ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
      31 Zdi podpěrné 1
      31 Zdi podpěrné 2
      32 Zdi opěrné 1
      32 Zdi opěrné 2
      33 Sloupy, pilíře
      34 Stěny, příčky 1
      34 Stěny, příčky 2
      35 Stoky
      36 Štoly
      38 Kompletní kce
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  36 - ��toly

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Montáž nosné obezdívky štol
Montáží nosné obezdívky štol se rozumí montáž nosné obezdívky štol ražených nemechanizovaným štítem z tvárnic nebo segmentů betonových i železobetonových při vzdálenosti těžných šachet do 200 m. Obsahem standardu je i přísun tvárnic ze vzdálenosti 100 m, vyložení z vozu a uložení do spodní poloviny prstence pomocí kladečského vozíku, přichycení hydraulickými písty štítu a osazení horní poloviny prstence, dotlačení celého prstence hydraulickými štíty, nátěr styčné plochy podélných a příčných spár a vnější plochy tvárnic penetračním nátěrem, nátěr styčné plochy podélných a příčných spár tvárnic asfaltovou suspenzí, spárování obezdívky z tvárnic cementovou maltou. Popis standardu musí vymezit průměr průřezu teoretického výrubu (TV)

Přikrytí odvodňovacího kanálku ve dně štol
Přikrytím odvodňovacích kanálků ve dně štol se rozumí dodávka a přikrytí kanálků ve dně štol železobetonovými deskami. Obsahem standardu je i vyložení ŽB desek z vozu, očištění lože, uložení ŽB desek do lože

Montáž trvalého vystrojení štol železobetonovými dílci (segmenty)

Montáží trvalého vystrojení štol ŽB dílci se rozumí osazení železobetonových dílců kruhového profilu, při ražení mechanizovaným štítem. Obsahem standardu je i vyložení tvárnic z vozů u štítu, osazení jednotlivých dílců ostění a dotlačení lisem, zapojování osvětlovacích těles a větracího zařízení, vyčištění a úklid štoly po skončení práce. Popis standardu musí vymezit průměr průřezu teoretického výrubu (TV)

Montáž odvodňovací stoky
Montáží odvodňovací stoky se rozumí osazení odvodňovací stoky z prefabrikovaných žlabů se zákrytovou deskou z betonu železového i prostého kladených do lože z betonu prostého v hornině silně zavodněné. Obsahem standardu je i zřízení odkalovací jímky do obsahu 0,3 m3 a její bednění a vybetonování, obetonování žlabů, dodatečné dolamování (zvětšování odvodňovacího kanálku pomocí trhavin), zřízení lože ze všech druhů betonů prostých (bez dodání prefabrikovaných žlabů, zákrytových desek žlabů a odkalovací jímky). Popis standardu musí vymezit délku a průřez štoly

Nosná obezdívka štol z betonu prostého vodostavebního, betonu prostého, betonu prostého vodostavebního z cementu síranovzdorného a betonu prostého z cementu síranovzdorného

Nosnou obezdívkou štol z betonu prostého vodostavebního, betonu prostého, betonu prostého vodostavebního z cementu síranovzdorného a betonu prostého z cementu síranovzdorného se rozumí nosná obezdívka štol v suché, mokré nebo silně zavodněné hornině a platí pro:
- všechny tloušťky obezdívek
- všechny způsoby ukládání litého betonu do konstrukce
- betonové konstrukce z betonové směsi z cementu portlandského, struskoportlandského a síranuvzdorného (pokud je uveden v popisu)
- pro štoly všech stupňů ražnosti, výrubních průřezů a všech směrových a spádových poměrů
a dále pak se rozumí i vstupy a výstupy štol portálem, jsou-li v prostoru do 1 m od rubu obezdívky a čela obezdívky. Obsahem standardu je i přísun betonové směsi ze vzdálenosti 50 m ve štole s potřebným přemísťováním nájezdních ramp, vysypání směsi do míchačky a její domíchání, přehoz směsi do bednění ručně nebo přemístění čerpadlem, zhutnění směsi v bednění ručně nebo strojně vibrátory, čerpání vody a očištění výrubu tlakovou vodou nebo kartáči, obsluha, údržba a čištění dopravních prostředků, míchačky, čerpadla a ostatních zařízení, posun a usazování vozů během betonáže, včetně nezbytného čekání na vozy a lokomotivu, nasazení vypadlých vozů. Popis standardu musí vymezit délku štoly, zatřídění horniny podle míry zavodnění, druh a třídu (zn.) betonu.

Výplň z betonu prostého nebo prostého z cementu síranovzdorného
Výplní z betonu prostého nebo prostého z cementu síranovzdorného se rozumí výplň za rubem pažnic, opěr, stropu, dna, výplň dutin nezaviněného nadměrného výrubu u štol všech stupňů ražnosti, výrubních průřezů a všech směrových a spádových poměrů v hornině suché, mokré nebo silně zavodněné. Obsahem standardu je i přísun betonové směsi ze vzdálenosti 50 m důlními vozíky, japonkami nebo kolečky, vyložení na plato nebo do čerpadla, přesun směsi za obezdívku nebo za pažnice, obsluha, údržba a čištění dopravních prostředků, míchačky, čerpadla a ostatních zařízení. Popis standardu musí vymezit délku štoly, zatřídění horniny podle míry zavodnění, druh a třídu (zn.) betonu.

Betonáž dna štoly z betonu prostého vodostavebního nebo z betonu prostého vodostavebního z cementu síranovzdorného
Betonáží dna štoly se rozumí betonáž dna štoly z betonu prostého vodostavebního nebo z betonu prostého vodostavebního z cementu síranovzdorného a platí pro všechny stupně ražnosti, míry zavodnění a délky štoly. Obsahem standardu je i napojení vodovodních a vzduchových hadic k vodovodním a vzduchovým zdrojům, vyčištění dna štoly s naložením sutě do vozů důlní dráhy s přesunem do 50 m, odměření a vyznačení výškových bodů, osazení a obetonování betonových kvádrů pro zajištění polohy šablon, přísun betonové směsi vozíky důlní dráhy, složení a její rozprostření po vrstvách, zhutnění ručními nebo pneumatickými pěchy, urovnání a vytvarování povrchu kynety pomocí šablon do předepsaného tvaru a uhlazení dřevěnými hladítky, potřebný přesun a manipulace s bednícími prvky podle postupu betonáže. Popis standardu musí vymezit druh a třídu betonu.

Nosná obezdívka štol z betonu železového vodostavebního, betonu železového, betonu železového vodostavebního z cementu síranovzdorného a betonu železového z cementu síranovzdorného
Nosnou obezdívkou štol z betonu železového vodostavebního, betonu železového, betonu železového vodostavebního z cementu síranovzdorného a betonu železového z cementu síranovzdorného se rozumí nosná obezdívka štol v suché, mokré nebo silně zavodněné hornině v nichž výztuž přesahuje 15 kg/m2 betonu, přičemž se nepřihlíží ke druhu, hustotě a funkci (statické nebo konstrukční) výztuže a platí pro:
- všechny tloušťky obezdívek
- všechny způsoby ukládání litého betonu do konstrukce
- betonové konstrukce z betonové směsi z cementu portlandského, struskoportlandského a síranuvzdorného (pokud je uveden v popisu)
- pro štoly všech stupňů ražnosti, výrubních průřezů a všech směrových a spádových poměrů
a dále pak se rozumí i vstupy a výstupy štol portálem, jsou-li v prostoru do 1 m od rubu obezdívky a čela obezdívky. Obsahem standardu je i přísun betonové směsi ze vzdálenosti 50 m ve štole s potřebným přemísťováním nájezdních ramp, vysypání směsi do míchačky a její domíchání, přehoz směsi do bednění ručně nebo přemístění čerpadlem, zhutnění směsi v bednění ručně nebo strojně vibrátory, čerpání vody a očištění výrubu tlakovou vodou nebo kartáči, obsluha, údržba a čištění dopravních prostředků, míchačky, čerpadla a ostatních zařízení, posun a usazování vozů během betonáže, včetně nezbytného čekání na vozy a lokomotivu, nasazení vypadlých vozů. Popis standardu musí vymezit délku štoly, zatřídění horniny podle míry zavodnění, druh a třídu (zn.) betonu.

Zajištění výrubu štol stříkaným betonem
Zajištěním výrubu štol stříkaným betonem se rozumí vyplnění trvalého nadměrného výrubu štol s předepsaným povrchem líce tj. nekopírujícím tvar výrubu a u štol s obezdívkou ze stříkaného betonu s výztuží v hornině suché nebo mokré, z cementu portlandského (struskoportlandského) nebo síranovzdorného a platí pro všechny tloušťky obezdívek štol všech výrubních průřezů, stupňů ražnosti a všech směrových a spádových poměrů. Obsahem standardu je i omytí plochy výrubu štoly tlakovou vodou, přesun betonové směsi důlními vozíky ze vzdálenosti 50 m, vysypání směsi do čerpadla nebo omítačky, stříkání směsi po vrstvách na skalní podklad, postřik poslední vrstvy hotového betonu vodou, odklizení odpadu betonové směsi, obsluha, údržba a čištění dopravních prostředků, míchačky, čerpadla a ostatních zařízení, posun a osazování soupravy během zajišťování výrubu, nezbytného čekání na vozy a lokomotivu a nasazení vypadlých vozů. Popis standardu musí vymezit délku štoly, druh a třídu betonu a druh případných svařovaných sítí.

Zřízení a odstranění bednění nosných obezdívek štol
Bedněním a odbedněním nosných obezdívek štol se rozumí bednění a odbednění líce betonových nebo železobetonových nosných obezdívek štol z prken nebo z bednění ocelového, posuvného v hornině suché, mokré nebo silně zavodněné. Obsahem standardu je i montáž a demontáž bednění včetně potřebných úprav, potřebných přesunů, pomocného lešení a nátěru emulzí proti přilnavosti. Popis standardu musí vymezit délku štoly, zatřídění horniny podle míry zavodnění a druh bednění.

Výztuž nosné obezdívky štol z betonářské oceli
Výztuží nosné obezdívky štol z betonářské oceli se rozumí výztuž obezdívky jakéhokoliv průřezu štoly, tloušťky obezdívek a stupně ražnosti v hornině suché, mokré nebo silně zavodněné z tyčové betonářské oceli. Obsahem standardu je i příprava výztuže, uložení výztuže do konstrukce, polohové zajištění výztuže vázacím drátem, bodové svařování výztuže nahrazující vázání drátem, pomocný matriál např. jednoduché věšáky, podložky, skoby, příchytné kotvičky apod. včetně jejich případného osazení do vývrtů a zabetonování, vyvrtání otvorů v bocích stropu a výrubu. Popis standardu musí vymezit druh, materiál, průměr a tvar výztuže.

Výztuž stříkaného betonu ocelovou svařovanou sítí
Výztuží stříkaného betonu svařovanou sítí se rozumí výztuž stříkaného betonu jakéhokoliv průřezu štoly, tloušťky obezdívek a stupně ražnosti v hornině suché nebo mokré svařovanou sítí. Obsahem standardu je i dodání svařovaných sítí ve svitcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání, uložení, vrtání otvorů pro příchytné kotvičky jejich dodání, osazení a zalití cementovou maltou a ostatní drobný materiál v projektu neuváděný. Popis standardu musí vymezit délku štoly a zatřídění horniny podle míry zavodnění.

Montáž a zatlačení ostění štol ze železobetonových trub zatlačovací soupravou v hornině I. a II. stupně ražnosti suché i mokré délky štoly do 100 m
Montáží a zatlačením ostění štol ze železobetonových trub se rozumí montáž a zatlačení ostění štoly ze startovacího zařízení nebo jámy jedním směrem a to i část ostění přesahující ze štoly do šachty nebo jámy. Obsahem standardu je i osazení a odstranění prefabrikované stěny pro roznášení reakce protlačovacího zařízení, osazení a odstranění, montáž a demontáž výškové a směrové vyrovnávací protlačovací soupravy, příprava trub, vlastní provádění protlaků v horninách do tř.II se spojováním a utěsněním trub, v případě potřeby mazací injektáž, těžba horniny z protlačovaného potrubí, vodorovné přemístění do montážní jámy a svislé přemístění z montážní jámy, vyčištění štoly po dokončení prací. Popis standardu musí vymezit průměr průřezu teoretického výrubu (TV)

Montáž ostění štol ukladačem z prefabrikovaných Ž.B. segmentů v hornině I. a II. stupně
Montáží ostění štol ukladačem z prefabrikovaných Ž.B. segmentů v hornině I. a II. stupně se rozumí montáž ostění štol všech rozměrů pro profil kruhový montovaný zplna nebo z části o průřezu TV přes 6 do 12 m. Obsahem standardu je přísun jednotlivých dílců ostění a spojovacího materiálu, měřičské práce a soustavné vyrovnávání erektoru do směru a výšky, podbetonování dílců dna, montáž spodní části prstence, usazení a smontování bočních a stropních dílů, zástřik spodních dílců, očištění prstence a úklid pracoviště

Montáž vnitřní obezdívky z keramických a laminátových segmentů a z keramických pásků
Montáží vnitřní obezdívky se rozumí montáž vnitřní obezdívky dolní poloviny z keramických segmentů, obklad keramickými pásky a obezdívka horní poloviny laminátovými segmenty.  Obsahem standardu je i vyložení tvárnic z vozů u štítu, rozprostření maltového lože, osazení jednotlivých dílců, spárování, tmelení horních segmentů epoxidovou pryskyřicí vyčištění a úklid štoly po skončení práce

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu. Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace
Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace v pracovním prostoru s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže v tomto rozsahu
825-2 Objekty podzemní – štoly a šachty: 50 m od čelby při ražbě, 25 m na obě strany od těžiště pracovního prostoru při provádění ostatních prací. Vnitrostaveništní přemístění hmot nad rozsah vzdálenosti technologické manipulace se oceňují položkami přesunu hmot. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Zajištění výrubu štol konstrukcemi z litého betonu a bednění a odbednění betonových nebo železobetonových nosných obezdívek štol
Nosná obezdívka štol z betonu prostého a železobetonu – klenba a opěry:
Objem nosné obezdívky kleneb se určuje v m3 jako součin plochy průřezu betonové obezdívky klenby a opěr a délky štoly. Plocha průřezu betonové obezdívky klenby a opěr se vypočte jako součin tloušťky betonové konstrukce a poloviny součtu délek vnějšího a vnitřního obvodu průřezu betonové konstrukce.U nezapažených štol se k tloušťce konstrukce předepsané projektem připočítává tloušťka pásu trvalého nezaviněného nadměrného výrubního průřezu. Vnější obvod plochy průřezu betonové konstrukce se určuje z parametrů plochy teoretického výrubního průřezu zvětšeného o trvalý nadměrný výrubní průřez. Od celkového objemu se odečítají objemy vytlačených konstrukcí(např. provizorní zajištění stříkaným betonem.

Betonáž dna štoly:
Množství měrných jednotek objemu betonové konstrukce dna štoly se určuje v m3 jako součin plochy průřezu betonové konstrukce dna štoly a délky štoly.
Plocha průřezu dna štoly se vypočítá jako součin tloušťky betonové konstrukce dna a:
a) šířky dna štoly u štol s rovným dnem
b) poloviny součtu délek vnějšího a vnitřního obvodu průřezu betonové konstrukce dna u štol se zakřiveným dnem.

K takto určeným průřezům betonové konstrukce dna štoly se připočítává plocha průřezu odvodňovacího kanálku (pokud se zabetonovává).
Od celkového objemu se odečítají objemy vytlačených konstrukcí (např. drenáž, odvodňovací stoka apod.)

Výplň z betonu prostého:
Množství měrných jednotek se určuje v m3 jako součin plochy trvalého nadměrného výrubního průřezu a délky štoly. Plocha trvalého nadměrného výrubního průřezu se vypočítá jako součin jeho tloušťky a poloviny součtu délek vnějšího a vnitřního obvodu.
Bednění a odbednění z prken
Množství měrných jednotek se určuje m2 líce bedněné obezdívky
Bednění a odbednění ocelové:
Množství měrných jednotek se určuje v m bedněné a odbedněné štoly

Zajištění výrubu štol stříkaným betonem
Zajištění výrubu štol stříkaným betonem:
Celkové množství měrných jednotek se určuje v m2 stříkané plochy jako součin obrysové křivky teoretického výrubního průřezu a délky štoly. Jestliže je stříkaný beton prováděn na provizorní výstroj (pažení), nahrazuje se obrysová křivka teoretického výrubního průřezu křivkou vnitřního líce provizorní výstroje (pažení). Vyplnění trvalého nadměrného výrubu stříkaným betonem do 50 mm tloušťky bez výztuže. Množství jednotek m2 stříkané plochy se určí stejně jako u zajištění výrubu štol stříkaným betonem zvětšených u ražeb ručních:
pro litou skálu 2x
pro I. stupeň ražnosti 3x
pro II. stupeň ražnosti 4x
v návaznosti na tloušťku pásu trvalého nadměrného výrubního průřezu.

Výztuž
Množství jednotek výztuže z betonářské oceli se určuje v t jmenovité hmotnosti. Množství měrných jednotek výztuží stříkaného betonu ocelovou svařovanou sítí se určuje v m2. Množství měrných jednotek jedné vrstvy výztuže stříkaného betonu je stejné jako množství měrných jednotek stříkaného betonu, ve které je výztuž uložena. Při vícevrstvé výztuži se každá jednotlivá vrstva oceňuje samostatně.

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE
Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
ČSN 01 3101-2 (013101) Technické výkresy. Názvosloví pro technické výkresy.Základní pojmy.Část 2
ČSN EN ISO 10209-2 (013101) Technické výkresy - Terminologie - Část 2: Metody promítání
ČSN 01 3102 (013102) Technické výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů
ČSN EN ISO 13567-1 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla
ČSN EN ISO 13567-2 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
ČSN EN ISO 6428 (013105) Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování
ČSN 01 3106 (013106) Technické výkresy. Všeobecné požadavky na technické výkresy
ČSN 01 3107 (013107) Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení
ČSN ISO 6433 (013108) Technické výkresy. Odkazy na části výrobku
ČSN 01 3402 Výkresy ve stavebnictví. Popisové pole
ČSN E NISO 9431 Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu
ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti
ČSN EN ISO 6284 Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek
ČSN 01 3406 Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech
ČSN 01 3419 (013419) Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3420 (013420) Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
ČSN 01 3481 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN EN ISO 3766 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4066 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Specifikace výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4172 (013481) Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Výkresy sestavy dílců
ČSN EN ISO 7437 (013481) Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců
ČSN 01 4310 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb. Společné požadavky na výkresy pozemních staveb
ČSN 73 0001-1 (730001) Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí
ČSN 73 0001-2 (730001) Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 2: Betonové konstrukce
ČSN ISO 3898 (730030) Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Označování - Základní značky
ČSN 73 0037 (730037) Zemní tlak na stavební konstrukce
ČSN ISO 1803 (730201) Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměrů - Zásady a názvosloví
ČSN 73 0202 (730202) Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení,
ČSN 73 0203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance,
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti,
ČSN 73 0210-1 (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
ČSN 73 0210-2 (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí
ČSN 73 0212-1 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení
ČSN 73 0212-3 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty
ČSN 73 0212-4 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty
ČSN 73 0212-5 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců
ČSN 73 0212-6 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka
ČSN 73 0212-7 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická regulace
ČSN ISO 7077 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů
ČSN ISO 7737 (730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů
ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních
ČSN 73 1200 (731200) Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác
ČSN 73 1201 (731201) Navrhování betonových konstrukcí
ČSN P ENV 1992-1-1 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN P ENV 1992-1-2 (731201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN P ENV 1992-1-3 (731201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Betonové dílce a montované konstrukce
ČSN P ENV 1992-1-5 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-5: Obecná pravidla. Konstrukce s nesoudržnou a vnější předpínací výztuží
ČSN P ENV 1992-1-6 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-6: Obecná pravidla. Konstrukce z prostého betonu
ČSN 73 1205 (731205) Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1208 (731208) Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů
ČSN P ENV 1992-4 (731212) Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Nádrže na kapaliny a zásobníky
ČSN P ENV 13670-1 (732400) Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
ČSN 73 8101 (738101) Lešení. Společná ustanovení
ČSN 73 8102 (738102) Pojízdná a volně stojící lešení
ČSN 73 8105 (738105) Dřevěná lešení
ČSN 73 8107 (738107) Trubková lešení
ČSN 73 8108 (738108) Podpěrná lešení
ČSN EN 74 (738109) Spojky, středící trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení z ocelových trubek. Požadavky, zkoušky
ČSN 73 8111 (738111) Pracovní a ochranná dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky
ČSN 73 8112 (738112) Pojízdná pracovní dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky
ČSN EN 1298 (738113) Pojízdná pracovní lešení - Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání

__________________________________________________________________

MATERIÁLY
Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních, přípravných a přidružených prací se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
ČSN 01 3481 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN EN ISO 3766 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4066 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Specifikace výztuže do betonu
ČSN EN 12696 (038340) Katodická ochrana oceli v betonu
ČSN 15 3110 (153110) Tkaniny kovové se čtvercovými oky
ČSN 15 3143 (153143) Tkaniny kovové rabicové se zakrouceným okrajem
ČSN 15 3158 (153158) Drátěné sítě svařované se čtvercovými oky
ČSN P ENV 10080 (421039) Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná, žebírková, betonářská ocel B 500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě
ČSN 42 5512 (425512) Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216. Rozměry
ČSN 42 5533 (425533) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 335. Rozměry
ČSN 42 5534 (425534) Tyče pro výztuž do betonu zkrucované za studena z oceli značky 10 338. Rozměry
ČSN 42 5535 (425535) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry
ČSN 42 5536 (425536) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 607. Rozměry
ČSN 42 5538 (425538) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 505. Rozměry
ČSN 42 6426 (426426) Ocelový drát tažený za studena pro kovové tkaniny, pleteniny a ostnatý drát. Technické dodací předpisy
ČSN 42 6448 (426448) Kruhové ocelové dráty pro předpínací výztuž do betonu
ČSN 44 2065 (442065) Tvárnicová výztuž banských diel. Spoločné ustanovenia
ČSN 44 2601 (442601) Důlní ocelová výztuž. Společná ustanovení
ČSN 72 1171 (721171) Stanovení hmotnosti, pórovitosti a mezerovitosti kameniva
ČSN EN 933-3 (721172) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti
ČSN EN 1097-1 (721175) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)
ČSN 72 1176 (721176) Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu
ČSN 72 1179 (721179) Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi
ČSN 72 1180 (721180) Stanovení rozlišných částic kameniva
ČSN 72 1181 (721181) Stanovení zrn různé objemové hmotnosti v kamenivu
ČSN 72 1182 (721182) Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva
ČSN EN 933-1 (721183) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti Sítový rozbor
ČSN EN 933-2 (721184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů
ČSN EN 932-1 (721185) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků
ČSN EN 932-3 (721186) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis
ČSN 72 1187 (721187) Zkoušení jemných částic pro asfaltové směsi - Zkouška ztrátou sušením
ČSN 72 1191 (721191) Zkoušení míry namrzavosti zemin
ČSN EN 932-2 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků
ČSN EN 932-5 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace
ČSN EN 932-6 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 6: Definice
opakovatelnosti a reprodukovatelnosti
ČSN EN 933-10 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost filerů (prosévání proudem vzduchu)
ČSN EN 933-4 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index
ČSN EN 933-5 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-6 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení
povrchových charakteristik - Tekutost kameniva
ČSN EN 933-7 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-8 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení
jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku
ČSN EN 933-9 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení
jemných částic - Zkouška methylenovou modří
ČSN EN 1097-10 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody
ČSN EN 1097-2 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení
ČSN EN 1097-3 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
ČSN EN 1097-4 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 4: Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru
ČSN EN 1097-5 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně
ČSN EN 1097-6 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti
ČSN EN 1097-7 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška
ČSN EN 1097-8 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti
ČSN EN 1097-9 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška
ČSN EN 1367-1 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1:
Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
ČSN EN 1367-2 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN 1367-3 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič
ČSN EN 1367-4 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4: Stanovení smršťování
ČSN EN 1367-5 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5:
Stanovení odolnosti vůči tepelným šokům
ČSN EN 1744-1 (721196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor
ČSN EN 1744-3 (721196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 3: Příprava výluhů loužením kameniva
ČSN 72 2103 (722103) Cement síranovzdorný - Složení, specifikace a kritéria shody
ČSN 72 2105 (722105) Cement - Pokyny pro uplatňování požadavků na hodnocení shody
ČSN 72 2113 (722113) Stanovení měrné hmotnosti cementu
ČSN EN 480-1 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení
ČSN EN 480-10 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů
ČSN EN 480-11 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 11: Stanovení charakteristiky vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu
ČSN EN 480-12 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách
ČSN EN 480-13 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty
ČSN EN 480-2 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 2: Stanovení doby tuhnutí
ČSN EN 480-4 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odlučování vody v betonu
ČSN EN 480-5 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 5: Stanovení kapilární absorpce
ČSN EN 480-6 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 6: Infračervená analýza
ČSN EN 480-8 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 8: Stanovení obsahu sušiny
ČSN EN 934-2 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-3 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady pro zdící malty - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-4 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-6 (722326 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků,
kontrola shody a hodnocení shody
ČSN EN 1338 (723038) Betonové dlaždice - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1339 (723039) Betonové dlaždice - Požadavky a zkušební metody
ČSN 72 3210 (723210) Betonové prefabrikáty. Betonové dlaždice
ČSN P ENV 1992-1-6 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-6: Obecná pravidla. Konstrukce z prostého betonu
ČSN 73 1205 (731205) Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN EN 12350-1 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků
ČSN EN 12350-2 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím
ČSN EN 12350-3 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe
ČSN EN 12350-4 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
ČSN EN 12350-5 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím
ČSN EN 12350-6 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost
ČSN EN 12350-7 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody
ČSN EN 12390-1 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy
ČSN EN 12390-2 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti
ČSN EN 12390-3 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles
ČSN EN 12390-4 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy
ČSN EN 12390-5 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem
zkušebních těles
ČSN EN 12390-6 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu
zkušebních těles
ČSN EN 12390-7 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu
ČSN EN 12390-8 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou
ČSN EN 12504-1 (731303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku
ČSN EN 12504-2 (731303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
ČSN P 73 1309 (731309) Použití koncepce souboru betonů při řízení výroby a kontrole shody betonu
ČSN 73 1314 (731314) Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu
ČSN 73 1317 (731317) Stanovení pevnosti betonu v tlaku
ČSN EN 1354 (731317 Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN 73 1318 (731318) Stanovení pevnosti betonu v tahu
ČSN EN 1521 (731318) Stanovení pevnosti v ohybu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN ISO 6784 (731319) Beton. Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku
ČSN 73 1320 (731320) Stanovení objemových změn betonu
ČSN 73 1322 (731322) Stanovení mrazuvzdornosti betonu
ČSN 73 1323 (731323) Stanovenie hmotnosti zložiek betónu
ČSN 73 1324 (731324) Stanovení obrusnosti betonu
ČSN 73 1326 (731326) Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
ČSN 73 1327 (731327) Stanovení sorbčních vlastností betonu
ČSN 73 1328 (731328) Stanovení soudržnosti oceli s betonem
ČSN 73 1331 (731331) Mikroskopický rozbor vzduchových pórů v betonu
ČSN 73 1332 (731332) Stanovení tuhnutí betonu
ČSN 73 1333 (731333) Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem
ČSN 73 1340 (731340) Betónové konštrukcie. Skúšanie koróznej odolnosti betónu. Všeobecné požiadavky
ČSN 73 1341 (731341) Metódy skúšania ochranných vlastností betónu proti korózii betonárskej výstuže
ČSN 73 1344 (731344) Ochrana proti korozi ve stavebnictví. Betonové konstrukce. Metody
zkoušek přilnavosti ochranných povlaků
ČSN 73 1370 (731370) Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení
ČSN 73 1371 (731371) Ultrazvuková impulzová metóda skúšania betónu
ČSN 73 1372 (731372) Rezonančná metóda skúšania betónu
ČSN 73 1373 (731373) Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
ČSN 73 1375 (731375) Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti
ČSN 73 1376 (731376) Radiografie betonových konstrukcí a dílců
ČSN 73 2011 (732011) Nedeštruktívne skúšanie betónových konštrukcií
ČSN EN 1008 (732028) Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu
ČSN P ENV 13670-1 (732400)´ Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
ČSN EN 206-1 (732403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Část 13: Měření teploty
ČSN EN 206-1 (732403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.

4. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Délka štoly se určuje v m vzdálenosti čelních ploch (portálů, šachet) měřených v ose objektu. Průřez světlý je rozměr výrubu mezi lícem dočasného nebo trvalého vystrojení (pokud v popisu cen a v poznámkách k nim není stanoveno jinak).

Průřez výrubní je projektem určený teoretický výrubní průřez štoly nebo šachty zvětšený o:
a) průřez nadměrného výrubu
b) průřez odvodňovacího kanály

Průřez výrubní nadměrný je část výrubu o níž je výrub ve svém průřezu větší než teoretický výrubní průřez. Nadměrný výrub je :
a) trvalý
b) dočasný (neplatí pro ražby nemechanizovaným a mechanizovaným štítem)
c) nahodilý (nezaviněný, zaviněný)
Průřez výrubní teoretický (dále jen „průřez TV“) je světlý průřez štoly nebo šachty zvětšený o:
a) průřez obezdívky, popř. dalších konstrukcí, tvořících souvislý pás podél obezdívky
b) průřez rubové izolace, popř. její ochrany
c) průřez korýtkové výztuže apod.
d) průřez pažení měřený ve střední vzdálenosti dvou sousedních oblouků (kruhů) výztuže

Rubanina – hornina rozpojená rubáním v pozemí. Rubání je rozpojování horniny, naložení a odvoz rubaniny. Výrub je každý prostor (dutina) uvolněný rubáním v hornině. Výrub nadměrný dočasný – meniskus (M) – je ta část nadměrného výrubu, která se (kromě trvalého nadměrného výrubu) vytváří záměrně proto, aby se získal prostor pro předpokládaný pokles stropu výrubu, způsobený tlakem v hoře během provádění konstrukcí a prací, aniž by se zmenšil prostor určený projektem pro správné provedené ostění. Přichází v úvahu převážně v horninách I. II. stupně ražnosti při ražení ručním nebo ražení mechanizovaným zařízením s frézou. Objem dočasného nadměrného výrubu se určuje jako součin plochy dočasného nadměrného výrubního průřezu a délky štoly.

Průřez dočasného nadměrného výrubu je:
a) u výrubního průřezu štoly omezeného nahoře kružnicí je průřez tohoto výrubu(meniskus) omezen dole kružnicí o průměru D + 2t (kružnice omezující plochu trvale nadměrného výrubu) a nahoře kružnicí téhož průměru, jejíž střed je na svislé ose průřezu teoretického výrubu posunut směrem nahoru od středu kružnice omezující trvalý výrub o vzdálenost v (toto v se rovná 5% průměru D) Kružnice omezující meniskus je po stranách omezena tečnami ke kružnici omezující průřez trval nadměrného výrubu;
b) u výrubního průřezu lichoběžníkového nebo obdélníkového je průřez tohoto výrubu obdélník, jehož délka se rovná délce horní vodorovné strany průřezu trvale nadměrného výrubu a výška se rovná, pro světlý průřez kruhový 5 % průměru D (toto D se rovná průměru světlého průřezu zvětšeného o dvojnásobnou tloušťku ostění). U lichoběžníkových a obdélníkových světlých průřezů se rovná 5 % z projektované světlé výšky štoly, zvětšené o tloušťku ostění stropů a dna.

Výrub nadměrný nahodilý – zaviněný a nezaviněný – je veškerý nadměrný výrub přesahující souhrn nadměrného výrubu trvalého i dočasného:
a) nezaviněný nahodilý nadměrný výrub je takový výrub, k němuž při dodržení bezpečnostních a technologických předpisů dojde v důsledku odchylek od geologických a hydrogeologických podmínek(předpokladů), za nichž byla vypracována projektová dokumentace (včetně technologického postupu a organizace práce); například dochází
- k sesutí nesoudržných vrstev (včetně tzv. komínů) při přechodu z horniny do horniny s odlišnou soudržností
- k sesutí podťatých vrstev při průchodu geologickými a tektonickými poruchami, popř. skluznými útvary
b) zaviněný nahodilý nadměrný výrub je zvětšení výrubu nad rámec trvalých a dočasných výrubů ať z nedbalosti nebo neodborným provedením
Výrub nadměrný trvalý je výrub, který vzniká z toho důvodu, že nelze přesně vyrubat v hornině prostor s hladkými plochami pro rub konstrukcí(určený projektem).

Objem trvale nadměrného výrubu se určuje jako součin plochy trvalého nadměrného výrubního průřezu a délky štoly, popř. hloubky šachty. Výrubní průřez je určen rozměry výlomu celého tunelového průřezu. Zařízení startovací je zřízení startovacího prostoru (jámy, šachty, štoly, tunelu, protlaku) se zpevněním dna a opěrných stěn (zatěžovacích) konstrukcí, sloužícího k zahájení a provádění razících prací.

ZKRATKY

TV – průřez výrubní teoretický
M – meniskus (výrub nadměrný dočasný)

__________________________________________________________________

5. POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU

Pro určení standardu materiálů používaných k provedení štol je nezbytný minimální popis vyjadřující základní vlastnosti výrobků.

PRO DLAŽDICE BETONOVÉ
- druh (označení)
- značka betonu
- jakost
- tvar
- výrobní rozměry a povolené úchylky
- použití
- hmotnost
- materiál
- konstrukce
- barva
- povrchová úprava
- další vlastnosti dle ČSN 72 3210

PRO PREFABRIKOVANÉ DÍLCE (SEGMENTY), PANELY, DESKY, ŽLABY, TROUBY APOD.

- název (označení)
- rozměry (délka, šířka, výška, průměr)
- tvar
- objem
- hmotnost
- rozměrové úchylky
- úložná délka
- značka (třída) betonu
- druh a množství armovacího železa
- užitné zatížení
- Md – návrhový moment od extrémního zatížení včetně vlastní hmotnosti
- MS – návrhový moment od provozního zatížení včetně vlastní hmotnosti
- qd dov – dovolené extrémní zatížení bez vlastní hmotnosti
- qs dov – dovolené provozní zatížení bez vlastní hmotnosti
- ln – vzdálenost líců podpěr
PRO BETON
- třída betonu
- druh (beton prostý, vodostavební, železový, síranovzdorný)
- složení
- zrnitost
- druh a množství přísad
- použití
- objemová hmotnost
- pevnost v tlaku
- pevnost v tlaku při ohybu
- povrchová úprava
- mrazuvzdornost
- konsistence
- vodonepropustnost
- odolnost proti korozi vlivem karbonatace
- odolnost proti korozi vlivem chloridů
- odolnost proti chemickému působení

PRO VÝZTUŽ Z BETONÁŘSKÝCH OCELÍ

- název (označení)
- značka oceli
- jmenovitý průměr
- jmenovitá průřezová plocha
- hmotnost 1 m
- tvar tyčí

PRO SVAŘOVANÉ SÍTĚ

- označení
- velikost ok
- průměr drátu
- rozteč soustavy ok
- hmotnost
- rozměry
- povrchová úprava

PRO KAMENIVO

- druh
- třída
- účel použití
- zrnitost
- frakce
- číslo příslušné technické normy kameniva
- zvláštní požadavky

PRO BEDNĚNÍ, RÁMY OCEL, HLINÍK, DŘEVO, DESKY Z PŘEKLIŽKY

- statická únosnost
- modul trámků
- modul desek
- nosnost stojky
- tloušťka a počet vrstev u překližky
- rozměry prvku
- pro překližky pevnost v ohybu

PRO ŘEZIVO PRO BEDNĚNÍ

- druh a popis
- rozměry
- vlhkost

PRO TRHAVINY

- typ a název
- druh konzistence
- výbuchové teplo
- měrný objem plynů
- hustota masy trhavin
- detonační rychlost
- přenos detonace
- brizance
- Tranzlova zkouška
- pracovní schopnost
- objemová koncentrace energie
- použitelnost ve vodě
- obsah vody v %

PRO GUMOASFALT
- skupenství při 20°C
- použití
- barva
- zápach
- hustota při 15°C
- pH při 20°C
- bod tuhnutí
- hořlavost
- stabilita a reaktivita látky
- skladovatelnost
- chemická charakteristika

PRO LAK ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ

- skupenství při 20°C
- použití
- barva
- zápach
- hustota při 15°C
- pH při 20°C
- začátek varu
- bod vzplanutí
- bod hoření
- mezní experimentální bezpečná spára
- rozpustnost ve vodě
- teplota vznícení
- bod tekutosti
- kinetická viskozita

PRO BENTONIT

- název
- obsah montmorillonitu (%)
- vlhkost od (%)
- vlhkost do (%)
- zrnitost
- pH
- zbytek na sítě 0,063 (%)
- doba průtoku SPV 5 (s)
- obsah písku (Lysenko) (%)
- viskozita dle Marsche (s)

__________________________________________________________________

PŘÍLOHY

TŘÍDĚNÍ HORNIN PODLE RAŽNOSTI
Ražností horniny se rozumí odborně tunelářsky hodnocený souhrn vlastností hornin daných přírodou, které jsou rozhodující pro míru obtížnosti prací při těžení, pro dočasné a trvalé vystrojení výrubů pro stanovení technicky správné a hospodářsky účelné tunelovací metody při zachování maximální bezpečnosti pracujících i konečného díla.

I. stupeň ražnosti
Ražnost I. stupně mají horniny celkem pevné a soudržné, avšak vrstevnaté, rozpukané a lasovité u nichž je nestejná tvrdost jednotlivých vrstev; horniny jsou netlačivé nebo slabě tlačivé, u nichž lze předpokládat ražení bez výstroje anebo jen se zajišťovací výstrojí, ražení porubem a jako ostění užít obkladných až středně tlakových typů obezdívky. Těžení je obtížné a při vrtání zdlouhavý postup. Jsou to povětšině horniny třetí a lehčí skaliny čtvrté těžné třídy. Je-li hornina silně vodnatá, může toto ztížení způsobit přeřazení do II. stupně ražnosti,

II. stupeň ražnosti
Ražnost II. stupně mají horniny málo soudržné, tlačivé, vyžadující současně s výrubem vestavění dočasného vystrojení a ostění tlakových typů. Zpravidla lze užít jen ražby pilířové, tj. nemůže být otevřen další pás, pokud není v předešlém dokončeno ostění. Rozpojování horniny méně obtížné – většinou jen sbíjecími kladivy. Je-li hornina silně vodnatá, může být posuzována jako hornina III. stupně ražnosti.

III. stupeň ražnosti
Ražnost III. stupně mají horniny nesoudržné a zavodněné až rozbředlé, silně tlačivé, které vyžadují ve štole hnané pažení, v plných výlomech nejsilnější vystrojení a zpravidla zvláštní tunelovací způsoby; pro ostění se užívá nejsilnějších tlakových typů. Vyžaduje se velmi opatrný a odborný pracovní postup

Litá skála
Horniny 4. těžební třídy, velmi nesnadno těžitelné, u nichž je postup vrtání minimální a nadměrná spotřeba trhavin pro rozpojení hornin. Pro výlom není potřeba dočasného vystrojení (jen ochranné opatření proti náhodně uvolněným částem horniny ve stropě) a výruby mohou být ponechány bez ostění (skalní průřezy) anebo jen s obkladní obezdívkou minimální tloušťky (postřiky). Těžitelnost je velmi nesnadná, postup vrtání velmi pomalý s nadměrným tvořením prachu. Stupeň ražnosti hornin se posuzuje podle celkových vlastností horniny a zvlášť podle její těžitelnosti a možnosti vzniku a zvětšování tlaků, nikoliv podle petrografického označení horniny.

TŘÍDĚNÍ HORNIN PODLE MÍRY ZAVODNĚNÍ

1. Horniny suché tj.j buď úplně suché, nebo takové, u nichž se při výrubu zpravidla projevuje nepravidelný přítok vody tak, že se u stropu objevují nepatrné přítoky ve tvaru ojedinělých kapek v intervalu několika sekund, které netvoří stejnoměrně rozptýlené výtoky – déšť.

2. Horniny mokré (s rozptýlenými přítoky), u nichž se při výrubu objevují stejnoměrné výtoky ve stropu ve formě deště, takže je nutné, aby osazenstvo pracovalo v nepromokavých oděvech, kloboucích a botách – nebo se objevují ojedinělé soustředěné výrony (prameny) ve stropu výrubu, které je nutno svádět příčnými a postranními žlaby do odpadní stoky.

3. Horniny silně zavodněné u nichž vyvěrá voda jako hustý déšť ze stropů nebo z boků jako soustředěné vývěry pod tlakem (stříkající prameny); přítok vyžaduje kromě ochrany osazenstva nepromokavými obleky, botami a klobouky též zvláštní opatření k ochraně díla, jako stříšky, žlaby, svodnice apod.

 


   Copyright RTS, a.s.