ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   ÚVOD
   ZEMNÍ PRÁCE
   ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
   SVISLÉ KCE
      31 Zdi podpěrné 1
      31 Zdi podpěrné 2
      32 Zdi opěrné 1
      32 Zdi opěrné 2
      33 Sloupy, pilíře
      34 Stěny, příčky 1
      34 Stěny, příčky 2
      35 Stoky
      36 Štoly
      38 Kompletní kce
   VODOROVNÉ KCE
   DRÁHY, KOMUNIKACE
   OMÍTKY A VÝPLNĚ
   TRUBNÍ VEDENÍ
   DOKONČOVACÍ KCE
   IZOLACE
   ZTI
   ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
   KONSTRUKCE
   PODLAHY
   ÚPRAVY POVRCHŮ
   ZASKLÍVÁNÍ
 
 
 
 

  34 - St��ny a p������ky, ����st 1.

1. OBSAH STANDARDU

STANDARDY KONSTRUKCÍ
Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.

Řezání stěnových blokpanelů
Řezáním stěnových blokpanelů se rozumí řezání blokpanelů pórobetonových tloušťky od 200 do 300 mm. Obsahem standardu je i rozměření, orýsování, provedení řezu a TM

Montáž dílců vnitřních nosných stěn
Montáží dílců vnitřních nosných stěn se rozumí montáž vnitřních stěn osazených v konstrukci nekompletizovaných a kompletizovaných z prefabrikovaných dílců na dřevěné klíny, na ocelové destičky, na rektifikační šrouby bez maltového lože, na rektifikační šrouby do maltového lože, stěn vnitřních zavětrovacích, výplňových na dřevěné klíny a stěn panelů u ventilátorových věží. Obsahem standardu je i výškové a osové rozměření včetně vyznačení obrysů, rozprostření maltového lože, osazení dílce, zajištění dílce vzpěrami nebo rozpěrami a jejich odstranění, zajištění spár lištou a její odstranění, zmonolitnění spojů mezi dílci, odříznutí přečnívající malty, odstranění dřevěných klínů a zaomítnutí otvorů, odepnutí háků, nivelování destiček a osazení dílce na destičky, rektifikace šroubů, nasazení táhla na hlavici a zajištění maticí, zajištění táhla maticí a jeho uvolnění a přenesení do vyššího patra, montáž hlavice pro zajištění dílce a její uvolnění a přenesení do vyššího patra, uvolnění rektifikační matice, vrtání otvorů pro rektifikační šrouby a zatlučení hmoždinek, doplnění malty po povolení šroubů, přemístění montážní budky. Popis standardu musí vymezit hmotnost dílce a způsob osazení.

Beton stěn nosných, kamenem prokládaný nebo prostý
Betonem stěn nosných se rozumí se rozumí konstrukce stěn ze směsí o zpracovatelnosti vhodné i pro dopravu čerpadlem na beton nebo i pro jinou zpracovatelnost směsi, případně s použitím plastifikačních přísad na zvýšení tvárlivosti při sníženém množství cementu
Obsahem standardu je i:
- ukládání betonové směsi dopravené na místo konstrukce (např. do výkopu) nebo přímo do bednění nebo po částech (z nádob) bezprostředně u bedněné konstrukce, je-li to nezbytné, hutnění, ošetřování betonu po dobu tuhnutí (podle ČSN), kropení vybetonované konstrukce, její ochrana před počátečním vysycháním a před účinky povětrnosti, ochrana (zábrana vstupu) před mechanickým poškozením,
- vyspravení hnízd na povrchu a závad po uštípaných a ohnutých koncích stahovacích drátů, stahovacích pásků a pod.(pod omítku), odsekání betonu vytlačeného ze spár bednění, pokud přesahuje líc tloušťky postřiku pod předpokládanou omítku,
- uložení kamene,
- pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa
- vyrovnání a zahlazení povrchu pod vodorovnou izolaci.
- TM
Popis standardu musí vymezit druh a třídu betonu

Beton stěn nosných železový (bez výztuže)
Betonem stěn nosných se rozumí se rozumí konstrukce stěn nosných ze směsí o zpracovatelnosti vhodné i pro dopravu čerpadlem na beton nebo i pro jinou zpracovatelnost směsi, případně s použitím plastifikačních přísad na zvýšení tvárlivosti při sníženém množství cementu a to i dělících příček, stěn svislého nebo šikmého pláště a tahového komína ve tvaru hyperbolickém (skořepina) včetně stěnového nosníku
Obsahem standardu je i:
- ukládání betonové směsi dopravené na místo konstrukce (např. do výkopu) nebo přímo do bednění nebo po částech (z nádob) bezprostředně u bedněné konstrukce, je-li to nezbytné, hutnění, ošetřování betonu po dobu tuhnutí (podle ČSN), kropení vybetonované konstrukce, její ochrana před počátečním vysycháním a před účinky povětrnosti, ochrana (zábrana vstupu) před mechanickým poškozením,
- vyspravení hnízd na povrchu a závad po uštípaných a ohnutých koncích stahovacích drátů, stahovacích pásků a pod.(pod omítku), odsekání betonu vytlačeného ze spár bednění, pokud přesahuje líc tloušťky postřiku pod předpokládanou omítku,
- pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa
- pro stěny komínů i práce ze zavěšené pracovní lávky
- vyrovnání a zahlazení povrchu pod vodorovnou izolaci.
- TM
Popis standardu musí vymezit druh a třídu betonu

Beton lehký hutný nadzákladových zdí

Betonem lehkým se rozumí beton škvárový, perlitový, keramzitový a strskopemzový
Obsahem standardu je i:
- ukládání betonové směsi dopravené na místo konstrukce (např. do výkopu) nebo přímo do bednění nebo po částech (z nádob) bezprostředně u bedněné konstrukce, je-li to nezbytné, hutnění, ošetřování betonu po dobu tuhnutí (podle ČSN), kropení vybetonované konstrukce, její ochrana před počátečním vysycháním a před účinky povětrnosti, ochrana (zábrana vstupu) před mechanickým poškozením,
- vyspravení hnízd na povrchu a závad po uštípaných a ohnutých koncích stahovacích drátů, stahovacích pásků a pod.(pod omítku), odsekání betonu vytlačeného ze spár bednění, pokud přesahuje líc tloušťky postřiku pod předpokládanou omítku,
- pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa
- vyrovnání a zahlazení povrchu pod vodorovnou izolaci.
- TM
Popis standardu musí vymezit druh a třídu betonu

Bednění a odbednění stěn nosných
Bedněním stěn nosných se rozumí bednění stěn nosných jednostranné, oboustranné, bednění stěn a ostění zabudované typu Velox, bednění stěn tahového komína ve tvaru hyperbolickém (skořepina) oboustranně překládané včetně posuvného zařízení a bednění obvodového pláště ventilátorových chladících věží včetně ztužidel v příčkách a plášti.
- bednění ISD NOE s padesátinásobnou obratovostí, pokud velkoplošné bednění nepřichází v úvahu bednění z prken (není-li v textu položky uvedeno jiné). V případě použití jiných typů bednění nebo jiné obratovosti je třeba přistoupit k rekalkulaci ceny.
- konstrukce stěn tvořená trvale zabudovaným bedněním ze štěpkocementových desek Velox bez izolace nebo doplněných pěnovým polystyrenem
- podpěrná konstrukce lešení nepřesahující výšku 6 m; pro výpočet zatížení se uvažuje hmotnost betonu 2 750 kg/m3
Obsahem standardu je i:
- materiál v množství potřebném k dosažení tvaru konstrukcí rovinných nebo zalomených, montáž, nátěr proti přilnavosti, stažení bednění, odbednění, případné přemístění i velkoplošných dílců; demontáž, očištění,roztříštění s uložením,
- bednění a odbednění zakreslených prostupů, otvorů, ostění, rýh, výstupků, kapes a pod., popř. i nutné vyřezávání otvorů v bednění, do průřezové plochy 0,05 m2
- vzpěry výšky do 6 m pro bednění monolitických volně stojících konstrukcí svislých i šikmých do 30o od svislice
- podpěrnou konstrukci pro světlou výšku monolitické konstrukce do 4 m (s příplatkem do 6 m), pokud je uvedena v popisu ceny
- pro stěny komínů náklady na provádění prací ze zavěšené pracovní lávky a utěsnění montážních otvorů posuvného zařízení betonovou směsí
- pro bednění Velox řezání desek na požadovaný rozměr, vytvoření trvale zabudovaného bednění pomocí spon a ocelových hřebíků, úpravy desek pro osazování zárubní a okenních rámů, tvarování ztužujících pásů, věnců a překladů, pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa
- TM
Popis standardu musí vymezit umístění, požadovanou tuhost, přesnost povrchu, druh, tvar a rozměry bednění a druh (typ), tloušťku izolace a rozměry desek Velox a tloušťku budovaných stěn.

Výztuž stěn
Výztuží stěn se rozumí výztuž stěn
- z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.),
- ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev,
- výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže)
a je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti.
Obsahem standardu je i:
- dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení,
- dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení,
- ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují,
- vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění
Popis standardu musí vymezit druh, materiál, průměr a tvar výztuže.

Zábrana ve strži
Zábranou ve strži se rozumí dodávka a osazení zábran z opěr z válcovaných tyčí průřezu I, ze stěny z výřezů jehličnatých stavebních průměru do 250 mm, připevněné ke sloupkům opěr ocelovým drátem a ze záhozu na straně proti svahu do poloviny výšky stěny, s povrchem upraveným ve sklonu 1 : 1 směrem ke stěně výšky přes 0,6 do 1 m. Obsahem standardu je i vykopávka jamek pro betonové bloky, vybetonování bloků z betonu prostého B7,5 o rozměrech 500x500x500 mm pro osazení opěr z tyčí průřezu I č 18 ÷ 22 v osové vzdálenost 5 m a vybetonování bloků z betonu prostého B7,5 o rozměrech 300x300x300 mm pro osazení vzpěr z tyčí průřezu I č 10 ÷ 12 včetně osazení opěr a vzpěr, zřízení dřevěné stěny z výřezu jehličnatých a stažení ocelovým drátem ke sloupu opěr, sbírání a přesun vhodných kamenů ze vzdálenost do 50 m, zřízení záhozu

Nosné nebo spojovací svary stěnových dílců
Nosnými nebo spojovacími svary se rozumí svary při montáži dílců v ocelových konstrukcích a svařování betonářské oceli vzájemně nebo s přesahem na podložku. Obsahem standardu je i očištění svarové plochy před svařováním, kontrola dílce, vlastní svařování, očištění strusky z kráteru a kořenové vrstvy svaru, očištění poslední vrstvy svaru a okolí, zacelení konce a začátku svaru, kontrola svaru.
Popis standardu musí vymezit druh svaru.

Montáž dílců obvodových stěn
Montáží dílců obvodových stěn se rozumí montáž obvodových stěn nosných i výplňových a montáž stěnových dílců příčkových a obvodových pro budovy s montovaným skeletem a montovaných hal, osazených v konstrukci nekompletizovaných a kompletizovaných z prefabrikovaných dílců na dřevěné klíny, na ocelové destičky, na rektifikační šrouby bez maltového lože, na rektifikační šrouby do maltového lože, stěn vnitřních zavětrovacích, výplňových na dřevěné klíny a montáž dílců difuzoru ventilátorových věží. Obsahem standardu je i výškové a osové rozměření včetně vyznačení obrysů, rozprostření maltového lože, osazení dílce, zajištění dílce vzpěrami nebo rozpěrami a jejich odstranění, zajištění spár lištou a její odstranění, zmonolitnění spojů mezi dílci, odříznutí přečnívající malty, odstranění dřevěných klínů a zaomítnutí otvorů, odepnutí háků, nivelování destiček a osazení dílce na destičky, rektifikace šroubů, nasazení táhla na hlavici a zajištění maticí, zajištění táhla maticí a jeho uvolnění a přenesení do vyššího patra, montáž hlavice pro zajištění dílce a její uvolnění a přenesení do vyššího patra, uvolnění rektifikační matice, vrtání otvorů pro rektifikační šrouby a zatlučení hmoždinek, doplnění malty po povolení šroubů, přemístění montážní budky. Popis standardu musí vymezit rozměry, druh použití a hmotnost dílce a způsob osazení.

Montáž příčkových dílců z porobetonových s výztuží jednoduchou nebo dvojitou
Porobetonovým dílcem se rozumí dílec na celou výšku příčky (do výšky 3,6m), za dílec se považují i projektované přířezy o menší výšce než je výška příčky např. naddveřní, parapetní apod. Obsahem standardu je i osazení dílce, připevnění profilů pro uchycení dílců, a pro provedení otvorů nebo zhotovení přířezů i přerušení výztuže. Popis standardu musí vymezit druh, rozměry a hmotnost osazovaného dílce.

Montáž dílců obvodových stěn z lehkých betonů
Montáží dílců obvodových stěn z lehkých betonů se rozumí montáž obvodových panelů nosných i výplňových z lehkých betonů nekompletizovaných nebo kompletizovaných na klíny, ocelové desky nebo rektifikační šrouby mimo montáže dílců pórobetonových (např. Siporex).
Obsahem standardu je i výškové a osové rozměření včetně vyznačení obrysů, rozprostření maltového lože, osazení dílce, zajištění dílce vzpěrami nebo rozpěrami a jejich odstranění, zajištění spár lištou a její odstranění, zmonolitnění spojů mezi dílci, odříznutí přečnívající malty, odstranění dřevěných klínů a zaomítnutí otvorů, odepnutí háků, nivelování destiček a osazení dílce na destičky, rektifikace šroubů, nasazení táhla na hlavici a zajištění maticí, zajištění táhla maticí a jeho uvolnění a přenesení do vyššího patra, montáž hlavice pro zajištění dílce a její uvolnění a přenesení do vyššího patra, uvolnění rektifikační matice, vrtání otvorů pro rektifikační šrouby a zatlučení hmoždinek, doplnění malty po povolení šroubů, přemístění montážní budky. Popis standardu musí vymezit druh, rozměry a hmotnost osazovaného dílce.

Montáž obvodových panelů Kingspan a dílců ocelových vstupních stěn
Montáží panelů Kingspan a dílců ocelových vstupních stěn se rozumí montáž tepelně izolačních panelů pro opláštění stěn a ocelových vstupních stěn kompletizovaných na klíny.
Obsahem standardu je přesun stavebního jeřábu v prostoru montáže, zavěšení panelu na lano, zdvih a otočení jeřábu, uložení panelu na místo, odepnutí lana, signalizace jeřábníkovi, přichycení k nosné konstrukci šroubováním, vytvoření detailů a případné přistřelení ocelové stěny k obvodové konstrukci. Popis standardu musí vymezit druh, povrchovou úpravu, rozměry a hmotnost osazovaného dílce.

Montáž kompletizovaných dílců obvodových stěn z lehkých materiálů na rektifikační šrouby a montáž kompletizovaných dílců lodžiových stěn na klíny
Montáží dílců obvodových stěn z lehkých materiálů na rektifikační šrouby kompletizovaných se rozumí montáž stěn včetně tepelné izolace a izolace spár a montáží dílců lodžiových stěn se rozumí montáž dílců kompletizovaných stěn lodžiových na klíny včetně izolace spár. Obsahem standardu je i dobetonování, montáž těsnícího a izolačního materiálu spár, montáž osazovacího úhelníku, příchytné plochy a jejich přistřelení. Popis standardu musí vymezit druh, rozměry a hmotnost osazovaného dílce.

Příčky jednoduché z cihel nebo kvádrů nebo příčkovek pálených
Příčkami jednoduchými se rozumí dodávka a zdění příčky jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv MVC nebo MC maltu z cihelných kvádrů, z tvárnic (např.Porotherm, Keratherm apod.), z cihel příčně děrovaných, z cihel příčně děrovaných lícových, z lícovek (např. Klinker apod.) z cihel pálených plných nebo voštinových, z cihel lehčených plných nebo podélně děrovaných a z příčkovek pálených. Obsahem standardu je i očištění a navlhčení podkladu, rozměření a založení příčky, zdění příčky včetně maltování styčných spár, konstrukční výztuž příček tl. 65 mm, sekání cihel, provážení olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci, odříznutí vytlačené malty ze spár a pro příčky z příčkovek ještě montáž a demontáž pomocného rámu. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry cihel, tvárnic a kvádrů a tloušťku příčky.

Příčky z desek nebo tvárnic dřevocementových, pórobetonových, plynobetonových, plynosilikátových
Příčkami z desek nebo tvárnic dřevocementových, pórobetonových, plynobetonových, plynosilikátových se rozumí dodávka a montáž desek nebo tvárnic dřevocementových jako např. Velox, Durasil apod. a pórobetonových, plynosilikátových, plynobetonových jako např. Ytong, Liapor, Ypor, Siporex apod. Obsahem standardu je i rozměření, vyvážení a vyznačení příčky na stěnách, stropních konstrukcích, popř. na podlaze, nanesení malty nebo tmelu na ložnou plochu a styčnou spáru, osazení desek, připevnění desek a vzájemné spojování, ořezání desek a vynechání otvorů, ukončení příčky, případné vkládání výztuže, zapuštění příčky do stěny nebo zárubně, připevnění ke stropu, bandážování spár a TM. Popis standardu musí vymezit druh a tloušťku příček

Stěny z desek vláknitých vlnitých (např.Cembonit – náhrada za AZC)
Stěnami z desek vláknitých vlnitých se rozumí dodávka a montáž:
- stěny z desek vláknitých vlnitých obvodové svislého pláště a šikmé stříšky upevněných na dřevěné konstrukci,
- stěny tahového komína upevněné na dřevěné konstrukci (horizontály)
- stěny tahového komína upevněné na ocelové konstrukci
- stěny obvodové a příčky v železobetonové konstrukci
- stěny strojovny upevněné na ocelovou konstrukci
Obsahem standardu je i očištění drážek, rozměření a formátování desek, zalití desek asfaltem při spodní hraně bez úprav těsnění, přichycení desek pomocí vrutů a šroubů, přesun v pracovním prostoru montáže.

Stěny z desek sklolaminátových - difuzor pro ocelové chladící věže ventilátorové ? 4,5 m výšky 3,1 m
Difuzorem se rozumí 1 kus kompletního difuzoru sestaveného z osmi kusů sklolaminátových tvarových desek. Obsahem standardu je i zhotovení a usazení dveří a dodání osazení a vycentrování difuzoru

Sádrokartonové konstrukce
Sádrokartonovými konstrukcemi se rozumí sádrokartonové příčky včetně úprav pro osazení zařizovacích předmětů, sádrokartonové podhledy, úprava podkroví deskami ze sádrokartonu, obklad (předsazené stěny) ze sádrokartonových desek, obklad sloupů a trámů ze sádrokartonových desek, a podlaha ze sádrokartonových desek.

Sádrokartonové příčky

Obsahem standardu je vyměření a rozkreslení – připevnění U profilů na podlahové a stropní konstrukci – osazení C profilů v osové vzdálenosti 625 mm (v případě běžné příčky a šířce desky1250mm) – na první stranu této konstrukce přišroubovat sádrokartonové desky tak, aby jejich spodní strana byla min. 1 cm vzdálena od nivelety podlahové konstrukce, (u příčky W 116 je možno provést opláštění sádrokartonovými deskami v podélné poloze, horizontální přesazení desek je nutno provádět minimálně 400 mm, osová vzdálenost šroubů je 250 mm, u dvojitého opláštění je možný osový odstup šroubů v první vrstvě zvýšit na 750 mm, všechny srazy desek musí mít příslušnou hranu buď od výrobce či sraženy příslušným hoblíkem hrany, usazení desek je nutné tak, aby spára mezi jednotlivými deskami byla minimální, je nepřípustné provádět v kolmých osách zárubní spáru opláštění) – řezání sádrokartonových desek – osazení izolace (provedení rozvodů) – provedení druhé strany opláštění stejným způsobem s tím, že protilehlé spáry jsou vždy o profil přesazeny – armování přechodů papírovou páskou – případné osazení úchytu umyvadel W 221/222 nosnými šrouby procházejícími opláštěním, nosiče WC a bidetů W 232 nosnými šrouby procházejícími opláštěním, traverzy W 231/232 přichycené přímo na CW profily čtyřmi či osmi šrouby, nosiče instalačních rozvodů W 233 osazeného na profily CW a revizní klapky W 250 – zaspárování a zašpachtlování – pro příčky W 121 a W 122 jsou kovové profily nahrazeny dřevěnými – TM.

Sádrokartonový podhled
Obsahem standardu je rozměření a rozkreslení – připevnění na stávající stropní konstrukci pomocí drátů s okem, rychlozávěsů, přímých závěsů, případně noniusů, při stropní konstrukci ze dřeva použít na uchycení drátu šrouby do dřeva nebo rychlošrouby , při stávající konstrukci ze železobetonu použít stropní hřeby, při stropní konstrukci z jiných materiálů použít úchyty odpovídající typu provedené konstrukce – zřízení nosné konstrukce – spojení základního laťování se závěsy a provedení zkoušky rovinnosti pro D 111 šrouby do dřeva, pro D 112 křížovou nebo rohovou spojkou pro D 113 rovinnou spojkou – upevnění desek – řezání sádrokartonových desek – zaspárování a zašpachtlování – TM

Úprava podkroví K 311 deskami ze sádrokartonu s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou
Obsahem standardu je rozměření a rozkreslení – montáž laťování (případně CD profilů) – vložení izolačního materiálu a parotěsné zábrany – osazení sádrokartonových desek (u dvouvrstvého opláštění musí být oba dva typy spár vždy přesazeny tak aby nedocházelo ke vzájemnému promítnutí spár) – uchycení desek rychlošrouby (minimální vzdálenost od delší hrany desky 10 mm, od kratší či řezné hrany 15 mm) – řezání sádrokartonových desek – armování přechodů papírovou páskou – zaspárování a zašpachtlování – TM

Obklad P 111 ze sádrokartonových desek na ocelovou nebo dřevěnou
konstrukci s vloženou tepelnou izolací Orsil

Obsahem standardu je rozměření a rozkreslení – zřízení nosné konstrukce z CW a UW profilů nebo dřevěných latí – vložení izolace – přichycení sádrokartonových desek – armování přechodů papírovou páskou – zaspárování a zašpachtlování – TM

Obklad P 112 ze sádrokartonových desek lepený na zdivo
Obsahem standardu je rozměření a rozkreslení – nanesení tmele – osazení sádrokartonových desek – řezání sádrokartonových desek – armování přechodů papírovou páskou – zaspárování a zašpachtlování – TM

Obklad sloupů, trámů apod. deskami ze sádrokartonu
Obsahem standardu je rozměření a rozkreslení – zřízení nosné konstrukce – přichycení sádrokartonových desek – řezání sádrokartonových desek – armování přechodů papírovou páskou – zaspárování a zašpachtlování – TM

Podlaha ze sádrokartonových desek

Obsahem standardu je rozměření a rozkreslení – vyrovnání podkladu podsypem nebo stěrkou Knauf – položení PE fólie – položení a slepení podlahových desek – montáž obvodového izolačního pásu , spárování spojů – základní nátěr – TM

Osazení revizních dvířek do sádrokartonové konstrukce
Obsahem standardu je vytvoření otvoru v sádrokartonové příčce nebo podhledu a osazení rámu s dvířky včetně prošroubování. Popis standardu musí vymezit tloušťku a druh použitých sádrokartonových desek (GKB, GKF, GKBi,GKFi), tloušťku a druh sádrokartonových příček (W 111, W 112, W 115, W 116, W 121, W 122), druh podhledů a způsob jejich uchycení (D 111, D 112,), druh a způsob uchycení úprav podkroví sádrokartonovými deskami, druh a způsob uchycení obkladu stěn sádrokartonovými deskami (P111, P112), druh a počet stran obkladů sloupů sádrokartonovými deskami, druh (F 141, F 142) a tloušťku sádrokartonových desek pro podlahové konstrukce

Příčky jednoduché z cihel betonových a vápenopískových

Příčkami jednoduchými z cihel betonových a vápenopískových se rozumí dodávka a zdění příčky jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na MC maltu z cihel betonových nebo vápenopískových a z příčkovek betonových plných nebo dutých. Obsahem standardu je i očištění a navlhčení podkladu, rozměření a založení příčky, zdění příčky včetně maltování styčných spár, konstrukční výztuž příček tl. 65 mm, sekání cihel, provážení olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci, odříznutí vytlačené malty ze spár a pro příčky z příčkovek ještě montáž a demontáž pomocného rámu. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry cihel a tloušťku příčky.

Příčky z betonu prokládaného betonem nebo prostého
Betonem stěn a příček se rozumí konstrukce stěn a příček výplňových, pevných a ochranných přizdívek, ze směsí o zpracovatelnosti vhodné i pro dopravu čerpadlem na beton nebo i pro jinou zpracovatelnost směsi, případně s použitím plastifikačních přísad na zvýšení tvárlivosti při sníženém množství cementu
Obsahem standardu je i:
- ukládání betonové směsi dopravené na místo konstrukce přímo do bednění nebo po částech (z nádob) bezprostředně u bedněné konstrukce, je-li to nezbytné, hutnění, ošetřování betonu po dobu tuhnutí (podle ČSN), kropení vybetonované konstrukce, její ochrana před počátečním vysycháním a před účinky povětrnosti, ochrana (zábrana vstupu) před mechanickým poškozením,
- vyspravení hnízd na povrchu a závad po uštípaných a ohnutých koncích stahovacích drátů, stahovacích pásků a pod.(pod omítku), odsekání betonu vytlačeného ze spár bednění, pokud přesahuje líc tloušťky postřiku pod předpokládanou omítku,
- uložení kamene,
- pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa
- vyrovnání a zahlazení povrchu pod vodorovnou izolaci.
- TM
Popis standardu musí vymezit druh a třídu betonu.

Stěny a příčky výplňové ze železobetonu
Železobetonem stěn a příček se rozumí konstrukce stěn a příček výplňových, pevných a ochranných přizdívek, ze směsí o zpracovatelnosti vhodné i pro dopravu čerpadlem na beton nebo i pro jinou zpracovatelnost směsi, případně s použitím plastifikačních přísad na zvýšení tvárlivosti při sníženém množství cementu a to i dělících příček, stěn svislého nebo šikmého pláště a tahového komína ve tvaru hyperbolickém (skořepina) včetně stěnového nosníku
Obsahem standardu je i:
- ukládání betonové směsi dopravené na místo konstrukce přímo do bednění nebo po částech (z nádob) bezprostředně u bedněné konstrukce, je-li to nezbytné, hutnění, ošetřování betonu po dobu tuhnutí (podle ČSN), kropení vybetonované konstrukce, její ochrana před počátečním vysycháním a před účinky povětrnosti, ochrana (zábrana vstupu) před mechanickým poškozením,
- vyspravení hnízd na povrchu a závad po uštípaných a ohnutých koncích stahovacích drátů, stahovacích pásků a pod.(pod omítku), odsekání betonu vytlačeného ze spár bednění, pokud přesahuje líc tloušťky postřiku pod předpokládanou omítku,
- pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa
- vyrovnání a zahlazení povrchu pod vodorovnou izolaci.
- TM
Popis standardu musí vymezit druh a třídu betonu

Beton lehký hutný stěn a příček
Betonem lehkým hutným stěn a příček se rozumí konstrukce stěn a příček výplňových pevných a oddělovacích z betonu škvárového, perlitového, keramzitového a struskopemzového ze směsí o zpracovatelnosti vhodné i pro dopravu čerpadlem na beton nebo i pro jinou zpracovatelnost směsi, případně s použitím plastifikačních přísad na zvýšení tvárlivosti při sníženém množství cementu a to i dělících příček, stěn svislého nebo šikmého pláště a tahového komína ve tvaru hyperbolickém (skořepina) včetně stěnového nosníku
Obsahem standardu je i:
- ukládání betonové směsi dopravené na místo konstrukce přímo do bednění nebo po částech (z nádob) bezprostředně u bedněné konstrukce, je-li to nezbytné, hutnění, ošetřování betonu po dobu tuhnutí (podle ČSN), kropení vybetonované konstrukce, její ochrana před počátečním vysycháním a před účinky povětrnosti, ochrana (zábrana vstupu) před mechanickým poškozením,
- vyspravení hnízd na povrchu a závad po uštípaných a ohnutých koncích stahovacích drátů, stahovacích pásků a pod.(pod omítku), odsekání betonu vytlačeného ze spár bednění, pokud přesahuje líc tloušťky postřiku pod předpokládanou omítku,
- pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa
- vyrovnání a zahlazení povrchu pod vodorovnou izolaci.
- TM
Popis standardu musí vymezit druh a třídu betonu

Bednění a odbednění stěn a příček výplňových
Bedněním stěn výplňových se rozumí bednění stěn výplňových jednostranné, oboustranné, bednění stěn a ostění zabudované typu Velox,
- bednění ISD NOE s padesátinásobnou obratovostí, pokud velkoplošné bednění nepřichází v úvahu bednění z prken (není-li v textu položky uvedeno jiné). V případě použití jiných typů bednění nebo jiné obratovosti je třeba přistoupit k rekalkulaci ceny.
- konstrukce stěn tvořená trvale zabudovaným bedněním ze štěpkocementových desek Velox bez izolace nebo doplněných pěnovým polystyrenem
- podpěrná konstrukce lešení nepřesahující výšku 6 m; pro výpočet zatížení se uvažuje hmotnost betonu 2 750 kg/m3
Obsahem standardu je i:
- materiál v množství potřebném k dosažení tvaru konstrukcí rovinných nebo zalomených, montáž, nátěr proti přilnavosti, stažení bednění, odbednění, případné přemístění i velkoplošných dílců; demontáž, očištění,roztříštění s uložením,
- bednění a odbednění zakreslených prostupů, otvorů, ostění, rýh, výstupků, kapes a pod., popř. i nutné vyřezávání otvorů v bednění, do průřezové plochy 0,05 m2
- vzpěry výšky do 6 m pro bednění monolitických volně stojících konstrukcí svislých i šikmých do 30o od svislice
- podpěrnou konstrukci pro světlou výšku monolitické konstrukce do 4 m (s příplatkem do 6 m), pokud je uvedena v popisu ceny
- pro bednění Velox řezání desek na požadovaný rozměr, vytvoření trvale zabudovaného bednění pomocí spon a ocelových hřebíků, úpravy desek pro osazování zárubní a okenních rámů, tvarování ztužujících pásů, věnců a překladů, pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa
- TM
Popis standardu musí vymezit umístění, požadovanou tuhost, přesnost povrchu, druh, tvar a rozměry bednění a druh (typ), tloušťku izolace a rozměry desek Velox a tloušťku budovaných stěn.

Výztuž příček
Výztuží příček se rozumí výztuž příček
- z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.),
- ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev,
- výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže).
vázaná, popř. bodově přivařená uvnitř bednění nebo kostra výztuže zhotovená mimo bednění a přemístěná do bednění jako celek a je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti.
Obsahem standardu je i:
- dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení,
- dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení,
- ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují,
- vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění
Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Příčky rabicové sádrové
Příčkami rabicovými sádrovými se rozumí zhotovení příčky sádrové včetně výztuže a oboustranné omítky štukové rovné nebo zaoblené s pletivem rabicovým pozinkovaným neb s pletivem keramickým. Obsahem standardu je i vyměření a vyznačení polohy příčky ryskami na obvodovém zdivu, stropu a podlaze, zavěšení nebo upevnění nosného pletiva ke stropu, napnutí pletiva a připevnění ke stěnám a podlaze, vyztužení pletiva ve směru svislém a vodorovném ocelovými pruty nebo úhelníky, nanesení malty v předepsané tloušťce do mezer pletiva, nanesení jádra a štukové vrchní vrstvy po obou stranách příčky. Popis standardu musí vymezit druh pletiva a tloušťku příčky

Příčka Face – Blocks
Příčkou Face – Blocks se rozumí dodávka a zdění příčky z tvarovek Face-Bloks betonových hladkých nebo štípaných. Obsahem standardu je i očištění a navlhčení podkladu, rozměření a založení příčky, zdění příčky včetně maltování styčných spár, sekání tvárnic, provážení olovnicí, odříznutí vytlačené malty ze spár, montáž a demontáž pomocného rámu. Popis standardu musí vymezit druh, rozměr a povrchovou úpravu tvarovek

Osazování dřevěných nebo ocelových stěn plných
Osazováním dřevěných nebo ocelových stěn plných se rozumí zednické osazování stěn, bez dveří nebo s dveřmi, jejichž rámy nebo trny se kotví do stropní konstrukce, u zdí po stranách a k podhledu i když nedosahují k podlaze nebo stropu (např. záchodové příčky). Obsahem standardu je i osazení na střed kóty, vypodložení, vyvážení a zajištění proti posunutí, kontrola svisla a vodorovně, zazdění úchytek cementovou maltou, hrubé očištění a TM.

Spojovací svary stěn dílců výplňových
Spojovacími svary se rozumí svary při montáži dílců v ocelových konstrukcích a svařování betonářské oceli vzájemně nebo s přesahem na podložku. Obsahem standardu je i očištění svarové plochy před svařováním, kontrola dílce, vlastní svařování, očištění strusky z kráteru a kořenové vrstvy svaru, očištění poslední vrstvy svaru a okolí, zacelení konce a začátku svaru, kontrola svaru. Popis standardu musí vymezit druh svaru.

Kotvení příček ke konstrukcím
Kotvením příček ke konstrukcím se rozumí ukotvení příček k cihelným konstrukcím nerezovými kotvami. Obsahem standardu je přistřelení nebo osazení kotvy na hmoždinky (2 ks kotvy na 1m)

Stěny dřevěné
Stěnami dřevěnými se rozumí stěny dřevěné z přířezového řeziva jakosti I a to stěny:
- svislého a šikmého pláště z prken tl. 25 mm nebo palubek kladených svisle, vodorovně nebo žaluziově zapuštěných nebo na konzolách
- tahového komína z palubek
- větrové a dělící z prken včetně nosné konstrukce
- zimní clony z prken tl. 25 mm
Obsahem standardu je i výběr materiálu, rozměření a provedení bednění, formátování, lištování, úpravy otvorů a zářezů, impregnační nátěr doprava v pracovním prostoru a u stěn větrových a dělících i zhotovení nosné konstrukce
Popis standardu musí vymezit rozměry a druh stěny a druh použitého materiálu (prkna, palubky)

Přizdívky z cihel Klinker
Přizdívkou z cihel Klinker se rozumí dodávka a zdění přizdívky obkladové z cihel Klinker Jakéhokoliv formátu. Obsahem standardu je založení rohů, rozměření rohovou latí, vyzdívání přizdívky za současné kontroly přesnosti ložné i svislé spáry vodováhou a závažím, vkládání kotevních spon při zdění, seříznutí vytlačené malty včetně úpravy líce pro spárování, spárování a TM

Montáž dílců parapetních, zábradelních a atikových ze železobetonu
Montáží dílců parapetních, zábradelních a atikových ze železobetonu se rozumí osazování dílců v konstrukci:
- parapetních do maltového lože bez ozubu nebo s ozubem
- atikových do maltového lože bez ozubu nebo na rektifikační šrouby do nebo bez maltového lože
- zábradelních
Obsahem standardu je i výškové a osové rozměření včetně vyznačení obrysů, osazení dílce a zaklínování, zajištění vzpěrami nebo rozpěrami a jejich odstranění, zajištění spáry lištou a zmonolitnění spojů svisle, odstranění klínů a zaomítání otvorů, rektifikace šroubů, uvolnění rektifikační matice, očištění varných destiček, přemístění montážní buňky, odepnutí háků, TM. Popis standardu musí vymezit druh, rozměry, způsob montáž a hmotnost dílců.

Montáž dílců parapetních a atikových z lehkých betonů
Montáží dílců parapetních, zábradelních a atikových z lehkých betonů se rozumí osazování dílců v konstrukci:
- parapetních do maltového lože bez ozubu nebo s ozubem
- atikových do maltového lože bez ozubu nebo s ozubem nebo na rektifikační šrouby do nebo bez maltového lože
- zábradelních
Obsahem standardu je i výškové a osové rozměření včetně vyznačení obrysů, osazení dílce a zaklínování, zajištění vzpěrami nebo rozpěrami a jejich odstranění, zajištění spáry lištou a zmonolitnění spojů svisle, odstranění klínů a zaomítání otvorů, rektifikace šroubů, uvolnění rektifikační matice, očištění varných destiček, přemístění montážní buňky, odepnutí háků, TM. Popis standardu musí vymezit druh, rozměry, způsob montáž a hmotnost dílců.

Zdivo plotové z tvárnic betonových štípaných a stříška plotová
Zdivem plotovým z tvárnic betonových štípaných se rozumí dodávka a zdění zdiva z betonových tvárnic s příslušným podílem tvárnic průběžných, sloupkových a koncových. Obsahem standardu je i osazení tvárnic, provážení, výplň betonem a vložení betonářské oceli a rozměření a osazení plotové stříšky. Popis standardu musí vymezit druh, rozměry, počet štípaných stran a barvu tvárnic, druh, rozměry a barvu stříšky a tloušťku zdiva

Zídky parapetní z cihel
Zídkami parapetními z cihel se rozumí dodávka a zdění zídky parapetní, atikové, schodišťové a zábradelní z cihel na jakoukoliv maltu, plné nebo prolamované (tj. s dutinami při vazbě). Obsahem standardu je i očištění a navlhčení podkladu, rozměření a založení, zdění včetně maltování styčných spár, konstrukční výztuž příček tl. 65 mm, sekání cihel, provážení olovnicí, odříznutí vytlačené malty ze spár,zatření malty na poslední vrstvě a TM. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry cihel a tloušťku zídky.

Zídky z betonu kamenem prokládaného nebo prostého
Betonem zídek se rozumí se rozumí konstrukce betonová z betonu prostého nebo prostého prokládaného kamenem zídek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních ze směsí o zpracovatelnosti vhodné i pro dopravu čerpadlem na beton nebo i pro jinou zpracovatelnost směsi, případně s použitím plastifikačních přísad na zvýšení tvárlivosti při sníženém množství cementu
Obsahem standardu je i:
- ukládání betonové směsi dopravené na místo konstrukce (např. do výkopu) nebo přímo do bednění nebo po částech (z nádob) bezprostředně u bedněné konstrukce, je-li to nezbytné, hutnění, ošetřování betonu po dobu tuhnutí (podle ČSN), kropení vybetonované konstrukce, její ochrana před počátečním vysycháním a před účinky povětrnosti, ochrana (zábrana vstupu) před mechanickým poškozením,
- vyspravení hnízd na povrchu a závad po uštípaných a ohnutých koncích stahovacích drátů, stahovacích pásků a pod.(pod omítku), odsekání betonu vytlačeného ze spár bednění, pokud přesahuje líc tloušťky postřiku pod předpokládanou omítku,
- uložení kamene,
- pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa
- vyrovnání a zahlazení povrchu pod vodorovnou izolaci.
- TM
Popis standardu musí vymezit druh a třídu betonu

Zídky ze železobetonu
Železobetonem zídek se rozumí konstrukce betonová zídek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních z betonu železového (bez výztuže) ze směsí o zpracovatelnosti vhodné i pro dopravu čerpadlem na beton nebo i pro jinou zpracovatelnost směsi, případně s použitím plastifikačních přísad na zvýšení tvárlivosti při sníženém množství cementu
Obsahem standardu je i:
- ukládání betonové směsi dopravené na místo konstrukce přímo do bednění nebo po částech (z nádob) bezprostředně u bedněné konstrukce, je-li to nezbytné, hutnění, ošetřování betonu po dobu tuhnutí (podle ČSN), kropení vybetonované konstrukce, její ochrana před počátečním vysycháním a před účinky povětrnosti, ochrana (zábrana vstupu) před mechanickým poškozením,
- vyspravení hnízd na povrchu a závad po uštípaných a ohnutých koncích stahovacích drátů, stahovacích pásků a pod.(pod omítku), odsekání betonu vytlačeného ze spár bednění, pokud přesahuje líc tloušťky postřiku pod předpokládanou omítku,
- pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa
- vyrovnání a zahlazení povrchu pod vodorovnou izolaci.
- TM
Popis standardu musí vymezit druh a třídu betonu

Beton lehký hutný parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních zídek
Betonem lehkým hutným zídek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních se rozumí konstrukce zídek z betonu škvárového, perlitového, keramzitového a struskopemzového ze směsí o zpracovatelnosti vhodné i pro dopravu čerpadlem na beton nebo i pro jinou zpracovatelnost směsi, případně s použitím plastifikačních přísad na zvýšení tvárlivosti při sníženém množství cementu
Obsahem standardu je i:
- ukládání betonové směsi dopravené na místo konstrukce přímo do bednění nebo po částech (z nádob) bezprostředně u bedněné konstrukce, je-li to nezbytné, hutnění, ošetřování betonu po dobu tuhnutí (podle ČSN), kropení vybetonované konstrukce, její ochrana před počátečním vysycháním a před účinky povětrnosti, ochrana (zábrana vstupu) před mechanickým poškozením,
- vyspravení hnízd na povrchu a závad po uštípaných a ohnutých koncích stahovacích drátů, stahovacích pásků a pod.(pod omítku), odsekání betonu vytlačeného ze spár bednění, pokud přesahuje líc tloušťky postřiku pod předpokládanou omítku,
- pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa
- vyrovnání a zahlazení povrchu pod vodorovnou izolaci.
- TM
Popis standardu musí vymezit druh a třídu betonu

Bednění a odbednění parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních zídek
Bedněním zídek se rozumí bednění parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních zídek rovných i půdorysně zalomených, vodorovných nebo stoupajících
- bednění ISD NOE s padesátinásobnou obratovostí, pokud velkoplošné bednění nepřichází v úvahu bednění z prken (není-li v textu položky uvedeno jiné). V případě použití jiných typů bednění nebo jiné obratovosti je třeba přistoupit k rekalkulaci ceny.
Obsahem standardu je i:
- materiál v množství potřebném k dosažení tvaru konstrukcí rovinných nebo zalomených, montáž, nátěr proti přilnavosti, stažení bednění, odbednění, případné přemístění i velkoplošných dílců; demontáž, očištění,roztříštění s uložením,
- bednění a odbednění zakreslených prostupů, otvorů, ostění, rýh, výstupků, kapes a pod., popř. i nutné vyřezávání otvorů v bednění, do průřezové plochy 0,05 m2
- vzpěry výšky do 6 m pro bednění monolitických volně stojících konstrukcí svislých i šikmých do 30o od svislice
- podpěrnou konstrukci pro světlou výšku monolitické konstrukce do 4 m (s příplatkem do 6 m), pokud je uvedena v popisu ceny
- TM
Popis standardu musí vymezit umístění, požadovanou tuhost, přesnost povrchu, druh, tvar a rozměry bednění a druh (typ) a tloušťku budovaných stěn.

Výztuž parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních zídek
Výztuží parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních zídek se rozumí výztuž zídek
- z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.),
- ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev,
- výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže).
vázaná, popř. bodově přivařená uvnitř bednění nebo kostra výztuže zhotovená mimo bednění a přemístěná do bednění jako celek a je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti.
Obsahem standardu je i:
- dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení,
- dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení,
- ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují,
- vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění
Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Spojovací svary stěn dílců poprsních
Spojovacími svary se rozumí svary při montáži dílců v ocelových konstrukcích a svařování betonářské oceli vzájemně nebo s přesahem na podložku. Obsahem standardu je i očištění svarové plochy před svařováním, kontrola dílce, vlastní svařování, očištění strusky z kráteru a kořenové vrstvy svaru, očištění poslední vrstvy svaru a okolí, zacelení konce a začátku svaru, kontrola svaru. Popis standardu musí vymezit druh svaru.

Obezdívka koupelnových van
Obezdívkou koupelnových van se rozumí dodání a zdění obezdívky van z jakéhokoliv druhu pálených cihel (tvárnic Ytong) a malty o tl. 65 mm. Obsahem standardu je i očištění podkladu, navlhčení podkladu a cihel vodou, obezdívka vany s dotažením příčky pod rám vany, sekání cihel, svislé provážení, očištění vany od zbytků malty a TM.

Zazdívka rýh nebo potrubí nebo nik (výklenků) nebo kapes
Zazdívkou rýh se rozumí zazdívka rýh nebo potrubí nebo nik (výklenků) nebo kapes z jakéhokoliv druhu pálených cihel na jakoukoliv maltu. Obsahem standardu je i navlhčení zdiva, sekání cihel, zazdívka rýh, pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa a TM.

Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné
Plentováním ocelových nosníků se rozumí plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu. Obsahem standardu je i postřik nosníku cementovou maltou, potřebné přisekání a máčení cihel, maltování cihel a jejich vtlačování mezi příruby nosníku, vyplňování spár maltou. Popis standardu musí vymezit výšku stojiny.

Přizdívky izolační a ochranné
Přizdívkami izolačními se rozumí dodání a zdění přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených plných nebo děrovaných a maltu MC 10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou (min. MC 10) nebo asfaltocementovou omítkou v tl. 20 mm pod izolaci. Obsahem standardu je i očištění a navlhčení podkladu, rozměření a založení, zdění včetně maltování styčných spár, konstrukční výztuž příček tl. 65 mm, sekání cihel, provážení olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci, odříznutí vytlačené malty ze spár, nahození omítky a zatření dřevěným stěradlem. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry cihel, druh omítky a tloušťku přizdívky.

Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik dřevocementovými deskami
Zaplentováním rýh se rozumí zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik dřevocementovými deskami jakékoliv tloušťky, na jakoukoliv maltu, jakéhokoliv tvaru, s překrytím rabicovým pletivem, ve stěnách nebo před stěnami jakékoliv šířky. Obsahem standardu je i navlhčení zdiva, cementový postřik, nařezání desek, nastříhání pletiva,zaplentování, pro rabicové a keramické pletivo nastříhání a osazení nosné výztuže a pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9m a pro zatížení do 1,5kPa.

Krycí vrstva z pryžových desek
Krycí vrstvou z pryžových desek se rozumí dodávka a osazení krycí vrstvy vodoizolačních asfaltových povlaků provedená z pružných pryžových desek tl. 15 mm pro stavební účely. Obsahem standardu je roztavení asfaltové hmoty povlaku plamenem a celoplošné přilepení s těsnými spárami do 3 mm

Obklad konstrukcí z desek a tvarovek nepálených
Obkladem konstrukcí z desek a tvarovek nepálených se rozumí dodávka a obklad stěn, překladů apod. z desek a tvarovek, na jakoukoliv maltu, s případným odřezáním desek. Obsahem standardu je i očištění a navlhčení podkladu, rozměření a založení, zdění včetně maltování styčných spár, sekání nebo řezání desek a tvarovek, provážení olovnicí, odříznutí vytlačené malty ze spár a pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9m a pro zatížení do 1,5kPa.
Popis standardu musí vymezit druh a rozměry desek a tvárnic a tloušťku obkladu

Přizdívky izolační z cihel betonových a vápenopískových
Přizdívkami izolačními se rozumí dodávka a zdění přizdívky izolační z cihel betonových neb vápenopískových na MC 5 až MC 10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou v tl. 20 mm pod izolaci. Obsahem standardu je i očištění a navlhčení podkladu, rozměření a založení, zdění včetně maltování styčných spár, sekání cihel, provážení olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci, odříznutí vytlačené malty ze spár, nahození omítky a zatření dřevěným stěradlem. Popis standardu musí vymezit druh a rozměry cihel a tloušťku přizdívky.

Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků výklenků a nik pletivem
Zaplentováním rýh, potrubí, válcovaných nosníků výklenků a nik se rozumí plentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu ve stěnách nebo před stěnami a pod stropy rabicovým, keramickým nebo podobným pletivem. Obsahem standardu je i vlhčení zdiva, sekání a máčení cihel, maltování cihel a jejich vtlačování do otvoru, vyplňování spár maltou, uchycení a napnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou

Izolace příček ze strusky
Izolací příček se rozumí dodávka a izolace příček proti šíření zvuku do svislé mezery dvojitých příček o tl. dutiny 60 mm ze strusky. Obsahem standardu je i příprava izolačního materiálu, nasypání mezi příčky a udusání.

Izolace příček ze škváry tříděné
Izolací příček se rozumí dodávka a izolace příček proti šíření zvuku do svislé mezery dvojitých příček o tl. dutiny 60 mm ze strusky. Obsahem standardu je i příprava izolačního materiálu, nasypání mezi příčky a udusání.

Izolace příček z popílku, perlitu a keramzitu
Izolací příček se rozumí dodávka a izolace příček proti šíření zvuku do svislé mezery dvojitých příček o tl. dutiny 60 mm ze strusky. Obsahem standardu je i příprava izolačního materiálu, nasypání mezi příčky a udusání.

Opeření svodidel
Opeřením svodidel se rozumí obklad svodidel (plavebních komor, kanálů apod.) z měkkého dřeva z půlkuláčů průměru do 350 mm, z hranolů do 350x350 mm a z ocelových štětovnic
Obsahem standardu je i rozměření, přiřezání, přichycení dřevěných půlkuláčů a hranolů pomocí šroubů a přivaření štětovnic na svodidla, impregnace dřeva, nátěr ocelových štětovnic a TM.

Izolace podél stropů a stěn rohoží
Izolací podél stropů a stěn se rozumí dodávka a osazení izolačních rohoží proti šíření zvuku
Obsahem standardu je i rozměření izolačního materiálu, nařezání izolačního materiálu, uložení izolace s přichycením a TM

Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění do svislé mezery dvojitých příček z asfaltové lepenky
Izolací do svislé mezery se rozumí izolace z asfaltové lepenky nepískované. Obsahem standardu je i rozměření izolačního materiálu, nařezání izolačního materiálu, uložení izolace s přichycením a TM

Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění pod příčky
Izolací pod příčky se rozumí dodávka a osazení izolace pod příčky
- jednoduchá složená z 10 mm tl. vrstvy malty MVC-2,5, lepenky A400/H a 10 mm vrstvy téže malty v pruzích šířky do 200 mm
- dvojitá, složená z 10 mm tl. maltového písku upraveného, z pásu asfaltového těžkého, lepenky A 400/H a 15 mm tl. vrstvy malty MVC-2,5 v pruzích šířky do 200 mm
- typová složená z 10 mm tl. upraveného maltového písku, 20 mm tl. čedičové plsti, lepenky A 400/H a 10 mm tl. vrstvy malty MVC-2,5 v pruzích šířky do 200 mm
Obsahem standardu je i rozměření izolačního materiálu, nařezání izolačního materiálu, uložení izolace s přichycením, rozprostření a urovnání maltového písku a malty a TM
Popis standardu musí určit druh a složení izolace a šířku pásů.

Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění mezi příčkami z desek z minerální plsti
Izolací mezi příčkami se rozumí dodávka a osazení izolace mezi příčkami z desek z minerálních plstí. Obsahem standardu je i rozměření izolačního materiálu, nařezání izolačního materiálu, uložení izolace s přichycením a TM. Popis standardu musí vymezit druh a tloušťku izolačních desek

Izolace proti šíření zvuku deskami dřevocementovými osazenými na maltu na stěnách cihelných, betonových nebo kamenných svislých nebo šikmých s bandáží nebo bez bandáže
Izolací proti šíření zvuku deskami dřevocementovými se rozumí dodávka a osazení desek dřevocementových na maltu na stěnách cihelných, betonových nebo kamenných svislých nebo šikmých s bandáží nebo bez bandáže. Obsahem standardu je i rozměření desek, nařezání desek, nahození malty, uložení desek s přichycením, pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa a TM
Popis standardu musí vymezit druh a tloušťku izolačních desek

Izolace proti šíření zvuku deskami dřevovláknitými pod příčky
Izolací proti šíření zvuku deskami dřevovláknitými pod příčky se rozumí dodávka a izolace pod příčky opatřená 10m tl. ochrannou vrstvou malty MVC-2,5 v pruzích do 200 mm. Obsahem standardu je i rozměření desek, nařezání desek, uložení desek s přichycením, rozprostření a zatření malty a TM. Popis standardu musí vymezit druh a tloušťku izolačních desek a šířku izolace.

Izolace proti šíření zvuku dvojitých příček polystyrénovými deskami
Izolací proti šíření zvuku dvojitých příček polystyrénovými deskami se rozumí dodávka a izolace prováděná do svislé mezery polystyrénovými deskami současně při zdění. Obsahem standardu je i rozměření desek, nařezání desek, uložení desek s přichycením a TM
Popis standardu musí vymezit tloušťku izolačních desek.

Osazení zábradlí ocelového
Osazováním zábradlí ocelového se rozumí osazení zábradlí na zdech, valech a mostech přímých nebo v oblouku včetně spojení dílců o hmotnosti do 100 kg do horní plochy římsy nebo jiné konstrukce. Obsahem standardu je i přeměření a nařezání držadel, zasunutí do otvoru, vyrovnání a dočasné upevnění, zalití betonovou směsí, přivaření madel výplní ke sloupkům

Zábradlí ze dřeva měkkého
Zábradlím ze dřeva měkkého se rozumí zábradlí na mostech silničních a lávkách výšky do 1,1 m při vzdálenosti sloupků přes 1000 do 2500 mm, hoblované bez výplně nebo s výplní, trvalé nebo dočasné. Obsahem standardu je i dodání (zhotovení) sloupků, madel, paždíků, výplní, ztužujících vzpěrek, obrubnic se sraženými hranami a spojovacího materiálu, montáž zábradlí, demontáž zábradlí dočasného a dvojnásobný ochranný nátěr proti hnilobě.

Zábradlí a zábradelní zídky ze železového betonu
Železobetonem zábradlí a zábradelních zídek se rozumí konstrukce zábradlí, zábradelních a svodidlových zídek, ze směsí o zpracovatelnosti vhodné i pro dopravu čerpadlem na beton nebo i pro jinou zpracovatelnost směsi, případně s použitím plastifikačních přísad na zvýšení tvárlivosti při sníženém množství cementu.
Obsahem standardu je i:
- ukládání betonové směsi dopravené na místo konstrukce přímo do bednění nebo po částech (z nádob) bezprostředně u bedněné konstrukce, je-li to nezbytné, hutnění, ošetřování betonu po dobu tuhnutí (podle ČSN), kropení vybetonované konstrukce, její ochrana před počátečním vysycháním a před účinky povětrnosti, ochrana (zábrana vstupu) před mechanickým poškozením,
- vyspravení hnízd na povrchu a závad po uštípaných a ohnutých koncích stahovacích drátů, stahovacích pásků a pod.(pod omítku), odsekání betonu vytlačeného ze spár bednění, pokud přesahuje líc tloušťky postřiku pod předpokládanou omítku,
- pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa
- vyrovnání a zahlazení povrchu pod vodorovnou izolaci.
- TM
Popis standardu musí vymezit druh a třídu betonu

Bednění a odbednění zábradlí a zábradelních zídek
Bedněním zábradlí a zábradelních zídek se rozumí bednění zábradlí, zábradelních a svodidlových zídek bez profilování nebo s profilováním, s půdorysem přímým, zalomeným nebo zakřiveným, plného nebo prolamovaného.
- bednění ISD NOE s padesátinásobnou obratovostí, pokud velkoplošné bednění nepřichází v úvahu bednění z prken (není-li v textu položky uvedeno jiné). V případě použití jiných typů bednění nebo jiné obratovosti je třeba přistoupit k rekalkulaci ceny.
Obsahem standardu je i:
- materiál v množství potřebném k dosažení tvaru konstrukcí rovinných nebo zalomených, montáž, nátěr proti přilnavosti, stažení bednění, odbednění, případné přemístění i velkoplošných dílců; demontáž, očištění,roztříštění s uložením,
- bednění a odbednění zakreslených prostupů, otvorů, ostění, rýh, výstupků, kapes a pod., popř. i nutné vyřezávání otvorů v bednění, do průřezové plochy 0,05 m2
- TM
Popis standardu musí vymezit umístění, požadovanou tuhost, přesnost povrchu, druh, tvar a rozměry bednění a tloušťku budovaných stěn.

Výztuž zábradlí a zábradelních zídek
Výztuží zábradlí a zábradelních zídek se rozumí výztuž zábradlí a zábradelních zídek z tyčové betonářské oceli (pruty) rovné i spirálové, nosné, nenosné (tahové, tlakové, příčné, smykové, rozdělovací apod.),
- ze svařovaných sítí včetně nutných přesahů nebo prokládaných vrstev,
- výztuž ostatní tyčová (pruty) pomocná určená pro zajištění polohy statické výztuže (kostry), jako jednoduché stoličky (stojánky), popř. věšáky z tyčí (jejichž hmotnost se započte do celkové hmotnosti výztuže).
vázaná, popř. bodově přivařená uvnitř bednění nebo kostra výztuže zhotovená mimo bednění a přemístěná do bednění jako celek a je nedílnou součástí železobetonových konstrukcí zaručující její požadované vlastnosti.
Obsahem standardu je i:
- dodání tyčové výztuže (polotovaru) nastříhané a ohýbané podle projektu a její uložení,
- dodání svařovaných sítí ve svítcích s jejich vyrovnáním do roviny, popř. dodání plošně rovných sítí, jejich stříhání a uložení,
- ostatní drobný materiál v projektu neuváděný jako jsou nekovové podložky pod výztuž i případné distanční vložky mezi výztuž a stěny bednění, ocelové pásky, popř. drát, skoby, hřeby a pod., které se v hmotnosti nevykazují,
- vázání výztuže drátem nebo přivařování (bodové svary) nahrazující vázání, popř. též vázání (bodové přivařování) tyčové výztuže do koster (armokošů) vkládaných v celku do bednění
Popis standardu musí vymezit druh, materiál a tvar výztuže.

Zdění plotových zídek nebo zídek pro popelnice a kontejnery z betonových tvárnic
Zděním plotových zídek se rozumí zdění plotových zídek nebo zídek pro popelnice a kontejnery na jakoukoliv cementovou maltu, bez spárování, z betonových ozdobných dutinových tvárnic jakýchkoliv rozměrů. Obsahem standardu je i očištění podkladu, navlhčení podkladu vodou, rozměření a založení, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic včetně mazání styčných spár maltou, půlení tvárnic, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů, pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa a TM. Popis standardu musí vymezit druh tvárnice, počet štípaných stran, rozměry, tvar a barvu tvárnice

Zdivo plotové z betonových tvárnic
Zdivem plotovým z betonových tvárnic se rozumí dodávka a zdění zdiva z betonových štípaných tvarovek např. KM-beta bez výztuže a výplně, prováděné na spáru o šířce 10 mm.
Obsahem standardu je i očištění podkladu, navlhčení podkladu vodou, rozměření a založení, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic včetně mazání styčných spár maltou, půlení tvárnic, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů, lícování zdiva, pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Popis standardu musí vymezit druh tvárnice, počet štípaných stran, rozměry, tvar a barvu tvárnice a tloušťku zdiva.

Věnec plotový z betonových tvarovek
Věncem plotovým z betonových tvarovek se rozumí dodávka a osazení betonových věncovek (např. KM-beta). U zídek výšky nad 1 m se používají věncovky s průběžnou výztuží 1xV10 kotvenou k armatuře sloupku a při výšce nad 1,6 m se používají věncovky ve výšce 1 m a v poslední řadě. Obsahem standardu je i rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení věncovky, vložení výztuže, zalití dutiny betonovou směsí, lícování, pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa a TM. Popis standardu musí vymezit druh, barvu a rozměr věncovky.

Stříška plotová z betonových tvarovek
Stříškou plotovou z betonových tvarovek se rozumí dodávka a osazení stříšky z tvarovek štípaných přírodních nebo barevných osazených na maltu nebo silikonový tmel. Obsahem standardu je i rozprostření malty nebo tmele pod ložnou plochu, osazení tvarovky, pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa a TM. Popis standardu musí vymezit druh, barvu a rozměr tvarovek.

Zdění plotových zídek nebo zídek pro popelnice a kontejnery z keramických tvarovek
Zděním plotových zídek se rozumí dodávka a zdění plotových zídek nebo zídek pro popelnice a kontejnery na jakoukoliv cementovou maltu, bez spárování, z keramických ozdobných tvárnic (např. plotovky Rapid, Apollo apod.)jakýchkoliv rozměrů na jakoukoliv cementovou maltu. Obsahem standardu je i očištění podkladu, navlhčení podkladu vodou, rozměření a založení, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic včetně mazání styčných spár maltou, půlení tvárnic, provážení hran a koutů svisle olovnicí, provážení výškových bodů, pomocné lešení o výšce podlahy do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa a TM. Popis standardu musí vymezit druh a rozměr tvarovek.

Osazení rámového oplocení
Osazením rámového oplocení se rozumí osazení oplocení na cementovou maltu min. MC-10 do zděných nebo betonových sloupků. Obsahem standardu je i rozměření – vysekání kapes – osazení rámu s vyvážením – navlhčení kapes včetně očištění – zazdění příchytů - TM. Popis standardu musí vymezit rozměry rámového oplocení

Zábradlí ocelové pro hydromeliorace lesnickotechnické
Zábradlím ocelovým se rozumí zhotovení a osazení zábradlí přímého nebo v oblouku výšky 1,10m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10 – 12 a dvou nebo tří vodorovných ocelových trubek průměru 51 mm nebo dvou vodorovných tyčí průřezu I č.8, s osazením do bloků z betonu nebo osazením do vynechaných otvorů. Obsahem standardu je i vykopání jamek, vybetonování patek, sesazení zábradlí, zasunutí do otvoru, vyrovnání a dočasné upevnění, zalití betonovou směsí, provedení nátěru a TM

Oplocení lesních kultur
Oplocením lesních kultur se rozumí dodávka, zhotovení a oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120mm bez impregnace, v osové vzdálenosti 3m výšky:
- 1,2 m s 1 madlem a 1 paždíkem z tyčoviny nebo se třemi nebo čtyřmi řadami ocelového drátu taženého průměru 3 mm,
- 1,5 m s 5 až 7 řadami ocelového drátu taženého průměru 3 mm nebo s drátěným pletivem výšky 1 m a se dvěma řadami ocelového drátu taženého, průměru 3 mm nebo tyčovým plotem výšky 1,2 m a s 1 madlem a 2 paždíky z tyčoviny
a vrata z plotových tyček výšky 1,2 a 1,5 m plochy do 2 m2 a přes 2 do 10 m2
Obsahem standardu je i rozměření a vyznačení os sloupků, osazení sloupku do stanovené polohy, provázání a zajištění proti posunutí, zasypání a zadusání nebo vylití betonem, překontrolování svislé polohy olovnicí, osazení madel a paždíků, natažení a uchycení drátů a pletiva, sestavení a uchycení tyčového plotu na sloupky, rozměření,nařezání a sestavení vrat z plotových tyček, okování a osazení vrat a TM. Popis standardu musí vymezit druh, provedení a výšku oplocení

Montáž prefabrikátů drobné architektury

Montáží prefabrikátů drobné architekt se rozumí montáž prefabrikátů o hmotnosti od 0,2 do 1,5 t. Obsahem standardu je i rozměření a vyznačená obrysu, rozprostření cementové malty, osazení prvku, odříznutí přebytečné malty a TM.

Montáž příčkových a meziokenních dílců ze železobetonu
Montáží příčkových a meziokenních dílců ze železobetonu se rozumí montáž dílců v budovách jednopodlažních nebo vícepodlažních do 52 m osazovaných v konstrukci šroubovanými spoji nebo do maltového lože. Obsahem standardu je i výškové a osové rozměření včetně vyznačení obrysů, rozprostření maltového lože včetně uložení klínů, odepnutí háků, osazení dílců, zajištění dílce vzpěrami, zajištění spáry lištou, zmonolitnění spoje, odstranění vzpěr, odstranění lišty a její očištění, odstranění dřevěných klínů a zaomítání kapes, odříznutí přečnívající malty, přemístění montážní buňky, spojení příček šroubovanými spoji a TM. Popis standardu musí vymezit rozměry a hmotnost osazovaného dílce a výšku provádění osazení.

Montáž příčkových a meziokenních dílců z lehkých betonů
Montáží příčkových a meziokenních dílců ze železobetonu se rozumí montáž dílců v budovách jednopodlažních nebo vícepodlažních do 52 m osazovaných v konstrukci šroubovanými spoji nebo do maltového lože. Obsahem standardu je i výškové a osové rozměření včetně vyznačení obrysů, rozprostření maltového lože včetně uložení klínů, odepnutí háků, osazení dílců, zajištění dílce vzpěrami, zajištění spáry lištou, zmonolitnění spoje, odstranění vzpěr, odstranění lišty a její očištění, odstranění dřevěných klínů a zaomítání kapes, odříznutí přečnívající malty, přemístění montážní buňky, spojení příček šroubovanými spoji a TM. Popis standardu musí vymezit rozměry a hmotnost osazovaného dílce a výšku provádění osazení.

Spojovací nebo nosné svary dílců ostatních svislých
Spojovacími svary se rozumí svary při montáži dílců v ocelových konstrukcích a svařování betonářské oceli vzájemně nebo s přesahem na podložku. Obsahem standardu je i očištění svarové plochy před svařováním, kontrola dílce, vlastní svařování, očištění strusky z kráteru a kořenové vrstvy svaru, očištění poslední vrstvy svaru a okolí, zacelení konce a začátku svaru, kontrola svaru. Popis standardu musí vymezit druh svaru.

__________________________________________________________________

VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN, TECHNOLOGICKÁ MANIPULACE A LEŠENÍ

Vnitrostaveništní přesun

Vnitrostaveništním přesunem se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce (práce) v rámci staveniště ze skládky po jeho zabudování.
Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah vnitrostaveništního přesunu.
Při ocenění podle popisovníku musí být vnitrostaveništní přesun součástí nabídkové ceny.

Technologická manipulace

Technologickou manipulací se rozumí veškerá manipulace s materiálem nezbytným ke zhotovení požadované konstrukce v prostoru montáže v tomto rozsahu

801-1 Běžné stavební práce konstrukcí dosud nezastropených:
a) zdiva nosná obvodová i vnitřní a výplňová obvodová vodorovně 10m, svisle 3,5m;
b) bednění vodorovně 20m, svisle 4m
c) výztuže (polotovary i sítě) vodorovně 10m, svisle 0,0m
d) betony vodorovně i svisle 0,0m;
e) prefabrikované dílce, které lze strojně osazovat před zastropením 0,0m
Běžné stavební práce konstrukcí již zastropených 801-1:
zdiva vnitřní výplňová z prvků (výrobků) na maltu a monolitická, příčky, omítky, násypy, dlažby, mazaniny, potěry, prvky ručně osazované, včetně prefabrikovaných, rámy, zárubní stěny, desky a jiné konstrukce vodorovně 10m, svisle 3.5m.

801-2 Stavební práce z prefabrikovaných dílců: technologická manipulace v pracovní zóně jeřábu.

801-5 Zvláštní stavební práce:
Věže chladící a odplynovače
a) beton železový vodorovně a svisle 0m,
b) ostatní konstrukce a práce vodorovně 20m, svisle 4m.
Nádrže a jímky
c) bednění vodorovně 20m, svisle 6m,
d) výztuž vodorovně 20m, svisle 4m,
e) beton prostý a železový vodorovně i svisle 0m,
f) omítky, podkladní vrstvy, dlažby, potěry, prvky osazované ručně (jako desky azbestocementové, rošty biologických filtrů apod.) vodorovně 10m, svisle 0m.
Věže,stožáry, zásobníky, a jámy pozemní
g) betony vodorovně a svisle 0m,
h) výztuž vodorovně 20m, svisle 0m,
i) bednění vodorovně a svisle 0m,
j) omítky vodorovně 10m, svisle 0m,
k) osazování kotevních prvků vodorovně 15m, svisle 0m.
Objekty zvláštní
a) betony vodorovně i svisle 0m
b) bednění vodorovně 20 m, svisle 4 m
c) podpěrné konstrukce vodorovně 20m, svisle 15m
d) výztuž vodorovně 10m, svisle 0m
e) práce zednické a osazovací vodorovně 10m, svisle 0m

821-1 Mosty silniční:
a) dřevěné konstrukce vodorovně 20m, svisle 4m
b) práce betonářské vodorovně 2m , svisle 0m
c) práce zednické osazovací vodorovně 10m, svisle 4m
d) práce železářské s betonářskou výztuží vodorovně 10m, svisle 0m
e) práce obedňovací vodorovně 20m, svisle 4m
f) práce s předpínací výztuží vodorovně 10m, svisle 0m
g) osazení prefabrikovaných dílců – lamel, segmentů: Technologická manipulace je dána parametry montážního zařízení. Počátkem technologické manipulace je připevnění břemena k montážnímu zařízení včetně případně nutné manipulace spojené s předložením segmentu před montážní zařízení
h) osazení prefabrikovaných dílců – ostatních v pracovní zóně jeřábu
i) podpěrná konstrukce vodorovně 20m, svisle 15m
Jestliže je v popisu ceny uvedena platnost podle výšky, jsou v cenách započteny náklady na svislou technologickou manipulaci na celou tuto výšku
Mosty železniční:
a) práce pod mostním provizoriem svisle 10 m, vodorovně okruh 20m od vnějšího líce opěry
b) osazení prefabrikovaných dílců vodorovně po celém mostě do 20m od vnějšího líce závětrné zídky
c) ostatní práce (zřízení podlahy z plechu, zřízení mostnic, a pojistných úhelníků) vodorovně po celém mostě do 20m od vnějšího líze závětrné zídky
d) ostatní viz mosty silniční

831-2 Hydromeliorace – lesnickotechnické:
Povrchové úpravy:
a) výsadby a síje – vodorovné přemístění sazenic, řízků a semen na vzdálenost do 200m; vodorovné přemístění kůlů pro upevnění sazenic na vzdálenost do 50m
b) ochrana sazenic – vodorovné přemístění na vzdálenost do 50m
c) hnojení sazenic – vodorovné přemístění na vzdálenost do 200m
Zdivo nadzákladové a nadzákladové betonové
a) betony vodorovně na vzdálenost do 3m
b) bednění vodorovně v pracovním prostoru 20 x 20m, na výšku 4m
Rovnaniny, patky, záhozy, schody a dlažby: vodorovně na vzdálenost 3m
Piloty a kůly: vodorovně na vzdálenost do 20m.
Úpravy povrchů a zábradlí ocelové : vodorovně na vzdálenost do 10m.

832-1 Hráze a úpravy na tocích: v pracovním prostoru délky 10m a výšky 3,5m
Vnitrostaveništní přemístění hmot nad rozsah vzdálenosti technologické manipulace  se oceňují položkami přesunu hmot. Popisovník nevymezuje způsob ani rozsah technologické manipulace. Při ocenění podle popisovníku musí být technologická manipulace součástí nabídkové ceny.

Lešení
Lešením se rozumí konstrukce umožňující provádění prací i nad dosažitelnou výšku. Popisovník nevymezuje druh, způsob použití, rozsah ani dobu použitého lešení. Při ocenění podle popisovníku musí být potřebné lešení součástí nabídkové ceny.

__________________________________________________________________

ZPŮSOB MĚŘENÍ

Množství měrných jednotek úpravy líce při zdění režného zdiva se určuje jako u omítek.

Množství jednotek vnitřních omítek

Množství jednotek vnitřních omítek a úprav povrchu stěn, pilířů, sloupů, stropů, samostatných trámů, průvlaků, kleneb, šedových stropů apod., se určuje v m2 rozvinuté plochy, přičemž:
a) plochy částí nepravidelných nebo zborcených lze určit přibližně podle matematických vzorců. Boční plochy prvků vystupujících před líc nebo ustupujících za líc stěny do 50 mm se do rozvinuté plochy nezapočítávají,
b) u vnitřních stěn se určuje délka stěn mezi lící konstrukcí omezujících plochu po stranách. Výška stěn se určuje od podlahy ke spodnímu líci stropního podhledu desky i u stropu s viditelnými trámy nebo náběhy, u oblých stropů k patce klenby a v místě zaklenutí až k nejvyššímu bodu proniku klenby se stěnou,
c) plocha schodišťových stěn se určuje součinem půdorysné délky obvodu schodišťové šachty a výšky měřené od podlahy nejnižšího podlaží až k podhledu nad nejvyšším ramenem (u šikmého podhledu k polovině tohoto zešikmení), přičemž se neodečítají plochy proniku schodišťových konstrukcí,
d) plocha čel stupňů se určuje součinem viditelné délky ramene a výšky stupně měřené kolmo na rovinu ramene zvětšené popř. o tloušťku podstupňové desky. Tato plocha se zahrnuje do plochy povrchu schodišťových konstrukcí, podobně též rozvinutá plocha schodnic a podhledů schodišťových ramen a podest.
Do plochy příslušných úprav povrchu se přičítá:
a) plocha omítaných komínových, ventilačních a podobných průběžných prostupů apod. jen tehdy, byl-li jejich objem při výpočtu zdiva odečítán (přes 0,1 m3 a při 0,05 m2 )průduchů
b) plocha ostění a nadpraží vnitřních nebo vnějších podle projektovaných rozměrů ostění a nadpraží k příslušné úpravě povrchu stěn. Délka ostění je dána rozměry otvoru, který se odečítá. V případě ustupujícího parapetu se stanoví zvětšená délka vnitřního ostění až k podlaze. Šířka ostění je určena projektem
c) boční plocha otvorů ve stropech k ploše stropu. Je-li však výška těchto ploch větší než 1 m, oceňují se jako úpravy povrchu stěn světlíků,
d) skutečná plocha boků a podhledů náběhů trámů a náběhů desek k ploše stropů
Od plochy příslušných úprav povrchu se odečítá:
a) neupravovaná plocha (např. obklady u výlevek, prostupy) anebo plochy proniku jinou konstrukcí ve stěnách nebo ve stropech (např. trámem, pronikem sloupu) jednotlivě větší než 0,5 m2
b) plocha otvorů dveřních a okenních vnitřních i vnějších jakékoliv velikosti z rozměrů uvedených ve výkresech; při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm

Množství jednotek vnějších omítek

Množství jednotek vnějších omítek a úprav průčelí včetně říms, arkýřů, lodžií, balkónů, markýz apod. se určuje v m2 pohledové plochy průčelí od úrovně upraveného terénu (chodníku) po horní hranu upravované římsy, přičemž boční plochy a půdorysný podhled arkýřů, lodžií, balkónů, markýz a říms se přičítají k ploše průčelí.
Do plochy příslušných úprav povrchu se přičítá:
a) plocha omítaných komínových, ventilačních a podobných průběžných průduchů, prostupů apod. jen tehdy, byl-li jejich objem při výpočtu zdiva odečítán (přes 0,1 m3 a při 0,05 m2 )
b) plocha ostění a nadpraží vnitřních nebo vnějších podle projektovaných rozměrů ostění a nadpraží k příslušné úpravě povrchu stěn. Délka ostění je dána rozměry otvoru, který se odečítá. V případě ustupujícího parapetu se stanoví zvětšená délka vnitřního ostění až k podlaze. Šířka ostění je určena projektem,
c) boční plocha otvorů ve stropech k ploše stropu. Je-li však výška těchto ploch větší než 1 m, oceňují se jako úpravy povrchu stěn světlíků,
d) skutečná plocha boků a podhledů náběhů trámů a náběhů desek k ploše stropů.
Od plochy příslušných úprav povrchu se odečítá:
a) neupravovaná plocha (např. obklady u výlevek, prostupy) anebo plochy proniku jinou konstrukcí ve stěnách nebo ve stropech (např. trámem, pronikem sloupu) jednotlivě větší než 0,5 m2,
b) plocha otvorů dveřních a okenních vnitřních i vnějších jakékoliv velikosti z rozměrů uvedených ve výkresech; při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.

Množství jednotek konstrukcí osazovaných
Množství jednotek konstrukcí osazovaných se určuje v kusech osazovaných dílců (výrobků).

Množství jednotek základového a nadzákladového zdiva
Množství jednotek základového a nadzákladového zdiva, klenbových pásů, pilířů, komínů a ventilací volně stojících, zdiva nosného, výplňového, obkladového půdního, štítového, nadstřešního, parapetního, římsového, režného a jiného zdiva se určuje v m3 objemu konstrukce.

Do objemu zdiva se započítává:
a) objem zdiva vyloženého (přečnívajícího) z líce zdiva,
b) objem klenbových nadezdívek, do svislého zdiva,
c) objem obezdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých a obezdívka ocelových nosníků a ocelových překladů. Tento objem se započítává plně bez odpočtu objemu ocelových koster nosníků.

Od objemu zdiva se odečítá:
a) objem rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik) prostupů a jiných dutin jednotlivě větší než 0,10 m3, je-li současně průřezová plocha kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě větší než 0,05 m2,
b) objem otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovený z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm,
c) objem překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových
d) objem komínových a ventilačních průduchů o průřezové ploše přes 0,05 m2

Množství jednotek betonových konstrukcí
Množství jednotek betonových konstrukcí se určuje v m3 projektovaného objemu.
Obecně platí:
a) objem částí, jejichž tvar je nepravidelný, lze určit přibližně podle matematických vzorců,
b) objem proniku dvou nebo více konstrukcí se započítává pouze jednou, a to obecně k té konstrukci, která má v místě proniku větší rozměry (tloušťka apod.). Při stejných rozměrech se objem proniku přičítá ke konstrukci podporující. U proniku konstrukcí se sloupy, pilíři, rámovými stojkami a svislými táhly se objem proniku začleňuje ke konstrukci podporované - např. hlavice hřibových stropů se začleňuje k objemu desky,
c) objem uložení, popř. vetknutí konstrukce ukládané (podporované) do konstrukce z jiného materiálu se začleňuje k objemu konstrukce ukládané,
d) pokud je dveřní otvor v příčce popř. ve stěně umístěné ve výklenku zdi větší tloušťky, oceňuje se slabší zdivo tl. do 150 mm jako příčka popř. stěna, jestliže je alespoň na jedné straně otvoru nebo nad ním vzdálenost mezi vnější hranou zárubně a zdi (překladem) větší než 150 mm. Je-li tato vzdálenost menší, oceňuje se slabší zdivo v tloušťce okolní zdi s odečtením objemu otvoru.

Do objemu betonu se započítává:
a) objem dilatačních příčných vložek; je-li dilatace vytvořena bedněnou mezerou objem
b) objem zakotvení, vázání, uložení, vetknutí do konstrukcí z jiného materiálu,
c) objem zdiva ostění 1x nebo 2x zalomeného,
d) objem částí zesilujících konstrukcí, s kterou funkčně souvisejí a současně mají určenu samostatnou cenu, např.
- žebra a zesilující pilíře zdí přečnívající z líce, do objemu zdi,
- patky a zesilující hlavice sloupů (mimo hřibové), do objemu sloupů.
- konzoly sloupů pro jeřábové dráhy, do objemu sloupů,
- náběhy průvlaků (při odklonu do 600 od vodorovné roviny) do objemu průvlaků,
- náběhy desek (při odklonu do 600 od vodorovné roviny), do objemu desek,
- okrajové nosníky skořepin do objemu skořepin.

Od objemu betonu se odečítá:
a) objem rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes, stropních kazet v podhledu, prostupů, dutin, pokud jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci, jednotlivé větší než 0,10 m3, je-li současně průřezová plocha kolmá na nejdelší rozměr jednotlivě větší než 0,05 m2
b) objem otvorů okenních, dveřních a podobných, který se určí z rozměrů předepsaných ve výkresech,
c) objem kotevních otvorů trvale otevřených (nezabetonovaných, popř. kotevních prostupů) i těch, které budou po osazení kotev zality betonem. Pro zálivku jsou určeny ceny souboru 278 31 části A 04 sborníku 801-5,
d) objem projektované podkladní vrstvy z betonu prostého obvykle tl. do 80 mm ukládané na dno výkopu k ochraně výztuže základů před znečištěním zeminou. Pro tuto vrstvu lze použít ceny určené pro mazaninu.

Od objemu betonu se neodečítá objem vložené výztuže, kotevních želez, plně zabetonovaných vodorovných i svislých válcovaných profilů I, E, U, UE nebo L vodorovných i svislých. Objem betonu a předsádkového betonu konstrukcí vodních staveb se stanoví v m3 betonu; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá. Množství měrných jednotek pro příplatek k cenám za předsádku z malty s drtí pro umělý kámen ukládanou na nebo do bednění se určuje v m2 plochy líce předsádky. Z objemu betonu monolitických konstrukcí se objem vrstvy předsádky neodečítá. Množství měrných jednotek římsy zdí a valů se určí v m3 jako součin výšky římsy, šířky opěrné zdi v hlavě včetně vyložení římsy a délky prováděné římsy.

Množství jednotek bednění
Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté bedněné plochy betonové konstrukce. Plocha bednění se určí jako součet ploch tvarově jednoduchých figur, do kterých se celá bedněná plocha rozloží. U ploch nepravidelných lze plochu určit přibližně podle matematických vzorců. U konstrukcí s obklady vloženými do bednění (izolační desky apod.) se rozměry zvětší o tloušťku tohoto obkladu. Při proniku dvou bedněných konstrukcí se určuje příslušný rozměr ke koutu (styku) obou bedněných ploch konstrukce.
Do celkové plochy bednění příslušného konstrukčního prvku se započítává:
a) plocha ostění, rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), kapes, stropních kazet v podhledu, prostupů, dutin, pokud jsou zakresleny na výkresové dokumentaci, o pohledové příp. průřezové ploše kolmé na nejdelší rozměr větší než 0,05 m2
b) plocha bednění dilatačních a pracovních spár,
c) plocha bednění výstupků betonové konstrukce.
Od plochy bednění se odečítá plocha bednění překrývající bedněné otvory, výklenky apod. jednotlivě větší než 2,5 m2.

Množství jednotek výztuže
Množství jednotek se určuje v t jmenovité hmotnosti výztuže.

Svary
Svary délky do 5 cm se pro určení počtu jednotek považují za svary délky 5 cm; svary délky přes 5 cm se měří ve skutečné délce. Výška svaru (a) a tloušťka svaru (z) se měří podle normy ČSN 73 1201 – Změna d

Množství měrných jednotek plošných konstrukcí
Množství měrných jednotek plošných konstrukcí (stěny, příčky, střechy) se určuje v m2 pohledové plochy:
a) součtem tvarově jednoduchých částí, do kterých se celá plocha rozloží
b) u konstrukcí zakřivených, nepravidelných přibližně podle matematických vzorců.

Počet měrných jednotek bednění stěn tahového komína se určuje v m2 součtu vnější a vnitřní plochy bednění. Měnou jednotkou zábran ve strži je m délky horní hrany nejvýše položeného vodorovného dřeva ve stěně.

Množství měrných jednotek stěn z desek vláknitých vlnitých se určuje:
- u stěn obvodových a příček v železobetonové konstrukci v m2 pohledové plochy (světlosti) polí rámové železobetonové konstrukce
- u stěn obvodových a šikmé stříšky, stěn tahového komína a strojovny v m2 pohledové plochy stěn

Množství měrných jednotek stěn dřevěných se určuje v m2 pohledové plochy stěn. Množství měrných jednotek izolací příček proti šíření zvuku se určuje pro každou příčku zvlášť, ve dvojité příčce dvakrát. Množství měrných jednotek zábradlí se určuje v m osové vzdálenosti krajních sloupků zábradlí.Množství měrných jednotek rámového oplocení se určuje v m délky oplocení (včetně sloupků).

__________________________________________________________________

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

KONSTRUKCE A PRÁCE

Na provádění, měření a kvalitu prací se vztahují příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců v plném znění.
Jsou to zejména:
ČSN 01 3101-2 (013101) Technické výkresy. Názvosloví pro technické výkresy.Základní pojmy.Část 2
ČSN EN ISO 10209-2 (013101) Technické výkresy - Terminologie - Část 2: Metody promítání
ČSN 01 3102 (013102) Technické výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů
ČSN EN ISO 13567-1 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla
ČSN EN ISO 13567-2 (013104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
ČSN EN ISO 6428 (013105) Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování
ČSN 01 3106 (013106) Technické výkresy. Všeobecné požadavky na technické výkresy
ČSN 01 3107 (013107) Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení
ČSN ISO 6433 (013108) Technické výkresy. Odkazy na části výrobku
ČSN 01 3402 Výkresy ve stavebnictví. Popisové pole
ČSN E NISO 9431 Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu
ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti
ČSN EN ISO 6284 Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek
ČSN 01 3406 Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech
ČSN 01 3419 (013419) Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3420 (013420) Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
ČSN EN ISO 4157-1 (013420) Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části
ČSN 01 3467 (013467) Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů
ČSN 01 3481 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN EN ISO 3766 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4066 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Specifikace výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4172 (013481) Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Výkresy sestavy dílců
ČSN EN ISO 7437 (013481) Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců
ČSN 01 3489 (013489) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí z kamene
ČSN 01 4310 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb. Společné požadavky na výkresy pozemních staveb
ČSN 05 0000 (050000) Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy
ČSN 05 0002 (050002) Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie. Základné pojmy
ČSN EN 29692 (050025) Ruční obloukové svařování, svařování v ochranných plynech a plamenové svařování - Příprava svarových ploch pro svařování oceli
ČSN 05 0610 (050610) Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov
ČSN 05 0630 (050630) Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov
ČSN 73 0001-1 (730001) Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí
ČSN 73 0001-2 (730001) Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 2: Betonové konstrukce
ČSN ISO 3898 (730030) Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Označování - Základní značky
ČSN ISO 1803 (730201) Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměrů - Zásady a názvosloví
ČSN 73 0202 (730202) Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení,
ČSN 73 0203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance,
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti,
ČSN 73 0210-1 (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
ČSN 73 0210-2 (730210) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí
ČSN 73 0212-1 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení
ČSN 73 0212-3 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty
ČSN 73 0212-4 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty
ČSN 73 0212-5 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců
ČSN 73 0212-6 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka
ČSN 73 0212-7 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická regulace
ČSN ISO 7077 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů
ČSN ISO 7737 (730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů
ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních
ČSN EN 1934 (730545) Tepelné chování budov - Stanovení tepelného odporu metodou teplé skříně při použití měřiče tepelného toku - Zdivo
ČSN 73 0821 (730821) Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 73 0822 (730822) Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot
ČSN 73 0823 (730823) Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot
ČSN EN 1364-1 (730853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny
ČSN EN 1364-2 (730853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy
ČSN EN 1365-1 (730854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny
ČSN EN 1365-2 (730854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy
ČSN EN 1365-3 (730854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky
ČSN EN 1365-4 (730854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy
ČSN 73 0855 (730855) Stanovení požární odolnosti obvodových stěn
ČSN 73 1101 (731101) Navrhování zděných konstrukcí
ČSN P ENV 1996-1-1 (731101) Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby. Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
ČSN P ENV 1996-1-2 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN P ENV 1996-1-3 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla pro pozemní stavby - Podrobná pravidla při bočním zatížení
ČSN P ENV 1996-2 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí
ČSN P ENV 1996-3 (731101) Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody a jednoduchá pravidla pro zděné konstrukce
ČSN 73 1102 (731102) Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek
ČSN 73 1103 (731103) Navrhování stěnových keramických dílců
ČSN 73 1105 (731105) Navrhování a provádění hurdiskových stropů
ČSN 73 1200 (731200) Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác
ČSN 73 1201 (731201) Navrhování betonových konstrukcí
ČSN P ENV 1992-1-1 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN P ENV 1992-1-2 (731201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN P ENV 1992-1-3 (731201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Betonové dílce a montované konstrukce
ČSN P ENV 1992-1-5 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-5: Obecná pravidla. Konstrukce s nesoudržnou a vnější předpínací výztuží
ČSN P ENV 1992-1-6 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-6: Obecná pravidla. Konstrukce z prostého betonu
ČSN 73 1202 (731202) Navrhovanie tenkostenných sieťobetónových konštrukcií
ČSN 73 1203 (731203) Navrhování konstrukcí z lehkého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1520 (731203) Prefabrikované vyztužené dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN P ENV 1992-1-4 (731203) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-4: Obecná pravidla. Hutný beton s pórovitým kamenivem
ČSN 73 1204 (731204) Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou směrech
ČSN 73 1205 (731205) Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1206 (731206) Spřažené ocelobetonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1208 (731208) Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů
ČSN P ENV 1992-3 (731210) Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Betonové základy
ČSN 73 1211 (731211) Navrhování betonových konstrukcí panelových budov
ČSN P ENV 1992-4 (731212) Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Nádrže na kapaliny a zásobníky
ČSN 73 1230 (731230) Navrhování betonových konstrukcí pro zvýšené a vyšší teploty
ČSN 73 2310 (732310) Provádění zděných konstrukcí
ČSN EN 1052-1 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1052-2 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 1052-3 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku
ČSN EN 1052-4 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 4: Stanovení pevnosti ve smyku zdiva s hydroizolací
ČSN P ENV 13670-1 (732400) Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
ČSN 73 2401 (732401) Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN EN 206-1 (732403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN 73 2412 (732412) Provádění a kontrola pórobetonových konstrukcí
ČSN 73 2430 (732430) Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu
ČSN 73 2480 (732480) Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí
ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu
ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
ČSN 73 2580 Zkouška prostupu vodních par povrchovou úpravou stavebních konstrukcí
ČSN 73 2581 Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním změnám
ČSN 73 2582 Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním změnám
ČSN 73 3251 (733251) Navrhování konstrukcí z kamene
ČSN 73 6503 (736503) Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem
ČSN 73 6506 (736506) Zatížení vodohospodářských staveb ledem
ČSN 73 6516 (736516) Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Přehrady
ČSN 73 6524 (736524) Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Funkční objekty a zařízení hydrotechnických staveb
ČSN 73 6530 (736530) Vodní hospodářství. Názvosloví hydrologie
ČSN 73 6532 (736532) Vodní hospodářství. Názvosloví hydrogeologie
ČSN 73 6814 (736814) Navrhování přehrad. Hlavní parametry a vybavení
ČSN 73 6815 (736815) Vodohospodářská řešení vodních nádrží
ČSN 73 8101 (738101) Lešení. Společná ustanovení
ČSN 73 8102 (738102) Pojízdná a volně stojící lešení
ČSN 73 8105 (738105) Dřevěná lešení
ČSN 73 8107 (738107) Trubková lešení
ČSN 73 8108 (738108) Podpěrná lešení
ČSN EN 74 (738109) Spojky, středící trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení z ocelových trubek. Požadavky, zkoušky
ČSN 73 8111 (738111) Pracovní a ochranná dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky
ČSN 73 8112 (738112) Pojízdná pracovní dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky
ČSN EN 1298 (738113) Pojízdná pracovní lešení - Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání

__________________________________________________________________

MATERIÁLY

Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletních, přípravných a přidružených prací se vztahují příslušné certifikáty jakosti ISO a dále zejména:
ČSN 01 3481 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN EN ISO 3766 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
ČSN EN ISO 4066 (013481) Výkresy stavebních konstrukcí - Specifikace výztuže do betonu
ČSN EN 12696 (038340) Katodická ochrana oceli v betonu
ČSN 05 1130 (051130) Svařování. Mechanické zkoušky svarových spojů tyčí pro výztuž do betonu
ČSN 05 1131 (051131) Svařování. Zkouška tahem tyčí pro výztuž se svarovými spoji
ČSN 05 1132 (051132) Svařování. Zkouška lámavosti tyčí pro výztuž ve svarovém spoji
ČSN 05 1133 (051133) Svařování. Zkouška pevnosti ve smyku bodových svarů tyčí pro výztuž
ČSN 05 1317 (051317) Svařování. Zkoušení a hodnocení svařitelnosti ocelových tyčí pro výztuž do betonu
ČSN 15 3110 (153110) Tkaniny kovové se čtvercovými oky
ČSN 15 3143 (153143) Tkaniny kovové rabicové se zakrouceným okrajem
ČSN 15 3158 (153158) Drátěné sítě svařované se čtvercovými oky
ČSN EN 10163-1 (420016) Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 10163-3 (420018) Dodací podmínky pro jakost povrchu ocelových výrobků válcovaných za tepla. Plechy, široká ocel a tyče tvarové. Část 3: Tyče tvarové
ČSN 42 0138 (420138) Tyče a široká ocel válcované za tepla z ocelí tříd 10 a 11. Technické dodací předpisy
ČSN 42 0139 (420139) Tyče pro výztuž do betonu. Technické dodací předpisy
ČSN 42 0355 (420355) Zkoušení kovů. Zkouška relaxace předpínacích výztuží za normální teploty
ČSN EN ISO 15630-1 (420365) Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcované dráty a dráty tažené pro výztuž
ČSN EN ISO 15630-2 (420366) Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované výrobky
ČSN EN ISO 15630-3 (420367) Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání
ČSN P ENV 10080 (421039) Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná, žebírková, betonářská ocel B 500 - Technické dodací podmínky pro tyče, svitky a svařované sítě
ČSN EN 10162 (421053) Tvarová ocel válcovaná za studena - Technické dodací podmínky - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
ČSN 42 5512 (425512) Tyče kruhové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 216. Rozměry
ČSN 42 5533 (425533) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 335. Rozměry
ČSN 42 5534 (425534) Tyče pro výztuž do betonu zkrucované za studena z oceli značky 10 338. Rozměry
ČSN 42 5535 (425535) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 425. Rozměry
ČSN 42 5536 (425536) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 607. Rozměry
ČSN 42 5538 (425538) Tyče žebírkové pro výztuž do betonu z oceli značky 10 505. Rozměry
ČSN 42 5641 (425641) Tyče korýtkového průřezu K pro důlní ocelovou výztuž - lehká řada. Rozměry
ČSN 42 6426 (426426) Ocelový drát tažený za studena pro kovové tkaniny, pleteniny a ostnatý drát. Technické dodací předpisy
ČSN 42 6448 (426448) Kruhové ocelové dráty pro předpínací výztuž do betonu
ČSN EN 14205 (721135) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tvrdosti podle Knoopa
ČSN EN 14147 (721136) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením slané mlhy
ČSN EN 13373 (721137) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických charakteristik výrobků
ČSN EN 14066 (721138) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku
ČSN EN 13919 (721139) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením SO2 při zvýšené vlhkosti
ČSN EN 14231 (721140) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla
ČSN EN 1925 (721141) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele nasákavosti vodou působením vzlínavosti
ČSN EN 1926 (721142) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1936 (721143) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti
ČSN EN 12370 (721144) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti krystalizaci solí
ČSN EN 12372 (721145) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení
ČSN EN 12407 (721146) Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor
ČSN EN 12371 (721147) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení mrazuvzdornosti
ČSN EN 13161 (721148) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při konstantním momentu
ČSN EN 13755 (721149) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku
ČSN EN 13364 (721150) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tržného zatížení v otvoru pro kolík
ČSN 72 1151 (721151) Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení
ČSN 72 1152 (721152) Odběr vzorků přírodního stavebního kamene
ČSN 72 1153 (721153) Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene
ČSN 72 1158 (721158) Stanovení obrusnosti přírodního stavebního kamene podle Böhma
ČSN 72 1159 (721159) Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu povětrnosti
ČSN 72 1160 (721160) Stanovenie alkalickej rozpínavosti prírodného stavebného uhličitanového kameňa
ČSN 72 1162 (721162) Stanovenie odolnosti prírodného stavebného kameňa proti silicifikácii
ČSN 72 1165 (721165) Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku přírodního stavebního kamene
ČSN 72 1166 (721166) Stanovení rychlosti šíření ultrazvukových vln v přírodním stavebním kameni
ČSN 72 1167 (721167) Stanovení tvrdosti přírodního stavebního kamene podle Vickerse
ČSN 72 1171 (721171) Stanovení hmotnosti, pórovitosti a mezerovitosti kameniva
ČSN EN 933-3 (721172) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti
ČSN EN 1097-1 (721175) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)
ČSN 72 1176 (721176) Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu
ČSN 72 1179 (721179) Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi
ČSN 72 1180 (721180) Stanovení rozlišných částic kameniva
ČSN 72 1181 (721181) Stanovení zrn různé objemové hmotnosti v kamenivu
ČSN 72 1182 (721182) Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva
ČSN EN 933-1 (721183) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti Sítový rozbor
ČSN EN 933-2 (721184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů
ČSN EN 932-1 (721185) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků
ČSN EN 932-3 (721186) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis
ČSN 72 1187 (721187) Zkoušení jemných částic pro asfaltové směsi - Zkouška ztrátou sušením
ČSN 72 1191 (721191) Zkoušení míry namrzavosti zemin
ČSN EN 932-2 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků
ČSN EN 932-5 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace
ČSN EN 932-6 (721192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 6: Definice
opakovatelnosti a reprodukovatelnosti
ČSN EN 933-10 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost filerů (prosévání proudem vzduchu)
ČSN EN 933-4 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index
ČSN EN 933-5 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-6 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení
povrchových charakteristik - Tekutost kameniva
ČSN EN 933-7 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu
ČSN EN 933-8 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení
jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku
ČSN EN 933-9 (721193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení
jemných částic - Zkouška methylenovou modří
ČSN EN 1097-10 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody
ČSN EN 1097-2 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení
ČSN EN 1097-3 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva
ČSN EN 1097-4 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 4:
Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru
ČSN EN 1097-5 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně
ČSN EN 1097-6 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti
ČSN EN 1097-7 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška
ČSN EN 1097-8 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti
ČSN EN 1097-9 (721194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška
ČSN EN 1367-1 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1:
Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
ČSN EN 1367-2 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým
ČSN EN 1367-3 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič
ČSN EN 1367-4 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4:
Stanovení smršťování
ČSN EN 1367-5 (721195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5:
Stanovení odolnosti vůči tepelným šokům
ČSN EN 1744-1 (721196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor
ČSN EN 1744-3 (721196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 3: Příprava výluhů loužením kameniva
ČSN EN 13179-1 (721197) Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička
ČSN EN 13179-2 (721197) Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 2: Asfaltové číslo
ČSN 72 1200 (721200) Křemenné písky. Základní technické požadavky
ČSN 72 1206 (721206) Sádrovec a anhydrit jako přísada do cementu
ČSN 72 1208 (721208) Zkušební písky SP a N II
ČSN EN 12440 (721401) Přírodní kámen – Pojmenování
ČSN EN 12670 (721402) Přírodní kámen – Terminologie
ČSN EN 1467 (721410) Přírodní kámen - Neopracované bloky – Požadavky
ČSN EN 1468 (721411) Přírodní kámen - Hrubé desky – Požadavky
ČSN 72 1475 (721475) Dolomitové kamenivo do betónu. Technické požiadavky
ČSN EN 13043 (721501) Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
ČSN EN 12620 (721502) Kamenivo do betonu
ČSN EN 13139 (721503) Kamenivo pro malty
ČSN EN 13242 (721504) Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
ČSN EN 13055-1 (721505) Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty
ČSN EN 13383-1 (721507) Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace
ČSN EN 13383-2 (721507) Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody
ČSN 72 1519 (721519) Ušlechtilé drtě pro teraca a povrchové úpravy
ČSN 72 1800 (721800) Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky
ČSN 72 1810 (721810) Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení
ČSN 72 1820 (721820) Obkladové a dlažební desky z přírodního stavebního kamene
ČSN 72 1860 (721860) Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení
ČSN 72 2105 (722105) Cement - Pokyny pro uplatňování požadavků na hodnocení shody
ČSN 72 2113 (722113) Stanovení měrné hmotnosti cementu
ČSN EN 480-1 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení
ČSN EN 480-10 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů
ČSN EN 480-11 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 11: Stanovení charakteristiky vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu
ČSN EN 480-12 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách
ČSN EN 480-13 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty
ČSN EN 480-2 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 2: Stanovení doby tuhnutí
ČSN EN 480-4 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odlučování vody v betonu
ČSN EN 480-5 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 5: Stanovení kapilární absorpce
ČSN EN 480-6 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 6: Infračervená analýza
ČSN EN 480-8 (722325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 8: Stanovení obsahu sušiny
ČSN EN 934-2 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-3 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady pro zdící malty - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-4 (722326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN 934-6 (722326 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, kontrola shody a hodnocení shody
ČSN EN 1015-1 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)
ČSN EN 1015-10 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty
ČSN EN 1015-11 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku
ČSN EN 1015-12 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu
ČSN EN 1015-17 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě
ČSN EN 1015-18 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě
ČSN EN 1015-19 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 1015-2 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt
ČSN EN 1015-21 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem
ČSN EN 1015-3 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)
ČSN EN 1015-4 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)
ČSN EN 1015-6 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty
ČSN EN 1015-7 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě
ČSN EN 1015-9 (722400) Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty
ČSN EN 998-1 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 998-2 (722401) Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění
ČSN EN 13318 (722480) Potěrové materiály a podlahové potěry – Definice
ČSN EN 13813 (722481) Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky
ČSN EN 13892-1 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles
ČSN EN 13892-2 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku
ČSN EN 13892-4 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA
ČSN EN 13892-5 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 5: Stanovení odolnosti potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením
ČSN EN 13892-6 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 6: Stanovení tvrdosti povrchu¨
ČSN EN 13892-7 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením
ČSN EN 13892-8 (722482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti
ČSN EN 14016-1 (722483) Pojiva pro potěry z hořečnaté maltoviny - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice a požadavky
ČSN EN 14016-2 (722483) Pojiva pro potěry z hořečnaté maltoviny - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 13454-2 (722485) Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 12860 (722490) Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN 72 2600 (722600) Cihlářské výrobky. Společná ustanovení
ČSN 72 2601 (722601) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia
ČSN 72 2602 (722602) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov
ČSN 72 2603 (722603) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie hmotnosti, objemovej
hmotnosti a nasiakavosti
ČSN 72 2605 (722605) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností
ČSN 72 2607 (722607) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov
ČSN 72 2608 (722608) Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie náchylnosti na tvorbu
výkvetov
ČSN 72 2609 (722609) Cihlářské názvosloví
ČSN 72 2610 (722610) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly plné – CP
ČSN 72 2611-1 (722611) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované modulové - INA M
ČSN 72 2611-2 (722611) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované – CD
ČSN 72 2611-3 (722611) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Cihly děrované Týn - CD Týn
ČSN EN 1344 (722615) Cihelné dlažební prvky - Technické požadavky a zkušební metody
ČSN 72 2621 (722621) Pálené cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Pálené příčkovky
ČSN 72 2623 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Společná ustanovení
ČSN 72 2623-1 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Cihly plné – CPR
ČSN 72 2623-2 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Cihly děrované – CDR
ČSN 72 2623-3 (722623) Cihlářské výrobky pro režné zdivo. Příčkovky – PkR
ČSN 72 2624 (722624) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Komínovky. Materiálový list
ČSN 72 2625-1 (722625) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Příčkovky dutinové (Pk-CD). Materiálový list
ČSN 72 2625-2 (722625) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Příčkovky drážkové (Pk-DR). Materiálový list
ČSN 72 2627-1 (722627) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační – rovnoběžky
ČSN 72 2627-2 (722627) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační – klíny
ČSN 72 2628 (722628) Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce. Cihly odlehčené
ČSN 72 2629 (722629) Cihlářské výrobky pro svislé konstrukce. Cihly odlehčené pro režné zdivo
ČSN 72 2631-1 (722631) Cihlářské prvky pro svislé konstrukce. Tvarovky pro keramické dílce CD-AK/A
ČSN 72 2632 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Společná ustanovení
ČSN 72 2632-1 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Vápenopískové cihly plné (VCP)
ČSN 72 2632-2 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Vápenopískové cihly děrované (VCD)
ČSN 72 2632-3 (722632) Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce. Vápenopískové kvádry (VKD)
ČSN 72 2633-1 (722633) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Půdovky
ČSN EN 771-1 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
ČSN EN 771-2 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky
ČSN EN 771-3 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem
ČSN EN 771-4 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice
ČSN EN 771-5 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene
ČSN EN 771-6 (722634) Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene
ČSN EN 772-1 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 772-10 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic
ČSN EN 772-11 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků
ČSN EN 772-13 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků z přírodního kamene)
ČSN EN 772-14 (722635) Zkušební metody pro udicí prvky - Část 14: Stanovení vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene
ČSN EN 772-15 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 15: Stanovení propustnosti vodních par pórobetonovými tvárnicemi
ČSN EN 772-16 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů
ČSN EN 772-18 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 18: Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků
ČSN EN 772-19 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 19: Stanovení vlhkostní roztažnosti velkých podélně děrovaných pálených zdicích prvků
ČSN EN 772-2 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 2: Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů v betonových tvárnicích (vtiskem na papír)
ČSN EN 772-20 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene
ČSN EN 772-3 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích hydrostatickým vážením
ČSN EN 772-4 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 4: Stanovení hustoty, objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti zdicích prvků z přírodního kamene
ČSN EN 772-5 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích
ČSN EN 772-6 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 6: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu betonových tvárnic
ČSN EN 772-7 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 7: Stanovení nasákavosti varem pálených zdicích prvků pro izolační vrstvy proti vlhkosti
ČSN EN 772-9 (722635) Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 9: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a objemu materiálu vápenopískových zdicích prvků plněním otvorů pískem
ČSN EN 1745 (722636) Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení návrhových tepelných hodnot
ČSN 72 2640 (722640) Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce. Základní technické požadavky
ČSN 72 2642 (722642) Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce – Hurdisky
ČSN 72 2699 (722699) Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky
ČSN EN 845-1 (722710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Spony, tahové pásky, třmeny pro stropnice a konzolky
ČSN EN 845-2 (722710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady
ČSN EN 845-3 (722710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové mřížoviny
ČSN EN 846-10 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 10: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení konzolek
ČSN EN 846-11 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů
ČSN EN 846-13 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 13: Stanovení odolnosti organických povlaků proti úderu, oděru a korozi
ČSN EN 846-2 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár
ČSN EN 846-3 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Stanovení únosnosti ve smyku svarových spojů předem zhotovené výztuže do ložných spár
ČSN EN 846-4 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 4: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení tahových pásků
ČSN EN 846-5 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 5: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (zkouška dvouprvkových těles)
ČSN EN 846-6 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 6: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (jednostranná zkouška)
ČSN EN 846-7 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 7: Stanovení únosnosti ve smyku a závislosti deformace na zatížení smykových a kluzných spon (zkouška dvouprvkových těles)
ČSN EN 846-8 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 8: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení třmenů stropnic
ČSN EN 846-9 (722711) Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku
ČSN EN 1338 (723038) Betonové dlaždice - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1339 (723039) Betonové dlaždice - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12839 (723170) Prefabrikované betonové výrobky - Prvky pro ploty
ČSN 72 3181 (723181) Lehké betonové tvárnice
ČSN 72 3210 (723210) Betonové prefabrikáty. Betonové dlaždice
ČSN EN 12859 (723610) Sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody
ČSN ISO 8335 (723620) Cementem pojené desky z dřevěných částic. Desky z portlandského nebo ekvivalentního cementu vyztuženého vláknitými dřevěnými částicemi
ČSN 72 3630-1 (723630) Výrobky z pórobetonu. Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN 72 3630-2 (723630) Výrobky z pórobetonu. Část 2: Nevyztužené výrobky. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 72 3630-3 (723630) Výrobky z pórobetonu. Část 3: Vyztužené výrobky. Technické požadavky a zkoušení
ČSN 72 3705 (723705) Výroba a kontrola keramických stavebních dílců. Společná ustanovení
ČSN 72 4310 (724310) Zkoušení odolnosti stavebních výrobků a materiálů proti plísním
ČSN 72 6009 (726009) Šamotové, dinasové a tuhové výrobky. Balení, skladování a přeprava
ČSN 72 6101 (726101) Šamotové, dinasové a tuhové výrobky tvarové. Označování a značení
ČSN 72 6106 (726106) Šamoty všeobecného použití. Společná ustanovení
ČSN EN 13169 (727208) Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslové vyráběné
výrobky z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace
ČSN 73 0532 (730532) Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky
ČSN EN ISO 354 (730535) Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti
ČSN 73 0540-1 (730540) Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování
ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
ČSN 73 0540-3 (730540) Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování
ČSN 73 0540-4 (730540) Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování
ČSN 73 0542 (730542) Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov
ČSN 73 0543-1 (730543) Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana
ČSN EN ISO 13788 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody
ČSN P ENV 1992-1-6 (731201) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-6: Obecná pravidla. Konstrukce z prostého betonu
ČSN 73 1203 (731203) Navrhování konstrukcí z lehkého betonu z pórovitého kameniva
ČSN P ENV 1992-1-4 (731203) Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-4: Obecná pravidla. Hutný beton s pórovitým kamenivem
ČSN 73 1204 (731204) Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou
směrech
ČSN 73 1205 (731205) Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1230 (731230) Navrhování betonových konstrukcí pro zvýšené a vyšší teploty
ČSN 73 1289 (731289) Terminologie v oboru pórobetonu
ČSN 73 1290 (731290) Fyzikální vlastnosti pórobetonu
ČSN EN 12350-1 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků
ČSN EN 12350-2 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím
ČSN EN 12350-3 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe
ČSN EN 12350-4 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
ČSN EN 12350-5 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím
ČSN EN 12350-6 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost
ČSN EN 12350-7 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody
ČSN EN 12390-1 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy
ČSN EN 12390-2 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti
ČSN EN 12390-3 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles
ČSN EN 12390-4 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy
ČSN EN 12390-5 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem
zkušebních těles
ČSN EN 12390-6 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu
zkušebních těles
ČSN EN 12390-7 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu
ČSN EN 12390-8 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou
ČSN EN 12504-1 (731303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku
ČSN EN 12504-2 (731303) Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
ČSN P 73 1309 (731309) Použití koncepce souboru betonů při řízení výroby a kontrole shody betonu
ČSN 73 1314 (731314) Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu
ČSN 73 1317 (731317) Stanovení pevnosti betonu v tlaku
ČSN EN 1354 (731317 Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN 73 1318 (731318) Stanovení pevnosti betonu v tahu
ČSN EN 1521 (731318) Stanovení pevnosti v ohybu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN ISO 6784 (731319) Beton. Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku
ČSN 73 1320 (731320) Stanovení objemových změn betonu
ČSN 73 1322 (731322) Stanovení mrazuvzdornosti betonu
ČSN 73 1323 (731323) Stanovenie hmotnosti zložiek betónu
ČSN 73 1324 (731324) Stanovení obrusnosti betonu
ČSN 73 1326 (731326) Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
ČSN 73 1327 (731327) Stanovení sorbčních vlastností betonu
ČSN 73 1328 (731328) Stanovení soudržnosti oceli s betonem
ČSN 73 1331 (731331) Mikroskopický rozbor vzduchových pórů v betonu
ČSN 73 1332 (731332) Stanovení tuhnutí betonu
ČSN 73 1333 (731333) Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem
ČSN 73 1340 (731340) Betónové konštrukcie. Skúšanie koróznej odolnosti betónu. Všeobecné požiadavky
ČSN 73 1341 (731341) Metódy skúšania ochranných vlastností betónu proti korózii betonárskej výstuže
ČSN 73 1344 (731344) Ochrana proti korozi ve stavebnictví. Betonové konstrukce. Metody zkoušek přilnavosti ochranných povlaků
ČSN 73 1350-1 (731350) Zkoušení pórobetonu. Všeobecná a společná ustanovení
ČSN 73 1350-2 (731350) Zkoušení pórobetonu. Odběr a příprava zkušebních těles
ČSN 73 1350-3 (731350) Zkoušení pórobetonu. Základní zkušební úkony
ČSN 73 1350-4 (731350) Zkoušení pórobetonu. Vyhodnocení výsledků zkoušek
ČSN 73 1351-1 (731351) Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1351-2 (731351) Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Gravimetrické stanovení
ČSN 73 1351-3 (731351) Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Nepřímé stanovení
ČSN EN 678 (731351) Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu
ČSN 73 1352-1 (731352) Stanovení mechanických vlastnosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1352-2 (731352) Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pevnost v tlaku
ČSN 73 1352-3 (731352) Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pevnost v tahu za ohybu
ČSN 73 1352-4 (731352) Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pevnost v dostředném tlaku
ČSN 73 1352-5 (731352) Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pracovní diagram - modul pružnosti
ČSN EN 1351 (731352) Stanovení pevnosti v tahu za ohybu autoklávovaného pórobetonu
ČSN EN 679 (731352) Stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu
ČSN 73 1353-1 (731353) Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1353-2 (731353) Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu. Metody ustáleného tepelného stavu
ČSN 73 1354-1 (731354) Stanovení vlhkosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1354-2 (731354) Stanovení vlhkosti pórobetonu. Okamžitá vlhkost
ČSN 73 1354-3 (731354) Stanovení vlhkosti pórobetonu. Praktická vlhkost
ČSN 73 1354-4 (731354) Stanovení vlhkosti pórobetonu. Sorpční vlhkost
ČSN EN 1353 (731354) Stanovení vlhkosti autoklávovaného pórobetonu
ČSN 73 1355-1 (731355) Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 1: Všeobecné ustanovenia
ČSN 73 1355-2 (731355) Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 2: Metóda cyklického zmrazovania a vysušovania
ČSN 73 1355-3 (731355) Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 3: Odolnost proti chemicky znečistenej atmosfére
ČSN 73 1356-1 (731356) Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1356-2 (731356) Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 2: Metoda optická
ČSN 73 1356-3 (731356) Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 3: Metoda kontaktní
ČSN EN 680 (731356) Stanovení smrštění v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu
ČSN 73 1357-1 (731357) Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1357-2 (731357) Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu. Vzlínavost a nasákavost
ČSN 73 1358-1 (731358) Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN 73 1358-2 (731358) Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 2: Metoda vizuální
ČSN 73 1358-3 (731358) Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 3: Metoda chemická
ČSN EN 989 (731359) Stanovení soudržnosti mezi výztuží a autoklávovaným pórobetonem vytlačovací zkouškou
ČSN EN 990 (731360) Zkušební metody pro ověření protikorozní ochrany výztuže v autoklávovaném pórobetonu a v mezerovitém betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 991 (731361) Stanovení rozměrů prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců vyrobených z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 992 (731362) Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 12269-1 (731363) Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 1: Krátkodobá zkouška
ČSN EN 1737 (731364) Stanovení pevnosti ve smyku svařovaných spojů výztužných sítí nebo armokošů prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1352 (731365) Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1738 (731365) Stanovení napětí v oceli nezatížených vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu
ČSN EN 1355 (731366) Stanovení dotvarování tlakem autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1739 (731366) Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení v rovině dílce
ČSN EN 1741 (731368) Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení kolmém k rovině dílce
ČSN EN 1742 (731369) Stanovení pevnosti ve smyku mezi vrstvami vícevrstvých dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN 73 1370 (731370) Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení
ČSN 73 1371 (731371) Ultrazvuková impulzová metóda skúšania betónu
ČSN 73 1372 (731372) Rezonančná metóda skúšania betónu
ČSN 73 1373 (731373) Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
ČSN 73 1375 (731375) Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti
ČSN 73 1376 (731376) Radiografie betonových konstrukcí a dílců
ČSN 73 2011 (732011) Nedeštruktívne skúšanie betónových konštrukcií
ČSN EN 1008 (732028) Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu
ČSN EN 1740 (732029) Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při převážně podélném zatížení (svislé dílce)
ČSN 73 2030 (732030) Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení
ČSN EN 1356 (732032) Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při příčném zatížení
ČSN 73 2034 (732034) Zatěžovací zkoušky pórobetonových stavebních dílců
ČSN 73 2035 (732035) Zkoušení stavebních dílců na zatížení rázem
ČSN 73 2036 (732036) Skúška spolupôsobenia a súdržnosti betonárskej výstuže s pórobetónom
ČSN 73 2038 (732038) Zkoušení keramických stavebních dílců. Společná ustanovení
ČSN 73 2044 (732044) Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí
ČSN 73 2045 (732045) Zjišťování hmotnosti stavebních dílců
ČSN 73 2054 (732054) Zaťažovacie skúšky pórobetónových spájaných dielcov
ČSN EN 1052-1 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1052-2 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
ČSN EN 1052-3 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku
ČSN EN 1052-4 (732320) Zkušební metody pro zdivo - Část 4: Stanovení pevnosti ve smyku zdiva s hydroizolací
ČSN P ENV 13670-1 (732400)´ Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení
ČSN 73 2401 (732401) Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN EN 206-1 (732403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Část 13: Měření teploty
ČSN 73 2412 (732412) Provádění a kontrola pórobetonových konstrukcí
ČSN 73 2430 (732430) Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu
ČSN 73 2480 (732480) Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
ČSN EN 13863-1 (736181) Cementobetonové kryty - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu měřením na místě
ČSN EN 13863-2 (736181) Cementobetonové kryty - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení spojení mezi dvěma vrstvami
ČSN EN 13377 (738122) Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky - Požadavky, klasifikace a posuzování
ČSN EN 12811-3 (738123) Dočasné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky

__________________________________________________________________

3. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Při provádění prací je nezbytné dodržování všech platných předpisů BOZP zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technologických zařízení při stavebních pracích a všech bezpečnostních listů vystavených výrobci materiálů.


 


   Copyright RTS, a.s.