ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
      31 Zdi podpěrné 1
      31 Zdi podpěrné 2
      32 Zdi opěrné 1
      32 Zdi opěrné 2
      33 Sloupy, pilíře
      34 Stěny, příčky 1
      34 Stěny, příčky 2
      35 Stoky
      36 Štoly
      38 Kompletní kce
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  31 - Zdi podp��rn�� a voln��, ����st 1.

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Úprava líce při zdění režného zdiva
Úpravou líce při zdění režného zdiva se rozumí úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popřípadě předlohy, prováděného volně bez lišt (např. do šňůry) nebo přesně na lišty nebo s použitím jiné vhodné pomůcky. Obsahem standardu je i vyrovnání povrchu pomocí šňůry nebo lišt včetně přisekání zdiva

Vytvoření prostupu ve zdech nosných
Vytvořením prostupu ve zdech nosných se rozumí vytvoření prostupu nebo suchých kanálků vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých, ve zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu, trvale osazených vložkami na sraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikátových dílců apod. Obsahem standardu je i polohové zajištění vložek v bednění při betonáži. Popis standardu musí vymezit vnější průřezovou plochu prostupu.

Zdivo nadzákladové z lomového kamene
Zdivem nadzákladovým z lomového kamene se rozumí dodávka a zdění konstrukce nadzákladové z lomového kamene do malty, neopracované pod omítku včetně dodávky kamene. Obsahem standardu je i očištění podkladu pod zdivo, hrubé otlučení a očištění kamene a jeho ukládání s vynecháním prostupů všech druhů, vyklínování mezer uvnitř zdiva menšími kameny, vyplňování spár maltou a kropení vodou, zatření malty na poslední vrstvě. Popis standardu musí vymezit druh použité malty.

Zdivo nosné z cihel
Zdivem nosným z cihel se rozumí dodávka a zdění zdiva nosného z cihel pálených plných, plných pro režné zdivo, plných lehčených, lícových, podélně i příčně děrovaných, voštinových, z děrovaných kvádrů a z tvarovek různých rozměrů do malty. Obsahem standardu je očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu, polití cihel vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení stěn, natažení a stočení šňůry, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty o tl. 1,5 cm pod lože cihel, ukládání cihel na vazbu, sekání cihel, vlhčení a zalití spár řídkou maltou, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů a popsání, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m pro zatížení 1,5 kPa a technologická manipulace. Pro režné zdivo navíc úprava líce zdiva pro spárování a spárování. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry pálených cihel nebo tvarovek, druh malty a tloušťku zdiva.

Zdivo z tvárnic třískocementových ( Durisol, BIOcement, Izoblok)
Zdivem z tvárnic třískocementových ( Durisol, BIOcement, Izoblok) se rozumí dodávka a zdění zdiva z tvárnic jejichž základní surovinou je dřevo a cement. Obsahem standardu je i ukládání tvárnic na vazbu, řezání tvárnic, vyřezání otvorů, řezání nebo sekání drážky pro napojení stěn, vložení betonářské výztuže a plnění tvárnic betonovou směsí a pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. Popis standardu musí vymezit druh a rozměr materiálu (tvárnic), třídy použitého výplňového betonu a druh a množství použité výztuže.

Osazování bloků z betonu prostého (i lehkého) nebo železového pro konstrukce nadzákladových zdí
Osazováním bloků pro konstrukce nadzákladových zdí se rozumí osazování bloků, které výškou nedosahují pod průvlaky nebo ztužující věnce nebo pod stropní desky a půdorysnou délkou jsou menší než skladebný modul objektu bez dodávky bloků. Obsahem standardu je očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení stěn, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic včetně mazání styčných spár maltou, půlení tvárnic, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů, natažení a stočení šňůry, rozmíchání usedlé malty a TM
Popis standardu musí vymezit druh a objem bloků

Zdivo nosné z cihel vápenopískových, betonových a z tvárnic nepálených
Zdivem z cihel vápenopískových a betonových a z tvárnic nepálených se rozumí dodávka a zdění zdiva z cihel vápenopískových P 15 na maltu MVC nebo MC, betonových na maltu MC a z tvárnic nepálených (betonových, plynobetonových, siporexových, křemelinových, plynosilikátových, z tvárnic Liapor, Ypor, Ytong apod.) jakékoliv velikosti a značky cementové malty. Obsahem standardu je i očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení stěn, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic včetně mazání styčných spár maltou, půlení tvárnic, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů, natažení a stočení šňůry, rozmíchání usedlé malty, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Pro režné zdivo navíc, úprava líce zdiva pro spárování a spárování. Popis standardu musí vymezit název, druh a rozměry cihel a tvárnic a tloušťku zdiva.

Zdivo nosné z tvárnic suchého zdění
Zdivem z tvárnic suchého zdění se rozumí dodávka a zdění zdiva z tvárnic suchého zdění TZS.
Obsahem standardu je i rozměření stavby, vytyčení rohů stavby a naznačení na izolační lepenku uložení zdiva, ustavení zakládacího rámu na základ pomocí nivelačního přístroje a vodováhy (výška zakládání – nejvyšší místo základu +40 mm), zarovnání betonu polosuché konzistence mezi trubky rámu, urovnání betonu po celé délce v rámu, posunutí rámu o rozteč a opakování postupu, uložení tvárnic na zhotovený betonový pás (podle struny tvárnic zámky tvárnic se poklepem zatlačí do čerstvého betonu ), kontrola v příčném a podélném směru vodováhou, uložení druhé vrstvy tvárnic která dorovná vrstvou první, usazování tvárnic TSZ na sebe bez malty či jiného pojiva(zámky na spodní ložné ploše vedou ukládanou tvárnici), zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Popis standardu musí vymezit název, druh a rozměry tvárnic a tloušťku zdiva.

Zdivo režné lícované nosné z cihel šamotových.
Zdivem režným lícovaným ze šamotových cihel se rozumí dodávka a zdění zdiva režného (neomítaného) ze šamotových cihel dl. 300 nebo 250 mm na MVC nebo MC. Obsahem standardu je i očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu, polití cihel vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení stěn, natažení a stočení šňůry, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty o tl. 1,5 cm pod lože cihel, ukládání cihel na vazbu, sekání cihel, vlhčení a zalití spár řídkou maltou, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů a popsání, úprava líce zdiva pro spárování, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Popis standardu musí vymezit druh a tloušťku zdiva, druh malty a rozměry šamotových cihel

Stěna Velox
Stěnami Velox se rozumí konstrukce stěn tvořená trvale zabudovaným bedněním ze štěpkocementových desek Velox bez izolace nebo doplněných pěnovým polystyrenem, které se vyplní betonem. Obsahem standardu je i dodávka a řezání desek na požadovaný rozměr, vytvoření trvale zabudovaného bednění pomocí spon a ocelových hřebíků, vložení ocelových (dřevěných) výztuh probíhajících přes celou výšku podlaží a zaručujících svislost stěn, vylití betonem, pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit druh (typ), tl. izolace a rozměry desek Velox a tloušťku budovaných stěn.

Beton prostý nadzákladových zdí nosných
Betonem prostým nadzákladových zdí nosných se rozumí zhotovení monolitické konstrukce stěn z betonu prostého. Obsahem standardu je vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, strojní hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce stržením latí, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) betonu a sílu (tloušťku) betonovaných zdí.

Beton železový nadzákladových zdí nosných
Betonem železovým nadzákladových zdí nosných se rozumí zhotovení monolitické konstrukce stěn z betonu železového. Obsahem standardu je vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, strojní hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce stržením latí, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Pro beton pohledový přidání plastifikační přísady a pečlivé hutnění při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) betonu a sílu (tloušťku) betonovaných zdí.

Beton lehký hutný nadzákladových zdí nosných.
Betonem lehkým nadzákladových zdí nosných se rozumí zhotovení monolitické konstrukce stěn z betonu škvárového, perlitového, keramzitového a struskopemzového. Obsahem standardu je vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, strojní hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce stržením latí, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) betonu a sílu (tloušťku) betonovaných zdí.

Bednění svislé nebo šikmé (odkloněné) půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných.
Bedněním svislým nebo šikmým (odkloněným) půdorysně přímým nebo zalomeným nadzákladových zdí se rozumí bednění zdí nosných ve volném prostranství nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách včetně případných vzpěr, jednostranné, oboustranné nebo zabudované:
a) bednění ISD NOE s padesátinásobnou obratovostí, pokud velkoplošné bednění nepřichází v úvahu bednění z prken (není-li v textu položky uvedeno jiné). V případě použití jiných typů bednění nebo jiné obratovosti je třeba přistoupit k rekalkulaci ceny
b) podpěrná konstrukce lešení nepřesahující výšku 6 m; pro výpočet zatížení se uvažuje hmotnost betonu 2 750 kg/m3
Bednění se skládá z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar prvku. Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít
Obsahem standardu je materiál v množství potřebném k dosažení tvaru konstrukcí rovinných nebo zalomených, montáž, nátěr proti přilnavosti, stažení bednění, odbednění, případné přemístění (i velkoplošných dílců) , demontáž, očištění, roztříštění s uložením, bednění a odbednění zakreslených prostupů, otvorů, ostění, rýh, výstupků, kapes a pod., popř. i nutné vyřezávání otvorů v bednění, do průřezové plochy 0,05 m2 , vzpěry výšky do 6 m pro bednění monolitických volně stojících konstrukcí svislých i šikmých do 30° od svislice, podpěrnou konstrukci pro světlou výšku monolitické konstrukce do 4 m (s příplatkem do 6 m), pokud je uvedena v popisu ceny a TM. Popis standardu musí vymezit umístění, požadovanou tuhost, přesnost povrchu, druh a rozměry bednění.

Výztuž nadzákladových zdí nosných z betonářské oceli, ze svařovaných sítí tažených a ze svařovaných sítí z drátu typu KARI
Výztuží nadzákladových zdí nosných se rozumí dodávka a výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.), výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev, výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže) a výztuž z armakošů. Výztuž je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Vícevrstvé zdivo Sendwix
Vícevrstvým zdivem Sendwix se rozumí ucelený systém zdiva ve variantách:
a) Sentwix M – nosné zdivo je z vápenopískových cihel KM Beta na maltu Cemix mur 910. Na zdivo je maltou cemix flex nalepena tepelná izolace z minerální vlny Rockwool Fasrock L. Na exponovaných místech je izolace zajištěna talířovými hmoždinkami (rohy, stavební otvory, prostupy). Izolace je překrytá stěrkou Cemix flex vyztuženou armovací tkaninou. Povrch je opatřen kontaktním nátěrem a minerální omítkou Cemix ip 42. Omítka je ošetřena egalizačním nátěrem Cemix.
b) Sendwix P – nosné zdivo je z vápenopískových cihel KM Beta na maltu Cemix mur 910. Na zdivo je maltou cemix flex nalepena tepelná izolace z pěnového polystyrenu. Na exponovaných místech je izolace zajištěna talířovými hmoždinkami (rohy, stavební otvory, prostupy). Izolace je překrytá stěrkou Cemix flex vyztuženou armovací tkaninou R 131. Povrch je opatřen kontaktním nátěrem a umělopryskyřičnou omítkou Cemix Spektrum R.
c) Sentwix L – nosné zdivo je z vápenopískových cihel KM Beta na maltu Cemix mur 910. Na zdivo je pomocí speciálních kotev s plastovými talířky přichycena tepelná izolace z minerální vlny Rockwool Airrock. Kotvy zároveň fixují polohu lícové přizdívky z vápenopískových cihel. Mezi tepelnou izolací a lícovou přizdívko je provětrávaná vzduchová mezera tl. 30 mm.
d) Sendwix A – nosné zdivo je z vápenopískových cihel KM Beta na maltu Cemix mur 910. Tepelná izolace z minerální vlny Rockwool Airrock je ve dvou vrstvách uložena mezi první svislý a druhý vodorovný dřevěný rošt z hranolků. Hranolky jsou umístěny ve světlé vzdálenosti 600 mm od sebe. První vrstva izolace je ve své poloze fixována vodorovným roštem, do kterého je osazena druhá vrstva. Na vodorovný rošt jsou přišroubovány svislé kontralatě 50x30 mm které fixují druhou vrstvu izolace a vytváří provětrávanou vzduchovou mezeru tl. 30 mm. Na kontralatě je umístěn vnější fasádní obklad. Všechny dřevěné prvky jsou tlakově impregnovány.
Obsahem standardu je i založení zdí (popř. první vrstvy tvárnic v každém podlaží), vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků, průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení zdí, příček, rohů a koutů, pokud pro ně nejsou stanoveny příplatky k cenám, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby apod., menší dozdívky zdiva z tvárnic cihlami např. u otvorů nebo na rozích, pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa při vyzdívání nosné konstrukce, náklady na spárování přizdívky ( povrchová úprava vnitřních stěn není součástí zdiva), izolace, omítka vnější a TM. Popis standardu musí vymezit variantu a tloušťku zdiva, tloušťku a druh tepelné izolace, druh a tloušťku přizdívky, vnější povrchovou úpravu a druh obkladu.

Překlad z U profilů pro zdivo Sendwix
Překladem z U profilů pro zdivo Sendvix se rozumí dodávka a uložení tvárnice tvaru U na podpěrnou konstrukci, vložení a dodávka výztuže, zalití dutiny betonovou směsí, odstranění podpěrné konstrukce. Obsahem standardu je i spárování líce. Popis standardu musí vymezit druh a délku překladu.

Izolace soklů perimetrickými deskami
Izolací soklů perimetrickými deskami se rozumí dodávka a izolace soklů deskami z izolace polystyren Perimetr. Obsahem standardu je i lepení desek lepidlem Cemix flex TE, stěrka Cemix flex TE vyztužená sklotextilní síťovinou a povrchová úprava nátěrem, omítkou nebo nopovou fólií. Popis standardu musí vymezit tloušťku desky a druh povrchové úpravy

Vícevrstvé zdivo z KB – Bloku
Vícevrstvým zdivem z KB-Bloku se rozumí ucelený systém zdiva KB-Bloků, tepelné izolace a přizdívky z tvarovek (např.PX 1/10-A) na zdicí směs KB-Blok systém a je určen pro obvodové pláště objektů s nízkým zatížením stěn (přízemní objekty) nebo pro stěny výplňové. Je vhodný pro prostory s vlhkostně normálním prostředím. Obsahem standardu je zdění tj. očištění podkladu pro zdivo, ověření roviny (nivelačním přístrojem, hadicovou vodováhou), navlhčení podkladu vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení stěn, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic včetně mazání styčných spár maltou, půlení tvárnic, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů, natažení a stočení šňůry, rozmíchání usedlé malty, vyplnění dutin tvarovek betonem C16/20 měkké konzistence a hutnění, nanesení lepícího tmele na izolační desky, protažení zubovou částí hladítka, usazení izolačních desek, přitlačení, srovnání, přichycení hmoždinkami, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a přizdívka tj. očištění podkladu, navlhčení podkladu vodou, navlhčení cihel vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení, rozprostření malty pod ložnou plochu cihel včetně maltování styčných spár, sekání cihel, odříznutí vyteklé malty ze spár, natažení a stočení šňůry, úprava líce zdiva pro spárování, spárování, očištění líce zdiva a TM. Popis standardu musí vymezit tloušťku zdiva, tloušťku a druh tepelné izolace, druh a tloušťku přizdívky.

Osazování podkladních betonových kvádříků
Osazováním podkladních betonových kvádříků se rozumí osazování betonových bloků o objemu do 0,06 m3 na MC. Obsahem standardu je i očištění a navlhčení podkladu, rozměření, rozprostření malty, natažení a stočení šňůry, kladení včetně maltování a přisekání a TM. Popis standardu musí vymezit druh a objem kvádříků.

Vytvoření prostupu ve zdech výplňových
Vytvořením prostupu ve zdech výplňových se rozumí vytvoření prostupu nebo suchých kanálků vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých, ve zdech výplňových z monolitického betonu a železobetonu, trvale osazených vložkami na sraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikátových dílců apod. Obsahem standardu je i polohové zajištění vložek v bednění při betonáži. Popis standardu musí vymezit vnější průřezovou plochu prostupu.

Zdivo výplňové z cihel
Zdivem výplňovým z cihel se rozumí dodávka a zdění zdiva z cihel pálených plných, plných pro režné zdivo, plných lehčených, lícových, podélně i příčně děrovaných, voštinových, z děrovaných kvádrů a z tvarovek různých rozměrů do malty. Obsahem standardu je očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu, polití cihel vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení stěn, natažení a stočení šňůry, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty o tl. 1,5 cm pod lože cihel, ukládání cihel na vazbu, sekání cihel, dotažení zdiva pod nosnou konstrukci, vlhčení a zalití spár řídkou maltou, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů a popsání, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m pro zatížení 1,5 kPa a technologická manipulace. Pro režné zdivo navíc úprava líce zdiva pro spárování a spárování. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry pálených cihel nebo tvarovek, druh malty a tloušťku zdiva.

Zdivo výplňové z cihel vápenopískových, betonových a z tvárnic nepálených
Zdivem výplňovým z cihel vápenopískových a betonových a z tvárnic nepálených se rozumí dodávka a zdění zdiva z cihel vápenopískových P 15 na maltu MVC nebo MC, betonových na maltu MC a z tvárnic nepálených (betonových, plynobetonových, siporexových, křemelinových, plynosilikátových, z tvárnic Liapor, Ypor, Ytong apod.) jakékoliv velikosti a značky cementové malty. Obsahem standardu je i očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení stěn, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic včetně mazání styčných spár maltou, půlení tvárnic, dotažení zdiva pod nosnou konstrukci, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů, natažení a stočení šňůry, rozmíchání usedlé malty, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Pro režné zdivo navíc, úprava líce zdiva pro spárování a spárování. Popis standardu musí vymezit název, druh a rozměry cihel a tvárnic a tloušťku zdiva.

Zdivo výplňové z tvárnic suchého zdění
Zdivem z tvárnic suchého zdění se rozumí dodávka a zdění zdiva z tvárnic suchého zdění (TZS ). Obsahem standardu je i rozměření stavby, vytyčení rohů stavby a naznačení na izolační lepenku uložení zdiva, ustavení zakládacího rámu na základ pomocí nivelačního přístroje a vodováhy (výška zakládání – nejvyšší místo základu +40 mm), zarovnání betonu polosuché konzistence mezi trubky rámu, urovnání betonu po celé délce v rámu, posunutí rámu o rozteč a opakování postupu, uložení tvárnic na zhotovený betonový pás (podle struny tvárnic zámky tvárnic se poklepem zatlačí do čerstvého betonu ), kontrola v příčném a podélném směru vodováhou, uložení druhé vrstvy tvárnic která dorovná vrstvou první, usazování tvárnic TSZ na sebe bez malty či jiného pojiva(zámky na spodní ložné ploše vedou ukládanou tvárnici), zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Popis standardu musí vymezit název, druh a rozměry tvárnic a tloušťku zdiva.

Zdivo režné lícované výplňové z cihel šamotových.
Zdivem režným lícovaným ze šamotových cihel se rozumí dodávka a zdění zdiva režného (neomítaného) ze šamotových cihel dl. 300 nebo 250 mm na MVC nebo MC. Obsahem standardu je i očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu, polití cihel vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení stěn, natažení a stočení šňůry, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty o tl. 1,5 cm pod lože cihel, ukládání cihel na vazbu, sekání cihel, vlhčení a zalití spár řídkou maltou, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů a popsání, úprava líce zdiva pro spárování, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Popis standardu musí vymezit druh a tloušťku zdiva, druh malty a rozměry šamotových cihel.

Beton prostý nadzákladových zdí výplňových.
Betonem prostým nadzákladových zdí výplňových se rozumí zhotovení monolitické konstrukce stěn z betonu prostého. Obsahem standardu je vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, strojní hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce stržením latí, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) betonu a sílu (tloušťku) betonovaných zdí.

Beton železový nadzákladových zdí výplňových.
Betonem železovým nadzákladových zdí výplňových se rozumí zhotovení monolitické konstrukce stěn z betonu železového. Obsahem standardu je vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, strojní hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce stržením latí, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Pro beton pohledový přidání plastifikační přísady a pečlivé hutnění při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) betonu a sílu (tloušťku) betonovaných zdí.

Beton lehký hutný nadzákladových zdí výplňových.
Betonem lehkým nadzákladových zdí výplňových se rozumí zhotovení monolitické konstrukce stěn z betonu škvárového, perlitového, keramzitového a struskopemzového. Obsahem standardu je vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, strojní hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce stržením latí, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) betonu a sílu (tloušťku) betonovaných zdí.

Bednění svislé nebo šikmé (odkloněné) půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí výplňových.
Bedněním svislým nebo šikmým (odkloněným) půdorysně přímým nebo zalomeným nadzákladových zdí se rozumí bednění zdí nosných ve volném prostranství nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách včetně případných vzpěr, jednostranné, oboustranné nebo zabudované bednění ISD NOE s padesátinásobnou obratovostí, pokud velkoplošné bednění nepřichází v úvahu bednění z prken (není-li v textu položky uvedeno jiné). V případě použití jiných typů bednění nebo jiné obratovosti je třeba přistoupit k rekalkulaci ceny, podpěrná konstrukce lešení nepřesahující výšku 6 m; pro výpočet zatížení se uvažuje hmotnost betonu 2 750 kg/m3. Bednění se skládá z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar prvku. Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít. Obsahem standardu je materiál v množství potřebném k dosažení tvaru konstrukcí rovinných nebo zalomených, montáž, nátěr proti přilnavosti, stažení bednění, odbednění, případné přemístění (i velkoplošných dílců) , demontáž, očištění, roztříštění s uložením, bednění a odbednění zakreslených prostupů, otvorů, ostění, rýh, výstupků, kapes a pod., popř. i nutné vyřezávání otvorů v bednění, do průřezové plochy 0,05 m2 , vzpěry výšky do 6 m pro bednění monolitických volně stojících konstrukcí svislých i šikmých do 30° od svislice, podpěrnou konstrukci pro světlou výšku monolitické konstrukce do 4 m (s příplatkem do 6 m), pokud je uvedena v popisu ceny a TM. Popis standardu musí vymezit umístění, požadovanou tuhost, přesnost povrchu, druh a rozměry bednění.

Výztuž nadzákladových zdí výplňových z betonářské oceli, ze svařovaných sítí tažených a ze svařovaných sítí z drátu typu KARI
Výztuží nadzákladových zdí se rozumí výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.), výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev, výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže) a výztuž z armakošů. Výztuž je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Vytvoření prostupu ve zdech obkladových
Vytvořením prostupu ve zdech obkladových se rozumí vytvoření prostupu nebo suchých kanálků vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých, ve zdech obkladových z monolitického betonu a železobetonu, trvale osazených vložkami na sraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikátových dílců apod. Obsahem standardu je i polohové zajištění vložek v bednění při betonáži. Popis standardu musí vymezit vnější průřezovou plochu prostupu.

Zdivo obkladové režné zděné na jakoukoliv cementovou maltu současně se zdivem obkládaným bez spárování z kamene z kamene lomařsky upraveného tř.I
Zdivem obkladovým režným zděným na jakoukoliv cementovou maltu současně se zdivem obkládaným bez spárování z kamene se rozumí dodávka a zdění zdiva z kamene lomařsky upraveného tř. I soklové (hranolové) nebo kyklopské (víceúhelníkové). Obsahem standardu je i nutné přisekání kamene do spár i v líci při zdění, očištění podkladu, ukládání kamene s vynecháním prostupů všech druhů, zatření malty na poslední vrstvě. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry zdiva.

Zdivo obkladové režné zděné na jakoukoliv cementovou maltu řádkové nebo svisle provazované nebo kvádrové hrubě špicované či jemně pemrlované bez spárování.
Zdivem obkladovým režným zděným na jakoukoliv cementovou maltu současně se zdivem obkládaným bez spárování z kamene se rozumí dodávka a zdění zdiva řádkového nebo svisle provazovaného nebo kvádrového hrubého špicovaného či jemně pemrlovaného z kvádrů nebo kopáků nebo haklíků. Obsahem standardu je i nutné přisekání kamene do spár i v líci při zdění, očištění podkladu, ukládání kamene s vynecháním prostupů všech druhů, zatření malty na poslední vrstvě. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry zdiva.

Zdivo obkladové z cihel
Zdivem obkladovým z cihel se rozumí dodávka a zdění zdiva obkladového z cihel pálených plných, plných pro režné zdivo, plných lehčených, lícových, podélně i příčně děrovaných, voštinových, z děrovaných kvádrů a z tvarovek různých rozměrů do malty. Obsahem standardu je očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu, polití cihel vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení stěn, natažení a stočení šňůry, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty o tl. 1,5 cm pod lože cihel, ukládání cihel na vazbu, sekání cihel, vlhčení a zalití spár řídkou maltou, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů a popsání, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m pro zatížení 1,5 kPa a technologická manipulace. Pro režné zdivo navíc úprava líce zdiva pro spárování a spárování. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry pálených cihel nebo tvarovek, druh malty a tloušťku zdiva.

Zdivo obkladové z cihel vápenopískových, betonových a z tvárnic nepálených
Zdivem obkladovým z cihel vápenopískových a betonových a z tvárnic nepálených se rozumí dodávka a zdění zdiva obkladového z cihel vápenopískových P 15 na maltu MVC nebo MC, betonových na maltu MC a z tvárnic nepálených (betonových, plynobetonových, siporexových, křemelinových, plynosilikátových, z tvárnic Liapor, Ypor, Ytong apod.) jakékoliv velikosti a značky cementové malty. Obsahem standardu je i očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení stěn, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic včetně mazání styčných spár maltou, půlení tvárnic, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů, natažení a stočení šňůry, rozmíchání usedlé malty, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Pro režné zdivo navíc, úprava líce zdiva pro spárování a spárování. Popis standardu musí vymezit název, druh a rozměry cihel a tvárnic a tloušťku zdiva.

Zdivo režné lícované obkladové z cihel šamotových
Zdivem obkladovým režným lícovaným ze šamotových cihel se rozumí dodávka a zdění zdiva obkladového režného (neomítaného) ze šamotových cihel dl. 300 nebo 250 mm na MVC nebo MC. Obsahem standardu je i očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu, polití cihel vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení stěn, natažení a stočení šňůry, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty o tl. 1,5 cm pod lože cihel, ukládání cihel na vazbu, sekání cihel, vlhčení a zalití spár řídkou maltou, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů a popsání, úprava líce zdiva pro spárování, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Popis standardu musí vymezit druh a tloušťku zdiva, druh malty a rozměry šamotových cihel

Beton prostý nadzákladových zdí obkladových
Betonem prostým nadzákladových zdí obkladových se rozumí zhotovení monolitické konstrukce stěn obkladových z betonu prostého. Obsahem standardu je vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, strojní hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce stržením latí, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) betonu a sílu (tloušťku) betonovaných zdí.

Beton železový nadzákladových zdí obkladových
Betonem železovým nadzákladových zdí obkladových se rozumí zhotovení monolitické konstrukce stěn obkladových z betonu železového. Obsahem standardu je vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, strojní hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce stržením latí, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Pro beton pohledový přidání plastifikační přísady a pečlivé hutnění při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) betonu a sílu (tloušťku) betonovaných zdí.

Beton lehký hutný nadzákladových zdí obkladových
Betonem lehkým nadzákladových zdí obkladových se rozumí zhotovení monolitické konstrukce stěn obkladových z betonu škvárového, perlitového, keramzitového a struskopemzového. Obsahem standardu je vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, strojní hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce stržením latí, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) betonu a sílu (tloušťku) betonovaných zdí.

Bednění svislé nebo šikmé (odkloněné) půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí obkladových
Bedněním svislým nebo šikmým (odkloněným) půdorysně přímým nebo zalomeným nadzákladových zdí obkladových se rozumí bednění zdí obkladových ve volném prostranství nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách včetně případných vzpěr, jednostranné, oboustranné nebo zabudované:
bednění ISD NOE s padesátinásobnou obratovostí, pokud velkoplošné bednění nepřichází v úvahu bednění z prken (není-li v textu položky uvedeno jiné). V případě použití jiných typů bednění nebo jiné obratovosti je třeba přistoupit k rekalkulaci ceny
podpěrná konstrukce lešení nepřesahující výšku 6 m; pro výpočet zatížení se uvažuje hmotnost betonu 2 750 kg/m3. Bednění se skládá z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar prvku. Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít. Obsahem standardu je materiál v množství potřebném k dosažení tvaru konstrukcí rovinných nebo zalomených, montáž, nátěr proti přilnavosti, stažení bednění, odbednění, případné přemístění (i velkoplošných dílců) , demontáž, očištění, roztříštění s uložením, bednění a odbednění zakreslených prostupů, otvorů, ostění, rýh, výstupků, kapes a pod., popř. i nutné vyřezávání otvorů v bednění, do průřezové plochy 0,05 m2 , vzpěry výšky do 6 m pro bednění monolitických volně stojících konstrukcí svislých i šikmých do 30° od svislice, podpěrnou konstrukci pro světlou výšku monolitické konstrukce do 4 m (s příplatkem do 6 m), pokud je uvedena v popisu ceny a TM. Popis standardu musí vymezit umístění, požadovanou tuhost, přesnost povrchu, druh a rozměry bednění.

Výztuž nadzákladových zdí obkladových z betonářské oceli, ze svařovaných sítí tažených a ze svařovaných sítí z drátu typu KARI
Výztuží nadzákladových zdí obkladových se rozumí dodávka a výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.), výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev, výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže) a výztuž z armakošů. Výztuž je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb
Předsádkovým betonem konstrukcí vodních staveb se rozumí lícovaný beton s přísadou minerální drti s viditelným povrchem bez úpravy nátěrem, omítkou nebo obkladem. Jeho povrch se různým způsobem zkrášluje (např. kamenickým opracováním, štokováním apod.). Provádí se společně s betonáží konstrukce do posuvného bednění. Popis standardu musí vymezit zn. betonu, tloušťku konstrukce, druh minerální drti předsádky a povrchovou úpravu.

Zdivo komínů a ventilací volně stojících
Zdivem komínů a ventilací volně stojících se rozumí dodávka a zdění komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných, děrovaných, lícových, vápenopískových nebo šamotových, pod omítku nebo režné na maltu MVC nebo MC. Obsahem standardu je očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, polití cihel vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení komínů, natažení a stočení šňůry, rozprostření malty, kladení cihel na vazbu, sekání cihel, zalití spár řídkou maltou včetně vlhčení zdi, provážení rohů a koutů, vložení a tažení komínových špalíků, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m, pro režné zdivo navíc úprava zdiva pro spárování včetně vybrání cihel a TM. Popis standardu musí vymezit rozměry komína a průduchů a rozměry a druh cihel a povrchovou úpravu.

Komín kompletní Schiedel
Komínem kompletním Schiedel se rozumí dodávka a montáž komínových systémů:
a) Schiedel UNI (SIH) pro běžné spotřebiče jako kotle, plynová topidla, otevřené krby apod. na olej, plyn, uhlí, a dřevo a zvláštní spotřebiče např. průmyslové spotřebiče, parní kotle, spalovny apod. na olej a plyn. Rozmezí teplot spalin > 80°C ÷ < 400°C
b) Schiedel Avant – Primo pro nízkoteplotní spotřebiče otevřené, uzavřené, pro jedno připojení, na olej a plyn. Rozmezí teplot spalin > 30°C ÷ < 160°C
c) Schiedel Multi (Quadro) pro uzavřené spotřebiče (nezávislé na vzduchu z místnosti) pro více připojení, na plyn. Rozmezí teplot spalin > 30°C ÷ < 160°C
d) Schiedel Kombi – dvouprůduchový systém kombinující dva systémy v jedné tvárnici.
Obsahem standardu je dle systému dodávka a montáž základové soupravy, komínových tvárnic, šamotových vložek základních, šamotových vložek pro připojení kouřovodu, šamotových vložek pro komínová dvířka, spárování žáruvzdornou hmotou, krakorcová deska, krycí deska, dilatační manžeta, podstavec pro odvod kondenzátu, vystřeďovací díly, souprava mřížek pro nasávání, napojovací díly, napojovací hlava pro obezdění, komínová hlava, vnější plášť nadstřešní hlavy komína, pomocné lešení, TM. Popis standardu musí vymezit systém komína a rozměry komína a průduchů.

Pouzdro komínového průduchu z cihel šamotových
Pouzdrem komínového průduchu se rozumí dodávka a montáž pouzdra komínového průduchu z cihel šamotových včetně sopouchu s dilatační mezerou od okolního zdiva komínového pláště, prováděné současně při zdění na maltu MVC MC nebo žárovzdornou. Popis standardu musí vymezit rozměry komína, průduchů a druh povrchové úpravy průduchu (omítka, spárování).

Pouzdro komínového průduchu ze šamotových vložek
Pouzdrem komínového průduchu ze šamotových vložek se rozumí dodávka a montáž pouzdra komínového průduchu včetně sopouchu, čistícího a vybíracího otvoru ze šamotových kyselinovzdorných komínových kruhových vložek spojovaných na kyselinovzdorný tmel, současně vyzdívaného do svislé průběžné dutiny čtvercového půdorysu okolního cihelného zdiva. Obsahem standardu je i vystředění a vyklínování vložek, vnější obsyp perlitem nebo a plné ovinutím rohoží odolávající teplu a dodání vložek. Popis standardu musí vymezit vnitřní průměr vložek.

Pouzdro komínového průduchu z pálených drenážek
Pouzdrem komínového průduchu z pálených drenážek se rozumí dodávka a montáž pouzdra komínového průduchu včetně sopouchu vyzdívaného z pálených drenážek současně při zdění komínového zdiva. Obsahem standardu je i vystředění a vyklínování vložek a dodání vložek. Popis standardu musí vymezit vnitřní průměr vložek.

Vytvoření prostupu ve zdech půdních
Vytvořením prostupu ve zdech půdních se rozumí vytvoření prostupu nebo suchých kanálků vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých, ve zdech půdních z monolitického betonu a železobetonu, trvale osazených vložkami na sraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikátových dílců apod. Obsahem standardu je i polohové zajištění vložek v bednění při betonáži. Popis standardu musí vymezit vnější průřezovou plochu prostupu.

Zdivo půdní, štítové, nadstřešní a poprsní z cihel
Zdivem půdním, štítovým, nadstřešním a poprsním z cihel se rozumí dodávka a zdění zdiva nosného z cihel pálených plných, plných pro režné zdivo, plných lehčených, lícových, podélně i příčně děrovaných, voštinových, z děrovaných kvádrů a z tvarovek různých rozměrů do malty.
Obsahem standardu je očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu, polití cihel vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení stěn, natažení a stočení šňůry, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty o tl. 1,5 cm pod lože cihel, ukládání cihel na vazbu, sekání cihel, vlhčení a zalití spár řídkou maltou, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů a popsání, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m pro zatížení 1,5 kPa a technologická manipulace. Pro režné zdivo navíc úprava líce zdiva pro spárování a spárování. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry pálených cihel nebo tvarovek, druh malty a tloušťku zdiva.

Zdivo půdní, štítové, nadstřešní a poprsní z cihel vápenopískových, betonových a z tvárnic nepálených
Zdivem z cihel vápenopískových a betonových a z tvárnic nepálených se rozumí dodávka a zdění zdiva z cihel vápenopískových P 15 na maltu MVC nebo MC, betonových na maltu MC a z tvárnic nepálených (betonových, plynobetonových, siporexových, křemelinových, plynosilikátových, z tvárnic Liapor, Ypor, Ytong apod.) jakékoliv velikosti a značky cementové malty. Obsahem standardu je i očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení stěn, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic včetně mazání styčných spár maltou, půlení tvárnic, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů, natažení a stočení šňůry, rozmíchání usedlé malty, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Pro režné zdivo navíc, úprava líce zdiva pro spárování a spárování. Popis standardu musí vymezit název, druh a rozměry cihel a tvárnic a tloušťku zdiva.

Zdivo režné lícované půdní, štítové, nadstřešní a poprsní z cihel šamotových.
Zdivem režným lícovaným ze šamotových cihel se rozumí dodávka a zdění zdiva režného (neomítaného) ze šamotových cihel dl. 300 nebo 250 mm na MVC nebo MC. Obsahem standardu je i očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu, polití cihel vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení stěn, natažení a stočení šňůry, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty o tl. 1,5 cm pod lože cihel, ukládání cihel na vazbu, sekání cihel, vlhčení a zalití spár řídkou maltou, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů a popsání, úprava líce zdiva pro spárování, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Popis standardu musí vymezit druh a tloušťku zdiva, druh malty a rozměry šamotových cihel.

Beton prostý nadzákladových zdí půdních, štítových a poprsních
Betonem prostým nadzákladových zdí půdních, štítových a poprsních se rozumí zhotovení monolitické konstrukce stěn z betonu prostého. Obsahem standardu je vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, strojní hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce stržením latí, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) betonu a sílu (tloušťku) betonovaných zdí.

Beton železový nadzákladových zdí půdních, štítových a poprsních.
Betonem železovým nadzákladových zdí půdních, štítových a poprsních se rozumí zhotovení monolitické konstrukce stěn z betonu železového. Obsahem standardu je vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, strojní hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce stržením latí, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Pro beton pohledový přidání plastifikační přísady a pečlivé hutnění při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) betonu a sílu (tloušťku) betonovaných zdí.

Beton lehký hutný nadzákladových zdí půdních, štítových a poprsních.
Betonem lehkým nadzákladových zdí půdních, štítových a poprsních se rozumí zhotovení monolitické konstrukce stěn z betonu škvárového, perlitového, keramzitového a struskopemzového. Obsahem standardu je vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, ukládání betonové směsi pásovým dopravníkem na automixu, nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, strojní hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce stržením latí, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Popis standardu musí vymezit druh a třídu (značku) betonu a sílu (tloušťku) betonovaných zdí.

Bednění svislé nebo šikmé (odkloněné) půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí půdních, štítových a poprsních.
Bedněním svislým nebo šikmým (odkloněným) půdorysně přímým nebo zalomeným nadzákladových zdí se rozumí bednění zdí půdních, štítových a poprsních ve volném prostranství nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách včetně případných vzpěr, jednostranné, oboustranné nebo zabudované:
bednění ISD NOE s padesátinásobnou obratovostí, pokud velkoplošné bednění nepřichází v úvahu bednění z prken (není-li v textu položky uvedeno jiné). V případě použití jiných typů bednění nebo jiné obratovosti je třeba přistoupit k rekalkulaci ceny
podpěrná konstrukce lešení nepřesahující výšku 6 m; pro výpočet zatížení se uvažuje hmotnost betonu 2 750 kg/m3
Bednění se skládá z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar prvku. Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít. Obsahem standardu je materiál v množství potřebném k dosažení tvaru konstrukcí rovinných nebo zalomených, montáž, nátěr proti přilnavosti, stažení bednění, odbednění, případné přemístění (i velkoplošných dílců) , demontáž, očištění, roztříštění s uložením, bednění a odbednění zakreslených prostupů, otvorů, ostění, rýh, výstupků, kapes a pod., popř. i nutné vyřezávání otvorů v bednění, do průřezové plochy 0,05 m2 , vzpěry výšky do 6 m pro bednění monolitických volně stojících konstrukcí svislých i šikmých do 30° od svislice, podpěrnou konstrukci pro světlou výšku monolitické konstrukce do 4 m (s příplatkem do 6 m), pokud je uvedena v popisu ceny a TM. Popis standardu musí vymezit umístění, požadovanou tuhost, přesnost povrchu, druh a rozměry bednění.

Výztuž nadzákladových zdí půdních, štítových a poprsních z betonářské oceli, ze svařovaných sítí tažených a ze svařovaných sítí z drátu typu KARI
Výztuží nadzákladových zdí půdních, štítových a poprsních se rozumí dodávka a výztuž z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.), výztuž ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev, výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže) a výztuž z armakošů. Výztuž je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM
Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Montáž komínové desky
Montáží komínové desky se rozumí osazení komínové desky pro ukončení komínu. Obsahem standardu je i rozměření a vyznačení obrysu, rozprostření cementové malty pod ložnou plochu a osazení desky do vodorovné polohy, odstranění klínů, zmonolitnění spoje, odříznutí malty a TM jeřábem.

Ukončující vrstvy z cihel pálených
Ukončujícími vrstvami z cihel se rozumí zdění ukončující nenosné, krycí vrstvy vystavené přímo povětrnosti (déšť, sníh) např. požárních příček nad střechou, ohradních zdí, plotů, nadezdívek nechráněných oplechováním, obvykle ve sklonu a s přesahem proti stékání dešťové vody po zdi, vodorovné nebo šikmé, na cementovou maltu, bez spárování včetně dodávky cihel. Obsahem standardu je i maltování, navlhčení cihel, kladení a přisekání cihel, vyplňování a zatření styčných spár maltou, očištění povrchu a TM. Popis standardu musí vymezit druh a způsob kladení (nastojato nebo naležato) cihel.

Komínové a ventilační krycí desky z betonu
Komínovými a ventilačními krycími deskami se rozumí zhotovení komínových a ventilačních krycích desek s přesahem nebo bez přesahu s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům. Obsahem standardu je i bednění, vložení výztuže, potěr nebo vyhlazení směrem k okrajům a TM. Popis standardu musí vymezit tř. betonu, druh výztuže a rozměry krycí desky.

Osazení kamenných krycích desek
Osazením kamenných krycích desek se rozumí osazení kamenných krycích desek na jakoukoliv cementovou maltu do tloušťky desky 300 mm. Obsahem standardu je i vyspárování a vypálení spár a TM. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry desky.

Osazení překladů a římsovek a překlady z tvarovek U
Osazováním překladů a římsovek se rozumí:
- ruční osazování keramických překladů při provádění zděných konstrukcí,
- dodávka a osazení překladu z tvarovek Ytong (nosný i nenosný), Liapor, BIOcement, KB – blok, tvárnic TSZ, bez podpěrné konstrukce, pomocného lešení a výztuže
- montáž překladů a římsovek osazovaných při provádění zděných konstrukcí na objektech montovaných
- montáž římsových tvárnic a prefabrikovaných římsovek na mostech a opěrných zdech do jakékoliv cementové malty (bez přivaření výztuže a výplně spár)
- osazení dílců části prefabrikované římsy do 1 t na mostech
Obsahem standardu je pro:
- keramické překlady vlhčení překladu, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty, zalití svislých spár maltou, vylití tvarovek betonem a TM
- překlady z tvarovek vlhčení překladu, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy na podpěrnou konstrukci včetně začištění vytlačené malty, zalití svislých spár maltou, vylití tvarovek betonem a TM
- montáž překladů a římsovek rozměření a vyznačení obrysu, rozprostření cementové malty, osazení prvku, zmonolitnění svislé spáry, odříznutí přečnívající malty, pro římsovky provizorní podepření či vzepření a TM
- montáž římsových tvárnic a prefabrikovaných římsovek a osazení dílců části prefabrikované římsy rozměření a vyznačení obrysu, rozprostření cementové malty, osazení prvku, zmonolitnění svislé spáry, odříznutí přečnívající malty a TM.
Popis standardu musí vymezit druh a rozměry překladů a římsovek.

Překlad z profilu UPA Ytong nenosný a z Liaporbetonu nosný
Překladem UPA Ytong nenosným se rozumí dodávka a osazení překladu UPA Ytong (bez podpěrné konstrukce) a překladem z Liaporbetonu se rozumí dodávka a osazování překladů nosných Liapor PN, Liapor PS, Liapor PSI. Obsahem standardu je i rozprostření malty pod ložnou plochu překladu, osazení překladu do vodorovné polohy (pro UPA Ytong na podpěrnou konstrukci) včetně začištění vytlačené malty, zalití svislých spár cementovou maltou, pro překlad UPA Ytong ještě vylití betonem a TM. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry překladů.

Překlad Porotherm, Jistrop plochý
Překladem Porotherm, Jistrop plochým se rozumí dodávka a ruční osazování keramických překladů při provádění zděných konstrukcí. Ploché překlady nejsou nosné samy o sobě. Nosnými se stávají až ve spojení s vyzděnou nebo vybetonovanou spolupůsobící nadezdívkou - tlakovou zónou (překlad spřažený). Obsahem standardu je i dodávka překladu, vlhčení překladu, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty, zalití svislých spár maltou a TM. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry překladu.

Překlad Porotherm, Jistrop vysoký
Překladem Porotherm, Jistrop vysokým se rozumí dodávka a ruční osazování keramických překladů při provádění zděných konstrukcí. Vysoké překlady nevyžadují tlakovou nadezdívku.
Obsahem standardu je i dodávka překladu, vlhčení překladu, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty, zalití svislých spár maltou a TM. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry překladu.

Překlad Porotherm RONO
Překladem Porotherm RONO se rozumí dodávka a osazení roletového překladu Porotherm RONO, který se skládá ze dvou částí – nosného překladu RONO A a roletového překladu RONO B. Obsahem standardu je i dodávka překladů, vlhčení překladů, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladů do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty, zalití svislých spár maltou a TM a dále podepření překladů v montážním stavu pro překlad typu RONO A pod každým stropním nosníkem uloženým na překlad a pro typ RONO B jednou podporou uprostřed (při délce překladu nad 2500 mm dvěma podporami ve třetinách délky), dodávka a uložení tepelné izolace vodorovné a horní svislé nad překladem RONO B z pěnového polystyrénu tl. 70 mm. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry překladu.

Překlad roletový univerzální Heluz – Batima
Obsahem standardu je očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladupomocí zvedacího mechanizmu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.

Zdivo římsové a klenbových pásů z cihel
Zdivem římsovým z cihel se rozumí dodávka a zdění zdiva říms z cihel pálených plných, plných pro režné zdivo, plných lehčených, lícových, podélně i příčně děrovaných, voštinových, z děrovaných kvádrů a z tvarovek různých rozměrů do malty a zdivem klenbových pásů se rozumí dodávka a zdivo z cihel pálených plných, vyzdívané na připravenou skruž, při jakékoliv vzdálenosti podpěr. Obsahem standardu je očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu, polití cihel vodou, přemístění truhlíku, rozměření a založení stěn, natažení a stočení šňůry, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty o tl. 1,5 cm pod lože cihel, ukládání cihel na vazbu, sekání cihel, vlhčení a zalití spár řídkou maltou, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů a popsání, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m pro zatížení 1,5 kPa a technologická manipulace. Pro režné zdivo navíc úprava líce zdiva pro spárování a spárování. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry pálených cihel nebo tvarovek, druh malty a tloušťku zdiva.

Nadezdívka tlakové zóny plochých překladů Porotherm
Nadezdívkou tlakové zóny plochých překladů se rozumí nadezdívka plochých překladů POROTHERM
- šířky zdiva 11,5 cm z tvárnic Porotherm 11,5 P+D 11,5x49,7x23,8 cm P8/10 seříznutých na 2/3 výšky
- šířky zdiva 14,5 cm z cihel plných CP 29x14x6,5 cm P10
- šířky zdiva 24 cm z cihel Porotherm 30/24N 30x24x15,5 cm P10
- šířky zdiva 30 cm z cihel Porotherm 30/24N 30x24x15,5 cm P10
Výška nadezdívky je 16,7 cm. Je nutné promaltování ložných i styčných spár mezi cihlami. Minimální tloušťka ložné i styčné spáry je 10 mm. Obsahem standardu je polití cihel, zhotovení maltového lože na překladech, kladení cihel, plné promaltování ložných a styčných spár maltou (minimální tl. 10 mm), seříznutí cihel, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM.

Beton klenbových pásů a říms pro běžné stavební práce
Betonem klenbových pásů a říms se rozumí vybetonování klenbových pásů do předem připraveného případně zaarmovaného bednění (bez bednění a armování). Obsahem standardu je i nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí a hutnění, vyrovnání povrchu, zatření dřevěným hladítkem a TM. Popis standardu musí vymezit druh tř. betonu.

Nadbetonování tlakové zóny plochých překladů Porotherm
Ploché překlady Porotherm jsou nenosné. Nosnými se stávají nadbetonováním tlakové zóny plochých překladů Porotherm o výšce nadbetonávky 16,7 cm betonem B 20. Obsahem standardu je zhotovení bednění (podpěrná konstrukce v osazování překladů), nahození betonové směsy do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, ruční hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce hlazením dřevěným hladítkem, odbednění, zhotovení a rozebrání pomocného lešení do výše 1,9 m a TM. Popis standardu musí vymezit šířku zdiva

Římsy zdí a valů, překlady, římsy mostní, římsy a klenbové pásy a ztužující pásy kleneb z betonu železového
Římsami zdí a valů, překladů, klenbových pásů a ztužujících pásů kleneb z betonu železového se rozumí zhotovení monolitické konstrukce uložením betonu do předem připravené konstrukce:
- říms zdí a valů pro zvláštní stavební práce z betonu železového a i římsy prováděné  technologicky současně s betonáží zdi
- překladů z betonu železového pro běžné stavební práce
- říms ze železového betonu pro mosty
- říms nebo říms žlabových a klenbových pásů z betonu železového pro běžné stavební práce
- ztužující věnce kleneb obrubní a příčné z betonu železového pro zvláštní zakládání objektů
Obsahem standardu je ukládání betonové směsi dopravené na místo konstrukce nebo přímo do bednění nebo po částech (z nádob) bezprostředně u bedněné konstrukce, je-li to nezbytné, hutnění, ošetřování betonu po dobu tuhnutí (podle ČSN), kropení vybetonované konstrukce, její ochrana před počátečním vysycháním a před účinky povětrnosti, ochrana (zábrana vstupu) před mechanickým poškozením, vyspravení hnízd na povrchu a závad po uštípaných a ohnutých koncích stahovacích drátů, stahovacích pásků a pod.(pod omítku), odsekání betonu vytlačeného ze spár bednění, pokud přesahuje líc tloušťky postřiku pod předpokládanou omítku, vyrovnání a zahlazení povrchu pod vodorovnou izolaci,technologickou manipulaci a pro klenby pomocné lešení do výše 1,9 m.
Popis standardu musí vymezit druh a tř. betonu.

Bednění a odstranění bednění říms zdí a valů, překladů, říms mostních, říms a klenbových pásů a ztužujících pásů kleneb
Bedněním říms zdí a valů, překladů, říms mostních, říms a klenbových pásů a ztužujících pásů kleneb se rozumí zhotovení a odstranění bednění:
- říms zdí a valů bez podpěrné konstrukce pro zvláštní stavební práce
- překladů z betonu včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m pro běžné stavební práce
- mostních říms jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených, bez podpěrné konstrukce
- říms nebo říms žlabových včetně podpěrné konstrukce do výše 6 m a klenbových pásů včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m z betonu pro běžné stavební práce
- ztužující věnce kleneb obrubní a příčné z betonu pro zvláštní zakládání objektů jakéhokoliv tvaru bez podpěrné konstrukce
Obsahem standardu je materiál v množství potřebném k dosažení tvaru konstrukcí rovinných nebo zalomených, montáž, nátěr proti přilnavosti, stažení bednění, odbednění, případné přemístění (i velkoplošných dílců) , demontáž, očištění, roztříštění s uložením, bednění a odbednění zakreslených prostupů, otvorů, ostění, rýh, výstupků, kapes a pod., popř. i nutné vyřezávání otvorů v bednění, do průřezové plochy 0,05 m2 , vzpěry výšky do 6 m pro bednění monolitických volně stojících konstrukcí svislých i šikmých do 30° od svislice, podpěrnou konstrukci pro světlou výšku monolitické konstrukce do 4 m (s příplatkem do 6 m), pokud je uvedena v popisu ceny a TM. Popis standardu musí vymezit druh, tvar a rozměry bednění.

Výztuž klenbových pásů, říms, žlabů, překladů a věnců z betonářské oceli a svařovaných sítí
Výztuží klenbových pásů, říms, překladů a věnců z betonářské oceli a svařovaných sítí se rozumí zhotovení výztuže z jakýchkoliv průměrů výztužných ocelových tyčí a ze svařovaných sítí z drátů ocelových tažených nebo ze svařovaných sítí z drátu typu KARI včetně ztužidel. Obsahem standardu je dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení, dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení, ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují, vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění a TM. Popis standardu musí vymezit název (např. kruhové, žebírkové), tvar, průměr, váhu a značku oceli tyčí; průměry drátů, rozměry oka, materiál a povrchovou úpravu sítí; tvar a provedení výztuže (výkresy statiky).

Výplň spár římsových tvárnic mostů a opěrných zdí MC s vyspárováním
Obsahem standardu je vyčištění spáry stlačeným vzduchem, příprava cementové malty, bednění spáry podhledu, výplň spáry maltou, vyspárování a odstranění přebytečné malty, odbednění spáry.

Ukončující římsy zdí s torkretovým pláštěm z aktivované malty
Ukončující římsou zdí s torkretovým pláštěm z aktivované malty se rozumí zhotovení monolitické konstrukce římsy z aktivované malty (bez bednění a výztuže) pro zvláštní zakládání staveb. Obsahem standardu je vysypání směsi do omítačky a míchání malty, nahození směsy do konstrukce, rozhrnutí směsi v konstrukci, hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce hlazením dřevěným hladítkem, pomocné lešení a TM

Výplň styčných spár římsových tvárnic na silničních mostech lukoprenem nebo tmelem disperzním
Obsahem standardu je vyčištění spáry stlačeným vzduchem, úprava tmele, výplň spáry tmelem, vyspárování a odstranění přebytečného tmele, TM.

Římsy z desek Hurdis
Římsami z desek Hurdis se rozumí zhotovení říms z desek Hurdis naplocho s podélnou řadou dutých cihel do malty na okraji římsy. Obsahem standardu je i dodání desek, cihel a špalíků do spár cihel pro uchycení oplechování, s případným podepřením při zdění (bez nadezdívky, bez vyrovnávací vrstvy ve spádu). Popis standardu musí vymezit rozměr vyložení (přesahu) římsy

Osazování ocelových válcovaných nosníků
Osazováním ocelových válcovaných nosníků se rozumí osazení ocelových nosníků ( na zdivu) tvaru např. I, IE, U, UE, L apod. Obsahem standardu je i uložení nosníku do vodorovné polohy do malty a případná práce autojeřábem. Popis standardu musí vymezit tvar, rozměr a materiálové číslo nosníků.

Izolace mezi překlady POROTHERM
Izolací mezi překlady POROTHERM se rozumí izolace tepelná z pěnového polystyrenu tl. na výšku 24 cm, vkládaná mezi překlady POROTHERM. Obsahem standardu je rozměření a orýsování izolačních desek – nařezání dle odměření – uložení izolačních desek s připevněním – TM. Popis standardu musí vymezit tloušťku polystyrenu

Zdivo podezdívek oplocení z lomového kamene
Zdivem podezdívek z lomového kamene se rozumí dodávka kamene a zdění zdiva podezdívek z lomového kamene oboustranně lícované včetně případného vynechání drenážních otvorů (bez spárování). Obsahem standardu je i očištění podkladu pod zdivo, navlhčení podkladu, zdění z přírodního kamene včetně založení, provážení hran a koutů svisle olovnicí, úprava líce zdiva oboustranně včetně přisekání kamenů, zatření malty na poslední vrstvě, TM. Popis standardu musí vymezit druh použité malty a rozměry podezdívky.

Osazení prefabrikovaných říms, krycích desek a drobných doplňkových mostních konstrukcí železničním kolejovým jeřábem
Osazením prefabrikovaných drobných doplňkových mostních konstrukcí se rozumí osazení prefabrikátovaných říms, krycích desek a ostatních doplňkových mostních konstrukcí betonových, železobetonových nebo předpjatých do hmotnost 10t železničním kolejovým jeřábem (veškerý materiál ve specifikaci). Obsahem standardu je i rozměření a vyznačení polohy, rozprostření cementové malty nebo tmele, uchycení a odepnutí dílce, osazení do předepsané polohy, odřezání přebytečné malty a TM jeřábem. Popis standardu musí vymezit druh a váhu prefabrikované konstrukce.

Vyrovnání zdiva pod omítku maltou z SMS
Vyrovnáním zdiva pod omítku maltou ze SMS se rozumí plentování zdiva maltou bez pomocného lešení a přisekání cihel. Obsahem standardu je i pokropení zdiva, vyškrabání spár a plentování. Popis standardu musí vymezit tloušťku plentování (10, 20 nebo 30 mm)

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže v tomto rozsahu

800-2 Zvláštní zakládání objektů:
a) vodorovně pro stavební díl
- úprava podloží a základové spáry 5m
- piloty 20m
- štětové stěny 20m
- vrty pro piloty nezapažené a zapažené 20m
- vrty pro podzemní stěny 20m
- základy 5m
- zpevňování hornin a konstrukcí 20m
- zdi podpěrné a volná 20m
b) svisle pro všechny stavební díly 3m

801-1 Běžné stavební práce konstrukcí dosud nezastropených:
a) zdiva nosná obvodová i vnitřní a výplňová obvodová vodorovně 10m, svisle 3,5m;
b) bednění vodorovně 20m, svisle 4m
c) výztuže (polotovary i sítě) vodorovně 10 m, svisle 0,0m
d) betony vodorovně i svisle 0,0m;
e) prefabrikované dílce, které lze strojně osazovat před zastropením 0,0m
Běžné stavební práce konstrukcí již zastropených 801-1:
zdiva vnitřní výplňová z prvků (výrobků) na maltu a monolitická, příčky, omítky, násypy, dlažby, mazaniny, potěry, prvky ručně osazované, včetně prefabrikovaných, rámy, zárubní stěny, desky a jiné konstrukce vodorovně 10m, svisle 3,5m.

801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců: technologická manipulace v pracovní zóně jeřábu.

801-5 Zvláštní stavební práce:
Věže chladící a odplynovače
a) beton železový vodorovně a svisle 0,0m,
b) ostatní konstrukce a práce vodorovně 20m, svisle 4m.
Nádrže a jímky
c) bednění vodorovně 20m, svisle 6m,
d) výztuž vodorovně 20m, svisle 4m,
e) beton prostý a železový vodorovně i svisle 0,0m,
f) omítky, podkladní vrstvy, dlažby, potěry, prvky osazované ručně (jako desky azbestocementové, rošty biologických filtrů apod.) vodorovně 10m, svisle 0,0m.
Věže,stožáry, zásobníky, a jámy pozemní
g) betony vodorovně a svisle 0,0m,
h) výztuž vodorovně 20m, svisle 0,0m,
i) bednění vodorovně a svisle 0,0m,
j) omítky vodorovně 10m, svisle 0,0m,
k) osazování kotevních prvků vodorovně 15m, svisle 0,0m.
Objekty zvláštní
a) betony vodorovně i svisle 0,0m
b) bednění vodorovně 20m, svisle 4m
c) podpěrné konstrukce vodorovně 20m, svisle 15m
d) výztuž vodorovně 10m, svisle 0,0m
e) práce zednické a osazovací vodorovně 10m, svisle 0,0m

821-1 Mosty silniční:
a) dřevěné konstrukce vodorovně 20m, svisle 4m
b) práce betonářské vodorovně 2m , svisle 0,0m
c) práce zednické osazovací vodorovně 10m, svisle4 m
d) práce železářské s betonářskou výztuží vodorovně 10m, svisle 0,0m
e) práce obedňovací vodorovně 20m, svisle 4m
f) práce s předpínací výztuží vodorovně 10m, svisle 0,0m
g) osazení prefabrikovaných dílců – lamel, segmentů: Technologická manipulace je dána parametry montážního zařízení. Počátkem technologické manipulace je připevnění břemena k montážnímu zařízení včetně případně nutné manipulace spojené s předložením segmentu před montážní zařízení
h) osazení prefabrikovaných dílců – ostatních v pracovní zóně jeřábu
i) podpěrná konstrukce vodorovně 20m, svisle 15m
Jestliže je v popisu ceny uvedena platnost podle výšky, jsou v cenách započteny náklady na svislou technologickou manipulaci na celou tuto výšku
Mosty železniční:
a) práce pod mostním provizoriem svisle 10m, vodorovně okruh 20m od vnějšího líce opěry
b) osazení prefabrikovaných dílců vodorovně po celém mostě do 20m od vnějšího líce závětrné zídky
c) ostatní práce (zřízení podlahy z plechu, zřízení mostnic, a pojistných úhelníků) vodorovně po celém mostě do 20 m od vnějšího líze závětrné zídky
d) ostatní viz mosty silniční

832-1 Hráze a úpravy na tocích: v pracovním prostoru délky 10m a výšky 3,5m
Vnitrostaveništní přemístění hmot nad rozsah vzdálenosti technologické manipulace  se oceňují položkami přesunu hmot.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace.
Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku.
Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení.
Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ
Množství měrných jednotek úpravy líce při zdění režného zdiva se určuje jako u omítek.

Množství jednotek vnitřních omítek

Množství jednotek vnitřních omítek a úprav povrchu stěn, pilířů, sloupů, stropů, samostatných trámů, průvlaků, kleneb, šedových stropů apod., se určuje v m2 rozvinuté plochy, přičemž:
a) plochy částí nepravidelných nebo zborcených lze určit přibližně podle matematických vzorců. Boční plochy prvků vystupujících před líc nebo ustupujících za líc stěny do 50 mm se do rozvinuté plochy nezapočítávají,
b) u vnitřních stěn se určuje délka stěn mezi lící konstrukcí omezujících plochu po stranách. Výška stěn se určuje od podlahy ke spodnímu líci stropního podhledu desky i u stropu s viditelnými trámy nebo náběhy, u oblých stropů k patce klenby a v místě zaklenutí až k nejvyššímu bodu proniku klenby se stěnou,
c) plocha schodišťových stěn se určuje součinem půdorysné délky obvodu schodišťové šachty a výšky měřené od podlahy nejnižšího podlaží až k podhledu nad nejvyšším ramenem (u šikmého podhledu k polovině tohoto zešikmení), přičemž se neodečítají plochy proniku schodišťových konstrukcí,
d) plocha čel stupňů se určuje součinem viditelné délky ramene a výšky stupně měřené kolmo na rovinu ramene zvětšené popř. o tloušťku podstupňové desky. Tato plocha se zahrnuje do plochy povrchu schodišťových konstrukcí, podobně též rozvinutá plocha schodnic a podhledů schodišťových ramen a podest.
Do plochy příslušných úprav povrchu se přičítá:
a) plocha omítaných komínových, ventilačních a podobných průběžných prostupů apod. jen tehdy, byl-li jejich objem při výpočtu zdiva odečítán (přes 0,1 m3 a při 0,05 m2 )průduchů
b) plocha ostění a nadpraží vnitřních nebo vnějších podle projektovaných rozměrů ostění a nadpraží k příslušné úpravě povrchu stěn. Délka ostění je dána rozměry otvoru, který se odečítá. V případě ustupujícího parapetu se stanoví zvětšená délka vnitřního ostění až k podlaze. Šířka ostění je určena projektem
c) boční plocha otvorů ve stropech k ploše stropu. Je-li však výška těchto ploch větší než 1 m, oceňují se jako úpravy povrchu stěn světlíků,
d) skutečná plocha boků a podhledů náběhů trámů a náběhů desek k ploše stropů
Od plochy příslušných úprav povrchu se odečítá:
a) neupravovaná plocha (např. obklady u výlevek, prostupy) anebo plochy proniku jinou konstrukcí ve stěnách nebo ve stropech (např. trámem, pronikem sloupu) jednotlivě větší než 0,5 m2
b) plocha otvorů dveřních a okenních vnitřních i vnějších jakékoliv velikosti z rozměrů uvedených ve výkresech; při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm

Množství jednotek vnějších omítek

Množství jednotek vnějších omítek a úprav průčelí včetně říms, arkýřů, lodžií, balkónů, markýz apod. se určuje v m2 pohledové plochy průčelí od úrovně upraveného terénu (chodníku) po horní hranu upravované římsy, přičemž boční plochy a půdorysný podhled arkýřů, lodžií, balkónů, markýz a říms se přičítají k ploše průčelí.
Do plochy příslušných úprav povrchu se přičítá:
a) plocha omítaných komínových, ventilačních a podobných průběžných průduchů, prostupů apod. jen tehdy, byl-li jejich objem při výpočtu zdiva odečítán (přes 0,1 m3 a při 0,05 m2 )
b) plocha ostění a nadpraží vnitřních nebo vnějších podle projektovaných rozměrů ostění a nadpraží k příslušné úpravě povrchu stěn. Délka ostění je dána rozměry otvoru, který se odečítá. V případě ustupujícího parapetu se stanoví zvětšená délka vnitřního ostění až k podlaze. Šířka ostění je určena projektem,
c) boční plocha otvorů ve stropech k ploše stropu. Je-li však výška těchto ploch větší než 1 m, oceňují se jako úpravy povrchu stěn světlíků,
d) skutečná plocha boků a podhledů náběhů trámů a náběhů desek k ploše stropů.
Od plochy příslušných úprav povrchu se odečítá:
a) neupravovaná plocha (např. obklady u výlevek, prostupy) anebo plochy proniku jinou konstrukcí ve stěnách nebo ve stropech (např. trámem, pronikem sloupu) jednotlivě větší než 0,5 m2,
b) plocha otvorů dveřních a okenních vnitřních i vnějších jakékoliv velikosti z rozměrů uvedených ve výkresech; při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.

Množství jednotek konstrukcí osazovaných
Množství jednotek konstrukcí osazovaných se určuje v kusech osazovaných dílců (výrobků).

Množství jednotek základového a nadzákladového zdiva
Množství jednotek základového a nadzákladového zdiva, klenbových pásů, pilířů, komínů a ventilací volně stojících, zdiva nosného, výplňového, obkladového půdního, štítového, nadstřešního, parapetního, římsového, režného a jiného zdiva se určuje v m3 objemu konstrukce.
Do objemu zdiva se započítává:
a) objem zdiva vyloženého (přečnívajícího) z líce zdiva,
b) objem klenbových nadezdívek, do svislého zdiva,
c) objem obezdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých a obezdívka ocelových nosníků a ocelových překladů. Tento objem se započítává plně bez odpočtu objemu ocelových koster nosníků.
Od objemu zdiva se odečítá:
a) objem rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik) prostupů a jiných dutin jednotlivě větší než 0,10 m3, je-li současně průřezová plocha kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě větší než 0,05 m2,
b) objem otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovený z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm,
c) objem překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových
d) objem komínových a ventilačních průduchů o průřezové ploše přes 0,05 m2

Množství jednotek betonových konstrukcí
Množství jednotek betonových konstrukcí se určuje v m3 projektovaného objemu.
Obecně platí:
a) objem částí, jejichž tvar je nepravidelný, lze určit přibližně podle matematických vzorců,
b) objem proniku dvou nebo více konstrukcí se započítává pouze jednou, a to obecně k té konstrukci, která má v místě proniku větší rozměry (tloušťka apod.). Při stejných rozměrech se objem proniku přičítá ke konstrukci podporující. U proniku konstrukcí se sloupy, pilíři, rámovými stojkami a svislými táhly se objem proniku začleňuje ke konstrukci podporované - např. hlavice hřibových stropů se začleňuje k objemu desky,
c) objem uložení, popř. vetknutí konstrukce ukládané (podporované) do konstrukce z jiného materiálu se začleňuje k objemu konstrukce ukládané,
d) pokud je dveřní otvor v příčce popř. ve stěně umístěné ve výklenku zdi větší tloušťky, oceňuje se slabší zdivo tl. do 150 mm jako příčka popř. stěna, jestliže je alespoň na jedné straně otvoru nebo nad ním vzdálenost mezi vnější hranou zárubně a zdi (překladem) větší než 150 mm. Je-li tato vzdálenost menší, oceňuje se slabší zdivo v tloušťce okolní zdi s odečtením objemu otvoru.
Do objemu betonu se započítává:
a) objem dilatačních příčných vložek; je-li dilatace vytvořena bedněnou mezerou objem
b) objem zakotvení, vázání, uložení, vetknutí do konstrukcí z jiného materiálu,
c) objem zdiva ostění 1x nebo 2x zalomeného,
d) objem částí zesilujících konstrukcí, s kterou funkčně souvisejí a současně mají určenu samostatnou cenu, např.
- žebra a zesilující pilíře zdí přečnívající z líce, do objemu zdi,
- patky a zesilující hlavice sloupů (mimo hřibové), do objemu sloupů.
- konzoly sloupů pro jeřábové dráhy, do objemu sloupů,
- náběhy průvlaků (při odklonu do 600 od vodorovné roviny) do objemu průvlaků,
- náběhy desek (při odklonu do 600 od vodorovné roviny), do objemu desek,
- okrajové nosníky skořepin do objemu skořepin.
Od objemu betonu se odečítá:
a) objem rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes, stropních kazet v podhledu, prostupů, dutin, pokud jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci, jednotlivé větší než 0,10 m3, je-li současně průřezová plocha kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě větší než 0,05 m2
b) objem otvorů okenních, dveřních a podobných, který se určí z rozměrů předepsaných ve výkresech,
c) objem kotevních otvorů trvale otevřených (nezabetonovaných, popř. kotevních prostupů) i těch, které budou po osazení kotev zality betonem. Pro zálivku jsou určeny ceny souboru 278 31 části A 04 sborníku 801-5,
d) objem projektované podkladní vrstvy z betonu prostého obvykle tl. do 80 mm ukládané na dno výkopu k ochraně výztuže základů před znečištěním zeminou. Pro tuto vrstvu lze použít ceny určené pro mazaninu.
Od objemu betonu se neodečítá objem vložené výztuže, kotevních želez, plně zabetonovaných vodorovných i svislých válcovaných profilů I, E, U, UE nebo L vodorovných i svislých.
Objem betonu a předsádkového betonu konstrukcí vodních staveb se stanoví v m3 betonu; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá
Množství měrných jednotek pro příplatek k cenám za předsádku z malty s drtí pro umělý kámen ukládanou na nebo do bednění se určuje v m2 plochy líce předsádky. Z objemu betonu monolitických konstrukcí se objem vrstvy předsádky neodečítá.

Množství měrných jednotek římsy zdí a valů

Se určí v m3 jako součin výšky římsy, šířky opěrné zdi v hlavě včetně vyložení římsy a délky prováděné římsy.

Množství jednotek bednění
Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté bedněné plochy betonové konstrukce. Plocha bednění se určí jako součet ploch tvarově jednoduchých figur, do kterých se celá bedněná plocha rozloží. U ploch nepravidelných lze plochu určit přibližně podle matematických vzorců. U konstrukcí s obklady vloženými do bednění (izolační desky apod.) se rozměry zvětší o tloušťku tohoto obkladu. Při proniku dvou bedněných konstrukcí se určuje příslušný rozměr ke koutu (styku) obou bedněných ploch konstrukce.
Do celkové plochy bednění příslušného konstrukčního prvku se započítává:
a) plocha ostění, rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes, stropních kazet v podhledu, prostupů, dutin, pokud jsou zakresleny na výkresové dokumentaci, o pohledové příp. průřezové ploše kolmé na nejdelší rozměr větší než 0,05 m2
b) plocha bednění dilatačních a pracovních spár,
c) plocha bednění výstupků betonové konstrukce.
Od plochy bednění se odečítá plocha bednění překrývající bedněné otvory, výklenky apod. jednotlivě větší než 2,5 m2.

Množství jednotek výztuže
Množství jednotek se určuje v t jmenovité hmotnosti výztuže.

Svary
Svary délky do 5 cm se pro určení počtu jednotek považují za svary délky 5 cm; svary délky přes 5 cm se měří ve skutečné délce
Výška svaru (a) a tloušťka svaru (z) se měří podle normy ČSN 73 1201 – Změna d).

Množství měrných jednotek plošných konstrukcí
Množství měrných jednotek plošných konstrukcí (stěny, příčky, střechy) se určuje v m2 pohledové plochy:
a) součtem tvarově jednoduchých částí, do kterých se celá plocha rozloží
b) u konstrukcí zakřivených, nepravidelných přibližně podle matematických vzorců.

Množství měrných jednotek výplně spár římsových tvárnic opěrných zdí
Množství měrných jednotek se určuje v m2 styčné plochy spáry. Tato plocha se zjistí jako plocha řezu dílců v místě spojení.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE
Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
Edice GAS č. 15.1 Komíny, kouřovody a odtahy spalin
Publikace Ing. František Jiřík Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Komentář k ČSN 73 4201
TPG 941 01 Přetlakové komíny a kouřovody pro připojení plynových spotřebičů
ČSN 01 3101-2 (013101) Technické výkresy. Názvosloví pro technické výkresy.Základní pojmy.Část 2
ČSN EN ISO 10209-2 (013101) Technické výkresy - Terminologie - Část 2: Metody promítání
ČSN 01 3102 (013102) Technické výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů
ČSN EN ISO 13567-1 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla
ČSN EN ISO 13567-2 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
ČSN EN ISO 6428 (013105) Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování
ČSN 01 3106 (013106) Technické výkresy. Všeobecné požadavky na technické výkresy
ČSN 01 3107 (013107) Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení
ČSN ISO 6433 (013108) Technické výkresy. Odkazy na části výrobku
ČSN 01 3402 Výkresy ve stavebnictví. Popisové pole
ČSN E NISO 9431 Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu
ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti
ČSN EN ISO 6284 Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek
ČSN 01 3406 Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech
ČSN 01 3419 (013419) Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3420 (013420) Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
ČSN EN ISO 4157-1 (013420) Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části
ČSN 01 3467 (013467) Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů
ČSN 01 3481 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN EN ISO 3766 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4066 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Specifikace výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4172 (013481) Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Výkresy sestavy dílců
ČSN EN ISO 7437 (013481) Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců
ČSN 01 3489 (013489) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí z kamene
ČSN 01 4310 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb. Společné požadavky na výkresy pozemních staveb
ČSN 05 0000 (050000) Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy
ČSN 05 0002 (050002) Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie. Základné pojmy
ČSN EN 29692 (050025) Ruční obloukové svařování, svařování v ochranných plynech a plamenové svařování - Příprava svarových ploch pro svařování oceli
ČSN 05 0610 (050610) Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov
ČSN 05 0630 (050630) Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov
ČSN 73 0001-1 (730001) Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí
ČSN 73 0001-2 (730001) Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 2: Betonové konstrukce
ČSN ISO 3898 (730030) Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Označování - Základní značky
ČSN ISO 1803 (730201) Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměrů - Zásady a názvosloví
ČSN 73 0202 (730202) Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení,
ČSN 73 0203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance,
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti,
ČSN 73 0210-1 (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
ČSN 73 0210-2 (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí
ČSN 73 0212-1 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení
ČSN 73 0212-3 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty
ČSN 73 0212-4 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty
ČSN 73 0212-5 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců
ČSN 73 0212-6 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka
ČSN 73 0212-7 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická regulace
ČSN ISO 7077 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů
ČSN ISO 7737 (730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů
ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních
ČSN EN 1934 (730545) Tepelné chování budov - Stanovení tepelného odporu metodou teplé skříně při použití měřiče tepelného toku - Zdivo
ČSN 73 0821 (730821) Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 73 0822 (730822) Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot
ČSN 73 0823 (730823) Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot
ČSN EN 1364-1 (730853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny
ČSN EN 1364-2 (730853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy
ČSN EN 1365-1 (730854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny
ČSN EN 1365-2 (730854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy
ČSN EN 1365-3 (730854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky
ČSN EN 1365-4 (730854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy
ČSN 73 0855 (730855) Stanovení požární odolnosti obvodových stěn
ČSN 73 1101 (731101) Navrhování zděných konstrukcí
ČSN P ENV 1996-1-1 (731101) Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby. Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
ČSN P ENV 1996-1-2 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN P ENV 1996-1-3 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla pro pozemní stavby - Podrobná pravidla při bočním zatížení
ČSN P ENV 1996-2 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí
ČSN P ENV 1996-3 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody a jednoduchá pravidla pro zděné konstrukce
ČSN 73 1102 (731102) Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek
ČSN 73 1103 (731103) Navrhování stěnových keramických dílců
ČSN 73 1105 (731105) Navrhování a provádění hurdiskových stropů
ČSN 73 1200 (731200) Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác
ČSN 73 1201 (731201) Navrhování betonových konstrukcí
ČSN P ENV 1992-1-1 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN P ENV 1992-1-2 (731201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN P ENV 1992-1-3 (731201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Betonové dílce a montované konstrukce
ČSN P ENV 1992-1-5 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-5: Obecná pravidla. Konstrukce s nesoudržnou a vnější předpínací výztuží
ČSN P ENV 1992-1-6 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-6: Obecná pravidla. Konstrukce z prostého betonu
ČSN 73 1202 (731202) Navrhovanie tenkostenných sieťobetónových konštrukcií
ČSN 73 1203 (731203) Navrhování konstrukcí z lehkého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1520 (731203) Prefabrikované vyztužené dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN P ENV 1992-1-4 (731203) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-4: Obecná pravidla. Hutný beton s pórovitým kamenivem
ČSN 73 1204 (731204) Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou směrech
ČSN 73 1205 (731205) Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1206 (731206) Spřažené ocelobetonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1208 (731208) Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů
ČSN P ENV 1992-3 (731210) Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Betonové základy
ČSN 73 1211 (731211) Navrhování betonových konstrukcí panelových budov
ČSN P ENV 1992-4 (731212) Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Nádrže na kapaliny a zásobníky
ČSN 73 1230 (731230) Navrhování betonových konstrukcí pro zvýšené a vyšší teploty
ČSN 73 2310 (732310) Provádění zděných konstrukcí
ČSN EN 1052-1 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1052-2 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 1052-3 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku
ČSN EN 1052-4 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 4: Stanovení pevnosti ve smyku zdiva s hydroizolací
ČSN P ENV 13670-1 (732400) Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
ČSN 73 2401 (732401) Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN EN 206-1 (732403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN 73 2412 (732412) Provádění a kontrola pórobetonových konstrukcí
ČSN 73 2430 (732430) Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu
ČSN 73 2480 (732480) Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí
ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu
ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2580 Zkouška prostupu vodních par povrchovou úpravou stavebních konstrukcí
ČSN 73 2581 Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním
změnám
ČSN 73 2582 Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním
změnám
ČSN 73 3251 (733251) Navrhování konstrukcí z kamene
ČSN EN 1443 (734200) Komíny - Všeobecné požadavky
ČSN 73 4201 (734201) Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
ČSN EN 13084-1 (734220) Volně stojící průmyslové komíny - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 13084-2 (734220) Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny
ČSN EN 13084-4 (734220) Volně stojící komíny - Část 4: Zděná ochranná pouzdra - Projektování a provádění
ČSN 73 4230 (734230) Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
ČSN EN 1856-1 (734240) Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systém komínových výrobků
ČSN 73 6200 (736200) Mostní názvosloví
ČSN 73 6201 (736201) Projektování mostních objektů
ČSN 73 6203 (736203) Zatížení mostů
ČSN 73 6206 (736206) Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí
ČSN 73 6207 (736207) Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN P ENV 1992-2 (736208) Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty
ČSN 73 6209 (736209) Zatěžovací zkoušky mostů
ČSN 73 6213 (736213) Navrhování zděných mostních konstrukcí
ČSN 73 6503 (736503) Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem
ČSN 73 6506 (736506) Zatížení vodohospodářských staveb ledem
ČSN 73 6516 (736516) Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Přehrady
ČSN 73 6524 (736524) Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Funkční objekty a zařízení hydrotechnických staveb
ČSN 73 6530 (736530) Vodní hospodářství. Názvosloví hydrologie
ČSN 73 6532 (736532) Vodní hospodářství. Názvosloví hydrogeologie
ČSN 73 6814 (736814) Navrhování přehrad. Hlavní parametry a vybavení
ČSN 73 6815 (736815) Vodohospodářská řešení vodních nádrží
ČSN 73 8101 (738101) Lešení. Společná ustanovení
ČSN 73 8102 (738102) Pojízdná a volně stojící lešení
ČSN 73 8105 (738105) Dřevěná lešení
ČSN 73 8107 (738107) Trubková lešení
ČSN 73 8108 (738108) Podpěrná lešení
ČSN EN 74 (738109) Spojky, středící trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení z ocelových trubek. Požadavky, zkoušky
ČSN 73 8111 (738111) Pracovní a ochranná dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky
ČSN 73 8112 (738112) Pojízdná pracovní dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky
ČSN EN 1298 (738113) Pojízdná pracovní lešení - Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání

2.2. MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních, přípravných a přidružených prací se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
ČSN 01 3481 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN EN ISO 3766 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4066 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Specifikace výztuže do betonu
ČSN 02 8318 (028318) Kovové hadice na komínové vložky. Typ H
ČSN EN 12696 (038340) Katodická ochrana oceli v betonu
ČSN 05 1130 (051130) Svařování. Mechanické zkoušky svarových spojů tyčí pro výztuž do betonu
ČSN 05 1131 (051131) Svařování. Zkouška tahem tyčí pro výztuž se svarovými spoji
ČSN 05 1132 (051132) Svařování. Zkouška lámavosti tyčí pro výztuž ve svarovém spoji
ČSN 05 1133 (051133) Svařování. Zkouška pevnosti ve smyku bodových svarů tyčí pro výztuž
ČSN 05 1317 (051317) Svařování. Zkoušení a hodnocení svařitelnosti ocelových tyčí pro výztuž do betonu
ČSN 15 3110 (153110) Tkaniny kovové se čtvercovými oky
ČSN 15 3143 (153143) Tkaniny kovové rabicové se zakrouceným okrajem
ČSN 15 3158 (153158) Drátěné sítě svařované se čtvercovými oky
ČSN EN 10163-1 (420016) Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 10163-3 (420018) Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 3: Tyče tvarové
ČSN 42 0138 (420138) Tyče a široká ocel válcované za tepla z ocelí tříd 10 a 11. Technické dodací předpisy
ČSN 42 0139 (420139) Tyče pro výztuž do betonu. Technické dodací předpisy
ČSN 42 0355 (420355) Zkoušení kovů. Zkouška relaxace předpínacích výztuží za normální teploty
ČSN EN ISO 15630-1 (420365) Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcované dráty a dráty tažené pro výztuž
ČSN EN ISO 15630-2 (420366) Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované výrobky
ČSN EN ISO 15630-3 (420367) Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání
ČSN 42 0825 (420825) Hliníkové prášky a pasty pro pórobeton
ČSN P ENV 10080 (421039) Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná, žebírková, betonářská ocel B 500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě
ČSN EN 10162 (421053) Tvarová ocel válcovaná za studena - Technické dodací podmínky - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN 42 5512 (425512) Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216. Rozměry
ČSN 42 5533 (425533) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 335. Rozměry
ČSN 42 5534 (425534) Tyče pro výztuž do betonu zkrucované za studena z oceli značky 10 338. Rozměry
ČSN 42 5535 (425535) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry
ČSN 42 5536 (425536) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 607. Rozměry
ČSN 42 5538 (425538) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 505. Rozměry
ČSN 42 5545 (425545) Tyče průřezu nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Rozměry
ČSN EN 10056-1 (425546) Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí - Část 1: Rozměry
ČSN 42 5550 (425550) Tyče průřezu I z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry
ČSN 42 5553 (425553) Tyče průřezů IPE z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Rozměry
ČSN 42 5570 (425570) Tyče průřezu U z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry
ČSN 42 5571 (425571) Tyče průřezu UE z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměrová norma
ČSN 42 5572 (425572) Tyče průřezu UPE z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Rozměry
ČSN EN 10279 (425573) Tyče ocelové průřezu U válcované za tepla - Úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti
ČSN 42 5580 (425580) Tyče průřezu T z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry
ČSN EN 10055 (425581) Tyče ocelové průřezu T rovnoramenné se zaoblenými hranami a přechody válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN 42 5641 (425641) Tyče korýtkového průřezu K pro důlní ocelovou výztuž - lehká řada. Rozměry
ČSN 42 6426 (426426) Ocelový drát tažený za studena pro kovové tkaniny, pleteniny a ostnatý drát. Technické dodací předpisy
ČSN 42 6448 (426448) Kruhové ocelové dráty pro předpínací výztuž do betonu
ČSN EN ISO 14631 (642840) Vytlačované desky z rázově houževnatého polystyrenu (PS-I) – Požadavky a zkušební metody
ČSN 64 3007 (643007) Zpěňovatelný polystyrén. Stanovení sypné hmotnosti po zpěňování
ČSN EN 14205 (721135) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tvrdosti podle Knoopa
ČSN EN 14147 (721136) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením slané mlhy
ČSN EN 13373 (721137) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických charakteristik výrobků
ČSN EN 14066 (721138) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku
ČSN EN 13919 (721139) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením SO2 při zvýšené vlhkosti
ČSN EN 14231 (721140) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla
ČSN EN 1925 (721141) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele nasákavosti vodou působením vzlínavosti
ČSN EN 1926 (721142) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1936 (721143) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti
ČSN EN 12370 (721144) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti krystalizaci solí
ČSN EN 12372 (721145) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení
ČSN EN 12407 (721146) Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor
ČSN EN 12371 (721147) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN EN 13161 (721148) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při konstantním momentu
ČSN EN 13755 (721149) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku
ČSN EN 13364 (721150) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tržného zatížení v otvoru pro kolík
ČSN 72 1151 (721151) Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení
ČSN 72 1152 (721152) Odběr vzorků přírodního stavebního kamene
ČSN 72 1153 (721153) Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene
ČSN 72 1158 (721158) Stanovení obrusnosti přírodního stavebního kamene podle Böhma
ČSN 72 1159 (721159) Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu povětrnosti
ČSN 72 1160 (721160) Stanovenie alkalickej rozpínavosti prírodného stavebného uhličitanového kameňa
ČSN 72 1162 (721162) Stanovenie odolnosti prírodného stavebného kameňa proti silicifikácii
ČSN 72 1165 (721165) Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku přírodního stavebního kamene
ČSN 72 1166 (721166) Stanovení rychlosti šíření ultrazvukových vln v přírodním stavebním kameni
ČSN 72 1167 (721167) Stanovení tvrdosti přírodního stavebního kamene podle Vickerse
ČSN 72 1171 (721171) Stanovení hmotnosti, pórovitosti a mezerovitosti kameniva
ČSN EN 933-3 (721172) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti
ČSN EN 1097-1 (721175) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)
ČSN 72 1176 (721176) Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu
ČSN 72 1179 (721179) Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi
ČSN 72 1180 (721180) Stanovení rozlišných částic kameniva
ČSN 72 1181 (721181) Stanovení zrn různé objemové hmotnosti v kamenivu
ČSN 72 1182 (721182) Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva
ČSN EN 933-1 (721183) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti Sítový rozbor
ČSN EN 933-2 (721184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů
ČSN EN 932-1 (721185) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru
vzorků
ČSN EN 932-3 (721186) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis
ČSN 72 1187 (721187) Zkoušení jemných částic pro asfaltové směsi - Zkouška ztrátou sušením
ČSN 72 1191 (721191) Zkoušení míry namrzavosti zemin
ČSN EN 932-2 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků
ČSN EN 932-5 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace
ČSN EN 932-6 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 6: Definice
opakovatelnosti a reprodukovatelnosti
ČSN EN 933-10 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení
jemných částic - Zrnitost filerů (prosévání proudem vzduchu)
ČSN EN 933-4 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index
ČSN EN 933-5 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-6 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení
povrchových charakteristik - Tekutost kameniva
ČSN EN 933-7 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-8 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení
jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku
ČSN EN 933-9 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení
jemných částic - Zkouška methylenovou modří
ČSN EN 1097-10 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody
ČSN EN 1097-2 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení
ČSN EN 1097-3 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
ČSN EN 1097-4 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 4: Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru
ČSN EN 1097-5 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně
ČSN EN 1097-6 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti
ČSN EN 1097-7 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška
ČSN EN 1097-8 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti
ČSN EN 1097-9 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška
ČSN EN 1367-1 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1:
Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
ČSN EN 1367-2 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN 1367-3 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič
ČSN EN 1367-4 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4:
Stanovení smršťování
ČSN EN 1367-5 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5:
Stanovení odolnosti vůči tepelným šokům
ČSN EN 1744-1 (721196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor
ČSN EN 1744-3 (721196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 3: Příprava výluhů loužením kameniva
ČSN EN 13179-1 (721197) Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička
ČSN EN 13179-2 (721197) Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 2: Asfaltové číslo
ČSN 72 1200 (721200) Křemenné písky. Základní technické požadavky
ČSN 72 1206 (721206) Sádrovec a anhydrit jako přísada do cementu
ČSN 72 1208 (721208) Zkušební písky SP a N II
ČSN EN 12440 (721401) Přírodní kámen – Pojmenování
ČSN EN 12670 (721402) Přírodní kámen – Terminologie
ČSN EN 1467 (721410) Přírodní kámen - Neopracované bloky – Požadavky
ČSN EN 1468 (721411) Přírodní kámen - Hrubé desky – Požadavky
ČSN 72 1475 (721475) Dolomitové kamenivo do betónu. Technické požiadavky
ČSN EN 13043 (721501) Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
ČSN EN 12620 (721502) Kamenivo do betonu
ČSN EN 13139 (721503) Kamenivo pro malty
ČSN EN 13242 (721504) Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
ČSN EN 13055-1 (721505) Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty
ČSN EN 13383-1 (721507) Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace
ČSN EN 13383-2 (721507) Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody
ČSN 72 1519 (721519) Ušlechtilé drtě pro teraca a povrchové úpravy
ČSN 72 1800 (721800) Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky
ČSN 72 1810 (721810) Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení
ČSN 72 1820 (721820) Obkladové a dlažební desky z přírodního stavebního kamene
ČSN 72 1860 (721860) Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení
ČSN 72 2051 (722051) Škvára ze spaloven tuhých komunálních odpadů pro stavební účely
ČSN EN 451-2 (722061) Metoda zkoušení popílku. Část 2: Stanovení jemnosti proséváním za mokra
ČSN EN 450 (722064) Popílek do betonu. Definice, požadavky a kontrola jakosti
ČSN 72 2071 (722071) Popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení
ČSN 72 2072-1 (722072) Popílek pro stavební účely - Část 1: Popílek jako aktivní složka maltovin
ČSN 72 2072-10 (722072) Popílek pro stavební účely - Část 10: Popílek pro asfaltové výrobky
ČSN 72 2072-11 (722072) Popílek pro stavební účely - Část 11: Popílek pro ostatní využití
ČSN 72 2072-2 (722072) Popílek pro stavební účely - Část 2: Popílek jako příměs při výrobě malt
ČSN 72 2072-3 (722072) Popílek pro stavební účely - Část 3: Popílek pro výrobu popílkových směsí
ČSN 72 2072-4 (722072) Popílek pro stavební účely - Část 4: Popílek pro výrobu cihlářských
pálených výrobků
ČSN 72 2072-5 (722072) Popílek pro stavební účely - Část 5: Popílek pro výrobu pórobetonu
ČSN 72 2072-6 (722072) Popílek pro stavební účely - Část 6: Popílek pro výrobu umělého
kameniva spékáním
ČSN 72 2072-7 (722072) Popílek pro stavební účely - Část 7: Popílek pro stavbu pozemních
komunikací
ČSN 72 2072-8 (722072) Popílek pro stavební účely - Část 8: Popílek pro výrobu umělého
kameniva za studena a urychleně vytvrzovaného
ČSN P 72 2080 (722080) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení
ČSN P 72 2081-1 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 1: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu lehkých popílkových směsí
ČSN P 72 2081-10 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 10: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu speciálních tmelů
ČSN P 72 2081-11 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 11: Fluidní popel a fluidní popílek pro ostatní využití
ČSN P 72 2081-12 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 12: Fluidní popel a fluidní popílek pro stavbu pozemních komunikací
ČSN P 72 2081-13 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 13: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu maltovin
ČSN P 72 2081-2 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 2: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu popílkových směsí se zrnitým plnivem
ČSN P 72 2081-4 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 4: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu pórobetonu
ČSN P 72 2081-5 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 5: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu umělého zrnitého plniva za studena
ČSN P 72 2081-6 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 6: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu umělého zrnitého plniva beztlakovým propařováním
ČSN P 72 2081-7 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 7: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu umělého zrnitého plniva autoklávováním
ČSN P 72 2081-8 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 8: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu umělého zrnitého plniva spékáním
ČSN P 72 2081-9 (722081) Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Část 9: Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu suchých maltových směsí
ČSN 72 2105 (722105) Cement - Pokyny pro uplatňování požadavků na hodnocení shody
ČSN 72 2113 (722113) Stanovení měrné hmotnosti cementu
ČSN EN 480-1 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení
ČSN EN 480-10 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů
ČSN EN 480-11 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 11: Stanovení charakteristiky vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu
ČSN EN 480-12 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách
ČSN EN 480-13 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty
ČSN EN 480-2 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 2: Stanovení doby tuhnutí
ČSN EN 480-4 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odlučování vody v betonu
ČSN EN 480-5 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 5: Stanovení kapilární absorpce
ČSN EN 480-6 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 6: Infračervená analýza
ČSN EN 480-8 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 8: Stanovení obsahu sušiny
ČSN EN 934-2 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-3 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady pro zdící malty - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-4 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-6 (722326 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků,
kontrola shody a hodnocení shody
ČSN EN 1015-1 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)
ČSN EN 1015-10 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty
ČSN EN 1015-11 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku
ČSN EN 1015-12 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu
ČSN EN 1015-17 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě
ČSN EN 1015-18 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě
ČSN EN 1015-19 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 1015-2 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt
ČSN EN 1015-21 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem
ČSN EN 1015-3 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)
ČSN EN 1015-4 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)
ČSN EN 1015-6 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty
ČSN EN 1015-7 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě
ČSN EN 1015-9 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty
ČSN EN 998-1 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 998-2 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění
ČSN EN 13318 (722480) Potěrové materiály a podlahové potěry – Definice
ČSN EN 13813 (722481) Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky
ČSN EN 13892-1 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků,
zhotovení a ošetřování zkušebních těles
ČSN EN 13892-2 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku
ČSN EN 13892-4 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA
ČSN EN 13892-5 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 5: Stanovení odolnosti potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením
ČSN EN 13892-6 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 6: Stanovení tvrdosti povrchu¨
ČSN EN 13892-7 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením
ČSN EN 13892-8 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti
ČSN EN 14016-1 (722483) Pojiva pro potěry z hořečnaté maltoviny - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice a požadavky
ČSN EN 14016-2 (722483) Pojiva pro potěry z hořečnaté maltoviny - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 13454-2 (722485) Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 12860 (722490) Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN 72 2600 (722600) Cihlářské výrobky. Společná ustanovení
ČSN 72 2601 (722601) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia
ČSN 72 2602 (722602) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov
ČSN 72 2603 (722603) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie hmotnosti, objemovej
hmotnosti a nasiakavosti
ČSN 72 2605 (722605) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností
ČSN 72 2607 (722607) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov
ČSN 72 2608 (722608) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie náchylnosti na tvorbu
výkvetov
ČSN 72 2609 (722609) Cihlářské názvosloví
ČSN 72 2610 (722610) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly plné – CP
ČSN 72 2611-1 (722611) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované modulové - INA M
ČSN 72 2611-2 (722611) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované – CD
ČSN 72 2611-3 (722611) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované Týn - CD Týn
ČSN EN 1344 (722615) Cihelné dlažební prvky - Technické požadavky a zkušební metody
ČSN 72 2621 (722621) Pálené cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Pálené příčkovky
ČSN 72 2623 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Společná ustanovení
ČSN 72 2623-1 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Cihly plné – CPR
ČSN 72 2623-2 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Cihly děrované – CDR
ČSN 72 2623-3 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Příčkovky – PkR
ČSN 72 2624 (722624) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Komínovky. Materiálový list
ČSN 72 2625-1 (722625) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Příčkovky dutinové (Pk-CD). Materiálový list
ČSN 72 2625-2 (722625) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Příčkovky drážkové (Pk-DR). Materiálový list
ČSN 72 2627-1 (722627) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační – rovnoběžky
ČSN 72 2627-2 (722627) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační – klíny
ČSN 72 2628 (722628) Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce. Cihly odlehčené
ČSN 72 2629 (722629) Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce. Cihly odlehčené pro režné zdivo
ČSN 72 2631-1 (722631) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Tvarovky pro keramické dílce CD-AK/A
ČSN 72 2632 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Společná ustanovení
ČSN 72 2632-1 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Vápenopískové cihly plné (VCP)
ČSN 72 2632-2 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Vápenopískové cihly děrované (VCD)
ČSN 72 2632-3 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Vápenopískové kvádry (VKD)
ČSN 72 2633-1 (722633) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Půdovky
ČSN EN 771-1 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
ČSN EN 771-2 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky
ČSN EN 771-3 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem
ČSN EN 771-4 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice
ČSN EN 771-5 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene
ČSN EN 771-6 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene
ČSN EN 772-1 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 772-10 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic
ČSN EN 772-11 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků
ČSN EN 772-13 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků z přírodního kamene)
ČSN EN 772-14 (722635) Zkušební metody pro udicí prvky - Část 14: Stanovení vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene
ČSN EN 772-15 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 15: Stanovení propustnosti vodních par pórobetonovými tvárnicemi
ČSN EN 772-16 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů
ČSN EN 772-18 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 18: Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků
ČSN EN 772-19 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 19: Stanovení vlhkostní roztažnosti velkých podélně děrovaných pálených zdicích prvků
ČSN EN 772-2 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 2: Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů v betonových tvárnicích (vtiskem na papír)
ČSN EN 772-20 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene
ČSN EN 772-3 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích hydrostatickým vážením
ČSN EN 772-4 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 4: Stanovení hustoty, objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti zdicích prvků z přírodního kamene
ČSN EN 772-5 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích
ČSN EN 772-6 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 6: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu betonových tvárnic
ČSN EN 772-7 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 7: Stanovení nasákavosti varem pálených zdicích prvků pro izolační vrstvy proti vlhkosti
ČSN EN 772-9 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 9: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a objemu materiálu vápenopískových zdicích prvků plněním otvorů pískem
ČSN EN 1745 (722636) Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení návrhových tepelných hodnot
ČSN 72 2640 (722640) Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce. Základní technické požadavky
ČSN 72 2642 (722642) Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce – Hurdisky
ČSN 72 2699 (722699) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky
ČSN EN 845-1 (722710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Spony, tahové pásky, třmeny pro stropnice a konzolky
ČSN EN 845-2 (722710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady
ČSN EN 845-3 (722710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové mřížoviny
ČSN EN 846-10 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 10: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení konzolek
ČSN EN 846-11 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů
ČSN EN 846-13 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 13: Stanovení odolnosti organických povlaků proti úderu, oděru a korozi
ČSN EN 846-2 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár
ČSN EN 846-3 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Stanovení únosnosti ve smyku svarových spojů předem zhotovené výztuže do ložných spár
ČSN EN 846-4 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 4: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení tahových pásků
ČSN EN 846-5 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 5: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (zkouška dvouprvkových těles)
ČSN EN 846-6 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 6: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (jednostranná zkouška)
ČSN EN 846-7 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 7: Stanovení únosnosti ve smyku a závislosti deformace na zatížení smykových a kluzných spon (zkouška dvouprvkových těles)
ČSN EN 846-8 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 8: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení třmenů stropnic
ČSN EN 846-9 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku
ČSN EN 1338 (723038) Betonové dlaždice - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1339 (723039) Betonové dlaždice - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12839 (723170) Prefabrikované betonové výrobky - Prvky pro ploty
ČSN 72 3181 (723181) Lehké betonové tvárnice
ČSN 72 3210 (723210) Betonové prefabrikáty. Betonové dlaždice
ČSN EN 12859 (723610) Sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN ISO 8335 (723620) Cementem pojené desky z dřevěných částic. Desky z portlandského nebo ekvivalentního cementu vyztuženého vláknitými dřevěnými částicemi
ČSN 72 3630-1 (723630) Výrobky z pórobetonu. Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN 72 3630-2 (723630) Výrobky z pórobetonu. Část 2: Nevyztužené výrobky. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 72 3630-3 (723630) Výrobky z pórobetonu. Část 3: Vyztužené výrobky. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 72 3705 (723705) Výroba a kontrola keramických stavebních dílců. Společná ustanovení
ČSN 72 4310 (724310) Zkoušení odolnosti stavebních výrobků a materiálů proti plísním
ČSN 72 6009 (726009) Šamotové, dinasové a tuhové výrobky. Balení, skladování a přeprava
ČSN 72 6101 (726101) Šamotové, dinasové a tuhové výrobky tvarové. Označování a značení
ČSN 72 6106 (726106) Šamoty všeobecného použití. Společná ustanovení
ČSN EN 13169 (727208) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslové vyráběné
výrobky z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace
ČSN 73 0532 (730532) Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky
ČSN EN ISO 354 (730535) Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti
ČSN 73 0540-1 (730540) Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování
ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
ČSN 73 0540-3 (730540) Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování
ČSN 73 0540-4 (730540) Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování
ČSN 73 0542 (730542) Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov
ČSN 73 0543-1 (730543) Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana
ČSN EN ISO 13788 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody
ČSN P ENV 1992-1-6 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-6: Obecná pravidla. Konstrukce z prostého betonu
ČSN 73 1203 (731203) Navrhování konstrukcí z lehkého betonu z pórovitého kameniva
ČSN P ENV 1992-1-4 (731203) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-4: Obecná pravidla. Hutný beton s pórovitým kamenivem
ČSN 73 1204 (731204) Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou
směrech
ČSN 73 1205 (731205) Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1230 (731230) Navrhování betonových konstrukcí pro zvýšené a vyšší teploty
ČSN 73 1289 (731289) Terminologie v oboru pórobetonu
ČSN 73 1290 (731290) Fyzikální vlastnosti pórobetonu
ČSN EN 12350-1 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků
ČSN EN 12350-2 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím
ČSN EN 12350-3 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe
ČSN EN 12350-4 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
ČSN EN 12350-5 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím
ČSN EN 12350-6 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost
ČSN EN 12350-7 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody
ČSN EN 12390-1 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy
ČSN EN 12390-2 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti
ČSN EN 12390-3 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles
ČSN EN 12390-4 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy
ČSN EN 12390-5 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem
zkušebních těles
ČSN EN 12390-6 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu
zkušebních těles
ČSN EN 12390-7 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu
ČSN EN 12390-8 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou
ČSN EN 12504-1 (731303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku
ČSN EN 12504-2 (731303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
ČSN P 73 1309 (731309) Použití koncepce souboru betonů při řízení výroby a kontrole shody
betonu
ČSN 73 1314 (731314) Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu
ČSN 73 1317 (731317) Stanovení pevnosti betonu v tlaku
ČSN EN 1354 (731317 Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN 73 1318 (731318) Stanovení pevnosti betonu v tahu
ČSN EN 1521 (731318) Stanovení pevnosti v ohybu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN ISO 6784 (731319) Beton. Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku
ČSN 73 1320 (731320) Stanovení objemových změn betonu
ČSN 73 1322 (731322) Stanovení mrazuvzdornosti betonu
ČSN 73 1323 (731323) Stanovenie hmotnosti zložiek betónu
ČSN 73 1324 (731324) Stanovení obrusnosti betonu
ČSN 73 1326 (731326) Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
ČSN 73 1327 (731327) Stanovení sorbčních vlastností betonu
ČSN 73 1328 (731328) Stanovení soudržnosti oceli s betonem
ČSN 73 1331 (731331) Mikroskopický rozbor vzduchových pórů v betonu
ČSN 73 1332 (731332) Stanovení tuhnutí betonu
ČSN 73 1333 (731333) Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem
ČSN 73 1340 (731340) Betónové konštrukcie. Skúšanie koróznej odolnosti betónu. Všeobecné požiadavky
ČSN 73 1341 (731341) Metódy skúšania ochranných vlastností betónu proti korózii betonárskej výstuže
ČSN 73 1344 (731344) Ochrana proti korozi ve stavebnictví. Betonové konstrukce. Metody
zkoušek přilnavosti ochranných povlaků
ČSN 73 1350-1 (731350) Zkoušení pórobetonu. Všeobecná a společná ustanovení
ČSN 73 1350-2 (731350) Zkoušení pórobetonu. Odběr a příprava zkušebních těles
ČSN 73 1350-3 (731350) Zkoušení pórobetonu. Základní zkušební úkony
ČSN 73 1350-4 (731350) Zkoušení pórobetonu. Vyhodnocení výsledků zkoušek
ČSN 73 1351-1 (731351) Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1351-2 (731351) Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Gravimetrické stanovení
ČSN 73 1351-3 (731351) Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Nepřímé stanovení
ČSN EN 678 (731351) Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu
ČSN 73 1352-1 (731352) Stanovení mechanických vlastnosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1352-2 (731352) Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pevnost v tlaku
ČSN 73 1352-3 (731352) Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pevnost v tahu za ohybu
ČSN 73 1352-4 (731352) Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pevnost v dostředném tlaku
ČSN 73 1352-5 (731352) Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pracovní diagram - modul pružnosti
ČSN EN 1351 (731352) Stanovení pevnosti v tahu za ohybu autoklávovaného pórobetonu
ČSN EN 679 (731352) Stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu
ČSN 73 1353-1 (731353) Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1353-2 (731353) Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu. Metody ustáleného tepelného stavu
ČSN 73 1354-1 (731354) Stanovení vlhkosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1354-2 (731354) Stanovení vlhkosti pórobetonu. Okamžitá vlhkost
ČSN 73 1354-3 (731354) Stanovení vlhkosti pórobetonu. Praktická vlhkost
ČSN 73 1354-4 (731354) Stanovení vlhkosti pórobetonu. Sorpční vlhkost
ČSN EN 1353 (731354) Stanovení vlhkosti autoklávovaného pórobetonu
ČSN 73 1355-1 (731355) Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 1: Všeobecné ustanovenia
ČSN 73 1355-2 (731355) Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 2: Metóda cyklického zmrazovania a vysušovania
ČSN 73 1355-3 (731355) Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 3: Odolnost proti chemicky znečistenej atmosfére
ČSN 73 1356-1 (731356) Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1356-2 (731356) Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 2: Metoda optická
ČSN 73 1356-3 (731356) Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 3: Metoda kontaktní
ČSN EN 680 (731356) Stanovení smrštění v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu
ČSN 73 1357-1 (731357) Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1357-2 (731357) Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu. Vzlínavost a nasákavost
ČSN 73 1358-1 (731358) Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1358-2 (731358) Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 2: Metoda vizuální
ČSN 73 1358-3 (731358) Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 3: Metoda chemická
ČSN EN 989 (731359) Stanovení soudržnosti mezi výztuží a autoklávovaným pórobetonem vytlačovací zkouškou
ČSN EN 990 (731360) Zkušební metody pro ověření protikorozní ochrany výztuže v autoklávovaném pórobetonu a v mezerovitém betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 991 (731361) Stanovení rozměrů prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců vyrobených z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 992 (731362) Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 12269-1 (731363) Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 1: Krátkodobá zkouška
ČSN EN 1737 (731364) Stanovení pevnosti ve smyku svařovaných spojů výztužných sítí nebo armokošů prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1352 (731365) Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1738 (731365) Stanovení napětí v oceli nezatížených vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu
ČSN EN 1355 (731366) Stanovení dotvarování tlakem autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1739 (731366) Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení v rovině dílce
ČSN EN 1741 (731368) Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení kolmém k rovině dílce
ČSN EN 1742 (731369) Stanovení pevnosti ve smyku mezi vrstvami vícevrstvých dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN 73 1370 (731370) Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení
ČSN 73 1371 (731371) Ultrazvuková impulzová metóda skúšania betónu
ČSN 73 1372 (731372) Rezonančná metóda skúšania betónu
ČSN 73 1373 (731373) Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
ČSN 73 1375 (731375) Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti
ČSN 73 1376 (731376) Radiografie betonových konstrukcí a dílců
ČSN 73 2011 (732011) Nedeštruktívne skúšanie betónových konštrukcií
ČSN EN 1008 (732028) Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu
ČSN EN 1740 (732029) Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při převážně podélném zatížení (svislé dílce)
ČSN 73 2030 (732030) Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení
ČSN EN 1356 (732032) Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při příčném zatížení
ČSN 73 2034 (732034) Zatěžovací zkoušky pórobetonových stavebních dílců
ČSN 73 2035 (732035) Zkoušení stavebních dílců na zatížení rázem
ČSN 73 2036 (732036) Skúška spolupôsobenia a súdržnosti betonárskej výstuže s pórobetónom
ČSN 73 2038 (732038) Zkoušení keramických stavebních dílců. Společná ustanovení
ČSN 73 2044 (732044) Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí
ČSN 73 2045 (732045) Zjišťování hmotnosti stavebních dílců
ČSN 73 2054 (732054) Zaťažovacie skúšky pórobetónových spájaných dielcov
ČSN EN 1052-1 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1052-2 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 1052-3 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku
ČSN EN 1052-4 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 4: Stanovení pevnosti ve smyku zdiva s hydroizolací
ČSN P ENV 13670-1 (732400)´ Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
ČSN 73 2401 (732401) Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN EN 206-1 (732403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Část 13: Měření teploty
ČSN 73 2412 (732412) Provádění a kontrola pórobetonových konstrukcí
ČSN 73 2430 (732430) Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu
ČSN 73 2480 (732480) Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
ČSN EN 1457 (734202) Komíny - Pálené/Keramické komínové vložky - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1806 (734203) Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13502 (734205) Komíny - Pálení/Keramické komínové nástavce - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13384-1 (734206) Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
ČSN EN 13384-2 (734206) Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
ČSN EN 12446 (734207) Komíny - Stavební dílce - Komínový plášť z betonu
ČSN EN 1857 (734208) Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky
ČSN EN 1858 (734209) Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
ČSN EN 13863-1 (736181) Cementobetonové kryty - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení
tloušťky cementobetonového krytu měřením na místě
ČSN EN 13863-2 (736181) Cementobetonové kryty - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení
spojení mezi dvěma vrstvami
ČSN EN 13377 (738122) Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky - Požadavky, klasifikace a posuzování
ČSN EN 12811-3 (738123) Dočasné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky
PNG 72 2601 Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce. Společná ustanovení
PNG 72 2602 Cihlářské výrobky. Záruční doba
PNG 72 2611 Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce.
- 27. část Cihly příčně děrované CD POROTHERM
- 34. část Cihly příčně děrované CD POROTHERM AKU
- 40. část Cihly děrované zazubené CD POROTHERM P+D
- 41. část Cihly příčně děrované CD POROTHERM, CD POROTHERM P+D - doplňkové tvary
- 45. část Cihly příčně zazubené CD POROTHERM, SYM P+D

PNG 72 2620 - 2. část Cihlářské prvky pro speciální použití. Věncovka – VT,
POROTHERM věncovka – VTI
PNG 72 2622 Cihlářské prvky pro vodorovné konstrukce.
PNG 72 2622 - 10. část Cihelné nosníkové tvarovky. Tvarovka CNt-PTH
PNG 72 2629 - 3. část Cihlářské pálené výrobky pro svislé konstrukce. Lícové cihly
KLINKER
PNG 72 2633 - 3. část Cihlářské pálené výrobky plošné. Keramická dlažba KLINKER
PNG 72 2640 - 3. část Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce. Stropní vložky
MIAKO PTH
PNG 72 2645 - 5. část Tvarovky U a UW
PNG 72 3762 Keramické dílce pro vodorovné konstrukce
PNG 72 3762 - 7. část Keramické stropní nosníky POROTHERM
PNG 72 3765 - 2. část Keramické dílce pro vodorovné konstrukce. Keramické ploché
překlady přímé
PNG 72 3765 - 3. část Keramické dílce pro vodorovné konstrukce. Keramické úzké překlady.
POROTHERM překlad 23,8
PNP-Bu-Rono- 04/98 Překlady RONO
STO č.01-5896 Lícové cihly a pásky ručně vyráběné
STO č.01-5898 Lícové cihly a pásky strojně vyráběné

_________________________________________________________________


   Copyright RTS, a.s.