ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
      31 Zdi podpěrné 1
      31 Zdi podpěrné 2
      32 Zdi opěrné 1
      32 Zdi opěrné 2
      33 Sloupy, pilíře
      34 Stěny, příčky 1
      34 Stěny, příčky 2
      35 Stoky
      36 Štoly
      38 Kompletní kce
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  38 ��� R��zn�� kompletn�� konstrukce (ned��liteln�� do stavebn��ch d��l��)

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů z betonu
Kompletními konstrukcemi čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů z betonu se rozumí zhotovení konstrukcí vodorovných, svislých, šikmých, základů, stěn, stropů, sloupů, pilířů, nosníků, trámů, ztužidel, táhel, krakorců, říms, lávek, kleneb popř. dalších, omítaných nebo neomítaných, z betonu prostého obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných i zalomených do oblouku. Obsahem standardu je i betonová konstrukce tj. ukládání a hutnění betonové směsi, ošetření a ochrana po dobu tuhnutí proti dešti a vysychání, odstranění drátů z líců konstrukcí, vyspravení části konstrukcí nezaplněných betonem po odbednění, (úprava líce konstrukce v místech po odstraněných drátech spojovacích tyčích apod.) k docílení povrchu odpovídajícímu technické normě, odsekání vytlačeného betonu ze spár po sejmutí bednění, vyrovnání a uhlazení povrchu nebedněných částí, ztráty betonové směsi při dopravě a ukládání do konstrukce, osazení kotev s betonováním, ztížené práce u drážek, otvorů, kapes, zabetonovávaných předmětů, injektážních trubek apod. zakreslených v projektu, ztížené práce v omezeném prostoru, pomocné lešení a technologickou manipulaci a platí i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného k:
- vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich ( beton výplňový ),
- vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich ( beton spádový ),
- vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí ( beton vyrovnávací ), pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný
Popis standardu musí vymezit druh a tř. betonu (zn.) a tloušťku konstrukce.

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů z betonu železového
Kompletními konstrukcemi čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů z betonu železového se rozumí zhotovení konstrukcí vodorovných, svislých, šikmých, základů, stěn, stropů, sloupů, pilířů, nosníků, trámů, ztužidel, táhel, krakorců, říms, lávek, kleneb popř. dalších, omítaných nebo neomítaných, z betonu železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných i zalomených do oblouku. Obsahem standardu je i ukládání a hutnění betonové směsi, ošetření a ochrana po dobu tuhnutí proti dešti a vysychání, odstranění drátů z líců konstrukcí, vyspravení části konstrukcí nezaplněných betonem po odbednění, (úprava líce konstrukce v místech po odstraněných drátech spojovacích tyčích apod.) k docílení povrchu odpovídajícímu technické normě, odsekání vytlačeného betonu ze spár po sejmutí bednění, vyrovnání a uhlazení povrchu nebedněných částí, ztráty betonové směsi při dopravě a ukládání do konstrukce, osazení kotev s betonováním, ztížené práce u drážek, otvorů, kapes, zabetonovávaných předmětů, injektážních trubek apod. zakreslených v projektu, ztížené práce při husté výztuži a v omezeném prostoru, pomocné lešení a technologickou manipulaci. Popis standardu musí vymezit druh a tř. betonu (zn.) a tloušťku konstrukce.

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů
Bedněním kompletních konstrukcí odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů se rozumí plošná konstrukce nutná k vytvoření konstrukcí z betonu nebo železového betonu vodorovných, svislých, šikmých, základů, stěn, stropů, sloupů, pilířů, nosníků, trámů, ztužidel, táhel, krakorců, říms, lávek, kleneb popř. dalších, omítaná nebo neomítaná, ploch rovinných i zaoblených potřebného tvaru, zřízená z řeziva, ze standardních desek z překližky nebo ze širokých tenkostěnných ocelových žebrovaných ohýbaných profilů (zabudované) a její demontáž a odstranění bednící konstrukce kromě bednění zabudovaného, nebo bednění a odbednění systémové IS NOE,
Obsahem standardu je i
- hlavní i vedlejší materiál v potřebném množství k dosažení žádaného tvaru konstrukcí rovinných i zalomených do oblouku (včetně ramenátů), popř. dílců a ostatních pomocných materiálů,
- provedení bednění v prostoru zapaženém i nezapaženém, i kolem výztuže předem uložené, pro plochy svislé i šikmé,
- nátěr proti přilnavosti
- zařízení zajišťující bednění do projektovaných rozměrů,
- zajištění těsnosti bednění,
- bednění a odbednění prostupů, otvorů, popř. jejich vyřezání, rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes a jiných dutin o objemu jednotlivě menším než 0,10 m3, je-li současně jejich průřezová plocha kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě menší než 0,05 m2, s výjimkou všech kotevních otvorů,
- provrtání otvorů pro vložení kotev (zavázání) do přilehlých konstrukcí,
- odbednění konstrukcí a odstranění podpěr a vzpěr,
- očištění a roztřídění použitého řeziva, bednicích dílců a ostatního pomocného materiálu.
Popis standardu musí vymezit umístění, požadovanou tuhost, přesnost povrchu, druh, tvar a rozměry bednění a druh (typ) a tloušťku budovaných stěn.

Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů
Výztuží kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů se rozumí výztuž vázaná, popř. bodově přivařená uvnitř bednění nebo kostra výztuže zhotovená mimo bednění a přemístěná do bednění jako celek. Obsahem standardu je i dodání výztuže, uložení výztuže hlavní, rozdělovací (příčné), montážní (stoličky), konstruktivní apod., ostatní drobná výztuž v projektu neuvedená jako zcela jednoduché věšáky, podložky pod výztuž, popř. též drát, skoby, hřeby apod., vázání výztuže drátem nebo přivařování nahrazující vázání (bodové svary), popř. též vázání (bodové přivařování) výztuže do koster vkládaných vcelku do bednění. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Montáž kompletních konstrukcí železobetonových bytových jader a buněk výtahové šachty
Montáží kompletních konstrukcí železobetonových bytových jader a buněk výtahové šachty se rozumí montáž konstrukce sestavené před montáží v montážní celek včetně podlahy, stěn a stropu. Obsahem standardu je i výškové a osové rozměření včetně vyznačení obrysu, nivelování rektifikačních šroubů, osazení dílce, maltové lože a zalití styků v množství do skladového rozměru dílce, vyplnění svislých spár v množství odpovídajícím výplní profilování čela dílců a spáry v šířce 10 mm od výrobního rozměru dílce na obou stranách, vyplnění ložných spár v tloušťce 20 mm u dílců svislých konstrukcí montovaných na klíny, vyplnění styčných spár odpovídající výplni výrobního rozměru dílce zvětšeného po obvodě o 10 mm včetně vyplnění profilování při montáži dílců vodorovných konstrukcí, odepnutí háků a závěsných ok, vyšroubování závěsných ok, doplnění malty v místech šroubů, odříznutí přečnívající malty, překontrolování polohy dílce.

Montáž mobilních buněk
Montáží mobilních buněk se rozumí osazení universálních mobilních buněk samostatně stojících v jednopodlažních nebo dvoupodlažních sestavách. Obsahem standardu je osazení buněk na předem připravený podklad, vyrovnání a vyvážení buněk a jejich sestavení (spojení do sestav šroubovými spoji). Popis standardu musí vymezit druh sestavy buněk.

Montáž prefabrikovaných dílců silážních žlabů a polních hnojišť
Montáží prefabrikovaných dílců silážních žlabů a polních hnojišť se rozumí osazení stěn z panelů do maltového lože, dna z panelů do pískového lože, opěrných stěn silážních žlabů typu A, dílců tvaru T, základových patek opěrných stěn do maltového lože a dílců sběrných kanálů do maltového lože. Obsahem standardu je i výškové a osové rozměření včetně vyznačení obrysu, nivelování rektifikačních šroubů, osazení dílce, maltové lože a zalití styků v množství do skladového rozměru dílce, vyplnění svislých spár v množství odpovídajícím výplní profilování čela dílců a spáry v šířce 10 mm od výrobního rozměru dílce na obou stranách, vyplnění ložných spár v tloušťce 20 mm u dílců svislých konstrukcí montovaných na klíny, vyplnění styčných spár odpovídající výplni výrobního rozměru dílce zvětšeného po obvodě o 10 mm včetně vyplnění profilování při montáži dílců vodorovných konstrukcí, odepnutí háků a závěsných ok, vyšroubování závěsných ok, doplnění malty v místech šroubů, odříznutí přečnívající malty, překontrolování polohy dílce a předepsané dobetonování v množství do skladebního rozměru dílce včetně potřebného bednění. Popis standardu musí vymezit druh, hmotnost a rozměry prefabrikovaných dílců.

Stěny výškových objektů z betonu
Stěnami výškových objektů se rozumí zhotovení stěn výškových objektů (např. sil, zásobníků, věží, budov, schodišťových šachet apod.) půdorysu čtyřúhelníkového, mnohoúhelníkového nebo kruhového, prováděné do posuvného bednění, z betonu železového. Obsahem standardu je i vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku, vypuštění betonové směsi z kontejneru, ukládání betonové směsi čerpadlem, nahození betonové směsi do konstrukce, rozhrnutí betonové směsi v konstrukci, strojní hutnění, vyrovnání a úprava povrchu v konstrukci stržením latí. Popis standardu musí vymezit třídu (zn.) betonu.

Bednění posuvné stěn výškových objektů
Bedněním posuvným stěn výškových objektů se rozumí montáž a demontáž bednění posuvného s veškerým potřebným zařízením pro posun, s vnitřním i vnějším pracovním a omítkářským lešením, při půdorysu čtyřúhelníkovém, mnohoúhelníkovém nebo kruhovém, oboustranného obvodových i vnitřních stěn bateriových sil (popř. budov obytných, občanských nebo výrobních) a oboustranného obvodových i vnitřních stěn samostatných sil (popř. schodišťových šachet apod.). Obsahem standardu jsou přípravné práce, dílce posuvného bednění dřevěného, stoličky do posuvného bednění dřevěného, vyrovnání konicity a tloušťky stěn posuvného bednění dřevěného, podlahy, lávky a výstupní věž kovová při posuvném bednění dřevěném, hydraulické zařízení pro zdvih posuvného bednění, vzpěrné tyče a zdvih posuvného bednění dřevěného a náklady na přerušování nebo zpomalování posunu pro součastné
- ukládání bednících rámů pro ostění okenní a dveřní nebo přímo osazování zárubní, železobetonových oken apod.,
- ukládání bednících truhlíků do stěn pro zakotvení stropů, šikmých ocelových výsypek u sil, schodišťových konstrukcí do stěn, včetně jejich pozdějšího odbednění (ze závěsné lávky posuvného bednění),
- osazování stropních a schodišťových konstrukcí a jiných větších prvků,
- osazování drobných tesařských a zámečnických výrobků jako špalíků, kotev, průvětrníků apod. přivazováním či přivařováním k výztuži nebo usazením do betonu s ohledem ne jejich přesné výškové a směrové umístění a zajištění před posunutím během montáže,
- průběžné kontrolní měření pro dodržení svislého a vodorovného směru.
Popis standardu musí vymezit rozměry (výšku) a tvar bednění a tloušťku stěn. Dále pak výšku tažení soupravy bednění.

Výztuž stěn výškových objektů do posuvného bednění
Výztuží stěn výškových objektů se rozumí výztuž stěn sil, zásobníků, věží, budov, schodišťových šachet apod. půdorysu čtyřúhelníkového, mnohoúhelníkového nebo kruhového do posuvného bednění a to vázaná, popř. bodově přivařená uvnitř bednění nebo kostra výztuže zhotovená mimo bednění a přemístěná do bednění jako celek a je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je i dodání výztuže, uložení výztuže hlavní, rozdělovací (příčné), montážní (stoličky), konstruktivní apod., ostatní drobná výztuž v projektu neuvedená jako zcela jednoduché věšáky, podložky pod výztuž, popř. též drát, skoby, hřeby apod., vázání výztuže drátem nebo přivařování nahrazující vázání (bodové svary), popř. též vázání (bodové přivařování) výztuže do koster vkládaných vcelku do bednění. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Předpínání ovíjením betonových nádrží patentovaným drátem 4,5 mm
Předpínáním ovíjením betonových nádrží se rozumí dodávka a předpínání ovíjením betonových nádrží kruhového půdorysu patentovaným drátem 4,5 mm. Obsahem standardu je i přivaření a montáž kotevních lišt a kotev, napínání drátů pomocí napínací pistole nebo hydraulického napínacího zařízení, zakotvení drátu pomocí kužílku a TM.

Vložky do biologických filtrů
Vložkami do biologických filtrů se rozumí vložky z PVC trub osazené do vynechaných otvorů nebo přímo při betonáži. Obsahem standardu je i dodávka trub, rozměření a nařezání trub na zadanou délku, osazení trub do vynechaných otvorů a zalití cementovým mlékem nebo osazení trub přímo při betonáži. Popis standardu musí vymezit materiál, průměr a délku trub.

Montáž žlabů a kanálů
Montáží žlabů a kanálů se rozumí osazení dílců žlabů a kanálů do maltového lože vodních u komínových věží, vodních a kabelových u ventilátorových věží a ochozů u komínových věží. Obsahem standardu je i rozměření, maltové lože, osazení dílců, úprava spár a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit druh, tvar a hmotnost dílců.

Chladící systémy a doplňující zařízení
Chladícími systémy a doplňujícím zařízením se rozumí dodávka a montáž chladících systémů z desek třískocementových a vláknitocementových pro chladící věže ventilátorové a komínové, přídavné roztečové závitové vložky a odstřikovací zařízení z desek vláknitocementových. Obsahem standardu je i kontrola konstrukce,rozměření a označení desek, formátování, předvrtání otvorů, úpravy rozměrů, osazení tvarovky, výškové a směrové vyrovnání, úprava přesné předepsané rozteče desek, zajištění v konstrukci šrouby nebo klíny. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry desek a druh a rozměry distančních závitových vložek.

Montáž bloků chladících systémů
Montáží bloků chladících systémů se rozumí montáž bloků z plastických hmot hmotnosti do 15 kg stavěných a stabilizovaných na systémových nosnících. Obsahem standardu je i rozměření, přiřezání a osazení bloků. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry bloků z plastických hmot

Konstrukce z betonu železového vodostavebního průvlaků, nosníků ventilátorů, volných a zesilujících trámů
Konstrukcí z betonu železového vodostavebního průvlaků, nosníků ventilátorů, volných a zesilujících trámů se rozumí vytvoření jejich monolitické konstrukce. Obsahem standardu je i vyklopení betonové směsi z ručního dopravního prostředku nebo vypuštění betonové směsi z kontejneru nebo uložení betonové směsi čerpadlem, rozhrnutí směsi v konstrukci, ruční nebo strojní hutnění, vyrovnání a úprava povrchu konstrukce hlazením dřevěným hladítkem, kropení povrchu betonové konstrukce konví nebo hadicí s připojením a odpojením hadice, případné zakrytí rohoží a její odstranění.

Bednění a odbednění konstrukcí nosníků tahových železobetonových komínů a nosníků ventilátorů
Bedněním a odbedněním konstrukcí nosníku se rozumí plošná konstrukce nutná k vytvoření potřebného tvaru monolitických betonových nebo železobetonových stropních konstrukcí zřízená z řeziva, ze standardních desek z překližky nebo ze širokých tenkostěnných ocelových žebrovaných ohýbaných profilů (zabudované) a její demontáž a odstranění bednící konstrukce kromě bednění zabudovaného, nebo bednění a odbednění systémové IS NOE.
Obsahem standardu je i
- hlavní i vedlejší materiál v potřebném množství k dosažení žádaného tvaru konstrukcí rovinných i zalomených do oblouku (včetně ramenátů), popř. dílců a ostatních pomocných materiálů,
- provedení bednění v prostoru zapaženém i nezapaženém, i kolem výztuže předem uložené, pro plochy svislé i šikmé,
- nátěr proti přilnavosti
- zařízení zajišťující bednění do projektovaných rozměrů,
- zajištění těsnosti bednění,
- bednění a odbednění prostupů, otvorů, popř. jejich vyřezání, rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes a jiných dutin o objemu jednotlivě menším než 0,10 m3, je-li současně jejich průřezová plocha kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě menší než 0,05 m2, s výjimkou všech kotevních otvorů,
- provrtání otvorů pro vložení kotev (zavázání) do přilehlých konstrukcí,
- odbednění konstrukcí a odstranění podpěr a vzpěr,
- očištění a roztřídění použitého řeziva, bednicích dílců a ostatního pomocného materiálu.
Popis standardu musí vymezit umístění, požadovanou tuhost, přesnost povrchu, druh, tvar a rozměry bednění a druh (typ) a tloušťku budovaných konstrukcí.

Výztuž konstrukcí nosníků ventilátorů nebo jiných délkou převažujících konstrukcí z oceli
Výztuž konstrukcí nosníků z betonářské oceli se rozumí výztuž vázaná, popř. bodově přivařená uvnitř bednění nebo kostra výztuže zhotovená mimo bednění a přemístěná do bednění jako celek a je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti. Obsahem standardu je i dodání výztuže, uložení výztuže hlavní, rozdělovací (příčné), montážní (stoličky), konstruktivní apod., ostatní drobná výztuž v projektu neuvedená jako zcela jednoduché věšáky, podložky pod výztuž, popř. též drát, skoby, hřeby apod., vázání výztuže drátem nebo přivařování nahrazující vázání (bodové svary), popř. též vázání (bodové přivařování) výztuže do koster vkládaných vcelku do bednění. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Montáž rozstřikovacího zařízení z plastické hmoty
Montáží rozstřikovacího zařízení se rozumí montáž rozstřikovacího zařízení z plastických hmot tj. trysky včetně misky. Obsahem standardu je výběr součástí a kompletace zařízení, doprava v pracovním okruhu, osazení, seřízení a kontrola funkce. Popis standardu musí vymezit druh a typ rozstřikovacího zařízení

Rozstřikovací zařízení keramické
Rozstřikovacím zařízením keramickým se rozumí dodávka a osazení trysky a misky pro rozvod vody dřevěný a vláknitocementový. Obsahem standardu je výběr součástí a kompletace zařízení, doprava v pracovním okruhu, osazení, seřízení a kontrola funkce. Popis standardu musí vymezit typ rozstřikovacího zařízení.

Dřevěné konstrukce tahových komínů bez bednění, schodiště ke vstupu do chladící věže a chladícího systému
Dřevěnými konstrukcemi tahových komínů bez bednění, schodiště ke vstupu do chladící věže a chladícího systému se rozumí výroba a montáž konstrukce tahových komínů bez bednění, schodiště ke vstupu do chladící věže a chladícího systému včetně manipulační a doplňující konstrukce související s dřevěnými chladícími systémy jako dřevěné nosné konstrukce chladících systémů, dřevěné žlabové rozvody vody, odstřikovací ochranné stěny, okapnice, lávky, zábradlí lávek apod. z přířezového řeziva jak.I s potřebným hoblováním. Obsahem standardu je výběr materiálu, rozměření, vyrýsování a vynesení rozměrů na profily, vyrýsování tesařských spojů, opracování spojů, označení prvků roztřídění prvků dle technologie montáže, příprava spojovacích dílů a kování osazení prvků, provedení tesařských spojů, povrchová impregnace

Chladící systém kapkový a rozstřikovací zařízení
Chladícím systémem kapkovým se rozumí chladící systém z lišty z plastické hmoty a rozstřikovacím zařízením se rozumí zařízení z plastické hmoty Mosten tj. tryska včetně misky. Obsahem standardu je výběr součástí a kompletace zařízení, doprava v pracovním okruhu, osazení, seřízení a kontrola funkce. Popis standardu musí vymezit typ rozstřikovacího zařízení

Jímka v kotelně ze železového betonu
Jímkou v kotelně se rozumí zhotovení jímky s ozubem pro zapuštění krycí desky z betonu železového bez zakrytí, zemních prací a izolace. Obsahem standardu je i zhotovení bednění, výztuž, dodávka rozhrnutí a hutnění betonu, hladká cementová omítka na stěnách tl. 20 mm a cementový potěr 20 mm tl. na dně. Popis standardu musí vymezit vnitřní objem jímky (délka x šířka x výška)

Montáž odlučovačů benzinu, olejů, tuků a neutralizačních stanic
Montáží odlučovačů benzinu, olejů, tuků a neutralizačních stanic se rozumí osazení odlučovačů na předem připravená místo (dle výrobce) bez zařízení stavebních částí (dna, stěny atd.). Obsahem standardu je usazení odlučovače, napojení na potrubí, spoluúčast při stavebních pracích dle technologických postupů výrobce. Popis standardu musí vymezit druh a velikost odlučovačů

Těleso kabelovodu z betonových tvárnic
Tělesem kabelovodu se rozumí zhotovení tělesa kabelovodu z betonových tvárnic na maltu cementovou v otevřeném výkopu dvou-, tří-, nebo čtyřotvorových nebo ve štole dvouotvorových a platí pro jakékoliv vzájemné vazby a počty vrstev a pro jakékoliv hloubky uložení tělesa kabelovodu pod terénem. Obsahem standardu je i dodání a osazení betonových tvárnic, maltové lože, vyplnění a zatření spár a odsekání tvárnic na potřebnou délku. Popis standardu musí vymezit místo montáže (výkop, štola) a druh tvárnic.

Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody

Montáží dílců prefabrikovaných kanálů se rozumí montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár do 30 mm tvaru L, U, uzavřeného profilu (skříně) desek dna, desek stěny, trámků a ztužidel a krycích desek. Obsahem standardu je i rozměření a vyznačení obrysů, očištění podkladu, navlhčení podkladu, rozprostření maltového lože, osazení dílce, zajištění spáry lištou, zmonolitnění spáry, odstranění lišt, odříznutí přečnívající malty a TM. Popis standardu musí vymezit druh, tvar a hmotnost prefabrikovaných dílců.

Kanály pro rozvod inženýrských sítí zděné z pálených cihel
Kanály pro rozvod inženýrských sítí zděné z pálených cihel se rozumí dodávka vyzdívání kanálů pro rozvod inženýrských sítí (suché) zděných z jakýchkoliv pálených cihel 250 mm nebo 290 mm dl. na maltu cementovou, s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, se zatřením spár do roviny zdiva nebo s omítnutím vnitřních stěn zatřenou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí. Obsahem standardu je i osazení a odstranění výškových latí, vyklopení betonové směsy z dopravního prostředku, ukládání betonové směsi čerpadlem, rozhrnutí betonová směsi do plochy a její strojní nebo ruční hutnění, vyrovnání povrchu základové desky stržením latí nebo hlazení dřevěným hladítkem a vytvoření dilatačních spár v v základové desce, vyrovnání do roviny nebo spádu, přesun cihel, malty, máčení cihel, osazení šablon, natažení šňůry, rozprostření malty, uložení cihel do malty, vyspárování maltou a očištění povrchu nebo omítnutí stěn zatřenou omítkou. Popis standardu musí vymezit druh (volný, přilehlý)kanálu a rozměry (šířka x výška) vnitřního průřezu kanálu

Kanály pro rozvod inženýrských sítí zděné z cihel betonových nebo vápenopískových
Kanály pro rozvod inženýrských sítí zděné z betonových nebo vápenopískových cihel se rozumí dodávka a vyzdívání kanálů pro rozvod inženýrských sítí (suché) zděných z betonových nebo vápenopískových cihel 250 mm nebo 290 mm dl. na maltu cementovou, s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, se zatřením spár do roviny zdiva nebo s omítnutím vnitřních stěn zatřenou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí. Obsahem standardu je i osazení a odstranění výškových latí, vyklopení betonové směsy z dopravního prostředku, ukládání betonové směsi čerpadlem, rozhrnutí betonová směsi do plochy a její strojní nebo ruční hutnění, vyrovnání povrchu základové desky stržením latí nebo hlazení dřevěným hladítkem a vytvoření dilatačních spár v v základové desce, vyrovnání do roviny nebo spádu, přesun cihel, malty, máčení cihel, osazení šablon, natažení šňůry, rozprostření malty, uložení cihel do malty, vyspárování maltou a očištění povrchu nebo omítnutí stěn zatřenou omítkou. Popis standardu musí vymezit druh (volný, přilehlý)kanálu a rozměry (šířka x výška) vnitřního průřezu kanálu

Výplň podchodové štoly kabelovodu prostým betonem
Výplní podchodové štoly kabelovodu prostým betonem se rozumí výplň kabelové štoly průřezu do 6 m2 prostým betonem tř. B (zn.0). Obsahem standardu je i přísun betonové směsi, vyplnění podchodové štoly, obsluha, údržba a čištění dopravních prostředků, míchačky, čerpadla a ostatních zařízení a vyzdívání čílek

Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu
Tělesem trubkového kabelovodu z prostého betonu se rozumí betonáž kabelovodu z prostého betonu zn. II do připraveného bednění v otevřeném výkopu nebo ve štole a platí i pro obetonování tělesa trubkového kabelovodu. Obsahem standardu je přísun betonové směsi, nahození do bednění, vyrovnání povrchu mezivrstev, obetonování trubek tělesa trubkového kabelovodu a úprava krycí desky kabelovodu. Popis standardu musí vymezit zda se jedná o kabelovod v otevřeném výkopu nebo ve štole.

Bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového

Bedněním stěn tělesa kabelovodu trubkového se rozumí zhotovení a montáž bednění a odbednění stěn tělesa trubkového kabelovodu. Obsahem standardu je materiál v množství potřebném k dosažení tvaru konstrukcí, montáž, stažení bednění, odbednění, očištění, roztřídění s uložením a TM

Kanály pro rozvody inženýrských sítí (suché)
Kanály pro rozvod inženýrských sítí se rozumí zhotovení kanálů z betonu prostého nebo železového, volných nebo přilehlých ke zdi nebo k základu budovy podélnou stranou. Obsahem standardu je i betonáž, bednění a odbednění, betonová základová deska se zatřením dna, vyspravení vnitřních stěn cementovou maltou nebo omítnutí stěn zatřenou cementovou omítkou (bez úpravy vnějších stěn a zakrytí). Popis standardu musí vymezit druh betonu (prostý, železový), vnitřní průřez kanálu a zda se jedná o kanál volný nebo přilehlý.

Výplň podchodové štoly kabelovodu kamennou rovnaninou
Výplní podchodové štoly kabelovadu kamennou rovnaninou se rozumí výplň štoly o průřezu do 6 m2 kamenem lomovým záhozovým. Obsahem standardu je i dodávka a přísun kamene, vyplnění štoly a vyzdění čílek

Výplň podchodové štoly kabelovodu kamenivem těženým nebo štěrkopískem
Výplní podchodové štoly kabelovadu kamenivem těženým nebo štěrkopískem se rozumí výplň štoly o průřezu do 6 m2 kamenivem těženým nebo štěrkopískem. Obsahem standardu je i dodávka a přísun štěrkopísku nebo kamene , vyplnění štoly a vyzdění čílek

Čištění a kalibrování otvorů tělesa kabelovodu
Čištěním a kalibrováním otvorů tělesa kabelovodu se rozumí vyčištění a přezkoušení světlosti otvorů zkoušecím kalibrem a platí pro jakékoliv druhy kabelovodů

Trubky tělesa trubkového kabelovodu
Trubkovými tělesy kabelovodu se rozumí dodání a osazení trubek z PVC v otevřeném výkopu nebo ve štolách. Obsahem standardu je montáž trubek včetně spojovacího materiálu. Popis standardu musí vymezit druh, průměr a tloušťku stěny trubek.

Osazení dílců mostu nebo propustku uzavřené rámové konstrukce
Osazením dílců mostu nebo propustku uzavřené rámové konstrukce se rozumí osazení dílců mostu nebo propustku uzavřené rámové konstrukce bez úpravy podkladu a platí i pro rámové konstrukce sestavené z dílců tvaru U nebo L. Obsahem standardu je i rozměření a vytyčení obrysu, uchycení a odepnutí dílce, osazení dílce do předepsané polohy včetně rektifikace a montážního spojení dílce, signalizace jeřábníkovi, začištění po uložení dílce a technologická manipulace jeřábem. Popis standardu musí vymezit hmotnost osazovaných dílců

Montáž prefabrikovaných žlabů segmentových
Montáží prefabrikovaných žlabů segmentových se rozumí osazení dílců žlabů chladících komínových věží. Obsahem standardu je i rozměření, maltové lože, osazení dílců, úprava spár a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit druh, tvar a hmotnost dílců.

Kouřový kanál z ostře pálených cihel
Kouřovým kanálem se rozumí dodávka a provedení celého kouřového kanálu z ostře pálených cihel v kotelnách pro budovy občanské a výrobní (mimo tovární haly a teplárny) a v kotelnách pro haly občanské výstavby. Obsahem standardu je kouřový kanál (kouřovod) se základovou betonovou deskou a na dně s vrstvou z pálených cihel naplocho, se stěnami z tvrdých, ostře pálených cihel na cementovou maltu MC 5, se zatřením spár, s rozprostřením drcené škváry nad rubem a s krycí železobetonovou deskou s cementovým potěrem a dále i zhotovení ramenátů, osazení vodítek a sloupů. Popis standardu musí vymezit světlou průřezovou plochu kouřového kanálu.

Kouřový kanál z šamotových cihel
Kouřovým kanálem se rozumí dodávka a provedení celého kouřového kanálu z šamotových cihel v kotelnách pro budovy občanské a výrobní (mimo tovární haly a teplárny) a v kotelnách pro haly občanské výstavby. Obsahem standardu je kouřový kanál (kouřovod) se základovou betonovou deskou a na dně s vrstvou z šamotových cihel naplocho, se stěnami z šamotových cihel na maltu žáruvzdornou (tl. spár 3 mm) nebo na maltový tmel s vodním sklem (tl. spár 6 mm), s rozprostřením drcené škváry nad rubem a s krycí železobetonovou deskou s cementovým potěrem a dále i zhotovení ramenátů, osazení vodítek a sloupů. Popis standardu musí vymezit světlou průřezovou plochu kouřového kanálu.

Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářských ocelí
Doplňující výztuží prefabrikovaných konstrukcí z betonářských ocelí se rozumí dodání osazení doplňující výztuže pro každý druh konstrukcí a stavební díl. Obsahem standardu je dodání a uložení výztuže podle armovacích výkresů do svislých a vodorovných spár včetně příložek. Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí
Dobetonováním prefabrikovaných konstrukcí se rozumí dokončení (doplnění) konstrukce z prefabrikovaných dílců. Obsahem standardu je přísun a nahození směsi do bednění nebo prostoru konstrukce – rozhrnutí betonové směsi – ruční zhutnění – vyrovnání povrchu a stržení betonu latí – bednění a odbednění. Popis standardu musí vymezit zn. betonu

Náplň těles filtrů
Náplní těles filtrů se rozumí dodávka a uložení náplně těles filtrů z materiálu nepraných z lomového kamene, hrubého kameniva drceného, tříděné strusky nebo technických písků filtračních ve vrstvách předepsané tloušťky a platí i pro filtrační vrstvy kalových polí. Obsahem standardu je přemístění náplně ze vzdálenosti 10 m, uložení ve vrstvách předepsané tloušťky s urovnáním každé vrstvy do předepsané kóty. Popis standardu musí vymezit druh a zrnitost popř. označení náplně.

Sběrné těleso
Sběrným tělesem se rozumí zhotovení sběrného tělesa v hloubce do 5 m podle typového podkladu „Jímání podzemní vody“ Hydroprojekt Praha. arch.č. 4123-6471 z r. 1967. Obsahem standardu je položení poloděrovaných kameninových trub, obsyp štěrkem a technologická manipulace. Popis standardu musí vymezit výšku obsypu

Montáž těles vodárenských rychlofiltrů
Montáží těles rychlofiltrů se rozumí osazení těles vodárenských rychlofiltrů s jedním dnem, vodních nebo vzduchových. Obsah standardu je dán technickými a technologickými popisy výrobce. Popis standardu musí vymezit délku tělesa filtru.

Kovové stavební doplňkové konstrukce pro montáž prefabrikovaných dílců

Kovovými stavebními doplňkovými konstrukcemi pro montáž prefabrikovaných dílců se rozumí dodání a montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí jako např. kotvení, závěsy, úchytky parapetních pásů apod. Obsahem standardu je dodávka veškerého materiálu, rozměření a vyznačení os, osazení prvku, zajištění prvku a vodorovná doprava do 10 m. Popis standardu musí vymezit hmotnost kusu osazovaného prvku

Montáž bloků biologických filtrů
Montáží bloků biologických filtrů se rozumí osazení bloků biologických filtrů z plastických hmot rozměrů do 1000 x 800 x 300 mm hmotnosti do 15 kg. Obsahem standardu je vyměření místa montáže, upevnění pomocí šroubů popřípadě lepením na systémové nosníky, zajištění dráty a klíny a technologická manipulace

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže v tomto rozsahu

801-1 Běžné stavební práce konstrukcí dosud nezastropených:
a) zdiva nosná obvodová i vnitřní a výplňová obvodová vodorovně 10 m, svisle 3,5 m;
b) bednění vodorovně 20 m, svisle 4 m
c) výztuže (polotovary i sítě) vodorovně 10 m, svisle 0,0 m
d) betony vodorovně i svisle 0,0 m;
e) prefabrikované dílce, které lze strojně osazovat před zastropením 0,0 m

801-1 Běžné stavební práce konstrukcí již zastropených:
zdiva vnitřní výplňová z prvků (výrobků) na maltu a monolitická, příčky, omítky, násypy, dlažby, mazaniny, potěry, prvky ručně osazované, včetně prefabrikovaných, rámy, zárubní stěny, desky a jiné konstrukce vodorovně 10 m, svisle 3.5 m.

801–2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců: technologická manipulace v pracovní zóně jeřábu.

801-5 Zvláštní stavební práce:

Věže chladící a odplynovače
a) beton železový vodorovně a svisle 0 m,
b) ostatní konstrukce a práce vodorovně 20 m, svisle 4 m.

Nádrže a jímky
c) bednění vodorovně 20 m, svisle 6 m,
d) výztuž vodorovně 20 m, svisle 4 m,
e) beton prostý a železový vodorovně i svisle 0 m,
f) omítky, podkladní vrstvy, dlažby, potěry, prvky osazované ručně (jako desky azbestocementové, rošty biologických filtrů apod.) vodorovně 10 m, svisle 0 m.

Věže,stožáry, zásobníky, a jámy pozemní
g) betony vodorovně a svisle 0 m,
h) výztuž vodorovně 20 m, svisle 0 m,
i) bednění vodorovně a svisle 0 m,
j) omítky vodorovně 10 m, svisle 0 m,
k) osazování kotevních prvků vodorovně 15 m, svisle 0 m.

Objekty zvláštní
a) betony vodorovně i svisle 0 m
b) bednění vodorovně 20 m, svisle 4 m
c) podpěrné konstrukce vodorovně 20 m, svisle 15 m
d) výztuž vodorovně 10 m, svisle 0 m
e) práce zednické a osazovací vodorovně 10 m, svisle 0 m

825-1 Objekty podzemní – studny a jímání vody: vodorovně do 3 m, svisle veškerá manipulace s materiálem ve studni

825-2 Objekty podzemní – štoly a šachty: 50 m od čelby při ražbě, 25 m na obě strany od těžiště pracovního prostoru při provádění ostatních prací

827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace:
a) při kladení a těsnění potrubí vodovodního i kanalizačního vodorovně na povrchu do 5 m od osy potrubí, na dně do 4 m, svisle až na dno výkopu
b) při bednění v pracovním prostoru 20 x 20 x4 m
c) při ukládání výztuže, při zdění a omítání vodorovně do 10 m, svisle do 3,5 m
d) při betonování vodorovně do 3 m, svisle do 3 m

828-1 Vedení elektrická – kabelovody:
a) při kladení a spojování trub a kabelových tvárnic vodorovně od osy tělesa kabelovodu na povrchu 5 m, na dně výkopu 4 m, svisle do 4 m
b) při bednění v prostoru 20m x 20m x 4m
c) při betonování vodorovně do 5 m, svisle do 4 m
Vnitrostaveništní přemístění hmot nad rozsah vzdálenosti technologické manipulace se oceňují položkami přesunu hmot.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace.
Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku.
Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení.
Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Množství jednotek betonových konstrukcí

Množství jednotek betonových konstrukcí se určuje v m3 projektovaného objemu. U základů se množství zvyšuje o 3,5 %, pokud byla v projektu předepsána betonáž přímo do výkopu.
Obecně platí:
a) objem částí, jejichž tvar je nepravidelný, lze určit přibližně podle matematických vzorců,
b) objem proniku dvou nebo více konstrukcí se započítává pouze jednou, a to obecně k té konstrukci, která má v místě proniku větší rozměry (tloušťka apod.). Při stejných rozměrech se objem proniku přičítá ke konstrukci podporující. U proniku konstrukcí se sloupy, pilíři, rámovými stojkami a svislými táhly se objem proniku začleňuje ke konstrukci podporované - např. hlavice hřibových stropů se začleňuje k objemu desky. Při rozdílném druhu nebo třídě (značce) betonu se začleňuje k té konstrukci, jejíž součásti je vzhledem k druhu (značce) betonu
c) objem uložení, popř. vetknutí konstrukce ukládané (podporované) do konstrukce z jiného materiálu se začleňuje k objemu konstrukce ukládané,
d) pokud je dveřní otvor v příčce popř. ve stěně umístěné ve výklenku zdi větší tloušťky, oceňuje se slabší zdivo tl. do 150 mm jako příčka popř. stěna, jestliže je alespoň na jedné straně otvoru nebo nad ním vzdálenost mezi vnější hranou zárubně a zdi (překladem) větší než 150 mm. Je-li tato vzdálenost menší, oceňuje se slabší zdivo v tloušťce okolní zdi s odečtením objemu otvoru.
e) množství jednotek konstrukcí zvláštních stavebních prací betonových přímo do výkopu se určuje v m3 teoretického objemu dle projektu. Do tohoto množství se nezapočítává objem výdrolků vzniklých prováděním zemních prací.
Do objemu betonu se započítává:
a) vrstva betonu pod výztuží základové konstrukce ze železového betonu a to všech tříd (značek) betonu. Toto ustanovení neplatí, má-li tato vrstva jinou funkci, než jako podklad pod výztuž a ochranu výztuže před znečištěním zeminou
b) objem betonových výstupků jakékoliv velikosti
c) objem dilatačních příčných vložek; je-li dilatace vytvořena bedněnou mezerou objem mezery se nepřičítá;
d) objem zakotvení, vázání, uložení, vetknutí do konstrukcí z jiného materiálu,
e) objem zdiva ostění 1x nebo 2x zalomeného,
f) objem částí zesilujících konstrukcí, s kterou funkčně souvisejí a současně mají určenu samostatnou cenu, např.
- žebra a zesilující pilíře zdí přečnívající z líce, do objemu zdi,
- patky a zesilující hlavice sloupů (mimo hřibové), do objemu sloupů.
- konzoly sloupů pro jeřábové dráhy, do objemu sloupů,
- náběhy průvlaků (při odklonu do 600 od vodorovné roviny) do objemu průvlaků
- náběhy desek (při odklonu do 600 od vodorovné roviny), do objemu desek,
- okrajové nosníky skořepin do objemu skořepin.
Od objemu betonu se odečítá:
a) objem rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes, stropních kazet v podhledu, prostupů, dutin, pokud jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci, jednotlivé větší než 0,10 m3, je-li současně průřezová plocha kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě větší než 0,05 m2
b) objem otvorů okenních, dveřních a podobných, který se určí z rozměrů předepsaných ve výkresech,
c) objem kotevních otvorů trvale otevřených (nezabetonovaných, popř. kotevních prostupů) i těch, které budou po osazení kotev zality betonem. Pro zálivku jsou určeny ceny souboru 278 31 části A 04 sborníku 801-5,
d) objem projektované podkladní vrstvy z betonu prostého obvykle tl. do 80 mm ukládané na dno výkopu k ochraně výztuže základů před znečištěním zeminou. Pro tuto vrstvu lze použít ceny určené pro mazaninu.
Od objemu betonu se neodečítá objem vložené výztuže, kotevních želez, plně zabetonovaných vodorovných i svislých válcovaných profilů I, E, U, UE nebo L vodorovných i svislých. Množství konstrukcí z prostého a železového betonu pro vedení trubní dálková a přípojná se určuje v m3. Od celkového objemu se odečítá objem otvorů o ploše v líci konstrukce jednotlivě větší než 0,8 m2.

Množství jednotek bednění
Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté bedněné plochy betonové konstrukce. Plocha bednění se určí jako součet ploch tvarově jednoduchých figur, do kterých se celá bedněná plocha rozloží. U ploch nepravidelných lze plochu určit přibližně podle matematických vzorců. U konstrukcí s obklady vloženými do bednění (izolační desky apod.) se rozměry zvětší o tloušťku tohoto obkladu. Při proniku dvou bedněných konstrukcí se určuje příslušný rozměr ke koutu (styku) obou bedněných ploch konstrukce.
Do celkové plochy bednění příslušného konstrukčního prvku se započítává:
a) plocha ostění, rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes, stropních kazet v podhledu, prostupů, dutin, pokud jsou zakresleny na výkresové dokumentaci, o pohledové příp. průřezové ploše kolmé na nejdelší rozměr větší než 0,05 m2
b) plocha bednění dilatačních a pracovních spár,
c) plocha bednění výstupků betonové konstrukce.
Od plochy bednění se odečítá plocha bednění překrývající bedněné otvory, výklenky apod. jednotlivě větší než 2,5 m2. K plochám bednění konstrukcí se nepřičítá bednění kotevních otvorů (tyto se oceňují v základech). Množství měrných jednotek pro montáž a demontáž posuvného bednění se určuje v běžných metrech sečtené půdorysné délky vnitřního a vnějšího bednění stěn. Délky otvorů se neodečítají. Množství měrných jednotek pro položky tažení a pro položky za využití bednění se určuje v m2 jako násobek délky bednění a výšky tažení. Pohledové plochy bednění otvorů se neodečítají. Otvorem se rozumí i prostup bez nadpraží. Množství jednotek bednění pro vedení trubní dálková a přípojná se určuje v m2 rozvinuté obedňované plochy konstrukce. Od celkové plochy bednění se odečítá plocha otvorů jednotlivě větších než 1 m2.

Množství jednotek výztuže
Množství jednotek se určuje v t jmenovité hmotnosti výztuže.

Svary
Svary délky do 5 cm se pro určení počtu jednotek považují za svary délky 5 cm; svary délky přes 5 cm se měří ve skutečné délce. Výška svaru (a) a tloušťka svaru (z) se měří podle normy ČSN 73 1201 – Změna d).

Množství měrných jednotek plošných konstrukcí
Množství měrných jednotek plošných konstrukcí (stěny, příčky, střechy) se určuje v m2 pohledové plochy:
a) součtem tvarově jednoduchých částí, do kterých se celá plocha rozloží
b) u konstrukcí zakřivených, nepravidelných přibližně podle matematických vzorců.

Množství měrných jednotek přídavných roztečných závitových vložek pro chladící systémy z desek se určuje v kusech přídavné závitové vložky, o kterou se navíc doplňuje množství vložek započtených v cenách chladících systémů z desek vláknitocementových pro chladící věže ventilátorové a komínové.

Množství odstřikovacího zařízení stěn pro věže chladící a ventilátorové z desek vláknitocementových vlnitých se určuje v m2 pohledové plochy stěny

Množství úprav dosedacích ploch pro vláknitocementové desky chladícího systému se určuje v m zhotovené úpravy dosedací plochy.

Množství měrných jednotek dřevěné konstrukce z přířezového řeziva tahových komínů, schodišť ke vstupu do chladící věže a chladícího systému se určuje v m3 zabudovaného řeziva

Množství jednotek výplně podchodové štoly kabelovodu se určuje v m3 vyplňovaného prostoru

Množství jednotek těles trubkového kabelovodu z betonu prostého se určuje v m3 objemu tělesa kabelovodu; od celkového objemu se odečítá vnější objem trubek.

Množství jednotek stěn tělesa kabelovodu se určuje v m2 obedňované plochy konstrukce; od celkové plochy bednění se odečítá plocha otvorů jednotlivě větších než 2,5 m2

Množství jednotek čištění a kalibrování otvorů tělesa kabelovodu se určuje v m součtem délek jednotlivých otvorů.

Množství jednotek trubek tělesa trubkového kabelovodu se určuje v m součtem délek jednotlivých trubek

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Normy
Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
ČSN 01 3101-2 (013101) Technické výkresy. Názvosloví pro technické výkresy.Základní pojmy.Část 2
ČSN EN ISO 10209-2 (013101) Technické výkresy - Terminologie - Část 2: Metody promítání
ČSN 01 3102 (013102) Technické výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů
ČSN EN ISO 13567-1 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla
ČSN EN ISO 13567-2 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
ČSN EN ISO 6428 (013105) Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování
ČSN 01 3106 (013106) Technické výkresy. Všeobecné požadavky na technické výkresy
ČSN 01 3107 (013107) Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení
ČSN ISO 6433 (013108) Technické výkresy. Odkazy na části výrobku
ČSN 01 3402 Výkresy ve stavebnictví. Popisové pole
ČSN E NISO 9431 Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu
ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti
ČSN EN ISO 6284 Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek
ČSN 01 3406 Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech
ČSN 01 3419 (013419) Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3420 (013420) Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
ČSN EN ISO 4157-1 (013420) Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části
ČSN 01 3467 (013467) Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů
ČSN 01 3481 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN EN ISO 3766 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4066 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Specifikace výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4172 (013481) Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Výkresy sestavy dílců
ČSN EN ISO 7437 (013481) Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců
ČSN 01 3489 (013489) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí z kamene
ČSN 01 4310 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb. Společné požadavky na výkresy pozemních staveb
ČSN 05 0000 (050000) Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy
ČSN 05 0002 (050002) Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie. Základné pojmy
ČSN EN 29692 (050025) Ruční obloukové svařování, svařování v ochranných plynech a plamenové svařování - Příprava svarových ploch pro svařování oceli
ČSN 05 0610 (050610) Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov
ČSN 05 0630 (050630) Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov
ČSN 73 0001-1 (730001) Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí
ČSN 73 0001-2 (730001) Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 2: Betonové konstrukce
ČSN ISO 3898 (730030) Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Označování - Základní značky
ČSN ISO 1803 (730201) Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměrů - Zásady a názvosloví
ČSN 73 0202 (730202) Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení,
ČSN 73 0203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance,
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti,
ČSN 73 0210-1 (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
ČSN 73 0210-2 (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí
ČSN 73 0212-1 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení
ČSN 73 0212-3 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty
ČSN 73 0212-4 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty
ČSN 73 0212-5 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců
ČSN 73 0212-6 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka
ČSN 73 0212-7 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická regulace
ČSN ISO 7077 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů
ČSN ISO 7737 (730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů
ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních
ČSN EN 1934 (730545) Tepelné chování budov - Stanovení tepelného odporu metodou teplé skříně při použití měřiče tepelného toku - Zdivo
ČSN 73 0821 (730821) Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 73 0822 (730822) Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot
ČSN 73 0823 (730823) Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot
ČSN EN 1364-1 (730853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny
ČSN EN 1364-2 (730853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy
ČSN EN 1365-1 (730854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny
ČSN EN 1365-2 (730854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy
ČSN EN 1365-3 (730854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky
ČSN EN 1365-4 (730854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy
ČSN 73 0855 (730855) Stanovení požární odolnosti obvodových stěn
ČSN 73 1101 (731101) Navrhování zděných konstrukcí
ČSN P ENV 1996-1-1 (731101) Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby. Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
ČSN P ENV 1996-1-2 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN P ENV 1996-1-3 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla pro pozemní stavby - Podrobná pravidla při bočním zatížení
ČSN P ENV 1996-2 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí
ČSN P ENV 1996-3 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody a jednoduchá pravidla pro zděné konstrukce
ČSN 73 1102 (731102) Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek
ČSN 73 1103 (731103) Navrhování stěnových keramických dílců
ČSN 73 1105 (731105) Navrhování a provádění hurdiskových stropů
ČSN 73 1200 (731200) Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác
ČSN 73 1201 (731201) Navrhování betonových konstrukcí
ČSN P ENV 1992-1-1 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN P ENV 1992-1-2 (731201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN P ENV 1992-1-3 (731201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Betonové dílce a montované konstrukce
ČSN P ENV 1992-1-5 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-5: Obecná pravidla. Konstrukce s nesoudržnou a vnější předpínací výztuží
ČSN P ENV 1992-1-6 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-6: Obecná pravidla. Konstrukce z prostého betonu
ČSN 73 1202 (731202) Navrhovanie tenkostenných sieťobetónových konštrukcií
ČSN 73 1203 (731203) Navrhování konstrukcí z lehkého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1520 (731203) Prefabrikované vyztužené dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN P ENV 1992-1-4 (731203) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-4: Obecná pravidla. Hutný beton s pórovitým kamenivem
ČSN 73 1204 (731204) Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou směrech
ČSN 73 1205 (731205) Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1206 (731206) Spřažené ocelobetonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1208 (731208) Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů
ČSN P ENV 1992-3 (731210) Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Betonové základy
ČSN 73 1211 (731211) Navrhování betonových konstrukcí panelových budov
ČSN P ENV 1992-4 (731212) Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Nádrže na kapaliny a zásobníky
ČSN 73 1230 (731230) Navrhování betonových konstrukcí pro zvýšené a vyšší teploty
ČSN 73 1701 (731701) Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií
ČSN 73 2310 (732310) Provádění zděných konstrukcí
ČSN EN 1052-1 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1052-2 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 1052-3 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku
ČSN EN 1052-4 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 4: Stanovení pevnosti ve smyku zdiva s hydroizolací
ČSN P ENV 13670-1 (732400) Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
ČSN 73 2401 (732401) Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN EN 206-1 (732403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN 73 2412 (732412) Provádění a kontrola pórobetonových konstrukcí
ČSN 73 2430 (732430) Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu
ČSN 73 2480 (732480) Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí
ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu
ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2580 Zkouška prostupu vodních par povrchovou úpravou stavebních konstrukcí
ČSN 73 2581 Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním změnám
ČSN 73 2582 Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním změnám
ČSN 73 2810 (732810) Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
ČSN 73 3150 (733150) Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění
ČSN 73 6200 (736200) Mostní názvosloví
ČSN 73 6201 (736201) Projektování mostních objektů
ČSN 73 6203 (736203) Zatížení mostů
ČSN EN 1991-2 (736203) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: zatížení mostů dopravou
ČSN P ENV 1991-3 (736203) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení mostů dopravou
ČSN 73 6207 (736207) Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN P ENV 1992-2 (736208) Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty
ČSN 73 6209 (736209) Zatěžovací zkoušky mostů
ČSN 73 6532 (736532) Vodní hospodářství. Názvosloví hydrogeologie
ČSN 73 6615 (736615) Jímání podzemní vody
ČSN 73 8101 (738101) Lešení. Společná ustanovení
ČSN 73 8102 (738102) Pojízdná a volně stojící lešení
ČSN 73 8105 (738105) Dřevěná lešení
ČSN 73 8107 (738107) Trubková lešení
ČSN 73 8108 (738108) Podpěrná lešení
ČSN EN 74 (738109) Spojky, středící trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení z ocelových trubek. Požadavky, zkoušky
ČSN 73 8111 (738111) Pracovní a ochranná dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky
ČSN 73 8112 (738112) Pojízdná pracovní dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky
ČSN EN 1298 (738113) Pojízdná pracovní lešení - Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání

__________________________________________________________________

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních, přípravných a přidružených prací se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
ČSN 01 3481 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN EN ISO 3766 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4066 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Specifikace výztuže do betonu
ČSN EN 12696 (038340) Katodická ochrana oceli v betonu
ČSN 05 1130 (051130) Svařování. Mechanické zkoušky svarových spojů tyčí pro výztuž do betonu
ČSN 05 1131 (051131) Svařování. Zkouška tahem tyčí pro výztuž se svarovými spoji
ČSN 05 1132 (051132) Svařování. Zkouška lámavosti tyčí pro výztuž ve svarovém spoji
ČSN 05 1133 (051133) Svařování. Zkouška pevnosti ve smyku bodových svarů tyčí pro výztuž
ČSN 05 1317 (051317) Svařování. Zkoušení a hodnocení svařitelnosti ocelových tyčí pro výztuž do betonu
ČSN 15 3110 (153110) Tkaniny kovové se čtvercovými oky
ČSN 15 3143 (153143) Tkaniny kovové rabicové se zakrouceným okrajem
ČSN 15 3158 (153158) Drátěné sítě svařované se čtvercovými oky
ČSN EN 10163-1 (420016) Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 10163-3 (420018) Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 3: Tyče tvarové
ČSN 42 0138 (420138) Tyče a široká ocel válcované za tepla z ocelí tříd 10 a 11. Technické dodací předpisy
ČSN 42 0139 (420139) Tyče pro výztuž do betonu. Technické dodací předpisy
ČSN 42 0355 (420355) Zkoušení kovů. Zkouška relaxace předpínacích výztuží za normální teploty
ČSN EN ISO 15630-1 (420365) Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcované dráty a dráty tažené pro výztuž
ČSN EN ISO 15630-2 (420366) Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované výrobky
ČSN EN ISO 15630-3 (420367) Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání
ČSN P ENV 10080 (421039) Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná, žebírková, betonářská ocel B 500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě
ČSN EN 10162 (421053) Tvarová ocel válcovaná za studena - Technické dodací podmínky - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN 42 5512 (425512) Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216. Rozměry
ČSN 42 5533 (425533) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 335. Rozměry
ČSN 42 5534 (425534) Tyče pro výztuž do betonu zkrucované za studena z oceli značky 10 338. Rozměry
ČSN 42 5535 (425535) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry
ČSN 42 5536 (425536) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 607. Rozměry
ČSN 42 5538 (425538) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 505. Rozměry
ČSN 42 5641 (425641) Tyče korýtkového průřezu K pro důlní ocelovou výztuž - lehká řada. Rozměry
ČSN 42 6426 (426426) Ocelový drát tažený za studena pro kovové tkaniny, pleteniny a ostnatý drát. Technické dodací předpisy
ČSN 42 6448 (426448) Kruhové ocelové dráty pro předpínací výztuž do betonu
ČSN 72 1171 (721171) Stanovení hmotnosti, pórovitosti a mezerovitosti kameniva
ČSN EN 933-3 (721172) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti
ČSN EN 1097-1 (721175) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)
ČSN 72 1176 (721176) Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu
ČSN 72 1179 (721179) Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi
ČSN 72 1180 (721180) Stanovení rozlišných částic kameniva
ČSN 72 1181 (721181) Stanovení zrn různé objemové hmotnosti v kamenivu
ČSN 72 1182 (721182) Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva
ČSN EN 933-1 (721183) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti Sítový rozbor
ČSN EN 933-2 (721184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů
ČSN EN 932-1 (721185) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků
ČSN EN 932-3 (721186) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis
ČSN 72 1191 (721191) Zkoušení míry namrzavosti zemin
ČSN EN 932-2 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků
ČSN EN 932-5 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace
ČSN EN 932-6 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 6: Definice
opakovatelnosti a reprodukovatelnosti
ČSN EN 933-10 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost filerů (prosévání proudem vzduchu)
ČSN EN 933-4 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index
ČSN EN 933-5 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-6 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení
povrchových charakteristik - Tekutost kameniva
ČSN EN 933-7 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-8 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení
jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku
ČSN EN 933-9 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení
jemných částic - Zkouška methylenovou modří
ČSN EN 1097-10 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody
ČSN EN 1097-2 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení
ČSN EN 1097-3 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
ČSN EN 1097-4 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 4:
Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru
ČSN EN 1097-5 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně
ČSN EN 1097-6 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti
ČSN EN 1097-7 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška
ČSN EN 1097-8 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti
ČSN EN 1097-9 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška
ČSN EN 1367-1 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1:
Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
ČSN EN 1367-2 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN 1367-3 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič
ČSN EN 1367-4 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4:
Stanovení smršťování
ČSN EN 1367-5 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5:
Stanovení odolnosti vůči tepelným šokům
ČSN EN 1744-1 (721196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor
ČSN EN 1744-3 (721196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 3: Příprava výluhů loužením kameniva
ČSN 72 1200 (721200) Křemenné písky. Základní technické požadavky
ČSN 72 1206 (721206) Sádrovec a anhydrit jako přísada do cementu
ČSN 72 1208 (721208) Zkušební písky SP a N II
ČSN 72 1475 (721475) Dolomitové kamenivo do betónu. Technické požiadavky
ČSN EN 13043 (721501) Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
ČSN EN 12620 (721502) Kamenivo do betonu
ČSN EN 13139 (721503) Kamenivo pro malty
ČSN EN 13242 (721504) Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
ČSN EN 13055-1 (721505) Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty
ČSN 72 1820 (721820) Obkladové a dlažební desky z přírodního stavebního kamene
ČSN 72 1860 (721860) Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení
ČSN 72 2105 (722105) Cement - Pokyny pro uplatňování požadavků na hodnocení shody
ČSN 72 2113 (722113) Stanovení měrné hmotnosti cementu
ČSN EN 480-1 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení
ČSN EN 480-10 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů
ČSN EN 480-11 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 11: Stanovení charakteristiky vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu
ČSN EN 480-12 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách
ČSN EN 480-13 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty
ČSN EN 480-2 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 2: Stanovení doby tuhnutí
ČSN EN 480-4 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odlučování vody v betonu
ČSN EN 480-5 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 5: Stanovení kapilární absorpce
ČSN EN 480-6 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 6: Infračervená analýza
ČSN EN 480-8 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 8: Stanovení obsahu sušiny
ČSN EN 934-2 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-3 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady pro zdící malty - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-4 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-6 (722326 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, kontrola shody a hodnocení shody
ČSN EN 1015-1 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)
ČSN EN 1015-10 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty
ČSN EN 1015-11 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku
ČSN EN 1015-12 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu
ČSN EN 1015-17 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě
ČSN EN 1015-18 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě
ČSN EN 1015-19 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 1015-2 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt
ČSN EN 1015-21 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem
ČSN EN 1015-3 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)
ČSN EN 1015-4 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)
ČSN EN 1015-6 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty
ČSN EN 1015-7 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě
ČSN EN 1015-9 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty
ČSN EN 998-1 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 998-2 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění
ČSN EN 13318 (722480) Potěrové materiály a podlahové potěry – Definice
ČSN EN 13813 (722481) Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky
ČSN EN 13892-1 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles
ČSN EN 13892-2 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku
ČSN EN 13892-4 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA
ČSN EN 13892-5 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 5: Stanovení odolnosti potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením
ČSN EN 13892-6 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 6: Stanovení tvrdosti povrchu¨
ČSN EN 13892-7 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením
ČSN EN 13892-8 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti
ČSN EN 14016-1 (722483) Pojiva pro potěry z hořečnaté maltoviny - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice a požadavky
ČSN EN 14016-2 (722483) Pojiva pro potěry z hořečnaté maltoviny - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 13454-2 (722485) Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody
ČSN 72 2600 (722600) Cihlářské výrobky. Společná ustanovení
ČSN 72 2601 (722601) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia
ČSN 72 2602 (722602) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov
ČSN 72 2603 (722603) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie hmotnosti, objemovej
hmotnosti a nasiakavosti
ČSN 72 2605 (722605) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností
ČSN 72 2607 (722607) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov
ČSN 72 2608 (722608) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie náchylnosti na tvorbu
výkvetov
ČSN 72 2609 (722609) Cihlářské názvosloví
ČSN 72 2610 (722610) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly plné – CP
ČSN 72 2611-1 (722611) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované modulové - INA M
ČSN 72 2611-2 (722611) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované – CD
ČSN 72 2611-3 (722611) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované Týn - CD Týn
ČSN EN 1344 (722615) Cihelné dlažební prvky - Technické požadavky a zkušební metody
ČSN 72 2621 (722621) Pálené cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Pálené příčkovky
ČSN 72 2623 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Společná ustanovení
ČSN 72 2623-1 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Cihly plné – CPR
ČSN 72 2623-2 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Cihly děrované – CDR
ČSN 72 2623-3 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Příčkovky – PkR
ČSN 72 2624 (722624) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Komínovky. Materiálový list
ČSN 72 2625-1 (722625) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Příčkovky dutinové (Pk-CD). Materiálový list
ČSN 72 2625-2 (722625) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Příčkovky drážkové (Pk-DR). Materiálový list
ČSN 72 2627-1 (722627) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační – rovnoběžky
ČSN 72 2627-2 (722627) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační – klíny
ČSN 72 2628 (722628) Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce. Cihly odlehčené
ČSN 72 2629 (722629) Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce. Cihly odlehčené pro režné zdivo
ČSN 72 2631-1 (722631) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Tvarovky pro keramické dílce CD-AK/A
ČSN 72 2632 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Společná ustanovení
ČSN 72 2632-1 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Vápenopískové cihly plné (VCP)
ČSN 72 2632-2 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Vápenopískové cihly děrované (VCD)
ČSN 72 2632-3 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Vápenopískové kvádry (VKD)
ČSN 72 2633-1 (722633) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Půdovky
ČSN EN 771-1 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
ČSN EN 771-2 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky
ČSN EN 771-3 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem
ČSN EN 771-4 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice
ČSN EN 771-5 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene
ČSN EN 771-6 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene
ČSN EN 772-1 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 772-10 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic
ČSN EN 772-11 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků
ČSN EN 772-13 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků z přírodního kamene)
ČSN EN 772-14 (722635) Zkušební metody pro udicí prvky - Část 14: Stanovení vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene
ČSN EN 772-15 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 15: Stanovení propustnosti vodních par pórobetonovými tvárnicemi
ČSN EN 772-16 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů
ČSN EN 772-18 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 18: Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků
ČSN EN 772-19 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 19: Stanovení vlhkostní roztažnosti velkých podélně děrovaných pálených zdicích prvků
ČSN EN 772-2 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 2: Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů v betonových tvárnicích (vtiskem na papír)
ČSN EN 772-20 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene
ČSN EN 772-3 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích hydrostatickým vážením
ČSN EN 772-4 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 4: Stanovení hustoty, objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti zdicích prvků z přírodního kamene
ČSN EN 772-5 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích
ČSN EN 772-6 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 6: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu betonových tvárnic
ČSN EN 772-7 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 7: Stanovení nasákavosti varem pálených zdicích prvků pro izolační vrstvy proti vlhkosti
ČSN EN 772-9 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 9: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a objemu materiálu vápenopískových zdicích prvků plněním otvorů pískem
ČSN EN 1745 (722636) Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení návrhových tepelných hodnot
ČSN 72 2640 (722640) Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce. Základní technické požadavky
ČSN 72 2642 (722642) Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce – Hurdisky
ČSN 72 2699 (722699) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky
ČSN EN 845-1 (722710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Spony, tahové pásky, třmeny pro stropnice a konzolky
ČSN EN 845-2 (722710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady
ČSN EN 845-3 (722710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové mřížoviny
ČSN EN 846-10 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 10: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení konzolek
ČSN EN 846-11 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů
ČSN EN 846-13 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 13: Stanovení odolnosti organických povlaků proti úderu, oděru a korozi
ČSN EN 846-2 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár
ČSN EN 846-3 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Stanovení únosnosti ve smyku svarových spojů předem zhotovené výztuže do ložných spár
ČSN EN 846-4 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 4: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení tahových pásků
ČSN EN 846-5 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 5: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (zkouška dvouprvkových těles)
ČSN EN 846-6 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 6: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (jednostranná zkouška)
ČSN EN 846-7 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 7: Stanovení únosnosti ve smyku a závislosti deformace na zatížení smykových a kluzných spon (zkouška dvouprvkových těles)
ČSN EN 846-8 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 8: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení třmenů stropnic
ČSN EN 846-9 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku
ČSN EN 1338 (723038) Betonové dlaždice - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1339 (723039) Betonové dlaždice - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12839 (723170) Prefabrikované betonové výrobky - Prvky pro ploty
ČSN 72 3181 (723181) Lehké betonové tvárnice
ČSN 72 3210 (723210) Betonové prefabrikáty. Betonové dlaždice
ČSN EN 12859 (723610) Sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN ISO 8335 (723620) Cementem pojené desky z dřevěných částic. Desky z portlandského nebo ekvivalentního cementu vyztuženého vláknitými dřevěnými částicemi
ČSN 72 3630-1 (723630) Výrobky z pórobetonu. Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN 72 3630-2 (723630) Výrobky z pórobetonu. Část 2: Nevyztužené výrobky. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 72 3630-3 (723630) Výrobky z pórobetonu. Část 3: Vyztužené výrobky. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 72 3705 (723705) Výroba a kontrola keramických stavebních dílců. Společná ustanovení
ČSN 72 4310 (724310) Zkoušení odolnosti stavebních výrobků a materiálů proti plísním
ČSN 72 6009 (726009) Šamotové, dinasové a tuhové výrobky. Balení, skladování a přeprava
ČSN 72 6101 (726101) Šamotové, dinasové a tuhové výrobky tvarové. Označování a značení
ČSN 72 6106 (726106) Šamoty všeobecného použití. Společná ustanovení
ČSN EN 13169 (727208) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslové vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace
ČSN 73 0532 (730532) Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky
ČSN EN ISO 354 (730535) Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti
ČSN 73 0540-1 (730540) Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování
ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
ČSN 73 0540-3 (730540) Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování
ČSN 73 0540-4 (730540) Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování
ČSN 73 0543-1 (730543) Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana
ČSN EN ISO 13788 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody
ČSN P ENV 1992-1-6 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-6: Obecná pravidla. Konstrukce z prostého betonu
ČSN 73 1203 (731203) Navrhování konstrukcí z lehkého betonu z pórovitého kameniva
ČSN P ENV 1992-1-4 (731203) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-4: Obecná pravidla. Hutný beton s pórovitým kamenivem
ČSN 73 1204 (731204) Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou
směrech
ČSN 73 1205 (731205) Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1230 (731230) Navrhování betonových konstrukcí pro zvýšené a vyšší teploty
ČSN 73 1289 (731289) Terminologie v oboru pórobetonu
ČSN 73 1290 (731290) Fyzikální vlastnosti pórobetonu
ČSN EN 12350-1 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků
ČSN EN 12350-2 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím
ČSN EN 12350-3 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe
ČSN EN 12350-4 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
ČSN EN 12350-5 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím
ČSN EN 12350-6 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost
ČSN EN 12350-7 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody
ČSN EN 12390-1 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy
ČSN EN 12390-2 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti
ČSN EN 12390-3 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles
ČSN EN 12390-4 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy
ČSN EN 12390-5 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem
zkušebních těles
ČSN EN 12390-6 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu
zkušebních těles
ČSN EN 12390-7 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu
ČSN EN 12390-8 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou
ČSN EN 12504-1 (731303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku
ČSN EN 12504-2 (731303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
ČSN P 73 1309 (731309) Použití koncepce souboru betonů při řízení výroby a kontrole shody betonu
ČSN 73 1314 (731314) Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu
ČSN 73 1317 (731317) Stanovení pevnosti betonu v tlaku
ČSN EN 1354 (731317 Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN 73 1318 (731318) Stanovení pevnosti betonu v tahu
ČSN EN 1521 (731318) Stanovení pevnosti v ohybu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN ISO 6784 (731319) Beton. Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku
ČSN 73 1320 (731320) Stanovení objemových změn betonu
ČSN 73 1322 (731322) Stanovení mrazuvzdornosti betonu
ČSN 73 1323 (731323) Stanovenie hmotnosti zložiek betónu
ČSN 73 1324 (731324) Stanovení obrusnosti betonu
ČSN 73 1326 (731326) Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
ČSN 73 1327 (731327) Stanovení sorbčních vlastností betonu
ČSN 73 1328 (731328) Stanovení soudržnosti oceli s betonem
ČSN 73 1331 (731331) Mikroskopický rozbor vzduchových pórů v betonu
ČSN 73 1332 (731332) Stanovení tuhnutí betonu
ČSN 73 1333 (731333) Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem
ČSN 73 1340 (731340) Betónové konštrukcie. Skúšanie koróznej odolnosti betónu. Všeobecné požiadavky
ČSN 73 1341 (731341) Metódy skúšania ochranných vlastností betónu proti korózii betonárskej výstuže
ČSN 73 1344 (731344) Ochrana proti korozi ve stavebnictví. Betonové konstrukce. Metody zkoušek přilnavosti ochranných povlaků
ČSN 73 1350-1 (731350) Zkoušení pórobetonu. Všeobecná a společná ustanovení
ČSN 73 1350-2 (731350) Zkoušení pórobetonu. Odběr a příprava zkušebních těles
ČSN 73 1350-3 (731350) Zkoušení pórobetonu. Základní zkušební úkony
ČSN 73 1350-4 (731350) Zkoušení pórobetonu. Vyhodnocení výsledků zkoušek
ČSN 73 1351-1 (731351) Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1351-2 (731351) Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Gravimetrické stanovení
ČSN 73 1351-3 (731351) Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Nepřímé stanovení
ČSN EN 678 (731351) Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu
ČSN 73 1352-1 (731352) Stanovení mechanických vlastnosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1352-2 (731352) Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pevnost v tlaku
ČSN 73 1352-3 (731352) Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pevnost v tahu za ohybu
ČSN 73 1352-4 (731352) Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pevnost v dostředném tlaku
ČSN 73 1352-5 (731352) Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pracovní diagram - modul pružnosti
ČSN EN 1351 (731352) Stanovení pevnosti v tahu za ohybu autoklávovaného pórobetonu
ČSN EN 679 (731352) Stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu
ČSN 73 1353-1 (731353) Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1353-2 (731353) Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu. Metody ustáleného tepelného stavu
ČSN 73 1354-1 (731354) Stanovení vlhkosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1354-2 (731354) Stanovení vlhkosti pórobetonu. Okamžitá vlhkost
ČSN 73 1354-3 (731354) Stanovení vlhkosti pórobetonu. Praktická vlhkost
ČSN 73 1354-4 (731354) Stanovení vlhkosti pórobetonu. Sorpční vlhkost
ČSN EN 1353 (731354) Stanovení vlhkosti autoklávovaného pórobetonu
ČSN 73 1355-1 (731355) Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 1: Všeobecné ustanovenia
ČSN 73 1355-2 (731355) Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 2: Metóda cyklického zmrazovania a vysušovania
ČSN 73 1355-3 (731355) Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 3: Odolnost proti chemicky znečistenej atmosfére
ČSN 73 1356-1 (731356) Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1356-2 (731356) Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 2: Metoda optická
ČSN 73 1356-3 (731356) Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 3: Metoda kontaktní
ČSN EN 680 (731356) Stanovení smrštění v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu
ČSN 73 1357-1 (731357) Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1357-2 (731357) Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu. Vzlínavost a nasákavost
ČSN 73 1358-1 (731358) Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1358-2 (731358) Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 2: Metoda vizuální
ČSN 73 1358-3 (731358) Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 3: Metoda chemická
ČSN EN 989 (731359) Stanovení soudržnosti mezi výztuží a autoklávovaným pórobetonem vytlačovací zkouškou
ČSN EN 990 (731360) Zkušební metody pro ověření protikorozní ochrany výztuže v autoklávovaném pórobetonu a v mezerovitém betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 991 (731361) Stanovení rozměrů prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců vyrobených z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 992 (731362) Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 12269-1 (731363) Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 1: Krátkodobá zkouška
ČSN EN 1737 (731364) Stanovení pevnosti ve smyku svařovaných spojů výztužných sítí nebo armokošů prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1352 (731365) Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1738 (731365) Stanovení napětí v oceli nezatížených vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu
ČSN EN 1355 (731366) Stanovení dotvarování tlakem autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1739 (731366) Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení v rovině dílce
ČSN EN 1741 (731368) Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení kolmém k rovině dílce
ČSN EN 1742 (731369) Stanovení pevnosti ve smyku mezi vrstvami vícevrstvých dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN 73 1370 (731370) Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení
ČSN 73 1371 (731371) Ultrazvuková impulzová metóda skúšania betónu
ČSN 73 1372 (731372) Rezonančná metóda skúšania betónu
ČSN 73 1373 (731373) Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
ČSN 73 1375 (731375) Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti
ČSN 73 1376 (731376) Radiografie betonových konstrukcí a dílců
ČSN 73 2011 (732011) Nedeštruktívne skúšanie betónových konštrukcií
ČSN EN 1008 (732028) Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu
ČSN EN 1740 (732029) Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při převážně podélném zatížení (svislé dílce)
ČSN 73 2030 (732030) Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení
ČSN EN 1356 (732032) Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při příčném zatížení
ČSN 73 2034 (732034) Zatěžovací zkoušky pórobetonových stavebních dílců
ČSN 73 2035 (732035) Zkoušení stavebních dílců na zatížení rázem
ČSN 73 2036 (732036) Skúška spolupôsobenia a súdržnosti betonárskej výstuže s pórobetónom
ČSN 73 2038 (732038) Zkoušení keramických stavebních dílců. Společná ustanovení
ČSN 73 2044 (732044) Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí
ČSN 73 2045 (732045) Zjišťování hmotnosti stavebních dílců
ČSN 73 2054 (732054) Zaťažovacie skúšky pórobetónových spájaných dielcov
ČSN EN 1052-1 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1052-2 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 1052-3 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku
ČSN EN 1052-4 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 4: Stanovení pevnosti ve smyku zdiva s hydroizolací
ČSN P ENV 13670-1 (732400)´ Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
ČSN 73 2401 (732401) Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN EN 206-1 (732403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Část 13: Měření teploty
ČSN 73 2412 (732412) Provádění a kontrola pórobetonových konstrukcí
ČSN 73 2430 (732430) Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu
ČSN 73 2480 (732480) Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
ČSN EN 13863-1 (736181) Cementobetonové kryty - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu měřením na místě
ČSN EN 13863-2 (736181) Cementobetonové kryty - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení spojení mezi dvěma vrstvami
ČSN EN 13377 (738122) Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky - Požadavky, klasifikace a posuzování
ČSN EN 12811-3 (738123) Dočasné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky
ČSN EN 13443-1 (755463) Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 1: Velikost částic od 80 µm do 150 µm - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
ČSN EN 12901 (755701) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické materiály a filtrační materiály – Definice
ČSN EN 12902 (755702) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické materiály a filtrační materiály - Metody zkoušení
ČSN EN 12904 (755704) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – písek a štěrk
TNV 75 5891 (755891) Vodárenské filtrační písky

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

__________________________________________________________________

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ


Pro běžné stavební práce
Bednění tunelové pro budovy (např. IS-NOE TUNEL) je rozebíratelná plošná bednící konstrukce stěn a stropů tvaru hraněných tunelů (bez čel a dna) jeřábem osazených na desku (základovou, stropní) tak, že svislé mezery mezi nimi a stropní deska v jednom záběru zabetonované vytvoří průběžné stěny a strop místnosti v celém podlaží. Postup se opakuje po uvolnění tunelů, vytažení a přemístění na horní desku. Pro okrajové (štítové) stěny se systémem kombinuje s velkoplošným stěnovým bedněním (např. Massiv-300). Z hlediska ocenění platí že všechny druhy bednění (např. z prken, desek, překližek, ocelové i kombinované, velkoplošné i systémové např. tunelové) použité dodavatelem stavebních prací, mají jednotné ocenění odpovídající popisu konstrukcí a zvoleným reprezentantům bednění. Dosažení normované obratovosti, zejména u systémového bednění je zakalkulováno v cenách bednění.
Běžné stavební práce jsou stavební práce (konstrukce) HSV ve sborníku 801-1 uvedené, prováděné na objektech – Zřízení konstrukcí stavebních objektů nebo jejich částí, jakož i práce charakterově obdobné. Mezi ně se zahrnují:
- překlady nebo stropní nosníky z ocelových válcovaných profilů I, E, U, UE, L, osazované na maltu na zdech (317 94; 413 94),
- stropy vložkové (411 16) osazované na maltu do ocelových válcovaných nosníků, popř. do prefa nosníků,
- schodišťová ramena ze samostatně osazovaných stupňů, popř. na schodnice (433 12; 434 12; 434 19),
- stavební práce ze žáruvzdorných staviv prováděných podle ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí:
- zdivo režné lícované z cihel šamotových (31. 29),
- zdivo komínů režné z cihel šamotových (314 29),
- třísložkový komín (314 29),
- pouzdro komínového průduchu z cihel šamotových (314 29),
- pouzdro komínů z kruhových šamotových vložek (314 74),
- zdivo režné lícované pilířů z cihel šamotových (331 29),
- kouřové kanály ze šamotových cihel v kotelnách pro budovy a haly občanské výstavby (mimo tovární haly a teplárny; 389 29).
Běžnými stavebními pracemi nejsou montáže prefabrikovaných dílců (obor 593; sborník 801-2), ani zvláštní stavební práce definované ve sborníku 801-5. Beton lehký hutný (konstrukční) je beton s objemovou hmotností do 2000 kg/m3(např. beton škvárový). Beton pohledový je konstrukční beton svislých, šikmých a vodorovných konstrukcí, jehož viditelný neomítaný (režný) povrch (líc) bez další povrchové úpravy je tvarován bedněním podle vyžadovaného vzoru, popř. i provedení (např. z tříděných hrubých nebo hoblovaných prken a latí, tvarovaných plechů, desek, profilovaných rohoží, matric) bez povrchových hnízd a vzhledových kazů, bez viditelných konců stahovacích drátů po bednění. Beton prostý je beton bez výztuže anebo s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti do 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Beton s vyšší odolností proti agresivním vodám je beton, u kterého projekt přepíše použití síranovzdorných cementů. Beton železový (železobeton) je beton s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti přes 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť).

Deska stropní monolitická je samostatná konstrukce monolitická uložená na zdivu nebo na trámech (průvlacích), jejichž osová vzdálenost přesahuje 1 800 mm. Kanál pro rozvody inženýrských sítí přilehlý je suchý kanál, kde jedna stěna je tvořena stávající konstrukcí objektu (např. základovým pásem s možností využít jeho rozšířené části jako ozubu pro uložení krycích desek). Kanál pro rozvody inženýrských sítí volný je suchý kanál, který má obě svislé stěny a může jednou stěnou přiléhat k objektu. Konstrukce nezastropená je konstrukce v podlaží dosud nezakrytém stropní konstrukcí (při provádění). Konstrukce zastropená je každá konstrukce v podlaží zakrytém stropní konstrukcí (při provádění). Konstrukční systém B - bez bednění je samonosná svařovaná kostra výztuže (např. průvlaku) potažená hustým drátěným pletivem nahrazujícím bednění, včetně zakotvení okrajů přivařením k sousední výztuži, bez podpěrné konstrukce a bez lešení. Mazanina (monolitická z betonové směsi) je plošná konstrukce podlahová nebo podkladní nebo vyrovnávací (např. pod prefa desky základů) nebo oddělující (např. pod vodorovnou izolaci) nebo ochranná (např. na urovnané dno výkopu pod výztuž základů), o tl. přes 50 do 240 mm, umístěná na jiné konstrukci i na zpevněném násypu nebo na podloží (terénu), uvnitř i vně jako součást objektu. Mazanina o větší tloušťce se oceňuje položkou základové desky z prostého betonu a v nadzemních podlažích položkou prostého betonu klenby.

Násyp v objektu je vrstva sypké hmoty s předepsanou únosností (s udusáním a urovnáním povrchu) v jakékoli projektované tloušťce, vodorovná nebo do spádu, uložená na stavební konstrukci, popř. na zásypu z jiných hmot (sborník 800-1 Zemní práce), obvykle pod mazaniny, dlažby, izolace apod. Pilíř (sloup) hranatý je konstrukce o délce do 2,5 násobku šířky a o výšce přesahující 5 šířek. Potěr (z cementové malty) je monolitická plošná podlahová konstrukce nášlapná (pochůzná), popř. podkladní (pod tenkovrstvé podlahoviny apod.) o tl. do 50 mm. Průvlak (trám) monolitický je tyčová konstrukce s osovou vzdáleností od druhého průvlaku (trámu) větší než 1800 mm. Jako průvlak se ocení i stěnový nosník, tj. visutá stěna uložená na okrajích jako průvlak. Předsádka (beton předsádkový) je lícová vrstva (m2) o tl. 50 mm z cementové malty s minerální drtí, prováděná současně s betonáží konstrukce (s posouváním oddělujících plechů). Opracuje se keramicky (pol.čís. 313 43). Příčka hrázděná je svislá plošná konstrukce vyzdívaná do trvale viditelné nosné konstrukce typicky členěné z paždíků a sloupků se šikmými vzpěrami umístěnými alespoň v každém pátém poli z celé stěny (1 vzpěra na 1 až 5 polí).

Příčka monolitická je nenosná stěnová konstrukce tl. do 100 mm. Příčka zděná je nenosná stěnová konstrukce tl. do 150 mm. Sloup (kruhový) je konstrukce o výšce větší než 5 průměrů. Stěna monolitická je nosná plošná konstrukce tl. do 150 mm (z betonu). Strop kazetový (monolitický s deskou) sestává z více dvojic rovnoběžných trámů (žeber) tvořících pohledově uzavřené obrazce (např. 4, 6, 8 úhelníky) s osovou vzdáleností trámů (žeber) do 1 800 mm. Přes tuto osovou vzdálenost se oceňují samostatně trámy a samostatně desky. Strop trámový (žebrový) monolitický (s deskou) je konstrukce s osovou vzdáleností trámů (žeber) do 1 800 mm. Zeď zděná z prvků na maltu anebo monolitická je nosná svislá konstrukce:
- tl. přes 150 mm (nadzákladová uložená na jiné konstrukci při výšce přes 2,5 násobek tloušťky).
- tl. 250 mm a více (základová při výšce přes 2,5 násobek tloušťky v základové spáře pod vodorovnou izolací a kde izolace není, 150 mm nad projektovaný terén).
Zdivo komínů a ventilací je zdivo samostatných těles. Mohou být do něho zavázány příčky a stěny tl. do 150 mm a může být kotveno k sousední konstrukci. Za toto zdivo se nepovažuje zdivo komínové a ventilační, související vazbou s okolním zdivem.

Pro stavební práce z prefabrikovaných dílců

Architektura drobná je architektonické dotvoření teréních úprav v občanské a průmyslové výstavbě (např. venkovní schody, lavičky apod.) Beton lehký a lehčený. Za lehký nebo lehčený beton se považuje beton měrné hmotnosti do 2 000 kg/m3. U vícevrstvých dílců se měrná hmotnost určí jako průměr hmotnosti všech vrstev dílce. Toto ustanovení platí také pro dílce z tvarovek keramických.

Dílec kompletizovaný. Za dílec kompletizovaný se považuje dílec upravený před montáží:
a) vnější nebo vnitřní konečnou povrchovou úpravou
b) truhlářskými konstrukcemi (okna, dveře)
c) kovovými stavebními doplňkovými konstrukcemi, pokud tvoří výplň okenního nebo dveřního otvoru a jsou kompletizované, nebo klempířskými prvky (např. oplechování parapetů)

Za kompletizovaný dílec se považuje také dílec upravený jen jednou z uvedených prací. Osazení zárubně se nepovažuje za kompletizující prvek.
Dobetonováním prefabrikovaných konstrukcí se rozumí
a) dobetonování prostupů v dílcích, které se ocení položkou 389 38 – 1001 Dobetonování části A 01 sborníku 801-2
b) dobetonování spár šířky do 300 mm,
c) dobetonování styků jednotlivě objemu do 0,5 m3,
d) dobetonování prostupů v dílcích,
e) zálivka přesahující rozměry v čl. 1.3.62.2 uvedené v projektu.

Doplňující ( příložková) výztuž je krátká výztuž z tyčové betonářské oceli a je dodávána k montáži dílců obvykle k nastavení vyčnívající výztuže z dílců (389 36 – 1001, část A 01 sborníku 801-2).

Konstrukce kovové stavební doplňkové pro montáž prefabrikovaných dílců jsou výrobky zámečnického charakteru zhotovené :
a) z profilové oceli, plechu, šroubů a matic řezáním, stříháním, tvarováním a svářením
b) z betonářské oceli svařováním
Konstrukce zhotovené z betonářské oceli stříháním (řezáním) a ohýbáním se považují za výztuž.
Parametry pro montáž prefa dílců:
Největší délka uložení l(x) je vzdálenost v metrech, do které je možno uložit dílec dané hmotnosti. Tato délka je omezena největším vyložením jeřábu.
Největší délka uložení l(x) v metrech (m) je dána vztahem
l(x) = 1 : (Qp ? k), kde
k = konstanta – její stanovení viz přílohu č.1
p = konstanta – její stanovení viz přílohu č.1
Q = hmotnost daného dílce v tunách (t), pro který se l(x) zjišťuje, s přípočtem na závěsné zařízení stropů Spirol 0,7t u ostatních dílců pak 0,4 t s výjimkou části A 06 ceníku 801-2, kde se přípočet na závěsné zařízení nepočítá.
Největší hmotnost dílce Q(max) – viz přílohu č.1 – určuje nejvyšší přípustnou hmotnost dílce v tunách. Je limitující podmínkou pro platnost všech cen ceníku 801-2
Největší vyložení jeřábu l(max) – viz přílohu č.1 – je největší vodorovná vzdálenost od svislé osy otáčení po svislou osu závěsu břemene
Orientační největší délka uložení (l) je údaj uvedený v popisech cen montáže pro největší konkrétní hmotnost dílce

Práce stavební z prefabrikovaných dílců jsou:
a) provádění nosných konstrukcí se zvedanými stropy
b) montáže prefabrikovaných dílců, kde stavební díl je složen z jednoho druhu dílců (např. vodorovná konstrukce složená ze stropních desek nebo panelů, schodišťová ramena), včetně specifikací,
c) práce spojené s montáží prefabrikovaných dílců jako svařování, úpravy spár, dobetonování a propojení trubek pro instalaci v místech dobetonování v souvislosti s montáží,
d) spojování dílců dodávaných v částech (korálcích)

Profilování čela panelu (obou svislých a vodorovných styčných ploch) je tvarování dílců, např. podélným žlábkováním nebo hlubším žlábkem i nepravidelného průřezu apod. určeného pro zabezpečení těsnosti a statické únosnosti styků. Skutečná délka uložení je nejkratší vzdálenost mezi těžištěm dílce uloženého v konstrukci a osou:
- jeřábové dráhy u kolejových jeřábů. Měří se v kolmém průmětu do vodorovné roviny proložené osou jeřábové dráhy. To platí i pro dílce osazované pod úrovní této roviny,
- čepu otoče bezkolejového jeřábu v jeho montážní poloze. Měří se jako vzdálenost kolmého průmětu do vodorovné roviny proložené osou čepu otoče jeřábu
Zóna jeřábu pracovní je plocha omezená dosahem háku jeřábu, uvažovaného v POV, v jeho pracovní poloze.

Pro zvláštní stavební práce
Bednění posuvné je kompletní zařízení pro tažení daného neměnného půdorysu betonové konstrukce (vodorovného průřezu), které zahrnuje vlastní bednění (bubny), omítkářské lávky, stoličky, podlahy a zvedací systém. Beton pohledový je betonová konstrukce mající po odbednění předepsaný tvar povrchu docilovaný zvláštním složením, zpracováním, ukládáním a hutněním betonové směsi a zvláštní úpravou bednění. Beton prostý je beton bez výztuže nebo s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti do 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Beton železový (železobeton) je beton s výztuží z jakékoliv betonářské oceli statické a konstruktivní, hmotnosti přes 15 kg/m3 betonové konstrukce (výztuž se oceňuje zvlášť). Medium je látka tekutá či plynná pohybem přenášející (přivádějící nebo odvádějící) nebo zprostředkující energii tepelnou, mechanickou (tlakem) apod. v uzavřené vodicí soustavě z trubek, kanálů apod., aniž se sama (chemicky) změní.

Práce stavební zvláštní jsou
a) objektech oborů 801 až 814, 815 3, 815 92 až 99, 817, práce na konstrukcích
- určených pro přímý styk s plynným nebo kapalným mediem za účelem ochlazování a provzdušňování (části A 01, B 01 a C 01),
- určených pro vedení a skladování kapalin (část A 02),
- do posuvného bednění (část A 03),
b) objektech oborů 815 2, 815 4, 815 91 všechny konstrukce a práce (část A 04).

Zvláštními stavebními prácemi nejsou montáže prefabrikovaných dílců (JKPOV 593) oceňované položkami ceníku 801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců. Clony zimní dřevěné jsou ochranným zařízením pro zimní provoz chladicích věží. Sestávají z dřevěných deskových dílců, které se osazují do ocelových upevňovacích prvků, zajišťujících jejich potřebnou stabilitu a polohu. Jsou umísťovány pod návodní křídla a zakrývají část nasávacího otvoru. Za zimního provozu zmenšují možnost promrzání okrajových partií chladicího systému. Difuzor je komínová konstrukce, válcovitého tvaru nebo částečně tvaru obráceného kužele. Provádí se z ocelových plechů, monolitického železobetonu, železobetonových prefabrikovaných dílců nebo z plastických hmot. Je umístěn na střeše ventilátorové věže a v jeho středu je osazen ventilátor. Eliminátory jsou plošné konstrukce svisle doplňující půdorysnou plochu chladicí věže v části nad rozvodem vody. Funkční část tvoří speciální tvarovky (stříšky) azbestocementové, dřevěné nebo z plastických hmot, jež svým tvarem a umístěním zachycují stoupající vodní páry a napomáhají jejich srážení a skapávání na chladicí systém. Tím slouží k omezování ztrát chladicí vody. Tvarovky jsou osazeny na dřevěnou, ocelovou nebo železobetonovou nosnou konstrukci. Horizontály, vodorovné příčníky jsou upravené dřevěné hranoly upevněné na dřevěné nebo ocelové konstrukci tahového komína. Osazují se ve vodorovné poloze a slouží k připevnění pláště tahového komína dřevěného nebo z azbestocementových desek.

Hrdlo sací (nosník difuzoru) je železobetonová konstrukce kruhového půdorysu členitého průřezu (šikmá, s náběhy), umístěná v úrovni stropu a tvořící nosník pro difuzor. Tvar nosníku je funkčně přizpůsoben požadavku sání ventilátoru (oblé, šikmé hrany). Komín tahový je velkoprostorová konstrukce tvaru válce, komolého kužele, komolého jehlanu, rotačního hyperboloidu apod. Tvoří horní partii komínových chladicích věží a umožňuje vedení vzduchu k získání patřičného přetlaku a tahu. Komora rozvodná je konstrukce (železobetonová nebo dřevěná) nejvíce se vyskytující u chladicích věží komínových, sloužící k průtoku a rozvedení vody z přívodního potrubí do hlavních žlabů rozvodů vody. Je umístěna v úrovni rozvodu vody.
Křídlo návodní je dřevěná nebo železobetonová konstrukce umístěná nad otvorem pro vstup vzduchu do chladicí věže (nasávací otvor). Je vhodně tvarováno pro zlepšení funkce - navádění nasávaného vzduchu. Nosník stěnový je železobetonová konstrukce komínových chladicích věží typu Itterson, nesoucí železobetonový tahový komín tvaru rotačního hyperboloidu. Nosník je umístěn nad šikmými stojkami a jeho tvar je přizpůsoben požadavku chlazení a návaznostem na ostatní konstrukce. Nosníky ventilátorů jsou železobetonové zkřížené trámy. Nad místem křížení je do základu osazen ventilátor. Ochozy (např.v koruně komína) jsou konzolové konstrukce ze dřeva, oceli nebo železobetonu se zábradlím. U komínových věží jsou nejvyšším přístupovým místem a slouží k pohybu obsluhy a údržby na vrcholu tahového komína.

Plášť obvodový svislý nebo šikmý (stříška) je vnější obvodová stěna (ze železobetonu, dřeva nebo azbestocementových desek) horní části objektu chladicí věže od návodního křídla ke stropu nebo k tahovému komínu. Je svislá nebo šikmá a omezuje vnitřní prostor chladicí věže.
Rovnanina z lomového kamene je konstrukce z neopracovaného lomového tříděného kamene, rovnaného do předepsaného profilu s mezerami vyplněnými úlomky kamene, popř. štěrkem nebo štěrkopískem.

Rozvod vody jsou konstrukce sloužící k rozvedení vody rovnoměrně po půdorysu chladicího systému. Je projektován jako
a) žlabový (železobeton, dřevo),
b) trubní (ocelové trouby, azbestocementové tlakové trubky).
Je umístěn nad tlakovým systémem.
Stěny azbestocementové upevněné na konstrukci jsou stěny obvodové svislého pláště nebo tahového komína upevněné šrouby nebo vruty na dřevěnou nebo ocelovou konstrukci.
Stěny (příčky) azbestocementové v železobetonové konstrukci jsou stěny obvodové svislého pláště upevněné do drážek železobetonové konstrukce. Stěny odstřikovací jsou doplňujícím zařízením chladicího systému ze dřeva, z azbestocementových desek apod. Odstřikovací stěny jsou umístěny po vnitřním obvodě věže na horní části chladicího systému. Umožňují svedení maximálního množství rozstřikované vody na chladicí systém.

Stěny větrové jsou svislé stěny dřevěné, z azbestocementových desek nebo železobetonu, umístěné mezi horní částí nádrže a spodní částí chladicího systému a rozdělují půdorys chladicí věže. Slouží k omezení účinků větru na ztráty chladicí vody. Stojky šikmé jsou šikmé pilíře ze železobetonu podpírající konstrukci tahového komína, vetknuté do stěny nádrže a spojené se stěnovým nosníkem tahového komína. Systém chladicí je zařízení sloužící ke zvětšení plochy ochlazované vody a umožňující styk s proudícím chladným, parami nenasyceným vzduchem a tím k ochlazení vody. Podle použitého materiálu je členěn na:
a) dřevěný
b) azbestocementový,
c) z plastických hmot apod.

Podle způsobu průchodu vody se rozlišuje systém:
a) kapkový - voda je dělena na chladicích latích v kapky,
b) blánový - voda je dělena na chladicích stěnách v blánu,
c) smíšený - kombinace výše uvedených dvou systémů.

Chladicí systém je situován nad nádrží a pod rozvodem vody chladicí věže. Vložky závitové roztečné a distanční (distanční rozteče) jsou spojovací a upevňovací prvky z plastických hmot chladicího systému z azbestocementových desek. Zajišťují rozteč jednotlivých desek a vzájemně propojeny tvoří nekonečný šroub. Zařízení rozstřikovací vytváří intenzivní sprchu teplé vody na chladicí systém. Navazuje na konstrukci rozvodu vody a tvoří je rozstřikovací trysky a pod nimi vhodně upevněné misky (talíře). Misky a trysky jsou keramické nebo z plastických hmot. Zdivo na suchu je zdivo jednostranně lícované z upraveného lomového kamene ložného, pečlivě vázaného v celé tloušťce konstrukce, s potřebnou hrubou úpravou kamene, s uklínováním kamene a s vyklínováním spár kamennými úlomky. Zdivo výplňové je zdivo nenosné, které tvoří jen výplň mezi prvky nosné konstrukce objektu. Žlaby rozváděcí jsou žlabové konstrukce rozvodu vody ze dřeva nebo železobetonu umístěné nad chladicím systémem. Slouží k rozvedení teplé vody rovnoměrně po půdorysu chladicího systému.

Pro mosty
Box výsuvný (betonářský vozík) je vysuté pracoviště předsunuté před čelo krakorcovitě betonované nosné konstrukce a zakotvené posunovatelně do její dokončené části, které je vybaveno pracovní podlahou pro umístění posuvného bednění, stavění výztuže, betonování a přepínání dalšího úseku letmé (čelné) betonáže. Dílec prefabrikovaný pro mosty je výrobek podskupiny 593 83 oborového číselníku. Kabel předpínací výztuže je svazek patentovaných drátů nebo ocelových pramenů (lan) a užívá se pro vnesení předpětí do konstrukce z předpjatého betonu. Koberec gumokovový je gumová těsnící a výplňová vložka s kovovou výplní pro mostní dilatační spáry. Konstrukce podpěrná dočasná je pomocná konstrukce sloužící k podepření budovaných mostních konstrukcí po dobu jejich provádění. Konstrukce vylehčená je nosná mostní konstrukce vylehčená v příčném řezu dutinami za účelem snížení vlastní hmotnosti konstrukce. Montáž letmá jednostranná je letmá montáž segmentů (lamel) prováděná od pilíře nebo opěry mostu na jednu stranu. Montáž letmá oboustranná je letmá montáž segmentů (lamel) prováděná od pilíře nebo opěry mostu na obě strany souměrně s postupně prodlužovanými konci konstrukce. Most zaváděcí je pomocný most sloužící k přemístění prefabrikovaných dílů k místu osazování. Odskružení je uvolnění dočasné podpěrné konstrukce od nosné konstrukce mostní a přenesení zatížení do trvalých podpor. Pilíř je plná vylehčená nebo dutá podpěra, zpravidla mezilehlá, jejíž délka je větší než dvojnásobek její tloušťky. Pro krajní podpěru lze tohoto názvu použít jen tehdy, není-li opěrou.

Přemístění lomené je vodorovné přemístění, při kterém je nutno z důvodu překážky na dopravní dráze překládat náklad z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek. Rektifikace mostní nosné konstrukce při montáži je geometrické urovnání části nebo celé mostní konstrukce (vahadla, příp. jeho části nebo segmentu na skruži) pomocí rektifikačního zařízení. Rovnanina z lomového kamene je konstrukce z neopracovaného lomového tříděného kamene, rovnaného do předepsaného profilu s mezerami vyplněnými úlomky kamene, popř. štěrkem nebo štěrkopískem. Skruž mostní výsuvná je samonosné výsuvné bednění vodorovné konstrukce mostu na ocelovém rámu pro betonáž monolitických mostů, které umožňuje výškovou a směrovou rektifikaci a podélný posun vcelku do dalšího pole. Sloup je samostatná podpěra s průřezem kruhovým, čtvercovým, nebo ve tvaru pravidelného mnohoúhelníku, popř. každý svislý řadový prvek členěné podpěry. Vyložení jeřábu je vodorovná vzdálenost od svislé osy otáčení po svislou osu závěsu břemene. Zařízení odskružovací je zařízení umožňující odskružení, příp. rektifikaci mostní nosné konstrukce. Zdivo na suchu je zdivo jednostranně lícované z upraveného lomového kamene ložného, pečlivě vázaného v celé tloušťce konstrukce, s potřebnou hrubou úpravou kamene, s uklínováním kamene a s vyklínováním spár kamennými úlomky. Zóna pracovní jeřábu je prostor omezený dosahem ramene jeřábu v jeho pracovní poloze.

Pro hráze a úpravy na tocích – úpravy toků a kanály
Bednění ztracené je pomocná konstrukce, u níž není hospodárné provést odbednění tak, aby bednící materiál mohl být opětovně použit. Beton pohledový je betonová konstrukce, která má po odstranění bednění tvar povrchu předepsaný projektem, docilovaný zvláštním složením, zpracováním, ukládáním a hutněním směsi a zvlášť úpravou bednění. Beton prostý je konstrukce z prostého betonu, do níž není vložena výztuž z betonářské oceli. Beton předsádkový je lícovaný beton s přísadou minerální drti s viditelným povrchem bez úpravy nátěrem, omítkou nebo obkladem. Jeho povrch se různým způsobem zkrášluje (např. kamenickým opracováním, štokováním apod.). Provádí se současně s betonáží konstrukce do posuvného bednění.  Beton železový je konstrukce ze železového betonu, do níž je v jakémkoli množství vložena výztuž z betonářské oceli. Pohoz je opevnění vytvořené vrstvou kamene uloženého ve stanovené tloušťce a zrnitostní skladbě, rozprostřeného s hrubým urovnáním líce do stanoveného tvaru konstrukce. Práce stavební na suchu jsou stavební práce prováděné z terénu nebo z lešení zřízeného nad terénem nebo nad vodou. Práce stavební nad vodou jsou stavební práce prováděné z prámu nebo z lodi, případně z lešení zřízeného na těchto plavidlech. Rovnanina je opevnění vodního toku z neopracovaných kamenů, kladených s vazbou ve směru podélném i příčném, s dutinami vyplněnými menšími kameny nebo štěrkem. Kámen se klade do profilů vyznačených lavičkami. Zához je opevnění vytvořené uložením kamene (nebo vhodně tvarovaných betonových prefabrikátů) stanovené tloušťky a zrnitostní skladby, s hrubým urovnáním líce do stanoveného tvaru konstrukce, se zaklíněním jednotlivých prvků v celé tloušťce vrstvy samostatnou pracovní operací (např. tyčemi, speciálním mechanizmem, vybíráním a lícováním tvarově shodných prvků prefabrikátů apod.).

Pro posuvné bednění
Posuvné bednění – kompletní zařízení pro tažení daného půdorysu betonové konstrukce. Obsahuje bednění, stoličky, podlahy, zvedací systém, elektrické a jiné instalace a veškeré další připojené a společně zvedané součásti. Bednící plocha – část posuvného bednění přicházející do přímého styku s betonem tažených stěn. Bednění (též vlastní posuvné bednění) – bednící plocha včetně ramenátů. Ramenáty – vodorovné nosníky sledující půdorysný tvar bednící plochy a přenášející tlak betonu z této plochy do stoliček. Stoličky – konstrukční prvky skládající se ze svislých noh a vodorovných příčlí usazené obkročmo nad betonovými stěnami. Zachycují vodorovný tlak betonu a přenášejí svislé účinky bednění na zvedací zařízení. Zvedací zařízení – kompletní zařízení pro zdvih posuvného bednění. Zahrnuje zvedáky, vzpěrné tyče, hydraulické rozvody, pohonné jednotky a ovládání. Vzpěrné tyče – ocelové svislé tyče opírající se o hotovou část objektu a přenášející prostřednictvím zvedáků veškerá svislá zatížení posuvného bednění do hotové konstrukce. Manipulační podlaha – podlaha v úrovni horního okraje bednění určená zejména pro železářské a betonářské práce, krátkodobé skladování a případně i vodorovnou přepravu materiálu. Závěsná vnitřní podlaha – v úrovni 3 ÷ 4 m pod manipulační podlahou sloužící k provádění úprav vnitřního povrchu tažených stěn v menších buňkách. Závěsná lávka – lávka šířky 0,6 ÷1 m podél vnějšího nebo vnitřního obvodu tažených stěn v úrovni 3 ÷ 3,5 m pod manipulační podlahou sloužící k provádění úprav povrchu tažených stěn pod bedněním. Obvodové hrazení – bezpečnostní zajištění všech volných okrajů a jinak nechráněných otvorů. Buben – konstrukční samostatná část posuvného bednění tvořená bedněním, manipulační podlahou a vyztužením, vyplňující zpravidla světlý půdorys jedné buňky. Tažení - fáze technologického postupu výstavby zahrnující veškeré práce (obsluha bednění, betonáž, armování, úpravy povrchu atd.) od zahájení betonáže do skončení zvedání posuvného bednění. Montážní spára – zásadně vodorovná plocha vytvořená v určitém stádiu provádění na základech stavby pro montáž posuvného bednění v úrovni určené projektantem.

Pro kabelovody
Kabelovod (KV) je podzemní zařízení sloužící k zatažení a uložení sdělovacích kabelů. Skládá se z tělesa kabelovodu a kabelových komor. Kabelovod hloubkový (KVh) je podzemní zařízení s počtem otvorů větším než 4 obsahující těleso kabelovodu a hloubkové kabelové komory. Kabelovod povrchový (KVp) je podzemní zařízení s maximálním počtem 4 otvorů skládající se z tělesa kabelovodu a z povrchových kabelových komor. Slouží zpravidla k ukládání kabelů nižšího stupně slaboproudé (telefonní) sítě. Kabelová komora (KK) je uzavřený podzemní objekt, sloužící k zatahování a montáži kabelů do otvorů kabelovodů, k vyrovnání výškových rozdílů a ke změně směru tělesa kabelovodu. Štola podchodná je ražená štola s výstrojí, zpravidla pod komunikací, která podchází větší množství inženýrských sítí. Těleso kabelovodu (TKV) je část kabelovodu mezi dvěma komorami, které slouží k uložení kabelů. Výška komory světlá je určena svislou vzdáleností nejvyššího bodu horní plochy dna komory bez potěru a spodní plochy neomítnutého stropu.

__________________________________________________________________

ZKRATKY

KV – kabelovod
KVh – kabelovod hloubkový
KVp – kabelovod povrchový
KK – kabelová komora
TKV – těleso kabelovodu
dl. – délka, dlouhý
š. – šířka, široký
tl. – tloušťka , tlustý
v. – výška , vysoký
zn. – značka
DN – jmenovitá světlost
TM – technologická manipulace
Mj. – měrná jednotka
MV – malta vápenná
MVC – malta vápenocementová
MC – malta cementová
MJD – montovaná jeřábová dráha
MS – malta sádrová
MTP – montovaná trubková podpěra
MVS-40 – mostní výsuvná skruž
TP – technické podmínky
ŽB – železobeton
SMS – suchá maltová směs
SZ – tvárnice suchého zdění
VABH – vodostavební asfaltový beton hutný
VABM – vodostavební asfaltový beton mezerovitý
VN – výkonové normy
V/t/ – vodotěsnost/mrazuvzdornost
DIA – rychlostní diamantové vrtání
PaS – ceníky prací a sužeb
PS – podzemní stěna

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení kompletních konstrukcí je
nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO CIHLY KVÁDRY, TVAROVKY A PLOTOVKY PÁLENÉ
- druh
- název
- označení
- provedení
- barva
- barva lícních ploch
- použití
- rozměry
- hmotnost
- mezní rozměry
- třída jakosti
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- součinitel prostupu tepla
- nasákavost
- mrazuvzdornost
- součinitel prostupu tepla
- akumulační schopnost
- zvuková izolace
- požární odolnost
- akustický útlum
- podíl děrování
- spotřeba na m/2 (m/3)

PRO BETONOVÉ BLOKY A TVÁRNICE

- název
- typ (identifikační číslo
- rozměry
- složení (materiál)
- tř. betonu
- povrchová úprava
- označení
- provedení
- barva
- použití
- hmotnost
- mezní rozměry
- třída jakosti
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- součinitel prostupu tepla
- nasákavost
- mrazuvzdornost
- součinitel prostupu tepla
- akumulační schopnost
- zvuková izolace
- požární odolnost
- akustický útlum
- způsob zdění
- spotřeba na m/2 (m/3)

PRO CIHLY VÁPENOPÍSKOVÉ

- druh
- název
- označení
- provedení
- barva lícních ploch
- použití
- rozměry
- hmotnost
- mezní rozměry
- třída jakosti
- objemová hmotnost
- barva
- pevnost v tlaku
- součinitel prostupu tepla
- nasákavost
- mrazuvzdornost
- akumulační schopnost
- zvuková izolace
- požární odolnost
- akustický útlum
- spotřeba na m/2 (m/3)

PRO CIHLY BETONOVÉ

- druh
- tř. betonu
- název
- označení
- provedení
- barva
- použití
- rozměry
- hmotnost
- mezní rozměry
- třída jakosti
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- součinitel prostupu tepla
- nasákavost
- mrazuvzdornost
- součinitel prostupu tepla
- akumulační schopnost
- zvuková izolace
- požární odolnost
- akustický útlum
- spotřeba na m/2 (m/3)

PRO POROBETONOVÉ, ŠKVÁROCEMENTOVÉ, SIPOREXOVÉ, TVÁRNICE A PŘEKLADY A TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ APOD.

- druh
- název
- označení
- rozměry
- hmotnost
- minimální uložení (překlad)
- materiál
- pevnostní třída
- zaručená pevnost v tlaku
- průměrná pevnost v tlaku
- objemová hmotnost
- součinitel tepelné vodivosti při praktické vlhkosti a při vysušeném stavu
- součinitel prostupu tepla
- požární odolnost
- index vzduchové neprůzvučnosti
- použití
- nasákavost
- mrazuvzdornost
- způsob zdění
- spotřeba na m/2 (m/3)

PRO ŠAMOTOVÉ CIHLY

- druh
- název (označení)
- rozměry
- hmotnost
- materiál
- pevnostní třída
- pevnost v tlaku
- objemová hmotnost
- odolnost proti otěru
- povrchová úprava
- použití
- obsah AL2O3
- obsah FeO3

PRO BETON

- třída betonu
- druh (prostý beton, polystyrenbeton, keramzit apod.)
- složení
- zrnitost
- druh a množství přísad
- použití
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- pevnost v tlaku při ohybu
- povrchová úprava
- mrazuvzdornost
- konsistence
- vodonepropustnost
- odolnost proti korozi vlivem karbonatace
- odolnost proti korozi vlivem chloridů
- odolnost proti chemickému působení

PRO VÝZTUŽ Z BETONÁŘSKÝCH OCELÍ

- název (označení)
- značka oceli
- jmenovitý průměr
- jmenovitá průřezová plocha
- hmotnost 1 m
- tvar tyčí

PRO SVAŘOVANÉ SÍTĚ

- označení
- velikost ok
- průměr drátu
- rozteč soustavy ok
- hmotnost
- rozměry
- povrchová úprava

PRO KAMENIVO

- druh
- třída
- účel použití
- zrnitost
- frakce
- číslo příslušné technické normy kameniva
- zvláštní požadavky
- další vlastnosti dle ČSN

PRO PREFABRIKOVANÉ PANELY, DESKY, PŘEKLADY, SLOUPY, PILÍŘE APOD.

- název (označení)
- rozměry (délka, šířka, výška, průměr)
- tvar
- objem
- hmotnost
- rozměrové úchylky
- úložná délka
- značka (třída) betonu
- druh a množství armovacího železa
- užitné zatížení
- Md – návrhový moment od extrémního zatížení včetně vlastní hmotnosti
- MS – návrhový moment od provozního zatížení včetně vlastní hmotnosti
- qd dov – dovolené extrémní zatížení bez vlastní hmotnosti
- qs dov – dovolené provozní zatížení bez vlastní hmotnosti
- ln – vzdálenost líců podpěr

PRO OCELOVÉ VÁLCOVANÉ NOSNÍKY

- název
- označení
- označení průřezu
- jmenovité rozměry)
- plocha průřezu
- hmotnost 1m tyče
- délka
- materiálové číslo
- povrchová úprava
- ČSN 42 5550, 42 5570, 42 5553, 42 5571, 42 5580

PRO ŠKVÁRU

- název
- použití
- jakostní skupina
- zrnění

PRO BEDNĚNÍ, RÁMY OCEL, HLINÍK, DŘEVO, DESKY Z PŘEKLIŽKY

- statická únosnost
- modul trámků
- modul desek
- nosnost stojky
- tloušťka a počet vrstev u překližky
- rozměry prvku
- pro překližky pevnost v ohybu

PRO ŘEZIVO PRO BEDNĚN

- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

PRO PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ DO BETONU

- průměr drátu
- materiál

PRO MALTY

- pevnost v tlaku
- mrazuvzdornost
- vodotěsnost
- druh pojiva
- účel použití

PRO ROZSTŘIKOVACÍ ZAŘÍZENÍ – TRYSKY

- charakter(typ) rozstřiku
- velikost (l/min)
- druh připojení
- materiál
- velikost kapek
- velikost tlaku

PRO ODLUČOVAČE

- typ
- DN připojovacího potrubí
- výška vtoku
- výška odtoku
- rozměry a tvar nádrže
- objem
- jmenovitý průtok
- maximální průtok
- odvodňovací plocha
- maximální množství ropných látek
- kvalita vody na výstupu

PRO FILTRAČNÍ PÍSKY

- značení
- typ
- použití
- chemické složení
- zrnitost
- vlhkost
- měrná hmotnost
- sypná hmotnost
- objemová hmotnost

PRO VLÁKNITOCEMENTOVÉ DESKY

- název
- typ
- tvar
- rozměry
- použití
- barva
- hořlavost
- mrazuvzdornost
- objemová hmotnost

PRO ELIMINÁTORY

- název
- typové číslo
- matriál
- rozměry
- provozní teplota
- oblast použití
- diagramy účinnosti
- tlaková ztráta

PRO BIOLOGICKÉ FILTRY

- název
- typové číslo
- materiál
- plocha (m2/m3)
- rozměry
- pevnost bloku
- zatížení bloku
- použití
- struktura

PRO SEPARÁTORY

- název
- typové číslo
- materiál
- projektovaná plocha
- úhel
- volný průměr trubic
- rozměry
- tloušťka fólie
- hustota
- specifická hmotnost

PRO POTRUBÍ Z PLASTU

- vnější průměr/tloušťka stěny
- hrdlové nebo připojovací
- do země (KG) nebo nad zem (HT)
- měrná hmotnost
- barva
- chemická odolnost
- pevnost v tahu
- pevnost v ohybu
- pevnost v tlaku
- tvrdost podle Brinela
- modul pružnosti
- rázová houževnatost
- koeficient délkové roztažnosti
- tepelná vodivost
- bod měknutí
- provozní teplota
- povrchový odpor
- průrazná pevnost
- dielektrická konstanta
- dielektrický ztrátový činitel

 


   Copyright RTS, a.s.