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích se rozumí obednění a odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných, válcově zakřivených a jinak zakřivených než válcově a platí pro:
a) obednění a odbednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených
b) obednění a odbednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných
c) obednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty
d) obednění a odbednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod. kromě betonového prefabrikovaného bednění.
Bednění se skládá z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar prvku. Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít. Obsahem standardu je i podíl obednění a odbednění otvorů, kapes, rýh, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3 a obednění a odbednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. Popis standardu musí vymezit druh bednění

Výztuž železobetonových konstrukcí odběrných věží a výpustných zařízení z betonářské oceli, ze svařovaných sítí tažených a ze svařovaných sítí z drátu typu KARI
Výztuží odběrných věží a výpustných zařízení se rozumí výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.), výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev, výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže) a výztuž z armakošů. Výztuž je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného na maltu cementovou nebo na sucho pro hydroizolace lesnickotechnické
Zdivem nadzákladovým z lomového kamene upraveného na maltu cementovou pro hydroizolace lesnickotechnické se rozumí dodávka a zdění zdiva z lomového kamene režného, kyklopského, řádkového hrubého, řádkového hrubého svisle provazovaného, na sucho upraveného jednostranně nebo oboustranně lícovaného, obkladního režného a kyklopského a na sucho do drátěných košů a sítí svařovaných s urovnáním viditelných hran a zídka z kamene na sucho ve strži. Obsahem standardu je i očištění podkladu pod zdivo, hrubé otlučení a očištění kamene a jeho ukládání s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou a kropení vodou, zatření malty na poslední vrstvě a opatření proti prosakování vody vyspárování, úprava líce a sbírání kamene a doprava kamene ze vzdálenosti 10 m pro zídky ve strži. Popis standardu musí vymezit druh a tloušťku zdiva.

Zdění obkladního řádkového zdiva pro hydromeliorace lesnickotechnické z kopáků
Zděním obkladního řádkového zdiva z kopáků se rozumí zdění řádkového zdiva hrubého a řádkového zdiva hrubého svisle provazovaného z kopáků na maltu cementovou MC10 tl. do 50 cm, bez dodání kopáků. Obsahem standardu je i vyspárování maltou MCS a vypracování líce. Popis standardu musí vymezit druh a objem zdiva.

Zdivo nadzákladové z betonu pro hydromeliorace lesnickotechnické
Zdivem nadzákladovým z betonu pro hydromeliorace lesnickotechnické se rozumí zdivo z betonu prokládaného kamenem, z betonu prostého a z betonu vodostavebního. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost, izolace fólií (Fatrafol) a nátěrem tmelem asfaltovým. Popis standardu musí vymezit objem, druh a třídu (zn.) betonu

Bednění lícních ploch a ploch dilatačních spár betonových konstrukcí pro hydromeliorace lesnickotechnické
Bedněním lícních ploch a ploch pro dilatační spáry betonových konstrukcí se rozumí bednění ploch rovinných, ploch válcově zakřivených a ploch jinak zakřivených než válcově nebo ploch zborcených a platí jen pro zdivo nadzákladové z betonu hydromeliorací lesnickotechnických. Obsahem standardu je i bednění a odbednění včetně bednění otvorů, kapes, rýh, drážek, výklenků, prostupů, jiných dutin a výstupků apod. objemu do 0,1 m3, bez podpěrné konstrukce. Popis standardu musí vymezit druh a tvar bednění.

Podlaha pro překrytí příčných objektů pro hydromeliorace lesnickotechnické
Podlahou pro překrytí příčných objektů se rozumí dodávka a zhotovení podlahy pro překrytí příčných objektů pro hydromeliorace lesnickotechnické s osazením do průtočné sekce z fošen s polštáři nebo z kuláčů průměru 100 ÷150 mm. Obsahem standardu je i výběr materiálu, přiřezání na potřebné rozměry, kladení polštářů, osazení fošen, osazení kuláčů a TM. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry překrytí.

Přepážka klestová pro hydromeliorace lesnickotechnické
Přepážkou klestovou se rozumí přepážka z řad plůtků, zhotovených z výřezů jehličnatých průměru do 190 mm, přibitých na piloty o průměru do 190 mm a délky od 2 do 3 m, zaberaněných v průměrné osové vzdálenost 1,5 m, přidržujících ke dnu vrstvu klestu, zasypaného štěrkovitou zeminou. Obsahem standardu je i vykopávka rýh pro plůtky, osazení a přibití výřezů k pilotám, nakopání štěrkovité zeminy pro zásyp, a její doprava na vzdálenost do 20 m, dodání a položení klestu a provedení zásypu. Popis standardu musí vymezit šířku dna.

Montáž prefabrikovaných dílců opěrných zárubní nebo obkladních z betonu železového
Montáží prefabrikovaných dílců opěrných zárubní nebo obkladních z betonu železového se rozumí montáž prefabrikovaných dílců z betonu železového včetně případné nutné spojovací vrstvy z jakékoliv cementové malty. Obsahem standardu je odstranění transportní výztuže, rozměření a vyznačení obrysu, osazení kotevních prvků, rozprostření cementové malty osazení dílce, odříznutí přečnívající malty, provedení potřebných svarů a TM. Popis standardu musí vymezit rozměry a hmotnost prefabrikovaných dílců.

Montáž prefabrikovaných dílců opěrných zárubní nebo obkladních z betonu předpjatého
Montáží prefabrikovaných dílců opěrných zárubní nebo obkladních z betonu předpjatého se rozumí montáž prefabrikovaných dílců z betonu předpjatého včetně případné nutné spojovací vrstvy z jakékoliv cementové malty. Obsahem standardu je odstranění transportní výztuže, rozměření a vyznačení obrysu, osazení kotevních prvků, rozprostření cementové malty osazení dílce, odříznutí přečnívající malty, provedení potřebných svarů a TM. Popis standardu musí vymezit rozměry a hmotnost prefabrikovaných dílců.

Zdivo nadzákladové zdí a valů pro zvláštní stavební práce
Zdivem nadzákladovým zdí a valů se rozumí dodávka a zdění zdiva nadzákladového:
a) kyklopského rovinného i zakřiveného na jakoukoliv cementovou maltu, bez spárování z kamene lomařsky upraveného měkkého nebo tvrdého
b) výplňového z lomového kamene tříděného, nelícovaného pro jakoukoliv tloušťku na jakoukoliv cementovou maltu
c) rubového z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícovaného tl. od 250 do 450 mm, se zatřením spár, na jakoukoliv maltu cementovou
d) obkladního z lomového kamene lomařsky upraveného jednostranně lícovaného, se zatřením nebo vyspárováním na jakoukoliv cementovou maltu
e) na sucho z lomového kamene lomařsky upraveného, rovinné i zakřivené s vyklínováním spár a dutin, pro jakoukoliv tloušťku zdiva, jednostranně lícované
Obsahem standardu je i očištění podkladu pod zdivo, hrubé otlučení a očištění kamene a jeho ukládání s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou a kropení vodou, zatření malty na poslední vrstvě. Popis standardu musí vymezit druh použité malty a druh zdiva(rubové zatřené nebo nezatřené, obkladní se zatřením spár, obkladní s vyspárováním, kyklopské s vyspárováním, na sucho jednostranně lícované apod.).

Zdivo opěrných zdí nadzákladové z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích
Zdivem opěrných zdí nadzákladovým z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích se rozumí dodávka a zdění zdiva nadzákladového výplňového z lomového kamene tříděného na maltu cementovou, rubového z lomového kamene lomařsky upraveného bez zatření spár nebo se zatřením spár na maltu cementovou, obkladního z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár nebo vyspárováním, kyklopského s vyspárováním a na sucho jednostranně lícované. Opěrné zdi jsou konstrukční prvky, které svou tíhou zadržují tlaky násypů, zemin, svahů a pod. Tvar volíme většinou proměnného průřezu po výšce, a to tak, aby průřez zdi a základová spára byly převážně namáhány tlakem a oblast tažené části byla co nejmenší. Obsahem standardu je i očištění podkladu pod zdivo, hrubé otlučení a očištění kamene a jeho ukládání s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou a kropení vodou, zatření malty na poslední vrstvě a opatření proti prosakování vody. Popis standardu musí vymezit druh použité malty a druh zdiva(rubové zatřené nebo nezatřené, obkladní se zatřením spár, obkladní s vyspárováním, kyklopské s vyspárováním, na sucho jednostranně lícované).

Zdění obkladního zdiva opěrných zdí pro hráze a úpravy na tocích
Zděním obkladního zdiva opěrných zdí pro hráze a úpravy na tocích se rozumí zdění obkladního zdiva řádkového od 250 do 450 mm hrubého i čistého na cementovou maltu a kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou. Obsahem standardu je i vypracování lícních ploch a spárování zdiva kvádrového. Popis standardu musí vymezit druh zdiva (řádkové, kvádrové) a objem použitých kvádrů.

Zdění nadzákladového obkladního zdiva zdí a valů pro zvláštní stavební práce
Zděním nadzákladového obkladního zdiva zdí a valů se rozumí zdění obkladního zdiva zdí a valů a ztužujících nebo samostatných sloupů nebo pilířů v suchu nebo nad vodou, na jakoukoliv cementovou maltu, s vyspárováním, rovinného i zakřiveného:
a) kvádrového, pohledové plochy svislé popř. ve sklonu od svislé do 1 : 20, z kvádrů pravoúhlých nebo šablonových
b) řádkového tl. od 250 do 450 mm, s vyspárováním lícové plochy, hrubého nebo čistého i svisle provazovaného
Obsahem standardu je i vypracování lícních ploch a spárování zdiva kvádrového. Popis standardu musí vymezit druh zdiva (řádkové, kvádrové) a objem použitých kvádrů.

Zdivo nadzákladové opěrné z cihel pálených
Zdivem nadzákladovým opěrným z cihel pálených se rozumí dodávka a zdění zdiva opěrného i opěrného režného, bez spárování, na jakoukoliv cementovou maltu z cihel pálených plných nebo pálených plných lícovaných. Obsahem standardu je i očištění podkladu pro zdivo, založení zdiva, ukládání cihel na vazbu včetně potřebného přisekání, provážení hran, koutů a výškových bodů, pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa a TM.
Popis standardu musí vymezit druh a rozměry pálených cihel, druh malty a tloušťku zdiva.

Zdivo nadzákladové opěrné bez spárování z cihel nepálených plných
Zdivem nadzákladovým opěrným z cihel nepálených plných se rozumí dodávka a zdění zdiva opěrného z cihel vápenopískových nebo betonových zděného na jakoukoliv cementovou maltu. Obsahem standardu je i očištění podkladu pro zdivo, založení zdiva, ukládání cihel na vazbu včetně potřebného přisekání, provážení hran, koutů a výškových bodů, pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa a TM. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry nepálených cihel, druh malty a tloušťku zdiva.

Zdi a valy z betonu prostého pro zvláštní stavební práce
Zdmi a valy z betonu prostého se rozumí vytvoření monolitické konstrukce zdí a valů z betonu prostého z cementů portlandských a struskoportlanských a z cementů síranovzdorných . Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost a platí i pro zdi nadzákladové z betonu prokládaného kamenem. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (zn.) betonu.

Konstrukce opěrných zdí pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního
Konstrukcemi opěrných zdí pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce opěrných zdí z prostého betonu vodostavebního a betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Zdi a valy z betonu železového pro zvláštní stavební práce
Zdmi a valy z betonu železového se rozumí vytvoření monolitické konstrukce zdí a valů z cementů portlandských a struskoportlanských a z cementů síranovzdorných. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost a platí i pro zdi nadzákladové z betonu prokládaného kamenem. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (zn.) betonu.

Konstrukce opěrných zdí pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního
Konstrukcemi opěrných zdí pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce opěrných zdí z železového betonu vodostavebního a betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Obednění, odbednění a bednění ztracené konstrukcí opěrných zdí z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích
Obedněním, odbedněním a bedněním ztraceným konstrukcí opěrných zdí z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích se rozumí obednění a odbednění ploch rovinných, válcově zakřivených a jinak zakřivených než válcově a platí pro:
a) obednění a odbednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených
b) obednění a odbednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných
c) obednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty
d) obednění a odbednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod. kromě betonového prefabrikovaného bednění
Bednění se skládá z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar prvku. Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít. Obsahem standardu je i podíl obednění a odbednění otvorů, kapes, rýh, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3 a obednění a odbednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. Popis standardu musí vymezit druh bednění

Bednění zdí a valů pro zvláštní stavební práce
Bedněním zdí a valů se rozumí bednění a odbednění zdí a valů svislých i skloněných výšky do 20 m a to bednění ISD NOE s padesátinásobnou obratovostí, pokud velkoplošné bednění nepřichází v úvahu bednění z prken (není-li v textu položky uvedeno jiné). V případě použití jiných typů bednění nebo jiné obratovosti je třeba přistoupit k rekalkulaci ceny. Obsahem standardu je materiál v množství potřebném k dosažení tvaru konstrukcí rovinných nebo zalomených, montáž, nátěr proti přilnavosti, stažení bednění, odbednění, případné přemístění, demontáž, očištění, roztřídění s uložením, bednění a odbednění zakreslených prostupů, otvorů, ostění, rýh, výstupků, kapes a pod., popř. i nutné vyřezávání otvorů v bednění, do průřezové plochy 0,05 m2 a TM. Popis standardu musí vymezit druh, rozměry a tvar bednění.

Výztuž železobetonových konstrukcí zdí a valů pro zvláštní stavební práce a opěrných zdí pro hráze a úpravy na tocích z betonářské oceli, ze svařovaných sítí tažených a ze svařovaných sítí z drátu typu KARI
Výztuží přehrad se rozumí výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.), výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev, výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže) a výztuž z armakošů. Výztuž je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva
Výplní za opěrami a protimrazovými klíny z kameniva se rozumí dodávka a výplň za opěrami a protimrazovými klíny z kameniva drceného nebo těženého. (Neplatí pro zasypávky nebo klíny provedené z výkopků získaného na stavbě; tyto práce jsou v oddíle Zemní práce). Obsahem standardu je i hutnění.

Zřízení výplně a protimrazových klínů z jílu
Zřízením výplně a protimrazových klínů z jílu se rozumí zřízení výplně a protimrazových klínů z jílu, mimo výplně nebo klínů provedených z výkopku získaného na stavbě. Obsahem standardu je i hutnění.

Zdivo šachet a šachtic nadzákladové z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích
Zdivem šachet a šachtic nadzákladovým z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích se rozumí zdění zdiva nadzákladového šachet a šachtic výplňového z lomového kamene tříděného na maltu cementovou, rubového z lomového kamene lomařsky upraveného bez zatření spár nebo se zatřením spár na maltu cementovou, obkladního z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár nebo vyspárováním, kyklopského s vyspárováním a na sucho jednostranně lícované. Obsahem standardu je i očištění podkladu pod zdivo, hrubé otlučení a očištění kamene a jeho ukládání s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou a kropení vodou, zatření malty na poslední vrstvě a opatření proti prosakování vody. Popis standardu musí vymezit druh použité malty a druh zdiva(rubové zatřené nebo nezatřené, obkladní se zatřením spár, obkladní s vyspárováním, kyklopské s vyspárováním, na sucho jednostranně lícované).

Zdění obkladního zdiva šachet a šachtic pro hráze a úpravy na tocích
Zděním obkladního zdiva šachet a šachtic pro hráze a úpravy na tocích se rozumí zdění obkladního zdiva řádkového od 250 do 450 mm hrubého i čistého na cementovou maltu a kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou. Obsahem standardu je i vypracování lícních ploch a spárování zdiva kvádrového. Popis standardu musí vymezit druh zdiva (řádkové, kvádrové) a objem použitých kvádrů.

Zdivo šachtic z cihel pálených
Zdivem šachtic a žump z cihel pálených se rozumí dodávka a zdění zdiva šachtic na jakoukoliv cementovou maltu z cihel pálených plných a to i zdivo zemních šachtic osvětlovacích, výtahových, výlezů apod. přilehlých k objektu do úrovně chodníku a žump (neplatí pro zdivo šachtic domovních kanalizačních nebo pro vodoměry, velikosti do 5 m3 obestavěného prostoru). Obsahem standardu je i očištění podkladu pro zdivo, založení zdiva, ukládání cihel na vazbu včetně potřebného přisekání, provážení hran, koutů a výškových bodů, pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa a TM. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry pálených cihel, druh malty a tloušťku zdiva.

Zdivo šachtic a žump z cihel betonových
Zdivem šachtic z cihel betonových se rozumí dodávka a zdění zdiva šachtic na jakoukoliv cementovou maltu z cihel betonových a to i zdiva zemních šachtic osvětlovacích, výtahových, výlezů apod. přilehlých k objektu do úrovně chodníku a žump (neplatí pro zdivo šachtic domovních kanalizačních nebo pro vodoměry, velikosti do 5 m3 obestavěného prostoru). Obsahem standardu je i očištění podkladu pro zdivo, založení zdiva, ukládání cihel na vazbu včetně potřebného přisekání, provážení hran, koutů a výškových bodů, pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa a TM. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry cihel, druh malty a tloušťku zdiva.

Konstrukce šachet a šachtic pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního
Konstrukcemi šachet a šachtic pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce šachet a šachtic z prostého betonu vodostavebního. Dále i konstrukce těsnících ostruh, vývarů, dotlačených klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pro dlažbu dna vývaru a to i pro betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.  Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Konstrukce šachet a šachtic pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního
Konstrukcemi šachet a šachtic pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce šachet a šachtic z železového betonu vodostavebního. Dále i konstrukce těsnících ostruh, vývarů, dotlačených klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pro dlažbu dna vývaru a to i pro betony nevodostavební, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Obednění, odbednění a bednění ztracené konstrukcí šachet a šachtic z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích
Obedněním, odbedněním a bedněním ztraceným konstrukcí šachet a šachtic z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích se rozumí obednění a odbednění konstrukcí šachet a šachtic ploch rovinných, válcově zakřivených a jinak zakřivených než válcově a platí pro:
a) obednění a odbednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených
b) obednění a odbednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných
c) obednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty
d) obednění a odbednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod. kromě betonového prefabrikovaného bednění
Bednění se skládá z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar prvku. Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít. Obsahem standardu je i podíl obednění a odbednění otvorů, kapes, rýh, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3 a obednění a odbednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. Popis standardu musí vymezit druh bednění

Výztuž železobetonových konstrukcí šachet a šachtic z betonářské oceli, ze svařovaných sítí tažených a ze svařovaných sítí z drátu typu KARI
Výztuží šachet a šachtic se rozumí výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.), výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev, výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže) a výztuž z armakošů. Výztuž je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Zdivo ostatních konstrukcí vodních staveb nadzákladové z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích
Zdivem ostatních konstrukcí vodních staveb nadzákladovým z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích se rozumí dodávka a zdění zdiva nadzákladového výplňového z lomového kamene tříděného na maltu cementovou, rubového z lomového kamene lomařsky upraveného bez zatření spár nebo se zatřením spár na maltu cementovou, obkladního z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár nebo vyspárováním, kyklopského s vyspárováním a na sucho jednostranně lícovaného. Obsahem standardu je i očištění podkladu pod zdivo, hrubé otlučení a očištění kamene a jeho ukládání s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou a kropení vodou, zatření malty na poslední vrstvě a opatření proti prosakování vody. Popis standardu musí vymezit druh použité malty a druh zdiva(rubové zatřené nebo nezatřené, obkladní se zatřením spár, obkladní s vyspárováním, kyklopské s vyspárováním, na sucho jednostranně lícované).

Zdění obkladního zdiva ostatních konstrukcí vodních staveb pro hráze a úpravy na tocích
Zděním obkladního zdiva ostatních konstrukcí vodních staveb pro hráze a úpravy na tocích se rozumí zdění obkladního zdiva řádkového od 250 do 450 mm hrubého i čistého na cementovou maltu a kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou. Obsahem standardu je i vypracování lícních ploch a spárování zdiva kvádrového. Popis standardu musí vymezit druh zdiva (řádkové, kvádrové) a objem použitých kvádrů.

Ostatní konstrukce vodních staveb pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního
Ostatními konstrukcemi vodních staveb pro hráze a úpravy na tocích z prostého betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce z prostého betonu vodostavebního a betonů nevodostavebních, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost,
Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Ostatní konstrukce vodních staveb pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního
Ostatními konstrukcemi vodních staveb pro hráze a úpravy na tocích z železového betonu vodostavebního se rozumí vytvoření monolitické konstrukce z železového betonu vodostavebního a betonů nevodostavebních, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí. Obsahem standardu je úprava, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, kontrola bednění, vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, ruční rozhrnutí betonové směsi, hutnění, urovnání povrchu pracovní spáry, kontrola bednění během betonáže, spojovací vrstva na pracovních spárách, ošetření a ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysychání, odstranění drátů z líce konstrukce a úprava líce v místě po odstraněných drátech, osazení kotevních želez při betonování konstrukce, ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod., přísady do betonové směsi zlepšující jeho zpracovatelnost, vodonepropustnost a trvanlivost. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) použitého betonu.

Obednění, odbednění a bednění ztracené ostatních konstrukcí vodních staveb z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích
Obedněním, odbedněním a bedněním ztraceným ostatních konstrukcí vodních staveb z betonu prostého a železového pro hráze a úpravy na tocích se rozumí obednění a odbednění konstrukcí ploch rovinných, válcově zakřivených a jinak zakřivených než válcově a platí pro:
a) obednění a odbednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených
b) obednění a odbednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných
c) obednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty
d) obednění a odbednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod. kromě betonového prefabrikovaného bednění
Bednění se skládá z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar prvku. Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít. Obsahem standardu je i podíl obednění a odbednění otvorů, kapes, rýh, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3 a obednění a odbednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. Popis standardu musí vymezit druh bednění

Výztuž železobetonových ostatních konstrukcí vodních staveb z betonářské oceli, ze svařovaných sítí tažených a ze svařovaných sítí z drátu typu KARI
Výztuží ostatních konstrukcí vodních staveb se rozumí výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.), výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev, výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže) a výztuž z armakošů. Výztuž je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun
Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže v tomto rozsahu

801-1 Běžné stavební práce konstrukcí dosud nezastropených:
a) zdiva nosná obvodová i vnitřní a výplňová obvodová vodorovně 10m, svisle 3,5m;
b) bednění vodorovně 20m, svisle 4m
c) výztuže (polotovary i sítě) vodorovně 10 m, svisle 0,0m
d) betony vodorovně i svisle 0,0m;
e) prefabrikované dílce, které lze strojně osazovat před zastropením 0,0m
Běžné stavební práce konstrukcí již zastropených 801-1:
zdiva vnitřní výplňová z prvků (výrobků) na maltu a monolitická, příčky, omítky, násypy, dlažby, mazaniny, potěry, prvky ručně osazované, včetně prefabrikovaných, rámy, zárubní stěny, desky a jiné konstrukce vodorovně 10m, svisle 3,5m.

801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců: technologická manipulace v pracovní zóně jeřábu.

801-5 Zvláštní stavební práce:
Věže chladící a odplynovače
a) beton železový vodorovně a svisle 0,0m,
b) ostatní konstrukce a práce vodorovně 20m, svisle 4m.
Nádrže a jímky
a) bednění vodorovně 20m, svisle 6m,
b) výztuž vodorovně 20m, svisle 4m,
c) beton prostý a železový vodorovně i svisle 0,0m,
d) omítky, podkladní vrstvy, dlažby, potěry, prvky osazované ručně (jako desky azbestocementové, rošty biologických filtrů apod.) vodorovně 10m, svisle 0,0m.
Věže,stožáry, zásobníky, a jámy pozemní
a) betony vodorovně a svisle 0,0m,
b) výztuž vodorovně 20m, svisle 0,0m,
c) bednění vodorovně a svisle 0,0m,
d) omítky vodorovně 10m, svisle 0,0m,
e) osazování kotevních prvků vodorovně 15m, svisle 0,0m.
Objekty zvláštní
a) betony vodorovně i svisle 0,0m
b) bednění vodorovně 20m, svisle 4m
c) podpěrné konstrukce vodorovně 20m, svisle 15m
d) výztuž vodorovně 10m, svisle 0,0m
e) práce zednické a osazovací vodorovně 10m, svisle 0,0m

831-2 Hydromeliorace – lesnickotechnické:
Povrchové úpravy:
a) výsadby a síje – vodorovné přemístění sazenic, řízků a semen na vzdálenost do 200m; vodorovné přemístění kůlů pro upevnění sazenic na vzdálenost do 50m
b) ochrana sazenic – vodorovné přemístění na vzdálenost do 50m
c) hnojení sazenic – vodorovné přemístění na vzdálenost do 200m
Zdivo nadzákladové a nadzákladové betonové
a) betony vodorovně na vzdálenost do 3m
b) bednění vodorovně v pracovním prostoru 20 x 20m, na výšku 4m
Rovnaniny, patky, záhozy, schody a dlažby: vodorovně na vzdálenost 3m
Piloty a kůly: vodorovně na vzdálenost do 20m.
Úpravy povrchů a zábradlí ocelové : vodorovně na vzdálenost do 10m.

832-1 Hráze a úpravy na tocích: v pracovním prostoru délky 10m a výšky 3,5m
Vnitrostaveništní přemístění hmot nad rozsah vzdálenosti technologické manipulace se oceňují položkami přesunu hmot.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace.
Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku.
Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení.
Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Množství měrných jednotek úpravy líce při zdění režného zdiva se určuje jako u omítek. Množství jednotek vnitřních omítek. Množství jednotek vnitřních omítek a úprav povrchu stěn, pilířů, sloupů, stropů, samostatných trámů, průvlaků, kleneb, šedových stropů apod., se určuje v m2 rozvinuté plochy, přičemž:
a) plochy částí nepravidelných nebo zborcených lze určit přibližně podle matematických vzorců. Boční plochy prvků vystupujících před líc nebo ustupujících za líc stěny do 50 mm se do rozvinuté plochy nezapočítávají,
b) u vnitřních stěn se určuje délka stěn mezi lící konstrukcí omezujících plochu po stranách. Výška stěn se určuje od podlahy ke spodnímu líci stropního podhledu desky i u stropu s viditelnými trámy nebo náběhy, u oblých stropů k patce klenby a v místě zaklenutí až k nejvyššímu bodu proniku klenby se stěnou,
c) plocha schodišťových stěn se určuje součinem půdorysné délky obvodu schodišťové šachty a výšky měřené od podlahy nejnižšího podlaží až k podhledu nad nejvyšším ramenem (u šikmého podhledu k polovině tohoto zešikmení), přičemž se neodečítají plochy proniku schodišťových konstrukcí,
d) plocha čel stupňů se určuje součinem viditelné délky ramene a výšky stupně měřené kolmo na rovinu ramene zvětšené popř. o tloušťku podstupňové desky. Tato plocha se zahrnuje do plochy povrchu schodišťových konstrukcí, podobně též rozvinutá plocha schodnic a podhledů schodišťových ramen a podest.

Do plochy příslušných úprav povrchu se přičítá:
a) plocha omítaných komínových, ventilačních a podobných průběžných prostupů apod. jen tehdy, byl-li jejich objem při výpočtu zdiva odečítán (přes 0,1 m3 a při 0,05 m2 )průduchů
b) plocha ostění a nadpraží vnitřních nebo vnějších podle projektovaných rozměrů ostění a nadpraží k příslušné úpravě povrchu stěn. Délka ostění je dána rozměry otvoru, který se odečítá. V případě ustupujícího parapetu se stanoví zvětšená délka vnitřního ostění až k podlaze. Šířka ostění je určena projektem
c) boční plocha otvorů ve stropech k ploše stropu. Je-li však výška těchto ploch větší než 1 m, oceňují se jako úpravy povrchu stěn světlíků,
d) skutečná plocha boků a podhledů náběhů trámů a náběhů desek k ploše stropů

Od plochy příslušných úprav povrchu se odečítá:
a) neupravovaná plocha (např. obklady u výlevek, prostupy) anebo plochy proniku jinou konstrukcí ve stěnách nebo ve stropech (např. trámem, pronikem sloupu) jednotlivě větší než 0,5 m2
b) plocha otvorů dveřních a okenních vnitřních i vnějších jakékoliv velikosti z rozměrů uvedených ve výkresech; při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm

Množství jednotek vnějších omítek
Množství jednotek vnějších omítek a úprav průčelí včetně říms, arkýřů, lodžií, balkónů, markýz apod. se určuje v m2 pohledové plochy průčelí od úrovně upraveného terénu (chodníku) po horní hranu upravované římsy, přičemž boční plochy a půdorysný podhled arkýřů, lodžií, balkónů, markýz a říms se přičítají k ploše průčelí.
Do plochy příslušných úprav povrchu se přičítá:
a) plocha omítaných komínových, ventilačních a podobných průběžných průduchů, prostupů apod. jen tehdy, byl-li jejich objem při výpočtu zdiva odečítán (přes 0,1 m3 a při 0,05 m2 )
b) plocha ostění a nadpraží vnitřních nebo vnějších podle projektovaných rozměrů ostění a nadpraží k příslušné úpravě povrchu stěn. Délka ostění je dána rozměry otvoru, který se odečítá. V případě ustupujícího parapetu se stanoví zvětšená délka vnitřního ostění až k podlaze. Šířka ostění je určena projektem,
c) boční plocha otvorů ve stropech k ploše stropu. Je-li však výška těchto ploch větší než 1 m, oceňují se jako úpravy povrchu stěn světlíků,
d) skutečná plocha boků a podhledů náběhů trámů a náběhů desek k ploše stropů.
Od plochy příslušných úprav povrchu se odečítá:
a) neupravovaná plocha (např. obklady u výlevek, prostupy) anebo plochy proniku jinou konstrukcí ve stěnách nebo ve stropech (např. trámem, pronikem sloupu) jednotlivě větší než 0,5 m2,
b) plocha otvorů dveřních a okenních vnitřních i vnějších jakékoliv velikosti z rozměrů uvedených ve výkresech; při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.
Množství jednotek konstrukcí osazovaných
Množství jednotek konstrukcí osazovaných se určuje v kusech osazovaných dílců (výrobků).
Množství jednotek nadzákladového zdiva
Množství jednotek základového a nadzákladového zdiva, klenbových pásů, pilířů, komínů a ventilací volně stojících, zdiva nosného, výplňového, obkladového půdního, štítového, nadstřešního, parapetního, římsového, režného a jiného zdiva se určuje v m3 objemu konstrukce.
Do objemu zdiva se započítává:
a) objem zdiva vyloženého (přečnívajícího) z líce zdiva,
b) objem klenbových nadezdívek, do svislého zdiva,
c) objem obezdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých a obezdívka ocelových nosníků a ocelových překladů. Tento objem se započítává plně bez odpočtu objemu ocelových koster nosníků.
Od objemu zdiva se odečítá:
a) objem rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik) prostupů a jiných dutin jednotlivě větší než 0,10 m3, je-li současně průřezová plocha kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě větší než 0,05 m2,
b) objem otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovený z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm,
c) objem překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových
d) objem komínových a ventilačních průduchů o průřezové ploše přes 0,05 m2

Množství měrných jednotek opěrných zdí a valů se určuje v m3. Za součást objemu konstrukcí svislých se považuje rozšíření v patce nebo hlavně pokud žádná povrchová přímka (popř. tečna povrchových křivek) rozšíření v rovině proložené osou svislé konstrukce, nesvírá s povrchovou úsečkou svislé konstrukce úhel menší než 135o; v ostatních případech se považuje rozšíření za součást konstrukce vodorovné. Množství měrných jednotek zdění nadzákladového zdiva z lomového kamene pro hráze a úpravy na tocích se určuje v m3 zdiva. Objem dutin jednotlivě do 0,2 m3 se od celkového objemu neodečítá. Množství měrných jednotek zdění obkladního zdiva pro hráze a úpravy na tocích se určuje v m3. Pro zdivo řádkové se objem dutin jednotlivě do 0,2 m3 od celkového objemu neodečítá, pro zdivo kvádrové se objem stanoví v m3 součinem skutečného objemu kvádru a součinitelem 1,057
Množství měrných jednotek kvádrového zdiva zdí a valů se určuje v m3 součinem skutečného objemu kvádrů a součinitele
- 1,07 pro kvádry do objemu do 0,2 m3
- 1,057 pro kvádry objemu přes 0,2 m3
Množství měrných jednotek řádkového zdiva zdí a valů se určuje v m3 součinem lícní plochy zdiva včetně všech spár a tloušťky 350 mm
Množství jednotek betonových konstrukcí
Množství jednotek betonových konstrukcí se určuje v m3 projektovaného objemu.

Obecně platí:
a) objem částí, jejichž tvar je nepravidelný, lze určit přibližně podle matematických vzorců,
b) objem proniku dvou nebo více konstrukcí se započítává pouze jednou, a to obecně k té konstrukci, která má v místě proniku větší rozměry (tloušťka apod.). Při stejných rozměrech se objem proniku přičítá ke konstrukci podporující. U proniku konstrukcí se sloupy, pilíři, rámovými stojkami a svislými táhly se objem proniku začleňuje ke konstrukci podporované - např. hlavice hřibových stropů se začleňuje k objemu desky,
c) objem uložení, popř. vetknutí konstrukce ukládané (podporované) do konstrukce z jiného materiálu se začleňuje k objemu konstrukce ukládané,
d) pokud je dveřní otvor v příčce popř. ve stěně umístěné ve výklenku zdi větší tloušťky, oceňuje se slabší zdivo tl. do 150 mm jako příčka popř. stěna, jestliže je alespoň na jedné straně otvoru nebo nad ním vzdálenost mezi vnější hranou zárubně a zdi (překladem) větší než 150 mm. Je-li tato vzdálenost menší, oceňuje se slabší zdivo v tloušťce okolní zdi s odečtením objemu otvoru

Do objemu betonu se započítává:
a) objem dilatačních příčných vložek; je-li dilatace vytvořena bedněnou mezerou objem
b) objem zakotvení, vázání, uložení, vetknutí do konstrukcí z jiného materiálu,
c) objem zdiva ostění 1x nebo 2x zalomeného
d) objem částí zesilujících konstrukcí, s kterou funkčně souvisejí a současně mají určenu samostatnou cenu, např.
- žebra a zesilující pilíře zdí přečnívající z líce, do objemu zdi,
- patky a zesilující hlavice sloupů (mimo hřibové), do objemu sloupů
- konzoly sloupů pro jeřábové dráhy, do objemu sloupů
- náběhy průvlaků (při odklonu do 600 od vodorovné roviny) do objemu průvlaků
- náběhy desek (při odklonu do 600 od vodorovné roviny), do objemu desek
- okrajové nosníky skořepin do objemu skořepin

Od objemu betonu se odečítá:
a) objem rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes, stropních kazet v podhledu, prostupů, dutin, pokud jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci, jednotlivé větší než 0,10 m3, je-li současně průřezová plocha kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě větší než 0,05 m2
b) objem otvorů okenních, dveřních a podobných, který se určí z rozměrů předepsaných ve výkresech,
c) objem kotevních otvorů trvale otevřených (nezabetonovaných, popř. kotevních prostupů) i těch, které budou po osazení kotev zality betonem. Pro zálivku jsou určeny ceny souboru 278 31 části A 04 sborníku 801-5,
d) objem projektované podkladní vrstvy z betonu prostého obvykle tl. do 80 mm ukládané na dno výkopu k ochraně výztuže základů před znečištěním zeminou. Pro tuto vrstvu lze použít ceny určené pro mazaninu.

Od objemu betonu se neodečítá objem vložené výztuže, kotevních želez, plně zabetonovaných vodorovných i svislých válcovaných profilů I, E, U, UE nebo L vodorovných i svislých. Objem betonu a předsádkového betonu konstrukcí vodních staveb se stanoví v m3 betonu; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá. Množství měrných jednotek pro příplatek k cenám za předsádku z malty s drtí pro umělý kámen ukládanou na nebo do bednění se určuje v m2 plochy líce předsádky. Z objemu betonu monolitických konstrukcí se objem vrstvy předsádky neodečítá. Množství měrných jednotek římsy zdí a valů se určí v m3 jako součin výšky římsy, šířky opěrné zdi v hlavě včetně vyložení římsy a délky prováděné římsy.

Množství jednotek bednění
Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté bedněné plochy betonové konstrukce. Plocha bednění se určí jako součet ploch tvarově jednoduchých figur, do kterých se celá bedněná plocha rozloží. U ploch nepravidelných lze plochu určit přibližně podle matematických vzorců. U konstrukcí s obklady vloženými do bednění (izolační desky apod.) se rozměry zvětší o tloušťku tohoto obkladu. Při proniku dvou bedněných konstrukcí se určuje příslušný rozměr ke koutu (styku) obou bedněných ploch konstrukce.
Do celkové plochy bednění příslušného konstrukčního prvku se započítává:
a) plocha ostění, rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes, stropních kazet v podhledu, prostupů, dutin, pokud jsou zakresleny na výkresové dokumentaci, o pohledové příp. průřezové ploše kolmé na nejdelší rozměr větší než 0,05 m2
b) plocha bednění dilatačních a pracovních spár,
c) plocha bednění výstupků betonové konstrukce.
Od plochy bednění se odečítá plocha bednění překrývající bedněné otvory, výklenky apod. jednotlivě větší než 2,5 m2.

Množství jednotek výztuže
Množství jednotek se určuje v t jmenovité hmotnosti výztuže.
Svary
Svary délky do 5 cm se pro určení počtu jednotek považují za svary délky 5 cm; svary délky přes 5 cm se měří ve skutečné délce
Výška svaru (a) a tloušťka svaru (z) se měří podle normy ČSN 73 1201 – Změna d).
Množství měrných jednotek plošných konstrukcí
Množství měrných jednotek plošných konstrukcí (stěny, příčky, střechy) se určuje v m2 pohledové plochy:
a) součtem tvarově jednoduchých částí, do kterých se celá plocha rozloží
b) u konstrukcí zakřivených, nepravidelných přibližně podle matematických vzorců
Množství měrných jednotek výplně spár římsových tvárnic opěrných zdí
Množství měrných jednotek se určuje v m2 styčné plochy spáry. Tato plocha se zjistí jako plocha řezu dílců v místě spojení.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
ČSN 01 3101-2 (013101) Technické výkresy. Názvosloví pro technické výkresy.Základní pojmy.Část 2
ČSN EN ISO 10209-2 (013101) Technické výkresy - Terminologie - Část 2: Metody promítání
ČSN 01 3102 (013102) Technické výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů
ČSN EN ISO 13567-1 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla
ČSN EN ISO 13567-2 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
ČSN EN ISO 6428 (013105) Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování
ČSN 01 3106 (013106) Technické výkresy. Všeobecné požadavky na technické výkresy
ČSN 01 3107 (013107) Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení
ČSN ISO 6433 (013108) Technické výkresy. Odkazy na části výrobku
ČSN 01 3402 Výkresy ve stavebnictví. Popisové pole
ČSN E NISO 9431 Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu
ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti
ČSN EN ISO 6284 Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek
ČSN 01 3406 Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech
ČSN 01 3419 (013419) Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3420 (013420) Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
ČSN EN ISO 4157-1 (013420) Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části
ČSN 01 3467 (013467) Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů
ČSN 01 3481 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN EN ISO 3766 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4066 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Specifikace výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4172 (013481) Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Výkresy sestavy dílců
ČSN EN ISO 7437 (013481) Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců
ČSN 01 3489 (013489) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí z kamene
ČSN 01 4310 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb. Společné požadavky na výkresy pozemních staveb
ČSN 05 0000 (050000) Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy
ČSN 05 0002 (050002) Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie. Základné pojmy
ČSN EN 29692 (050025) Ruční obloukové svařování, svařování v ochranných plynech a plamenové svařování - Příprava svarových ploch pro svařování oceli
ČSN 05 0610 (050610) Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov
ČSN 05 0630 (050630) Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov
ČSN 73 0001-1 (730001) Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí
ČSN 73 0001-2 (730001) Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 2: Betonové konstrukce
ČSN ISO 3898 (730030) Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Označování - Základní značky
ČSN ISO 1803 (730201) Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměrů - Zásady a názvosloví
ČSN 73 0202 (730202) Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení,
ČSN 73 0203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance,
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti,
ČSN 73 0210-1 (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
ČSN 73 0210-2 (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí
ČSN 73 0212-1 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení
ČSN 73 0212-3 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty
ČSN 73 0212-4 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty
ČSN 73 0212-5 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců
ČSN 73 0212-6 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka
ČSN 73 0212-7 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická regulace
ČSN ISO 7077 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů
ČSN ISO 7737 (730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů
ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních
ČSN EN 1934 (730545) Tepelné chování budov - Stanovení tepelného odporu metodou teplé skříně při použití měřiče tepelného toku - Zdivo
ČSN 73 0821 (730821) Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 73 0822 (730822) Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot
ČSN 73 0823 (730823) Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot
ČSN EN 1364-1 (730853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny
ČSN EN 1364-2 (730853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy
ČSN EN 1365-1 (730854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny
ČSN EN 1365-2 (730854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy
ČSN EN 1365-3 (730854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky
ČSN EN 1365-4 (730854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy
ČSN 73 0855 (730855) Stanovení požární odolnosti obvodových stěn
ČSN 73 1101 (731101) Navrhování zděných konstrukcí
ČSN P ENV 1996-1-1 (731101) Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby. Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
ČSN P ENV 1996-1-2 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN P ENV 1996-1-3 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla pro pozemní stavby - Podrobná pravidla při bočním zatížení
ČSN P ENV 1996-2 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí
ČSN P ENV 1996-3 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody a jednoduchá pravidla pro zděné konstrukce
ČSN 73 1102 (731102) Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek
ČSN 73 1103 (731103) Navrhování stěnových keramických dílců
ČSN 73 1105 (731105) Navrhování a provádění hurdiskových stropů
ČSN 73 1200 (731200) Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác
ČSN 73 1201 (731201) Navrhování betonových konstrukcí
ČSN P ENV 1992-1-1 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN P ENV 1992-1-2 (731201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN P ENV 1992-1-3 (731201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Betonové dílce a montované konstrukce
ČSN P ENV 1992-1-5 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-5: Obecná pravidla. Konstrukce s nesoudržnou a vnější předpínací výztuží
ČSN P ENV 1992-1-6 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-6: Obecná pravidla. Konstrukce z prostého betonu
ČSN 73 1202 (731202) Navrhovanie tenkostenných sieťobetónových konštrukcií
ČSN 73 1203 (731203) Navrhování konstrukcí z lehkého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1520 (731203) Prefabrikované vyztužené dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN P ENV 1992-1-4 (731203) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-4: Obecná pravidla. Hutný beton s pórovitým kamenivem
ČSN 73 1204 (731204) Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou směrech
ČSN 73 1205 (731205) Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1206 (731206) Spřažené ocelobetonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1208 (731208) Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů
ČSN P ENV 1992-3 (731210) Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Betonové základy
ČSN 73 1211 (731211) Navrhování betonových konstrukcí panelových budov
ČSN P ENV 1992-4 (731212) Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Nádrže na kapaliny a zásobníky
ČSN 73 1230 (731230) Navrhování betonových konstrukcí pro zvýšené a vyšší teploty
ČSN 73 2310 (732310) Provádění zděných konstrukcí
ČSN EN 1052-1 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1052-2 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 1052-3 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku
ČSN EN 1052-4 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 4: Stanovení pevnosti ve smyku zdiva s hydroizolací
ČSN P ENV 13670-1 (732400) Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
ČSN 73 2401 (732401) Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN EN 206-1 (732403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN 73 2412 (732412) Provádění a kontrola pórobetonových konstrukcí
ČSN 73 2430 (732430) Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu
ČSN 73 2480 (732480) Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí
ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu
ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2580 Zkouška prostupu vodních par povrchovou úpravou stavebních konstrukcí
ČSN 73 2581 Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním změnám
ČSN 73 2582 Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním změnám
ČSN 73 3251 (733251) Navrhování konstrukcí z kamene
ČSN 73 6503 (736503) Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem
ČSN 73 6506 (736506) Zatížení vodohospodářských staveb ledem
ČSN 73 6516 (736516) Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Přehrady
ČSN 73 6524 (736524) Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Funkční objekty a zařízení hydrotechnických staveb
ČSN 73 6530 (736530) Vodní hospodářství. Názvosloví hydrologie
ČSN 73 6532 (736532) Vodní hospodářství. Názvosloví hydrogeologie
ČSN 73 6814 (736814) Navrhování přehrad. Hlavní parametry a vybavení
ČSN 73 6815 (736815) Vodohospodářská řešení vodních nádrží
ČSN 73 8101 (738101) Lešení. Společná ustanovení
ČSN 73 8102 (738102) Pojízdná a volně stojící lešení
ČSN 73 8105 (738105) Dřevěná lešení
ČSN 73 8107 (738107) Trubková lešení
ČSN 73 8108 (738108) Podpěrná lešení
ČSN EN 74 (738109) Spojky, středící trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení z ocelových trubek. Požadavky, zkoušky
ČSN 73 8111 (738111) Pracovní a ochranná dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky
ČSN 73 8112 (738112) Pojízdná pracovní dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky
ČSN EN 1298 (738113) Pojízdná pracovní lešení - Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání

__________________________________________________________________

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních, přípravných a přidružených prací se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
ČSN EN ISO 3766 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4066 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Specifikace výztuže do betonu
ČSN 01 3481 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN 02 8318 (028318) Kovové hadice na komínové vložky. Typ H
ČSN EN 12696 (038340) Katodická ochrana oceli v betonu
ČSN 05 1130 (051130) Svařování. Mechanické zkoušky svarových spojů tyčí pro výztuž do betonu
ČSN 05 1131 (051131) Svařování. Zkouška tahem tyčí pro výztuž se svarovými spoji
ČSN 05 1132 (051132) Svařování. Zkouška lámavosti tyčí pro výztuž ve svarovém spoji
ČSN 05 1133 (051133) Svařování. Zkouška pevnosti ve smyku bodových svarů tyčí pro výztuž ČSN 05 1317 (051317) Svařování. Zkoušení a hodnocení svařitelnosti ocelových tyčí pro výztuž do betonu
ČSN 15 3110 (153110) Tkaniny kovové se čtvercovými oky
ČSN 15 3143 (153143) Tkaniny kovové rabicové se zakrouceným okrajem
ČSN 15 3158 (153158) Drátěné sítě svařované se čtvercovými oky
ČSN EN 10163-1 (420016) Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 10163-3 (420018) Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 3: Tyče tvarové
ČSN 42 0138 (420138) Tyče a široká ocel válcované za tepla z ocelí tříd 10 a 11. Technické dodací předpisy
ČSN 42 0139 (420139) Tyče pro výztuž do betonu. Technické dodací předpisy
ČSN 42 0355 (420355) Zkoušení kovů. Zkouška relaxace předpínacích výztuží za normální teploty
ČSN EN ISO 15630-1 (420365) Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcované dráty a dráty tažené pro výztuž
ČSN EN ISO 15630-2 (420366) Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované výrobky
ČSN EN ISO 15630-3 (420367) Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání
ČSN P ENV 10080 (421039) Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná, žebírková, betonářská ocel B 500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě
ČSN EN 10162 (421053) Tvarová ocel válcovaná za studena - Technické dodací podmínky - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN 42 5512 (425512) Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216. Rozměry
ČSN 42 5533 (425533) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 335. Rozměry
ČSN 42 5534 (425534) Tyče pro výztuž do betonu zkrucované za studena z oceli značky 10 338. Rozměry
ČSN 42 5535 (425535) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry
ČSN 42 5536 (425536) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 607. Rozměry
ČSN 42 5538 (425538) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 505. Rozměry
ČSN 42 5641 (425641) Tyče korýtkového průřezu K pro důlní ocelovou výztuž - lehká řada. Rozměry
ČSN 42 6426 (426426) Ocelový drát tažený za studena pro kovové tkaniny, pleteniny a ostnatý drát. Technické dodací předpisy
ČSN 42 6448 (426448) Kruhové ocelové dráty pro předpínací výztuž do betonu
ČSN EN 14205 (721135) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tvrdosti podle Knoopa
ČSN EN 14147 (721136) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením slané mlhy
ČSN EN 13373 (721137) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických charakteristik výrobků
ČSN EN 14066 (721138) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku
ČSN EN 13919 (721139) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením SO2 při zvýšené vlhkosti
ČSN EN 14231 (721140) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla
ČSN EN 1925 (721141) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele nasákavosti vodou působením vzlínavosti
ČSN EN 1926 (721142) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1936 (721143) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti
ČSN EN 12370 (721144) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti krystalizaci solí
ČSN EN 12372 (721145) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení
ČSN EN 12407 (721146) Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor
ČSN EN 12371 (721147) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN EN 13161 (721148) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při konstantním momentu
ČSN EN 13755 (721149) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku
ČSN EN 13364 (721150) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tržného zatížení v otvoru pro kolík
ČSN 72 1151 (721151) Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení
ČSN 72 1152 (721152) Odběr vzorků přírodního stavebního kamene
ČSN 72 1153 (721153) Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene
ČSN 72 1158 (721158) Stanovení obrusnosti přírodního stavebního kamene podle Böhma
ČSN 72 1159 (721159) Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu povětrnosti
ČSN 72 1160 (721160) Stanovenie alkalickej rozpínavosti prírodného stavebného uhličitanového kameňa
ČSN 72 1162 (721162) Stanovenie odolnosti prírodného stavebného kameňa proti silicifikácii
ČSN 72 1165 (721165) Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku přírodního stavebního kamene
ČSN 72 1166 (721166) Stanovení rychlosti šíření ultrazvukových vln v přírodním stavebním kameni
ČSN 72 1167 (721167) Stanovení tvrdosti přírodního stavebního kamene podle Vickerse
ČSN 72 1171 (721171) Stanovení hmotnosti, pórovitosti a mezerovitosti kameniva
ČSN EN 933-3 (721172) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti
ČSN EN 1097-1 (721175) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)
ČSN 72 1176 (721176) Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu
ČSN 72 1179 (721179) Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi
ČSN 72 1180 (721180) Stanovení rozlišných částic kameniva
ČSN 72 1181 (721181) Stanovení zrn různé objemové hmotnosti v kamenivu
ČSN 72 1182 (721182) Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva
ČSN EN 933-1 (721183) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti Sítový rozbor
ČSN EN 933-2 (721184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů
ČSN EN 932-1 (721185) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru
vzorků
ČSN EN 932-3 (721186) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis
ČSN 72 1187 (721187) Zkoušení jemných částic pro asfaltové směsi - Zkouška ztrátou sušením
ČSN 72 1191 (721191) Zkoušení míry namrzavosti zemin
ČSN EN 932-2 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků
ČSN EN 932-5 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace
ČSN EN 932-6 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 6: Definice
opakovatelnosti a reprodukovatelnosti
ČSN EN 933-10 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení
jemných částic - Zrnitost filerů (prosévání proudem vzduchu)
ČSN EN 933-4 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index
ČSN EN 933-5 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-6 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení
povrchových charakteristik - Tekutost kameniva
ČSN EN 933-7 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-8 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení
jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku
ČSN EN 933-9 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení
jemných částic - Zkouška methylenovou modří
ČSN EN 1097-10 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody
ČSN EN 1097-2 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení
ČSN EN 1097-3 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
ČSN EN 1097-4 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 4: Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru
ČSN EN 1097-5 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně
ČSN EN 1097-6 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti
ČSN EN 1097-7 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška
ČSN EN 1097-8 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti
ČSN EN 1097-9 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška
ČSN EN 1367-1 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1:
Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
ČSN EN 1367-2 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN 1367-3 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič
ČSN EN 1367-4 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4:
Stanovení smršťování
ČSN EN 1367-5 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5:
Stanovení odolnosti vůči tepelným šokům
ČSN EN 1744-1 (721196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor
ČSN EN 1744-3 (721196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 3: Příprava výluhů loužením kameniva
ČSN EN 13179-1 (721197) Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička
ČSN EN 13179-2 (721197) Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 2: Asfaltové číslo
ČSN 72 1200 (721200) Křemenné písky. Základní technické požadavky
ČSN 72 1206 (721206) Sádrovec a anhydrit jako přísada do cementu
ČSN 72 1208 (721208) Zkušební písky SP a N II
ČSN EN 12440 (721401) Přírodní kámen – Pojmenování
ČSN EN 12670 (721402) Přírodní kámen – Terminologie
ČSN EN 1467 (721410) Přírodní kámen - Neopracované bloky – Požadavky
ČSN EN 1468 (721411) Přírodní kámen - Hrubé desky – Požadavky
ČSN 72 1475 (721475) Dolomitové kamenivo do betónu. Technické požiadavky
ČSN EN 13043 (721501) Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
ČSN EN 12620 (721502) Kamenivo do betonu
ČSN EN 13139 (721503) Kamenivo pro malty
ČSN EN 13242 (721504) Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
ČSN EN 13055-1 (721505) Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty
ČSN EN 13383-1 (721507) Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace
ČSN EN 13383-2 (721507) Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody
ČSN 72 1519 (721519) Ušlechtilé drtě pro teraca a povrchové úpravy
ČSN 72 1800 (721800) Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky
ČSN 72 1810 (721810) Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení
ČSN 72 1820 (721820) Obkladové a dlažební desky z přírodního stavebního kamene
ČSN 72 1860 (721860) Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení
ČSN 72 2105 (722105) Cement - Pokyny pro uplatňování požadavků na hodnocení shody
ČSN 72 2113 (722113) Stanovení měrné hmotnosti cementu
ČSN EN 480-1 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení
ČSN EN 480-10 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů
ČSN EN 480-11 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 11: Stanovení charakteristiky vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu
ČSN EN 480-12 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách
ČSN EN 480-13 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty
ČSN EN 480-2 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 2: Stanovení doby tuhnutí
ČSN EN 480-4 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odlučování vody v betonu
ČSN EN 480-5 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 5: Stanovení kapilární absorpce
ČSN EN 480-6 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 6: Infračervená analýza
ČSN EN 480-8 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 8: Stanovení obsahu sušiny
ČSN EN 934-2 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-3 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady pro zdící malty - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-4 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-6 (722326 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků,
kontrola shody a hodnocení shody
ČSN EN 1015-1 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)
ČSN EN 1015-10 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty
ČSN EN 1015-11 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku
ČSN EN 1015-12 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu
ČSN EN 1015-17 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě
ČSN EN 1015-18 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě
ČSN EN 1015-19 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 1015-2 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt
ČSN EN 1015-21 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem
ČSN EN 1015-3 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)
ČSN EN 1015-4 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)
ČSN EN 1015-6 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty
ČSN EN 1015-7 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě
ČSN EN 1015-9 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty
ČSN EN 998-1 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 998-2 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění
ČSN EN 13318 (722480) Potěrové materiály a podlahové potěry – Definice
ČSN EN 13813 (722481) Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky
ČSN EN 13892-1 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků,
zhotovení a ošetřování zkušebních těles
ČSN EN 13892-2 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku
ČSN EN 13892-4 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA
ČSN EN 13892-5 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 5: Stanovení odolnosti potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením
ČSN EN 13892-6 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 6: Stanovení tvrdosti povrchu¨
ČSN EN 13892-7 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením
ČSN EN 13892-8 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti
ČSN EN 14016-1 (722483) Pojiva pro potěry z hořečnaté maltoviny - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice a požadavky
ČSN EN 14016-2 (722483) Pojiva pro potěry z hořečnaté maltoviny - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 13454-2 (722485) Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 12860 (722490) Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN 72 2600 (722600) Cihlářské výrobky. Společná ustanovení
ČSN 72 2601 (722601) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia
ČSN 72 2602 (722602) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov
ČSN 72 2603 (722603) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie hmotnosti, objemovej
hmotnosti a nasiakavosti
ČSN 72 2605 (722605) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností
ČSN 72 2607 (722607) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov
ČSN 72 2608 (722608) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie náchylnosti na tvorbu
výkvetov
ČSN 72 2609 (722609) Cihlářské názvosloví
ČSN 72 2610 (722610) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly plné – CP
ČSN 72 2611-1 (722611) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované modulové - INA M
ČSN 72 2611-2 (722611) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované – CD
ČSN 72 2611-3 (722611) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované Týn - CD Týn
ČSN EN 1344 (722615) Cihelné dlažební prvky - Technické požadavky a zkušební metody
ČSN 72 2621 (722621) Pálené cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Pálené příčkovky
ČSN 72 2623 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Společná ustanovení
ČSN 72 2623-1 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Cihly plné – CPR
ČSN 72 2623-2 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Cihly děrované – CDR
ČSN 72 2623-3 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Příčkovky – PkR
ČSN 72 2624 (722624) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Komínovky. Materiálový list
ČSN 72 2625-1 (722625) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Příčkovky dutinové (Pk-CD). Materiálový list
ČSN 72 2625-2 (722625) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Příčkovky drážkové (Pk-DR). Materiálový list
ČSN 72 2627-1 (722627) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační – rovnoběžky
ČSN 72 2627-2 (722627) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační – klíny
ČSN 72 2628 (722628) Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce. Cihly odlehčené
ČSN 72 2629 (722629) Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce. Cihly odlehčené pro režné zdivo
ČSN 72 2631-1 (722631) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Tvarovky pro keramické dílce CD-AK/A
ČSN 72 2632 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Společná ustanovení
ČSN 72 2632-1 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Vápenopískové cihly plné (VCP)
ČSN 72 2632-2 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Vápenopískové cihly děrované (VCD)
ČSN 72 2632-3 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Vápenopískové kvádry (VKD)
ČSN 72 2633-1 (722633) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Půdovky
ČSN EN 771-1 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
ČSN EN 771-2 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky
ČSN EN 771-3 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem
ČSN EN 771-4 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice
ČSN EN 771-5 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene
ČSN EN 771-6 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene
ČSN EN 772-1 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 772-10 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic
ČSN EN 772-11 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků
ČSN EN 772-13 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků z přírodního kamene)
ČSN EN 772-14 (722635) Zkušební metody pro udicí prvky - Část 14: Stanovení vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene
ČSN EN 772-15 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 15: Stanovení propustnosti vodních par pórobetonovými tvárnicemi
ČSN EN 772-16 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů
ČSN EN 772-18 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 18: Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků
ČSN EN 772-19 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 19: Stanovení vlhkostní roztažnosti velkých podélně děrovaných pálených zdicích prvků
ČSN EN 772-2 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 2: Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů v betonových tvárnicích (vtiskem na papír)
ČSN EN 772-20 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene
ČSN EN 772-3 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích hydrostatickým vážením
ČSN EN 772-4 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 4: Stanovení hustoty, objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti zdicích prvků z přírodního kamene
ČSN EN 772-5 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích
ČSN EN 772-6 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 6: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu betonových tvárnic
ČSN EN 772-7 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 7: Stanovení nasákavosti varem pálených zdicích prvků pro izolační vrstvy proti vlhkosti
ČSN EN 772-9 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 9: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a objemu materiálu vápenopískových zdicích prvků plněním otvorů pískem
ČSN EN 1745 (722636) Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení návrhových tepelných hodnot
ČSN 72 2640 (722640) Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce. Základní technické požadavky
ČSN 72 2642 (722642) Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce – Hurdisky
ČSN 72 2699 (722699) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky
ČSN EN 845-1 (722710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Spony, tahové pásky, třmeny pro stropnice a konzolky
ČSN EN 845-2 (722710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady
ČSN EN 845-3 (722710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové mřížoviny
ČSN EN 846-10 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 10: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení konzolek
ČSN EN 846-11 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů
ČSN EN 846-13 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 13: Stanovení odolnosti organických povlaků proti úderu, oděru a korozi
ČSN EN 846-2 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár
ČSN EN 846-3 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Stanovení únosnosti ve smyku svarových spojů předem zhotovené výztuže do ložných spár
ČSN EN 846-4 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 4: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení tahových pásků
ČSN EN 846-5 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 5: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (zkouška dvouprvkových těles)
ČSN EN 846-6 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 6: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (jednostranná zkouška)
ČSN EN 846-7 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 7: Stanovení únosnosti ve smyku a závislosti deformace na zatížení smykových a kluzných spon (zkouška dvouprvkových těles)
ČSN EN 846-8 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 8: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení třmenů stropnic
ČSN EN 846-9 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku
ČSN EN 1338 (723038) Betonové dlaždice - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1339 (723039) Betonové dlaždice - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12839 (723170) Prefabrikované betonové výrobky - Prvky pro ploty
ČSN 72 3181 (723181) Lehké betonové tvárnice
ČSN 72 3210 (723210) Betonové prefabrikáty. Betonové dlaždice
ČSN EN 12859 (723610) Sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN ISO 8335 (723620) Cementem pojené desky z dřevěných částic. Desky z portlandského nebo ekvivalentního cementu vyztuženého vláknitými dřevěnými částicemi
ČSN 72 3630-1 (723630) Výrobky z pórobetonu. Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN 72 3630-2 (723630) Výrobky z pórobetonu. Část 2: Nevyztužené výrobky. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 72 3630-3 (723630) Výrobky z pórobetonu. Část 3: Vyztužené výrobky. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 72 3705 (723705) Výroba a kontrola keramických stavebních dílců. Společná ustanovení
ČSN 72 4310 (724310) Zkoušení odolnosti stavebních výrobků a materiálů proti plísním
ČSN 72 6009 (726009) Šamotové, dinasové a tuhové výrobky. Balení, skladování a přeprava
ČSN 72 6101 (726101) Šamotové, dinasové a tuhové výrobky tvarové. Označování a značení
ČSN 72 6106 (726106) Šamoty všeobecného použití. Společná ustanovení
ČSN EN 13169 (727208) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslové vyráběné
výrobky z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace
ČSN 73 0532 (730532) Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky
ČSN EN ISO 354 (730535) Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti
ČSN 73 0540-1 (730540) Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování
ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
ČSN 73 0540-3 (730540) Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování
ČSN 73 0540-4 (730540) Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování
ČSN 73 0542 (730542) Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov
ČSN 73 0543-1 (730543) Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana
ČSN EN ISO 13788 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody
ČSN P ENV 1992-1-6 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-6: Obecná pravidla. Konstrukce z prostého betonu
ČSN 73 1203 (731203) Navrhování konstrukcí z lehkého betonu z pórovitého kameniva
ČSN P ENV 1992-1-4 (731203) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-4: Obecná pravidla. Hutný beton s pórovitým kamenivem
ČSN 73 1204 (731204) Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou
směrech
ČSN 73 1205 (731205) Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1230 (731230) Navrhování betonových konstrukcí pro zvýšené a vyšší teploty
ČSN 73 1289 (731289) Terminologie v oboru pórobetonu
ČSN 73 1290 (731290) Fyzikální vlastnosti pórobetonu
ČSN EN 12350-1 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků
ČSN EN 12350-2 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím
ČSN EN 12350-3 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe
ČSN EN 12350-4 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
ČSN EN 12350-5 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím
ČSN EN 12350-6 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost
ČSN EN 12350-7 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody
ČSN EN 12390-1 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy
ČSN EN 12390-2 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti
ČSN EN 12390-3 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles
ČSN EN 12390-4 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy
ČSN EN 12390-5 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem
zkušebních těles
ČSN EN 12390-6 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu
zkušebních těles
ČSN EN 12390-7 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu
ČSN EN 12390-8 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou
ČSN EN 12504-1 (731303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku
ČSN EN 12504-2 (731303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
ČSN P 73 1309 (731309) Použití koncepce souboru betonů při řízení výroby a kontrole shody
betonu
ČSN 73 1314 (731314) Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu
ČSN 73 1317 (731317) Stanovení pevnosti betonu v tlaku
ČSN EN 1354 (731317 Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN 73 1318 (731318) Stanovení pevnosti betonu v tahu
ČSN EN 1521 (731318) Stanovení pevnosti v ohybu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN ISO 6784 (731319) Beton. Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku
ČSN 73 1320 (731320) Stanovení objemových změn betonu
ČSN 73 1322 (731322) Stanovení mrazuvzdornosti betonu
ČSN 73 1323 (731323) Stanovenie hmotnosti zložiek betónu
ČSN 73 1324 (731324) Stanovení obrusnosti betonu
ČSN 73 1326 (731326) Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a
chemických rozmrazovacích látek
ČSN 73 1327 (731327) Stanovení sorbčních vlastností betonu
ČSN 73 1328 (731328) Stanovení soudržnosti oceli s betonem
ČSN 73 1331 (731331) Mikroskopický rozbor vzduchových pórů v betonu
ČSN 73 1332 (731332) Stanovení tuhnutí betonu
ČSN 73 1333 (731333) Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem
ČSN 73 1340 (731340) Betónové konštrukcie. Skúšanie koróznej odolnosti betónu. Všeobecné požiadavky
ČSN 73 1341 (731341) Metódy skúšania ochranných vlastností betónu proti korózii betonárskej výstuže
ČSN 73 1344 (731344) Ochrana proti korozi ve stavebnictví. Betonové konstrukce. Metody
zkoušek přilnavosti ochranných povlaků
ČSN 73 1350-1 (731350) Zkoušení pórobetonu. Všeobecná a společná ustanovení
ČSN 73 1350-2 (731350) Zkoušení pórobetonu. Odběr a příprava zkušebních těles
ČSN 73 1350-3 (731350) Zkoušení pórobetonu. Základní zkušební úkony
ČSN 73 1350-4 (731350) Zkoušení pórobetonu. Vyhodnocení výsledků zkoušek
ČSN 73 1351-1 (731351) Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1351-2 (731351) Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Gravimetrické stanovení
ČSN 73 1351-3 (731351) Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Nepřímé stanovení
ČSN EN 678 (731351) Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu
ČSN 73 1352-1 (731352) Stanovení mechanických vlastnosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1352-2 (731352) Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pevnost v tlaku
ČSN 73 1352-3 (731352) Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pevnost v tahu za ohybu
ČSN 73 1352-4 (731352) Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pevnost v dostředném tlaku
ČSN 73 1352-5 (731352) Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pracovní diagram - modul pružnosti
ČSN EN 1351 (731352) Stanovení pevnosti v tahu za ohybu autoklávovaného pórobetonu
ČSN EN 679 (731352) Stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu
ČSN 73 1353-1 (731353) Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1353-2 (731353) Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu. Metody ustáleného tepelného stavu
ČSN 73 1354-1 (731354) Stanovení vlhkosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1354-2 (731354) Stanovení vlhkosti pórobetonu. Okamžitá vlhkost
ČSN 73 1354-3 (731354) Stanovení vlhkosti pórobetonu. Praktická vlhkost
ČSN 73 1354-4 (731354) Stanovení vlhkosti pórobetonu. Sorpční vlhkost
ČSN EN 1353 (731354) Stanovení vlhkosti autoklávovaného pórobetonu
ČSN 73 1355-1 (731355) Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 1: Všeobecné ustanovenia
ČSN 73 1355-2 (731355) Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 2: Metóda cyklického zmrazovania a vysušovania
ČSN 73 1355-3 (731355) Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 3: Odolnost proti chemicky znečistenej atmosfére
ČSN 73 1356-1 (731356) Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1356-2 (731356) Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 2: Metoda optická
ČSN 73 1356-3 (731356) Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 3: Metoda kontaktní
ČSN EN 680 (731356) Stanovení smrštění v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu
ČSN 73 1357-1 (731357) Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1357-2 (731357) Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu. Vzlínavost a nasákavost
ČSN 73 1358-1 (731358) Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1358-2 (731358) Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 2: Metoda vizuální
ČSN 73 1358-3 (731358) Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 3: Metoda chemická
ČSN EN 989 (731359) Stanovení soudržnosti mezi výztuží a autoklávovaným pórobetonem vytlačovací zkouškou
ČSN EN 990 (731360) Zkušební metody pro ověření protikorozní ochrany výztuže v autoklávovaném pórobetonu a v mezerovitém betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 991 (731361) Stanovení rozměrů prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců vyrobených z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 992 (731362) Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 12269-1 (731363) Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 1: Krátkodobá zkouška
ČSN EN 1737 (731364) Stanovení pevnosti ve smyku svařovaných spojů výztužných sítí nebo armokošů prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1352 (731365) Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1738 (731365) Stanovení napětí v oceli nezatížených vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu
ČSN EN 1355 (731366) Stanovení dotvarování tlakem autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1739 (731366) Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení v rovině dílce
ČSN EN 1741 (731368) Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení kolmém k rovině dílce
ČSN EN 1742 (731369) Stanovení pevnosti ve smyku mezi vrstvami vícevrstvých dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN 73 1370 (731370) Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení
ČSN 73 1371 (731371) Ultrazvuková impulzová metóda skúšania betónu
ČSN 73 1372 (731372) Rezonančná metóda skúšania betónu
ČSN 73 1373 (731373) Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
ČSN 73 1375 (731375) Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti
ČSN 73 1376 (731376) Radiografie betonových konstrukcí a dílců
ČSN 73 2011 (732011) Nedeštruktívne skúšanie betónových konštrukcií
ČSN EN 1008 (732028) Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu
ČSN EN 1740 (732029) Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při převážně podélném zatížení (svislé dílce)
ČSN 73 2030 (732030) Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení
ČSN EN 1356 (732032) Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při příčném zatížení
ČSN 73 2034 (732034) Zatěžovací zkoušky pórobetonových stavebních dílců
ČSN 73 2035 (732035) Zkoušení stavebních dílců na zatížení rázem
ČSN 73 2036 (732036) Skúška spolupôsobenia a súdržnosti betonárskej výstuže s pórobetónom
ČSN 73 2038 (732038) Zkoušení keramických stavebních dílců. Společná ustanovení
ČSN 73 2044 (732044) Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí
ČSN 73 2045 (732045) Zjišťování hmotnosti stavebních dílců
ČSN 73 2054 (732054) Zaťažovacie skúšky pórobetónových spájaných dielcov
ČSN EN 1052-1 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1052-2 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 1052-3 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku
ČSN EN 1052-4 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 4: Stanovení pevnosti ve smyku zdiva s hydroizolací
ČSN P ENV 13670-1 (732400)´ Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
ČSN 73 2401 (732401) Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN EN 206-1 (732403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Část 13: Měření teploty
ČSN 73 2412 (732412) Provádění a kontrola pórobetonových konstrukcí
ČSN 73 2430 (732430) Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu
ČSN 73 2480 (732480) Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
ČSN EN 13863-1 (736181) Cementobetonové kryty - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení
tloušťky cementobetonového krytu měřením na místě
ČSN EN 13863-2 (736181) Cementobetonové kryty - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení
spojení mezi dvěma vrstvami
ČSN EN 13377 (738122) Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky - Požadavky, klasifikace a posuzování
ČSN EN 12811-3 (738123) Dočasné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech Bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

 


   Copyright RTS, a.s.